• Мамандық шифры:

  6В11101

  Мамандығы:

  Туризм

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  210
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  39
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  11
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  3
  - ел ішінде
  3
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Атауы

Ескертпе

Тіркеу номері

6В11100085

Білім беру саласындағы жіктеу  және коды

6В11101

Даярлау бағыттарының жіктелуі және коды

6В11 Қызметтер

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В111 Қызмет көрсету саласы

Білім беру бағдарламалары тобы

В091 Туризм

Білім беру бағдарламасының атауы

6В11101 Туризм

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы ББ

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін туризм саласындағы инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті кадрларды олардың кәсіби өсуі мен жеке дамуының негізі ретінде сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

ҰБШ бойынша деңгей

6

СБШ бойынша деңгей

6

ББ-ның айрықша ерекшеліктері

а) Жоқ

Серіктес ЖОО (СОП)

 

Серіктес ЖОО (ДДОП)

 

Құзыреттер тізімі

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелерінің қалыптасатын құзыреттермен арақатынасы матрицасы қалыптастырылады (4.1, 4.2, 4.3-кесте)

Оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижелері

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелерін қалыптастырылатын құзыреттермен байланыстыру матрицасы

Оқыту нысаны

очная

Оқыту тілі

Қазақша/орысша

Кредиттер көлемі

240

Берілетін дәреже

Бакалавриат

Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы

Бар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 2021 жылғы 02 ақпандағы № kz34laa00021414

ББ аккредиттеудің болуы

Бар, куәлік SA-A № 0150/2 от 01 сәуір 2019 ж.,

Аккредиттеу органының атауы

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (КЕАҚҰ)

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (КЕАҚҰ)

01.04.2019қ.-29.03.2024

Пәндер туралы мәліметтер

Циклдар және ББ бойынша пәндер туралы мәліметтер

Бағдарламаның бірегейлігі

ББ Туризм индустриясы саласын терең білетін және кен бағдарламаларының кең таңдауы бар туризм бойынша бакалаврларды даярлауға бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттарын, процестерін) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты-қоғамдық сананы жаңғырту, саяси ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді игеру міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын қалыптастыру.

Мәдениеттану әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, мәдени ақпараттарды игеруге, мәдениеттану ұғымдарын, идеялары мен теорияларын түсіндіруге және түсіндіруге бағытталған.

Психология осы дүниені бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, күйлерін, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

КК 1

2

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі проблемаларын, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, тарихи маңызды фактілер мен оқиғаларды баяндайды, жеделдетілген жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

КК 1

3

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық өзін-өзі тануды түсінуді, рухани жаңғыруды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттердің әлеуметтік сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті игеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранттылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК 1

4

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның жеке тұлғаны дамытудағы және кәсіби қызметке дайындаудағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтына көзқарас, дене шынықтыру және өзін-өзі тәрбиелеу тұрақты дене шынықтыру сабақтарына және денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді, дене шынықтыру мен спорттағы өзін-өзі анықтауды қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру.

8

КК 2

5

Шет тілі (ағылшын тілі, неміс тілі)

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) Дағдылар мен дағдыларды дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Абзацты/мәтіннің қысқаша мазмұнын жазуды және жобалық жұмысты, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындауды қамтитын ОСӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі.

10

КК 3, КК 6

6

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілі курсының мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды, олар сөйлеу қызметі мен сөздік жұмыстың барлық түрлерін дамытуға, әртүрлі жағдайларда күнделікті әңгімелесуді игеруге және тіл терминологиясына бағытталған. Орыс тілі курсының мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қатысты орыс тілін білуді жандандыруға және жүйелеуге, коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіруге, шешендік дағдыларды дамытуға бағытталған

10

КК 3, КК 6

7

Information And Communication Technologies

(Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар)

Пәннің мақсаты цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары бар жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Бұл пән цифрлық технологиялардың көмегімен ақпаратты беру процестерін, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістерін, тәсілдерін сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастырады.

5

КК 3

Таудау бойынша компонент


Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8

(Экология және тіршілік қауіпсіздігі, Дінтану, "Мәңгілік ел құндылықтары" пәнаралық курсы)

"Экология және тіршілік қауіпсіздігі" пәні тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелердің және жалпы биосфераның жұмыс істеуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, сондай-ақ Техносфера жағдайында антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен алғашқы медициналық көмек пен адамды қорғауды ашады.

"Дінтану" пәнінің мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылық пен дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұру қабілетін қалыптастыру болып табылады. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жеңуге арналған.

"Мәңгілік Ел" құндылықтары-бұл халықтық дәстүрлердің бастаулары мен Отан мүддесі туралы тұтас түсінік, қазақтың әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі болмысының мәні, Белгілі бір тұрғылықты жер – Атамекендегі адамдар қауымдастығының бірлігі мен тең құқықты қарым-қатынастардың ашық жүйесіне негізделген адамның қоғамдық және ішкі өмірі.

5

КҚ 1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компонентіПәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9

Оқу тәжірибесі

Оқу практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын алуды, оқу мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді игеру болып табылады.

1

КК 7

10

"Кәсіптік-бағдарланған тіл"пәнаралық курсы

"Кәсіптік бағдарланған тіл" курсының мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілікке ие болуы, оның деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өзін-өзі тәрбиелеу мақсатында шет тілін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді. Коммуникативті құзыреттілік дегеніміз-тілдік құралдарды қарым-қатынастың нақты салаларымен, жағдайларымен, шарттарымен және міндеттерімен кәсіби түрде байланыстыруға мүмкіндік беретін бағдарламада белгіленген шет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындығы мен қабілеті.

6

КК 3, КК 6

11

Экономикалық математика

"Экономикалық математика" пәні студенттерде математикалық модельдеуге, экономикалық есептерді талдауға және шешуге қатысты мәселелер бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыруға, студенттерге маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге көмектесуге мүмкіндік береді. "Экономикалық математика" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономиканың теориялық және практикалық мәселелерін шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; студенттердің білімін толықтыру қабілеті мен қабілетін дамыту; алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдану болып табылады.

5

КК 3

12

Экономикалық теорияның негіздері

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді.

5

КК 4

13

Микроэкономика

Микроэкономика " экономиканы біртұтас тұтастық, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, валюта бағамдары және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйі ретінде қарастыра отырып зерттейді

5

КК 4

14

Менеджмент (Management)

Курс студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару принциптерін игеруге, менеджмент саласында шешім қабылдау процестерін басқару теориясы мен практикасының негіздерін жүйелеуге және бекітуге, басқарудағы заманауи әдістер мен әдістермен танысуға бағытталған, өйткені еңбек нарығы жаңа міндеттерді шешуге арналған заманауи аппаратқа ие жаңа білімдер мен дағдылармен қаруланған білікті мамандарды даярлауды талап етеді

5

КК 4, КК6

15

"Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы" пәнаралық курсы

Курс ресурстарды пайдаланудың тиімді нысандары мен әдістерін негіздеу және қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикалық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау үшін экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен есептеу және талдау дағдыларын алуды қамтиды.

5

КК3, КК 4, КК 6

16

Туризмология негіздері

"Туризмология негіздері" курсы туризм саласында кәсіби мамандар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарында оқу үшін маңызды болып табылады. Бұл курс студенттерде туризм туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, студенттердің туризм түрлері мен нысандары туралы білімдерін кеңейтуге және тереңдетуге мүмкіндік береді. Халыққа туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын туризм саласында кең бейінді мамандар даярлау.

5

КК 5, КК 6

17

"Туризмдегі логистика" пәнаралық курсы

Пән туристік саланың логистикалық ерекшеліктерін, атап айтқанда оны ұйымдастыруға және басқаруға логистикалық принциптерді қолдануды зерттейді. Туристік фирмаларды басқаруда логистикалық принциптер мен әдістерді қолдану шығындарды азайту және туристерге қызмет көрсетудің барлық операцияларын логистикалық үйлестіру деңгейін арттыру арқылы Бизнестің кірістілігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді

5

КК 5, КК 6

Таңдау бойынша компонент


Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

18

Брондау жүйелері

"Брондау жүйесі" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерге Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, Сирена, Эдельвейс, Тур-1 - әлемдегі және Қазақстандағы ең көп таралған туристік, қонақ үй және мейрамхана қызметтерін брондау және резервтеу бағдарламаларымен тәжірибе жүзінде танысуға мүмкіндік береді. Ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдер мен құралдарын білу дағдыларын дамытады.

5

КҚ 3

19

Инфографика және коммуникациялар

Пәнді оқытудың мақсаты күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялауда байқалады. Инфографика құралдарына сурет, график, диаграмма, блок-схема, кесте, карта, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КҚ 3

20

Салық және салық салу (Taxes and taxion)

"Салықтар және салық салу" курсы студенттерде елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға, салық салу саласындағы білімді жүйелеу, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесін оқыту, микро - және макро-деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау бойынша дағдыларды алуға бағытталған

5

КҚ 3, КҚ 4

21

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп

Бұл пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негізгі принциптері, кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін әдістер мен бухгалтерлік процедуралар оқытылады. Начало формы

Конец формы

Бұл пән нарықтық экономика жағдайында жалпыға бірдей қабылданған Халықаралық принциптерді, бухгалтерлік есеп әдістері мен тәсілдерін қарастырады, туризм мамандарына қаржылық есеп беру дағдыларын игеруге және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдауға, игеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар туристік өнімнің өзіндік құнын,  туризмдегі жарнама және аудит жүргізу шығындарын есепке алу ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

5

КҚ 3, КҚ 4

22

Туризм тарихы

Оқу курсы студенттерде әлемдік туризмнің қалыптасуының негізгі кезеңдері, жекелеген елдер мен өңірлерде туристік бизнестің дамуы туралы білім негізінде туристік бизнестің жұмыс істеу заңдылықтарын түсінуді қалыптастырады. Туризмнің функциялануының тарихи нысандары мен ХХІ ғасырдағы туризмнің дамуының негізгі тенденциялары туралы тұтас көзқарас отандық индустрияны жетілдіру мақсатында туризмнің қазіргі жағдайының теориялық және практикалық мәселелерінің мәнін анықтауға мүмкіндік береді.

5

КҚ 5

23

Әлемдік экономика тарихы

Начало формы

Конец формы

Пәннің мақсаты - әлемдік экономиканың қалыптасуы мен даму кезеңдерін, тарихи контекстегі Халықаралық экономикалық қатынастар формаларының эволюциясын зерттеу. Студенттер әлемдік экономиканың даму тенденциялары, елдер мен аймақтардың экономикалық даму ерекшеліктері туралы түсінік алады, аймақтық және Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың түрлі формаларын салыстырмалы талдау дағдыларын игереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

24

Халықаралық туризм географиясы

Начало формы

Конец формы

ППәннің мақсаты - халықаралық туризм географиясының әлемдік көрінісі, оның жекелеген елдер мен аймақтардағы дамуы туралы тұтас түсінік беру. Пән студенттерде халықаралық туризм географиясының салалық және кеңістіктік құрылымы, оның аумақтық даму тенденциялары мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент халықаралық туризм географиясының тұрақты дамуын және туристік ағындардың негізгі бағыттарын бағалау әдістемесін меңгереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

25

Әлем аймақтарының экономикасы

Пәнді игеру мақсаты әлемнің түрлі елдері мен өңірлерінің қолданбалы талдауы үшін халықаралық қатынастардың негізгі үрдістері мен проблемалары, өңірлік проблемалар, әлемдік экономика, даму және жаңғырту процестері туралы білімді қолдана алатын мамандарды даярлау болып табылады. Студент халықаралық туризм географиясының тұрақты дамуын және туристік ағымдардың негізгі бағыттарын бағалау әдістемесін меңгереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

26

Емдік тамақтану технологиясы

Пән студенттердің емдік тамақ өнімдерін дайындау технологиясы туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент диеталық терапияның себептері мен принциптерін, диеталық тағамдарды дайындау технологиясы, геронтологиялық тамақтану мен сәнді диеталардың ерекшеліктерін қарастырады.

5

КҚ 4, КҚ 6

27

Санаторлы-курорттық бизнесті ұйымдастыру

Начало формы

Конец формы

Пән санаторий-курорттық кәсіпорындарды басқаруға дайындықты қалыптастырады, бәсекеге қабілетті нарық жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін білім, дағдыларды қалыптастырады, қызмет тұтынушылары үшін санаторий-курорттық өнімді құру және пайда табу, санаторий-курорттық бизнес саласындағы серіктестермен өзара әрекеттесу және ынтымақтастық жасау технологияларын игереді.

5

КҚ 4, КҚ 6

28

Туризм индустриясында сапаны басқару

Начало формы

Конец формы

"Туризм индустриясында сапаны басқару" курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы қызметтерді сертификаттаудың қажетті стандарттары мен қағидалары туралы білімді, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын басқару және бағалау тәсілдерін, қонақ үй қызметтеріне және қонақ үй кәсіпорындарындағы сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейтін отандық және халықаралық нормативтік құжаттардың мазмұнын зерделеу бойынша өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ 4, КҚ 6

29

Тауарлар мен қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Сараптама саласындағы негізгі ұғымдар мен әдістерді, тауарлық қызмет объектілері мен субъектілерін зерттеу. Тауарлардың сапасына сараптама жасау ұғымы және оның жіктелуі, сараптаманың жалпы ережелері, тауарлық сараптама мен қызметтердің объектілері мен субъектілері қарастырылады.

5

КҚ 4, КҚ 6

30

Виза құжаттарын рәсімдеу

Начало формы

Конец формы

"Виза құжаттарын рәсімдеу" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерді визалық және паспорттық жүйелер туралы түсініктерді, туристік ұйымдар мен мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тетіктері туралы білімдерін, визалық және кедендік құжаттарды дұрыс толтыра білу, іскерлік және ресми қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады.

5

КҚ 3, КҚ 6

31

Кедендік рәсімдеу

Кеден органдарының болашақ қызметкерлерінің ҚР-ның кеден заңнамасына сәйкес кедендік ресімдеу жүргізуде арнайы білімін, іскерлігін, дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

5

КҚ 3, КҚ 6

32

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулер" пәнаралық курсы

Начало формы

Конец формы

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеу" пәнін оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны таңдау мен іске асыруда, сондай-ақ, кәсіпорынның маркетингтік қызметінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КҚ 3, КҚ 6

33

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы жарнама-ақпараттық қызмет

Начало формы

Конец формы

Пәнді оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады: туризм және қонақжайлылық индустриясындағы жарнаманың рөлі, жарнаманың әлеуметтік-психологиялық негіздері, жарнамалық құралдар және олардың жіктелуі, туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық науқанды ұйымдастыру, жарнамалық қызметті жоспарлау және реттеу процесі, жарнаманың тиімділігін бағалау.

5

КҚ 3, КҚ 6

34

Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру (Organization of entertainment leisure in tourism and in hotel industry)

Конец формы

"Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру"оқу курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы болашақ маманды кәсіби даярлаудың өзекті құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс туристік демалыстың пайда болу және даму заңдылықтарын, бос уақытты және оның ұйымдастырушылық формаларын түсінуге, анимацияның мәні мен оның түрлерін зерттеуге, туризм саласындағы ойын-сауық индустриясын қарастыруға, туристік кешендегі анимациялық топтың жұмысын ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

5

КҚ 3, КҚ 6

35

Қонақ үй және мейрамханалық дизайн

" Қонақ үй және мейрамханалық дизайн" курсы студенттердің дизайн мен фирмалық стиль жасаудың ерекшеліктерін және олардың қонақ үй кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігіндегі рөлін игеруге, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясының ел экономикасындағы артып келе жатқан рөлін түсінуге, студенттердің жобалық мәдениеті мен дизайнерлік өнер дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практикалық курстың графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және тереңдету мақсатын көздейді.

5

КҚ 3, КҚ 6

36

«Базалық құқықтық» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Конституциялық құқық"," Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы"," Еңбек құқығы","Мемлекеттік қызмет және басқару". Оқыту нәтижесінде студент құқық дамуының негізгі заңдылықтары; құқықтық реттеу тетігі, конституциялық құрылыстың ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастырумен; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдар, институттар, құқықтық қатынастардың мәні және мазмұнымен байланысты білім, білік және дағдылар кешеніне ие болады.

5

КҚ 1, КҚ 4

37

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы", "Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы", "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу", "Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы".

Қазақстан шегінде де, сондай-ақ шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұны және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғау білімін көрсетеді, заңға сәйкестікте жетекші болуға қабілетті.

5

КҚ 1, КҚ 4

38

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қаржы", "Салық және салық салу"," Банк ісі", "Банктер мен кәсіпорындардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру".  Қаржы мәнін түсінетіндігін көрсету, салық, банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптеріне бағдарлану, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің әртүрлі субъектілерімен тиімді өзара әрекеттесу үшін қолдану.

5

КҚ 1, КҚ 4

39

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: «Электронды бизнес», «Компьютерлік дизайн технологиялары», «IT шешімдері және индустрия», «Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі». Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттердің түрлі IT шешімдерін интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

5

КҚ 3, КҚ 4

40

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Кәсіпкерлік", "Бизнес-жоспарлау", "Тәуекелдерді басқару", "Кәсіпкерлік жобалар: басқару және жүзеге асыру". Оқыту нәтижесінде кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру қабілеттерін көрсете алады. Сондай-ақ, тәуекелдерді жіктеу, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеу процесінде тәуекелдерді анықтау, талдау және басқаруға қатысты білімдерін көрсете алатын болады.

5

КҚ 4, КҚ 6

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

41

Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы

"Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Начало формы

Аталған пәннің мақсаты туристік-экскурсиялық құрылымдардың менеджерлерін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша саяхаттың белсенді тәсілдерімен турларды жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау болып табылады. Курсты оқу процесі туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, әдістері, алғышарттарының негіздерін зерделеуді, сондай-ақ студенттерде туризмнің техникасы мен тактикасының негіздері туралы жүйелі түсінік алуға мүмкіндік беретін негізгі практикалық ережелер бойынша білімді қалыптастыруды көздейді.

5

КҚ 5, КҚ 6

42

Экскурсиятану

Осы пән бойынша білім, білік және дағдылар туризм менеджерінің кәсіби мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, бұл студенттердің Қазақстан мен аймағымыздың тарихи-мәдени мұрасы, оны экскурсиялық игеру мүмкіндіктері туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттер экскурсиялық-туристік қызметті дайындау, өткізу, жоспарлау бойынша практикалық дағдылар мен біліктер, түрлі экскурсияларды өткізу әдістемесі мен техникасын меңгеріп, экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру әдістерін меңгере алады.

5

КҚ 5, КҚ 6

43

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру

"Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру" курс бағдарламасын игеру барысында студенттер туризм саласын дамытудың теориялық және әдіснамалық мәселелерін қарастырады, туристік бизнесті жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі принциптері мен функцияларымен танысады, болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастырады. Курстың мақсаты туристік бизнес туралы тұтас түсінік және туристік жүйенің барлық құрамдас бөліктерін олардың өзара байланыстарында қарастыру.

5

КҚ 4, КҚ 6

44

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибе барысында студентті нақты өндірістік жағдайларда барлық бағыттар бойынша кәсіби қызметке тікелей дайындау жүзеге асырылады. "Туризм" мамандығы бойынша практика базалары: туризмді ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқару органдары; туристік бизнеспен айналысатын кәсіпорындар (турфирмалар, авиаагенттіктер); қызмет көрсету саласы (қонақ үйлер, шипажайлар және басқа да құрылымдар); мұражай, экскурсиялық бюролар; туризмді дамыту проблемаларын зерттеумен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары; туристік қызметтерді ішкі және сыртқы нарыққа ілгерілетумен айналысатын жарнама агенттіктері болып табылады

20

КҚ 7

45

Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практикадан өту кезінде студенттер кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) қызметі, орындалатын зерттеу жұмыстары, енгізілген инновациялар туралы қажетті материал жинайды, бұл түлектің біліктілік жұмысын әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Диплом алдындағы практика дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтауды мақсат етеді.

5

КҚ 7

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

46

Мұражайтану 

Пән студенттерге мәдени-танымдық туризмді ұйымдастырудағы тарихи мұраның маңыздылығы туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, мұражайлардың пайда болуы мен тарихи формалары, мұражай ісінің мәні мен мазмұны, мұражайтанудың теориялық және әдіснамалық мәселелері туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл білім отандық және шетелдік мұражайлардың мәдени-танымдық туризм тәжірибесіндегі үздік тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік береді. Мұражай экспозицияларына құндылық қатынасты қалыптастыруға бағытталған мәдени мұраны насихаттау туризм менеджерінің кәсіби даярлығын жетілдіру және Қазақстан Республикасында мәдени-танымдық туризмді одан әрі дамыту үшін қажет.

5

КК 5, КК 6

47

Мамандану елінің тарихы мен мәдениеті (Қытай, Таяу Шығыс)

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге Қытай, Оның ежелгі, Орта ғасырлардағы, қазіргі және қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуы туралы толық ақпарат беру. Пәннің мақсаты-студенттердің Таяу Шығыс елдерінің тарихы мен мәдени ерекшеліктерін дамытудың негізгі заңдылықтарын зерттеу. "Мамандандыру елдерінің тарихы мен мәдениеті (Таяу Шығыс)" курсының бағдарламасын игеру барысында студенттер тарихтың әртүрлі кезеңдеріндегі өңір елдерінің даму үрдісін, жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму ерекшеліктерін қарастырады.

5

КК 5, КК 6

48

Туристік-өлкетану жұмысы

Туризм кең кеңістіктік дифференциациясы бар құбылыстарға жатады. Бұл таным елдің аумағымен және оның жекелеген аймақтарымен байланысты. Сондықтан туризм өлкетанумен тығыз байланысты. Нақты және алуан түрлі өлкетану ақпаратынсыз экскурсиялық әзірлемелерді орындау және туристік маршруттарды әзірлеу мүмкін емес. Осыған байланысты болашақ туризм менеджерлерін кәсіби даярлау мақсатында туристік-өлкетану жұмысының негіздерін игеруге үлкен мән беріледі. "Туристік-өлкетану жұмысы" пәнінің мақсаты өлкетану ақпаратының, физика-географиялық және әлеуметтік-экономикалық өлкетану зерттеулерінің көздерін зерделеу болып табылады.

5

КК 5, КК 6

49

Табиғи ресурстарды бағалау

Болашақ мамандар, ең алдымен, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану аспектілерін қарастыра білуі керек және экологиялық-экономикалық немесе биоэкономикалық жүйелерді оңтайландыру құралдарын іздеуі керек, яғни.табиғи ресурстар мен адам жағдайының үйлесімі.

5

КК 5, КК 6

50

Аймақтық туризмді жоспарлау

Пән аймақтық туризм ұғымын, ерекшеліктері мен проблемаларын, туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы қызметтің өңірлік нысандарын, жергілікті туризмнің жекелеген түрлерін – ақылы қызмет көрсетуді, тасымалдауды, банктік қарызды, зиян келтіру, мүліктік жалдау, сақтандыру салдарынан міндеттемелерді тереңірек меңгеруге мүмкіндік беретін бөлімдерден тұрады. Туристік фирмалар мен қонақ үй бизнесінің болашақ қызметкерлері үшін туристік шарттар жасасу, туристік қызмет саласындағы өңірлік келісімдер сияқты мәселелер қызығушылық тудырады.

5

КК 5, КК 6

51

Аймақтану

Пән біртұтас аумақтық құрылымдар-аймақтарға қатысты әлеуметтік – экономикалық, саяси және мәдени дамудың ерекшеліктеріне арналған. Оқытудың мақсаты-студенттердің елдер мен өңірлердің даму заңдылықтары туралы білімдерін кеңейту және тереңдету, аймақтың қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі туралы идеяларды қалыптастыру.

5

КК 5, КК 6

52

Туризм инфрақұрылымы

"Туризм инфрақұрылымы" оқу пәнін оқу объектісі туристік-сервистік және ілеспе кәсіпорындар кешені, сондай-ақ елдегі туризмнің дамуын қамтамасыз ететін коммуникациялардың барлық түрлері болып табылады. Пәндер Туризм инфрақұрылымы туралы түсінік қалыптастырады, студенттерді өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым туралы біліммен қаруландырады, ұлттық туристік өнімді ескере отырып, оның жұмыс істеу ерекшеліктерін ашады. Туризмді дамытудағы инфрақұрылымның рөліне, сондай-ақ туризмнің материалдық-техникалық базасының жай-күйі мен дамуына ерекше назар аударылады.

5

КК 5, КК 6

53

Мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы

Пән мейрамхана және қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының элементтерін тағайындау мен пайдалануды, туризм индустриясының құрамдас элементтері болып табылатын мейрамхана және қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының жай-күйін нормативтік талаптар мен талдауды қарастырады.

5

КК 5, КК 6

54

Туроперейтинг 

Пәннің мақсаты туроператорлық қызметтің ұйымдастырушылық-басқарушылық негіздерін зерделеу, студенттерде туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру қағидаттары, туристік өнімді тиімді әзірлеу (жобалау) үшін туристік нарықты талдау әдістері, тұтынушының сұранысына бағдарланған жаңа технологияларды енгізу шарттары туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады. Студенттердің кәсіби қызметі саласында заманауи тұжырымдамалар мен технологияларды тәжірибеде табысты қолдану үшін қажетті Туроперейтинг саласындағы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.

6

КК 3, КК 6

55

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы технологиялар және қызметтерді жобалау

Бүгінгі таңда туризм индустриясы прогресс пен уақыт арқылы алып салаға айналды. Мұнда қызмет тұтынушыларына ең жақсы артықшылықтар беретін миллиондаған кәсіби жұмысшылар қатысады. Олар туризм, демалыс, ойын-сауық, қонақ үй және мейрамхана бизнесі, қоғамдық тамақтану, көлік салаларында бәсекеге қабілетті ортада жұмыс істейді. Жаһандық әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен қарқынды бәсекелестік тұтынушылар үшін күресті күшейтті. Туристік өнімді әзірлеу, оның ішінде туристердің қажеттіліктеріне сәйкес келетін қызметтерді жобалау бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізеді. Сондықтан туристік қызметтерді жобалау технологиясын игеру сапалы қазақстандық туристік өнімді қайта өңдеудің кепілі бола алады.

6

КК 3, КК 6


Құзіреттілік

шифры

Құзіреттіліктің мазмұны

Оқыту нәтижелерінің шифрі

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің мазмұны

КҚ 1

Адамның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымын қалыптастыру негізінде әлеуметтік-мәдени даму қабілеті

ОН 1

Туристік қызмет көрсету жүйесінде өндірістік, шаруашылық, логистикалық және өзге де қызметті жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын меңгерген

ОН 2

Қазақстанның даму тарихын сыни тұрғыдан түсінуді біледі және біледі, өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік-саяси білімді қолданады

КҚ 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

ОН 3

Туризмде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін микро және макро деңгейде қаржылық-экономикалық талдау әдістерін меңгерген

КҚ 3

Математика, информатика және бағдарламалық жүйелердің базалық білімдерін пайдалана отырып, мейрамхана және қонақ үй бизнесін жүзеге асыру үшін қажетті деректерді өңдеу және интерпретациялау, әртүрлі тілдерде (мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде) қарым-қатынас жасау қабілеті

ОН 4

Туристік бизнесті ұйымдастыруда коммуникация құралы ретінде сауатты жазу және ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерген

ОН 5

Елдің тарихи-мәдени мұрасын білу негізінде туристік-экскурсиялық қызметтерді әзірлеу және ілгерілету әдістерін меңгерген

КҚ 4

Экономикалық білім негіздеріне ие болу, Қонақжайлылық индустриясы саласындағы кәсіби міндеттерді орындау үшін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. саласындағы білімді пайдалану мүмкіндігі

ОН 6

Стандарттардың талаптарын ескере отырып, тиімді қызмет көрсету бағдарламаларын әзірлейді және іске асырады

ОН 7

Әлеуетті бағалауға негізделген аумақтық туризм ұйымының білімін меңгереді, талдау жүргізеді және туристік ағындардың болжамдарын жасайды

КҚ 5

Мемлекеттік, өңірлік және жергілікті деңгейлерде туризмді дамыту әлеуетін анықтау мақсатында географиялық және өзге де зерттеулер жүргізу қабілеті.

ОН 8

Стратегиялық менеджмент және маркетинг құралдарын пайдалана отырып, туристік кәсіпорынның стратегиясын әзірлеуге және бизнесті енгізуге қатысады

ОН 9

Қазақстанның тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын талдайды, қоғамдық-саяси процестерді түсінуде философиялық, әлеуметтік-саяси, психологиялық білімді қолданады

КҚ 6

Туризм индустриясындағы қызметті және қызмет көрсету процесін ұйымдастыру қабілеті

ОН 10

Бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, математикалық әдістерді қолдана отырып, туристік қызметтегі практикалық мәселелерді шешуде теориялық білімді қолданады

Тәжірибе түрінің атауы: оқу (оқу-жаттықтыру жорығы)

Курс: 1

Мақсаты: Жергілікті аймақтарға шығу арқылы қарапайым оқу жағдайында меңгеру мүмкін емес белсенді туризм техникасы мен тактика негіздерін, техникалық және әдістемелік қабілеттерін игеру.

Күтілетін нәтижелер: күрделі жер бедері бойынша қозғалу техникасы мен тактикасын, белсенді туризмді ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; дамыл жасау, түнеу орындарын ұйымдастыру, туристік жабдықтармен жұмыс жасай білу; туристік жорықтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін меңгеру (іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру);

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

Курс: 2, 2қ

Мақсаты: ЖОО-дағы алған теоретикалық және практикалық білімдерін бекіту және туристік бизнесті ұйымдастырумен танысу.

Күтілетін нәтижелер: санаттық-түсініктің аппаратты толық меңгеру, ішкі туризм және қонақжайлылық сферасын дамыту саласындағы білімдерді игеру; халықтарға туристік-экскурсиялық қызмет көрсету әдістерін, түрлі экскурсия түрлерін дайындау және өткізу әдістемесін, экскурсия өткізу қабілетін үйрену; оқуды жалғастыруға қажетті өндірістік сипаттағы деректерді өз бетімен зерттеу қабілеттері мен орындай алу; болашақ туристік саладағы жұмыскерінің еңбегін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру, оның ішінде белсенді турлар мен маршрутта туристік топпен жұмыс жасауды ұйымдастыру.

Тәжірибе түрінің атауы: оқу (халықаралық тәжірибе)

Курс: 3

Мақсаты: аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері, табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстары анағұрлым толық үйлескен алдын-ала құрастырылған маршрут бойынша студенттердің сапарға шығуы; туристік-экскурсиялық бағдарламаларды құрастыра алу.

Күтілетін нәтижелер: халықаралық туризм және қонақжайлылық дамыту саласында білімдері мен квалификациялық біліктіліктерді меңгеру; табиғи, әлеуметтік-экономикалық ресурстар, аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері анағұрлым толық үйлескен маршрут құрастыра алу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

Курс: 4, 3қ

Мақсаты: оқу барысында алған теоретикалық білімдерін бекіту, тәжірибелік дағдылар мен тәжірибелер, және де әлеуметтік-құқықтық және коммуникациялық біліктіліктерді алу.

Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; қонақүйлер мен авиакассаларындағы орындарға резерв жасау бағдарламаларымен (Amadeus) жұмыс жасау қабілетін меңгеру; компанияның бәсекегеқабілеттілігін арттыру үшін тиімді маркетингтік стратегия таңдауды жүзеге асыру; туристік фирмаларға жүгінетін туристердің, олардың жас ерекщеліктерін, жеке қасиеттерін ескере отырып, адамдармен жұмыс жасай алу қабілетін игеру; елге қабылдау және шетелге шығуға қажетті рұқсаттама жазабалар мен визаларды және т.б. құжаттарды рәсімдеу; туристік маршруттар құрастыра алу, туристік қызметтерді калькуляциялауды білу және қаржылық құжаттарды жүргізе алу.

Тәжірибе түрінің атауы: дипломалды

Курс: 4, 3қ

Мақсаты: таңдалған дипломдық жұмыс тақырыбына сәйкес туризм индустриясы кәсіпорын қызметін зерттеу, дипломдық жұмыс жазуға материалдар жинақтау.

Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; саланы және бәскелі фирманың болашақтағы дамуына болжау жасау; дипломдық жұмысқа жинақталған материалдарды қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus