• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5B090200

  Мамандығы:

  Туризм

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  210
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  39
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  11
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  3
  - ел ішінде
  3
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 5В090200 «Туризм» мамандығы бойынша туризм бакалавры
  Дәрежесі және уақыты Бір дәрежесі (бір университет) (240 ECTS – кредиттер/ 129 каз. кредиттер)
  Оқу орыны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім Сапасын Қамтамасыз ету Егемен Қазақстан Агенттігі (БСҚЕҚА) http://nkaoko.kz/
  Әрекет уақыты Бұл бағдарлама Университетпен 4 жылға бекітілген, 2016 жылғы алынған дәрежесі
  Деңгей ҚР ЕПВО-ге (Европа аумағындағы жоғарғы оқу үшін квалификациондық шеңі: 1-ші айналым; ЕКШ (европалық квалификациондық шеңі): 6 деңгей ; ХКШ (халықтық квалификация шеңі): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Аталмыш бакалавр бағдарламасының мақсаты білім алушылардың сапа дайындығын жоғарылату және іске асырудың әрі қарай жолдарын қадағалау және білім беру бағдарламасының мақсаттарын анықтай отырып, түлектердің біліктілігін толығымен қамтамасыз ету.
  • Университет жоспарымен тығыз байланысты, жаңа нарықтық сұранысқа ие мамандық болып табылатындықтан бәсекелестікке қабілеттілікті арттыруды көздейді.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аумағы
  • Негізгі пәндер ПП БП ОК және профильді элективтер:
  • Белсенді туризм техникасы мен тактикасы
  • Экскурсиятану
  • туризмология негіздері
  • Туризм тарихы
  • Туризм менеджемнті
  • Туризм маркетингі
  • Халықаралық туризм географиясы
  • Туроперейтинг
  • Туризма инфраструктурасы
  • Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Туризм және қонақжай индустриясындағы сапалы басқару және қызмет стандарттары
  • Туризм және қонақжай индустриясындағы жарнама-ақпараттық қызмет
  • Елтану
  • Туризм және қонақжай аясында көңіл көтеруді ұйымдастыру
  • Виза құжаттарын рәсімдеу
  • 2.Жалпы ақпарат / Специализация
  • 3.Бағыты
  • Қызмет көрсету
  • 4.Ерекшелігі
  • Оқу тәжрибесін ұйымдастыру:
  • 1 курс – оқу-шыңықтыру саяхаты, Іле-Алатау Ұлттық табиғи паркінде (Алматы), Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркінде (Қарқаралы);
  • 3 курс – «Туризм» мамандығының студенттері шетелдерде оқу тәжрибесін өтеді (Венгрия, Өзбекістан, Ресей Федерациясы және т.б.).
  • Халықаралық академикалық мобильділік:
  • Шет тілдерін жетік меңгерген студенттер академиялық семестрде шетелдерде оқуға мүмкіндіктері бар (Венгрия, Малайзия, Ресей Федерациясы және т.б.).
  • 5В090200 «Туризм» мамандығының студенттері халықаралық және республикалық олимпиадаларға қатысады..
 • C) Жұмыспен қамту және оқуды жалғастыру
  • 1.Жұмыспен қамту
  • 5В090200 «Туризм» бағдарламасының түлектері жұмыс істей алады:
  • туризм ұйымдарымен байланысты мемлекеттік басқару орындарында;
  • туристік профильде консалтингтік компанияларда;
  • туризм инфрақұрылым кәсіпорындарында: турфирмалар, авиа-агенттіктер, қонақ үйлер, санаторийлер, мұражайлар;
  • туристік кәсіпорындарда маркетингтік қызметтерде;
  • туризм мамандығын дайындайтын оқу орындарында;
  • туризмні даму жағдайларын зерттейтін ғылыми-зерттеу орталықтарында;
  • ішкі және сыртқы нарыққа туристік тауарды жылжытатын жарнама агенттіктерінде.
  • 2.Оқуды жалғастыру
  • Магистратура
 • D) Білім стилі
  • 1.Білім мен оқуға көзқарас
  • Методикалық жаңалықтарды қоладну, активті және интерактивті түрде және оқу әдісі, сонымен қатар белсенді–тәжрибе саяхатын кең ауқымда қолдану, мысалға тәжрибелі қызметкердің қатысуымен мастер-класстар өткізу, оқу дәрістерін туризм индустриясындағы және т.б. кәсіпорындарында өткізуді ұйымдастыру.
  • 3 курста халықаралық тәжрибе аясында алдын ала шетелге шығу маршруты ұйымдастырылады (тәжрибе өтетін шетел елінің инфрақұрылымын ұлттық инфрақұрылыммен салыстырып топтық жобада зерттеу).
  • 2.Бағалау әдісі
  • Ауызша сауалнама, жазба бақылау тәсілі, тесттілеу, емтихан, оқу тәжрибелерін өту туралы есеп қорғау (оқу-шыңықтыру саяхаты және халықаралық тәжрибе), кәсіптік және дипломалды тәжрибе; ГАК.
 • E) Бағдарламалық компетенция
  • 1.Жалпы компетенцилар:
  • Бағдарлама талаптарына сай Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының "Жоғары білім. Бакалавриат." сапасын қамтамасыз ету үшін академиялық бағдарламалар бірінші деңгейінде цикл.Бұл қамтиды жалпы құзыретіне (сондай-ақ белгілі түйін дағдылары) күтілетін түлектер бірінші цикл (қараңыз веб-сайты http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080). Төменде санамаланған комп етенции білдіреді жиынтық және ең тән құзыреті осы бағдарлама үшін:
  • OK 1 - саласында базалық білімінің болуы ғылыми-жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері ықпал ететін кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы.
  • ОК 2 - қолдану дағдысының болуы, қазіргі заманғы техниканы қолдана білу, ақпараттық технологиялар саласындағы кәсіби қызметі. ОК 3 - жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы үшін қажетті күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға.
  • ОК 4 - білу, әлеуметтік-этикалық құндылықтарға негізделген, қоғамдық пікір, салт-дәстүр, қоғамдық нормаларға және оларға сүйену, өзінің кәсіптік қызметінде.
  • ОК 5 - білуге негіздері құқықтық жүйесін және Қазақстанның заңнамасын сақтауға; нормалары іскерлік этика этикалық және құқықтық нормаларды мінез-құлық.
  • ОК 6 - Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін; толерантты болу дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтары.
  • ОК 7 - даму үрдістерін білу; істей білуі тиіс барабар бейімделу, әр түрлі әлеуметтік жағдайларда.
  • ОК 8 - командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу; студент меңгеруі қажет мәмілеге келу, сәйкестендіруге өз пікірін ұжым пікірімен: ұмтылуы кәсіби және тұлғалық өсуіне.
  • ОК 9 - экономикалық білім негіздерін меңгеру, болуы туралы ғылыми көзқарасты, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. ғ. к.; білу және түсіну мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономика, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін.
  • ОК 10 - бағдарлай білу, қазіргі заманғы ақпараттық ағындары және бейімделуге серпінді дамып келе жатқан өзгермелі құбылыстарға және процестерге әлемдік экономикадағы; икемді де ұтқыр болу түрлі жағдайларда кәсіби қызметімен байланысты; шешімдер қабылдау дағдыларының болуы экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы тәуекел және белгісіздік.
  • ОК 11 - талдай білу және түсіну дүниетанымдық проблемалар, ғылыми позицияларын, өз бетінше игеруге, мәдени байлығын, логикалық дұрыс және дәлелді ойлау мен дұрыс құруға ауызша және жазбаша сөйлеу.
  • ОК 12 - қабілетті болуы өзін-өзі тану, сыни бағалау, өз жетістіктері мен кемшіліктерін, рухани және дене бітімін жетілдіруге, жоғары мотивация, өзінің кәсіби және азаматтық белсенділігін арттыру.
  • ОК 13 - талдай білуі, әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді пайдалану әдістерін тәжірибеде гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әр түрлі әлеуметтік және кәсіби қызмет.
  • ОК 14 - қабілетті болу кәсіби жазбаша және ауызша коммуникация қазақ және орыс тілдерінде білу; шет тілі деңгейінде орындау үшін қажетті кәсіби міндеттерді.
  • ОК 15 - білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз ұстанымын таңдау бойынша әдістерін алға қойылған міндеттерді шешу.
  • 2.Спецификалық компетенциялар:
  • ПК 1 - негізгі кезеңдерінің эволюциясы басқарушылық ой.
  • ПК 2 - құрылымын жобалай жүзеге асыруға, бөлу өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін, олардың негізінде жіберу.
  • ПК 3 - дайындық рәсімдерін әзірлеу және бақылау әдістерін.
  • ПК 4 - пайдалану қабілеті негізгі теориясы мотивация, көшбасшылық және билік үшін басқарушылық міндеттерді шешу.
  • ПК 5 - қабілеті тиімді ұйымдастыруға топтық жұмыс негізінде білім процестердің топтық динамика және принциптерін қалыптастыру команда.
  • ПК 6 - иелену әр түрлі тәсілдер арқылы шиеленісті жағдайларды шешу.
  • ПК 7 - қабілетін талдау және жобалау, тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникация.
  • ПК 8 - бағалау қабілеті шарттары мен салдары қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер.
  • ПК 9 - талдау қабілеттілігі арасындағы өзара байланысты функционалдық стратегияларды компаниялардың дайындау мақсатында теңгерімделген басқарушылық шешімдер.
  • ПК 10 - қабілеті қатысуға маркетингтік стратегиясын әзірлеу ұйымдар жоспарлауға және жүзеге асыруға бағытталған іс-шараларды іске асыруға.
  • ПК 11 - пайдалану қабілеті негізгі әдістері қаржылық менеджменті үшін құндық бағалау активтер, айналым капиталын басқару, шешім қабылдау, қаржыландыру, қалыптастыру дивидендтік саясат және капитал құрылымында.
  • ПК 12 - бағалау қабілеті әсері инвестициялық шешімдер мен шешімдер бойынша қаржыландыру өсуіне құндылығы (құны).
  • ПК 13 - қабілеті қатысуға стратегиясын әзірлеу адам ресурстарын басқару ұйымдары, туризм саласын жоспарлауға және жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар, оны іске асыру.
  • ПК 14 - меңгеруі қазіргі заманғы персоналды басқару. ПК 15 - қатысуға дайын стратегиясын әзірлеу ұйымның пайдалана отырып, құрал-саймандар, стратегиялық менеджмент.
  • ПК 16 - қабілетін ескеруге аспектілері корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін стратегиясын әзірлеу және іске асыру ұйымның туризм саласы.
  • ПК 17 - қатысуға дайын бағдарламаны іске асыру ұйымдастырушылық өзгерістер, еңсеруге қабілеті күшті қарсылық көрсетті.
  • ПК 18 - әдістерін меңгеруі, қабылдау, стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер басқару операциялық (өндірістік) қызметін ұйымдардың туризм саласы.
  • ПК 19 - жоспарлау қабілеті операциялық (өндірістік) қызметін индустрия, туризм және қонақжайлық.
  • ПК 20 - әдістерін меңгеруі, жобаларды басқару және дайын, оларды іске асыру пайдалана отырып, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету.
  • ПК 21 - дайындығы қатысуға енгізуде технологиялық және өнімдік инновацияларды туризмдегі.
  • ПК 22 - қабілетін талдау тұтынушылардың мінез-құлқы көрсетілетін қызметтер саласын қалыптастыру және сұраныс.
  • ПК 23 - экономикалық негіздерін білу мінез-құлық ұйымдар туралы түсінік болу, түрлі құрылымдарда базарлар мен қабілетін талдау жүргізуге бәсекелестік ортаны туристік сала.
  • ПК 24 - меңгеруі екінші шетел тілін деңгейінде қамтамасыз ететін тиімді кәсіби қызметін туристік бизнесте.
  • ПК 25 - пайдалануға дайын екендігін оңтайлы технологиялық процестері, кәсіпорын индустрия, туризм және қонақжайлылық, оның ішінде талаптарына сәйкес тұтынушы.
  • ПК 26 - қолдана білу, бейімдеу және дамыту қазіргі заманғы технологиялар туристік қызмет.
  • ПК 27 дайындығы тиімді қолдануға нормативтік-технологиялық құжаттарды регламенттейтін туристік қызмет.
  • ПК 28 - дайын игеру теориялық негіздерін жобалау функционалдық процестерді туризм кәсіпорындар негізінде қазіргі заманғы технологияларды қолдану және жобалау әдістерін.
  • ПК 29 - дайын қолдануға қолданбалы әдістерін зерттеу қызметін қалыптастыру мен ілгерілету туристік өнімнің тиісті талаптарға сай тұтынушылар.
  • ПК 30 - дайын инновациялық технологияларды қолдану қызметі туристік кәсіпорындардың жаңа формалары мен қызмет көрсету тұтынушылар.
  • ПК 31 - дайын игеру теориялық негіздерін жобалау функционалдық процестерді туристік кәсіпорындар негізінде қазіргі заманғы технологияларды қолдану және жобалау әдістері.
 • F) Бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • Студенттік кәсіби тәжрибе аясында, кәсіби тәжрибе, ұйым жұмысында, түлектер келесілерді қарастыра алады:
  • туроператор мен тур бойынша ақпарат базасын жасау;
  • туристік тауарды сату санын жоғарлату мақсатында, тауарды жылжыту қызметінде белсенділі таныту;
  • машруттын брондау, оптималды түрлерін және ұшу тарифін таңдау /тұтынушылардың қанағаттануларына байланысты;
  • турмен байланысты қызмет көрсету түрлеріне іс-қағаз;
  • авиа және т/ж билеттерін брондау және қайтару, қайтаброндау жұмыстарын жасау;
  • қонақ үй нөмірлерін брондау;
  • ұйымның стартегиялы жоспарлау ісің жүзеге асыру;
  • экскурсиялық бағдарламалар жасау;
  • ішкі және сыртқы туризм бойынша әртүрлі турлар жасау ;
  • экскурсия жүргізе білу;
  • жеке және топтық туристерге экскурсиялық ережүру тобын ұймдастыру;
  • әртүрлі турлар жүргізу;
  • туристік қатынасты ұйымдастыра білу;
  • туристік нарықты зеттеу;
  • тұтынушымен эффективті қарым-қатынас және жұмыс істей білу.
 • Қонақжайлылық индустриясының негіздері
  • Пререквизиттер: «Шет тілі», «Қазақ (орыс) тілі»
  • «Қонақжайлылық индустриясының негіздері» пәнін оқыту мақсаты болып мейрамхана және қонақ үй бизнесі аясында кең профильді мамандарды даярлау табылады. Сонымен қатар студенттерге қонақжайлылық тарихы туралы теориялық білім, Қазақстанның ұлттық және мәдени дәстүрлері, әлемдік және отандық ғылымның шетелден келген қонақтарды қарсы алуда жеткен жетістіктері туралы мәліметтерді беру.
  • Міндеттері:
  • қонақжайлылық индустриясы және қызмет саласы туралы түсінік пен анықтаманы қалыптастыру;
  • қонақ үй және мейрамхана саласының ұйымдық құрылымы туралы білімді қалыптастыру;
  • қонақ үй мекемесінің құрылымын түсіну;
  • қонақ үй бизнесі мен түрлі қонақ үйлерді ұйымдастырудың үлгісі туралы тұжырымдаманы қалыптастыру;
  • қонақ үйлердің инженерлік жабдықтарын білу;
  • әлемдік тамақ өнеркәсібі дамуының негізгі кезеңдерін білу;
  • қонақүй бизнесінде персоналды басқару туралы түсінік қалыптастыру;
  • сервистың психологиялық мәдениетін білу;
  • мейрамхананың және қонақ үй персоналына қойылатын негізгі талаптар;
  • қызметтерді құру және жылжытуда кәсіби қызметтің дағдыларын дамыту.
  • «Қонақжай лылық индустриясының негіздері» курсын меңгеру барысында студенттер қонақжайлылық индустриясының құрылымын қарастырады; қонақ үйдегі технологиялық цикл; заманауи қонақ үйдің басқару жүйесі; қонақжайлық индустриясының құрылымындағы тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары;қоғамдық тамақтану мекемелерінде қызмет көрсету әдістері мен тәсілдері; қонақжайлық саласындағы қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету; қонақжайлылық индустриясында ақпараттық технологиялар және көлік жүйесі.Алған білім мамандарға өз міндеттерін кәсіби түрде орындауға, қонақжай индустриясында өз орнын тауып, бәсекелестік ортада тұрақты дамуға мүмкіндік береді.
  • Постреквизиттер: «Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызмет негіздері»
  • Оқыту нәтижелері:
  • А. әлемдік қонақжайлылық индустриясы, сервистік индустрия түсініктерін, Қазақстан Республикасында және шетелде қазіргі кезеңде қонақжай индустриясының рөлін білу.;
  • Б. пәннің негізгі ұғымдарын қолдана білу: әлемдік қонақжайлылық индустриясы, қонақүй тізбегі, негізгі және қосымша қызметтер, логистика, материалдық емес қызметтер және т.б .;
  • С. қонақ үй бизнесін дамыту бойынша өз баяндамаларын және жобаларын мағыналы мақсатты етіп жазу, әлемдік қонақ үй индустриясының даму динамикасын сауатты талдау;
  • Д. Әлемдік қонақ үй индустриясы саласындағы аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру;
  • Е. өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби білімнің үздіксіз жаңару қажеттілігін түсіну.
  • Пәннің әдістемесі:Пәннің теориялық негізі отандық және шетелдік ғалымдардың мейрамхана және қонақ үй бизнесін зерттеуде, әлемдік мейрамхана және қонақ үй бизнесі дамуының қазіргі заманғы экономикалық және ұйымдастырушылық мәселелерінің іргелі еңбектері болып табылады. Оқу үрдісінде ситуациялық тапсырмаларды, ашық және жабық тесттерді, топтық жобалар әдісін және басқа да белсенді әдістерді қолдану ұсынылады.
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының магистрі, туризм және мейрамхана ісі кафедрасының аға оқытушысы Бекишева Ш.Т.
  • Силлабус Қонақжайлылық индустриясының негіздер
 • «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызмет егіздері»
  • Пререквизиттер: «Қонақжайлылық индустрисынының негіздері».
  • Пәнді оқыту мақсаты.Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы жайлы қажетті білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс шығындарын азайту, сондай-ақ туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет формалары мен әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру.
  • Міндеттері:
  • кәсіпкерліктің институционалдық және заңдық базасының теориялық және тәжірибелік негізінің білімін беру және кәсіпкерлік іс-әрекет тәжірибесін жинақтау;
  • кәсіпкерлік теориясының түрлі бағыттары туралы білім беру; ҚР кәсіпкерлік іс-әрекет жағдайы және болашағы туралы білім;
  • жоспарлау және кәсіпкерлік қызметтерді диагностиалау маркетингілік қызметті қабылдау және негізгі әдістердін практикалық сабақтарында жұмыс жасау және оқып білу;
  • студенттерді өз бизнес-жоспарларын құруға үйрету;
  • тауар, нарық, бәсекелес туралы ақпарат жинау, ойлаған іс-жетістігіне әсер ететін факторларды анықтау тәжірибесін жинақтау;
  • компания пайдалылығын есептеуге және жобаны жүзеге асырудағы қиындықтар мен кедергілерді алдын-ала анықтауға үйрету.
  • Постреквизиттері: «Мейрамхана және мейманхана маркетингі», «Мейрамхана және мейманхана менедженті» .
  • Оқыту нәтижелері:
  • А мейманхана кәсіпорындары мен мейрамханаларды қызмет көрсетуге дайындау;
  • В баға саясатын қалыптастыру және нақты өнім мен қызметтің бағасын есептеу;
  • С қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстарды жоспарлаудың ең тиімді нұсқасын анықтау;
  • D қаржы шаруашылық қызметтің жалпы талдауын жүргізу;
  • Е мейманхана кәсіпорындарының және мейрамханалардың бизнес жоспарын жасау.
  • «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәнінің методологиясыоның ерекшеліктерімен және зерделеу мақсатымен айқындалады. Осымен байланысты арнайы білім, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістері: ахуалдық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, кейс әдісін пайдалану мақсатқа сай болып саналады.
  • Оқытушының аты-жөні: туризм және мейрамхана ісі кафедрасының аға оқытушы, магистр Аешова Н.Т.
  • Силлабус Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызмет егіздері
 • «Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы»
  • Пәннің Пререквизиттер: «Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негізі» курсының оқытылуы экономикалық, гуманитарлық, экологиялық ғылымдар жүйесімен пән аралық байланыста және 1 курс студенттеріне берілетін «Туризмология негіздері» пәнімен байланысты.
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм тарихы», «туризм маркетингі», «туристік бизнестің ұйымдық-құқықтық негіздері» және т.б.
  • Пәнді оқыту мақсатттары. «Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы» оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ мамандарды жоғары оқу орынында кәсіби дайындаудың маңызды құрама бөлігі болып табылады. Осы пәннің мақсаты туристік-экскурсионды құрылымның менеджерлерін Қазақстан Республикасының территориясында саяхаттың белсенді тәсілдерімен турларды жоспарлау мен жүзеге асыруға дайындауда көрінеді. Курсты оқыту барысы туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздерін, әдістерін, алғы шарттарын игеру, сонымен қатар, туризмнің әдіс-тәсілдері негіздері туралы жүйелі түсінік алуға мүмкіндік беретін негіз қалаушы практикалық жағдайлар туралы білімді студенттерде қалыптастырумен байланысты.
  • Пәнді оқыту міндеттері. «Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы» пәнін игеру кезінде студенттер келесідей жағдайларды бойына сіңіруі қажет:
   • белсенді туристік саяхаттарды жоспарлау мен ұйымдастыруға деген түрлі келістерді талдай алу;
   • «белсенді саяхаттар» маршруттарын жоспарлай және ұйымдастыра алу;
   • белсендік туристік саяхат картасын құру;
   • туристік топтың қозғалыс кестесін есептеу;
   • жергілікті жерде бағдар алу;
   • түрлі туристік жабдықтарды қолдана алу;
   • туризмнің әдіс-тәсілдері негіздерін білу;
   • түсініктеме сөздерді емін-еркін қолдана алу;
   • туризмнің саяхат алды және саяхат кезіндегі тәсілдер бойынша өзіндік көз қарасты моделдей білу;
  • Пәннің әдіснамасы: «Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздері» оқытылу ерекшеліктері және мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік білімді қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық есептер, қателерді анықтау әдісі, проектілеу әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тестілер.
  • Оқытушының аты-жөні:География ғылымдарының кандидаты, доцент Жетпісов С.У
  • Силлабус Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы
 • Туризмология
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм менеджменті», «Туристік бизнестің ұйымдастыру-құқықтық негіздері».
  • «Туризмология негіздері» курсы туризм жүйесі үшін кадрларды дайындау негізінің фундаменті болып қана қоймай, рекреациялық география және туризм географиясы саласындағы барлық жаңа ұсыныстар мен жетістіктерді қамтиды.
  • Пәнді оқыту мақсаты туризм саласында кең профильді, халыққа туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын мамандарды дайындауда көрінеді.
  • Міндеттер:
  • рекреациялық география және рекреациялық қызмет туралы білімді қалыптастыру;
  • туризм географиясы туралы білімді қалыптастыру;
  • табиғи-рекреациялық ресурстарды ұтымды пайдалану дағдыларын игеру;
  • территорияны рекреациялық бағалаудың әдістемелік тәсілдерін игеру;
  • туристік нарықтың функциялану ерекшеліктерін анықтау;
  • туризмнің даму үрдістерін бағалау дағдыларын игеру.
  • Пәннің Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе».
  • Оқудың нәтижесі (компетенциялар): Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет:
  • А. Туризмнің кеңістіктікті және әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде қазіргі теориялық негіздерін білу және маңызын түсіну;
  • В. Туризмді территориялық ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу;
  • С. Туризмді территориялық ұйымдастыру қызметтері туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу;
  • D. Туристік-рекреациялық қызмет төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу;
  • Е. Туристік-рекреациялық қызметті ұйымдастыру төңірегінде өзіндік жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.
  • Оқытушының аты-жөні: г.ғ.к., доцент Жетпісов С.У.
 • Туризм тарихы
  • Пререквизиттер:«Туризмология негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері», «Белсенді туризм түрлерінің техника және тактикасы»
  • «Туризм тарихы» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді туризм тарихымен, көне, орта және жаңа дәуірлердегі, КСРО, РФ, ҚР-дағы, ТМД елдеріндегі, сонымен қатар дүние жүзіндегі туризм қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен таныстыру, білім қалыптастыру.
  • Міндеттері:
  • туризмнің даму кезеңдерін ажырата білу;
  • туристік саланың қоғам өміріндегі рөлін анықтай білу;
  • туризмнің әлеуметтік құбылыс ретінде дамуы мен қалыптасу туралы меңгеру;
  • туризмнің түрлі аймақтардағы қалыптасу ерекшеліктері туралы білу;
  • туризмнің әр кезеңдердегі дамуы мен қалыптасуының белгілерін ажырата білу;
  • халықаралық туристік орталықтар мен ұйымдардың қызметін меңгеру.
  • Пәнді оқу барысында туризмнің пайда болуы мен дамуының негізгі кезеңдері қарастырылады. Ежелгі заманда және ортағасырларда туризмнің пайда болуы тарихы сипатталады. ХVІІ-ХVІІІ ғғ. мен ХІХ-ХХ ғғ. туризмнің дамуы тарихы келтірілген. Қазақстандағы туризмнің қалыптасуы мен даму кезеңдері де беріледі.
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм инфрақұрылымы», «Экскурсиятану», «Туроперейтинг», «Туристік бизнесті ұйымдастыру және жоспарлау»
  • Оқу нәтижелері:
  • халықаралық және отандық туризмнің даму үрдісі мен маңызды әлеуметтік мәселелерін талдай және салыстыра білу;
  • ҚР-дағы және әлемдегі ұйымдастырылған саяхаттардың дамуын тарихын білу;
  • өздерінің кәсіби қызметтерінде зерттеу әдістерін қолдана білу дағдыларын игеру;
  • тарихи-мұрғат құжаттарымен және кезеңдік басылымдарымен жұмыс атқара білу;
  • Е. туристік істің дамуы үшін мұражай ақпараттарын және өлкетану деректерін, басқа ақпарат көздерімен жұмыс істей алу.
  • «Туризм тарихы» пәнінің әдіснамасы. Пәннің теоретикалық базасы болып туризм тарихын зерттеу аясындағы отандық және шетелдік іргелі еңбектері, оқулықтары болып табылады. Және де туристік бизнесті дамытудың қазіргі кездегі экономикалық және ұйымдық, әлеуметтік мәселелері есептелінеді. Пәнді оқыту барысында топтық жұмыстар, топтық жоба әдістері, дискуссиялық әдістер, презентациялау, ашық және жабық тест сұрақтары, сұрақ-жауап және т.б. белсенді әдістерді қолдану жөн болады.
  • Оқытушының аты-жөні: г.ғ.к., доцент Жетпісов С.У.
  • Силлабус Туризм тарихыТуризм тарихы
 • Халықаралық туризм географиясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризмология негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері», «Экскурсиятану»
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм инфрақұрылымы», «Қонақүй шаруашылығы»
  • Мақсаты: Халықаралық туризм географиясы туралы тұтас көзқарас және туристік жүйенің құрамдас бөліктерін кешені мен олардың өзара байланыстарын қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: халықаралық туристерді ұйымдастыру; кәсіпорындағы менеджерлер мен мамандардың лауазымдық қызметтері туралы және туристік кәсіпорындарын мемлекеттік тіркеу және лицензиядан өту үшін құжаттарын тізімін құрастыру; туристерге қызмет көрсету мәдениеті мен сапасын, ұйымдастыру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  • маршруттар бойынша туристерді қабылдау және жіберу.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • A. туристік сала кәсіпорын қызметтерін ұйымдастыру туралы түсінікке ие болу;
   • B. туристік кәсіпорын жұмысының ерекшеліктері (қоғамдық тамақтану, көлік және т.б.) мен туристік қызметтің ағымдық және болашақтағы жоспарлау қағидаларын білу;
   • C. маршруттар бойынша туристерді қабылдау және жіберу әдістерін қолдануды, менеджерлердің лауазымдық қызметтеоіг құрастыруды, туристік компанияларды тіркеу үшін құжаттар тізімін құрастыруды, туристерге жоғары деңгейдегі сапалы және қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді білу;
   • D. дәрісхана мамандығын ескере отырып, хабарламаның түрлі формаларындағы туристік бизнес аясындағы ақпараттарды беру;
   • Е. кәсіби білімді тұрақты жаңарту қажеттіліктерін түсіну, өз бетімен жұмыс атқару дағдсына ие болу.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: к.г.н,доцент Жетписов С.У
 • Туризм менеджменті, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Туризм тарихы», «Туризмология негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері» және т.б.
  • Постреквизиттер:«Әлеуметтік сала мен туризмдегі микроэкономика», «Туристік қызмет психологиясы», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру» және т.б.
  • Мақсаты: басқарудың заманауи әдістері, атқарымдары мен принциптерін негізге ала отырып дәріс алушылардың туризм индустриясы ұйымдарын басқарудағы жүйелі, кәсіби білімдері мен, біліктілік дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: менеджмент теориясы бойынша білім; менеджменттің ұғымдық-санаттық аппараттары; менеджмент құралдары; туристік индустрия моделі, атқарымдары және басқару әдістері; менеджмент және оны басқарушылық шешімдерді қабылдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • А. менеджмент теориясы бойынша білімдерді игеру, туризмдегі басқарудың негізгі нысандары туралы білімдерді кеңейту;
   • В. туристік индустриядағы басқару үлгісі туралы түсінікке ие болу;
   • С. туризм менеджментінің негізгі қызметтерін білу: жобалау, ұйымдастыру, уәждеме және бақылау;
   • D. басқарудың анағұрлым маңызды әдістерімен танысу және олардың тәжірибелік қолданылуымен танысу;
   • Е. өзі бетімен жұмыс атқару дағдысын игеру, кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттілігін түсіну.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: магистр А.А. Маймурунова
 • Туризмология негіздері, 3 кредит/5ECTS
  • Пәннің Пререквизиттер: «Туризмология негіздері» курсын меңгеру экономикалық, гуманитарлық, экологиялық ғылымдар жүйесі, сондай-ақ, «Мамандыққа кіріспе» пәндері арасындағы пән аралық байланыс арқылы жүзеге асырылады.
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм маркетингі», «Туризм менеджменті», «Туристік бизнестің ұйымдастыру-құқықтық негіздері»
  • Мақсаты: туризм саласында кең профильді, халыққа туристік-экскусиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын мамандарды дайындау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Туризмология негіздері» курсы туризм жүйесі үшін кадрларды дайындау негізінің фундаменті болып қана қоймай, рекреациялық география және туризм географиясы саласындағы барлық жаңа ұсыныстар мен жетістіктерді қамтиды.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет:
   • А. Туризмнің кеңістіктікті және әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде қазіргі теориялық негіздерін білу және маңызын түсіну;
   • В. Туризмді территориялық ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу;
   • С. Туризмді территориялық ұйымдастыру қызметтері туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу;
   • D. Туристік-рекреациялық қызмет төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу;
   • Е. Туристік-рекреациялық қызметті ұйымдастыру төңірегінде өзіндік жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: к.э.н., доцент Матаева Б.Т.
 • Туризмдегі маркетинг, 4 кредит/6ECTS
  • Пререквизиттер: «Экономиалық теория», «Микроэкономика», «Жоғары математика».
  • Постреквизиттері: «Баға белгілеу», «Бәсеке», «Бухгалтерлік есеп», «Кәсіпорын экономикасы», «Мемлекет және бизнес»
  • Мақсаты: Туристік бизнесте табысқа жетудің негізгі әдістері болып келетін маркетинг құралдарымен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетинг қағидалары басқарудың қазіргі заманғы барлық бағыттарының негізінде жатыр. Маркетинг туристік фирманың сыртқы ортамен өзара қарым- қатынасын фирманың бәсекелестік позицияларын, оның нарықтағы потенциалды мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған маркетингтік зерттеуді жүргізу арқылы айқындайды.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіби сипаттамалары мен силлабустың талаптары бойынша студент мыналарды білуге міндетті:
   • А туризмдегі маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, маркетингтік орта мен мен оның құрамаларымен танысу;
   • В туризмдегі маркетингтік ақпаратттар мен маркетингтік шешімдер жүйесін және нарықтардағы тұтынушылар тәртібін тану;
   • С туризмдегі нарықты сегменттеу мен тауарды позициялауды, тауар саясатын, баға белгілеу және баға стратегияларын құра білу;
   • D туризмдегі тауарды тарату жүйелері мен тауар қозғалысы, маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау үдерісін өз бетінше іске асыру.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.
 • Кәсіби бағытталған қазақ тілі, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: жоғары оқу орындары белгіленген көлемдегі шетел тілі, қазақ/орыс тілдер курстары.
  • Постреквизиттері :қазақ тілін кәсіби тіл негізінде жоғары деңгейде меңгеру. Мақсаты: Оқу-әдістемелік кешенде кәсіби қазақ тілін орыс аудиториясында оқыту кезеңінде функциональды-жүйелік әдісті қолдану мақсат етілген. «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің коммуникативтік-танымдық мақсаты: мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақ тілінде меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: лексикалық және грамматикалық дағдылар; арнайы мәтіндерді оқу дағдылары; болашақ қызмет саласында кәсіби қарым-қатынас жасау жағдайларында кәсіби тақырыптар бойынша монолог және диалог құру; тыңдалым дағдылар; ақпараттық мәдениет.
  • Күтілетін нәтижелер: -лексикалық және грамматикалық дағдыларын дамыту;
   • арнайы мәтіндерді оқу дағдыларын жетілдіру;
   • болашақ қызмет саласында кәсіби қарым-қатынас жасау жағдайларында кәсіби тақырыптар бойынша монолог және диалог құру дағдыларын жетілдіру;
   • тыңдалым дағдыларын жетілдіру;
   • кәсіби тілдің жазбаша және ауызша дағдыларын меңгеру;
   • ақпараттық мәдениетті дамыту;
   • білім алушылардың ой-өрісін кеңейту және мәдениетін көтеру.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: ф.ғ.к., профессор кабатаева К.Т.
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: жоғары оқу орнына белгіленген көлемді шетел тілі, қазақ/орыс тілдер курстары.
  • Постреквизиттері: шетел тілін BI және LSP-тілді кәсіби деңгейде халықаралық стандарттарға сәйкес меңгеру.
  • Мақсаты: ағылшын тілін практика жүзінде меңгеру, оқылатын тілдің мемлекет мәдениетімен байланыстыру, ағылшын тілінде кәсіби бағытталған және мамандық бойынша мәтіндерді аудару ептерін дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм облысында оқытылған кәсіби тақырыптар шеңберіндегі тілдік қатынастар; фирма қызметіндегі маркетингтік шешімдері қабылдау үшін хат пен сөйлесудің лексикалық-грамматикалық дағдылары; шет тіліндегі сөздің-анықтамалық әдебиеттер мен кәсіби терминологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • A. Бөлек сөздер, сөз тіркестермен жұмыс жасай білу, ажырата білу, сөйлеушінің сөзін ұға білу, тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап бере білу, керекті хабарды ойға түйіп ала білу.
   • B. сөйлеудегі диалог формасының негізгі мақсаты оқушылардың сөйлеу, талқылау, диспут кезіндегі және де дәстүрлі әңгімелесу үшін тілді еркін қолдану, аргументтік полимиттік білімі болып табылады.
   • C. Студенттер белгіленген көлемде лексиканы меңгеруі тиіс, берілген тақыраптар бойынша өз ойын білдіруге тиіс (мәтіннің мазмұнын жеткізуге).
   • D. Оқудың әр – түрлі түрлерімен таныс болуы тиіс. Ауызша тақырыптар ретінде әдеби шығармалардың үзінділері, газет және журнал мақалалары, корреспонденция және де экономика тұрғыдағы әдебиеттер қолданылады.
   • E. Мәтіндерді құрастыра білу (мазмұндама). Мәтіндерді аудара білу дағдысы қазақ тілінен ағылшын тіліне, ағылшын тілінен қазақ тіліне, ағылшын тілінде маңызды сұрақтар коя отырып, текст құрауды үйрену. Жазбаша жұмыстарды өзіндік және негізгі немесе эссе орындаған кезде көп көңіл аудару керек.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: магистр, оқытушы Штриккер А.В.
 • Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология негіздері», «Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері».
  • Постреквизиттері: «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру», «Туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру», «Халықаралық туризм географиясы» және т.б.
  • Мақсаты: туристік-экскурсионды құрылымның менеджерлерін Қазақстан Республикасының территориясында саяхаттың белсенді тәсілдерімен турларды жоспарлау және жүзеге асыруға дайындау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Курсты оқыту барысы туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздерін, алғы шарттарын игеру, сонымен қатар, туризмнің әдіс-тәсілдері туралы жүйелі түсінік алуға мүмкіндік беретін негіз қалаушы практикалық жағдайлар туралы білімді студенттерде қалыптастырумен байланысты.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • А. Туристік саяхаттарды жоспарлау мен ұйымдастыру негіздерін білу және маңызын түсіну;
   • В. Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздері бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу;
   • С. Белсенді жорықтарды ұйымдастыру, өткізу, жорық алды дайындыққа қатысты ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу;
   • D. Белсенді жорықтарда қолданылатын әдіс-тәіслдер төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу;
   • E. Белсенді жорықтарды ұйымдастыру қызметі төңірегінде өзіндік жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: аға оқытушы Каримова Р.О.
 • Экскурсиятану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризмология негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері», «Туризм тарихы»
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм инфрақұрылымы», «Қонақ үй шаруашылығы»
  • Мақсаты: әр түрлі экскурсиялар туралы тұтас көзқарас және туристік жүйенің құрамдас бөліктерін кешені мен олардың өзара байланыстарын қарастыру және экскурсияларды өткізу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экскурсия түрлері; экскурсия жүргізетін кәсіпорындағы менеджерлер мен мамандардың лауазымдық қызметтері туралы құжатты әзірлеу; экскурсияны ұйымдастыру; экскурсанттарға қызмет көрсету мәдениеті мен сапасын, және қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ішкі және шетелдік серіктестермен жұмыс атқару ерекшеліктері; маршруттар бойынша туристерді қабылдау және жіберу дағдыларын қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • A. экскурсия қызметтерін ұйымдастыру туралы түсінікке ие болу;
   • B. туристік экскурсия жұмысының ерекшеліктері (қоғамдық тамақтану, көлік және т.б.) мен туристік қызметтің ағымдық және болашақтағы жоспарлау қағидаларын білу;
   • C. маршруттар бойынша туристерді қабылдау және жіберу әдістерін қолдануды, менеджерлердің лауазымдық қызметтеоіг құрастыруды, туристік компанияларды тіркеу үшін құжаттар тізімін құрастыруды, туристерге жоғары деңгейдегі сапалы және қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді білу;
   • D. дәрісхана мамандығын ескере отырып, экскурсиялардың түрлі формаларындағы туристік бизнес аясындағы ақпараттарды беру;
   • Е. экскурсиятану білімді тұрақты жаңарту қажеттіліктерін түсіну, өз бетімен жұмыс атқару дағдсына ие болу.
  • Оқытушының Т.А.Ж.: г.ғ.к., доцент Жетписов С.О.
 • Адамзат дамуы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Философия, Әлеуметтану
  • Мақсаты: АД тұжырымдамасының дамуы кейінгі 15 жылды қамтиды. Халық тек экономикалық дамудың қайнар көзі немесе құралы ғана емес, сонымен қатар «Адамзат капиталы» және экономикалық дамудың мақсаты болып табылады деген түсінік қалыптасты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: АД тұжырымдамасының негізгі жағдайы және пайда болуы. АД өлшемі мен көрсеткіштері. Адам дамуының индексі (АДИ). Экономикалық өсу, АД және жұмыс бастылық. АД және өмір деңгейі. Кедейшілік және АД. Әлеуметтік қорғау және АД. Денсаулық және өмір жалғасы. АД –ның демографиялық аспектісі. Демография Мемлекеттін белгілеуші факторы. Білім және АД. АД – ның гендерлік аспектілері. Экологиялық қаупы бар аймақтар. Тұрақты дамудың экологиялық аспектілері. АД -ның қызығушылығындағы нәтижелі басқару.АД–на басты процестің әсері.
  • Күтілетін нәтижелер: АД теориясының тарихы; Адамның қызығушылығындағы басқару ұйымының әсері; АД өлшемінің жүйесі және оның компоненттері; Демографиялық, гендерлік және тұрақты дамудың экологиялық аспектісі.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аубакиров Е.Ж., Тутинова Н.Е.
 • Дінтану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Философия, Әлеуметтану
  • Мақсаты: Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында жүз отыздан астам ұлт тұрады, демек елде бірнеше діндердің өкілдері бар, олардың арасында бейбітшілік ел басының дүрыс әлуметтік саясатының нәтежесінде сақталып келеді. Аталған пән осы жолдың барысында демеу жасап келеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Дінтанудың ертедегі формалары. Конфуция. Даосизм. Индуизм. Иудизм. Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері. Діни конфесиялармен әлеуметтік жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер: Басқа да гуманитарлық пәндермен бірге дін бүтін дүниетанымды құрастырды. Дінтануды меңгеру студенттерде ойлау қабілетін, өзіндік идея, ой-пікірлерін қалыптастыруының, ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізуді үйренуге, өмірдің күрделі құбылыстары мен процестерін талдауға негіз салады.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аубакиров Е.Ж., Тутинова Н.Е.
 • Туристтік қызмет психологиясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Туризмология негіздері, Туризм менеджменті
  • Мақсаты: Туристтік өндірістің тиімді жұмысы үшін тұлға қажеттіліктері, менеджмент негіздері, туризмдегі маркетингтің психологиялық білімі болуы қажет, студенттердің туризм менеджеріне қажетті психологиялық білімді игеруі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Психология ғылым ретінде. Тұлға психологиясы. Тұлға теориялары. Темперамент және мінез түсініктері. Туризмдағы мотивация психологиясы. Туризмдағы мотивация психологиясы. Жарнамадағы психология рөлі. Жарнамалық амалдар психотехнологиясы. Жарнаманың психологиялық тиімділігі. Басқару психологиясының мақсаты, міндеті, мазмұны. Ұйым теориясы: түсінігі, мәні, функциясы. Ұйым басқаруындағы лидерлік. Туристтік топ кіші топ ретінде. Туристтік топтағы қарым-қатынас психологиясы. Туристтік топтардағы қақтығыс. Топқа әсер етудің әмбебап механизмдері.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризм бойынша менеджердің кәсіби қызмет психология рөлін түсіну және даму перспективасын білу; адамдардың ерекшеліктерін кәсіби зерттеу әдістерін әртүрлі жағдайларда қолдана білу және клиентке психологиялық әсер етуді қолдану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Кенжебаева С.К., Исина С.С.
 • Психология негіздері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Мейрамхана және қонақ үй мәдениеті
  • Мақсаты: Психологиялық мәдениетке ие болу арқылы яғни психология негіздерін біліп, тұлғааралық және кәсіби аймақтарда қолданатын дағды және психологиялық білімді дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Психология ғылым ретінде. Психологияның зерттеу әдістері. Тұлға психологиясы. Танымдық процесстер психологиясы. Психикалық жағдай. Кіші топ психологиясы. Лидерлік психологиясы. Іскерлік қатынас психологиясы. Қарым-қатынастың перрцептивті жағы. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы. Қарым-қатынастың интерактивті жағы. Қарым-қатынастағы әсер ету механизмдері. Қарым-қатынас бөгеттері. Келіссөз жүргізудің психологиялық аспекттері. Мотивация психологиясы. Еңбек қызметінің мотивтері. Қақтығыс психологиясы. Өмірлік қиын жағдайлардағы жүріс-тұрыс психологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту барысында студенттер негізгі түсініктер, принциптер, психологиялық ғылым әдістері және тәжірибені игеру, тұлғааралық қатынастар және кәсіби аймақтағы психологиялық білімнің рөлі, іскерлік қатынастар этикасы және психологиясы.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Кенжебаева С.К., Исина С.С.
 • Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Қазақ тілі
  • Постреквизиттері: Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Мақсаты: Мемлекеттік тілде құжаттау және құжат жүргізу жүйесін оқып білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Іс-қағаз жүргізу түсінігі. Құжаттау және құжат жүргізу жүйесі. Құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар: формуляр, бланк, реквизиттер, текст. Ұйымдық – таратушы құжаттар: түрлері, сипаттамасы. Кадрлық және есеп-ақша құжаттары. Іс-қағаз жүргізуді ұйымдастыру. Іскерлік қарым қатынас: этика, технология, психология.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттердің мемлекеттік тілде құжаттау және құжат жүргізу жүйесін меңгеруі.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ахметжанова Ж.Б.
 • Іс-қағаз жүргізу және іскерлік қарым қатынас, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Қазақ тілі
  • Постреквизиттері: Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Мақсаты: Іс жүргізу және іскерлік қарым-қатынасты меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Құжаттық іс жүргізу және құжат түсінігі. Құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар: тұжырым, бланк, реквизит, мәтін.Ұйымдық таратушы құжаттар: түрі, мінездемесі. Кадрлық және есептік-ақша құжаттары. Құжаттық іс- жүргізуде ұйымдастыру. Іскерлік қарым- қатынас: этикалық (әдеп), технологиялық, психологиялық, ұлттық ерекшіліктері. Қазіргі таңдағы этикалық ережелер.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттердің құжат және құжат жүргізу жүйесінде білім алуы.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ахметжанова Ж.Б.
 • Туристік-өлкетану жұмысы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Экскурсиятану
  • Мақсаты: Туризм кең кеңістікті дифференциациясы бар құбылыс. Бірақ, жан-жақтылық пен көп қырлылықты бола тұра, туризм демалудың басқа түрлерінен ажыратылады. Туризм – бұл кеңістікті құбылыс қана емес, елдің аумағы мен оның жеке аймақтарымен байланысты «кеңістікті тану».
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасы өлкетануының негізгі мәні мен мақсаттары. Өлкетану жұмысындағы қайнар көздер. Физикалы-географиялық зерттеулер. Өлкенің өсімдік және жануарлар әлемін қорғау мақсаттары. Экономикалы-әлеуметтік-географиялық зерттеулер. Өлкетанудың тарихи негіздері. Мұражайтану негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет: туристік-өлкетану жұмыстарының негіздерін білу және маңызын түсіну; туристік-өлкетану жұмыстары бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Жетписов С.У.
  • Силлабус Туристік-өлкетану жұмысы
 • Өлкетану, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Экскурсиятану
  • Мақсаты: Қазақстан жоғары мектебінің алдына қойылған міндеттерді орындаудың маңызды жолдарының бірі болып тарихи өлкетану табылады. Өлкетану деп белгілі бір аймақты жан-жақты зерттеп-тану ісін айтамыз.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Тарихи өлкетанудың міндеттері, пәні және әдістері. Орталық Қазақстандағы тарихи өлкетанудың қалыптасу кезеңі. Орталық Қазақстанның зерттеу жұмыстарымен айналысқан әйгілі саяхатшылар. Орыс саяхатшылары. Туған жер халқының шаруашылығы мен мәдениеті. Орталық Қазақстанның этнографиялық дерек көздері. Қарағанды қаласының тарихы. Көшелерінің атаулары. Қарағанды лагерінің тарихы. Орталық Қазақстан мұражайларының қоры мен қызметі. Теміртау қаласының тарихы және Бірінші Президенттің мұражайы. Орталық Қазақстанның атақты ғалымдары. Қарағанды қаласының ескерткіштері. Байқоңыр ғарыштық орталығы. Қарағанды экономикалық университеті және оның тарихы. Қарағанды қаласының көрнекті жерлері. Орталық Қазақстанның ескерткіштері мен архитекруралары.Туған өлкенің ауызша деректері.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттерге туған өлке тарихы бойынша блгілі бір ғылыми принциптерге негізделген нақты білім беру-басты міндет. Оқу-тәрбиелік міндеттермен қатар тарихи өлкетану қоғам мүддесіндегі міндеттерді ді шешеді.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Абдакимова М.К., Мустафин С.Ш.
 • Мұражайтану, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Экскурсиятану
  • Мақсаты: Мұражайтанудың теориялық негіздерімен қатар, мұражай жұмысының әдістемесін игеру, мұражайтанудың ғылыми пән ретінде қалыптасуын және әлемдік мұражай жүйесінің маңызын қарастыруда байқалады. Мұражай экспозициясы әсерінің сан қырлылығы және ойластырылған оның интерпретациясы қоғамда нақты бағдардың қалыптасуына әсер етеді, ағартушылық және білім беру қызметтерін атқарады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мұражай - әлеуметтік-мәдени институт. Мұражайтану ғылыми пән ретінде. Мұражай заты және оның қасиеттері. Мұражай қайнар көздері. Мәдениет кеңістігіндегі мұражай. Мұражайлардың ғылыми қор жинау жұмысы. Мұражай экспозициясы. Мұражай және көрме. Мұражайлардың жұмыс бағыттары. Мұражай және ескерткіштер. Мұражай менеджменті. Мұражай коммуникациясы. Мұражай маркетингі. Мұражай ісіндегі ақпараттық технологиялар. Мұражайдың білім беруіндегі жаңа технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: мұражайтанудың негіздерін білу және маңызын түсіну; мұражайтану бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; мұражайлардың қызмет бағыттары туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Жетписов С.У.
  • Силлабус Мұражайтану
 • Әлем мәдениетінің тарихы мен теориясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері: Экскурсиятану
  • Мақсаты: Әлеуметтік жұмыскерлерді дайындау жүйесіндегі «Әлеуметтік жұмыс тарихы және теориясы» оқу курсы болашақ мамандардың оқитын басқа да пәндерімен байланысты, бұл оның негізгі ерекшелігі. Бір жағынан аталмыш курс әлеуметтік жұмысты әр-түрлі нұсқада қарастырып, өзіндік модель ойластыруға мүмкіндік берсе, екінші жағынан, мәселелерді терең қарастыратын пәндерге жалпы шолу жасайды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Әлеуметтік жұмыс тарихының теоретико- әдістемелік мәселелері. Архаикалық кезеңдегі көмек және өзара көмек. Ежелгі әлем мемлекетіндегі филантропия және әлеуметтік көмек. Ортағасырлық (V-XV ғ.ғ.) дәуіріндегі әлеуметтік көмек және қайрымдылық. Қайырымдылық және діни нанымдар. Ресейдегі мемлекеттік көмек жүйесінің қалыптасуы. Жаңа кезең дәуіріндегі Батыс Шығысқа әлеуметтік көмек (XVIIғ. екінші жартысы - XIX ғ. бірінші жартысы). Әлеуметтік қайырымдылық, қамқорлық, меценаттықтың гүлденуі. ( XIX ғ.екінші жартысы – ХХғ.басы). АҚШ-та әлеуметтік жұмыстың тууы мен дамуы. Қазақстандағы әлеуметтік жұмыстың тууы мен дамуы. Қазақстандағы кеңес кезеңіндегі әлеуметтік қамсыздандыру. «Посткоммунистік»социумдағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары:Қазақстан мен Рессейдің тәжірибесі. Әлеуметтік жұмыс қазіргі әлемдік феномен ретінде. Әлеуметтік жұмыс кәсіби қызмет ретінде.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазіргі талаптарға сай этнографиялық және демографиялық процестерді талдай білуге болашақ әлеуметтік қызметкерлерді үйрету;. Cтуденттерге, әлемдегі халықтардың этнографиялық және демографиялық жағдайын салыстырмалы түрде білу қажет; студенттерге, әлемдегі халықтардың шаруашылық-мәдени, тілдік, конфессиялық үлгілері мен таныстыру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Сейфуллина Г.Р., Маханова Б.Р.
 • Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Ресторан ісі және қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру
  • Мақсаты: Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы жайлы қажетті білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс шығындарын азайту, сондай-ақ мейрамхана және қонақ үй қызметінде қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет формалары мен әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы мен мәні. Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы мен мәні. Қонақжайлылық кәсіпорынның іскерлік аясындағы компоненттер құрылымы мен мазмұны. Кәсіпкерлік қызмет логикасы, кәсіпкерлік шешімді қабылдау процесі. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары (өндіріс факторлары). Кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру әдістері. Кәсіпкерлік шешімді қабылдау. Бизнес-жоспар және қазіргі кездегі кәсіпкерліктегі рөлі. Қонақжайлылық кәсіпорын әріптестік байланыстың формалары. Кәсіпкерлік келісім шарт.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіпкерлік қызмет идеясын жүзеге асыру технологиясы мәселелерін талқылау арқылы студенттерді дербес кәсіпкерлік қызметке дайындау, кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың теориялық негіздерін үйрету.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Замбинова Г.К., Аешова Н.Т.
  • Силлабус Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
 • Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Мақсаты: Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы жайлы қажетті білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс шығындарын азайту, сондай-ақ туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет формалары мен әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы мен мәні. Кәсіпкерліктің пайда болу тарихы мен мәні. Туризмнің іскерлік аясындағы компоненттер құрылымы мен мазмұны. Кәсіпкерлік қызмет логикасы, кәсіпкерлік шешімді қабылдау процесі. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары (өндіріс факторлары). Кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру әдістері. Кәсіпкерлік шешімді қабылдау. Бизнес-жоспар және қазіргі кездегі кәсіпкерліктегі рөлі. Туризмдегі әріптестік байланыстың формалары. Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық- құқықтық формалары. Туристік кәсіпорын мекемелері. Кәсіпкерлік келісім шарт. Туристтік саладағы ұйымдар ерекшеліктерін есепке алу кәсіпорындары. Туристтік кәсіпорындар табысын есепке алу. Туризмдегі жарнама: ерекшеліктер мен есепке алу. Туристтік кәсіпорындардың салық салу ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіпкерлік қызмет идеясын жүзеге асыру технологиясы мәселелерін талқылау арқылы студенттерді дербес кәсіпкерлік қызметке дайындау, кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың теориялық негіздерін үйрету.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жуспекова А.К., Замбинова Г.К.
 • Микроэкономика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттері: Баға және баға белгілеу, Салықтар және салықсалу
  • Мақсаты: Үй шаруашылық, фирмалар салалар деңгейіндегі экономиканың қалыптастыру механизмін түсіндіру үшін, сонымен қатар мемлекеттік саясатты жүргізудің салдарларын студенттерге түсіндіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Микроэкономика пәні және микроэкономикалық талдаудың әдістемесі. Нарықтағы экономикалық жүйе және нарық тетігі. Тұтынушы әрекетінің теориясы. Өндіріс теориясы. Өндірістік шығындар. Капитал концентрациясы және нарықтық билік. Жетілген бәсекелестік жағдайы. Монополия жағдайында фирмалардың әрекеті. Олигополия жағдайында фирманың әрекеті. Монополиялық бәсекелестік жағдайындағы фирманың әрекеті. Еңбек нарығы. Капитал нарығы. Жер нарығы. Инновация нарығы. Нарық «сәтсіздіктері» және мемлекеттік басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттер микроэкономика теориясының пәні, методологиясын, жеке және нарықтық сұраныстар, нарықтық бәсеке, сұраныс қисығы, ұсыныс қисығы, тепе-теңдік жағдайында болатын нарықты зерттеп және т.б. экономикалық сұрақтарды білу керек; микроэкономика теориясының мәліметті, олардың құру принциптері туралы және еңбек ресурстарын рационалды пайдалану ұсынылатын талаптарды, студент өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жанбекова З.Х., Аркенова Ж.Р.
 • Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттері: Баға және баға белгілеу, Салықтар және салықсалу
  • Мақсаты: Әлеуметтік саладағы жеке таңдау және экономикалық субъектілердің шешім қабылдауындағы механизмдерді, мінез-құлық факторларына әсер ететін әлеуметтік саладағы микроэкономикалық өзгерістер арасындағы себеп-салдар байланысын оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әлеуметтік сферадағы микроэкономиканың пәні және әдістемесі. Сұраныс және ұсыныс қызметтерін талдаудың негізі. Тұтынушы тәртібінің теориясы. Өндіріс және шығындар теориясы. Пайданы максимизациялау және бәсекелік ұсыныс. Таза монополия және монополиялық билік. Монополиялық бәсеке: қызметтер өндірісінің көлемі мен бағасын анықтау. Олигополия: үлгілер және баға қалыптастыру стратегиясы. Ресурстар нарығындағы баға қалыптастыру. Еңбек қызметінің нарығы және еңбекақы. Капитал және жер ресурстарының нарығы: баға қалыптастырудың ерекшелігі. Сыртқы әсерлер теориясы. Қоғамдық игіліктердің өндірісі және қоғамдық таңдау.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттер оқытылатын пәннің мәнін, міндеттерін, әдістері мен мақсаттарын және оның басқа пәндермен байланысын, алға қойылған мәселелерді түсініп білу керек, микроэкономикалық және туристік қатынастар арасындағы тәуелділіктер мен себеп-салдарды нақтылауды білуі қажет, микроэкономикалық қатынастарда жеке экономикалық субъектілердің мінез-құлқы үлгісін талғауға мүмкіндік беретін білімді меңгеру қажет.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жанбекова З.Х., Аркенова Ж.Р.
 • Баға және баға белгілеу, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттері: Салықтар және салықсалу, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп
  • Мақсаты: Нарықтық экономика жағдайында баға белгілеудің негіздерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бағалар жіктеуі және олардың жүйесі. Бағалар құрамы мен құрылымы. Бағаны құраушы факторлар. Нарық құрылымы және баға белгілеу. Баға белгілеу үдерісінің кезеңдері. Фирманың баға саясаты. Шығындар және баға қалыптастырудағы олардың рөлі. Баға белгілеу әдістері. Баға белгілеудегі тәуекел және бағаларды сақтандыру. Экономиканың кейбір салалары мен аяларындағы баға белгілеудің ерекшеліктері. Баға белгілеу тәжірибесі және өнеркәсібі дамыған елдерде бағаларды реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: баға белгілеудің теориялық негіздері; бағаның құрамы мен құрылымын; бағалар орындайтын функцияларды; бағаларға әсер ететін факторларды; бағалар белгілеу үшін кәсіпорындар пайдаланатын әдістерді; баға белгілеу мәселелеріндегі мемлекеттің рөлін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Даулетова А.М., Рабазанова А.А.
 • Бизнесті бағалау, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Салықтар және салықсалу
  • Мақсаты: Бизнес құндылығының бағалау негізін ұйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнес құндылығының бағалау негізі. Бизнесті бағалаудағы құндылықтар түрлері мен қағидалары.Кәсіпорын бағалау құндылығындағы процес. Бизнесті бағалаудағы әдістер мен тәсілдер.Бизнесті бағалау құндылығын анықтаудағы ақпараттық базаның құрылымы. Бизнесті бағалаудағы есептіліктің даярлығы мен қаржылық талдауы (анализі). Бизнесті бағалаудағы табыстық тәсіл. Бизнесті бағалаудағы салыстырмалы тәсіл.Бизнесті бағалаудағы шығындық тәсіл. Әр түрлі кәсіпорын мүлігінің бағалау құндылығы. Бақылаулы және бақылаулы емес акция пакеті жайлы бағалау құндылығы.Бағалау жұмысына есеп (отчет) құрастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: Бизнесті бағалаудағы әдістер мен тәсілдерді, бизнесті бағалау құндылығын анықтаудағы ақпараттық базаның құрылымын, бизнесті бағалаудағы есептіліктің даярлығы мен қаржылық талдауын оқып ұйрену.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мажитова С.К.
 • Ресторан және қонақ үй мәдениеті, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Ресторан және қонақ үй бизнесі
  • Мақсаты: Мейрмахана және қонақ үй бизнесінің негіздерін білу болашақ туризм менеджерлерін дайындаудың ажыратылмас бөлігі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мәдениет пен қызмет көрсету тарихы. Қонақүй –саяхат қызмет көрсету туралы жалпы мәліметтер. Саяхат-қонақүй қызметінің маңызды ресурсы. Қонақүй және мейрамхана қызмет көрсетуінің негіздері. Қонақүй және мейрамхана қызмет көрсетуінің психологиялық мәдениеті. Қонақүй және мейрамхананың қызмет көрсетуінің эстетикалық мәдениеті. Қонақүй және мейрамхана ісінің дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер: Мәдениет пен қызмет көрсету тарихын меңгеру, саяхаттың қонақ үй мәдениетіндегі маңызын зерттеу, қонақ үй және мейрамхана қызмет көрсетуіәнің психологиялық мәдениетің меңгеру, психология жайлы негізгі мәліметтер және оның мейрамхана-қонақ үй саласындағы қызмет көрсету процесіне әсерін қарастыру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
 • Әлемдік қонақжайлық индустриясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм негіздері, Туристтік қызмет психологиясы
  • Постреквизиттері: Ресторан және қонақ үй бизнесі
  • Мақсаты: Мейрамхана және қонақ үй қызметтері нарығында жұмыс істеуге қажетті кешенді тәжірибелік және теоретикалық білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әлемдік қонақжайлылық индустриясының даму тарихы. Қызметтер аясы ретінде әлемдік қонақжайлылық индустриясының негізгі түсініктері мен анықтамасы. Клиенттер тарапынан қонақ үй кәсіпорынын таңдаудағы негізгі факторлар. Қазақстанда және шетелдегі қонақжайлылық кәсіпорын типтері мен олардың классификациясы. Қонақ үй кәсіпорындарының құрылымы. Әлемдік қонақ үй тізбегі. Тамақтандыру кәсіпорындарының тізбегі. Әлемдік қонақ үй кешенінің ұйымдастырушылық-бақылау құрылымы. Қонақжайлылық индустриясы дамуының заманауи тенденциялары. Қонақжайлылық индустриясындағы кешенді мәдениеті.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл курсы оқу барысында студенттер кәсіби дағдыларды қалыптастыруға,әлемдік қонақжайлылық индустриясының қазіргі заманғы маманға қажетті кәсіби базалық компетенцияны меңгеруге көмектеседі. Әлемдік қонақжайлылық құрылымының мақсаты, қызметі мен міндетін білімін жүйелендіру; алған теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Замбинова Г.К.
 • Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм негіздері
  • Постреквизиттері: Ресторан және қонақ үй бизнесі
  • Мақсаты: Бүгінде қонақжай индустриясы прогресс және уақыттың көмегімен алып салаға айналып отыр. Мұнда қызметтердің тұтынушыларына ең жақсысын ұсынатын миллиондаған кәсіпқой қызметкерлер жұмылдырылған. Олар туризм, демалыс, көңіл көтеру, қонақ үй және мейрамханалық бизнес, қоғамдық тамақтандыру, көлік салаларындағы бәсекелік ортада жұмыс істейді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мейрамхана мен қонақ үй қызметі. Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығы сферасының негізгі түсінігі. Мейрамханалардың, қонақ үйлердің жіктелуі. Қонақ үй құрылымы. Қонақ үй ғимаратының құрылымы. Қонақ үй бөлмелері және олардың құрал-жабдығы. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы технологиялық процестің ерекшелігі. Даярлау, дайындау және арнайы цехтар. Қоймалық шаруашылық, асүйлік ыдысты жуу бөлмесі. Сауда бөлмелерінің түрлері, мейрамхананың интерьері, сауда бөлмесінің ерекшеліктері, құрал жабдығы. Буфеттер, барлар, олардың сипаттамалары. Асханалық ыдыстың сервистік, жуу бөлмесі, киім бөлмесі, үтіктеу бөлмесі. Асханалық ыдыс, киім. Мейрамхананың, қонақ үйлердің санитарлық-техникалық құрылғылары. Кондиционерлеу, электрожабдық және әлсізтокты шаруашылық. Қонақ үй қызметтерінің қолданылу мақсаты мен құрылымы. Мейрамхана, қонақ үй қызметкерлері. Оларға қойылатын талаптар. Міндеттері.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет: әлемдік қонақжай индустриясының негіздерін білу және маңызын түсіну, әлемдік қонақжай индустриясының қызмет бағыттары бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Кенжебеков Н.Д.
 • Қонақжайлылық кәсіпорынның экономикасы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм негіздері, Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттері: Ресторан және қонақ үй бизнесі
  • Мақсаты: Студенттердің қонақжайлылық кәсіпорындар жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысты өндірістің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен материалдық-техникалық байланыстар туралы және өндірістік ұйымның шаруашылық қызметінің тиімді нұсқасын таңдауда және қонақжайлылық кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімді әдістері мен формаларын негіздеу бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті есепті-талдамалық дағдылары мен кәсіби білім алуды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қонақжайлылық кәсіпорынның экономикасы» курсының пәні. Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық формалары және кәсіпкерлік. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік және нарықтық байланыстары. Кәсіпорынның негізгі қорлары және олардың өндірістегі рөлі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы. Кәсіпорын персоналы және еңбек өнімділігі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардағы жұмысшылардың еңбекақысы. Өндіріс және өнімді өткізу шығындары. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік қызметі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың экономикалық стратегиясы. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың қаржысы.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент білуі және меңгеруі тиіс: мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік шаруашылық қызметінің негізін, қонақ үй және мейрамхана қызметінің өндірісін ұйымдастыру тәжірибесінде пайдаланылатын негізгі шаруашылық әдістері мен тәсілдерін.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Сальжанова З.А., Ибитанова К.К.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс әрекет негіздері, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері
  • Постреквизиттері: Әлеуметтік-мәдени қызмет аясындағы құқықтық бақылау, ҚР Кәсіпкерлік құқығы
  • Мақсаты: Қазіргі қоғамдағы жемқорлық эволюциясы, оның сипаты болмыс ретінде ҚР-дағы жемқорлықтың рөлі мен ұлттық қауіпсіздікті бұзудағы, ондағы шетелдердің инвестициялық көлемін студентерге оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлықтың криминалистік түсінігі, БАҚ пен саяси партиялар олардың жергілікті билікпен байланысыдағы жемқорлықтың сипаттамасын ашу.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент білуге тиіс жемқорлыққа қарсы әрекет проблемасы барлық қоғамдық қатынастың саласына және кеден органдарының қызметіне кері әсерін тигізуде.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Искалиева М.С.
 • ҚР Еңбек құқығы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері
  • Постреквизиттері: Әлеуметтік-мәдени қызмет аясындағы құқықтық бақылау, ҚР Кәсіпкерлік құқығы
  • Мақсаты: Студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек құқығының түсінігі, пәні және әдісі. Еңбек құқығының қағидалары. Еңбек құқығының қайнар көздері.Еңбек құқығындағы құқықтық қатынастар. Еңбек құқығының субьектілері. Еңбекпен қамтуды құқықтық реттеу және жұмысқа орналасу. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.Еңбек шарты.Еңбекақы. Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу.Еңбек уақыты және демалыс уақыты.Жұмыскерлердің жеке санатындағы еңбек құқық қатынастарын құқықтық реттеу. Еңбекті қорғау. Еңбек шарты тараптарының материалдық және тәртіптік жауапкершілігі.Еңбек даулары.Халықаралық еңбек құқығы.Әлеуметтік қамтамасыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынанайырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша шараларды қаржыландыру. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері, есептеу, бекіту тәртібі. Шетелдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.Әлеуметтік қамсыздандырудың халақаралық – құқықтық реттеу.Еңбекке жарамсыз тұлғаларды зейнетақы қорларынан қамтамасыз ету. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. Жәрдемақы еңбекке қабілетсіз азаматтарды материалдық қамтамасыз етудің бір түрі ретінде. Еңбекке жарамсыз тұлғаларды орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Құқықтық қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқу керек, құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеудің астарлы білімін меңгеру қажет, еңбек құқығы пәнін оқу барысында игерген білімді тәжірибеде қолдану. Еңбек заңдылығын талқылау және оларды еңбек келіспеушіліктерін шешу барысында қолдану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Толеубеков А.Т.
 • Ресторан және қонақ үй бизнесі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері, Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері
  • Постреквизиттері: Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан экономикалық реформалар қызметтер нарығының, соның ішінде туристік және қонақ үй қызметтері аясының дамуына түрткі болды. Бұрынғылары жөндеуден өткізіліп, қазіргі талаптарға сай жоғары сапалы және жекелеген қызметтерді ұсынатын жаңа қонақ үй кешені пайда болды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе.Қонақжайлық индустриясына кіріспе. Қонақ үйлердің және басқа да орналастыру орындарының мемлекеттік жіктеу жүйесі: түрлері, топтары. Қонақ үй бизнесіндегі халықаралық стандарттар. Қонақжайлылық сферасындағы қызмет көрсету стандарттары. Қонақ үй бизнесіндегі кадр саясатын қалыптастыру. Қонақ үй бизнесінде табыстарды басқару. Ақпараттық технологиялардың жүйесі. Бронь және резерв жүйелердің компьютерлік сипаттамалар. Менеджмент ақпараттық жүйелер. Қонақжайлық кешендерді басқару жүйелердегі ақпараттық технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет: қонақ үй және мейрамхана бизнесінің негіздерін білу және маңызын түсіну, қонақ үй және мейрамхана бизнесі бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Кенжебеков Н.Д., Аешова Н.Т.
 • Салық және салықсалу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Баға және баға белгілеу
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты: Салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт – бағдарын ашып қарастырып оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама. Салық саясаты және оның мемлекетіміздің экономикалық саясатындағы алатын орны. Салық механизмі. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Қосылған құнға салынатын салық (ҚҚС). Акциздер. Корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы. Шетелдік заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Экспортқа рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Ойын бизнестеріне салық салу. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимдері (АСР). Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. Алымдар, төлемдер және баждар.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент салықтардың экономикалық мәні, міндеттері мен қызметтері, Қазақстан Республикасының салық жүйесінің құрылуы мен дамуы, салық саясатының құрылуы, оның мақсаттары мен міндеттері, жүзеге асыру құралдары, жекелеген салық топтары мен алымдардың қызмет етуі, оларды есептеу және төлеу механизмі, арнаулы салық режимін қолдану тәжірибесі, салықтық әкімшілдікті қолдану тәжірибесі.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Даниярова М.Т., Танашева А.Б.
 • Шаруашылық субъектілерге салықсалу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Баға және баға белгілеу
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты: Салық салу теориясы мен тәжірибесін оқып үрену, студенттердің бойында шаруашылық субъектілері мен халықтың салықтарын есептеу негіздері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдер кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың және салық салу жүйелерінің жұмыс істеу теорялық негіздерін оқып үйрену атап айтқанда салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін, ҚР-дағы салықтар мен салықтар жүйесінің қалыптасу даму тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамаларын ашып көрсету. Қазақстан Республикасындағы резидент еместерге салық салу. Салықтық бақылаудың қажеттілігі және экономикалық мазмұны. Салықтық тексеру нәтижелеріне және салық органдарының лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану.
  • Күтілетін нәтижелер: Салықтардың жұмыс істеуі мен дамуын; Қазақстан Республикасы салық жүйелерінің қалыптасуы мен дамуын; салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының жұмыс істеуі, оларды есептеу мен төлеудің тетігін; салықтар төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілікті, салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар қолдануды білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Лукпанова Ж.О., Улаков Н.С.
 • Емдік тамақтану технологиясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы
  • Постреквизиттері: Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Рационалды тамақтанусыз жүзеге аспайтын адам денсаулығын қалыпты және мықты ұстауы үшін студенттерге жалпы қағидаларын қалыптастыру, себебі дұрыс тамақтанбау түрлі аурулардың асқынуына әкеп соқтырады. Яғни емдік тамақтану технологиясы арқылы түрлі аурулардың алдын алып, асқынып кетпеуіне септігін тигізеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Адам өміріндегі тамақтану. Тыныс алу мүшелері ауруы кезіндегі тамақтану. Асқазан-ішек аурулары кезіндегі тамақтану. Жүрек аурулары кезіндегі тамақтану. Бүйрек аурулары кезіндегі тамақтану. Ревматизм және ревматиодтық артрит кезіндегі тамақтану. Эндокриндік жүйе аурулары кезіндегі тамақтану. Қант диабеті кезіндегі тамақтану. Май басу және подагра кезіндегі тамақтану. Қан аздық кезіндегі тамақтану. Инфекциялық аурулар кезіндегі тамақтану. Хирургиялық емханадағы емдік тамақтану. Жүкті әйелдердің рационалды тамақтануы. Емізетін аналардың рационалды тамақтануы мен режимі. Арнайы және сәнді диета.
  • Күтілетін нәтижелер: Диетотеропия білімінің негізін игеру және оның нақты ауруларды емдеуіндегі ролі, емдеудің түрлі әдістерінің тарасында емдік тамақтану технологиясының орны, өзінің кәсіби қызметінде алған білімдерін пайдалана білу, нақты аурулар кезінде диеталық үстелді білу, емдік тамақтарды даярлау барысындағы технологияны меңгеру, аурудың негізгі қозғаушы күшін білу және оның пайда болу себептерін анықтау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Исабаева Г.М.
 • Санаторлы-курортты бизнес ұйымдастыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы
  • Постреквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Соңғы жылдары халықтың емделу және сауығу қажеттіліктерінің арта бастауына байланысты санаторлы-курортты қызметтердің қайта жандану жағдайлары байқалуда. Туристік қызмет аясының құрамдас бөлігі болып келетін осы саланың даму болашағын ескере, студенттердің санаторлы-курортты қызметті ұйымдастыру және көрсету дағдысын кәсіби игеру қажеттілігі туындап отыр дей аламыз.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Санаторлы-курортты қызмет негіздері. Санаторлы-курортты туризмнің даму ерекшеліктері. Санаторлы-курортты қызметтер нарығы. Санаторлы-курортты қызмет нарығын маркетингтік талдау. Туризмдегі санаторлы-курортты өнім. Туристік қызметтер нарығына санаторлы-курортты өнімді жылжыту. Емдік-сауықтыру өнімін жобалау. Санаторлы-курортты өнімді стандарттау және сертификаттау. Санаторлы жолдаманы сатып алу – сату. Санаторлы-курортты кәсіпорынның шаруашылықтануы. Санаторлы-курортты туризмдегі стратегиялық жоспарлау. Санаторлы-курортты туризмдегі басқару. Санаторлы-курортты қызмет нарығын реттеу. Санаторлы-курортты туризмдегі ынтымақтастық. Санаторлы-курортты қызметтердің халықаралық нарығы.
  • Күтілетін нәтижелер: Санаторлы-курортты қызметтер негіздерін білу және маңызын түсіну; санаторлы-курортты туризмді ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; санаторлы-курортты туризмдегі қызметтер туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Бекишева Ш.Т.
  • Силлабус Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру
 • Кәсіпкерлік құқығы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиты: Құқық негіздері, Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Постреквизиты: Виза құжаттарын рәсімдеу, Туроперейтинг
  • Мақсаты: ҚР кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, пәні және әдістері. Кәсіпкерлік құқық ғылымы. Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері. Дара кәсіпкерлік: өзіндік және бірліскен кәсіпкерлік. Заңды тұлғалдардың кәсіпкерлігі. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Стандартизацияның құқықтың негіздері. Сертификацияның құқықтық негіздері. Моногамияны мемлекеттік реттеу. Жосықсыз бәсекенің түсінігі және формалары. Жосықсыз бәсеке үшін жауапкершілік. Шетел инвестицияларының түсінігі және түрлері. Сыртқы экономикалық мәмілелердің түрлері және түінігі.
  • Күтілетін нәтижелер: Құқықтық нормаларды нақты ситуацияда қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласында құқықтық ұғымдар мен категорияларға сүйене білу, теория және практиканың құқықтық мәселелерін талдап, шеше білу, сабақтас құқық саласының білімдерін құқықтық мәселелерді шешуде қолдану, құқықтық істердің мән жайларын зерттеп, негізді шешім қабылдай білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Есенов Д.К., Амантай А.А.
 • Әлеуметтік- мәдени қызмет көрсету саласындағы құқықтық бақылау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиты: Құқық негіздері, Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Постреквизиты: Виза құжаттарын рәсімдеу, Туроперейтинг
  • Мақсаты: Пәннің мақсаты әлеуметтік сервис және туризм саласының теориялық негіздерін зерттеу және практикалық дағды алу болып табылады.Әлеуметтік- мәдени қызмет саласындағы құқықтық реттеу пәні студенттердің әлеуметтік-мәдени сервис және туризмнің, сол сияқты туроператорлар мен турагенттер жұмысының құқықтық реттелуі туралы білім алуларына мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм және қонақ үй бизнесі құқықтық реттеу объектісі ретінде. Туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы қызметті басқару. Туризм қызметі және қонақ үй бизнесі субъектілері . Туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы кәсіпкерлік істің ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы шарттар. Туристік формальдылық. туризм және қонақ үй бизнесін сақтандыру. Әлеуметтік-мәдени сервис саласындағы коллизиялық нормалар. Туристік ұйымдар мен қонақүйлердің азаматтық құқықтық жауапкершіліктері. әлеуметтік-мәдени сервис саласындағы лицензиялау және сертификация. туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы дауларды қарастыру тәртібі. Халықаралық туристік құқық қайнар көздерінің сипаттамасы.
  • Күтілетін нәтижелер: Туристік қызмет саласындағы халықаралық келісімдер, азаматтық- құқықтық шарттардың жекелеген түрлері туралы заңдармен заңға бағынышты актілерді қолдану тәртібін білуі қажет, нормативті актілерге сүйене отырып туризм және қонақ үй институттарына сипаттама (мінездеме) беру, жалпы түсінік ала отырып, білімін практикада қолдана білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Джантасова А.Д., Ахтышхан Е.А.
 • Туризм және қонақжай аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Мұражайтану
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты: Туризмнің бос уақыттағы қызметтің ерекше түрі ретіндегі теориялық негіздерін игеру, туризм индустриясының қалыптасуындағы бос уақытты ұйымдастырудың рөлі мен маңызын қарастыруда байқалады. Көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру туристердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм бос уақыттағы қызметтің ерекше түрі ретінде, Туризм аясының әлеуметті-мәдени әлеуеті, Бос уақытты-мәдени қызметтің мазмұны, Туризмдегі көңіл көтеру индустриясы, Ұлттық саябақ туристердің бос уақытын ұйымдастыру орыны ретінде, Құмар ойындар көңіл көтеру индусриясының бір бөлігі ретінде, Анимация және оның түрлері, Анимация және туристік нысанның ұйымдық құрылымы, Туристік анимациялық бағдарламалар, Мейрамханалық анимация, Жанұялық бос уақытты ұйымдастыру, Жастардың (студенттік) бос уақытын ұйымдастыру, Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризмде көңіл көтеруге арналған бос уақыт туралы, оны ұйымдастыру негіздерін білу және маңызын түсіну; туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
 • Қонақжай индустриясында мәдени-көңіл қөтеру ісі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Мұражайтану
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты Курстың мақсаты туризмнің бос уақыттағы қызметтің ерекше түрі ретіндегі теориялық негіздерін игеру, туризм индустриясының қалыптасуындағы бос уақытты ұйымдастырудың рөлі мен маңызын қарастыруда байқалады. Көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру туристердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан, туристердің бос уақытта көңіл көтеру негіздерін білу болашақ туризм менеджерлерін дайындаудың ажыратылмас бөлігі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру» оқытылу ерекшеліктері және мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік білімді қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық есептер, қателерді анықтау әдісі, проектілеу әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тестілер.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет: туризмде көңіл көтеруге арналған бос уақыт туралы, оны ұйымдастыру негіздерін білу және маңызын түсіну; туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; көңіл көтеру индустриясының қызметі туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
 • Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг, Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ілеспе кәсіпорындардың біртұтас кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қалыптастыру. «Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы» курсы туристік пәндер кешенінде маңызды орын алады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым. Туризм дамуындағы туристік инфрақұрылымның рөлі. Туризмдегі материалды-техникалық базаның жалпы сипаттамасы. Туристерді орналастыру құралдары. Тамақтану базасы. Көліктік- коммуникациалық база. Туристік көліктің негізгі тасымалдау түрлері мен даму мәселелері. Телекоммуникациялық жүйелер, тұрмыстық және инженерлік байланыстар. Шектес база.
  • Күтілетін нәтижелер: Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды ашу, олардың құрамды бөліктерінің маңызы мен міндеттерін көрсету; туризм инфрақұрылымын жақсарту бағытында мемлекет және кәсіпкерлердің рөлін ашу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
  • Силлабус Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы
 • Туризм инфрақұрылымы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг, Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Туризм инфрақұрылымының түрлері, олардың туризм саласын жақсарту үшін бірнеше салаларын меңгеру болп табылады. Бұл мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер қойылды: туризм инфрақұрылымын оқып білу, осы білімді тәжірибе жүзінде қолдану арқылы инфрақұрылым құралдарын дәріс алушыларға таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым. Туризм дамуындағы туристік инфрақұрылымның рөлі. Телекоммуникациялық жүйелер, тұрмыстық және инженерлік байланыстар. Туристік сфераның өндірістік объекттері. Туристік сферадағы жалпы қолдану объекттері. Туристік қызметпен жабдықтаушы кәсіпорындар. Қазақстанда туризм инфрақұрылымы дамуының болашағы және мәселелері. Туризм инфрақұрылымы дамуының құқықтық негіздері. Туризм инфрақұрылымына инвестициялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризм инфрақұрылымының құрама бөліктерін талдаудың тиімді әдістерін білуі керек; ұлттық туристік әкімшілігі және туризм саласы кәсіпорындарының туризм инфрақұрылымын дамытуына арналған іс-әрекет тәжірибесін қолдануы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жуспекова А.К.
 • Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг, Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Туристік бизнес туралы тұтас көзқарас және туристік жүйенің құрамдас бөліктерінің кешені мен олардың өзара байланыстарын қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туристік кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру. Туристік кәсіпорында басқару негіздері. Туристік кәсіпорында бақылау негіздері. Туристерге қызмет көрсетуді жоспарлау. Көліктік саяхатты ұйымдастыру. Автосаяхатты жобалау. Авиациялық туристік бағыттарды дайындау мен өткізу ерекшеліктері. Теміржол және су саяхаттарын жоспарлау және ұйымдастыру. Туристік қызмет мәдениеті мен сапасы. Қонақүйдегі қызмет көрсету технологиясы. Қонақжай индустриясындағы корпоративтік мәдениет. Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастар формасы ретінде. Менеджерлердің шағым және талаптарымен жұмысы. Туристік қызмет көрсетудегі дифференциацияланған тәсіл. Туризм маркетингі туралы түсінік.
  • Күтілетін нәтижелер: Туристік сала кәсіпорын қызметтерін ұйымдастыру туралы түсінікке ие болу. Туристік кәсіпорын жұмысының ерекшеліктері (қоғамдық тамақтану, көлік және т.б.) мен туристік қызметтің ағымдық және болашақтағы жоспарлау қағидаларын білу. Маршруттар бойынша туристерді қабылдау және жіберу әдістерін қолдануды, менеджерлердің лауазымдық қызметтеоіг құрастыруды, туристік компанияларды тіркеу үшін құжаттар тізімін құрастыруды, туристерге жоғары деңгейдегі сапалы және қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуді білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Кенжебеков Н.Д., Маймурунова А.А.
 • Ресторан ісі және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг, Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
  • Мақсаты: Студенттерге қонақ үй бизнесіндегі басқару мен ұйымдастыру жүйесіндегі жұмыс істей алатын мамандарды дайындау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мейрамхана мен қонақ үй жұмыстарын ұйымдастыру. Мейрамхана мен қонақ үй кәсіпорындарының негізгі мақсаты мен міндеттері. Мейрамхана бизнесі мен қонақ үй кәсіпорнын бизнес-жоспарлау. Мейрамхана мен қонақ үй кәсіпорнының инвестициялық жобасы, бизнес-жоспардың негізгі бөлімдері. Мейрамхана мен қонақ үйді басқарудың ұйымдасқан құрылымы. Басқарудың негізгі элементтеріне сипаттама. Мейрамхана мен қонақ үйді басқару қызметі. Мейрамхана мен қонақ үйлердегі бақылау қызметі. Мейрамхана мен қонақ үйді еңбек үрдісімен басқару. Еңбек шығының басқару. Мейрамхана мен қонақ үй тұлғаларын басқару. Тұлғаны қамтамасыз ету мен дамыту. Келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен жоспарлау. Мейрамхана мен қонақ үй кәсіпорындарындағы қызмет көрсету сапасы мен мәдениеті. Мейрамхана мен қонақ үй бизнесіндегі стратегиялық жоспарлау.
  • Күтілетін нәтижелер: Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесінің негіздерін білу және маңызын түсіну, мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығы бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
 • Туризм мен қонақжайлық индустриясындағы зерттеу және ақпарат, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Туризм маркетингі
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты: Студенттердің білім мен икем жинауы, қонақжайлылық және туризм сферасындағы зерттеулердің орындалуы мен бағалану нәтижелерін жоспарлау; білім және компетенцияны дамытудың екі негізгі бағыты: туризм және қонақжайлылық индустриясының спецификалық зерттеулер мен аналитикалық жұмыстарын орындау, сонымен қатар ғылыми- зерттеулер проекті мен дипломдық жұмысты дайындау мақсатында тәжірибелі зерттеулер икемін жинауды дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қонақжайлылық және туризм сферасындағы зерттеулердің қазіргі бағыттары. Қонақжайлылық және туризм сферасындағы зерттеулердің қазіргі тереңдетілген бағыттары. Қонақжайлылық және туризм индустриясында адалдық деңгейін өлшеу және тұтынушы қанағаттылығы.Адам ресурстары мен жетекшілік облысындағы зерттеулер. Қонақүйлер мен шипажайларда коммерциялық жылжымайтын мүлiктiң қаржыландыруының сұрақтары. Қонақжайлылық және туризм индустриясының әлеуметтік медиадағы рөлі. Туризм және қонақжайлылық индустриясының негізгі статистикалық мәліметтері. Менеджмент және маркетингтегі негізгі әдістемелік зерттеулер. Қазіргі бизнестің мәні, мағынасы және зерттеулері. Зерттеулер түрі. Зерттеу процесінің түсінігі. Қонақжайлылық және туризм сферасындағы ғылыми әдістерді зерттеу. Ережелер мен алгоритмді анықтау проблемаларын зерттеу. Туризм және қонақжайлылық ақпараттарын зерттеу. Туризм және қонақжайлылықтағы ақпарат рөлің зерттеу. Сыртқы ақпарат. Ішкі ақпарат.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризм және қонақжайлылық индустриясында зерттеу және ақпараттарының ерекшеліктерін білу мен түсіну, туризм және қонақжайлылық индустриясының рационалды мекемелерінің әдістерін игеру, туризм және қонақжайлылық индустрисының негізгі түсініктері мен принциптерін зерттеуді қолдана білумен қатар, туризм және қонақжайлылық индустриясына талдау жасау мен нақты экономикалық ситуацияда шешім қабылдау және ұйымның жағдайы мен тиімді пішіндерін өңдеу; саланың жүйеленген талдауы негізінде дәлелдеме жасау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жетписов С.У., Кенжебеков Н.Д.
 • Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулер, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризмология негіздері, Туризм маркетингі
  • Постреквизиттері: Туроперейтинг
  • Мақсаты: Қызмет көрсету мекемелері деңгейлерінде келесі міндеттерді атқару қажеттілігі пайда болып отырады: нарықтарды зерттеу, фирма қызметінің мақсаттарын анықтау, стратегиясын қалыптастыру, қызмет көрсетуді координациялап отыру, қызмет көрсетуді оңтайландырып отыру, қызметтерге дұрыс баға белгілеу, қызмет пен сервисті алға жылжытып отыру және т.б.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулердің мәні, мазмұны және оны ұйымдастыру. Маркетингтік зерттеулердегі ақпараттар. Маркетингтік зерттеулер процесі, іріктемелі таңдау. Сауалнама жүргізу. Қадағалау және эксперимент жүргізуді ұйымдастыру. Қызметтер аясында маркетингтік зерттеулер жүргізудегі фокус-топтар. Маркетингтегі талдау жүйесі және нәтижелерді ұсыну. Қызмеетер аясындағы нарық конъюнктурасын талдау. Делдалдар мен жабдықтаушыларды зерттеу. Бәсекелік ортаны талдау. Фирманың ішкі ортасын зерттеу. Тұтынушыларды зерттеу. Тауарды зерттеу. Баға саясатын зерттеу. Тауарды алға жылжытуды зерттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: Қызмет көрсету ааясындағы ақпараттарды өз бетінше жинау, өңдей білу. Нақты жағдайдайларды талдап, сипаттап, нақты ұсыныстар жасай білу. Салаға жүйелі түрде талдау жасап, оның бәсекелестік ортасына өз бетінше диагностика жүргізу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Жуспекова А.А.
 • Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм менеджменті, Мейрамхана және қонақ үй мәдениеті
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Бүгінде қонақжай индустриясы прогресс және уақыттың көмегімен алып салаға айналып отыр. Мұнда қызметтердің тұтынушыларына ең жақсысын ұсынатын миллиондаған кәсіпқой қызметкерлер жұмылдырылған. Олар туризм, демалыс, көңіл көтеру, қонақ үй және мейрамханалық бизнес, қоғамдық тамақтандыру, көлік салаларындағы бәсекелік ортада жұмыс істейді. Бұл енді бой көтеріп келе жатқан қазақстандық қонақжай индустриясы салалары үшін алғықатарлы әлемдік тәжірибені зерттеу қажеттілігін тудырды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Қызметтердің сапасы мен қызмет көрсету туризмнің басқару обьектісі ретінде. Сапаны басқарудағы методологиялық негіздер. Тұтынушылардың қызмет сапасына қанағаттануы мен қызмет көрсетуіне бағасы. Сапаны басқарудың моделдері. Қонақ үйдің қызмет сапасын басқару. Менеджмент жүйесінде халықаралық стандарттар жүйесі. ИСО 9000 стандарттары негізінде сапа менеджменті жүйесін құрастыру, енгізу және қамтамасыз ету. Сапа басқарудың принциптері (TQM) және TQM негізігі принциптерін қолданатын концепциялар. Сапа менеджменті жүйесін бірлестіру және оны құраушы жүйелер. Туризм облысындағы сертификация. Сапа менеджменті жүйесінің тиімділігің және нәтижесін бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет: әлемдік қонақжай индустриясының негіздерін білу және маңызын түсіну; әлемдік қонақжай индустриясының қызмет бағыттары бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Матаева Б.Т., Кенжебеков Н.Д.
  • Силлабус Туризм және қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету стандарттары және қызмет сапасын басқару
 • Сапа менеджмент жүйелері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм менеджменті, Мейрамхана және қонақ үй мәдениеті
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Студенттерге клесі пәндердің құрылысты - кисынды схемаларын толық игере алатындай білім беру; жоғарға математика, информатика, өнім сапасымен басқару, пән аралық байланысты: квалиметрия, сапамен басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: СМЖ- нің мақсаттары мен міндеттері. Менжмент сапасының эволюциялық формасы. ТQМ- ның концепциясы және үлгілері. Сапа менеджмент жүйесінің ISO 9001:2000 бойынша негізгі жағдайы. СМЖ – енгізуде, өңдеуде сабақ жасау реті. Сапа облысында ұйым саясаты. Сапамен басшылық. Сапамен басшылық ету элементтерінің мазмұны. СМЖ құжаттамасы. Процестік және жүйелік қарастыру. CALS,APIS –технологияларын сапа жүйелерімен ақпараттық қамтамасыз ету. Сапа жүйесінің сертификациясы. Сапамен қамтамасыз етуі. Сапа жүйесіндегі сыртқы және ішкі тексеру. Интеграцияланған менеджмент ұйым жүйесіндегі сапа жүйесінің әдістері мен рөлі. Сапамен қамтамасыз етуі. Сапа жүйесінің сертификациясы. Сапа жүйесіндегі сыртқы және ішкі тексеру
  • Күтілетін нәтижелер: Берілген бағдарламаны оқыту барысында студент өндірісті және өнім сапасын басқарудың теориялық негіздерін жетік меңгеруі қажет. Қызметті бағдарламалау және хабармен қамтамасыз ету жұмыстарында құзеретті болуы қажет. Сапа менджмент жүйесін енгізу реттерін жетік біліп үйрену қажет.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Есенбаева Г.А., Джазыкбаева Б.К.
 • Туроперейтинг, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Студенттердің туроператорлық қызметтің ұйымдық-басқару негіздерінмен туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру қағидалары туралы тұтас ойларымен, тұтынушы сұранысына бағытталған жаңа технологияларды енгізу жағдайында туристік өнімді тиімді әзірлеу үшін туристік нарықты талдау әдістері туралы түсініктерін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туроператор және турагенттер туроперейтингсубъектілері ретінде. Туроператорлардың типтері мен қызметтері. Турөнімнің негізгі сипаттамалары мен құрылымы. Туристік пакет. Оны құруға әсер ететін факторлар. Туристік дестинацияны таңдау үшін туристік ресурстарды зерттеу және талдау. Туристік жоспарлау. Туроперейтингтегі маркетингтік зерттеу. Турөнімді құрастыру технологиясы. Бағдарламалықтуризм: мәні, мақсаты мен міндеттері. Туристік пакет бағасы. Туристік қызмет сапасының мәні мен мағынасы. Турөнімді тарату жүйелері. Туроператор мен серіктестік ұйымдар арасындағы шарттық қатынастардың түрлері мен формалары. Туроператорлыққызметтегі сақтандыруды ұйымдастыру. Туроператорлық қызметте ақпараттық технологияны қолдану.
  • Күтілетін нәтижелер: Туроператорлық қызметтің негізгі құраушы қағидаларын білу; туристік индустрия кәсіпорын қызметтерін ұйымдастыру бойынша шығындарды бағалау және есептей алу; туристік өнім әзірлеу бойынша өздерінің жобаларын және баяндамаларын дәлелдей білу, түрлі маманданған туристік бағдарламалардағы қызметтерге сауатты талдау жасай алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Маймурунова А.А.
  • Силлабус Туроперейтинг
 • Бизнесті ұйымдастыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара байланыс және өзара әсер ету тетіктері экономикалық жүйенің элементі ретіндегі қоғам нормасы және жеке нормалардың ролі туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнесті ұйымдастырудың жүйелі концепциясы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын ұйымдастыру. Бизнестік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру. Бизнесті ұйымдастырудың типтері мен әдістері. Ағындық бизнесті ұйымдастыру негіздері. Бизнестік бағдарламаны кәсіпорынның өндірістік куатымен негіздеу. Жаңа өнімді шығаруға бизнесті даярлауды ұйымдастыру. Өндірістің оперативті-өндірістік жоспарлауын ұйымдастыру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Бизнестік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорында өнімді өткізуді ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: Бизнесті ұйымдастыру әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; бизнесті ұйымдастыруның қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Кенешева Г.А., Блялов Б.Е.
 • Bussiness English, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби-бағдарланған шетел тілі
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Ұлттық мәдениетімен елдің және халықтарының тілі оқылатын.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Лексикалық материал: Face to face; letters, faxes and memos; on the phone; summaries, notes, reports; working together; international trade; money matters; dealing with problems; visitors and travelers; marketing; meetings; processes and operations; jobs and careers; sales and negotiation. Грамматикалық материал: уақытта топ Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous белсенді кепіл; заман тобы Indefinite пассивті кепіл, Infinitive and Gerund, Relative Clause, Reporting speech.
  • Күтілетін нәтижелер: Жүгіртіп сөйлесуге арналған түрлі тақырыптар: жалпы, оқу-кәсіби, қабылдау түсіну және хабарлама, іскерлік сипаттағы, тілдік тақырып, іскерлік жазбаша қарым-қатынас.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аубакирова Г.Т., Ертысбаева Г.Н.
 • Bussiness Doutch, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби-бағдарланған шетел тілі
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Ұлттық мәдениетімен елдің және халықтарының тілі оқылатын.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Лексикалық материал: Face to face; letters, faxes and memos; on the phone; summaries, notes, reports; working together; international trade; money matters; dealing with problems; visitors and travelers; marketing; meetings; processes and operations; jobs and careers; sales and negotiation. Грамматикалық материал.
  • Күтілетін нәтижелер: Жүгіртіп сөйлесуге арналған түрлі тақырыптар: жалпы, оқу-кәсіби, қабылдау түсіну және хабарлама, іскерлік сипаттағы, тілдік тақырып, іскерлік жазбаша қарым-қатынас.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Корабаева А.А.
 • Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризмдегі экскурсиялық қызмет көрсету және тамақтандыруды ұйымдастыру. Ішкі және халықаралық туризм. Туристтік фирмалардағы және қонақ үй бизнесіндегі құжаттама және түгендеу. Негізгі құралдар меншікті капиталының, материалдық емес активтердің, тауарлық – материалдық қорлардың есебі, еңбек есебі және туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі еңбекақы төлеу есебі. Туристік қызмет көрсету мен қонақ үй сервисінің өзіндік құнына кіретін шығындар есебі. Туристік қызмет көрсететін шаруашылық субъектілерінің міндеттемелері мен ақша қаражаттарының есебі. Қаржылық нәтижелер есебі және туристік фирмалардың және қонақ үй шаруашылықтарының қаржылық есептіліктер жасауы. Халықаралық туризм есебінің ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: Курсты оқып үйрену нәтижесінде студент туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ныйканбаева А.И.
 • Ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі есеп пен есеп беру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық тамақтандыру үйымдарында есепті ұйымдастыру негіздері. Қоғамдық тамақтандыру үйымдарында сату бағаларын калькуляциялау. Өзіндік өнімді сату операцияларын құжаттық рәсімдеу. Материалды-жауапты тұлғалардың есептіліктері. Өзіндік өнімді өндіру және сатуды есепке алу. Специялармен түзды есепке алу. Қонақ ұй бизнесінің негіздері, қонақ ұй қызметінің нарығы. Қонақ ұй бизнесінің қызметін сату және қаржылық нәтиженің қалыптасуы. Қаржылық есептілік.
  • Күтілетін нәтижелер: Курсты оқу нәтижесінде студент ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Абдрасимова Ж.К.
 • Туризм және қонақжайлық индустриясындағы жарнама-ақпараттық қызмет, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм маркетингі, Туризм мен қонақжайлық индустриясындағы зерттеу және ақпарат
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Туризмдегі жарнама-ақпараттық әрекетті оқып білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туристік бизнестегі жарнаманың түсінігі, мәні және бағыты. Жарнама әрекетінің теориялық негізі. Турфирма әрекетінің концепциясы мен оның имиджі туристік бизнестің жарнама құралы ретінде. Жарнама процесінің дамуы мен ерекшелігі. Жарнамалық стратегия және творчествалық кешен. Негізгі жарнама құралдары. Жарнаманың тарату арналары. Турбизнестің жарнамалық әрекетіңде радио- және теле эфирді қолдану. Видио жарнама өндірісінің ерекшелігі. Туристік көрмелер, жәрмеңкелер, сайыстар. Жарнама компаниясын жоспарлау. Экономикалық тиімділік.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризмнің жарнама-ақпараттық әрекеті аумағында білім алуы.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
 • Қызметтер сферасындағы жарнама, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Туризм маркетингі, Туризм мен қонақжайлық индустриясындағы зерттеу және ақпарат
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Студенттерді нарықтық ортаға бағдарлануын үйрету, бәсекелестік күрес жүргізу, жарнаманы ұйымдастыру және жоспарлау. Оқылатын курс студентті жарнама қызметінің теориялық негіздерімен таныстырады, жарнама қызметін жоспарлау мен үйымдастыру бойынша тәжірибелік ілімдерге ие болуға көмектеседі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтік коммуникациялардың теорияларының негізі және қазіргі заманғы концепциялары. Маркетингтік коммуникациялар үшін мақсатты аудиториялар. Маркетингтік коммуникациялар арналары. Жылжыту-микс жүйесіндегі шешімдер. Жарнама: мәні мен түрлері. Жарнама қызметін ұйымдастыру. Жарнаманы жоспарлау және бақылау. Өнімді өткізуді ынталандыру. Қоғаммен байланыс. Жеке сатылымдар. Қатынас маркетингі. Жаңа коммуникациялық технологиялар. Брендинг. Жылжыту бюджетін өдеу. Салалардағы маркетингтік коммуникациялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Теориялық негідер білімін және қызметтер сферасында жарнама концепциясын игеру. Қызметтер сферасында кәсіби қызметтер ілімін игеру. Жарнаманы тарату арналарын таңдай білу. Жарнама бюджетін есептеу әдістемесін және жарнама тиімділігін бағалауды қолдану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Даулетова А.М.
 • Виза құжаттарын рәсімдеу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық туризм географиясы
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасының кеден шекарасын өтуде виза құжаттарын толтыру және кеден талаптарына жауап беру қажеттілігі туындайды. «Виза құжаттарын рәсімдеу» курсы визаның ерекшеліктері мен құжатты толтыру ережелерін, төлқұжат режимінің негізі туралы білімді қамтиды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық және қазақстандық туристік ұйымдар. Төлқұжатты ресмилік. Туристерді визалық қолдау. Виза құжаттарын рәсімдеу процедурасы. Қазақстан Республикасында визаны алу және рәсімдеу ережелері. Туристік ресмилік және туризмдегі қауіпсіздік. Жеке елдердің туристік ресмилігі. Туризмдегі сақтандыру. Кедендік-тарифті реттеу. Тауарлардың жеке топтарын туристердің тасымалдау және декларациялау тәртібі. Кедендік рәсімдеу. Туристердің кедендік бақылауды өту тәртібі. Медициналық ресмилік. Мәдени құндылықтарды шекарадан өткізу. Флора мен фаунаны әкелім және әкетілім тәртібі.
  • Күтілетін нәтижелер: Виза құжаттарын рәсімдеу негіздерін білу және маңызын түсіну; виза құжаттарын рәсімдеу бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; елдердің визалық тәртібі туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аешова Н.Т.
  • Силлабус Виза құжаттарын рәсімдеу
 • Кедендік ресімдеу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық туризм географиясы
  • Постреквизиттері: Диплом алды тәжірбие, Диплом жұмысын жазу
  • Мақсаты: Кедендік ресімдеу – Қазақстан Республикасында кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауға байланысты, Қазақстан Республикасының кеден органдары және тұлғалар арасында жасалатын әрекеттер мен процедуралар (рәсімдер) жиынтығы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарлардың кедендік ресімделуі: технологиясы мен процедурасы. Тауарлардың шығу елін анықтау. Кедендік делдалдар, олардың кедендік ресімдеудегі рөлі мен орны. Кедендік тасымалдаушының қызметі. Тауарларды уақытша сақтау. Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарлар мен көлік құралдары. ҚР кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауымен байланысты алдын – ала операциялар. Кедендік режимдердің түрлері мен белгіленуі: тауарларды еркін айналымға шығару, кері импорт.
  • Күтілетін нәтижелер: «Кедендік ресімдеу» түсінігін студенттердің жетік меңгеруі; тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды іске асыру кезеңдерін білуі; тауарлар мен көлік құралдарын деклаарциялау түрлері мен ретін оқып білу; кедендік ресімдеу барысындағы кедендік деулаарциясы мен басқа да құжаттарды толтыруды үйрену.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Сыздыкова С.А., Орынбеков А.С.
 • Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы
  • Пререквизиттер: Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығы инфрақұрылымы, мейрамхана ісі сервисі мәдениет және қонақүй бизнесі, Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
  • Пәннің сипаттамасы : Қазіргі уақытта қонақжай индустриясы прогресс және уақыттың көмегімен алып салаға айналып отыр. мұнда қызметтердің тұтынушыларына ең жақсысын ұсынатын миллиондаған кәсіпқой қызметкерлер жұмылдырылған, бұл енді бой көтеріп келе жатқан қазақстандық қонақжай индустриясы салалары бойынша қабілетті маманар даярлауды жүзеге асыратын жоғарғы оқу орынарында оқып үйрену үшін ерекше маңызды пән болып саналады.
  • «Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы» пәннің оқытудың мақсаты:туризм индустриясының клиенттерге қызмет көрсететін инфрақұрылымын жоғары деңгейін қамтамасыз ететін мейрамхана бизнесі ұйымдастыру принциптері, әдістері мен сипаттамалары туралы білімдерді меңгерген «Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі» мамандарды дайындауға ықпал етеді.
  • Міндеттері:
  • А. қоғамдық тамақтанудың түрлі типтері мен класстары үшін қолданылатын талаптар мен стандарттарды талдау;
  • В. мейрамханалар жіктеуін қарастыру;
  • С. мейрамханадағы өндіру және процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін анықтау;
  • D. қоғамдық тамақтанудың негізгі түрлері мен жаңа формаларын зерттеу;
  • мейрамхана қызметтерінің бағыттары мен нысандарын қарастыру;
  • F. мейрамхананың корпоративтік мәдениет пен құндылықтар жүйесіне функцияларын анықтау;
  • G. мейрамхана қызметтерінің қазіргі заманғы даму үрдістерін анықтау.
  • «Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы» курсының бағдарламаларын игеру процесінде студенттер қазіргі теоретикалық базасы болып мейрамхана және қонақүй бизнесін зерттеу аясындағы отандық және шетелдік іргелі еңбектері, оқулықтары болып табылады, білімді қолдануың тәжірибелік шеберлігі мен дағыларын қалыптастырады. Осы айталғандар болашақ мамандарға оқудың. менеджмент жүйесін даярлап алынған білімді өмірдің әр түрлі салаларында: кәсіби, қоғамық кәсіпорындара, тамақтаныру, мейрамхана жалпы қонакжайлық инустриясынның көтеру жолдарын табуға көмектеседі.
  • Постреквизиттер: Мейрамхана және қонақ үй менеджменті, Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы ақпараттық-жарнамалық қызмет, Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы қызмет көрсету сапасын басқару және қызмет көрсету стандарттары
  • Оқыту нәтижелері:
   • мейрамханаларда ұсынылатын қызметтердің ұтымды ұйымдастыру өз әдістерін,мейрамханалардағы қонақтардағы қызмет көрсетудің тиімдіұйымдастыруы мен технологиясының қабілетін, мейрамхана бизнесін ұйымдастыру сипаттамаларын айқындайтын факторларды және мейрамхана бизнесінің инновациялық даму тұрғысынбілу және түсіну;
   • мейрамхана бизнесін ұйымдастырудың ұтымды қағидаларын қолдану, серіктестіктерге қатынасты қамтамасыз ету үшін дайындық, түрлі мәдениетке төзімділік, әлеуметтік стандарттар мен қабылданған моральдық және құқықтық стандарттар негізінде, қонақтарға құрмет көрсету, мейрамхана бизнесі ұйымдастыруы мен технологиясын тиімді нысандарын дамыту талдау және шешу;
   • мейрамхана бизнесін ұйымдастыруы мен технологиясын тиімділігін анықтайтын саланың жүйелілік талдау негізінде дәлелдер анықтау;
   • кәсіби білімін тұрақты жаңарту қажеттілігін түсінетін өздік жұмыс дағдыларын меңгеру.
  • «Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы» пәннің методологиясы мейрамхана және қонақүй бизнесін зерттеу аясындағы отандық және шетелдік іргелі еңбектеріде, мейрамхана және қонақүй бизнесін дамытудың қазіргі кездегі экономикалық және ұйымдық, әлеуметтік мәселелері ерекшеліктерімен анықталады.Оқыту процесінде мынадай әдістерді: топтық жұмыстар, проблемалық әдістерді, бейне әдісті, тестілеуді, жобалар әдісін, бақылау әдістерін қолданған дұрыс.
  • Оқытушының Т.А.Ж: Абдурахманова Зулпаруза Әмірбекқызы экономика ғылымдарының магистрі, «Туризм және мейрамхана ісі» кафедрасының аға оқытушысы.
  • Силлабус Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы
 • Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру
  • Пререквизиттер: «Туризм және қонақжайлық индустриясының көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру» курсын меңгеру үшін студенттерге «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология негіздері», «Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы» курстарын міндетті түрде білулері қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. Халықаралық сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде туризм әлемдік экономикадағы қарқыны төмендемейтін саланы біріне жатады. Туризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, қосымша жұмыс орнын құруға және сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал етеді.
  • Пәнді оқыту мақсаты. Курстың мақсаты туризмнің бос уақыттағы қызметтің ерекше түрі ретіндегі теориялық негіздерін игеру, туризм индустриясының қалыптасуындағы бос уақытты ұйымдастырудың рөлі мен маңызын қарастыруда байқалады. Көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру туристердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан, туристердің бос уақытта көңіл көтеру негіздерін білу болашақ туризм менеджерлерін дайындаудың ажыратылмас бөлігі.
  • Постреквизиттері: «Виза құжаттарын рәсімдеу».
  • Оқыту нәтижелері:
  • А. туризмде көңіл көтеруге арналған бос уақыт туралы, оны ұйымдастыру негіздерін білу және маңызын түсіну;
  • В. туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру бойынша алған теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу;
  • С. көңіл көтеру индустриясының қызметі туралы ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу;
  • D. көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу;
  • E. көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру қызметі төңірегінде өзіндік жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.
  • Оқытушының Т.А.Ж: экономика ғылымдарының магистрі «Туризм және мейрамхана ісі» кафедрасының аға оқытушысы.
  • Абдурахманова З.Ә.
  • Силлабус Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру
 • Елтану
  • Пререквизиттер:«Туризмология негіздері», «Туризм тарихы», «Экскурсиятану», «Мұражайтану»
  • Пәннің сипаттамасы: Елтану курсы бұл – дүниежүзі аймақтарындағы мемлекеттердің тарихы, табиғаты, халқы, мәдениеті, экономикасы т.б туралы қызықты мәліметтермен таныстыратын курс болып табылады. Курс пәнаралық болып табылады және де туризм мамандығы студенттерінің география, тарих, саясаттанау, мәдениеттану ғылымдары аясындағы білімдерін жетілдіреді.
  • «Елтану» пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді дүние жүзі аймақтары мен елдерінің физикалық-географиялық, мәдени-тарихи, рекреациялық ресурсары мен экономикалық-әлеуметтік, саяси жағдайларымен, олардың елдердегі туристік саланың дамуына әсерімен таныстыру болып табылады.
  • Міндеттері:
  • аймақтардағы қазіргі кездегі туризмнің дамуы мен болашағы және де оған әсер ететін рекреациялық ресурстармен, аумақтық рекреациялық жүйе туралы түсінік қалыптастыру.
  • кешенді елтанулық сипаттаманың әр бөлімі үшін түсініктер мен терминдердің анықтамасын беру.
  • елтанулық кешенді құрайтын әрбір компоненттің өзара байланыстары мен туризмге әсерлерін айқындау.
  • студенттерді болашақтағы туризмнің даму тұрғысынан елдердің ерекшеліктеріне кәсіби баға беруге үйрету.
  • «Елтану» курсының бағдарламаларын игеру процесінде студенттер дүниежүзі елдеріндегі физикалық-географиялық, әлеуметтік-экономкалық, саяси, геосаяси, мәдени-дінтанушылық ерекшеліктер туралы көз-қарастар қалыптастырып, және де аталмыш елдердегі мәдениаралық тәжірибелік дағдыларды меңгереді.
  • Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм инфрақұрылымы», «Қонақүй шаруашылығы», «Туроперейтинг», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру»
  • Оқу нәтижелері:
  • Елтанулық зерттеудің негізгі теоретикалық мазмұнын меңгеру;
  • Дүние жүзі елдерінің және аймақтарының кешенді елтанулық (тарихи-этнографиялық и діни-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, саяси) сипаттама беру, елдерге туризм қызметінің жүзеге асыру механизмін түсіну қабілеттері мен туристік саладағы табиғи және экономикалық ресурстарды тиімді қолданудың қағидаларын меңгеру дағдысын тәжірибеде қолдана білу;
  • Елді елтанулық зерттеу, талдау бойынша материалдар мен ақпараттарды өңдеу мен жұмыс істеуге үйрену;
  • D.Елтанудың санаттары, қағидалары, туралы және олардың негізгі мәселелері мен құндылықтары туралы көз-қарас қалыптастыру;
  • Е. кәсіби маман ретінде тұлғалық қасиеттер мен қабілеттерді дамыту мақсатында өздік жұмыстарды орындау дағдыларын арттыру.
  • «Елтану» пәнінің әдіснамасы туризм отандық және шетелдік ғалымдардың географиялық, экономикалық еңбектері, оқулықтары, оқу құралдары, ақпаратттық-ресурстық көздер, интернеттік сайттар, энциклопедиялар болып табылады. Пәнді оқыту барысында индукция әдісі, жалпыдан жекеге, жекеден жалпыға, жеңілден күрделіге және керсінше әдіс, статистикалық тәсіл, туристік аудандастыру дифференциациясы әдістері және т.б. белсенді әдістерді қолдану жөн болады.
  • Оқытушының Т.А.Ж: г.ғ.к., доцент Жетпісов С.У.
  • Силлабус Елтану

  Тәжірибе түрінің атауы: оқу (оқу-жаттықтыру жорығы)

  Курс: 1

  Мақсаты: Жергілікті аймақтарға шығу арқылы қарапайым оқу жағдайында меңгеру мүмкін емес белсенді туризм техникасы мен тактика негіздерін, техникалық және әдістемелік қабілеттерін игеру.

  Күтілетін нәтижелер: күрделі жер бедері бойынша қозғалу техникасы мен тактикасын, белсенді туризмді ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; дамыл жасау, түнеу орындарын ұйымдастыру, туристік жабдықтармен жұмыс жасай білу; туристік жорықтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін меңгеру (іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру);

   

  Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

  Курс: 2, 2қ

  Мақсаты: ЖОО-дағы алған теоретикалық және практикалық білімдерін бекіту және туристік бизнесті ұйымдастырумен танысу.

  Күтілетін нәтижелер: санаттық-түсініктің аппаратты толық меңгеру, ішкі туризм және қонақжайлылық сферасын дамыту саласындағы білімдерді игеру; халықтарға туристік-экскурсиялық қызмет көрсету әдістерін, түрлі экскурсия түрлерін дайындау және өткізу әдістемесін, экскурсия өткізу қабілетін үйрену; оқуды жалғастыруға қажетті өндірістік сипаттағы деректерді өз бетімен зерттеу қабілеттері мен орындай алу; болашақ туристік саладағы жұмыскерінің еңбегін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру, оның ішінде белсенді турлар мен маршрутта туристік топпен жұмыс жасауды ұйымдастыру.

   

  Тәжірибе түрінің атауы: оқу (халықаралық тәжірибе)

  Курс: 3

  Мақсаты: аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері, табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстары анағұрлым толық үйлескен алдын-ала құрастырылған маршрут бойынша студенттердің сапарға шығуы; туристік-экскурсиялық бағдарламаларды құрастыра алу.

  Күтілетін нәтижелер: халықаралық туризм және қонақжайлылық дамыту саласында білімдері мен квалификациялық біліктіліктерді меңгеру; табиғи, әлеуметтік-экономикалық ресурстар, аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері анағұрлым толық үйлескен маршрут құрастыра алу.

  Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

  Курс: 4, 3қ

  Мақсаты: оқу барысында алған теоретикалық білімдерін бекіту, тәжірибелік дағдылар мен тәжірибелер, және де әлеуметтік-құқықтық және коммуникациялық біліктіліктерді алу.

  Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; қонақүйлер мен авиакассаларындағы орындарға резерв жасау бағдарламаларымен (Amadeus) жұмыс жасау қабілетін меңгеру; компанияның бәсекегеқабілеттілігін арттыру үшін тиімді маркетингтік стратегия таңдауды жүзеге асыру; туристік фирмаларға жүгінетін туристердің, олардың жас ерекщеліктерін, жеке қасиеттерін ескере отырып, адамдармен жұмыс жасай алу қабілетін игеру; елге қабылдау және шетелге шығуға қажетті рұқсаттама жазабалар мен визаларды және т.б. құжаттарды рәсімдеу; туристік маршруттар құрастыра алу, туристік қызметтерді калькуляциялауды білу және қаржылық құжаттарды жүргізе алу.

   

  Тәжірибе түрінің атауы: дипломалды

  Курс: 4, 3қ

  Мақсаты: таңдалған дипломдық жұмыс тақырыбына сәйкес туризм индустриясы кәсіпорын қызметін зерттеу, дипломдық жұмыс жазуға материалдар жинақтау.

  Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; саланы және бәскелі фирманың болашақтағы дамуына болжау жасау; дипломдық жұмысқа жинақталған материалдарды қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus