• Мамандық шифры:

  6В04103

  Мамандығы:

  Есеп және аудит

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  770
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  7
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  15
  - ел ішінде
  14
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

Өріс атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04103 Есеп және аудит

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В041 Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В045  Аудит және салық салу

Білім беру бағдарламасының мақсаты

«Есеп және аудит» БББ мақсаты қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік, ішкі аудит саласында білімі, кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдау әдістері бар және оларды практикалық қызметте іске асыруға қабілетті білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау болып табылады

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында ;

2 жыл – ж/б базасында

Күндізгі, ҚОТ қолданумен күндізгі

Оқыту тілі

қазақша / орысша

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже :

бизнес және басқару бакалавры

Маман лауазымдарының тізімі:

Бас бухгалтер, бас бухгалтердің орынбасары, бухгалтер-талдаушы, бухгалтерлік қызмет маманы, материалдық бөлімнің бухгалтері, есеп бөлімінің бухгалтері, бухгалтер-оператор, бухгалтер-кассир, есепші, салық кеңесшісі, аудитордың көмекшісі және т. б.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

02 ақпан 2021 жылғы № KZ34LAA00021414,  

№ 005 лицензияға қосымшаның нөмірі

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

2022 жылғы 30 сәуірдегі № SA № 0237/1

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Бұл профильдегі бакалаврлар әртүрлі меншік нысандарындағы ұйымдарда және субъектілер қызметінің әртүрлі салаларында басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық жұмыстарға арналған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклi

ЖОО компоненті / таңдау компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер

(кодтар)

1

Әлеуметтану

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттарын, процестерін) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

2

КК1

2

Саясаттану

Саясаттанудың мақсаты-қоғамдық сананы жаңғырту, саяси ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді игеру міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын қалыптастыру.

2

КК1

3

Мәдениеттану

Мәдениеттану әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, мәдени ақпараттарды игеруге, мәдениеттану ұғымдарын, идеялары мен теорияларын түсіндіруге және түсіндіруге бағытталған.

2

КК1

4

Психология

Психология осы дүниені бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, күйлерін, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

2

КК1

5

"Экология және тіршілік қауіпсіздігі"пәнаралық курсы

Пән тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелердің және жалпы биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғау әдістерін зерттейді

5

КК1

 

"Мәңгілік ел құндылықтары" пәнаралық курсы

Курс аясында "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы аясында ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерттеледі. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; біздің мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін, құқық негіздерін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін сақтау бойынша белсенді және шешуші іс-қимылдарға дайын кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухы.

5

КК1

 

Экономикалық теория

Үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді; экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына сүйене отырып, пән экономикалық пәндерді зерттеу әдістерін қолдана отырып ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады

5

КК1

6

Қазақстан Тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі проблемаларын, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды ашады, жеделдетілген жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

КК1

7

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық өзін-өзі тануды түсінуді, рухани жаңғыруды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттердің қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті игеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранттылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

8

Дене шынықтыру

Дене шынықтыру-бұл адамның қабілеттерін физикалық және интеллектуалдық дамыту, оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, дене шынықтыру және физикалық даму арқылы әлеуметтік бейімделу мақсатында Қоғам құратын және пайдаланатын құндылықтардың, нормалар мен білімдердің жиынтығы.

8

КК1

9

Шет тілі

Пәннің мазмұны мәдениеттер диалогы контекстінде шет тілін практикалық меңгеруге байланысты мәселелер шеңберін қамтиды. Пән тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте шет тілін қолдануға мүмкіндік беретін білім, Дағдылар мен дағдыларды игеруге бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріне (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) оқыту жүзеге асырылады.

10

КК2

10

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу қызметі мен сөздік жұмыстың барлық түрлерін дамытуға, әр түрлі жағдайларда күнделікті әңгімелесуді игеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК2

11

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Пәннің мақсаты Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары бар жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Бұл пән цифрлық технологиялардың көмегімен ақпаратты беру процестерін, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістерін, тәсілдерін сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастырады.

5

КК3

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер

(кодтар)

12

"Кәсіптік-бағдарланған тіл-1" пәнаралық курсы

"Кәсіптік-бағдарланған тіл" пәнін оқытудың мақсаты кәсіптік-бағдарланған сөйлеудің барлық нысандарының іскерліктерін жетілдіру, сондай-ақ болашақ кәсіптік қызметте өндірістік процесте оларға қажетті коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттіліктерді дамыту болып табылады.

3

КК2

 

"Кәсіптік-бағдарланған тіл-2" пәнаралық курсы

Курстың негізгі мақсаты студенттердің халықаралық кәсіби ортаға интеграциялануына және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін шет тіліндегі кәсіби бағдарланған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

3

КК2

13

Экономикадағы Математика

Курс студенттердің экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты игеруіне; студенттердің әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік басқару саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруіне; тәуелсіз зерттеулердің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми ізденуге деген ұмтылысын дамытуға бағытталған

4

КК3

14

Микроэкономика

Курс жеке экономикалық субъектілердің қызмет деңгейінде экономикалық механизмнің жұмыс істеуін зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алған теориялық білімдерін бекітуге, ресурстардың шектеулілігі жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты осы негізде бағалауға мүмкіндік береді.

4

КК3

15

Макроэкономика

Курс экономиканы біртұтас тұтастық, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, валюта бағамдары және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйі ретінде қарастыра отырып зерттейді

5

КК3

16

Финансы

Курс студенттерге қаржы теориясының барлық ұғымдарының, олардың ішкі логикасы мен қаржылық қатынастардың жұмыс істеу моделінің өзара байланысын ашуда қаржы саласында жүйелі білім қалыптастыруға мүмкіндік береді;

студенттерді қаржы теориясының негізгі ұғымдарын сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппаратқа үйрету; студенттердің қаржы, қаржы жүйесі, мемлекеттің қаржы саясаты, қаржыны басқару негіздері туралы базалық білімдерін әзірлеу.

5

КК3

17

Маркетинг (Marketing)

"Маркетинг" пәні студенттердің кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, практикалық қызметтің әртүрлі салаларында заманауи маркетинг тұжырымдамаларын игеру және оларды басқару шешімдерін қабылдау кезінде қолдану бойынша білімдері мен дағдыларын қалыптастырады. Маркетинг курсын зерттеу іс жүзінде компанияның мақсаты мен миссиясын анықтауға, сондай-ақ оны жүзеге асыру стратегиясын құруға көмектеседі.

5

КК3

18

Менеджмент (Management)

Курс студенттердің басқару, коммуникация және шешім қабылдау процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерін, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, командалық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларын игеруге, сондай-ақ ұйымдағы әртүрлі функционалдық бөлімдерді зерттеуге бағытталған. өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару

5

КК3

19

Бухгалтерлік есеп негіздері

Бухгалтерлік есеп негіздерін зерделеу кезінде студенттер қаржылық есеп беру дағдыларын және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдау, меңгеру, бухгалтерлік есеп саласындағы идеяларды, проблемалар мен олардың шешімдерін ұсыну, білім алудың келесі деңгейінде оқуға қажетті қабілеттерді дамыту қабілеттерін көрсете алады.

5

КК4

20

Аудит

Курстың мазмұны аудиторлық қызметтің маңызды теориялық және әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ оларды практикалық іске асыру нәтижелерін қамтиды. Аудиттің түрлерін, әдістерін, тәсілдерін, әдістерін зерттейді. Аудитті жоспарлау кезеңдері қарастырылады, аудит сапасын бақылау жүйесінің мәселелері зерттеледі.

5

КК6

Негізгі пәндер циклі

Таңдау компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер

(кодтар)

21

"1С: Бухгалтерлік есеп" пәнаралық курсы

Пәнді оқытудың мақсаты "1С Бухгалтерия"бағдарламалық жасақтамасының мақсаты, функциялары мен мүмкіндіктері туралы жүйелі теориялық және практикалық білім беру болып табылады. Пән бағдарламалық кешенде жұмыс істеудің теориялық және практикалық дағдыларын зерделеуге, кәсіпорында есепке алу және қаржыландыру саласында алған білімдерін пайдалануға, бухгалтерлік құжаттардың есептік нысандарын қалыптастыруға, сондай-ақ кәсіпорынның шаруашылық қызметіне талдау жүргізуге бағытталған.

5

КК5

22

1С: Кәсіпорын

Пәнді оқытудың мақсаты "1С Кәсіпорын"бағдарламалық жасақтамасының мақсаты, функциялары мен мүмкіндіктері туралы жүйелі теориялық және практикалық білім беру болып табылады. Пән бағдарламалық кешенде жұмыс істеудің теориялық және практикалық дағдыларын зерделеуге, кәсіпорында есеп және қаржыландыру саласында алған білімдерін пайдалануға бағытталған.

5

КК5

23

Сандық статистика

Пән статистикалық әдістің мәнін және оны ақпараттық технологиялар көмегімен әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеуге қолдану ерекшеліктерін зерттейді, экономиканың жай-күйі мен дамуын, ұлттық байлықты, халықтың көбеюін, халықтың өмір сүру деңгейін сипаттайтын негізгі статистикалық көрсеткіштерді құрудың мақсаты мен әдістерін ашады. Алынған ақпаратты талдау кезінде статистикалық көрсеткіштер жүйесін қолдана білуді және алынған ақпаратты автоматтандыру құралдарының көмегімен өңдей білуді қалыптастырады.

5

КК5

24

Әлеуметтік статистика

Пән деректерді жинау, цифрлық материалды өңдеу, алынған ақпаратты талдау және алынған білімді жоғары белгісіздік режимінде тәжірибеде қолдану әдістерін ашады. Курс қазіргі кезеңдегі әлеуметтік статистика, ұлттық шоттар жүйесіндегі үй шаруашылықтарының қызметін зерттеудің негізгі бағыттары, халық статистикасы, еңбек нарығы мен еңбек ресурстарының статистикасы, халықтың кірістері, шығыстары мен тұтынуы туралы білімді игеруге бағытталған. Курс білім беру, халық денсаулығы және денсаулық сақтау, тұрғын үй нарығы және тұрғын үй жағдайлары, халықтың өмір сүру деңгейі және адам дамуының статистикасын ашады.

5

КК5

25

"Кәсіпкерлік" пәнаралық курсы

Пән кәсіпкерлікті ұйымдастыру (бизнес әкімшілендіру) ерекшеліктерін зерделеуді, кәсіпкерлік құрылымдардың тиімділігін бағалауды (экономикалық, қаржылық, әлеуметтік тиімділік мәселелері), бизнес идеяны бағалауды және бизнес-жоспарды дамытуды біріктіре отырып, интеграцияланған сипатта болады. Пән Вена университетімен бірге ERASMUS + жобасы аясында әзірленді.

5

КК5

26

Бухгалтерлік есеп тарихы (History of record-keeping)

Бухгалтерлік есеп тарихы әлемдегі есеп жүйелерін дамытудың негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын бухгалтерлік ойды дамытуға, өз тарихы туралы ғылымды біртіндеп қалыптастыруға бағыттайды. Курс әлемдегі есеп жүйелерінің дамуының негізгі кезеңдерін, бухгалтерлік есепте қосарланған жазбаның пайда болуы мен эволюциясын, есеп нысандарының даму заңдылықтарын, бухгалтерлік есептің негізгі ұлттық мектептері мен олардың өкілдерін қамтиды, бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен дамуының қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

4

КК5

27

Бухгалтерлік есепті ғылым ретінде қалыптастыру және дамыту

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы өнеркәсіптік революцияның бухгалтерлік есептің дамуына, есеп жүргізудің жаңа итальяндық және неміс формаларына әсері туралы білімді қалыптастырады. Еуропалық ұлттық есеп жүйелерінің идеяларын және олардың жетекші өкілдерін ашады: А.Ди Пиетро, Э. Джонс, Ф. Гельвиг, Дж. Савари, М. де Ла Порта және т. б., бухгалтерлік есептің құқықтық, экономикалық және баланстық теорияларының қалыптасуын зерттейді.

4

КК5

28

Фирма экономикасы

Пәнді игеру барысында студент кәсіпорынның / фирманың субъектісі ретіндегі мәнін зерттейді, ұйымдардың ресурстық базасын және осы ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қарастырады және талдайды, компанияның/кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін талдайды және компания қызметінің нәтижелерінің тиімділігін бағалайды. Пәнді оқу аясында студент дұрыс басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты жинау, талдау және түсіндіру дағдыларын дамытады.

5

КК5

29

Сауда кәсіпорнының экономикасы

Пән сауда кәсіпорындарының қызметін ұйымдастыру білімін, дағдыларын және іскерлігін дамытуға бағытталған, сауда кәсіпорнының тұтыну нарығындағы орнын бағалау, қаржы ресурстарын пайдалану және қалыптастыру және сауда кәсіпорны қызметінің тиімділігі (пайда мен рентабельділікті, жалпы табысты, сауда үстемесін, айналым шығындарын және т. б. талдау)тұрғысынан талдау дағдысын қалыптастырады.

5

КК5

30

Салықт және салық салу (Тaxes and taxation)

Осы курсты оқыту нәтижесінде тыңдаушы салықтық жеңілдіктерді, арнайы салық режимдерін пайдалана отырып, Салық Кодексін зерделеу негізінде шағымданатын теориялық білімдермен қатар жеке, шағын немесе орта бизнесті перспективада қалыптастыру бойынша траекторияны жоспарлай және құра алады, экономиканың нақты секторын салықтық оңтайландыруды жүргізе алады, заңды және жеке тұлғалардың салық ауыртпалығының деңгейін анықтай алады, бұрын жүргізілген салық реформаларының тәжірибесін ескере отырып, ҚР, ЕЭО елдерінің, алыс шетелдердің салық жүйелерін, салық саясаттарын қалыптастыру кезінде салық тетігі құралдарын пайдаланудың қазіргі заманғы трендтерінің айрықша ерекшеліктері мен артықшылықтарын талдау және салыстыру, сондай-ақ ситуациялық міндеттерді шешу арқылы салық декларацияларын ресімдеу және ақпаратты енгізу кезінде заңды және жеке тұлғалардың салықтардың жекелеген түрлерін есептеу дағдылары қалыптастырылады салық бағдарламаларын қолданатын цифрлық база.

5

КК5

31

Қазынашылықтағы бюджеттік есеп және есептілік

Цифрлық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте ұсталатын ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес бюджеттік мекемелердегі шығыстар сметасын, оның әдістемелері мен ұйымдарын орындау бойынша бухгалтерлік есепті меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету.

5

КК5

32

Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру Қазақстан экономикасының басқа салаларымен салыстырғанда анағұрлым күрделі. Пәннің мазмұнына: мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы қорларының бухгалтерлік есебі; мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы шығындарының құрамы мен есебі; ауыл шаруашылығының негізгі салаларының өнімдерін қалыптастыру және есепке алу тәртібі; қосалқы және қосалқы өндірістердің шығындарын есепке алу ерекшеліктері кіреді

5

КК4, КК5

33

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп

Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп ауылшаруашылық кәсіпорындарында, құрылыс ұйымдарында және автокөлік кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы ақпаратты қамтиды. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер қорларды, өндірістік шығындарды есепке алу, өндірістік кәсіпорындарда дайын өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) есепке алудың өзіндік құнын қалыптастыру ерекшеліктерімен танысады.

5

КК4, КК5

34

Туризм және қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есеп

Пән туристік сала кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесін зерделеуге, туристік және қонақ үй қызметтерін ілгерілетудің практикалық дағдыларын игеруге, сондай-ақ туристік және қонақ үй бизнесінің шығындарын, кірістерін есепке алуды зерделеуге бағытталған.

6

КК4, КК5

35

Мейрамхана және қонақ үй бизнесінде есеп және есеп беру

Пән мейрамханалар мен қонақүйлерде баға белгілеу және калькуляциялау тәртібін зерделеуді, материалдық жауапты тұлғалардың есептілігін қалыптастыруды, қонақүйлер мен мейрамханаларда клиенттермен қабылдау мен есеп айырысуды құжаттауды қамтиды.

6

КК4, КК5

36

Экономикалық талдау

Пән экономикалық талдау әдіснамасын зерттеуге бағытталған. "Экономикалық талдаудың" мазмұндық бөлігі өндірісті басқару тиімділігін, қаржылық тұрақтылықты, кәсіпорындардың төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдау және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау саласындағы білімді кеңейтеді және тереңдетеді.

5

КК5

37

Деректерді талдау және экономиканы болжау

Пәнді оқу студенттерде уақыт қатарларын талдау мен болжаудың статистикалық әдістерін, болжаудың сапалы әдістерін қолдану білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәнді оқу іс жүзінде деректерді бастапқы өңдеуді жүзеге асыруға, уақыт қатарларын тегістеуге көмектеседі; модельдеу әдістерін, динамикалық модельдерді, компоненттік, факторлық, кемсітушілік, кластерлік және дисперсиялық талдау әдістерін қолдану.

5

КК5

38

Майнорлық бағдарламалар:

 

20

КК7

 

Бизнес-информатика

Электрондық бизнес. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі. Бизнесті талдаудың әдістері мен құралдары. Big Data.

   
 

Бизнестің құқықтық негіздері

ҚР кәсіпкерлік құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, бизнесті халықаралық-құқықтық сүйемелдеу, ҚР Еңбек құқығы

   
 

Негізгі құқықтық

ҚР Конституциялық құқығы. ҚР әкімшілік құқығы. ҚР Еңбек құқығы. ҚР-дағы мемлекеттік қызмет және басқару.

   
 

Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері

Экономикалық теория. Менеджмент. Кәсіпкерлік. Фирма экономикасы.

   
 

Қаржы 

Қаржы, салық және салық салу, банк, қаржылық бақылау және мониторинг

   

39

Оқу практикасы

Бухгалтер мамандығының объектісі болып табылатын ұйымның ұйымдық-құқықтық нысанымен, құрылымымен, басқару жүйесімен жалпы танысу.  Бухгалтерлік қызметтің жұмысын реттейтін нормативтік құжаттармен, заңнамалық актілермен, ішкі пайдалану нұсқаулықтарымен жұмысты ұйымдастырудың бастапқы кәсіби дағдыларын алу; құжаттанудың қазіргі заманғы нормаларына сәйкес қызметтік бухгалтерлік құжаттарды орындау дағдыларын пысықтау; бухгалтерлік кәсіптің түрлерін, функциялары мен міндеттерін зерделеу.

1

 

40

Өндірістік практика

Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың қолданыстағы тәжірибесімен танысу, бухгалтерлік бағдарламаның техникалық қамтамасыз етілуі мен қолданылуын зерттеу. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын есепке алуды, дебиторлық берешекті есепке алуды, қорларды есепке алуды зерделеу.

5

 

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті / Таңдау компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер

(кодтар)

41

Қаржылық есеп 1

"Қаржылық есеп-1" пәні студенттерге ҚР нормативтік-құқықтық құжаттарын және компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, бухгалтерлік есеп объектілерін есепке алу ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттерде құжаттау, субъектінің мүлкін есепке алу, сондай-ақ тиімді басқару шешімдерін талдау және қабылдау дағдылары қалыптасады.

5

КК4, КК5

42

Басқару есебі

Басқару есебін білу басқару функцияларын орындау үшін экономикалық ақпарат құруға мүмкіндік береді: жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау. Басқарушылық есептің негізгі мақсаты-қорларды бағалау үшін ақпарат дайындау, яғни материалдардың, дайын өнімнің, орындалған жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің құнын анықтау. Бұл шығындарды есепке алудың әртүрлі әдістерімен танысуды және дәстүрлі (тапсырыс бойынша, процестік, нормативтік калькуляция) және инновациялық (тікелей костинг, функционалдық калькуляция) өнімнің өзіндік құнын есептеуді талап етеді.

5

КК4, КК5

43

Қаржылық есеп 2

"Қаржылық есеп-2" пәні бизнесті біріктіру, инвестицияларды есепке алу әдістері, отандық және шетелдік компаниялардың қаржылық есептілігін шоғырландыру рәсімдері туралы түсінік береді, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қаржылық есептілік нысандарын оқу дағдыларын қалыптастырады. Ақша ағындарын дисконттау техникасын игеруге, қаржы құралдарына инвестициялау жөніндегі қолданбалы міндеттерді шешуде дағдыларды дамытуға және оны пайдалануға, Біріккен компаниялардың қаржылық есептілігін шоғырландыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

5

КК4, КК5

44

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп

Пән ХҚЕС-ті қолдана отырып есеп жүргізу туралы түсінік береді, ХҚЕС-те көрсетілген бухгалтерлік есептің негізгі аспектілері зерттеледі. Пәнді оқу барысында студенттер қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері мен жалпы принциптерін меңгереді, қаржылық есептілік нысандарында ақпаратты ашады.

5

КК4, КК5

45

Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум

Пән студенттердің бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша практикалық дағдылары мен дағдыларын дамытуға; кейіннен есептерде ұсыну мақсатында бухгалтерлік тіркеулерде қаржылық сипаттағы ақпаратты бағалауды, есептік тіркеуді және жинақтауды жүргізуге; бухгалтерлік есеп регистрлерінде шаруашылық операцияларды хронологиялық тәртіппен көрсетуге және тиісті бухгалтерлік есеп шоттары бойынша топтастыруға бағытталған.

5

КК4, КК5

46

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік

Пән студенттердің субъектінің қаржылық есептілігін жасау және ұсыну үшін қажет деп саналатын ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын игеруге бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері мен жалпы принциптерін меңгереді, қаржылық есептілік нысандарындағы ақпаратты ашады, аралық қаржылық есептілікті дербес жасайды, қаржылық есептіліктің көрсеткіштерін талдайды.

5

КК4, КК5

47

Салық есебі

"Салық есебі" пәні ҚР салық салу жүйесіндегі Салық есебі мен салық саясатының объектілерін, субъектілерін және ерекше әдістерін зерделеуге, кірістер мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық төлемдерінің сомаларын айқындау және ҚР салық төлеуші субъектісінің салық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды сіңіруге мүмкіндік береді.

6

КК4, КК5

48

Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау

Студенттердің салықтық жоспарлау және салықтық бақылау саласындағы білімдерін игеруі, қазіргі заманғы экономикалық ойлауды қалыптастыру салықтық жоспарлау мен болжау қажеттілігін негіздеуге, салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылау жүргізуге, студенттерді заманауи салықтық жоспарлау мен салықтық бақылаудың мақсаттары, міндеттері, әдістері мен принциптеріне жүйелі түрде оқытуға мүмкіндік береді.

6

КК4, КК5

49

Қызмет саласындағы бухгалтерлік есеп

Пән халыққа (тұрмыстық қызметтер, халықтың денсаулығы мен сұлулығына арналған қызметтер), сондай-ақ заңды тұлғаларға (нотариус қызметтері, заңгерлік және бухгалтерлік сүйемелдеу) қызметтер көрсететін қазіргі заманғы бизнестің бухгалтерлік есебін жүргізу мәселелерін зерделеуге бағытталған.

5

КК4, КК5

50

"Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және есепке алу" пәнаралық курсы

"Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және есепке алу" пәнін зерделеу барысында Қазақстан Республикасының аумағындағы бухгалтерлік есеп қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметтің экспорттық-импорттық тауарларын есепке алуды және салық салуды ұйымдастыруға, сондай-ақ ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікті жасауға және ұсынуға байланысты мәселелер қаралады.

5

КК4, КК5

51

Бизнестің аудиті

Пәнді оқу студенттерге бизнес аудитінің теориялық негіздерін алуға, сондай-ақ аудит жүргізудің практикалық дағдыларын игеруге мүмкіндік береді.

6

КК6

52

Практикалық аудит

"Практикалық аудит" қаржылық есептілік негіздеріне сәйкес барлық маңызды параметрлер бойынша қаржылық есептіліктің жасалғаны туралы түсінік беретін қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті жасау үшін студенттердің аудиторлық тексеруді жүзеге асыру тәртібі туралы білімдерін кеңейту және тереңдету болып табылады.

6

КК6

53

Өндірістік практика

Тәжірибе базасымен және бухгалтерлік есепті ұйымдастырумен танысу. Капиталды есепке алуды, ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды, еңбекақы төлеу бойынша персоналмен есеп айырысуды есепке алуды, кірістер мен шығыстарды есепке алуды, сондай-ақ кәсіпорынның қаржылық есептілігін жасау құрамын, мазмұны мен тәртібін зерделеу.

5

 

54

Өндірістік практика

Практика базасымен және есеп, талдау және ішкі аудитті ұйымдастырумен танысу. Міндеттемелерді есепке алу және талдау тәртібін зерделеу., корпоративтік табыс салығын (КТС) салықтық есепке алу және КТС бойынша салық есептілігін жасау, қосылған құн салығын (ҚҚС) және басқа да салықтарды есепке алу. Қаржылық есептілікті қалыптастырудың негізгі тәсілдерін қарастырыңыз және оның көрсеткіштеріне талдау жасаңыз. Өндірістік есепке алуды ұйымдастырумен және кәсіпорында ішкі аудитті ұйымдастырумен танысу.

10

 

55

Диплом алды практика

Жеке тапсырмаларды орындау. Жеке тапсырмалардың тақырыбы диплом алдындағы практиканың сипатымен анықталады және мыналарды анықтауы керек: зерттеудің өзектілігі, практикалық бағыты, қабылданған шешімдердің негіздемесі. Диссертация бойынша материалдарды жинау келесі бөлімдер бойынша жүзеге асырылуы керек: Кіріспе, Негізгі бөлім, тұжырымдама және қорытынды.

9

 

Құзыреттілік шифры

Құзыреттіліктің мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Тұлғаның көпмәдениеттілік, көп тілділік және экологиялық ойлау принциптері негізінде әлеуметтік-мәдени және физикалық даму қабілеті

ОН1

(тізілім ОН8)

Қазақстанның әртүрлі тарихи кезеңдердегі және қазіргі кезеңдегі дамуының негізгі заңдылықтары мен қозғаушы күштерін, Қазақстан Республикасындағы орнықты даму мақсаттарын білуі мен түсінуін көрсетеді, өткенді және қазіргі заманды сыни тұрғыдан түсінуді біледі; айналадағы шындықты философиялық, әлеуметтік-саяси, экономикалық ғылымдар тұрғысынан бағалайды және әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан оқиғаларға өзіндік бағасын дәлелдейді; игерілген өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін білім; Төтенше жағдайлар кезінде дене шынықтыру және экологиялық мәдениет, қауіпсіздік пен қорғауды қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын қолданады

ОН2

(тізілм

ОН2)

Тілдік сауаттылықты көрсетеді, қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияларды жүзеге асырады, коммуникативтік дағдылар мен академиялық жазу дағдыларын меңгереді; жалпыадамзаттық мораль, "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының құндылықтары, қазақстандық патриотизм және әлеуметтік жауапкершілік негізінде азаматтық ұстанымды, толеранттылықты және диалогқа уәждемені көрсетеді, құқықтық өзін-өзі тануды, экономикалық академиялық адалдық туралы ойлау және мәдениет

КК2

Қызметтің барлық салаларында коммуникация құралы ретінде тілдерді (мемлекеттік, орыс, шет тілдерін), лексикалық және терминологиялық минимумды меңгеру

ОН3

(тізілім ОН4)

Грамматикалық білім жүйесіне негізделген тілдік және сөйлеу құралдарын қолданады; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды

КК3

Басқару міндеттерінде оңтайлы шешімдер қабылдау кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында талдаудың, экономикалық-математикалық модельдеудің, шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің, зияткерлік жүйелер мен нейрондық байланыстардың сандық әдістерін қолдана білу

ОН4

(тізілім ОН12)

Кәсіби қызметте қолданбалы есептердің қабылданған шешімдерін негіздеу және таңдау үшін математикалық дәлелдерді, аналитикалық қабілеттерді, теориялық және эксперименттік зерттеулерді, заманауи бағдарламалық және техникалық құралдарды модельдеуді қолданады

ОН5

(тізілім ОН3)

 

Ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және беру технологияларын, сондай-ақ кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында экономикалық-математикалық модельдеу, зияткерлік жүйелер мен нейрондық желілер әдістерін меңгерген

ОН6

(тізілім ОН6)

АКТ-ның әртүрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді қызметтер, бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы нақты мәселелер мен міндеттерді шешуге жасанды интеллект алгоритмдері мен әдістерін қолданады

КК4

Қолданыстағы заңнаманы және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелерін сақтауға негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін әзірлеу мүмкіндігі

ОН7

(тізілім ОН5)

Осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, субъектінің бухгалтерлік есеп саласындағы білімі мен түсінігін көрсетеді

ОН8

(тізілім ОН10)

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін қолданады

КК5

Экономика салаларындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу, бухгалтерлік есепті жүргізудің шетелдік тәжірибесін қолдана білу, қаржылық және қаржылық емес шешімдер қабылдау үшін ақпаратқа қажеттілікті қоса алғанда, ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін қаржылық және қаржылық емес Есептіліктің мазмұны мен мәнін түсіну

ОН9

(тізілім ОН9)

Бухгалтерлік есеп және есеп беру саласындағы мамандарға да, мамандарға да ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді жеткізе алады

ОН10 (тізілім ОН11)

Бухгалтерлік есепті жүргізудің тиімділігі, қаржылық және қаржылық емес есептілікті қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады

КК6

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес бизнес аудитінің қағидаттары мен ережелерін іс жүзінде қолдана білу

ОН11 (тізілім ОН7)

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес бизнестің сыртқы және ішкі аудиті мәселелерінің дәлелдері мен шешімдерін тұжырымдайды

КК7

Майнорлық бағдарлама

Бизнес-информа-тика

Электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін деректерді жобалау және талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ОН12

(тізілім ОН1)

Электрондық бизнес саласында практикалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру: электрондық бизнесті жүргізу бойынша бизнес-жоспар әзірлеу, Интернет технологияларының көмегімен дәстүрлі бизнестің позициясын жақсарту, бағдарламалық құралдардың көмегімен сайт (электрондық дүкен) құру.

Бизнестің құқықтық негіздері

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес Басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

 

Қазақстан шегінде де, шетелдік әріптестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұнына түсініктеме беру және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу қабілеттерін көрсетеді, заңға дәл сәйкес басшылық қызметке қабілетті

Негізгі құқықтық

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес Басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

 

Оқыту нәтижесінде студент құқықты дамытудың негізгі заңдылықтарына; құқықтық реттеу тетігіне, Конституциялық құрылыстың ерекшеліктеріне, Қазақстан Республикасында мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастыруға; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдардың, институттардың, құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнына байланысты білім, білік және дағдылар кешенін меңгереді.

Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті.

 

Экономикалық процестердің табиғатын түсінуді, алған білімдерін тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалануды, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдай жасау қабілетін көрсетеді.

Қаржы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін сәтті жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара әрекеттесу үшін қолдану мүмкіндігі

 

Қаржының мәнін түсінуді, салық, банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі қағидаттарын басшылыққа алуды, елдің қаржы жүйесінің әртүрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін үйренген дағдыларды қолдануды көрсетеді.


 

Оқулық тәжірибе, 2 курс

Мақсаты: Оқулық тәжiрибе шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады.

Күтілетін нәтижелер: Оқу тәжiрибесiн өту әдiстемелiк нұсқауы студенттердің тек қана теориялық біліммен ғана емес, сонымен қатар ұсынылған материалды бекiтуге мүмкiндiк беретiн, өзі шығаратын тәжірбиелік есептермен қамтамасыз ету мақсатында дағдыланған. Оқу тәжiрибесi шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады. Есептілікті қалыптастырып, еңбекақы бойынша есептеудi, регламент операцияларын орындауды үйренеді.

Өндірістік тәжірибе– 1; 2сокр,3 курс

Өндірістік іс-тәжірибенің мақсаты: оқу процесінде алған білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту және бухгалтерлік есепті кәсіпорындарда ұйымдастыру жөнінде қажетті тәжірибе мен құзыреттер жинақтау.

Күтілетін нәтижелер:

   • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен таныстыру.
   • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
   • Кәсіпорын бухгалтериясында белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу және ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, қорлардың, негізгі құралдардың, еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысудың есебін жүргізуді ұйрену.
   • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
   • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін, бухгалтерлік есепті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.
   • Дипломдық, курстық жұмыстарға ғылыми зерттеулерге және іс-тәжірибе жөнінде есеп беруге материалдар жинақтап жүйеге келтіру.

Тәжірибеде білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту үшін оқулық материал төмендегідей таратылады:

   • - Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің шаруашылық қызметімен танысу;
   • - Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерімен, технологиялық үрдістерімен және басқару жүйесімен танысу;
   • - Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесімен және есеп саясатын қалыптастыру негіздерімен танысу;
   • - Барлық өндірістік-шаруашылық қызметтің сатыларында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізуді ұйрену.

Өндірістік тәжірибе -2; 3 сокр,4

Өндірістік практиканың мақсаты: түйінді құзіреттілігін бекіту, Есеп және аудит мамандығы бойынша практикалық дағды мен кәсіптік тәжірибе қалыптастыру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер:

   • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен танысу.
   • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
   • Кәсіпорынның бухгалтериясының немесе экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінің материалдық құндылықтар, негізгі қорлар, еңбек және еңбек ақы, т.б. бөлімдерінің бірінде белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу.
   • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
   • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі, бухгалтерлік есепті, экономикалық талдауды және аудитті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.

Диплом алдындағы практика - 3сокр, 4 курс

Мақсаты: Есеп және аудит мамандығы бойынша диплом алды практикасының мақсаты, талабы, мазмұны мен өтетін уақыты өндірістік практикамен сәйкес келеді және өндірістік практика аяқталғансоң өткізіледі.

Күтілетін нәтижелер:

Диплом алды практикасының мазмұны диплом жұмысының тақырыбымен анықталады. Диплом алды практикасының аралығында студенттер практикалық базасына тиісті кәсіптік қызметі туралы нақты мағлұмат жиынын, диплом жұмысы тақырыбы бойынша практикалық мағлұматтарды іске асырады. Практиканың қорытындысы диплом жұмысын жазуда қолданылады және тиісті нұсқамен даярланады. Диплом алды практикасының барысында студенттер міндетті түрде оқулары тиіс:

   • кәсіпорынның есептік және салықтық саясатын;
   • соңғы үш жылдың қаржылық есептілігін;
   • өзге зерттеуге міндетті объектілер тізімі студенттің дипломдық

жұмысының тақырыбына қарай ғылыми жетекшінің қатысуымен анықталады.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus