• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В050800

  Мамандығы:

  Есеп және аудит

  Факультеті:

  Есеп - қаржы факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  770
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  7
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  15
  - ел ішінде
  14
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

  Бағдарлама дәрежесі: Экономика және бизнес бакалавры
  5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша
  Дәрежесі және мерзімі Дара дәреже (240 ECTS кредиті/ 129 қазақстандық кредит).
  Оқу орыны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитациялау (AQA) Сапаны қамтамасыз ету бойынша Австриялық агенттік
  Қызмет ету мерзімі Бұл бағдарлама 2016 жылдан бастап білім алатындар үшін университет пен 4 жылға бекітілген.
  Деңгейі БШ ЕЖБК (Еуропалық жоғары білім кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері ): 1ші цикл; ЕКР (еуропалық біліктілік шеңберлері): 6-шы деңгейі; ҰБШ (ұлттық біліктілік шеңберлері): 6-шы деңгейі.
 • A) Мақсат
  • Осы бакалаврлық бағдарламаның мақсаты бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік, ішкі аудит, кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау және оларды кәсіби қызметінде іске асыру аумағында жан-жақты білімді кадрлар дайындау.
  • Табысты түлектер көрсетулері тиіс: активтер, міндеттемелер және капиталдың қозғалысын есептік құжаттарда тіркеуді білу; қаржылық нәтижені есептеу мен шаруашылық операцияларды есепке алу әдістемесін білу; ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құрастыру; ұйымның қаржылық және салықтық саясатын құрастыру.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/ пән ауданы
  • Негізгі пәндер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржы есебі 1, Басқару есебі 1, Экономикалық талдау, Аудит.
  • 2.Жалпы ақпарат/ Мамандану
  • «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасы жан-жақты білімді, экономика мен бухгалтерлік есеп аумағындағы тәжірибе құзыреттеріне негізделген мамандарды дайындау үшін арналған.
  • Бағдарлама пәндері активтердің, міндеттемелер мен капиталдың жағдайы мен қозғалысын есепке алуды ұйымдастыру, экономиканың әр-түрлі саласында салалық бухгалтерлік есеппен бақылауды жүргізуді ұйымдастыру мен қаржылық жағдайды есептеу, ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті жасау, есептік және салықтық саясатты құрастыруға арналған.
  • «Есеп және аудит» мамандығының түлегі ең алдымен бухгалтер болып табылады. Оның мамандануы экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп. Кейін қажетті тәжірибе жинақтаған соң лицензия алып аудитор бола алады.
  • 3.Бағыт
  • Бұл бағыттың бакалаврлары экономикалық, басқарушылық, кәсіпкерлік, ғылыми-зерттеу жұмыстарын әр-түрлі кәсіпорындар мен салаларда атқаруға арналған.
  • 4.Ерекшеліктер
  • Кәсіби қызмет объектілері болып экономиканың әр-түрлі салаларының кәсіпорындары мен ұйымдары табылады. Атап айтқанда: мемлекеттік ұйымдар, ғылыми-зерттеу мекемелері,
  • жеке меншік кәсіпорындары.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы мезгл-мезгл қоғамның, жұмыс берушілердің, студенттердің қажеттеріне сай қайта қаралады. Жұмыс берушілермен тұрақты қарым қатынастар қалыптасқан. Жұмыс берушілер студенттерге кәсіптік тәжірибе содансоң жұмыс орынын ұсынады. Білім беру бағдарламасын құрастыру және дамыту, мамандық пәндерін оқыту мен білім беру сапаны қамтамасыз ету үрдістеріне белсенді қатысады. Білім беру бағдарламасы өндірістік (кәсіптік) компоненттерді қамтиды, мысалы өндірістік тәжірибе, мамандану, кәсіби бағытталған жұмыстар мен кәсіпкерлікке ұйрету. Түлектердің кәсіби карьерасы қадағаланады және олар өмір бойы білімдерін жетілдіруге бағытталады.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқыту мен білім беру әдістері
  • Білім алудың 6 деңгейі қолданылады:білу, түсіну, қолдану, талдау, синтез және бағалау.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Бағалаудың екі түрі қолданылады: аралық және қорытынды.
  • Аралық бағалау студенттермен оқытушыларға оқыту үрдісіне қандай және не себеитен өзгертулер енгізу қажеттігін білдіреді. Аралық бақылау үздіксіз бақылау бөлігі ретінде қолданылады, семестр ортасы мен соңында орындалады.
  • Қорытынды бақылау бағдарлама немесе модуль соңында студенттің біліктілігін қорытады. Қорытынды баға әріптік-цифрлық көрсеткіште қойылады.
  • Төмендегі оқыту әдістері кеңінен қолданылады: студенттердің өзіндік жұмыстары, тестілеу, эссе, рефераттар жазу, сase-study, жобалар мен презентациялар жасау.
  • Тура емес оқыту әдістері: жұмысберушілер, түлектер, студенттер арасында сұрау өткізу, силлабустарды және оқыту мазмұнын талдау.
 • E) Бағдарлама құзыреттері
  • 1
  • 2.Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама «Жоғары білім беру. Бакалавниат» Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сай бірінші деңгейде академиялық бағдарламалар сапасын қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл бірінші деңгей түлектерінен кұтілетін жалпы құзыреттерді қамтиды (бұлақты дағдылар деп те аталады) (веб-сайттан қарауға боладыhttp://adilet.zan/kz/rus/docs/P1200001080).
  • Төмендегі құзыреттер осы бағдарламаның жиынтық және ең танымал құзыреттері болып табылады:
  • Эконометрика негіздерін, экономикалық-математикалық әдістерді, ақпаратты болжау және талдауды, статистиканы экономикалық есептерді шығаруда қолдана білу.
  • ҚР кәсіби саланы, бухгалтерлік есеп пен аудитті реттейтін нормативтік құжаттарды қызметінде қолдана білу.
  • Кәсіптік мәселелер бойынша есептер, шолулар жасау, ақпаратты жүйеге келтіру, жалпылау, экономикалық талдаудың негізі және арнайы әдістерін пайдалана білу.
  • Экономикалық білім негіздерін меңгерген, маркетинг, қаржы, менеджмент туралы ғылыми түсінігіне ие. Экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың маңызын түсіну және білу.
  • Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің негіздері мен заңнамаларын білу, іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлық тәртібінің этикалық және құқықтық қағидаларын игеру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы түру.
  • Ғаламдық компьютерлік жүйелерде ақпаратпен жұмыс істеу қабылеті болу.
  • Шет тілін кәсіби міндеттердің жүзеге асырылуына қажет деңгейде білу.
  • Ерекше құзыреттер
  • ХҚЕС мен заңдар негізінде тиімді есеп саясатын құрастыра білу, есеп пен қаржылық есептілік жүйесін рационалды ұйымдастыруды елес болуы керек.
  • Кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық жағдайын анықтауды, міндеттемелер мен капиталды, активтердің қозғалысын есепке алу жұмыстарын істей алу.
  • Экономикалық талаптарды шешу барысында компьютерлік техниканы пайдаланушы ретінде пайдалана алу.
  • Қаржылық есептілік көрсеткіштерімен байланысты қамтамасыз ете отырып, ұйым бөлімшелерінің ішкі есептілігін басқаруға қажетті ақпараттарды ашу әдістері мен әдістемелерін меңгеру .
  • Салық салудың қаржылық және басқарушылық шешімдеріне әсер ету дағдысына ие болу.
  • Экономика саласында бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін білу, бухгалтерлік есепті жүргізуде шетелдік тәжірибелерді қолдана білу.
  • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелеріне сай кәсіби пайымдама беру және есеп саясатын құруды білу.
 • F) Бағдарлама бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • В контексте студенческой профессиональной практики, в работе в организации, а также с клиентом, выпускники могут продемонстрировать способность к следующему:
  • Бухгалтерлік есеп және аудит әдістемесі мен алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда білімі мен түсінігін көрсете білу.
  • Осы білімі мен түсінігін активтердің, міндеттемелер мен капиталдың жағдайы мен қозғалысын есепке алуды ұйымдастыруда, экономиканың әр-түрлі саласында салалық бухгалтерлік есеппен бақылауды жүргізуді ұйымдастыруда және қаржылық жағдайды есептеуде кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Салық салудың қаржылық және басқарушылық шешімдеріне әсер ету дағдысын көрсете білу.
  • Экономикалық талаптарды шешу барысында компьютерлік техниканы пайдаланушы ретінде пайдалана алу дағдыларын көрсету.
  • Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру, қаржылық және салықтық есеп проблемаларын шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру.
  • Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
 • Мәдениеттану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Философия, Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері:Бухгалтерлік есеп тарихы, Халықаралық экономика.
  • Мақсаты:кәсіби біліммен біргегуманитарлық мәдениетті дамыту, мәдениеттік білім негіздерін оқыту, мәдениеттің тарихы мен теориясын игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мәдениеттану ғылым ретінде. Мәдениет түсінігі мен маңызы. Мәдениет формалары. Мәдениет адам әлемі ретінде. Мәдениет тілі. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің типологиялық және тарихи өлшемі. Номадтардың архаикалық мәдениеті. Көне мәдениетпен цивилизация түрлері. Мәдениеттің исламдық түрі. Ортағасырлық қазақ мәдениеті. Христиандық мәдениет түрлері, тарихы және даму кезеңдері. Орыс мәдениеті. XVIII-XX ғасырларда қазақ мәдениеті. Заманауи мәдениеттің жалпы сипаттамасы. Тәуелсіз Қазақстанның мәдениеттік саясаты.
  • Күтілетін нәтижелер:мәдениеттанудың негізгі базалық түсініктерін игеру; қоғамның әлеуметтік-мәдениеттік даму факторларын білу; мәдениетті әлеуметтік- тарихи фемомен ретінде тану; мәдениеттің құндылықтары туралы ақпарат алу; мәдениетке инновациялардың еңгізілу заңдылығын білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.:
 • Дінтану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Философия, Қазақстан тарихы
  • Постреквизиттері:Бухгалтерлік есеп тарихы, Халықаралық экономика.
  • Мақсаты: Негізгі дінтану тұжырымдамаларын, діни экстремизм профилактикасының әдістерін ұйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Дінтанудың ертедегі формалары. Конфуция. Даосизм. Индуизм. Иудизм.Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері. Діни конфесиялармен әлеументтік жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Дінтану курсын оқып үйренген студент:
  • дінтанудың ертедегі формаларын, Конфуция, Даосизм, Индуизм, Иудизм, Буддизм түрлерін білуі керек;
  • ерте хрестияншылдық, Провослав дінін, Католизм, Протестантизм, Исламдіндерінің ерекшеліктерін білуі тиіс;
  • діннің рөлін түсіне білуі және түсіндіре білуі;
  • діни экстремизм профилактикасының әдістерін біліп экстремизмге қарсы түра алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аубакирова Е.Ж.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер негіздері, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Құқық негіздері
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік құқық, Қаржы есебі 1, Салық есебі.
  • Мақсаты:Студент жемқорлықтың жаңа қоғамдағы дамуын, ҚР ұлттық қауіпсіздіктегі жемқорлықтың рөлі және болашақ кеден органдарының қызметкерлеріне арнайы мықты білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Жемқорлық және кедейлік. Жемқорлық адамзаттың құқығын бұзушы фактор ретінде. Жемқорлық ұлттық қауіпсіздіктің қаупі ретінде. Жемқорлық және кедейлік.
  • Күтетін нәтижелер:студент білуі тиіс:
  • жемқорлықтың жаңа қоғамдағы дамуын, криминологиялық түсінігі және экономикалық қылмыстардың алдын алу;
  • теориялық негіздегі ойларға және анализге құқықтық- нормативтік шешім шығару.
  • берілген ақпаратты әртүрлі сипатта көрсету
  • өзіндік жұмыстың біліктілігін жоғарылату.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Сыздыкова С.А.
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер: құқықтық және экономикалық аспектілер,
 • 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Құқық негіздері
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік құқық, Қаржы есебі 1, Салық есебі.
  • Мақсаты:Студент жемқорлықтың жаңа қоғамдағы дамуын, ҚР ұлттық қауіпсіздіктегі жемқорлықтың рөлі және болашақ кеден органдарының қызметкерлеріне арнайы мықты білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Жемқорлық және кедейлік. Жемқорлық адамзаттың құқығын бұзушы фактор ретінде. Жемқорлық ұлттық қауіпсіздіктің қаупі ретінде. Жемқорлық және кедейлік.
  • Күтетін нәтижелер:студент білуі тиіс:
  • жемқорлықтың жаңа қоғамдағы дамуын, криминологиялық түсінігі және экономикалық қылмыстардың алдын алу;
  • теориялық негіздегі ойларға және анализге құқықтық- нормативтік шешім шығару.
  • берілген ақпаратты әртүрлі сипатта көрсету
  • өзіндік жұмыстың біліктілігін жоғарылату.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Сыздыкова С.А.
 • Кәсіпкерлік құқық, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері.
  • Постреквизиттері:Аудит, Салықтар және салықсалу, Салық есебі.
  • Мақсаты: Студенттерді осы пән бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы заңгер-маман ретінде біліктілік, дағдларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту және заңдарды талқылауға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқық. Жалпы ережелері. Кәсіпкерлік құқық оқу пәні ретінде. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуі және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері. Дара кәсіпкерлік. Заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлігі. Мемлекеттік кәсіпкерліктің нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық ұйымдастырушылық нысаны және оның түсінігі. Бәсекелік құқықтың негіздері. Кәсіпкерлердің мүліктік құқығы. Кәсіпкерлік құқықтағы өкілеттіктің түсінігі. Кәсіпкерліктегі міндеттемелік құқықтық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік құқықтық реттеу. Мемлекеттік реттеудің негіздері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қорғау және қолдау. Тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент;
  • Қазақстан Республикасының кезеңдердегі кәсіпкерлік-құқықтық дамуын, мемлекеттік кәсіпкерлік қызмет туралы заңнамаларды, Бюджет кодексін, бағдарламаларды, Елбасының жолдауын, кәсіпкерлік, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарын және кәсіпкерлік жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, мемлекеттік кәсіпкерлік органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет.
  • пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана білу. ҚР кәсіпкерлік құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, кәсіпкерлік ұйымдарының қызметінде және азаматтардың кәсіпкерлігінде заңдық тәртібін орнатқызуға жәрдемдесу.
  • кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарға қатысты жаңадан қабылданған және өзгерістер енгізілген ҚР заңдарын үнемі қарап отыруа үйрену.
  • кәсіпкерлік құқығын оқуда дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде кәсіпкерлік құқығын оқу барысында кәсіпкерлік құқықбұзушылықтармен жұмыс жасай отыра теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Хауия С.
 • ҚР Еңбек құқығы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері.
  • Постреквизиттері: :Аудит, Салықтар және салықсалу.
  • Мақсаты: студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек құқығының түсінігі, пәні және әдісі. Еңбек құқығының қағидалары. Еңбек құқығының қайнар көздері.Еңбек құқығындағы құқықтық қатынастар. Еңбек құқығының субьектілері. Еңбекпен қамтуды құқықтық реттеу және жұмысқа орналасу. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.Еңбек шарты.Еңбекақы. Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу. Еңбек уақыты және демалыс уақыты.Жұмыскерлердің жеке санатындағы еңбек құқық қатынастарын құқықтық реттеу. Еңбекті қорғау. Еңбек шарты тараптарының материалдық және тәртіптік жауапкершілігі.Еңбек даулары.Халықаралық еңбек құқығы.Әлеуметтік қамтамасыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынанайырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша шараларды қаржыландыру. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері, есептеу, бекіту тәртібі. Шетелдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.Әлеуметтік қамсыздандырудың халақаралық – құқықтық реттеу.Еңбекке жарамсыз тұлғаларды зейнетақы қорларынан қамтамасыз ету. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. Жәрдемақы еңбекке қабілетсіз азаматтарды материалдық қамтамасыз етудің бір түрі ретінде. Еңбекке жарамсыз тұлғаларды орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент:
  • құқықтық қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқу керек, құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеудің астарлы білімін меңгеру қажет;
  • еңбек құқығы пәнін оқу барысында игерген білімді тәжірибеде қолдану. Еңбек заңдылығын талқылау және оларды еңбек келіспеушіліктерін шешу барысында қолдану;
  • еңбек қатынастарын реттейтін нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
  • ҚР еңбек құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне көңіл бөлу. Еңбек шартының, ұжымдық шартының жобаларын, жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару бойынша бұйрық жобаларын құрастыру;
  • азаматтарға еңбек және зейнетақы заңдылығы аясында білікті кеңестер беру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Хауия С.
 • Эконометрика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық математикалық әдістер, Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты: Экономикалық статистиканың негізгі есептерінің бірі болыпкөрнекті түрде экономикалық берілгендерді жинау, қайта өңдеу және көрсету болып табылады: кесте, графиктер, диаграммалар түрінде
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Эконометрика негіздері. Бас жиынтық және тандама. Таңдамалық сипаттамалары. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Жиынтық сызықтық регрессия моделі. Мультиколлинеарлылық. Жалған айнымалылар. Сызықтық емес эконометрикалық модельдер. Экономикалық талдаудағы икемділік. Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылық бағасы. Гетероскедастикалылық. Гетероскедастикалықты анықтау тесттері. Гетероскедастикалылықты түзету тәсілдері. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы. Автокорреляцияны жою. Бір уақытты теңдеулер жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Экономикалық модельдерді құру, яғни эмпирикалық талдауды жүргізу үшін қолайлы экономикалық модельдерді математикалық түрде беру.
  • -Таңдап алынған модельді нақты берілгендерге аса адекватты ететін модельдің параметрлердің бағасын табу
  • Модельдің табылған параметрлерінің және модельдің сапалығын тексеру;
  • Зерттелінді экономикалық көрсеткіштердің іс-әрекетін тексеру үшін, талдау және болжау үшін және де экономикалық саясатты жүргізу үшін құрылған модельдерді қолдану.
  • Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезенде объект дамуын божамдау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Шахшина С.А.
 • Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Информатика, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық математикалық әдістер, Басқару есебі.
  • Мақсаты: Студенттергеәлеуметті -экономикалық дамуды болжамдау және әртүрлі табиғи, тиімді шешімдерді, мәліметтерді талдау және негіздеу әдістеме білімдерін беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық болжамдау маңыздылығы, Экономикадағы болжаудың ақпаратпен қамтамасыз етілуі, Әлеуметтік-экономикалық процестерді болжамдаудың сапалы әдістері, Көп факторлы регрессиондық модель, Уақытша қатарлар. Экономикалық үрдістер динамикасының көрсеткіштері, Үлестірілген лагы бар динамикалық модельдер, Тренд негізінде болжамдау, Мезгіл үрдістерді болжамдау, Рангтік корреляция, Дисперсиондық талдау, Компонентті талдау,
  • Факторлық талдау, Кластерлік талдау, Дискриминанттық талдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Әлеуметті – экономикалық дамуда ғылыми дәлеледенген макро және микроэкономикалық болжауды құрудың әдістемесі мен технология негіздерін білу.
  • -Кез келген экономикалық жағдайларда тиімді шешім қабылдай алу және болып жатқан құбылыстардың мәнін білу.
  • -Объектінің болжауы мен болжамдық фон жағдайы туралы экономикалық мәліметтерді жинақтау және ол ақпаратты болжамдау немесе көпөлшемді статистика әдістерімен өндеу.
  • -Болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну.
  • -Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Шахшина С.А.
 • Маркетинг, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Макроэкономика, Экономикалық теория, Микроэкономика.
  • Постреквизиттері:Саудадағы бухгалтерлік есеп, Туризм мен қонақ ұй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздерін және ұғымдық құралдарын зерттеу, фирма және компания қызметтерінде маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік орта. Тауар нарықтарындағы тұтынушылардың тәртібі. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі тауар саясаты. Маркетингтегі ьаға саясаты. Маркетингтегі өткізу саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Халықаралық маркетинг. Қызметтер мен бейкоммерциялық іс-әрекеттер маркетингі.
  • Күтілетін нәтижелер: - маркетинг тұжырымдамаларының теориялық негіздерін меңгеру, тауар, баға, өткізу мен өнімді жылжыту жөнінде маркетингтік шешеімдерді қабылдауға ықпал ететін факторларды анықтау; - ---- маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін меңгеріп, оларды тәжірибе жүзінде нарықтағы жағдайды талдау үшін, нарықта тауар мен қызметтерді алға жылжыту барысында қолдана білу;
  • маркетингтік шешімдерді маркетингтік ақпараттарды іздеу, талдау арқылы негіздей білу, нарықтық ортадағы коммуникациялқ байланыстарды мен байланыстырушы үдерістерді анықтау мен маркетингтік зерттеулер жүргізу;
  • - функционалды және маркетингтік стратегиялар мен тактикаларды өңдей білу мен оларды іске асыра білу;
  • - бизнес қауымдастықтары мен әр түрлі мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерінен алған ақпарларды маркетингтік шараларды өткізуде қолдана білу;
  • - әр түрлі меншік нсындарындағы фирмалар мен компаниялардың маркетингтік қызметтеріне түзетулер енгізе білу;
  • - маркетингтік зерттеулер, маркетингтік талдау мен бақылау жүргізуге дағдылану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Даулетова А.М.
 • Тұтынушылар қылығы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикалық теория.
  • Постреквизиттері: Саудадағы бухгалтерлік есеп, Туризм мен қонақ ұй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты: тұтынушылар типтерітуралы, олардың қажеттіліктерінің ерекшеліктері туралы, тұтынушылар мінез-құлығын зерттеу әдістері бойынша, білімдерді, сондай-ақ әр түрлі нарықтарда тұтынушылар мінез-құлқын зерттеу үшін ақпараттарды жинау жайында дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: маркетинг жүйесіндегі тұтынушының ролі, қажеттілікті зерделеудің негізгі, қажеттіліктерді ғалымдар: Д.Шварц. М.Мэскон, А.Альберт, Ф.Хедуорилардың классификациялау келістері, тұтынушылар мінез- құлқына әсер ететін факторлар, тұтынушылар мінез-құлқының типтері, мотивтерді классификациялау, мотивацияны зерттеу әдістері, тұтынушылар тәртібінің модельдері, тұтынушының сатып алу туралы шешім қабылдау процесі, тұтынушының сатып алынғанға реакациясы, жаңа таруарларды сатып алу туралы шешім қабылдаудың түрлі варианттары, кәсіпорын, делдалдар және мемлекеттік мекемелер нарқындағы тұиынушылардың мінез-құлқы, сапа арқылы тұтынушылардың лояльдігін қалыптастыру, тұтынушылардың құндылық жүйесін зерделеу
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Тұтынушылар мінез-құлқының мотивациясы жайында түсінік білу, ғалымдардың мотивация жайындағы түрлі теорияларының мазмұнын түсіну.
  • Тұтынушылар мінез-құлқы саласындағы ұғымдарды еркін қолдану.
  • Тұтынушылар мінез-құлқы на әсер ететін факторларды талдау үшін мәліметті жинау бойынша дағдыларды игеру.
  • Нарықтағы тұтынушылар мінез-құлқын болжауды және өз көзғарасын дәлелдеуді игеру.
  • Тұтынушылар мінез-құлқын зерттеу саласындағы маркетингтік қызметті жетілдіру жайында өз ұсыныстарын алға жылжыту, дәлелдеуді игеру.
  • Өз бетінше үнемі өмір бойы кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Даулетова А.М.
 • Менеджмент, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория,Микроэкономика, Макроэкономика
  • Постреквизиттері:Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджментті информациямен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникациялар. Менеджменттегі басқару шешімдері. Рыноктық экономикадағы басқару жүйесінің әдістері. Жоспарлау және ұйымдастыру менеджмент функциялары ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Адам қызметін басқару және топты басқару. Жетекшілік, билік және лидерлік. Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті. Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • менеджменттің әдістемесі және мәні мен оның фирманы басқару жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу.
  • фирмада менеджментті қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану.
  • фенеджментті кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу.
  • менеджментті зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану.
  • казіргі заманғы экономикалық жағдайындағы менеджменттің даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Орынбасарова Е.Д.
 • Менеджмент теориясы мен тәжірибесі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық математикалық әдістер, Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты: «Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәнін оқыту мақсаты басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұйымдастыру басқару объектісі ретінде.Мекемелердегі менеджердің рөлі.кәсіпорындағы өндірісті ұйымдастыру.Фирманы басқарудағы жоспарлау.Өндірісті басқаруды ұйымдастыру.кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру.Кәсіпорын персоналын басқару.инновациялық үдерістерді басқару.Инвестиция және жобаларды басқару.сапаны басқару.Фирманың тәуекелі, оларды ескерту және сақтандыру.Фирманың қаржысын басқару. Фирманың шаруашылық қызметін талдау.Фирманы басқарудағы логистикалық жүйелер.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • менеджмент мәні және негізгі қағидаларымен танысу;
  • менеджмент жүйесінің құрылымы және мазмұны;
  • менеджментте басқару шешімдерін өңдеу;
  • фирма стратегиясын қалыптастыру және бәсекелік артықшылықтарына қол жеткізу стратегиясы;
  • казіргі заманғы экономикалық жағдайындағы менеджменттің даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Орынбасарова Е.Д.
 • Қаржы нарығы және делдалдар, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттері:Бизнесті бағалау, Коммерциялық банктерде есеппен есеп беру.
  • Мақсаты: «Қаржы нарығы және делдалдары» курсы, кең профильді маман ретіндегі қаржы маманына қажетті кәсіби дайындықтың негізін беретін теориялық курс болып табылады. Бұл курс, ақша, несие және банктер, қаржымен, бағалы қағаздар нарығы, менеджментпен және тағы басқа оқу пәндерімен біріккенде, қаржы нарығы теориясы, оның құрамдас сегменттері туралы білімді қалыптастырады және экономикада оларды қолдану механизмі мен маңыздылығын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық нарық және қаржылық жүйенің теориялық негізі. Қаржы нарығының құрылымы мен қатысушылары. Қаржы нарығының құрамындағы ақша нарығы. Несие нарығы және оның қызметтері. Бағалы қағаздар нарығы және оның құралдары. Сақтандыру және зейнеткерлік қызметтер нарығы. Инвестициялық нарық. Қазақстанның қаржылық нарығының дамуы.. Қазақстанның қор нарығының дамуы. Қаржылық нарықты реттеу. Қаржылық делдалдар. Қаржылық нарықтағы тәуекелдер. Әлемдік қаржылық нарықтар. Әлемдік қаржылық орталықтар. Халықаралық қаржылық-несиелік институттар.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • -қазіргі заманғы талапқа сай дайындалған қаржы және банк мамандарына қажетті, экономиканың -- қаржы нарығы аумағы бойынша теориялық білімнің жиынтығын беру;
  • -қаржы нарығы бойынша, іс-әрекет атқарып жатқан заңдар негізінде, қазіргі практикаға сәйкес теориялық білімдер беріп, кәсіби әдістерге үйрету;
  • -пәннің мәні мен мазмұнын түсіндіретін ұғымдық-терминологиялық аппарат беру;
  • -барлық ұғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ермекова К.А.
 • Ақша, несие, банктер, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттері: Бизнесті бағалау, Коммерциялық банктерде есеппен есеп беру.
  • Мақсаты: бағалы қағаздар негізін, халықаралық несие- есептесу және валюталық қатынастарды, ақша және несие жүйелерінің қызмет ету негіздерін, банктер және несие, ақшаның теориялық аспектілерінін біркелкі жүйе білімін студенттерде қалыптастыру; пәннің мәнің және мағнасын мінездемелейтін, терминологиялық-анықтама аппаратын беру; олардын ішкі қисының, барлық анықтамалардын өзара байланысын ашу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақшаның қызметтері және мәні. Ақша айналымы, ақша айналысы. Ақша реформалары және ақша жүйесі. Әлеуметтік-экономикалық үрдіс ретінде инфляция. Ссудалық капитал, пайыз және несие. Несиелік және банктік жүйе. Несие мекемелерінің түрлері. Екінші деңгейлі банктер ұйымдастыру қызметінің негізі. Банктердін активті және пассивті операциялары. Банк тәжірибесіндегі тәуекелдер. Мемлекттін Орталық банкісі, оның дамуы және қалыптасуы. ҚР Ұлттық банктін операциялары және қызметтері. Жалған капитал және оның нысандары. Қор биржасы. Валюталық қатынастардын және валюталық жүйенін түсінігі. Халықаралық валюта-несие институттары.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • ақша, несие және банктер теориясының кем дегенде белгіленген керекті теориялық сұрақтарды білу қажет;
  • банк саласынды қызмет ету үшін керекті тәжірителік дағды болу керек;
  • банктік новациялар және тағы басқа мүмкіндік есебімен болашақта банк қызметінің маманы ретінде жұмыстын негізгі бағыттарын алу;
  • Қазақстан Республикасының банк жүйесінің және ақша-несие қызметінің нормативті-құқықытық базасын білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Курманалина А.К.
 • Статистика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Экономикалық теория, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттер: Экономикалық математикалықәдістер,Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты: Экономикалық білімнің ажырамас бөлігі болып әртүрлі статистикалық заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік беретін статистикилық сауаттылық, статистикалық зерттеу әдістерін қолдана білу табылады. Сондықтан да экономикалық білімді жақсарту дегеніміз білімнің әртүрлі салаларындағы мамандардың статистикалық сауаттылығын міндетті түрде жоғарлатуды көздейді. Осыған орай, «Статистика» курсын оқып үйрену жоғары мәнге ие. Статистика студенттерді жиынтық (масса) мәліметтердің қалай жинақтала тынын таныстырады, өйткені бағалардың, өмір сүру деңгейінің және т.б.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Статистика пәні, даму процестері және оның зерттеу әдітері. Статистика агенттігнің ұйымдастырылуы және оның зерттеу міндеттері және статистикалық бақылау. Статистикалық мәліметтерді жинақтау , топтау және кесте құру. Абсолютті және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс. Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері. Ішінара бақылау. Өсіңкілік(динамика) қатарлары. Индекстер. Қоғамдық құбылыстарың өзара байланыстылығын статистикалық зерттеу.статистикалық мәліметтерді талдау зерттеудің соңғы сатысы. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері. Әлеуметтік-экономикалық потенциал статистикасы. Шығын және аралық тұтыну статистикасы. Өндіріс нәтижесінің статистикасы. Ұлттық есеп жүйесі. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы
  • Күтілетін нәтижелер:
  • «Статистика» пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу.
  • Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу, талдаудың жеке нәтижелерін жалпылау және тиісті қорытынды жасау тиімді басқарушылық шешім қабылдау үшін.
  • Қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу.
  • Ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру.
  • Ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Садыкова А.К.
 • Әлеуметтік статистика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Экономикалық теория, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Басқару есебі, Экономикалық-математикалық әдістер.
  • Мақсаты: Әлеуметтік статистика статистикалық әдістердің аса маңызды бөлігі болып табылады. Ол қоғам құрылымы және адамдардың өмірі мен әрекеті туралы кең турде сандық сипаттама береді, сонымен бірге адамдардың мемлекет пен құқық арасындағы өзара байланысын көрсетеді, адамдардың іс қимылының заңдылықтары айқындауға және өлшеуге мумкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Қазіргі кезеңде әлеуметтік статистиканың пәні, әдісі және міндеттері. Ұлттық есеп жүйесінде үй шаруашылық әрекетін зерттеудің негізгі бағыттары. Тұрғындар статистикасы. Еңбек нарығы және еңбек ресурстары статистикасы. Тұрғындар табысын статистикалық зерттеу жасау. Тұрғындар шығыны мен тұтынымын зерттеудің негізгі бағыттары. Тұрғындардың білімі статистикасы. Тұрғындардың денсаулығы мен денсаулықты сақтау статистикасы. Тұрғындардың тұрғын үй нарығы және жағдайы статистикасы. Тұрғындардың өмір деңгейі мен адамдық дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • статистикалық әдістертердің маңызын біліп әлеуметтік- экономикалық құбылыстарды зерттеу барысында қолдану ерекшеліктерін білу.
  • мәлеметтерді жинақтау және топтастыру әдістерді, сандық мәлеметтерді қалпына келтіруді білу
  • статистикалық жиынтыққа талдау жасау, әлеуметтік салада болып жаткан құбылыстар арасындағы байланысты анықтау
  • статистикалық әдістерменбілімдерді тәжірибе де қодануын дәделдеу
  • кәсіптік даму қажеттілікті іске асыру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Садыкова А.К.
 • Бухгалтерлік есептің тарихы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Қазақстан тарихы, Бухгалтерлік есеп негіздері.
  • Постреквизиттері:Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, Халықаралық есеп.
  • Мақсаты:Бухгалтерлік есеп тарихы жайлы білімді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Шаруашылық есеп және екі мәрте бухгалтерияның пайда болуы: антикалық дәуір, орта ғасырлардағы шаруашылық есеп. Есеп парадигмалары. Ұлттық есеп жұйелерінің калыптасуы және дамуы. Еуропада есеп ғылымының қалыптасуы және дамуы. Ресейде есептің калыптасуы және дамуы. АҚШ-та есептің дамуы. Есеп жөнінде заңнама және оның бухгалтерлік есеп тәжірибесіне әсері. Қазақстанда есептің дамуы
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Бухгалтерлік есеп тарихы бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.
  • Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және бухгалтерлік есеп аймағындағы мәселелерді шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.
  • Күнделікті кәсіби қызметке және білімді магистратурада жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде құрылуы және дамуы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Қазақстан тарихы, Бухгалтерлік есеп негіздері
  • Постреквизиттері:Халықаралық есеп.
  • Мақсаты:Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде құрылуы жайлы білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ежелгі дәуіріндегі есептің пайда болуы мен дамуы. Орта ғасыр дәуіріндегі есеп. Бухгалтерлік есептің заңды теориясы. Э. Дегранж, Э. Леоте, А. Гильбо, Дж. Чербони т.б. идеялары. Бухгалтерлік есептің экономикалық теориясы және оның өкілдері: Л. Гомберг, Е.Е. Сиверс, Н.И. Блатов және т.б. Бухгалтерлік есептің баланстық теориясы, оның қағидалары. Бухгалтерлік есептің ғылыми дамуы. Институалистер мен персоналистердің идеялары. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп және оның дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер: Бухгалтерлік ғылымның тарихы бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және бухгалтерлік есеп аймағындағы мәселелерді шешу. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау. Күнделікті кәсіби қызметке және білімді магистратурада жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Экономикалық – математикалық әдістер, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикадағы математика, Информатика, Эконометрика.
  • Постреквизиттері:Кәсіпорын экономикасы, Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты:Студенттерді математикалық модельдер түрінде нақты экономикалық есептер құруға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Экономикалық жүйелерді математикалық модельдеудің негізгі ұғымы. Ең қарапайым экономикалық есептердің математикалық модельдерін құру. Сызықтық бағдарламалау есептерін шешудің графикалық әдісі. Сызықтық бағдарламалау есептерін шешудің симплексті әдісі. Жасанды базис әдісі. Сызықтық бағдарламалаудың екіжақтылығы. Сызықтық бағдарламалаудың көлік есептері. Салааралық баланстық әдіс. Ойын модельдері туралы ұғым. Төлем материцасы. 2х2, 2х n, m х2 ойындарын шешудің геометриялық интерпретациясы. Матрицалық ойынды сызықтық бағдарламалау есебіне келтіру. Табиғатпен ойындар. Желілік модель. Желілік кесте құру. Қиын жолын табу. Желілік кестелерді оңтайландыру. Жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеу. Жаппай қызмет көрсету жүйесін имитациялық модельдеу. Қорларды (запастарды) басқару модельдері. Эконометрикалық әдістер.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Студент:
  • сызықтық және сызықтық емес бағдарламалау есептерінің экономикалық математикалық
  • модельдерін құруы;
  • -сызықтық бағдарламалау есептерін шешудің сиплексті әдісін игеру оның геометрикалық интерпретациясын білуі;
  • симплекс әдістің екіжақтылығын игеру;
  • сызықтық және сызықтық емес регрессиялар теңдеулерін жасау үшін есептерді шеше білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Шахшина С.А.
 • Оңтайлы шешімдер қабылдау әдістері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикадағы математика, Информатика, Эконометрика.
  • Постреквизиттері:Кәсіпорын экономикасы, Басқару есебі, Экономикалық талдау.
  • Мақсаты: Әртүрлі модельдерді салыстыру талдаумен және математикалық модельдерге жақындау толық таңдау жолымен студенттердің ойлануын дамыту. Талдау және кең экономикалық есептерін шешуде пайдаланылатын тиімділеу әдістерімен және модельдердің математикалық қасиеттерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Экономикадағы тиімділеу және математикалық модельдер. Сызықтық бағдарламалау есебі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін графикалық әдісі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін симплекстік әдісі. Жасанды базис әдісі. Сызықтық бағдарламалаудағы қосалқылық. Сызықтық тиімділеу модельдері. Сызықтық бағдарламаудың тасымалдау есебі. Бүтінсанды бағдарламалау. Анықталмағандық шартындағы тиімділеу. Динамикалық жүйелерді тиімділеу. Сызықтық емес бағдарламаудын есебі. Тұтынушы таңдауның тиімділеу есебі. Өндірісті тиімділеу есептері. Көпбелгілі тиімділеу есептері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • шешімдерінің талдау математикалық әдістері мен негізгі ұстанымдарды білу;
  • экономико-математикалық модельдерін пайдаланып тәжирібелік шешімдер қабылдау есептерінде рационалдық әрекет нұсқаларды таңдау білу;
  • жаңа ақпараттық технологияны енгізуімен және маңызды бір бағыттағы шешім қабылдау теориясын даму келешегі түралы түсінігіне ие болу.
  • болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну.
  • қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Шахшина С.А.
 • Кәсіпорын экономикасы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Менеджмент, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Аудит, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты: Студенттерді кәсіпорын экономикасын ұйымдастыру және басқару мәселелеріне үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Кәсіпорын-шаруашылық жүргізу нысаны ретінде. Кәсіпорындардың жіктелуі. Кәсіпорындардың өндірістік және нарықтық байланыстары. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігінің мәні және оның көрсеткіштерінің жүйесі. Кәсіпорынның негізгі капиталы, қолданылу және жаңарту көрсеткіштері. Кәсіпорынның амортизациялық саясаты. Айналым капиталы, оның қалыптасуы және кәсіпорындағы қолданылуы. Шикізаттың материалдық және отын-энергетикалық ресурстары. Еңбек ресурстары, кәсіпорынның мамандар саясаты, еңбек ресурстарына деген қажеттілікті анықтау. Еңбекақы. Кәсіпорын саясатының инвестициялық және инновациялық саясаты. Өндіріс шығындары және өнімдерді сатып өткізу. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі. Өнімдердің бәсекелестікке қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Кәсіпорынның табысын қалыптастыру және бөлу. Кәсіпорындарда қаржылық қызметті ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Студент: кәсіпорынның негізгі капиталын қолдану және жаңарту көрсеткіштерін, материалдық және еңбек ресурстарын пайдалану, өндіріс шығындарын, өнімді сату тәртібін оқып білуі тиіс. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Байбосынов С.Б.
 • Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Менеджмент, Экономикадағы математика.
  • Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Аудит, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты: студенттерді экономикалық әдістемесі мен теориясы саласындағы біліммен сонымен қатар, кәсіпорындарда басқару шешімдерін қабылдау кезінде және оны жүзеге асыру кезінде туындаған нақты экономикалық мәселелерді шешудің кейбір тәжірибелік білімдері мен ілімдерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Өнеркәсіптегі негізгі қор және басқа бейайналым қаржы. Өнеркәсіптегі айналма қаржы. Бұйымның өз құны, пайда, баға және қосылған құн. Өндірістің тиімділігі. Жалақы, жалақыдан төлемдер. Ғылыми-техникалық прогрестің экономикаға әсері. Салық жүйесі. Ақша жүйесінің және бағалы қағаздардың экономикаға әсері. Банк жүйесінің экономикаға әсері. Бухгалтерлік есептеудің негіздері. Кәсіпорындағы қаржылық жұмыс және аудит. Нарықты экономикадағы мемлекетаралық қатынастар. Өндіріс әдістері және олардың ерекшеліктері. Өндіріс процессін ұйымдастыру принциптері, ерекшеліктері, ұйымдастырудың мақсаты мен есептері. Энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру. Күрделі құрылысты ұйымдастыру. Кенселік жұмысты ұйымдастыру. Шағын бизнесті ұйымдастыру. Кәсіпорынды мамандыруды және кооперация. Жоспарлау және болжау. Торлы жоспарлаудың негіздері. Басқарудың негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • кәсіпорын экономикасы туралы түсініг болу;
  • -экономикалық білімді және өндірісті ұйымдастыру әдістемесін білу;
  • кәсіпорынның экономикалық есептерін, шығарылған бұйымның және жасалған қызметтің өзіндік құнының спецификасын игеру;
  • -казіргі нарықты жағдайда өндіріс мәселелерін тез және нәтижелі шешу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Байбосынов С.Б.
 • Экономикалық ақпараттық жүйелер, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикадағы математика, Информатика.
  • Постреквизиттері:1С:Бухгалтериясы, 1С:Кәсіпорын.
  • Мақсаты:Есептеу техникаларының ең жаңа құралдары мен есеп және аудит саласындағы озық технологияларды қолдау негізінде басқарудың ақпараттық жүйелерін жобалау мен ұйымдастыру мәселелерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Жүйелердің, жүйелік тұрғыдан қараудың негізгі ұғымдары. Экономикалық ақпарат-автоматтандырылған өңдеу объектісі ретінде. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің (ААЖ) түрлері мен сипаттамалары. Ақпараттық жүйелерді техникалық қамтамасыз ету. Менеджмен ақпарат жүйесін бағдарламалық қамтамасыз ету. Менеджмент ақпарат жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджмент ақпарат жүйесін математикалық қамтамасыз ету. Автоматтандырылған жұмыс орындары – автоматтандыру құралы ретінде. Экономистердің функциялары. Дискретті технологиялық өндірістік үдерістермен басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелері. Менеджменттің ақпараттық жүйелері. Бизнестің қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары. Менеджменттің ақпараттық жүйелеріның функционалдық бөлімі.
  • Күтілетін нәтижелер: мәліметтерді өңдеу жүйесін дамытудың заңдылықтарын; нақты предметтік (пәндік) салаларда міндеттер қоюдың және оларды бағдарламалық өнімдер ортасында жүзеге асырудың дағдыларын маңгеруі тиіс. Бухгалтерлік есеп міндеттерін шешуге бағдарланған жаңа ақпараттық технологиялардың әртүрлі құралдарымен жұмыс жасаудың тәжірибелік дағдыларын егу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аяжанов С.С.
 • Ақпараттық технологиялар, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикадағы математика, Информатика
  • Постреквизиттері:1С:Бухгалтериясы, 1С:Кәсіпорын.
  • Мақсаты:ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері және қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді жобалау мен олардың жұмыс істеуін оңтайландыруға оларды қолдану бойынша білімдер қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы жаһандық жүйелерді және дербес компьютерлерді, жергілікті еесептеу желілерін пайдалануға негізделген ақпараттық технологиялар. Мәтіндік, гарафикалық кестелік процестерді қолдану. Мәліметтер қорларын, автоматтандырылған жұмыс орындарын ұйымдастыру. Сараптамалық жүйелер негізінде шешімдер қабылдауды қолдау жүйелері. Ақпараттық технологиялар - әр түрлі предметік (пәндік) салаларда (есепте, банктерде, статистикада, менеджментте, маркетингте және т.б.).
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологиялардың мазмұны мен құралдарын білу; ақпараттық жүйелерді оңтайландыру үшін ақпараттық технологиялар құралдары мен негізгі модельдерді қолдана білу; ақпараттық жүйелерді құру мен модернизациялау кезінде интеллектуалдандыру принциптері мен жүйелік тұрғыдан келуді пайдалану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аяжанов С.С.
 • Халықаралық экономика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Макроэкономика, Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы.
  • Постреквизиттері: Сыртқы экономикалық қызметтегі бухгалтерлік есеп, Халықаралық есеп.
  • Мақсаты:Студенттерді халықаралық экономиканың негізгі тұжырымдамаларымен, халықаралық еңбек бөлінісімен, әлемдік нарықпен, әлемдік шаруашылықпен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен маңызы; әлемдік экономиканың даму үрдістері; әлемдік шаруашылық байланыстарын интернационалдандыру және жаһандандыру; әлемдік шаруашылықтың табиғи – ресурстық әлеуеті; халықтың ұдайы Өсу типтері; еңбек ресурстарын пайдалану; әлемдік шаруашылықтың салық құрылымы; экономикалық әлеует және әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі. Пәнді оқып үйрену халықаралық экономиканың жұмыс істеу заңдарын түсіндіруге және дәлелдеуге, ұғымдарды, олардың экономикалық – математикалық және графикалық негіздерін тұжырымдауға бағытталған, студенттер: тауарларға деген жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысты қалыптастыру заңдылықтарын және халықаралық айналымдағы өндіріс факторларын; олардың өзге елдердің экономикасымен өзара байланыс жағдайындағы ашық ұлттық экономиканы талдау тетіктерін; халықаралық экономиканың жұмыс істеуіне қызмет көрсететін халықаралық қаржылық нарықтар мен қаржылық тетіктердің даму үдерістерін игеруі тиіс; халықаралық экономикалық заңдар мен жұмыс істеу заңдылықтарын білу студенттерге тәжірибеде олардың өзара тиімділік алуы мақсаттарында мемлекеттер арасында өзарақатынастардағы микро және макроталдау принциптерін қолдануға мүмкіндік береді.
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық экономика тұжырымдамаларын, халықаралық еңбек бөлінісін, әлемдік нарықты, әлемдік шаруашылықты білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж: Талимова Г.У.
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Менеджмент, Экономикалық теория.
  • Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Халықаралық экономика, Аудит.
  • Мақсаты: Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәселелерін ұйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері мен объектілері. Экономикалық өсім: оны қамтамасыз ету бойынша негізгі факторлар мен мемлекеттік шаралар. Экономиканы мемлекеттік реттеудегі әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлаудың ролі. Ғылыми-техникалық прогресс бағыттары және жеделдету бойынша мемлекеттік шаралар. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау мен жұмыспен қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары. Экономиканың негізгі өндірістік және инфрақұрылымдық салаларының дамуын мемлекеттік реттеу механизмі. Мемлекеттің инвестициондық саясатын жүзеге асырудың механизмі және қалыптасуы. Жер ресурстарын тиімді пайдалану бойынша мемлекеттік шаралар жүйесі. Экономиканы реттеудің қаржылық-бюджеттік әдістері. Экономиканы реттеудегі салық жүйесінің ролі. Мемлекеттің ақшалай-несиелік саясатын жүзеге асырудың негізгі механизмдері. Әлеуметтік саланың дамуын реттеудің әкімшілік-экономикалық әдістері. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын Мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқы экономикалық қызметінің негізгі бағыттары және оны ретеу.
  • Күтілетін нәтижелер:Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәселелерін білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мухамбетова З.С.
 • Бағалар және баға белгілеу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп негіздері.
  • Постреквизиттері:Саудадағы бухгалтерлік есеп, Аудит, Сыртқы экономикалық қызметтегі бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты:Нарықтық экономика жағдайында баға белгілеудің негіздерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Бағалар жіктеуі және олардың жүйесі. Бағалар құрамы мен құрылымы. Бағаны құраушы факторлар. Нарық құрылымы және баға белгілеу. Баға белгілеу үдерісінің кезеңдері. Фирманың баға саясаты. Шығындар және баға қалыптастырудағы олардың рөлі. Баға белгілеу әдістері. Баға белгілеудегі тәуекел және бағаларды сақтандыру. Экономиканың кейбір салалары мен аяларындағы баға белгілеудің ерекшеліктері. Баға белгілеу тәжірибесі және өнеркәсібі дамыған елдерде бағаларды реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студент: баға белгілеудің теориялық негіздері; бағаның құрамы мен құрылымын; бағалар орындайтын функцияларды; бағаларға әсер ететін факторларды; бағалар белгілеу үшін кәсіпорындар пайдаланатын әдістерді; баға белгілеу мәселелеріндегі мемлекеттің рөлін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж: Даулетова А.М.
 • Бизнесті бағалау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп негіздері.
  • Постреквизиттері:Кәсіпорын экономикасы, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Сыртқы
  • экономикалық қызметтегі бухгалтерлік есеп.
  • Мақсаты: Бизнес құндылығының бағалау негізін ұйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнес құндылығының бағалау негізі. Бизнесті бағалаудағы құндылықтар түрлері мен қағидалары.Кәсіпорын бағалау құндылығындағы процес. Бизнесті бағалаудағы әдістер мен тәсілдер.Бизнесті бағалау құндылығын анықтаудағы ақпараттық базаның құрылымы. Бизнесті бағалаудағы есептіліктің даярлығы мен қаржылық талдауы (анализі). Бизнесті бағалаудағы табыстық тәсіл. Бизнесті бағалаудағы салыстырмалы тәсіл.Бизнесті бағалаудағы шығындық тәсіл. Әр түрлі кәсіпорын мүлігінің бағалау құндылығы. Бақылаулы және бақылаулы емес акция пакеті жайлы бағалау құндылығы.Бағалау жұмысына есеп (отчет) құрастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: Бизнесті бағалаудағы әдістер мен тәсілдерді, бизнесті бағалау құндылығын анықтаудағы ақпараттық базаның құрылымын, бизнесті бағалаудағы есептіліктің даярлығы мен қаржылық талдауын оқып ұйрену.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мажитова С.К.
 • Салықтар және салық салу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржы, Экономикалық теория, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:Салық есебі, Аудит.
  • Мақсаты:Студенттердің бойында салықтар жүйесінің құрылу және жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдер кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Салықтардың экономикалық мәні. Салық салу негіздері. Мемлекеттің салық саясаты. Салық жүйесі. Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. Корпоративтік табыс салығы және жеке табыс салығы. Акциздер. Қосымша құн салығы. Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың мүлігіне салынатын салық. Жер салығы. Көлік құралдарына салынатын салық. Өзге де тікелей салықтар. Алымдар. Салық органдарындағы есеп пен есептілік. ҚР-дағы салық қызметі. Салықтардың есептелінуі мен төленуіне салық органдарының бақылауы. Дамыған шетелдердің салықтары.
  • Күтілетін нәтижелер:Студент:
  • салық салу теориясының даму тарихи кезеңдерін;
  • салықтардың құрылу және салық салу негіздерін, салық жүйесін қалыптастыру мен салықтар сипаттамаларының принциптерін;
  • Қазақстан Республикасының салық жүйелерінің негіздерін;
  • салық саясатының мазмұнын, оның мақсаттары мен міндеттерін, іске асыру құралдарын;
  • салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының мәнін, маңызын және функцияларын, оларды есептеу және төлеу тетігін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Танашева А.Б.
 • Шаруашылық субъектілерге салық салу, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржы, Экономикалық теория, Микроэкономика.
  • Постреквизиттері:Салық есебі, Аудит.
  • Мақсаты:салық салу теориясы мен тәжірибесін оқып үрену, студенттердің бойында шаруашылық субъектілері мен халықтың салықтарын есептеу негіздері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдер кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Салықтардың және салық салу жүйелерінің жұмыс істеу теорялық негіздерін оқып үйрену атап айтқанда салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін, ҚР-дағы салықтар мен салықтар жүйесінің қалыптасу даму тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамаларын ашып көрсету. Қазақстан Республикасындағы резидент еместерге салық салу. Салықтық бақылаудың қажеттілігі және экономикалық мазмұны. Салықтық тексеру нәтижелеріне және салық органдарының лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Студент:
  • салықтардың жұмыс істеуі мен дамуын;
  • Қазақстан Республикасы салық жүйелерінің қалыптасуы мен дамуын;
  • салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының жұмыс істеуі, оларды есептеу мен төлеудің тетігін;
  • салықтар төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілікті, салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар қолдануды білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Игликова Д.Д.
 • Бюджеттік есеп және есеп беру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Қаржы, Қаржылық есеп 1.
  • Постреквизиттері: дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Студенттердің қаржыландыру жоспарларының атқарылуы бойынша бюджет есебін, оның әдістемесі мен теориялық және тәжірибелік даярлығын қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бюджеттік есептің негізгі жағдайлары. Бюджеттік есепті жүргізу тәртібі. Ұлттық банкте орналастырылған ақша қаражаттарын есепке алу. Ұлттық және шет елдік валютадағы ақша қаражаттраның есебі.Казначействоның ақпараттық жұйесінде қаржыландыру жүргізу тәртібі. Мемлекеттік ұйымдардың шоттары мен қолма-қол ақша бақылау шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі. Бюджеттік есептіліктің сапалық көрсеткіштері. Бюджеттік есептіліктің түрлері. Бюджетті орындау туралы есептілікті ұсыну. Стратегиялық жоспарды іске асыру туралы есептілік.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент бюджеттік есептің теориялық және әдіснамалық ерекшеліктерін; бюджеттік ұйымда сметаның орындалуын қадағалау тәртібін; бюджеттік шоттар жоспарын; республикалық және жергілікті бюджеттердің орындалуын білуі тиіс
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Игликова Д.Д.
 • Қоғамдық сектор ұйымдарындағы есеп пен есептілік, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Қаржы, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:Қоғамдық сектор ұйымдарындағы есеп пен есептілік ерекшеліктерін оқып ұйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Қоғамдық сектор ұйымдарындағы есептің ҚСХҚЕС сәйкес теориялық және әдіснамалық ерекшеліктері. Есеп саясаты. Ақша қаражаттарының есебі. Дебиторлық және кредиторлық берешектер есебі. Қорлар мен негізгі құралдар есебі. Материалдаық емес активтерді есепке алу. Активтердің құнсыздануы. Қаржы құралдары. Қаржылық есептілікті ұсыну. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік.
  • Күтілетін нәтижелер:Студент қоғамдық сектор ұйымдарындағы есептің ҚСХҚЕС сәйкес теориялық және әдіснамалық ерекшеліктерін білуі тиіс.
 • 1С: Бухгалтерия, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Информатика, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:Саудадағы бухгалтерлік есеп,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:1С-Бухгалтерия бағдарламалық кешенінде жұмыс жасаудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын алу, алынған білімдерді есеп және аудит аясында пайдалану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Бухгалтерлік бағдарламалық кешендер: Лука, Алтын, 1С-Бухгалтерия. 1С-Бухгалтерияның бағдарламалау тілі. Жұмыс жағдайына келтіру. Есеп конфигурациясы. Object Pascal жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілі. Мәліметтер қорын жасау. Мәліметтер қорын басқару. Object Pascal көмегімен экономикалық есептерді шешу.
  • Күтілетін нәтижелер: 1С-Бухгалтерия бағдарламалық кешенінде жұмыс жасау дағдыларына ие болу, алынған білімді есеп және аудит аясында пайдалану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ибрагимова М.С.
 • 1С:Кәсіпорын, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Информатика, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:Саудадағы бухгалтерлік есеп,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: 1С-Кәсіпорын бағдарламалық кешенінде жұмыс жасаудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын алу, алынған білімдерді есеп және аудит аясында пайдалану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Программалық құрал «1С:Кәсіпорын». Мәліметтер базасын жұмысқа даярлау. «1С:Кәсіпорынның» негізгі жұмыс істеу режимдері.Негізгі құралдардың АЖ есептемесі.Көтерме және бөлшек кәсіпорындардағы тауарлар есебінің АЖ.Ақша құралдарының есебі.Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысу.Кадрларды есепке алу және жалақыны есептеу
  • Материалдарды есепке алу.Өндіріске кеткен шығындарды есепке алу бойынша операциялар және дайын өнімді шығару.Материалды емес активтерді және НИОКР кеткен шығындарды есепке алу.ҚҚС есепке алу.Бухгалтерлік құжаттардың есептемелік формаларын қалыптастыру.
  • Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне талдау жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер: 1С-Кәсіпорын бағдарламалық кешенінде жұмыс жасау дағдыларына ие болу, алынған білімді есеп және аудит аясында пайдалану.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Аяжанов К.С.
 • Қаржылық есеп 2, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржылық есеп-I.
  • Постреквизиттері: Аудит, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: “ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп” пәнін оқудың мақсаты мен міндеті, кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын жене басқару шешімдерін қабылдап, талдай алатын, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті құрастырып, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаттары және дебиторлық борыштар, Қорлар есебі (ХҚЕС 2), Негізгі кұралдардың есебі (ХҚЕС 16) , Материалдық емес активтердің есебі (ХҚЕС 38) , Активтердің кұнсыздануы (ХҚЕС 36) , Ұйымның міндеттемелерінің есебі , Кірістер мен шығыстар есебі (ХҚЕС 18) , Капитал және резервтер есебі , Қаржылық есептілікті ұсыну (ХҚЕС 1) , Шоғырландырылған және бөлек каржылық есептілік (ХҚЕС 27), Валюталық бағамдар өзгерісінің әсері. Шетелдік қызмет (ХҚЕС 21), Табысқа салынатын салық (ХҚЕС 12).
  • Күтілетін нәтижелері:
  • ХҚЕС сәйкес есеп жүйесi туралы білімі мен түсінігін көрсете білу.
  • Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп проблемаларын шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.
  • Күнделікті кәсіби қызметке және білімді магистратурада жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мусипова Л.К.
 • Коммерциялық банктерде есеп пен есеп беру, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Макроэкономика
  • Постреквизиттері:Дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:Банктік есеп пен есептілік ерекшеліктерін оқып үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Банктік есептің негізі және ерекшеліктері. Кассалық мәмілелердің есебі. Банктік шот туралы түсінік және есепайырысу мәмілелерін ұйымдастыру. Салым мәмілелерін есепке алу. Ақша ағындарын дисконттау. Займдерді есепке алу. Ішкі банктік мәмілелерді есепке алу. Банктің ерекше мәмілелерін есепке алу: лизингтік мәмілелер, трасттік мәмілелер, факторингтік мәмілелер, форфейтингтік мәмілелер. Коммерциялық банктердің сейфтік қызметтері. Банктік қаржылық есептілік ерекшеліктері. Шоғырландырылған
  • қаржылық есептілік.
  • Күтілетін нәтижелер: Банктік мәмілелерді есепке алу дағдыларын алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Гусманова Ж.А.
 • Коммерциялық банктерде қаржылық талдау, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы.
  • Постреквизиттері:Дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:Коммерциялық банктердің қызметінің қаржылық қорытындыларын талдау.
  • Талдаудың әлемдік және отандық тәжірибесі және банктік қызметті реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Ақпараттық база, коммерциялық банктердің қызметін талдау әдістері мен кезеңдері.Коммерциялық банк балансы – оның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі құжаты.Коммерциялық банктің өзіндік және тартылған қаражаттары жағдайын талдау.Коммерциялық бантердің активтік операцияларының талдауы.Коммерциялық банктің төлем міндеттемелерін орындау талдауы.Банк қызметінің экономикалық нормативтерінің орындалуын талдау.Коммерциялық банктердің тәуекелін талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: коммерциялық банктердің қызметін талдау әдістері мен кезеңдерінің дағдыларын алу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Гусманова Ж.А.
 • Экономикалық талдау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Статистика,Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері: Аудит, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Экономикалық талдау студенттердің ғылыми ойлау ой өрісін кеңейтіп және дамытуға, сондай-ақ алған білімді тәжірибелік қызметте қолдануға мүмкіндік береді, оны оқып-үйрену кәсіпорын­дар­­дың, есептің басқарушылық және қаржылық бөлінуімен, бух­гал­­терлік есеп және аудит методологиясы жөніндегі депар­та­мент­тің әртүрлі толықтырулары, қаулыларымен бухгалтерлік есеп­тің жаңа стандарттарына көшуін ескере отырып жүргізіледі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері , Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері , Факторлық талдау , Қаржы коэффициенттері әдістері , Басқарушылық талдаудың әдістері
  • Компанияның маретингтік әрекетін талдау , Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемін талдау , Өндірістік ресурстарын пайдалануын талдау
  • Өнімнің өзіндік құнын талдау , Қаржылық талдау негіздері , Компанияның қаржы жағдайын жалпы баға беру , Баланс өтімділігі талдау , Қаржы тұрақтылығын талдау , Ақша ағысын талдау, Ұйымның пайдалылығын талдау
  • Күтілетін нәтижелері:
  • «Экономикалық талдау» пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу.
  • Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу, талдаудың жеке нәтижелерін жалпылау және тиісті қорытынды жасау тиімді басқарушылық шешім қабылдау үшін.
  • Қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу.
  • Ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру.
  • Ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Досмагамбетова Б.Б.
 • Экологиялық-экономикалық талдау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Статистика,Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері: Аудит, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Экологиялық-экономикалық талдау пәнің оқу кезінде студенттер кәсіпорындардың қоршаған ортамен байланыс ерекшеліктерді айқындайтың көрсеткіштерді зерттеп, шаруашылық қызмет нәтижелеріне әсер ету дәрежелерің анықтап, кәсіпорынның немесе аумақтың экологиялық-экономикалық дамуына болжам жасай алады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экологиялық –экономикалық талдаудың пәні, мазмұны және объектісі. Кәсіпорындағы экологиялық талдаудің қалыптасу ерекшелігі және оның түрлері.
  • Экологиялық-экономикалық талдаудің көрсеткіштер жүйесі және ұлттық есеп жүргізушілік.
  • Экологиялық есептің моделі және оның мәні. Пайдалы қазбаларды және табиғи активтерді бағалау, есепке алу және талдау. Табиғат пайдалануда шығындарды үйымдастыру және есепке алу. Сақтандыру экологиялық қорларды есепке алу және талдау. Жер- экологиялық-экономикалық есептің және талдаудың объекті ретінде. Ортаны қорғау бойынша күрделі шығындарды талдау.
  • Ортаны қорғау бойынша негізгі қорлардың тиімділігін талдау. Ағымдағы ортаны қорғау шығындардың тиімділігін талдау. Ортаны қорғау шығындарды басқару және талдауда директ-костинг жүйесі. Ресурстар үнемдеу технологияларды тиімді бағалаудағы аналитикалық рәсімі.
  • Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдаланудың тиімділігін және нәтижелерін талдау.
  • Экологиялық-экономикалық тәуекелдерді талдау және болжау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • -Экологиялық-экономикалық тәуекелдерді болжамдауың және тиімді табиғат пайдалануының талдау әдістемесін менгеру.
  • Тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау ішін ағымдағы ортаны қорғау бойынша шығындардың тиімділігін, ресурс қорғау технологияларды талдауды білу.
  • Экологиялық-экономикалық тәуекелдер туралы ақпараттарды жинақтау және экономикалық мәселелерді шешу үшін дәлелдер шағару.
  • Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану тиімділігінің нәтижелеріне талдау жасау.
  • Экологиялық-экономикалық жүйедегі көрсеткіштерге талдау жасаған кезде өз бетімен жұмыс істеу дағдылары болу керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Досмагамбетова Б.Б.
 • Басқару есебі 2, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Басқару есебі 1.
  • Постреквизиттері: Аудит, Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: ұйымдардың басшыларын жоспарлау, бақылау, талдау және басқару шешімдерін қабылдау, ынталандыруға жататын басқару қызметін жүзеге асыру үшін экономикалық ақпараттармен қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару есебінің функциялары. Өзіндік құнды калькуляциялаудың инновациялық әдістері. «Шығындар – өнімдер көлемі – пайда» талдауы. Зиянсыздықты талдау (CVP талдауы). Трансферттік баға белгілеу. Қаржылық-шаруашылық қызметті жоспарлау. Шешімдер қабылдау үшін ақпараттар дайындау.Инвестициялық шешімдерді талдау. Сызықтық программалау, оның жалпы сипаттамасы және әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • студент «Басқару есебі 2» пәнін зерттеп, келесілерді білуге тиіс:
  • -қазіргі жағдайдағы басқару есебі, функциясы мен ерекшелігін;
  • бюджеттік жоспарлау, функционалдау көрсеткіштерін бақылау және өлшеуді;
  • шешімдер қабылдауды талдау;
  • инвестициялық шешімдерді талдау;
  • сызықтық программалау әдістерін игеру.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Ілгерілмелі басқару есебі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Басқару есебі 1.
  • Постреквизиттері: Аудит, Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп, дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: ұйымдардың басшыларын жоспарлау, бақылау, талдау және басқару шешімдерін қабылдау, ынталандыруға жататын басқару қызметін жүзеге асыру үшін экономикалық ақпараттармен қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ілгерілмелі басқару есебінің функциялары. Өзіндік құнды калькуляциялаудың инновациялық әдістері. «Шығындар – өнімдер көлемі – пайда» талдауы. Зиянсыздықты талдау (CVP талдауы). Трансферттік баға белгілеу және оның әдістері. Бюджеттік жоспарлау, көрсеткіштерді бақылау және өлшеу. Басқарушылық шешімдер қабылдау процессі, шешімдер қабылдау үшін ақпараттар дайындау.Инвестициялық шешімдерді талдау. Стратегиялық басқарушылық есеп.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • студент «Басқару есебі 2» пәнін зерттеп, келесілерді білуге тиіс:
  • -қазіргі жағдайдағы басқару есебі, функциясы мен ерекшелігін;
  • бюджеттік жоспарлау, функционалдау көрсеткіштерін бақылау және өлшеуді;
  • шешімдер қабылдауды талдау;
  • инвестициялық шешімдерді талдау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Саудадағы бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1, Бағалар және баға белгілеу.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:Сауда кәсіпорындарындағы тауар операциялары есебінің ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Саудадағы бухгалтерлік есеп- 5В0508 «Есеп және аудит» мамандығындағы студенттер үшін негізгі курстардың бірі. Қазіргі уақытта ірі мамандандырылған сауда ұйымдары – акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, сондай-ақ өз фирмалық дүкендері арқылы өнеркәсіп кәсіпорындары мен жеке сектор халық тұтынатын тауарлар саудасымен айналысады. Атап өткен ерекшеліктер, сауда-қаржылық қызметті ойдағыдай басқару мен басқару шешімдерін қабылдаудың қажетті жағдайлары ретінде, саудадағы бухгалтерлік есептің рөлі мен маңызын күшейте түседі. Есеп объектілері. Саудадағы бухгалтерлік есепті құрудың жалпы схемасы. Бөлшек сауда субъектілеріндегі тауарлар есебі. Тауарлар мен ыдыстардың аналитикалық есебін ұйымдастыру. Тауарлар мен ыдыстардың бар болуы мен қозғалысы туралы материалға – жауапты тұлғалардың есептілігі. Тауар ысыраптары есебі. Тауарлық – материалдық қорларды түгендеу. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы өз өнімдерін өндіру мен өткізудің есебі. Тауарларды өткізу бойынша шығыстар есебі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • «Саудадағы бухгалтерлік есеп» пәнін оқып үйрену нәтижесінде студенттер, сауда ұйымдарында бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік дағдыларын игеруі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ныйканбаева А.И.
 • Сыртқы экономикалық қызметтегі бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Халықаралық экономика, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:Сыртқы экономикалық қызмет есебінің ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Сыртқы экономикалық қызметтің мазмұны мен бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Валюталық құндылықтар мен ұйымдар есебі. Экспорт және импорт тауарлар жеткізудің негізгі жағдайы және олардың есепке тигізетін әсері. Экспорттық операциялар есебі. Импорттық операциялар есебі. СЭҚ-те қолданылатын есеп айырысулардың формалары.
  • СЭҚ-тың бухгалтерлік есебі, бухгалтерлер мен басшылар үшін ерекшелігімен, маңыздылығымен, мақсатымен және оқып үйрену міндеттерімен анықталады. Студенттерді халықаралық есеп және есептілік жүйелерінің ұйымдық және методологиялық принциптерімен таныстыру көзделеді. Бұл үшін жағдайлық есептерді, іскерлік ойындарды, дәсүрлі оқыту әдістемелерімен қатар әртүрлі тестілерді пайдалану қажет.
  • Күтілетін нәтижелер: сыртқы экономикалық қызметтегі бухгалтерлік есепті тәжірибеде жүргізу дағдыларының болуы.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Ныйканбаева А.И.
 • Салық есебі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Салық және салық салу, Қаржы, Қаржы есебі 1.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:кірістерді және шегерімдерді сенімді түрде қалыптыстыру, салық төлемдерінің сомасын анықтау және корпоративтік табыс салығының (КПН) салық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларға ие болу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Салық есебі және есеп жүйесіндегі оның орны. Салық есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін анықтайтын заңнамалық негіздер. Жиынтық жылдық кірісті анықтау. Жиынтық жылдық табысқа кіретін кірістер. №1 салық есебі ведомосінде жиынтық жылдық табыстың ағымдағы салық есебін жүргізу тәртібі. Жиынтық жылдық табысқа түзету жасау. Заңды тұлғаларға берілетін шегерімдердің сипаттамасы. Салық салу кезінде ескерілетін шегерімдердің ағымдағы салық есебін жүргізу тәртібі. Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысы мен шегерімдердің ағымдағы салық есебін жүргізу тәртібі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • корпоративтік табыс салығының салық есебі үшін қаржылық есеп ақпаратын жинау, тіркеу және өңдеу;
  • жиналған ақпараттар негізінде қажетті салық есептерін жаса
  • Корпоративтік табыс салығы бойынша Декларациялар мен қосымшаларды толтыру.
  • Т.А.Ж. жүргізуші оқытушы: Нургалиева Р.Н.
 • Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория,Салық және салық салу, Қаржы, Макроэкономика.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Кәсіпорында салықтық жоспарлаудың теориялы-әдістемелік негіздері бойынша дағдылар алу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтық бақылаудың экономикалық мазмұны, табиғаты, қажеттілігі. Бюджетті-салықтық жоспарлау және болжау.
  • Кәсіпорында салықтық жоспарлаудың теориялы-әдістемелік негіздері. Корпоративті салықтық жоспарлау.
  • Халықаралық салықтық жоспарлау.
  • Салықтық бақылаудың экономикалық мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. Бюджетті-салықтық бақылау.
  • Ішкі корпоративті салықтық бақылау.
  • Салық органдарымен бақылау жұмыстарын ұйымдастыру.
  • Салық қызметі жұмыскерлерінің жұмыс уақытын толық және сапалы қолдануына бақылау жүйесі.
  • Салықтық тексерістер. Камералды бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер: салықтық жоспарлау мен салықтық бақылауды тәжірибеде жүргізу дағдыларының болуы.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Игликова Д.Д.
 • Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:студенттерді қорлар (запастар) есебін ұйымдастырумен, еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысумен, Қазақстан Республикасының өндірістік саласындағы әртүрлі кәсіпорындардағы дайын өнімдермен (жұмыстармен, қызметтер көрсетумен), өндірістік шығындармен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Құрылыс өндірісін ұйымдастыру формалары. Құрылыс өндірісін материалдық-техникалық қаматмасыз етуді ұйымдастыру. Құрылыс объектілеріндегі және бухгалтериядағы матералдық қорлар (запастар) есебінің ерекшеліктері. Титульды есем ғимараттар мен құрылғылар есебі. Құрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалану бойынша шығындар есебі. Негізгі және қосалқы өндіріс шығындарының есебі. Жанама (қосымша) шығындарды бөлу есебі. №12 «Күрделі құрылысқа мердігерлік шарттары» БЕС-ке сәйкес дайын өнім үшін есеп айырысулардың құрылыс өндірісі шығындарының есебі. Мердігерлік жұмыстарды жүзеге асыру (тапсыру) мен субмердігерлік ұйымдардың тапсырыс берушілерімен есеп айырысулар есебі. Құрылыстағы инвестициялар есебі.
  • Ауыл шаруашылығы субъектілерінің есеп және салық саясаты. Ауыл шаруашылық өндірісінің әртүрлі салаларында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері. Шаруа (фермерлік) шаруашылықтарындағы есепті ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығындағы амортизацияланатын активтер (негізгі құралдар мен материалдық емес активтер) есебінің ерекшеліктері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың есебі. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау және өндіріс есебі.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқып үйрену үдерісінде студенттер:
  • өндірістік кәсіпорындар шығыстарының ұғымы мен жіктеуін;
  • өндірістегі шығындар есебі әдістерінің түрі мен мазмұнын және өнімдердің (жұмыстардың қызметтер көрсетудің) өзіндік құнын калькуляциялауды;
  • өнімдердің (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құнын калькуляциялауды білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:Мал басының, жемнің, тұқымның және өзге де қорлар есебінің ерекшеліктерін оқып үйрену, малшаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімдері шығындарының есебін ұйымдастырудың рәсімдерін және осы өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Ауылшаруашылығының ерекшелігімен анықталатын бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері. Негізгі және материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың, жердің, тұқымның, жемнің есебі. Ауылшаруашылық өндірісінің өнімдері және оны өткізу есебі, негізгі өндіріс шығындарының есебі. Амортизацияланатын активтер (негізгі құралдар мен материалдық емес активтер) есебінің ерекшеліктері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың есебі. Ауылшаруашылығы өндірісі өнімдері және оны өткізу есебі. Негізгі өндіріс шығындарының есебі. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау, малшаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау.
  • Күтілетін нәтижелер: Студенттер:
  • ауылшаруашылығы кәсіпорындары шығындарының (шығыстарының) ұғымы мен жіктеуі;
  • өндіріс шығындары есебінің және ауылшаруашылығы өнімдерінің (жұмыстардың, қызметтер көрсетудің) өзіндік құнын калькуляциялаудың түрлері мен әдістерінің мазмұны;
  • жерлер мен қорларды (запастарды) бағалаудың жалпы принциптері, құрамы, сипаттамасы, оларды пайдалану ерекшеліктері, құжаттамалық ресімдеуді ұйымдастыру, ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы синтетикалық және аналитикалық есеп мәселелерінде білікті болуы тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Халықаралық есеп, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Бухгалтерлік есеп тарихы, Халықаралық экономика, Қаржылық есеп-2, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері:Дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:нарықтық экономикасы дамыған елдерде қабылданған есептің іргелі қағидаларын оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Халықарылық есеп жүйесінің ұйымдық және методологиялық принциптері. Халықаралық бухгалтерлік жүйелер, халықаралық есеп жүйесін дамытудағы үкіметаралық және халықаралық, кәсіптік ұғымдардың рөлі. Есеп пен есептілік принциптерін заңнамалық реттеу. Бухгалтерлік есеп шоттары жоспарларының халықаралық жүйелері. Бухгалтерлік білім мен әдептің халықаралық стандарттары. АҚШ-тағы бухгалтерлік есеп методологиясы. Ұлыбританиядағы, Франциядағы, Жапониядағы есептің ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер:студент:
  • есепті жетілдірудің негізгі бағыттарын, халықаралық тәжірибені оқып үйрену негізінде бухгалтерлік кәсіби әдепті, кәсіби білімді анықтай білуі тиіс.
  • Т.А.Ж. жүргізуші оқытушы: Мадиева К.С.
 • Халықаралық есеп жүйелері , 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп тарихы, Халықаралық экономика, Қаржылық есеп-2, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері:Дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: нарықтық экономикасы дамыған елдерде қабылданған есептің іргелі қағидаларын оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық есеп жүйелерінің сипаттамасы. Бухгалтерлік жүйенің сипаттамасы. Ұлттық және ұлтаралық жүйелер. Бухгалтерлік жүйелердің тарихи дамуы. Британиялық, американдық, европа – континентальдық. Британиялық, франко – испан – португалиялық, германо – нидерландық, американдық есеп жүйелері. Британиялық, латынамерикандық, европа – континентальдық, американдық.
  • Англо–американдық, европа – континентальдық, оңтүстік американдық, аралас экономикалы (Шығыс Еуропа елдері мен бұрынғы Совет Үкіметі мемлекеттері). Англо– американдық, европалық, галандиялық, латынамерикандық, исламдық, әлеуметтік.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Халықаралық есеп пен есепберу жүйесi туралы білімі мен түсінігін көрсете білу. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және халықаралық есеп жүйелері аймағындағы проблемаларды шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру.
  • Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мадиева К.С.
 • Туризм мен қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс
  • Мақсаты:туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Туризмдегі экскурсиялық қызмет көрсету және тамақтандыруды ұйымдастыру. Ішкі және халықаралық туризм. Туристтік фирмалардағы және қонақ үй бизнесіндегі құжаттама және түгендеу. Негізгі құралдар меншікті капиталының, материалдық емес активтердің, тауарлық – материалдық қорлардың есебі, еңбек есебі және туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі еңбекақы төлеу есебі. Туристік қызмет көрсету мен қонақ үй сервисінің өзіндік құнына кіретін шығындар есебі. Туристік қызмет көрсететін шаруашылық субъектілерінің міндеттемелері мен ақша қаражаттарының есебі. Қаржылық нәтижелер есебі және туристік фирмалардың және қонақ үй шаруашылықтарының қаржылық есептіліктер жасауы. Халықаралық туризм есебінің ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Курсты оқып үйрену нәтижесінде студент туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білуі тиіс.
  • Т.А.Ж. жүргізуші оқытушы: Ныйканбаева А.И.
 • Ресторандық іс және қонақ ұй бизнесіндегі есеп пен есеп беру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қаржы есебі 1, Басқару есебі.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық тамақтандыру үйымдарында есепті ұйымдастыру негіздері. Қоғамдық тамақтандыру үйымдарында сату бағаларын калькуляциялау. Өзіндік өнімді сату операцияларын құжаттық рәсімдеу. Материалды-жауапты тұлғалардың есептіліктері. Өзіндік өнімді өндіру және сатуды есепке алу. Специялармен түзды есепке алу. Қонақ ұй бизнесінің негіздері, қонақ ұй қызметінің нарығы. Қонақ ұй бизнесінің қызметін сату және қаржылық нәтиженің қалыптасуы. Қаржылық есептілік.
  • Күтілетін нәтижелер: Курсты оқу нәтижесінде студент ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білуі тиіс.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Абдрасимова Ж.К.
 • Аудит, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Аудит жүргізудің теориялық және әдістемелік негізін сондай-ақ аудиторлық пікірдің қалыптасуын білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сыртқы аудиттің түрлері және мәні, мазмұны.
  • ҚР-дағы аудиттің қызметінің нормативтерін реттейтін жүйе. Бақылау және аудит. Аудиторлық тәуекелділік және оның маңызы. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі. Кәсіпорында аудиттік тексерісті жүргізу тәртібі.
  • Аудит сапасын бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Аудит жүйесi туралы білімі мен түсінігін көрсете білу.
  • Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және аудит проблемаларын шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.
  • Күнделікті кәсіби қызметке және білімді магистратурада жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Абдрасимова Ж.К.
 • Тәжірибелік аудит, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер:Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты: Аудит жүргізудің теориялық және әдістемелік негізі мен аудиторлық пікірдің қалыптасуын білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Қорытынды қаржылық есептілік аудиттің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері. Сатып алу кезеңінің аудиті. Сату кезеңінің аудиті. Ақша қаражаттарының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті.Міндеттемелер мен капиталдың аудиті. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану. Аудиттің қорытынды кезеңі. Аудиттің басқада түрлері және ілеспе қызметтер.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қорытынды қаржылық есептілік аудиттің ақпараттық жүйесін, мақсаты мен тәсілдерін;
  • сатып алу кезеңнің аудитін;
  • өндіріс кезеңінің аудитін;
  • ақша қаражаттарының аудитін;
  • ұзақ мерзімді активтердің аудитін;
  • міндеттемелер мен капиталдардың аудитін;
  • аудитте талдау тәсілдерін пайдалану және қорытынды кезеңді білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.:Абдрасимова Ж.К.
 • ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Бухгалтерлік есеп негіздері,Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:студенттерді кәсіпорындарда қаржылық есептілікті құру тәртібіне, оны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сай ұйымдастыра білуге үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті дайындаудың Концептуалдық негіздері мен қағидалары. ҚР қаржылық есептілікті реттеу және оны қалыптастырудағы қойылатын талаптары. Бухгалтерлік баланс – компанияның қаржылық жағдайы туралы есеп беруі. Қаржылық нәтижелер туралы есеп беру. (Пайда мен зияндар туралы және жиынтық пайда туралы есеп беру). Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп беру. Капиталдың концепциясы. Түсініктеме хат және есеп саясатындағы өзгерістер.
  • Есеп беру кезеңінен кейінгі оқиғалар туралы ақпаратты ашу және есебі.(ХҚЕС 10).
  • Аралық қаржылық есептілік. ХҚЕС 34 «Аралық қаржылық есептілік». Компанияның қаржылық есептілігінің экспресс-талдауы.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • ХҚЕС сәйкес қаржылық есептіліктің жүйесi туралы білімі мен
  • түсінігін көрсете білу.
  • Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.
  • Дәйектемелер құрастыру және ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп проблемаларын шешу.
  • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Ақпараттарды, идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Мусипова Л.К.
 • Қаржылық есептілікті талдау, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер:Бухгалтерлік есеп негіздері,Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2.
  • Постреквизиттері:Өндірістік тәжірибе,дипломдық жұмыс.
  • Мақсаты:студенттерді кәсіпорындарда қаржылық есептілікті құру тәртібіне, оның негізгі көрсеткіштерін талдауға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық есептілікті талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері ,қаржылық есептілікті талдаудың әдістері мен тәсілдері. Факторлық талдау , қаржы коэффициенттері әдістері. Компанияның қаржы жағдайына жалпы баға беру. Баланс өтімділігі талдау. Қаржы тұрақтылығын талдау. Ақша ағысын талдау. Қаржылық есептілік негізінде ұйымның пайдалылығын талдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Қаржылық есептілікті талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері, қаржылық есептілікті талдаудың әдістері мен тәсілдерін білу.
  • Компанияның қаржы жағдайына жалпы баға беру.
  • Қаржылық есептілік негізінде баланс өтімділігін, ұйымның пайдалылығын, ақша ағысын, қаржылық тұрақтылығын талдау әдістерін білу.
  • Жүргізуші оқытушының Т.А.Ж.: Досмагамбетова Б.Б.

  Оқулық тәжірибе, 2 курс

  Мақсаты: Оқулық тәжiрибе шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады.

  Күтілетін нәтижелер: Оқу тәжiрибесiн өту әдiстемелiк нұсқауы студенттердің тек қана теориялық біліммен ғана емес, сонымен қатар ұсынылған материалды бекiтуге мүмкiндiк беретiн, өзі шығаратын тәжірбиелік есептермен қамтамасыз ету мақсатында дағдыланған. Оқу тәжiрибесi шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады. Есептілікті қалыптастырып, еңбекақы бойынша есептеудi, регламент операцияларын орындауды үйренеді.

  Өндірістік тәжірибе– 1; 2сокр,3 курс

  Өндірістік іс-тәжірибенің мақсаты: оқу процесінде алған білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту және бухгалтерлік есепті кәсіпорындарда ұйымдастыру жөнінде қажетті тәжірибе мен құзыреттер жинақтау.

  Күтілетін нәтижелер:

  • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен таныстыру.
  • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
  • Кәсіпорын бухгалтериясында белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу және ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, қорлардың, негізгі құралдардың, еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысудың есебін жүргізуді ұйрену.
  • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
  • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін, бухгалтерлік есепті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.
  • Дипломдық, курстық жұмыстарға ғылыми зерттеулерге және іс-тәжірибе жөнінде есеп беруге материалдар жинақтап жүйеге келтіру.

  Тәжірибеде білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту үшін оқулық материал төмендегідей таратылады:

  • - Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің шаруашылық қызметімен танысу;
  • - Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерімен, технологиялық үрдістерімен және басқару жүйесімен танысу;
  • - Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесімен және есеп саясатын қалыптастыру негіздерімен танысу;
  • - Барлық өндірістік-шаруашылық қызметтің сатыларында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізуді ұйрену.

  Өндірістік тәжірибе -2; 3 сокр,4

  Өндірістік практиканың мақсаты: түйінді құзіреттілігін бекіту, Есеп және аудит мамандығы бойынша практикалық дағды мен кәсіптік тәжірибе қалыптастыру болып табылады.

  Күтілетін нәтижелер:

  • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен танысу.
  • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
  • Кәсіпорынның бухгалтериясының немесе экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінің материалдық құндылықтар, негізгі қорлар, еңбек және еңбек ақы, т.б. бөлімдерінің бірінде белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу.
  • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
  • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі, бухгалтерлік есепті, экономикалық талдауды және аудитті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.

  Диплом алдындағы практика - 3сокр, 4 курс

  Мақсаты: Есеп және аудит мамандығы бойынша диплом алды практикасының мақсаты, талабы, мазмұны мен өтетін уақыты өндірістік практикамен сәйкес келеді және өндірістік практика аяқталғансоң өткізіледі.

  Күтілетін нәтижелер:

  Диплом алды практикасының мазмұны диплом жұмысының тақырыбымен анықталады. Диплом алды практикасының аралығында студенттер практикалық базасына тиісті кәсіптік қызметі туралы нақты мағлұмат жиынын, диплом жұмысы тақырыбы бойынша практикалық мағлұматтарды іске асырады. Практиканың қорытындысы диплом жұмысын жазуда қолданылады және тиісті нұсқамен даярланады. Диплом алды практикасының барысында студенттер міндетті түрде оқулары тиіс:

  • кәсіпорынның есептік және салықтық саясатын;
  • соңғы үш жылдың қаржылық есептілігін;
  • өзге зерттеуге міндетті объектілер тізімі студенттің дипломдық

  жұмысының тақырыбына қарай ғылыми жетекшінің қатысуымен анықталады.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus