• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В04103

  Мамандығы:

  Есеп және аудит

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  770
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  7
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  15
  - ел ішінде
  14
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

Өріс атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04103 Есеп және аудит

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В041 Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В045  Аудит және салық салу

Білім беру бағдарламасының мақсаты

«Есеп және аудит» БББ мақсаты қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік, ішкі аудит саласында білімі, кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдау әдістері бар және оларды практикалық қызметте іске асыруға қабілетті білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау болып табылады

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында ;

2 жыл – ж/б базасында

Күндізгі, ҚОТ қолданумен күндізгі

Оқыту тілі

қазақша / орысша

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже :

бизнес және басқару бакалавры

Маман лауазымдарының тізімі:

Бас бухгалтер, бас бухгалтердің орынбасары, бухгалтер-талдаушы, бухгалтерлік қызметтің маманы, материалдық бөлімнің бухгалтері, есеп айырысу бөлімінің бухгалтері, бухгалтер-операционист, бухгалтер-кассир, есепке алушы, салық консультанты, аудитордың көмекшісі және т. б..

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

02 ақпан 2021 жылғы № KZ34LAA00021414,  

№ 005 лицензияға қосымшаның нөмірі

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

№ SA № 0104/2    15 мамыр 2017 жылғы

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарда және субъектілер қызметінің әртүрлі салаларында басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық қызметте есепке алу жұмыстарын жүзеге асыру бөлігінде өзінің кәсіби құзыреттері мен талдамалық қабілеттерін табысты іске асыруға қабілетті, нарыққа сұранысқа ие жоғары есепке алу қызметкерлерін даярлауда жатыр

Жалпыға білім беру пәндерінің циклi

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит-тер  саны

Қалыптасқан құзіреттілік-тер

(кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді .  

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы заманауи Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды.  Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК2

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК2

4.                    

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК3

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады.  Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК4

6.                    

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК4

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК5

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Дінтану/

«Мәңгілік Ел» құндылықтары

Курс тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады

/Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуцианизм, буддизм, христиан, католицизм, православие, протестантизм, ислам діндерінің мәні, пайда болу тарихы, дамуы, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән: негізгі діни бағыттар туралы білімді; конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен культтердің әсеріне қарсы тұру бойынша құзыреттерді қалыптастырады

/  Курс аясында ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін; мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухын тәрбиелеуге бағытталған.

5

КК2

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9.                    

Оқу тәжірибесі

Оқу (танысу) тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

10.                    

Кәсіби бағытталған тіл "Пәнаралық курсы"

«Кәсіби бағытталған тіл» курсының мақсаты-студенттердің "Халықаралық қатынастар" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеруі, олардың деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өз білімін жетілдіру мақсатында тілді іс жүзінде пайдалануға мүмкіндік береді.

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнін оқытудың мақсаты-Кәсіби бағытталған сөйлеудің барлық формаларының дағдыларын жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте қажетті коммуникативті және мәдениаралық құзыреттіліктерді дамыту.

6

КК4

11.                    

Экономикадағы математика

Математика сандық есептеу құралы, дәл зерттеу әдісі және ұғымдар мен проблемаларды нақты тұжырымдау құралы болып табылады.  Математикалық аппаратты игеру экономикалық мәселелерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектеседі. Студенттердің маман ретінде болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруі.

5

КК5

12.                    

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді.

5

КК2

13.                    

Микроэкономика

«Микроэкономика» жеке экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмыс істеуін зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізілген мемлекеттік саясаттың негізінде бағалауға мүмкіндік береді.

5

КК2

14.                    

Макроэкономика

Макроэкономика экономиканы тұтастай алғанда, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйін зерттейді.

5

КК2

15.                    

Қаржы

Студенттерде қаржы саласындағы жүйелі білімді қалыптастыру, Қаржы теориясының барлық ұғымдарының өзара байланысын, олардың ішкі логикасы мен қаржылық қатынастардың жұмыс істеу моделін ашу;

студенттерді қаржы теориясының негізгі ұғымдарын сипаттайтын ұғымдық-терминологиялық аппаратқа оқыту; студенттерде қаржы, қаржы жүйесі, мемлекеттің қаржы саясаты, қаржыны басқару негіздері туралы базалық білімді әзірлеу.

5

КК6

16.                    

Бухгалтерлік есеп негіздері

Бухгалтерлік есеп негіздерін оқып-үйрену барысында студенттер қаржылық есептілікті құрастыру дағдыларын және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдай білу, меңгере білу, есеп саласында идеяларды, проблемалар мен олардың шешімдерін ұсына білу, білім алудың келесі деңгейінде оқу үшін қажетті қабілеттерді дамыта алады.

5

КК6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

17.                    

Пәнаралық курс «1С: Бухгалтерия»

Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау.  Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Бухгалтерлік бағдарламалық кешендер: Лука, Алтын, 1С-Бухгалтерия. Кіріктірілген 1С бағдарламалау тілі-Бухгалтерлік есеп. Баптау. Есеп конфигурациясы. Object Pascal жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі. Мәліметтер базасын құру. Деректер базасын басқару. Object Pascal көмегімен экономикалық мәселелерді шешу.

5

КК5

18.                    

1С: Кәсіпорын

ЭАЖ-салық. «1С: Кәсіпорын» бағдарламалық құралы. Деректер базасын жұмысқа дайындау. «1С: кәсіпорын» жұмысының негізгі режимдері. Банктік және кассалық операцияларды есепке алу. Тауарлық-материалдық қорларды есепке алу. Негізгі құралдарды есепке алу АЖ. ҒЗТКЖ-ға арналған материалдық емес активтер мен шығыстарды есепке алу. Контрагенттермен өзара есеп айырысуларды есепке алу. Кадрларды есепке алу және жалақыны есептеу. Материалдарды есепке алу. Дайын өнімді өндіру және шығару шығындарын есепке алу жөніндегі операциялар. ҚҚС есебі. КТС есебі. Есептік құжаттаманы қалыптастыру. Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне талдау жүргізу.

5

КК5

19.                    

Статистика        

Пәнді зерделеу ғылыми пән ретінде және экономика туралы статистикалық ақпаратты жинауға және өңдеуге мүмкіндік беретін практикалық қызмет саласы ретінде статистиканың мазмұны туралы жүйелендірілген білім алуға; статистикалық әдістерді қолдану дағдысын дамытуға; статистикалық ақпараттың негізгі көздерімен жұмыс істеуге; кәсіпорын қызметінің әртүрлі салаларында статистикалық байқаулар жүргізуге, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдаудың кәсіби міндеттерін шешу кезінде статистикалық құралдарды қолдану үшін қажетті құзыреттерді тұжырымдауға мүмкіндік береді.

5

КК5

20.                    

Әлеуметтік статистика

Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік статистиканың пәні, әдісі, міндеттері. Ұлттық шоттар жүйесіндегі үй шаруашылықтарының қызметін зерттеудің негізгі бағыттары. Халық статистикасы. Еңбек нарығы мен еңбек ресурстарының статистикасы. Халықтың табысын Статистикалық зерттеу. Халықтың шығыстары мен тұтынуын статистикалық зерттеудің негізгі бағыттары. Халықтың білім статистикасы. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау статистикасы. Тұрғын үй нарығының және халықтың тұрғын үй жағдайының статистикасы. Халықтың өмір сүру деңгейі және адамның дамуы.

5

КК5

21.                    

Эконометрика (Econometrics)

Эконометрика пәні. Экономикалық құбылыстардың кездейсоқ сипаты және статистикалық заңдылық. Эконометриялық модельдеу кезеңдері. Бас жиынтық және іріктеу. Статистикалық деректерді ұсыну және өңдеу тәсілі. Таңдамалы сипаттамалар. Статистикалық гипотеза. Бірінші және екінші типтегі қателер. Гипотезаларды тексерудің жалпы схемасы. Пирсон Өлшемі. Жұптасқан сызықтық регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Корреляция коэффициенті. Бірнеше регрессияның классикалық қалыпты сызықтық моделі. Бірнеше регрессияның сызықтық моделінің параметрлерін бағалау. Көпше және жеке корреляция. Мультиколлинеарлықтың мәні. Мультиколлинеарлықтың салдары. Мультиколлинеарлықты анықтау.

5

КК5

22.                    

Деректерді талдау және экономиканы болжау

Экономикалық болжаудың мәні. Экономикадағы болжауды ақпараттық қамтамасыз ету. Әлеуметтік-экономикалық және есептік процестерді болжаудың сапалы әдістері. Көп факторлы регрессиялық модельдер негізінде болжау. Уақыт қатарлары. Экономикалық процестер динамикасының көрсеткіштері. Уақыт қатарларын тегістеу. Бөлінген лагы бар динамикалық модельдер. Тренд негізінде болжау. Маусымдық процестерді болжау. Дәрежелік корреляция. Дисперсиялық талдау. Компоненттік талдау. Факторлық талдау. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау.

5

КК5

23.                    

Маркетинг (Marketing)

«Маркетинг» пәні студенттерде кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, практикалық қызметтің әртүрлі салаларында заманауи маркетинг тұжырымдамаларын игеру және оларды басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде пайдалану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады.

Маркетинг курсын оқу іс жүзінде компанияның мақсаты мен миссиясын анықтауға, сондай-ақ оны жүзеге асыру стратегиясын құруға көмектеседі.

5

КК5

24.                    

Тұтынушылардың мінез-құлқы

Маркетинг жүйесіндегі тұтынушының рөлі.  Қажеттіліктерді зерттеудің негізгі тәсілдері. Сатып алу мінез-құлқының түрлері. Мотивтердің жіктелуі.  Мотивацияны зерттеу әдістері. Тұтыну нарығы және сатып алу мінез-құлқы. Сатып алу мінез-құлқының модельдері. Жеке тұтынушының сатып алу әрекеті. Ақпарат көзін іздеу. Кейбір нарықтардағы ұйымдардың қажеттіліктері үшін сатып алушылардың мінез-құлқы. Сапа арқылы тұтынушылардың адалдығын қалыптастыру. Тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу бағыттары. Тұтынушының құндылық жүйесін зерттеу. Нарықты сегментациялау. Тұтынушы құқығын қорғау.

5

КК5

25.                    

Менеджмент (Management)

Студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін игеруі, қазіргі жағдайда кәсіпорындарды басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласындағы шешімдер қабылдау процестерін зерттеу, жүйелеу және бекіту, салалық бәсекелестік жағдайында жұмыстың заманауи әдістері мен әдістерімен танысу, өйткені нарықтық экономикалық қатынастарды қалыптастыру жаңа білім мен дағдылармен қаруланған білікті мамандарды даярлауды қажет етеді.түбегейлі жаңа міндеттерді шешу үшін заманауи аппаратқа ие.

5

КК5

26.                

Менеджмент теориясы мен тәжірибесі

Ұйым басқару объектісі ретінде. Ұйымдағы менеджердің рөлі. Организация производства на предприятии. Компанияны басқаруды жоспарлау. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру. Организация труда на предприятии. Кәсіпорын персоналын басқару. Инновациялық процестерді басқару. Инвестициялар және жобаларды басқару. Сапаны басқару. Кәсіпорындағы маркетингті басқару. Фирмалардың тәуекелдері, олардың алдын алу және сақтандыру. Фирманың қаржысын басқару. Фирманың шаруашылық қызметін талдау. Компанияны басқарудағы логистикалық жүйелер.

5

КК5

27.                

Бухгалтерлік есеп тарихы (History of record-keeping)

Бухгалтерлік есеп тарихы әлемдегі бухгалтерлік жүйелердің дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын бухгалтерлік ойдың дамуына, өз тарихы туралы ғылымның біртіндеп қалыптасуына бағыттайды. Курс әлемдегі есеп жүйелерінің дамуының негізгі кезеңдерін, бухгалтерлік есепте Қос жазбаның пайда болуы мен эволюциясын, есеп нысандарының даму заңдылықтарын, бухгалтерлік есептің негізгі ұлттық мектептері мен олардың өкілдерін қамтиды, бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен дамуының қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК6

28.                

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы өнеркәсіптік революцияның бухгалтерлік есептің, есеп жүргізудің жаңа итальяндық және неміс формаларының дамуына әсері туралы білімді қалыптастырады. Еуропалық ұлттық есеп жүйелерінің және олардың жетекші өкілдерінің идеяларын ашады: А.ди Пиетро, Э. Джонс, Ф. Гельвиг, Ж. Савари, М. де ла Порта және т. б. бухгалтерлік есептің құқықтық, экономикалық және баланстық теорияларының қалыптасуын зерттейді.

5

КК6

29.                

Кәсіпорын экономикасы

Пәнді оқу кәсіпорын экономикасының экономикалық мәнін, нарықтық экономика жағдайындағы рөлі мен функцияларын, кәсіпорындардың жұмыс істеу мәселелері бойынша заңнамалық және нұсқаулық материалдарды анықтауға; кәсіпорын қызметінің тәжірибесін салыстыру арқылы зерделеуге, осы негізде кәсіпорынды басқарудың неғұрлым тиімді бағыттарын, нысандары мен әдістерін іздеуге мүмкіндік береді.

5

КК6

30.                

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

Пәнді оқу кәсіпорынның өндірістік құрылымын, өндірістік процесті, өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен нысандарын анықтауға мүмкіндік береді .

5

КК6

31.                

Минор бағдарламалары :

 

20

КК9

 

Бизнес-информатика

Электрондық бизнес. Компьютерлік дизайн-технологиялар. IT-шешімдер және индустрия. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі.

   
 

Бизнестің құқықтық негіздері

ҚР Кәсіпкерлік құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, ҚР Еңбек құқығы

   
 

Базалық құқықтық 1

Конституциялық құқық. ҚР әкімшілік құқығы. Еңбек құқығы. Мемлекеттік қызмет және басқарма.

   
 

Базалық құқықтық 2

Конституциялық құқық. ҚР әкімшілік құқығы. Еңбек құқығы. Табиғат пайдалану құқығы.

   
 

Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері

Экономикалық теория. Менеджмент. Кәсіпкерлік. Фирма экономикасы.

   
 

Кәсіпкерлік жобалар

Кәсіпкерлік. Бизнес-жоспарлау. Тәуекелдерді басқару. Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру.

   
 

Қаржы

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

   

32.                

Салықтар және салық салу (Тaxes and taxation)

Студенттерде салық жүйесін құру және оның жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру

5

КК7

33.                

Шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық салу

Салықтар мен салық салу жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін зерделеу, атап айтқанда, салықтардың экономикалық мазмұнын, функциялары мен қағидаттарын, ҚР салықтары мен салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформасының негізгі тұжырымдамаларын ашу. Салықтық преференциялар. Резидент еместерге Қазақстан Республикасында салық салу. Салықтық бақылаудың қажеттілігі мен экономикалық мазмұны. Салықтық тексерулер нәтижелеріне және салық органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

5

КК7

34.                

Өндірістік саласындағы бухгалтерлік есеп     

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру Қазақстан экономикасының басқа салаларымен салыстырғанда неғұрлым күрделі. Пәннің мазмұнында: мал шаруашылығы және Өсімдік шаруашылығы қорларының бухгалтерлік есебі; мал шаруашылығы және Өсімдік шаруашылығы шығындарының құрамы және есебі; ауыл шаруашылығының негізгі салаларының өнімдерін қалыптастыру және есепке алу тәртібі; қосалқы және қосалқы өндірістердің шығындарын есепке алу ерекшеліктері енгізілген

5

КК6, КК7

35.                

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп

Өндірістік Саладағы бухгалтерлік есеп ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, құрылыс ұйымдарында және автокөлік кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы ақпаратты қамтиды. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер қорларды, өндірістік шығындарды есепке алу ерекшеліктерімен, өндірістік кәсіпорындарда дайын өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) есепке алудың өзіндік құнын қалыптастырумен танысады.

5

КК6, КК7

36.                

Экономикалық талдау

"Экономикалық талдау" пәні субъектінің қызметін талдаудың талдамалық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқу оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында өндіріс тиімділігін талдау, субъектінің қаржылық және әлеуметтік капиталын талдау саласында, өндірісті басқару тиімділігін бағалау саласында кеңейтілген және терең білім береді.

5

КК7, КК8

37.                

Экологиялық-экономикалық талдау

Пән субъектілердің қоршаған табиғи ортамен өзара іс-қимылының ерекшелігін, осы өзара іс-қимылдың шаруашылық қызметтің түпкілікті нәтижелеріне әсер ету дәрежесін және субъектінің (аймақтың) экологиялық-экономикалық даму болжамдарын әзірлеуді көрсететін экологиялық және экономикалық көрсеткіштер жүйесін зерделеуге мүмкіндік береді.

5

КК7, КК8

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

38.                    

Қаржылық есеп 1

«Қаржылық есеп-1» пәні студенттерге ҚР нормативтік-құқықтық құжаттарын пайдалана отырып және компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, бухгалтерлік есеп объектілерінің есебін жүргізу ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттерде құжаттық ресімдеу, субъектінің мүліктік есебін жүргізу, сондай-ақ тиімді басқару шешімдерін талдау және қабылдау бойынша дағдылар қалыптасады.

5

КК6, КК7

39.                    

Басқарушылық есеп

Басқару есебін білу басқару функцияларын орындау үшін экономикалық ақпаратты құруға мүмкіндік береді, оған мыналар жатады: жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін қабылдау. Басқарушылық есептің негізгі мақсаты-қорларды бағалау үшін ақпарат дайындау, яғни материалдардың, дайын өнімнің, орындалған жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын анықтау. Бұл шығындарды есепке алудың әртүрлі әдістерімен және өнімнің өзіндік құнын дәстүрлі (тапсырыс бойынша, процесс бойынша, нормативтік шығындар) және инновациялық (тікелей шығындар, функционалды шығындар) әдістерімен танысуды қажет етеді.

5

КК6, КК7

40.                    

Өндірістік тәжірибе

Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың қолданыстағы тәжірибесімен танысу, бухгалтерлік бағдарламаны техникалық қамтамасыз ету және пайдалану. Ақша қаражаттарының және олардың баламаларының есебін, дебиторлық берешектің есебін, қорлардың есебін зерттеу.

5

КК6, КК7

41.                    

Өндірістік тәжірибе

Практика базасымен және бухгалтерлік есепті ұйымдастырумен танысу. Капитал есебін, ұзақ мерзімді активтердің есебін, еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың есебін, кірістер мен шығыстардың есебін, сондай-ақ кәсіпорынның қаржылық есептілігінің құрамын, мазмұнын және жасау тәртібін зерделеу.

5

КК6, КК7, КК8

42.                    

Өндірістік тәжірибе

Тәжірибе базасымен және есепке алуды, талдауды және ішкі аудитті ұйымдастырумен танысу. Міндеттемелерді есепке алу және талдауды жүзеге асыру тәртібін зерделеу. және КТС бойынша салық есептілігін жасау, қосылған құн салығын (ҚҚС) және басқа да салықтарды есепке алу тәртібін айқындайды. Қаржылық есептілікті қалыптастырудың негізгі тәсілдерін қарастырыңыз және оның көрсеткіштеріне талдау жасаңыз. Кәсіпорынның өндірістік есебін ұйымдастырумен және ішкі аудитті ұйымдастырумен танысу.

5

КК6, КК7, КК8

43.                    

Диплом алдындағы практика

Жеке тапсырмаларды орындау. Жеке тапсырмалардың тақырыбы бакалавриат практикасының сипатымен анықталады және мыналарды анықтауы керек: зерттеудің өзектілігі, практикалық бағыты, қабылданған шешімдердің негіздемесі. Дипломдық жұмыс бойынша материалдарды жинау келесі бөлімдер бойынша жүзеге асырылуы керек: Кіріспе, Негізгі бөлім, қорытынды.

5

КК6, КК7, КК8

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

44.                    

Қаржылық есеп 2

«Қаржылық есеп-2» пәні бизнесті біріктіру, инвестицияларды есепке алу әдістері, отандық және шетелдік компаниялардың қаржылық есептілігін шоғырландыру рәсімдері туралы түсінік береді, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қаржылық есептілік нысандарын оқу дағдыларын дамытады. Ақша ағындарын дисконттау техникасын игеруге, қаржы құралдарына инвестициялау бойынша қолданбалы міндеттерді шешу кезінде дағдыларды әзірлеуге және оны пайдалануға, Біріккен компаниялардың қаржылық есептілігін шоғырландыру білігін әзірлеуге мүмкіндік береді.

5

КК6, КК7

45.                    

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп

ХҚЕС қолдана отырып есеп жүргізу туралы түсінік береді, ХҚЕС көрсетілген есептің негізгі аспектілері зерттеледі. Пәнді оқу барысында студенттер қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері мен жалпы қағидаттарын меңгереді, қаржылық есептілік нысандарындағы ақпаратты ашады.

5

КК6, КК7

46.                    

Салық есебі

"Салықтық есепке алу" пәні ҚР Салық салу жүйесіндегі салықтық есепке алу мен салық саясатының объектілері, субъектілері мен ерекше әдістерін зерделеуге, кірістер мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, ҚР Салық төлеуші – субъектісінің салықтық төлемдер сомасын айқындау және салықтық есепке алуды ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды дарытуға мүмкіндік береді.

5

КК7

47.                    

Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау

Студенттердің салықтық жоспарлау және салықтық бақылау саласындағы білімдерін игеруі, салықтық жоспарлау және болжау қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру және салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылау жүргізу. Студенттерді заманауи салықтық жоспарлау және салықтық бақылау мақсаттары, міндеттері, әдістері мен қағидаларына жүйелі түрде оқыту.

5

КК7

48.                    

Саудадағы бухгалтерлік есеп

Пәнді оқу студенттерге жаппай ашық онлайн курсын қолдана отырып, саудада, қоғамдық тамақтануда және Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінде бухгалтерлік есеп жүргізудің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді; сауда кәсіпорындарында салалық есеп жүргізу туралы теориялық білім алуға және тауарларды көтерме, бөлшек саудада, қаржылық есептілікте шығару, есепке алу процесін жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алуға мүмкіндік береді.

5

КК6, КК7

49.                    

«Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және есепке алу» пәнаралық курсы»

«Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және есепке алу» пәнін зерделеу барысында Қазақстан Республикасының аумағында бухгалтерлік есеп қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметтің экспорттық-импорттық тауарларын есепке алуды және оларға салық салуды ұйымдастыруға, сондай-ақ ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікті жасауға және ұсынуға байланысты мәселелер қаралады.

5

КК6, КК7

50.                    

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп

Пәнді оқу туристік кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесін қарастыруға, туристік және қонақ үй қызметтерін жылжытудың практикалық дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ туристік және қонақ үй бизнесінің шығындары мен кірістерінің есебін зерделеуге мүмкіндік береді.

5

КК6, КК7

51.                    

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі есеп және есептілік

Мейрамханалар мен қонақ үйлердегі баға белгілеу және калькуляция тәртібін зерделеу, материалдық жауапты тұлғалардың есептілігін қалыптастыру, қонақ үйлер мен мейрамханаларда клиенттермен қабылдауды және есеп айырысуды құжаттық ресімдеу.

5

КК6, КК7

52.                    

Аудит

Курстың мазмұны аудиторлық қызметтің маңызды теориялық және әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ оларды практикалық іске асыру нәтижелерін қамтиды. Аудитті жүзеге асырудың түрлерін, әдістерін, тәсілдерін, тәсілдерін зерделейді. Аудитті жоспарлау кезеңдері қарастырылады, аудит сапасын бақылау жүйесінің мәселелері зерттеледі.

5

КК7, КК8

53.                

Бизнес аудиті

Пәнді оқу бизнес аудитінің теориялық негіздерін алуға, сондай-ақ аудиторлық тексеру жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді

5

КК7, КК8

54.                

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік

Пән студенттердің субъектінің қаржылық есептілігін жасау және ұсыну үшін қажет деп саналатын ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын игеруге бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер қаржылық есептілікті дайындаудың және ұсынудың тұжырымдамалық негіздері мен жалпы принциптерін игереді, қаржылық есептілік нысандарындағы ақпаратты ашады, аралық қаржылық есептілікті дербес жасайды, қаржылық есептілік көрсеткіштерін талдайды.

5

КК7, КК8

55.                

Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша студенттердің практикалық біліктері мен дағдыларын дамыту; есепке алу тіркелімдерінде қаржылық сипаттағы ақпаратты кейіннен есептерде ұсыну мақсатында бағалауды, есептік тіркеуді және жинақтауды жүргізу; бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде шаруашылық операцияларды хронологиялық тәртіппен көрсету және бухгалтерлік есептің тиісті шоттары бойынша топтастыру.

5

КК7, КК8


Компетенция шифрі

Компетенция мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифрі

Білім бағдарламасы бойынша оқытуң нәтижесінің мазмұны

КК1

Тұлғаның оның әлемдік көзқарасының, азаматтық және адамгершілік ұстанымының құрылуы негізінде әлеуметтік-мәдениеттік дамуға қабылеті

ОН1

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология бойынша бастапқы білімдерін ескере отырып, әр түрлі салалардағы тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына баға береді

ОН2

Сыни ойлау, коммуникативтілігін, шығармашылықтылығын және ынтымақтастыққа дайындығын қалыптастыру негізінде тұлғалық және кәсіби бәсекеқабілеттілігін көрсетеді

КК2

Әлемдік тануға ие жаратылыстану-ғылыми және жалпы гумманитариялық ғылым саласындағы білімдерін тәжірибеде түсініп және қолдану қабылеті

ОН3

Қазақстанның заңдық және тарихи дамуының өзіндік ерекшелігінің негізгі қадамдарын ғылыми талдау және терең түсіну негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді

ОН4

Ғылыми және философиялық білімдер әдістерімен жаратылыстану және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан идеологиялық ұстанымдардың негізіндегі экологиялық негізділігін бағалайды

КК3

Әлеуметтік және кәсіби қызметті толық қамтамасыз ету үшін физикалық өзін өзі жетілдіру қабылеті

ОН5

Денешынықтыру құралдары мен әдістеріне иеленеді

КК4

Қызметтің барлық салаларында байланыс құралы ретінде тілдер (мемлекеттік, орысша және шетел тілдерін) білу, лексикалық және терминологиялық минимумды білу

ОН6

Мемлекеттік, орыс және шет тілдеріндегі ауызша және жазбаша түрдегі тұлғалараралық, мәдениетаралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас қабілеттеріне ие

ОН7

Грамматикалық білім жүйесі негізінде тіл мен сөйлеу құралдарын пайдалануды жүзеге асырады; байланыс жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды

КК5

Талдаудың сандық әдістерін, экономикалық және математикалық үлгілеуді, шешімдерді қолдау жүйелерін, интеллектуалды жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде нейрондық байланыстарды басқару тапсырмаларын оңтайлы шешімдер қабылдау кезінде қолдану мүмкіндіктері

ОН8

Аналитикалық дағдыларды, математикалық дәлелдерді, теориялық және эксперименталды зерттеулерді модельдеуді, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді және аппараттық құралдарды кәсіби қызметте қолданбалы міндеттердің қабылданған шешімдерін негіздеу және іріктеу үшін пайдаланады

ОН9

 

Ақпараттық құзыреттерді қалыптастыру, ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату технологияларын меңгеру, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде кәсіби-шаруашылық-математикалық модельдеу әдістерін, зияткерлік жүйелер мен нейрондық жүйелерін меңгеру

КК6

Қолданыстағы заңнама мен халықаралық стандарттар мен қаржылық есептілік ережелерінің сақталуына негізделген тиімді есеп саясатын таңдауға негізделген есеп пен есептіліеһкті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін құруды үйрену

ОН10

Субъектінің бухаглтерлік есебінің саласындағы және осы саладағы аса озық білімі бар элементтерді қоса отырып түсініктері мен білімдерін көрсетеді

ОН11

Халықаралыққаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепті ұйымдастырудыңтиәмдә жүйесін түсіну және білімдерін қолдану

КК7

Экономика салаларында бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін білу, бухгалерлік есепті жүргізуде шетелдік тәжірибені қолдану, қаржылық жіне қаржылық емес шешімдерді қабылдау үшін ақпараттарды қоса алғанда, ішкі және сыртқы қолданушылар үшін қаржылық және қаржылық емес есептіліктің мазмұны мен мәнін түсіну

ОН12

Бухгалтерлік есепті тиімді жүргізу үшін ақпараттарды жинау және түсіндіру, қаржылық және қаржылық емес есептілікті құру

ОН13

Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласындағы мамандарға және оларға ғана емес ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді жне шешімдерді хабарлай білу

КК8

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес бизнестің аудитінің қағидалары мен ережелерін тәжірибеде қолдана білу

ОН14

Халықаралық аудит стандарттарына сәйкесбизнестің ішкі және сыртқы аудитінің мәелелерін шешу және дәлелдерін қалыптастыру

КК9

Майнорлық бағдарлама

Қаржы

Қаржы қатынастарының мәнін түсіну, оларды өз бизнесін ойдағыдай іске асыруға және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара байланысы үшін қолдануға мүмкіндік береді

ОН15

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі қағидаларымен жұмыс істеу, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану

Кәсіпкер-лік жобалар

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру.

Тәуекелдерді жіктеуге қатысты білімдерді көрсету, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-үдерістерін қызмет ету процесінде тәуекелдерді анықтау, талдау және басқару

Базалық құқықтық

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, басқарушылық салада заңға дәл сәйкес шешім қабылдау және әрекет жасау қабілеті

 

Оқыту нәтижесінде студент құқық дамуының негізгі заңдылықтарымен, құқықтық реттеу механизмімен, конституциялық құрылыс ерекшеліктерімен, Қазақстан Республикасындағы мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастыру; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдардың, институттардың, құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнымен байланысты білім, білік және дағды кешенін игереді.

Бизнестің құқықтық негіздері

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, басқарушылық салада заңға дәл сәйкес шешім қабылдау және әрекет жасау қабілеті

 

Қазақстан шегінде, сондай-ақ шетелдік серіктестердің қатысуымен Кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін құқықтық актілерді біледі, кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субьектілерін ұйымдастыру үшін олардың мазмұнына түсініктеме бере білу және қолдану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, заңға сәйкес басқарушылық қызметке қабілетті

Бизнес информа-тика

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру

 

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында түрлі ИТ шешімдері мен міндеттерін интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

Кәсіпкер-ліктің экономи-калық негіздері

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

Экономикалық үрдістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, кәсіби салаларда бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

Оқулық тәжірибе, 2 курс

Мақсаты: Оқулық тәжiрибе шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады.

Күтілетін нәтижелер: Оқу тәжiрибесiн өту әдiстемелiк нұсқауы студенттердің тек қана теориялық біліммен ғана емес, сонымен қатар ұсынылған материалды бекiтуге мүмкiндiк беретiн, өзі шығаратын тәжірбиелік есептермен қамтамасыз ету мақсатында дағдыланған. Оқу тәжiрибесi шеңберiнде студент «Қазақстан үшiн бухгалтерия» конфигурациясының мүмкiндiктерiн шынайы түсіну үшін құжаттардың немесе анықтамалардың дұрыс толтырылуы жайлы қажеттi мәліметтер алады. Есептілікті қалыптастырып, еңбекақы бойынша есептеудi, регламент операцияларын орындауды үйренеді.

Өндірістік тәжірибе– 1; 2сокр,3 курс

Өндірістік іс-тәжірибенің мақсаты: оқу процесінде алған білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту және бухгалтерлік есепті кәсіпорындарда ұйымдастыру жөнінде қажетті тәжірибе мен құзыреттер жинақтау.

Күтілетін нәтижелер:

   • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен таныстыру.
   • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
   • Кәсіпорын бухгалтериясында белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу және ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, қорлардың, негізгі құралдардың, еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысудың есебін жүргізуді ұйрену.
   • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
   • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін, бухгалтерлік есепті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.
   • Дипломдық, курстық жұмыстарға ғылыми зерттеулерге және іс-тәжірибе жөнінде есеп беруге материалдар жинақтап жүйеге келтіру.

Тәжірибеде білімді тереңдетіп, нығайтып бекіту үшін оқулық материал төмендегідей таратылады:

   • - Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің шаруашылық қызметімен танысу;
   • - Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерімен, технологиялық үрдістерімен және басқару жүйесімен танысу;
   • - Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесімен және есеп саясатын қалыптастыру негіздерімен танысу;
   • - Барлық өндірістік-шаруашылық қызметтің сатыларында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізуді ұйрену.

Өндірістік тәжірибе -2; 3 сокр,4

Өндірістік практиканың мақсаты: түйінді құзіреттілігін бекіту, Есеп және аудит мамандығы бойынша практикалық дағды мен кәсіптік тәжірибе қалыптастыру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер:

   • Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен танысу.
   • Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.
   • Кәсіпорынның бухгалтериясының немесе экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінің материалдық құндылықтар, негізгі қорлар, еңбек және еңбек ақы, т.б. бөлімдерінің бірінде белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу.
   • Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.
   • Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі, бухгалтерлік есепті, экономикалық талдауды және аудитті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.

Диплом алдындағы практика - 3сокр, 4 курс

Мақсаты: Есеп және аудит мамандығы бойынша диплом алды практикасының мақсаты, талабы, мазмұны мен өтетін уақыты өндірістік практикамен сәйкес келеді және өндірістік практика аяқталғансоң өткізіледі.

Күтілетін нәтижелер:

Диплом алды практикасының мазмұны диплом жұмысының тақырыбымен анықталады. Диплом алды практикасының аралығында студенттер практикалық базасына тиісті кәсіптік қызметі туралы нақты мағлұмат жиынын, диплом жұмысы тақырыбы бойынша практикалық мағлұматтарды іске асырады. Практиканың қорытындысы диплом жұмысын жазуда қолданылады және тиісті нұсқамен даярланады. Диплом алды практикасының барысында студенттер міндетті түрде оқулары тиіс:

   • кәсіпорынның есептік және салықтық саясатын;
   • соңғы үш жылдың қаржылық есептілігін;
   • өзге зерттеуге міндетті объектілер тізімі студенттің дипломдық

жұмысының тақырыбына қарай ғылыми жетекшінің қатысуымен анықталады.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus