• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В11102

  Мамандығы:

  Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  223
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  15
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  6
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  1
  - ел ішінде
  1
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

 Жол атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В11102 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В111 Қызмет көрсету аясы

Білім беру бағдарламаларының тобы

В093 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Кәсіби өсу мен жеке дамудың негізі ретінде еңбек нарығының заманауи талаптарына сай келетін, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі саласындағы инновациялық-бағдарланған, бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы дайындауды қамтамасыз ету.

Оқытудың ұзақтығы мен формасы

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл – жоғарғы білім базасында

Күндізгі, ҚОТ қолдану арқылы күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

6B11102 "Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі" ББ бойынша қызмет көрсету облысындағы бакалавр

Маман лауазымдарының тізбесі:

- банкеттерді сату жөніндегі менеджер

- конференцияларға қызмет көрсету жөніндегі менеджер

- зал меңгерушісі (мейрамхана, кафе және т. б.)

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнын басқарушы

- қонақ үй мекемесінің атқарушы директоры

- мейрамхана-қонақ үй кешенінің бөлім жетекшісі

- қонақтармен байланыс жөніндегі менеджер

- бөлім (брондау, қабылдау және орналастыру, кадрлар, маркетинг және сату) жетекшісі

- брондау бөлімінің менеджері

- қонақтарға қызмет көрсету менеджері

- супервайзер

- қонақ үйдің сауықтыру орталығының менеджері және т.б.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасының аккредиттелуі

Бар

SA №0175/1 куәлігі, 23 желтоқсан 2019ж.

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

ББ қонақжайлылық индустриясы саласын терең білетін және майнерлік бағдарламалардың кең таңдауын жасайтын мейрамхана және қонақ үй бизнесі бойынша бакалаврларды даярлауға бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды, оны құрайтын жүйелерді (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты қоғамдық сананы жаңғырту мәселелерін шешу, саяси ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді игеру тұрғысынан білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын қалыптастыруда көрінеді.

Мәдениеттану әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, мәдени ақпаратты игеруге, мәдениеттану ұғымдары, идеялары мен теорияларын түсіндіруге бағытталған.

Начало формы

Конец формы

Психология осы әлемді бейнелеу процесіндегі негізгі психологиялық процестер, қалпын, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.        

8

КҚ 1

2

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пән  қазіргі Қазақстанның дамуындағы негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КҚ 1

3

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білу мен білім басымдылығын қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КҚ 1

4

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және тұлғаның дамуы мен кәсіби қызметке дайындаудағы оның рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтына деген көзқарас, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, жеке тұлғаның психофизикалық қабілеттерін, қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіру.

8

КҚ 2

5

Шет тілі (ағылшын тілі, неміс тілі)

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КҚ 3, КҚ 6

6

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілі курсының мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және тіл терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

Орыс тілі курсының мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қатысты орыс тілін білуді жандандыру және жүйелеу, коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіру, шешендік дағдыларды дамытуға бағытталған.

10

КҚ 3, КҚ 6

7

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information And Communication Technologies)

Пәннің мақсаты Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларына ие жоғары білікті мамандарды даярлауда байқалады.

 Бұл пән процестерді сыни бағалау және талдау, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістері, сандық технологияларды қолдана отырып ақпаратпен алмасу тәсілдерін қалыптастырады.

5

КҚ 3

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8

(Экология және адам өмірінің қауіпсіздігі, Дінтану, "Мәңгілік Ел құндылықтары" пәнаралық курсы»)

"Экология және адам өмірінің қауіпсіздігі" пәні тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады.

"Дінтану" пәнінің мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұра білуді қалыптастыруда көрінеді. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жеңуге арналған.

"Мәңгілік Ел" құндылықтары пәні  халық дәстүрлерінің бастауы мен Отанымыздың мүддесі, әлеуметтік – мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мәні, белгілі бір тұрғылықты жер - Атамекенде адамдар қоғамдастығының тең құқылы өзара қарым-қатынасы мен бірлігінің ашық жүйесіне негізделген адамның қоғамдық және ішкі өмірі туралы тұтас ұғымды қалыптастырады.

5

КҚ 1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9

Оқу тәжірибесі

Оқу тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдету, зерттеу қызметінің дағдыларына ие болу, оқыту мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді игеруде байқалады.

1

КҚ 7

10

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы

"Кәсіби бағытталған тіл" курсының мақсаты- студенттердің болашақ кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметінде, сондай-ақ, өз білімін жетілдіру мақсатында шет тілін қолдану мүмкіндігін беретін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда көрінеді. Коммуникативті құзіреттілік деп білім алушының бағдарлама шегінде шет тіліндегі қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін айтамыз. Бұл тілдік құралдарды қарым-қатынастың нақты салалары, жағдайлары және міндеттерімен кәсіби түрде байланыстыруға мүмкіндік береді.

6

КҚ 3, КҚ 6

11

Экономикадағы математика

"Экономикадағы математика" пәні студенттерде математикалық модельдеу, экономикалық есептерді талдау мен шешуге қатысты мәселелер бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыруға, болашақ маман ретінде студенттердің өз қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектеседі.

"Экономикадағы математика" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономиканың теориялық және практикалық міндеттерін шешуге қажетті математикалық аппарат негіздерімен таныстыру; өз білімдерін толықтыру қабілетін дамыту; алған білім мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдана алуды қалыптастыру.

5

КҚ 3

12

Экономикалық теория негіздері

Пән экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың әрекет етуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді.

5

КҚ 4

13

Макроэкономика

«Макроэкономика» экономиканы тұтастай қарастырады, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйін зерттейді.

5

КҚ 4

14

Қонақжайлылық индустриясының негіздері

Пәнді игерудің мақсаты қонақжайлылық индустриясының функциялануының теориялық жағдайлары мен қолданбалы мәселелерін талдай білу, студенттерді қонақжайлылық индустриясының құрылымы, қонақ үй және мейрамхана қызметтерінің заманауи нарығы, қонақжайлылық кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастырудың негіздерімен таныстыру болып табылады.

5

КҚ 4

15

Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы

"Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы" курсы болашақ мамандарда мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығының материалды-техникалық қамтамасыздығы, өндірістік орын-жайлар мен олардың жабдықтары, технологиялық операциялардың реттілігі мен ұтымдылығын қамтамасыз ету үшін жабдықтардың орналасуы, мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығының инженерлік-техникалық жабдықталуы туралы тұтас көзқарасты қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ 4

16

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулер"  пәнаралық курс

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулер" пәнін оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны таңдау мен іске асыруда, сондай-ақ, кәсіпорынның маркетингтік қызметінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КҚ 4, КҚ5

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

17

Брондау жүйелері

"Брондау жүйесі" оқу курсы туризм индустриясы кәсіпорынын басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерге Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, Сирена, Эдельвейс, Тур-1 - әлемдегі және Қазақстандағы ең көп таралған туристік, қонақ үй және мейрамхана қызметтерін брондау және резервтеу бағдарламаларымен тәжірибе жүзінде танысуға мүмкіндік береді. Ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдер мен құралдарын білу дағдыларын дамытады.

5

КҚ3,КҚ5

18

Инфографика және коммуникациялар

Пәнді оқытудың мақсаты күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялауда байқалады. Инфографика құралдарына сурет, график, диаграмма, блок-схема, кесте, карта, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КҚ3,КҚ5

19

«Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы» пәнаралық курсы

"Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы" курсы өндірістің материалдық - техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларының қонақжайлылық кәсіпорындарының жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен байланысы туралы кешенді білім қалыптастыруды қарастырады. Курстың мақсаты қонақжайлылық кәсіпорнының ресурстарын пайдаланудың тиімді нысандары мен тәсілдерін негіздеу, кәсіпорынның экономикалық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау бойынша экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен есептеу-аналитикалық дағдыларды игеру.

5

КҚ 4

20

Микроэкономика

Микроэкономика " жеке экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмыс істеуін зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізілген мемлекеттік саясаттың негізінде бағалауға мүмкіндік береді.

5

КҚ4

21

Салық және салық салу (Taxes and taxion)

"Салықтар және салық салу" курсы студенттерде елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға, салық салу саласындағы білімді жүйелеу, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесін оқыту, микро - және макро-деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау бойынша дағдыларды алуға бағытталған

5

КҚ 4

22

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп

Бұл пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негізгі принциптері, кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін әдістер мен бухгалтерлік процедуралар оқытылады. Начало формы

Конец формы

Бұл пән нарықтық экономика жағдайында жалпыға бірдей қабылданған Халықаралық принциптерді, бухгалтерлік есеп әдістері мен тәсілдерін қарастырады, туризм мамандарына қаржылық есеп беру дағдыларын игеруге және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдауға, игеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар туристік өнімнің өзіндік құнын,  туризмдегі жарнама және аудит жүргізу шығындарын есепке алу ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

5

КҚ 4

23

Мейрамхана және қонақ үй сервисінің мәдениеті  

Мейрамхана және қонақ үй сервисінің мәдениеті   негізгі пәндердің бірі ретінде мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласындағы мамандарға шешім қабылдауға көмектесетін теориялық тұжырымдамалар мен әдістердің бай таңдауымен сипатталады.  Пәннің мазмұны мейрамхана мен қонақ үй қызметі мәдениетінің негізгі ұғымдары мен бөлімдерін, қызмет көрсету мәдениетінің негізгі компоненттерін, психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық, қызмет көрсету мәдениетінің компоненттерін зерттеуді қамтиды

5

КҚ4, КҚ5

24

«Қонақжайлылық индустриясының психологиясы мен этикасы» пәнарарық курс

"Қонақжайлылық индустриясының психологиясы мен этикасы" курсын оқу барысында студенттер қазіргі этика психологиясының негізгі теориялық мәселелерімен болашақ кәсіби қызметінің ерекшеліктерімен байланысты дәрежеде танысады. Курстың соңында студент өзекті психологиялық мәселелерді түсінуі керек: ұйымдағы адамның мінез-құлқын қандай психологиялық факторлар анықтайды, адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыруда қандай психологиялық проблемалар туындайды, көшбасшы қызметінің тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді, ұйымдағы адамдардың іс-әрекетін қалай ынталандыруға болады.

5

КҚ 4, КҚ 5

25

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы жарнама-ақпараттық қызмет   

Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнаманың рөлі. Жарнаманың эволюциясы және негізгі түрлері. Жарнаманың әлеуметтік-психологиялық негіздері. Жарнама құралдары және олардың жіктелуі. Туризм және қонақжайлылық индустриясында жарнамалық науқан ұйымдастыру. Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық қызметті жоспарлау.  Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық қызметті реттеу. Жарнама тиімділігін бағалау

5

КҚ 4, КҚ 5

26

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы зерттеулер мен ақпарат

Пәнді оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны таңдау мен іске асыруда, сондай-ақ кәсіпорынның маркетингтік қызметінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КҚ 4, КҚ 5

27

Туризм индустриясында сапаны басқару

Начало формы

Конец формы

"Туризм индустриясында сапаны басқару" курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы қызметтерді сертификаттаудың қажетті стандарттары мен қағидалары туралы білімді, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын басқару және бағалау тәсілдерін, қонақ үй қызметтеріне және қонақ үй кәсіпорындарындағы сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейтін отандық және халықаралық нормативтік құжаттардың мазмұнын зерделеу бойынша өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ4, КҚ5

28

Тауарлар мен қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Сараптама саласындағы негізгі ұғымдар мен әдістерді, тауарлық қызмет объектілері мен субъектілерін зерттеу. Тауарлардың сапасына сараптама жасау ұғымы және оның жіктелуі, сараптаманың жалпы ережелері, тауарлық сараптама мен қызметтердің объектілері мен субъектілері қарастырылады.

5

КҚ 4, КҚ5

29

Шикізат және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі

Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мәселелері бойынша теориялық және практикалық білім алу. Шикізат пен тамақ өнімдерінің азық-түлік қауіпсіздігі, тағамның ықтимал қауіпті заттарының жіктелуі және олардың ластану жолдары, қауіпсіздікті бағалау және бақылау мәселелері зерттеледі.

5

КҚ 5, КҚ 6

30

Азық-түлік өнімдер тауартануы

Азық-түлік өнімдер тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық тауарлары. Нан-тоқаш, кептірілген нан, қой өнімдері. Жаңа және өңделген көкөністер. Жемістер жаңа және өңделген. Дәм өнімдері (шай. Кофе). Дәмдеуіштер, дәмдеуіштер. Қант өнімдері (крахмал, қант, бал және кондитерлік өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет тауарлары.  Балық және балық өнімдері. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар.

5

КҚ 5, КҚ 6

31

Қонақжайлылық индустриясының арнайы және жаппай шараларында қызмет көрсету

"Қонақжайлылық индустриясының арнайы және жаппай шараларында қызмет көрсету" пәні студенттердің әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы, үлгідегі және кластағы қонақжайлық индустриясы кәсіпорындарында теориялық білім мен практикалық қызмет көрсету дағдыларын алуға мүмкіндік береді.

Курс пәні қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында арнайы және жаппай іс-шараларды ұйымдастыру кезінде қызмет көрсету кезінде қызметкерлердің қызмет көрсетулерін ұйымдастыру болып табылады.

5

КҚ5, КҚ6

32

Қоғамдық тамақтану кәсіпорынының өндірісін ұйымдастыру

ҚТК жіктеуі. ҚТҚ жеткізуді ұйымдастыру. Азық-түлік тауарларын қабылдауды ұйымдастыру. Қойма және ыдыс шаруашылығын ұйымдастыру. Өндірісті жедел жоспарлау және технологиялық құжаттама. Өндіріс құрылымы. Дайындау кәсіпорны мен толық өндіріс циклі бар кәсіпорындардың көкөніс цехында өндірісті ұйымдастыру. Дайындау кәсіпорындарының ет, балық және құс фабрикаларында өндірісті ұйымдастыру. Толық өндіріс циклі бар кәсіпорындардағы ет және балық цехының ерекшеліктері. Ыстық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Суық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Аспаздық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Кондитерлік және ұн цехтарының жұмысын ұйымдастыру. Қосалқы үй-жайлардың, үлестірме және дайын өнімді бракераждау жұмыстарын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.

5

КҚ5, КҚ6

33

Пәнаралық курс "Мейрамхана ісі техникасының негіздері"

Технологиялық процестерді техникалық жүзеге асыру, технологиялық жабдықты әрі қарай зерттеу және оны ұтымды пайдалану шарттары, жоғары сапалы өнімді өндіру, сондай-ақ оны одан әрі жетілдіру тенденциялары үшін қажетті мейрамхана техникасы саласындағы білімді қалыптастырады.

5

КҚ5, КҚ6

34

Ұлтттық және шетелдік тағамдар технологиясының ерекшеліктері 

Студенттердің әлемнің әртүрлі халықтарының ұлттық тағамдарының ерекшеліктеріне қатысты мәселелерді игеруі: халықтар мәдениетін дамытудағы ұлттық және шетелдік тағамдар дәстүрлерінің рөлі. Қазақтың ұлттық тағамдары. Жақын шет елдердің халықтарының тағамдары. Еуропа елдерінің тағамдары мен аспаздық талғамдарының ерекшеліктері. Ағылшын тағамдары. Неміс тағамдары. Француз тағамдары. Итальяндық тағамдар. Болгар тағамдары, Грек тағамдары. Азия елдерінің тағамдарының ерекшеліктері, үнді тағамдары. Қытай тағамдары. Жапон тағамдары. Шығыс елдерінің тағамдарының ерекшеліктері, түрік, еврей тағамдары. Араб елдері халықтарының тағамдары.  Америка континенті елдерінің тағамдарының ерекшеліктері. Американдық тағамдар. Мексика тағамдары.

5

КҚ5, КҚ6

35

Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру (Organization of entertainment leisure in tourism and in hotel industry)

Конец формы

"Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру"оқу курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы болашақ маманды кәсіби даярлаудың өзекті құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс туристік демалыстың пайда болу және даму заңдылықтарын, бос уақытты және оның ұйымдастырушылық формаларын түсінуге, анимацияның мәні мен оның түрлерін зерттеуге, туризм саласындағы ойын-сауық индустриясын қарастыруға, туристік кешендегі анимациялық топтың жұмысын ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

5

КҚ3, КҚ6

36

Қонақ үй және мейрамханалық дизайн

"Қонақ үй және мейрамханалық дизайн" курсы студенттердің дизайн мен фирмалық стиль жасаудың ерекшеліктерін және олардың қонақ үй кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігіндегі рөлін игеруге, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясының ел экономикасындағы артып келе жатқан рөлін түсінуге, студенттердің жобалық мәдениеті мен дизайнерлік өнер дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практикалық курстың графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және тереңдету мақсатын көздейді.

5

КҚ3, КҚ6

37

«Базалық құқықтық» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Конституциялық құқық"," Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы"," Еңбек құқығы","Мемлекеттік қызмет және басқару". Оқыту нәтижесінде студент құқық дамуының негізгі заңдылықтары; құқықтық реттеу тетігі, конституциялық құрылыстың ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастырумен; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдар, институттар, құқықтық қатынастардың мәні және мазмұнымен байланысты білім, білік және дағдылар кешеніне ие болады.

5

КҚ 1, КҚ 4

38

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы", "Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы", "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу", "Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы".

Қазақстан шегінде де, сондай-ақ шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұны және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғау білімін көрсетеді, заңға сәйкестікте жетекші болуға қабілетті.

5

КҚ 1, КҚ 4

39

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қаржы", "Салық және салық салу"," Банк ісі", "Банктер мен кәсіпорындардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру".  Қаржы мәнін түсінетіндігін көрсету, салық, банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптеріне бағдарлану, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің әртүрлі субъектілерімен тиімді өзара әрекеттесу үшін қолдану.

5

КҚ 1, КҚ 4

40

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: «Электронды бизнес», «Компьютерлік дизайн технологиялары», «IT шешімдері және индустрия», «Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі». Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттердің түрлі IT шешімдерін интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

5

КҚ 3, КҚ 4

41

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Кәсіпкерлік", "Бизнес-жоспарлау", "Тәуекелдерді басқару", "Кәсіпкерлік жобалар: басқару және жүзеге асыру". Оқыту нәтижесінде кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру қабілеттерін көрсете алады. Сондай-ақ, тәуекелдерді жіктеу, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеу процесінде тәуекелдерді анықтау, талдау және басқаруға қатысты білімдерін көрсете алатын болады.

5

КҚ 4, КҚ 6

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

42

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау 

" Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау" курсының мазмұны мейрамхана мен қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру туралы негізгі ұғымдар мен бөлімдерді зерделеуді қамтиды; студенттер Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау саласында жүйелі білім қалыптастыруға мүмкіндік береді;

- Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін қарастыру; Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлаудың қолданыстағы жүйелерімен танысу.

5

КҚ4, КҚ5

43

Мейманхана және мейрамхана менеджменті

Пәннің мазмұны - студенттерге қонақүйлер мен мейрамханаларды басқарудың принциптері мен әдістеріне негізделген нарықтық аспектілерді басқару практикасына енгізуге мүмкіндік беретін білім беру; әр түрлі меншік түріндегі қонақүйлер мен мейрамханаларды басқару жүйелерінің бөлімшелері мен қызметтерінің жұмысын талдауға үйрету; басқарушылық шешімдер қабылдауға, келіссөздер жүргізуге, қызмет көрсету персоналын тиімді басқаруға үйрету.

5

КҚ4, КҚ5

44

Мейрамхана және мейманханада қызмет көрсету технологиясы

"Мейрамханалар мен қонақ үйлерде қызмет көрсету технологиясы" курсы мейрамханалар мен қонақ үйлерде қызмет көрсету технологиясының теориялық және қолданбалы негіздерін, қонақтарды қабылдау қызметінің жұмыс технологиясын, қонақ үй қорына қызмет көрсету технологиясын, қонақтарға тамақпен қызмет көрсету технологиясын, өзінің болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ5, КҚ6

45

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі (Restaurant and hotel business )

"Мейрамхана және қонақ үй бизнесі" курсы мейрамхана-қонақ үй бизнесін дамытудың теориялық және қолданбалы негіздерін, жалпы қонақжайлылық саласын, мейрамхана-қонақ үй бизнесін жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі принциптері мен функцияларын, халықаралық стандарттар мен қонақүйлерді жіктеудің мемлекеттік жүйесін, практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.болашақ кәсіби қызметінде білімді қолдану. Қонақ үй бизнесіндегі кадрлық қызмет және кірістерді басқару мәселелері бөлек қарастырылады.

5

КҚ3, КҚ6

46

Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы

Пән Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының элементтерін тағайындау мен пайдалануды, туризм индустриясының құрамдас элементтері болып табылатын Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының жай-күйін нормативтік талаптар мен талдауды қарастырады.

5

КК3, КК6

47

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибе барысында студентті нақты өндірістік жағдайларда барлық бағыттар бойынша кәсіби қызметке тікелей дайындау жүзеге асырылады. "Туризм" мамандығы бойынша практика базалары: органы   государственного   управления, связанные   с   организацией гостиничного  бизнеса; государственные и частные компании, занимающиеся ресторанным и гостиничным бизнесом; сфера обслуживания, предприятия связанные с организацией питания (рестораны, гостиницы и другие структуры); рекламные агентства, занятые продвижением услуг в ресторанном деле и гостиничном бизнесе на внутренний и внешний рынок и другие организации и компании, деятельность которых связана со специализацией.

20

КК 7

48

Конец формы

Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практикадан өту кезінде студенттер кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) қызметі, орындалатын зерттеу жұмыстары, енгізілген инновациялар туралы қажетті материал жинайды, бұл түлектің біліктілік жұмысын әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Диплом алдындағы практика дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтауды мақсат етеді.

5

КК 7

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

49

Мейрамхана және мейманхана маркетингі

Курс бағдарламасына қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында маркетингті ұйымдастырудың негізгі компоненттерінің сипаттамалары кіреді. 

Мейрамхана-қонақ үй кәсіпорнының маркетингтік қызметін ұйымдастыруға және басқаруға, өнім стратегиясын қалыптастырудағы дизайнның мәні мен ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады. Мейрамхана-қонақ үй маркетингіндегі баға белгілеу мәселелері ашылды. Маркетингтік коммуникациялардың рөлі және коммуникациялық саясаттың қалыптасу ерекшеліктері сипатталған.

5

КҚ4

50

Пәнаралық курс "Туризмдегі логистика"

Пән туристік саланың логистикалық ерекшеліктерін зерттейді, атап айтқанда оны ұйымдастыруға және басқаруға логистикалық принциптерді қолданады. Туристік фирмаларды басқаруда логистикалық принциптер мен әдістерді қолдану шығындарды азайту және туристерге қызмет көрсетудің барлық операцияларын логистикалық үйлестіру деңгейін арттыру арқылы Бизнестің кірістілігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді

5

КҚ4

51

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы қызметтерді жобалау технологиясы

"Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы қызметтер технологиясы және жобалау" курсы аумақтың туристік-рекреациялық әлеуетін ұтымды пайдаланудың тұжырымдамалық негіздері мен технологиялары туралы базалық білімді қалыптастыруға, туристік-рекреациялық шаруашылықты аумақтық жоспарлау қағидаттарымен танысуға; рекреациялық-функционалдық аймақтар мен туристік-рекреациялық инфрақұрылым объектілерін оңтайлы орналастыру үшін аумақтарды ғылыми талдау дағдыларын меңгеруге бағытталған

5

КҚ5, КҚ6

52

Турқызметтер нарығында қонақ үйлердің өзара әрекеттесу технологиясы

"Туристік қызметтер нарығындағы қонақ үйлердің өзара әрекеттесу технологиясы" курсы туристік және қонақ үй қызметі саласындағы кәсіпорындардың өзара әрекеттесуі, туристік және қонақ үй кәсіпорындарының негізгі бизнес-процестері және олардың өзара әрекеттесуі, іскерлік қарым-қатынас негіздері, Туристік және қонақ үй кәсіпорындарының іскерлік байланысын ұйымдастырудың принциптері мен әдістері туралы негізгі білімді қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ5, КҚ6

53

Санаторлы-курорттық бизнесті ұйымдастыру

Начало формы

Конец формы

Пән санаторий-курорттық кәсіпорындарды басқаруға дайындықты қалыптастырады, бәсекеге қабілетті нарық жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін білім, дағдыларды қалыптастырады, қызмет тұтынушылары үшін санаторий-курорттық өнімді құру және пайда табу, санаторий-курорттық бизнес саласындағы серіктестермен өзара әрекеттесу және ынтымақтастық жасау технологияларын игереді.

5

КҚ5, КҚ6

54

Емдік тамақтану технологиясы

Пән студенттердің емдік тамақ өнімдерін дайындау технологиясы туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент диеталық терапияның себептері мен принциптерін, диеталық тағамдарды дайындау технологиясы, геронтологиялық тамақтану мен сәнді диеталардың ерекшеліктерін қарастырады.

5

КҚ5, КҚ6


Құзіреттілік

шифры

Құзіреттіліктің мазмұны

 

Оқыту нәтижелерінің шифрі

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің мазмұны

КҚ 1

Тұлғаның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымының қалыптасуы негізінде әлеуметтік-мәдени дамуға қабілеттілігі

ОН 1

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайларға баға береді.

ОН 2

Қазақстанның тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын талдайды, қоғамдық-саяси процестерді ұғынуда философиялық, әлеуметтік-саяси, психологиялық білімді қолданады.

КҚ 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

ОН 3

Дене шынықтыру әдістері мен құралдарын меңгерген

КҚ 3

Әртүрлі тілдердегі (мемлекеттік, орыс, шетел) коммуникацияға қабілеттілігі, математиканың, информатиканың және бағдарламалық жүйелердің базалық білімін пайдалана отырып, мейрамхана және қонақ үй бизнесін  жүзеге асыру үшін қажетті деректерді өңдеу және түсіндіру қабілеті

ОН 4

Мейрамхана және мейманхана бизнесін ұйымдастырудағы коммуникация құралы ретінде сауатты жазу және ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерген

ОН 5

Бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, математикалық әдістерді пайдалана отырып, мейрамханалы-мейманханалық бизнесте практикалық міндеттерді шешу кезінде теориялық білімді қолданады

КҚ 4

Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қонақжайлылық индустриясындағы кәсіби міндеттерді орындау үшін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. салалардағы білімді пайдалану қабілеті

ОН 6

Қонақжайлылық индустриясында басқару шешімдерін қабылдау үшін микро және макродеңгейде қаржы-экономикалық талдау әдістерін меңгерген

ОН 7

Стратегиялық менеджмент пен маркетинг құралдарын пайдалана отырып, қонақжайлылық индустриясы кәсіпорынның және бизнесті жүргізудің стратегиясын әзірлеуде қатысады

КҚ 5

Қонақ үй және мейрамхана бизнесін басқару саласында оңтайлы шешім қабылдау мақсатында нарыққа зерттеу жүргізу қабілеті

ОН 8

Заманауи технологиялар негізінде қонақ үй және мейрамхана бизнесі саласындағы өнімді әзірлеу, ұсыну және жылжыту дағдыларын меңгерген

ОН 9

Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының қызметін реттейтін нормативті-технологиялық құжаттаманы біледі және қолдануға дайын.

КҚ 6

Қонақжайлылық индустриясындағы жұмыс бағыттарын және қызмет көрсету процесін ұйымдастыру қабілеті

ОН 10

Мейрамханалы-мейманханалы қызмет көрсету жүйесінде өндірістік, шаруашылық, логистикалық және басқа да қызметтерді жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын меңгерген

ОН 11

Стандарттар талаптарын ескере отырып, тиімді қызмет көрсету бағдарламаларын әзірлейді және іске асырады

КҚ 7

Кәсіби дағдылар мен іскерліктерді кеңейту үшін қонақжайлылық индустрия саласындағы білімді интеграциялау қабілеті

ОН 12

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында кәсіби практикадан өту арқылы практикалық білімді, дағдыларды және кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады

5В091200 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» мамандығының кәсіби тәжірибелері түрінің мазмұны туралы

Тәжірибе түрінің атауы: оқу.

Курс: 2

Мақсаты: қызмет көрсету аясында жұмыс істеу үшін болашақ маманға қажетті тәжірибелік білім және дағдыларды игеру.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын игеру; құжаттармен жұмыс істей білу; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін білу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік.

Курс: 3, 2с

Мақсаты: ЖОО-да алынған теориялық және тәжірибелік білімдерді бекіту және қонақжайлылық индустрия кәсіпорындары қызметтерінің ұйымдастырылуымен танысу.

Күтілетін нәтижелер: біліктілік компетенцияларын игеру, түсінік-категориялы аппаратты еркін игеру; қонақ үй және туристік кешендерде сервисті қызметті ұйымдастыру дағдысын игеру; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында жүргізілетін өндірістік операциялардың бар кешенін білу; білім алуды жалғастыру үшін қажетті өндірістік сипаттағы мәліметтерді өзіндік игере білу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін білу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік.

Курс: 4, 3с.

Мақсаты: басты компетенцияларды бекіту, мамандық бойынша кәсіби қызметтің тәжірибелік дағдыларды игеру.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық аясының даму төңірегіндегі білім секілді біліктілік компетенцияларын игеру; мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі кәсіпорындары қызметін талдай білу, компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тиімді маркетингтік стратегияларын таңдай білу; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында жүргізілетін өндірістік операциялар кешенін, шаруашылық қызметтерін талдай алу; халыққа қызмет көрсету әдістерін, түрлі мәдени көңіл-көтеру шараларын дайындау және өткізу әдістемелерін игеру; қонақ үйлерде орындарды резервтеу бағдарламаларымен жұмыс істей алу; қонақ үй кәсіпорындары мен тамақтандыру кәсіпорындарына келген адамдармен, олардың жеке қалауларын ескере, жұмыс жүргізудің тәжірибелік дағдыларын игеру; мәзір, клиенттерге қызмет көрсету технологиясы бойынша бағдарламаларды құра білу; қызметтер калькуляциясын құру, қаржылық құжаттамаларды жүргізу.

Тәжірибе түрінің атауы: диплом алды.

Курс: 4, 3с.

Мақсаты: таңдап алынған диплом жұмысы тақырыбына сәйкес, қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарының қызметтерін зерттеу, диплом жұмысын жазу үшін материал жинау.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық аясы кәсіпорындары қызметтерін, олардың ұзақ мерзімді жоспардағы перспективтілігін талдай алу, біліктілік компетенцияларды игеру; саланың және бәсекелік фирманың даму болашағының болжамын құру; диплом жұмысында жинақталған материалды қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus