• Мамандық шифры:

  6В07201

  Мамандығы:

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  118
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  44
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  4
  - ел ішінде
  2
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  2

Атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В07201 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы  БББ

Білім беру саласындағы жіктеу және коды

6В07  Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Білім беру бағдарламаларының тобы

В068  Азық-түлік өнімдерін өндіру

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Студенттердің кәсіби өсуі мен жеке дамуы үшін негізі ретінде еңбек нарығының қазіргі талаптарына сәйкес азық-түлік өнімдерінің технологиясы саласында инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету

Ұзақтығы және оқыту формасы

4 жыл – орта білім деңгейінде;

3 жыл ТжКБ базасында ұқсас мамандық бойынша;

2 жыл – жоғарғы білім базасында

Күндізгі, ҚБТ пайдаланумен күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәрежесі:

6В07201 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Маманның лауазымдарының тізбесі: инженер-технолог, тамақ өнімдерін өндіру технологы, қоғамдық тамақтандыру технологы, цех бастығы

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

Даярлау бағытына  лицензияға қосымша № KZ34LAA00021414  2021 жылдың 02 ақпаннан

Білім беру бағдарламасының аккредитациясының болуы

Мамандандырылған аккредиттеуден өткені туралы куәлік IQAA №KZ34LAA00021414 (005) 23.12.2019 – 20.12.2024

Бағдарламаның бірегейлігі

-

Жалпыға білім беру пәндерінің циклі

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

1.

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын: саяси билік, саяси институттар, қарым-қатынастар, олардың жұмыс істеу процестері мен заңдылықтарын зерттейді.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен қызметінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу заңдылықтары, дамуы мен түсінуінің заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

ОН1, ОН4

2.

Қазақстан тарихы

Қазақстан тарихы қазіргі Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруға, тарихи-мәдени үдерістер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезінің мәселелерін, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды баяндайды,жедел жаңғырту кезеңіндегі дамудың қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады

5

ОН1, ОН4

3.

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы ойлауды, білім мен білім беру культін қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранстықты, мәдениетаралық диалогты және ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған

5

ОН1, ОН4

4.

Дене шынықтыру

Пән дене тәрбиесінің әлеуметтік маңыздылығын және оның жеке тұлғаның дамуындағы және кәсіби іс-әрекетке даярлаудағы рөлін түсінуді; дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білуді; дене тәрбиесіне мотивациялық-құндылық қарым-қатынасты, салауатты өмір салтына орнықтыруды, дене шынықтыру жаттығуларымен және спортпен үнемі шұғылдану әдеттерін жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастырады.;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық әл-ауқатты, психикалық-дене қабілетін, жеке адамның қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіруді, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі айқындауды қамтамасыз ететін практикалық шеберлік пен дағды жүйесін меңгеру.

8

ОН1

5.

Шетел тілі

Пән студенттердің тілдік қабілетін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) икемділіктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағытталған. СОӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац жазу/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

ОН2

6.

Қазақ (Орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

ОН2

7.

Ақпараттық-коммуникативті технологиялар (Information and Communication Technologies)

Студенттердің кәсіби іс-әрекет, ғылыми және практикалық жұмыс, өзіндік білім беру және басқа да мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға мүмкіндік беретін кәсіби және жеке құзыреттіліктерін меңгеру.

5

ОН3, ОН4, ОН5

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Формируемые компетенции (коды)

8. 

Экология және өмір-тіршілік қауіпсіздігі

Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара əрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтары, биосфераның даму заңдылықтары, экологиялық жүйелер мен биосфераның тұтастай алғанда жұмыс істеуі, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету және техносферы жағдайында антропогендік және табиғи шығу тегі теріс әсерінен адамды қорғау.

5

МК 1, МК 3

9

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді

5

МК 1, МК 3

10

"Мәңгілік ел" құндылықтары пәнаралық курсы

Курс шеңберінде Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; тұрақтылықты, тәуелсіздікті, қауіпсіздікті, құқық негіздерін және мемлекетіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын дәріптеуге бағытталған.

5

МК 1, МК 3

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

11

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы - 1

"Кәсіби бағдарлы тіл" пәнаралық курсты оқытудың мақсаты кәсіби-бағдарлы сөйлеудің барлық формаларының икемділігін шет тілінде жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте оларға қажетті коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту болып табылады.

3

МК 1

12

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы - 2

"Кәсіптік-бағдарланған тіл" пәнін оқытудың мақсаты-кәсіптік-бағдарланған сөйлеудің барлық түрлерінің іскерлігін жетілдіру, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте оларға қажетті қазақ/орыс тілінде коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту.

3

МК 1

13

Математика

Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде қолданатын бірқатар математикалық әдістері мен тәсілдерін меңгеру, мысалы, зерттеу әдістері, сызықты жүйелердің жалпыланған желілік алгебра; бастау дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздері; ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

4

МК 2, МК 3

14

Физика

Кіріспе. Келешектегі кәсіби қызметтерінде физиканы оқытудың рөлі. Кинематика. Динамика. Импульстің және энергияның сақталу заңдары. Тербелістер мен толқындар. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электромагниттік тербелістер. Оптика. Кванттық теория

5

МК 1, МК 3

15

Химия

Келешек кәсіби қызметінде химияны оқытудың рөлі. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Су химиясы. РН ортасының сутектік көрсеткіші. Тұздардың гидролизі. Концентрацияны белгілеу тәсілдері. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрохимиялық процестер. Электролиз. Элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының химиясы.

4

МК 1, МК 3

16

Тамақ өнімдері технологиясының теориялық негіздері

Тамақ өнімдерінің тағамдық құндылығы. Ағзаның тыныс-тіршілігіндегі және тағамдық технологиялардағы жеке тағамдық заттардың рөлі.  Тамақ өнімдерін өндіруге арналған шикізат. Технологиялық процестердің теориялық негіздері. Тағам өндірісінің жіктелуі. Тамақ өнімдерінің жіктелуі. Тамақ өнімдерін өндіру кезінде шикізатты өңдеудің жылуфизикалық әдістері.

5

МК 4

Таңдау компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

17

Құқық негіздері

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы жалпы теориялық білімді қалыптастыру: Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі туралы тұтас түсінік; мемлекеттің Негізгі заңының мәні; елдің конституциялық құрылысының негіздері; Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтары мен міндеттері; мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесі; азаматтық, еңбек, отбасылық, экологиялық, әкімшілік және қылмыстық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері; қылмыстық және азаматтық сот өндірісінің нормалары туралы.

5

МК 1, МК 3

18

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

Оқу пәні қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың эволюциясы туралы білімді қалыптастыруға, оның қоғамдық қатынастардың барлық салаларына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттауға бағытталған., ҚР ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірудегі сыбайлас жемқорлықтың рөлі, оның шетелдік инвестиция көлеміне әсер.

5

МК 1, МК 3

19

Жылутехника

Жылутехника саласындағы білімді қалыптастыру: Термодинамикадағы бастапқы ережелер. Термодинамика заңы. Термодинамикалық процесстер. Ағын термодинамикасы. Нақты газдар. Су буы. Ылғалды ауа. Термодинамикалық циклдер. Жылу алмасу теориясының негіздері.  Конвективті жылу алмасу. Жылулық сәулелену. Жылу берілу. Өнеркәсіптік жылутехникасы.  Жылу алмасу аппараттарын есептеу негіздері.

5

МК 1, МК 3

20

Теориялық механика

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Механикалық қозғалыс. Кинематиканың пәні мен міндеттері. Нүкте кинематикасы. Қатты дене кинематикасы. Қатты дененің үдемелі қозғалысы және айналуы. Қатты дененің жазық қозғалысы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күштің параллель ауысуы туралы теорема. Денелер жүйесінің тепе-теңдігі.  Динамиканың негізгі ұғымдары мен заңдары және олардың практикаға қосымшасы.

5

МК 1, МК 3

21

Теориялық және қолданбалы механика

Кәсіби қызметке қатысты теориялық және қолданбалы механиканың негіздері. Қатты дене статикасы. Көліктердің және механизмдердің құрылысының негіздері. Күштік анализ. Механизмдерді теңдестіру. Механизмдердегі үйкеліс және механизмдердің ПӘК-і. Қатты буындары бар машиналар мен механизмдердің қозғалысын зерттеу. Тісті механизмдерді талдау және синтездеу. Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары. Деформациялар. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Шекті күйлер бойынша конструкцияларды есептеу. Механикалық берілістер.

5

МК 1, МК 3

22

Қолданбалы механика

Кіріспе.  Кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Қарапайым қозғалыс түрлерінің кинематикалық сипаттамалары.  Материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары. Созылу,  сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары және беріктікке есептеулер.  Бұралу. Серіппелерді есептеу.  Иілу кезінде эпюрларды құру. Иілу кезіндегі кернеу. Бұраумен иілу.  Айнымалы кернеу кезіндегі беріктілік. Дәнекерленген қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар. Ремендік және тізбекті берілістерді есептеу.

5

МК 1, МК 3

23

Элекротехника негіздері

Электротекникаға кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері. Синусоидалды ток тізбегінің өткізгіштігі. Электронды техника элементтері. Электрондық құрылғылар.

5

МК 1, МК 3

24

Материалтану

Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысы. Материалдардың сапасын бақылау. Материалдарды дайындау және пайдалану кезінде олардың қасиеттеріне әртүрлі факторлардың әсері.

5

МК 1, МК 3

25

Аналитикалық және физколлоидтық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Гравиметриялық талдау әдісі, титриметриялық талдау әдісі. Қышқылдық-негізгі титрлеу әдісі. Тұндыру әдісі. Комплексонометрия әдісі. Рефрактометриялық, поляриметриялық, Потенциометриялық, кулонометриялық, хроматографиялық талдау әдістері. Тамақ өнімдерін талдау.

4

МК 1, МК 3

26

Тағамдық химия

Тағамдық химияға және адам тамақтануына кіріспе. Тамақ өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылығын және қауіпсіздігін арттыру мәселелері. Органикалық қышқылдар тағамдық жүйелердің рН реттегіштері ретінде. Маңызды тағамдық қышқылдардың химиялық табиғаты және физика-химиялық қасиеттері. Ферменттер. Тағамдық шикізаттың негізгі компоненттерінің айналуындағы ферменттердің рөлі (эндогенді ферменттік жүйелер).

4

МК 1, МК 3

27

Биохимия

Биохимия туралы тұтас түсініктің қалыптасуы: жасушаның құрылымдық ұйымдастырылуы. Ақуыз. Ағзадағы құрылысы, қасиеттері, функциялары. Тамақтанудағы рөлі . Ағзаның химиялық құрамы. Тамақтанудың физиологиялық негіздері. Нуклеин қышқылдары. Ферменттер. Витаминдер. Көмірсулар. Тамақтанудың құрылысы, қасиеттері, маңызы. Липидтер және олардың алмасуы. Зат және энергия алмасуының жалпы заңдылықтары.

5

МК 4

28

Микробиология

Микроорганизмдердің негізгі морфологиялық, физиологиялық және экологиялық сипаттамаларын және олардың жіктелуін, сондай-ақ биосфераның жаһандық циклдерінде микробтық бірлестіктердің әсер ету механизмдерін және қоршаған орта факторларының микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне әсерін зерттейді. Студенттерді табиғатты тиімді пайдаланудағы қазіргі заманғы тазалау жүйелерін және аз қалдықты технологияларды әзірлеуде биосфера компоненттерінің микроорганизмдермен өзара әрекеттесу заңдылықтарымен таныстырады.

5

МК 4

29

Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары

Тамақ өнеркәсібіндегі процестер мен аппараттар. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Механикалық процестер. Жылу процестері. Массаалмасу процестері. Тамақ өнімдерін өңдеу әдістері.

5

МК 4

30

Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығы шикізатын компоненттерге бөлшектеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізаты компоненттерінен жинау жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізатын аралас қайта өңдеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер.

5

МК 4

31

Пәнаралық курс «Санитария және гигиена»

Шикізатқа және дайын тамақ өнімдеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы Гигиена және санитария. Тағам өнімдерін өндіру және саудадағы Санитария және гигиена. Азық-түлік өнімдерін сертификаттау схемаларындағы санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтер.

5

МК 4

32

Пәнаралық курс «Нутрициология»

Тағам гигиенасының әр түрлі аспектілерімен тығыз байланысты сұрақтарды зерттеу: азық-түлік құрамы, тамақ ішу процесі, тағамның әр түрлі түрлерінің өзара әрекеттесуі, қандай да бір өнімдердің ағзаға әсері.

5

МК 4

33

Пәнаралық курс "Мейрамхана ісі техникасының негіздері'

Мейрамхана ісі техникасы саласындағы білімді қалыптастыру: жабдықтарды жіктеу. Машина бөлшектері. Электр қондырғылары. Тамақ өнімдерін механикалық өңдеуге арналған жабдықтар. Көкөністерді өңдеуге арналған машиналар. Ет пен балықты өңдеуге арналған машиналар мен механизмдер. Тамақ өнімдерін жылумен өңдеуге арналған жабдық.

5

МК 4

34

Қызмет көрсету технологиясы және сервис

Қызмет көрсету және сервис технологиясы саласында білімді қалыптастыру: мінездеме және қызмет тұжырымдамасы. Мейрамханалық бизнес. Даму ерекшеліктері. Меню және шарап картасы: мейрамхананың маркетингтік қаруы. Мейрамхана жабдығы. Асхана ыдысы, аспаптар, асхана киімі. Сауда үй-жайларын қызмет көрсетуге дайындау. Үстелдерді қою және клиенттерге қызмет көрсету.

5

МК 4

35

Стандарттау және сертификаттау

Өнім және қызмет көрсетудің сапасы және қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі стандарттаудың рөлі. Ұлттық стандарттау жүйесі. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қызметіндегі стандарттау. Стандарттау бойынша құжаттар. Сертификаттау дамуының жай-күйі және негізгі үрдістері. Сертификаттау саласындағы ҚР заңнамасының құрылымы мен негізгі ережелері.

5

МК 5,

МК 8

36

Өнім және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау

Сәйкестікті растау рәсімі. Өнімдер мен қызметтерді сертификаттаудың нормативтік-құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасында өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі. ЕАЭО өнімнің сәйкестігін растау. Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау. Қызметтерді сертификаттау.

5

МК 5,

МК 8

37

Техникалық реттеудің негіздері

Техникалық реттеудің міндеттері, мақсаттары мен принциптері. Техникалық реттеу объектілері. Техникалық регламенттердің талаптары. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау. Техникалық реттеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

5

МК 5,

МК 8

38

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау стандарттары

Кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйесі, тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі және экологиялық менеджмент саласындағы басқару. Құжатталған ақпарат

5

МК 5,

МК 8

39

Патенттану

Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау бойынша білімді қалыптастыру және дағдыларды игеру. Өнеркәсіпте патенттерді, ноу-хауды қолдану ерекшеліктері. Патенттік зерттеулер. Зияткерлік меншік.

5

МК 1,

МК 6

40

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі

"Мейрамхана және қонақ үй бизнесі" курсы мейрамхана және қонақ үй бизнесінің дамуының теориялық және қолданбалы мәселелерін қарастыруға бағытталған.

Студенттер мейрамхана-қонақ үй бизнесін жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі принциптері мен функцияларын қарастырады, өзінің болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады.

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде қонақ үй бизнесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, туристік индустрияны және оның құрамдас бөлігін-әлемнің жекелеген елдері мен аймақтарындағы қонақ үй бизнесін дамыту факторларын қарастыру

5

МК 1,

МК 6

41

Минор "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" Менеджмент

Курс кәсіпорынды, ұйымды басқарудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді, олар менеджменттің теориялық концепцияларымен танысуды, басқару шешімдерінің стилін анықтауды және қалыптастыруды, өзгерістерді, қақтығыстарды басқаруды және фирманың даму тиімділігін анықтайтын басқа да мәселелерді қамтиды.

5

МК 1, МК 7

42

"Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" Майноры Кәсіпкерлік

Курс кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негізін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау сұрақтарын, оның тиімділігін бағалау, кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік реттеу механизмін және оны қолдауды зерттейді.

5

МК 1, МК 7

43

Минор "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" фирма экономикасы

Пәнді меңгеру барысында студент кәсіпорынның/фирманың мәнін шаруашылық объектісі ретінде зерттейді, ұйымдардың ресурстық базасын және осы ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қарастырады және талдайды, фирманың/кәсіпорынның жұмыс істеу механизміне талдау жасайды және фирманың қызмет ету нәтижелерінің тиімділігіне баға береді.

5

МК 1, МК 7

44

"Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері " Майноры Қаржы

Қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру. Майнор бағдарламасын Зерттеудің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің негіздерін, мазмұны мен құрамын тұтас түсінуді қалыптастыру, сондай-ақ елдің салық жүйесі, қазіргі заманғы банк операциялары мен технологиялары, ұлттық және әлемдік экономиканың қазіргі даму жағдайындағы банк және нақты секторлардың өзара іс-қимылы туралы идеяны қалыптастыру болып табылады.

5

МК 1, МК 7

Бейіндік пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

45

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Тамақ өндірісі және тамақ өнімдері. Негізгі тамақ өндірісінің жалпы технологиясы: ет және балық өнімдері; сүт және сүт өнімдері; өсімдік майы мен майлар және т.б. қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы өнімдердің жалпы технологиясы. Құжаттмаларды әзірлеу.

5

МК 4,

МК 8

46

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

Азық-түлік өнімдерінің тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық тауарлары. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер. Жаңа піскен және өңделген жемістер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет тауарлары.  Балық және балық тауарлары. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар.

5

МК 5,

МК 8

47

Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

Шикізаттарды, материалдарды және тұтыну тауарларын тауартану саласында теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру: тұтынушылық қасиеттері. Ассортименті. Сапаға қойылатын талаптар.

5

МК 5,

МК 8

48

Сала кәсіпорындарын жобалау

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын ұйымдастыру және жобалау кезеңдері туралы білімді жүйелеу: тамақтандыру кәсіпорындарын жобалауды ұйымдастыру, құрамы, мазмұны, жобалардың түрлері. Жобалау кезеңдері. Құрылыс нормалары мен жобалау ережелері. Қоғамдық тамақтанудағы негізгі қорларды толықтыру түрлері. Жобалауды автоматтандыру жүйесі. Жобалау талаптарын ескере отырып, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жіктелуі.

5

МК 1,

МК 6

49

Пәнаралық курс "Азық-түлік өнімдерінің өндірісің басқару және экономика"

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындары кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысандары. Өндірісті басқару. Кәсіпорын персоналын басқару. Кәсіпорынның пайдасы мен рентабельділігін басқару. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау.

5

МК 1,

МК 6

50

Пәнаралық курс «Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру»

ҚТК жіктелуі. ҚТК жабдықтауды ұйымдастыру. Қойма және ыдыс шаруашылығын ұйымдастыру. Өндірісті жедел жоспарлау және технологиялық құжаттама. Өндіріс құрылымы. Қосалқы үй-жайлардың, тарату және дайын өнімнің бракераж жұмыстарын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

5

МК 1,

МК 6

51

Сапа менеджментінің экономикасы

Сапа менеджменті экономикасы саласындағы білімді жүйелендіру: сапа басқару объектісі ретінде, бәсекеге қабілеттілік және сапа, сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындарды басқару, сапаға арналған шығындарды есепке алу, жаңа өнімнің сапасын басқару, ақаудың және одан болатын шығындардың экономикалық талдауы, өнім сапасының экономикалық тиімділігі.

5

МК 1,

МК 6

52

Ұлттық және шетелдік асүй технологиясының ерекшеліктері

Әлемнің әр түрлі халықтарының ұлттық асүйінің ерекшеліктері: ұлттық және шетелдік асүйдің халық мәдениетін дамытудағы рөлі. Қазақ ұлттық тағамдары. Жақын шетел халықтарының асүйлері. Асүйдің ерекшеліктері және еуропа елдерінің аспаздық артықшылықтары.

6

МК 4,

МК 8

53

Емдік тамақтану технологиясы негіздері

Емдік тамақтану өнімдерін технологиясы саласында білімді қалыптастыру: Диетотерапия қағидалары. Емдік тамақтану түрлері. Диеталық тағамдар технологиясының ерекшелігі. Жүктілік және бала емізу кезіндегі тамақтану. Геронтологиялық тамақтану

6

МК 4,

МК 8

54

Балалар тамақтануының технологиясы

Балалар қоспасын дайындаудың жалпы технологиялық процесі. Балалар тамақтануының консервілерін өндіру технологиясы. Сүт негізіндегі балалар тамақтануы өнімдерінің технологиясы. Көкөніс негізіндегі балалар тамақтануы өнімдерінің технологиясы. Дақыл негізіндегі балалар тамақтануы өнімдерінің технологиясы. Ет және балық негізіндегі балалар тамақтануы өнімдерінің технологиясы. Шикізатқа, қаптамаға, сақтауға қойылатын талаптар.

6

МК 4,

МК 8

55

Функционалдық тамақтану технологиясы

Қазақстан халқының дұрыс тамақтануы саласындағы мемлекеттік саясат. Функционалдық тамақтану өнімдерінің жіктелуі. Тамақ өнімдерін микронутриенттермен байытудың ғылыми қағидалары. Тамақ өнімдерін дәрумендендіру. Функционалдық тамақтану өнімдері технологиясының ерекшеліктері

6

МК 4,

МК 8

56

Шикізат пен азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау

Шикізат пен дайын азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау әдістерінің жіктелуі мен сипаттамасы. Нормативтік негізі.  Бақылау жүргізу алгоритмі. Сапаны бақылаудағы сандық технологиялар. Сапаны бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану. Сапаны арттыру бойынша іс-шаралар.

6

МК 2,

МК 5,

МК 8

57

Тауарлар және қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Тауар сапасын сараптау түсінігі және оның жіктелуі. Сараптаудың жалпы ережелері. Сараптау нәтижесін талдаудағы сандық технологиялар. Сарапшының біліктілік сипаттамасы. Тауар сапасын бағалау әдістері. Қызмет сапасын сараптау ерекшеліктері.

6

МК 2,

МК 5,

МК 8

58

Сапа жүйелері

СМЖ мақсаттары мен міндеттері.Өнім сапасының факторлары.  TQM концепциясы мен модельдері. СМЖ әзірлеу, енгізу, жұмыс істеу кезіндегі іс-қимыл тәртібі. Процесстерді басқару. Ақау себебтерін жою. CALS, ARIS-технологиялар

5

МК 2,

МК 5,

МК 8

59

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Сынаулар мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің негізгі ережелері туралы білімді қалыптастыру: сынаулар мен бақылаудың міндеттері мен түрлері. Сынау технологиялық процесс ретінде. Сынақтарды дайындау және өткізу. Сынақтарды сертификаттау, сынау сапасының жүйесі. Сынауды автоматтандыру

5

МК 2,

МК 5,

МК 8


 


Құзыреттіліктер шифры

Компетенцияның мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

МК 1

Мультимәдениеттік, мультитілдік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және дене дамуына қабілеті

ОН1

Қазақстанның даму тарихын сыни тұрғыдан біледі және ұғына алады, өзгеріп жатқан әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік-саяси білімді қолданады; дене және экологиялық мәдениеттің, төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздікті және қорғауды қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарын қолданады

ОН2

Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникацияларды жүзеге асырады, практикалық қызмет пен қарым-қатынаста қазақстандық патриотизм мен әлеуметтік жауапкершілік танытады, академиялық адалдықтың мәдениетін көрсетеді

МК 2

Өндіріс, бизнес, ғылым, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН3

АКТ-ның түрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер

МК 3

Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласында білімін түсіну және практикада қолдана қабілеті

ОН4

Ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыратын әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімі бар, ғылыми зерттеулердің әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану.

МК 4

Тағам өнімдерінің технологиясы мен техникасы негіздерін түсіну қабілеті және оларды болашақ кәсіби қызметте қолдана білу

ОН5

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында тағам өнімдерінің технологиясы, биохимиясы және микробиологиясы, санитария және тамақтанудың гигиенасы негіздерін, қызмет көрсету және сервис технологиясын меңгерген

ОН6

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес кәсіби қызметте технологиялық жабдықтардың түрлі түрлерін пайдалануға дайын

МК 5

Азық-түлік өнімдерін сәйкестендіру және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу қабілеті

ОН7

Азық-түлік өнімдерінің ассортиментін, шикізатқа, жартылай фабрикаттарға және дайын өнімге, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесіне қойылатын нормативтік құжаттардың талаптарын білуін көрсетеді

МК 6

Сала кәсіпорнында ұйымдастырушылық, жобалау-басқару қызметін орындау қабілеті

ОН8

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында технологиялық процесті ұйымдастырады, оларды жобалау сапасын бағалайды және басқарушылық шешімдер қабылдайды

ОН9

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану өнімдерін өндіру тиімділігін арттыру үшін ғылыми білімді пайдаланады

МК 7

Қосымша профиль бағдарламасын меңгеру қабілеті

ОН10

Таңдалған MINOR бағдарламасына сәйкес саладағы қосымша құзыреттіліктерді меңгерген

МК 8

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы саласындағы кәсіби міндеттерді шешу қабілеті, кәсіпқойлықты үнемі арттыруға ұмтылу

ОН11

Тағам өндірісінің жалпы және мамандандырылған технологияларының өзекті білімдерін көрсетеді, оларды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлейді

ОН12

Өндірілетін өнімдер мен қызметтердің сапасын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады, ақаудың себептерін талдайды, олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлейді

Тәжірибе атауы: Оқу

Курс: 1

Мақсаты: Оқу тәжірибесі студенттердің өнеркәсіптік кәсіпорында және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында жұмыстарды ұйымдастыру және механикаландыру туралы алғашқы түсініктерін алу мақсатында жүргізіледі.

Күтілетін нәтиже: ЖОО қызметінің негізгі бағыттарын, білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін білу. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының жұмысы туралы жалпы идеяны қалыптастыру. Еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын игеру.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 2

Мақсаты: Тәжірибе мақсаты студенттердің базалық пәндерді оқу кезінде алған теориялық және практикалық білімдері мен негізгі құзыреттерін бекіту, кәсіпорындардың инженерлік-техникалық қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін, экономикалық мәселелерді және өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлау мәселелерін зерттеу болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Тамақ өнімдерінің техникасы мен технологияларының негіздерін меңгеру. Кәсіпорынға келіп түсетін шикізатты, нормативтік техникалық құжаттарды және санитарлық - техникалық талаптарды жабдықтау және технологиялық өңдеу жөніндегі жұмыстардың ерекшеліктерін білу және түсіну. Техникалық жарақтандыру мен өндірістік қызметке талдау жүргізе білу.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 3

Мақсаты: Тәжірибе мақсаты студенттердің базалық және бейіндік пәндерді зерделеу кезінде алған теориялық және практикалық білімдері мен негізгі құзыреттерін бекіту, кәсіпорындардың инженерлік-техникалық қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін, экономикалық мәселелерді және өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлау мәселелерін зерделеу болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Шикізат пен дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды білу және түсіну. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау мәселелерін талдай білу. Тамақ өндірісінің технологияларын меңгеру, оларды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу дағдыларын игеру. Ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе жинақтау.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 4

Мақсаты: Тәжірибе мақсаты студенттердің базалық және бейіндік пәндерді зерделеу кезінде алған теориялық және практикалық білімдері мен негізгі құзыреттерін бекіту, кәсіпорындардың инженерлік-техникалық қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін, экономикалық мәселелерді және өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлау мәселелерін зерделеу болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Өндірісті дамыту үшін цифрлық технологияларды қолдана білу. Технологиялық карталарды рәсімдеу мүмкіндігі. Нақты өнімнің стандарттар мен нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру, дайын өнімнің шығарылуын бақылауды жүзеге асыру дағдыларын игеру.

Тәжірибе атауыДиплом алды

Курс: 4

Мақсаты: Дипломдық жұмыс (жоба) үшін мәліметтер жинау. Бейіндік пәндерді зерделеу кезінде алынған теориялық білімді жалпылау және жүйелеу.

Күтілетін нәтиже:  Өз қызметін өз бетінше жоспарлау, ғылыми зерттеу жүргізу, кәсіби құзыреттілігін көрсету, өндірісте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану, азық-түлік өнімдері технологиясы саласындағы кәсіби міндеттерді шешу кезінде қорытындылар, ұсынымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау қабілеттерін меңгеру.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus