• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В07201

  Мамандығы:

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  118
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  44
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  4
  - ел ішінде
  2
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  2

Баған атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламаның атауы

6В07201 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»

Білім беру бағдарламаның түрі

Қолданыстағы  білім беру бағдарлама

Даярлау бағыттарының жіктелуі және коды

6В072  Өндірістік және өңдеу салалары

Білім беру бағдарламаларының тобы

В068  Азық-түлік өнімдерін өндіру

Білім беру бағдарламаның мақсаты

Білім беру бағдарламаның мақсаты: студенттердің кәсіби өсуі мен жеке дамуы үшін негізі ретінде еңбек нарығының қазіргі талаптарына сәйкес азық-түлік өнімдерінің технологиясы саласында инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету

Оқыту ұзақтығы мен түрі

4 жыл – орта білім базасында;

3 жыл ұқсас мамандық бойынша ТжКБ базасында;

2 жыл ж/о базасында

Күндізгі,  күндізгі ҚОТ қолдану арқылы

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

техника және технологиялар бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

менеджер-технолог, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының технологы, колледж оқытушысы

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламаның  аккредиттеуі болуы

Бар

SA-A № 0175/1

23.12.2019 ж. – 20.12.2024 ж.

Білім беру бағдарламаның  бірегейлігі

Білім беру бағдарламаның  бірегейлігі: білім беру бағдарлама қоғамдық тамақтану саласын терең білетін азық-түлік өнімдерінің технологиясы бойынша бакалаврларды дайындауға және майнер  бағдарламаларын  кеңінен таңдауына бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклі

Міндетті компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

1

Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология

Әлеуметтану қоғам оны құрайтын жүйелерді (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеу және даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты қоғамдық сананы жаңғырту, саяси ұғымдар, теориялар мен тәсілдерді игеру міндеттерді шешу тұрғысында білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын  қалыптастыру болып табылады.

Мәдениеттану социогуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, культурологиялық ақпаратты меңгеруге, түсініктерді, мәдениеттану идеялар мен теорияларды түсіндіруге бағытталған.

Психология негізгі психологиялық үрдістері, жай-күйін, қасиеттерін, осы әлемді көрсету үдерісінде тұлғаның ішкі әлемін зерттейді.

8

ТҚ1,

ТҚ3

 

2

Қазіргі Қазақстан тарихы

Қазіргі Қазақстан тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті, тарихи білімдерін қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени үдерістердің және мемлекеттіліктің қалыптасуына және дамуына бағыттайды. Курс қазақ елінің этногенез мәселелерін,  Ұлы дала жерінде мемлекеттілікті және өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды қарастырады, жедел жаңғырту кезеңінде қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

ТҚ1,

ТҚ3

 

3

Философия

 

Философия студенттердің ашықтық сана, түсіну, меншікті, ұлттық коды мен ұлттық сана-сезімді, рухани жаңғырту, конструктивті-сыни ойлау, білімдер және білім беру мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Курс философиялық мәдениетті меңгеруге, қоғамдық сананы жаңарту мен қазіргі ғаламдық мәселелерді шешу контексінде, студенттерде рефлексия қалыптастыруға, толеранттықты, мәдениетаралық диалогты және мәдени ойлауды нығайту және дамытуға бағытталған.

5

ТҚ1,

ТҚ3

 

4

Дене шынықтыру

"Дене шынықтыру" оқу пәні жоо-да дене шынықтыру және спорт сақтау үшін, денсаулығын нығайту және кәсіби іс-әрекетке даярлау тиісті қаражаттарын мақсатты пайдалануын қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттіліктерін қалыптастырады.

8

ТҚ1

5

Шетел тілі

Шетел тілі студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, іскерліктер және дағдыларын төрт түрлері (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым) дамытады. Сондай-ақ тілдік дайындықтың интерактивті сипаты бар, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағдарланған. СОӨЖ түрінде ұйымдасқан абзацты/қысқаша баяндау, мәтін және жобалау жазу жұмыстарын қамтитын, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығулар орындау кіретін СӨЖ үлкен мән студенттердің өзіндік жұмысына беріледі.

10

ТҚ1

 

6

Қазақ (Орыс)  тілі

Қазақ тілінің курс мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптар дамытуға бағытталған барлық сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөздік жұмыс, игеру тұрмыстық әңгімелер әр түрлі жағдайларда және қазақ тілінің терминологиясын қамтиды.

Орыс тілді мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қолданылатын орыс тілі білімін жандандыруға және жетілдіруге, коммуникативтік құзыреттіліктерін жетілдіруге, шешендік дағдыларын дамытуға бағытталған

 

ТҚ1

7

Ақпараттық-коммуникативті технологиялар (Information and Communication Technologies)

Қоғамның дамуының өзекті секторларындағы АКТ рөлі. АКТ-ның саласындағы стандарттар, компьютерлік жүйелерге енгізу. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, бағдарламалық қамтамасыз ету. Операциялық жүйелер, адам-компьютерлік өзара іс-қимыл, деректер базасының жүйесі, деректерді талдау. Деректерді басқару, желілер және телекоммуникация, әлем, интернет-технологиялар, бұлтты және мобильдік технологиялар, мультимедиалық технологиялар, смарт-технологиялар, электронды технология. Электрондық бизнес. Электрондық оқыту. Электрондық үкімет, Ақпараттық технологиялар, кәсіби. Өнеркәсіптік АКТ дамыту перспективалары, АКТ.

(An ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT, Introduction to computer systems. Architecture of computer systems, Software. Operating systems, Human-computer interaction, Database systems, Data analysis. Data management, Networks and telecommunications, Cyber security, Internet technologies, Cloud and mobile technologies, Multimedia technologies, Smart Technology, E-technologies. Electronic business. E-training. Electronic government, Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT, Prospects of development of ICT).

5

ТҚ2,

ТҚ3

Таудау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

8

Экология және өмір-тіршілік қауіпсіздігі

Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара əрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтары, биосфераның даму заңдылықтары, экологиялық жүйелер мен биосфераның тұтастай алғанда жұмыс істеуі, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету және техносферы жағдайында антропогендік және табиғи шығу тегі теріс әсерінен адамды қорғау.

5

ТҚ1, ТҚ3

Дінтану

Негізгі діни бағыттары туралы білімін қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас және толеранттылық мәдениетін қалыптастыру, дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер және діни экстремизм әсеріне қарсы тұруды білу. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас және діни экстремизмді еңсеру мәдениетін қалыптастырады.

5

ТҚ1, ТҚ3

"Мәңгілік ел" құндылықтары

"Мәңгілік Ел" құндылықтары - бұл халықтық салт-дәстүрлер мен отандық мүдделері бастаулары туралы біртұтас түсінік, әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мәні, қоғамдық және ішкі адам өмірі, ашық жүйеде тең құқылы қарым-қатынас пен белгілі бір тұрғылықты жері - Атамекенде адамдардың қоғамдастық бірлікке негізделген

5

ТҚ1, ТҚ3

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

9

Оқу практикасы

ЖОО қызметінің негізгі бағыттарымен, білім беру бағдарламасының ерекшеліктерімен танысу. "Миллениум" кафесінің цехына экскурсия, құрал-жабдықтармен, нормативтік-техникалық құжаттармен танысу. Еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

1

ТҚ 1,

ТҚ 3

10

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Шетел тілін тәжірибе жүзінде кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте қолданатын, сондай-ақ мақсаттары үшін өздігінен білім алу үшін мүмкіндік беретін студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

3

ТҚ1

11

Математика

Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде қолданатын бірқатар математикалық әдістері мен тәсілдерін меңгеру, мысалы, зерттеу әдістері, сызықты жүйелердің жалпыланған желілік алгебра; бастау дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздері; ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

5

ТҚ2, ТҚ3

12

Physics (Физика)

Introduction. The role of the study of physics in the formation of knowledge of food technology. Kinematics. Dynamics. Laws of conservation of momentum and energy. Vibrations and waves. Statistical physics and fundamentals of thermodynamics. Electromagnetic oscillation. Optics. Quantum theory. (Кіріспе. Тамақ өнімдерінің технологиясы білімдерін қалыптастырудағы физиканың рөлі. Кинематика. Динамика. Импульс және энергия сақталу заңдары. Тербелістер және толқындар. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электромагниттік тербелістер. Оптика. Кванттық теориясы).

5

ТҚ1, ТҚ3

13

Химия

Тамақ технологиясы туралы білімді қалыптастырудағы химияны оқытудың рөлі. Химияның негізгі ұғымдары мен жалпы заңдары. Элементтер атомдарының периодтық жүйесі және құрылымы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылымы. Ерітінділердің концентрациясын көрсету тәсілдері. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Көмірсутектер. Алканы. Қаныққан көмірсутектердің гомологиялық қатары. Алкены. Этилен көмірсутектерінің гомологиялық қатары. Гидрокси қышқылдары және олардың туындылары. Оксосоединения. Альдегидтер және карбон қышқылдары

5

ТҚ1, ТҚ3

14

Тамақ өнімдері технологиясының теориялық негіздері

Тамақ өнімдерінің тағамдық құндылығы. Ағзаның тыныс-тіршілігіндегі және тағамдық технологиялардағы жеке тағамдық заттардың рөлі.  Тамақ өнімдерін өндіруге арналған шикізат. Технологиялық процестердің теориялық негіздері. Тағам өндірісінің жіктелуі. Тамақ өнімдерінің жіктелуі. Тамақ өнімдерін өндіру кезінде шикізатты өңдеудің жылуфизикалық әдістері.

5

ТҚ4

15

Өндірістік практикасы

Тағам өнімдерінің техникасы мен технологияларының негіздерін меңгеру. Кәсіпорынға келіп түсетін шикізатты жабдықтау және технологиялық өңдеу бойынша жұмыстарды зерттеу. Нормативтік-техникалық құжаттамамен және санитарлық - техникалық талаптармен танысу, техникалық жабдықталуын және өндірістік қызметті талдау.

5

ТҚ 4

Таңдау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

16

Basics of law (Құқық негіздері)

It is aimed at the acquisition of legal knowledge necessary for the successful professional activity of specialists in the conditions of the rule of law. (Білім алушылардың құқықтық мемлекет жағдайында мамандардың кәсіби қызметіне қажетті құқықтық білім алуына бағытталған)

   5

ТҚ1, ТҚ3

Bases of Anti-Coruption (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздер)

The purpose of teaching the discipline "Fundamentals of combating corruption" is the acquisition of professional competencies necessary for successful professional activity of specialists in modern conditions, as well as the formation of anti-corruption behavior of students and the public atmosphere of rejection of corruption, the formation of active citizenship of Kazakhstan in combating corruption. ("Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері" пәнің оқытудың мақсаты білім алушылардың қазіргі заман жағдайында мамандардың кәсіби қызметіне қажетті кәсіби құзыреттілікті меңгеріп алуы болып табылады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық үлгісін және білім алушылардың қоғамдық, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау атмосферасын, қазақстандықтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді азаматтық позициясының қалыптастыру.)

5

ТҚ1, ТҚ3

17

Жылутехника

Жылутехника саласында білімді қалыптастыру және оларды технологтың кәсіби қызметінде қолдану. Термодинамикадағы бастапқы ережелер. Термодинамика Заңы. Термодинамикалық процестер, ағын термодинамикасы. Нақты газдар. Су буы. Ылғалды ауа. Термодинамикалық циклдер. Жылу алмасу теориясының негіздері. Өнеркәсіптік жылутехника. Жылу алмасу аппараттарын есептеу негіздері.

5

ТҚ1, ТҚ3

Теориялық механика

Технологтың кәсіби қызметіндегі пәннің рөлі. Механикалық қозғалыс. Кинематиканың пәні мен міндеттері. Нүкте кинематикасы. Қатты дененің кинематикасы. Қатты дененің үдемелі қозғалысы және айналуы. Қатты дененің жазық қозғалысы.  Нүктенің күрделі қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күштің параллель ауысуы туралы Теорема. Динамиканың негізгі ұғымдары мен заңдары және олардың практикада қолдану.

5

ТҚ1, ТҚ3

18

Теориялық және қолданбалы механика

Технологтың кәсіби қызметіне қосымшадағы теориялық және қолданбалы механиканың негіздері. Қатты дененің статикасы. Машиналар мен механизмдердің құрылыс негіздері. Күштік талдау. Механизмдерді теңдестіру. Механизмдерде үйкеліс және механизмдердің пәк. Қатты буындары бар машиналар мен механизмдердің қозғалысын зерттеу. Тісті механизмдерді талдау және синтездеу. Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары. Деформациялар. Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Шекті күйлер бойынша конструкцияларды есептеу. Механикалық берілістер.

5

ТҚ1, ТҚ3

Қолданбалы механика

Технологтың кәсіби қызметіндегі пәннің рөлі. Қозғалыстың қарапайым түрлерінің кинематикалық сипаттамалары. Материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары. Созылу, сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары және беріктікке есептер. Бұрау. Серіппелерді есептеу. Иілу кезінде эпюрларды құру. Иілу кезіндегі кернеу. Бұраумен иілу. Айнымалы кернеу кезіндегі беріктілік. Дәнекерленген қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар. Ремендік және тізбекті берілістерді есептеу.

5

ТҚ1, ТҚ3

19

Элекротехника негіздері

Электротехникаға кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері. Синусоидалды ток тізбегінің өткізгіштігі. Электрондық техника элементтері. Электрондық құрылғылар.

5

ТҚ1, ТҚ3

Материалтану

Технологиялық машиналарға, жабдыққа, орауға қатысты материалтану мәні мен міндеттері. Материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысы. Материалдардың сапасын бақылау. Материалдарды дайындау және қолдану кезінде олардың қасиеттеріне әртүрлі факторлардың әсері.

5

ТҚ1, ТҚ3

20

Аналитикалық және физколлоидтық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Сандық талдау: гравиметриялық талдау әдісі, титриметриялық талдау әдісі. Фотоколориметриялық талдау әдісі. Рефрактометриялық талдау әдісі. Талдаудың поляриметриялық әдісі. Талдаудың электрлік әдістері-Талдаудың хроматографиялық әдісі. Тамақ өнімдерін талдау. Заттың құрылысы туралы оқу элементтері. Беттік құбылыстар. Адсорбция. Коллоидтық жүйелерді алу және оларды тазалау. Коллоидтық жүйелердің қасиеттері. Дисперсті жүйелердің жекелеген өкілдері.

5

ТҚ1, ТҚ3

Тағамдық химия

Химияға азық-түлік және адам тамағына кіріспе. Тамақ өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылығын және қауіпсіздігін арттыру мәселелері. Органикалық қышқылдар тағамдық жүйелердің рН реттегіштері ретінде. Маңызды тағамдық қышқылдардың химиялық табиғаты және физика-химиялық қасиеттері. Ферменттер. Тағамдық шикізаттың негізгі компоненттерінің айналуындағы ферменттердің рөлі (эндогенді ферменттік жүйелер).

5

ТҚ1, ТҚ3

21

Биохимия

Биохимия туралы тұтас түсініктің қалыптасуы: жасушаның құрылымдық ұйымдастырылуы. Ақуыз. Ағзадағы құрылысы, қасиеттері, функциялары. Рөлі тамақтануда. Ағзаның химиялық құрамы. Тамақтанудың физиологиялық негіздері. Нуклеин қышқылдары. Ферменттер. Витаминдер. Көмірсулар. Тамақтанудың құрылысы, қасиеттері, маңызы. Липидтер және олардың алмасуы. Зат және энергия алмасуының жалпы заңдылықтары.

5

ТҚ 4

Микробиология

Микробиологияның теориялық және қолданбалы аспектілері: микроорганизмдердің морфологиясы және систематикасы. Бактериялар. Микроскопиялық саңырауқұлақтар. Вирустар. Микроорганизмдер физиологиясы. Микроорганизмдер биохимиясының негіздері. Микроорганизмдердің тыныс алуы. Аэробты ашыту. Микроорганизмдерге сыртқы орта факторларының әсері (физикалық факторлар).

5

ТҚ 4

22

Процестер мен аппараттар

Тамақ өнеркәсібіндегі процестер мен аппараттар. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Механикалық процестер. Жылу процестері. Массаалмасу процестері. Тамақ өнімдерін өңдеу әдістері.

5

ТҚ 4

Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығы шикізатын компоненттерге бөлшектеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізаты компоненттерінен жинау жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізатын аралас қайта өңдеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер.

5

ТҚ 4

23

Санитария және гигиена

Шикізатқа және дайын тамақ өнімдеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы Гигиена және санитария. Тағам өнімдерін өндіру және саудадағы Санитария және гигиена. Азық-түлік өнімдерін сертификаттау схемаларындағы санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтер.

5

ТҚ 4

Нутрициология

Тағам гигиенасының әр түрлі аспектілерімен тығыз байланысты сұрақтарды зерттеу: азық-түлік құрамы, тамақ ішу процесі, тағамның әр түрлі түрлерінің өзара әрекеттесуі, қандай да бір өнімдердің ағзаға әсері.

5

ТҚ 4

24

Мейрамхана ісі техникасының негіздері

Мейрамхана ісі техникасы саласындағы білімді қалыптастыру: жабдықтарды жіктеу. Машина бөлшектері. Электр қондырғылары. Тамақ өнімдерін механикалық өңдеуге арналған жабдықтар. Көкөністерді өңдеуге арналған машиналар. Ет пен балықты өңдеуге арналған машиналар мен механизмдер. Тамақ өнімдерін жылумен өңдеуге арналған жабдық.

5

ТҚ 4

Қызмет көрсету технологиясы және сервис

Қызмет көрсету және сервис технологиясы саласында білімді қалыптастыру: мінездеме және қызмет тұжырымдамасы. Мейрамханалық бизнес. Даму ерекшеліктері. Меню және шарап картасы: мейрамхананың маркетингтік қаруы. Мейрамхана жабдығы. Асхана ыдысы, аспаптар, асхана іш киімі. Сауда үй-жайларын қызмет көрсетуге дайындау. Үстелдерді жабдықтау және клиенттерге қызмет көрсету.

5

ТҚ 4

25

Standardization and certification (Стандарттау және сертификаттау)

The role of standards in ensuring the safety and quality of products and services. Standardization of raw materials, semi-finished products, finished products. The main provisions of the certification of food products. Certification of quality and safety systems. Certification of catering services (Өнімдер мен қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етудегі стандарттардың рөлі. Шикізатты, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді стандарттау. Тамақ өнімдерін сертификаттаудың негізгі ережелері. Сапа және қауіпсіздік жүйелерін сертификаттау. Қоғамдық тамақтану қызметтерін сертификаттау.)

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

Өнім және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау

Сәйкестікті растау рәсімі. Өнімдер мен қызметтерді сертификаттаудың нормативтік-құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасында және ЕАЭО тамақ өнімдерін сертификаттауды жүргізу тәртібі. Сапа менеджменті жүйесі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы сертификаттау. Қызметтерді сертификаттау.

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

26

Техникалық реттеудің негіздері

Техникалық реттеудің міндеттері, мақсаттары мен принциптері. Тамақ өнімдеріне техникалық регламенттердің талаптары. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау.

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау стандарттары

Еңбекті қорғауды басқару жүйесін ұйымдастыру. Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі. Тәуекелдерді бағалау процестері. Кәсіби қауіпсіздік пен денсаулық менеджменті жүйесіне қойылатын талаптар. Қауіпті факторлар және ескерту әрекеттері. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі.

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

27

Патенттану

Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау бойынша болашақ технологтардың білімін қалыптастыру және дағдысын қалыптастыру. Тамақ өнеркәсібінде патенттерді, ноу-хауды қолдану ерекшеліктері. Тауар белгілері және қызмет көрсету белгілері. Зияткерлік меншікті қорғау.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру: қонақжайлылық индустриясына кіріспе. Қонақ үйлердің жіктелуі. Тамақтану технологиялық процесінің ерекшеліктері қонақ үй бизнесіндегі халықаралық стандарттар. Қонақжайлылық саласындағы қызмет көрсету стандарттары.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

28

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерлік жобалар»

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, Тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

29

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Экономикалық теория, Менеджмент, Фирма экономикасы, Кәсіпкерлік

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

30

Майнор бағдарламасы «Базалық құқықтық» 1  

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару ҚР

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

31

Майнор бағдарламасы «Базалық құқықтық» 2

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару ҚР Табиғатты пайдалану құқығы

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

32

Майнор бағдарламасы «Бизнестің құқықтық негіздері»

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы,

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы.,

Құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу сыртқы экономикалық қызмет,

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

33

Майнор бағдарламасы «Қаржы»

Қаржы, салық және Салық салу, Банк ісі, Ұйым-банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимыл

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

34

Майнор бағдарламасы «Бизнес-информатика»

Электрондық бизнес, Компьютерлік дизайн-технология, IT-шешімдер және индустриясы, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

ТҚ 1,

ТҚ 7

Профильдік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

35

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Тамақ өндірісі және тамақ өнімдері. Негізгі тамақ өндірісінің жалпы технологиясы: Ет және балық өнімдері; сүт және сүт өнімдері; Өсімдік майы мен майлар және т. б. қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы өнімдердің жалпы технологиясы.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

36

Өндірістік практика

Шикізат пен дайын өнімге қойылатын техникалық талаптармен танысу, өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау мәселелерін талдау. Тамақ өндірісінің технологияларын меңгеру, оларды жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлеу. Ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

37

Өндірістік практика

Өндірісті дамыту үшін сандық технологияларды қолдану. Фирмалық тағамдарға технологиялық және техникалық-технологиялық карталарды ресімдеу. Нақты өнімнің нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру, дайын өнімнің шығарылуын бақылауды жүзеге асыру.

10

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8

38

Диплом алдындағы практика

Өндірісте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану. Ақаудың себептерін талдау, олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу, тұжырымдар, ұсынымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау. Азық-түлік өнімдерінің технологиясы саласындағы кәсіби міндеттерді шешу.

5

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8

Таңдау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

39

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

Азық-түлік өнімдерінің тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық тауарлары. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер. Жаңа піскен және өңделген жемістер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет тауарлары.  Балық және балық тауарлары. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

Шикізаттарды, материалдарды және тұтыну тауарларын тауартану саласында теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру. Тұтынушылық қасиеттері. Ассортименті. Сапаға қойылатын талаптар.

5

ТҚ 5,

ТҚ 8

40

Сала кәсіпорындарын жобалау

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын ұйымдастыру және жобалау кезеңдері туралы білімді жүйелеу: тамақтандыру кәсіпорындарын жобалауды ұйымдастыру, құрамы, мазмұны, жобалардың түрлері. Жобалау кезеңдері. Құрылыс нормалары мен жобалау ережелері. Қоғамдық тамақтанудағы негізгі қорларды молықтыру түрлері. Жобалауды автоматтандыру жүйесі. Жобалау талаптарын ескере отырып, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жіктелуі.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

Азық-түлік өнімдерінің өндірісін басқару және экономика

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындары кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысандары. Өндірісті басқару. Кәсіпорын персоналын басқару. Кәсіпорынның пайдасы мен рентабельділігін басқару. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

41

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында өндірісіті ұйымдастыру

ҚТК жіктелуі. ҚТК жабдықтауды ұйымдастыру. Қойма және ыдыс шаруашылығын ұйымдастыру. Өндірісті жедел жоспарлау және технологиялық құжаттама. Өндіріс құрылымы. Қосалқы үй-жайлардың, тарату және дайын өнімнің бракераж жұмыстарын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

Сапа менеджментінің экономикасы

Сапа менеджменті экономикасы саласындағы білімді жүйелендіру: сапа басқару объектісі ретінде, бәсекеге қабілеттілік және сапа, сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындарды басқару, сапаға арналған шығындарды есепке алу, жаңа өнімнің сапасын басқару, ақаудың және одан болатын шығындардың экономикалық талдауы, өнім сапасының экономикалық тиімділігі.

5

ТҚ 1,

ТҚ 6

42

Ұлттық және шетел ас үйі технологиясының ерекшеліктері

Әлемнің әр түрлі халықтарының ұлттық асүйінің ерекшеліктері: ұлттық және шетелдік асүйдің халық мәдениетін дамытудағы рөлі. Қазақ ұлттық тағамдары. Жақын шетел халықтарының асүйлері. Асүйдің ерекшеліктері және еуропа елдерінің аспаздық артықшылықтары.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

Емдік тамақтану технологиясының негіздері

Емдік тағам өнімдерін дайындау технологиясы саласындағы білімді қалыптастыру: диетотерапия принциптері. Емдік тағам түрлері. Ерекшеліктері диеталық тағамдарды дайындау технологиясы. Жүктілік және емшекпен емізу кезіндегі тамақтану. Геронтологиялық тамақтану.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

43

Балалар тамақтану технологиясы

Балалар қоспаларын дайындаудың жалпы технологиялық процесі. Балалар тағамы консервілерін өндіру технологиясы. Сүт негізіндегі балалар тағамдарының технологиясы. Жеміс-көкөніс негізіндегі балалар тағамы өнімдерінің технологиясы.Астық негізіндегі балалар тағамы өнімдерінің технологиясы.Ет және балық негізіндегі балалар тағамдарының технологиясы. Шикізатқа, орауға, сақтауға қойылатын талаптар.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

Функционалдық тамақтану технологиясы

Қазақстан халқының дұрыс тамақтану саласындағы мемлекеттік саясат. Функционалдық тамақ өнімдерін жіктеу.  Тамақ өнімдерін микронутриенттермен байытудың ғылыми принциптері. Тамақ өнімдерін витаминдеу. Функционалды тамақ өнімдері технологиясының ерекшеліктері.

5

ТҚ 4,

ТҚ 8

44

Шикізат пен азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау

Шикізат пен дайын азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау әдістерінің жіктелуі мен сипаттамасы. Нормативтік негізі.  Бақылау жүргізу алгоритмі. Сапаны бақылаудағы сандық технологиялар. Сапаны бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану. Сапаны арттыру жөніндегі іс-шаралар.

5

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8

Тауарлар және қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Тауарлардың сапасын сараптау түсінігі және оның жіктелуі. Сараптаманың жалпы ережелері. Сараптама нәтижелерін талдаудағы сандық технологиялар. Сарапшының біліктілік сипаттамасы. Тауарлардың сапасын бағалау әдістері. Қызметтер сапасын сараптау ерекшеліктері

5

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8

45

Сапа жүйелері

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарындағы сапа жүйесінің рөлі. Өнім сапасының факторлары. Сапа менеджменті жүйесі. Процестерді басқару. Сапа жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету. CALS, ARIS-технологиялар ақау себептерін жою.

5

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін сынау және бақылау міндеттері мен түрлері. Сынау Технологиялық процесс ретінде. Сынақтарды жүргізу әдістемесі. Сынақтарды дайындау және өткізу. Сынау нәтижелерін өңдеу және талдау. Сынауды автоматтандыру

5

ТҚ 2,

ТҚ 5,

ТҚ 8


Құзыреттіліктің шифры

Құзыреттіліктің мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

ТҚ 1

Мультимәдениеттік, мультитілдік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және дене дамуына қабілеті

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, азаматтық ұстанымды, физикалық және экологиялық мәдениетті, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсетеді, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсіну.

ОН2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асырады, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды, академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану.

ТҚ 2

Өндіріс, бизнес, ғылым, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН3

АКТ-ның түрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер

ТҚ 3

Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласында білімін түсіну және практикада қолдана қабілеті

ОН4

Ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыратын әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімі бар, ғылыми зерттеулердің әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану.

 

ТҚ 4

Тағам өнімдерінің технологиясы мен техникасы негіздерін түсіну қабілеті және оларды болашақ кәсіби қызметте қолдана білу

ОН5

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында тағам өнімдерінің технологиясы, биохимиясы және микробиологиясы, санитария және тамақтанудың гигиенасы негіздерін, қызмет көрсету және сервис технологиясын меңгерген

ОН6

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес кәсіби қызметте технологиялық жабдықтардың түрлі түрлерін пайдалануға дайын

ТҚ 5

Азық-түлік өнімдерін сәйкестендіру және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу қабілеті

ОН7

Азық-түлік өнімдерінің ассортиментін, шикізатқа, жартылай фабрикаттарға және дайын өнімге, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесіне қойылатын нормативтік құжаттардың талаптарын білуін көрсетеді

 

ТҚ 6

Сала кәсіпорнында ұйымдастырушылық, жобалау-басқару қызметін орындау қабілеті

ОН8

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында технологиялық процесті ұйымдастырады, оларды жобалау сапасын бағалайды және басқарушылық шешімдер қабылдайды

ОН9

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану өнімдерін өндіру тиімділігін арттыру үшін ғылыми білімді пайдаланады

ТҚ 7

Қосымша профиль бағдарламасын меңгеру қабілеті

ОН10

Таңдалған MINOR бағдарламасына сәйкес саладағы қосымша құзыреттіліктерді меңгерген

ТҚ 8

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы саласындағы кәсіби міндеттерді шешу қабілеті, кәсіпқойлықты үнемі арттыруға ұмтылу

ОН11

Тағам өндірісінің жалпы және мамандандырылған технологияларының өзекті білімдерін көрсетеді, оларды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлейді

ОН12

Өндірілетін өнімдер мен қызметтердің сапасын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады, ақаудың себептерін талдайды, олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлейді

Практика атауы: оқу

Курс: 1

Мақсаты: өнеркәсіптегі жүмыстардың технологиясы, ұйымдастырылуын және механикаландырылуы туралы алғашқы түсініктер алу.

Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтану ұйымдарында қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету мәселелері бойынша білімін көрсете білу; білімін практика  көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша тәжірибесін көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу;

Практика атауы: бірінші өндірістік

Курс: 2

Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, кәсіпорынның инженерлік – техникалық жұмысшылардың қызметтік міндеттерін, кәсіпорынды жоспарлау және экономикалық, ұйымдастырушылық мәселелерін қарастыру.

Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтанудағы өндірісті ұйымдастыру мәселелері бойынша білімін көрсете білу; кәсіби мамандығында білімін практика жүзінде көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша тәжірибесін көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу;

Практика атауы: екінші өндірістік

Курс: 3

Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, кәсіпорынның инженерлік – техникалық жұмысшылардың қызметтік міндеттерін, кәсіпорынды жоспарлау және экономикалық, ұйымдастырушылық мәселелерін қарастыру.

Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтанудағы өндірісті ұйымдастыру мәселелері бойынша білімін көрсете білу; кәсіби мамандығында білімін практикада  көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша практикасын көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; оқуын жалғастыруда қажетті өндірістік сипаттағы мәліметті өзбетінше қарастыра білу қабілетіне ие болу.

Практика атауы: диплом алдындағы

Курс: 4

Цель: студенттің зерттеу тақырыбы бойынша негізгі компетенцияларды бекіту, кәсіби мамандық бойынша тәжірибелік біліктілігін арттыру.

Оқытудың нәтижесі: зерттеудің аймағындағы мәселелердің қазіргі замандағы жағдайы бойынша түсінігі мен білімін көрсете білу; білімін кәсіби мамандық бойынша тәжирибеде қолдана білу; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; мәселені өз бетінше зерттей білу қабілетіне ие болу, кәсіби маманы аймағындағы зерттеулері бойынша түсінігін көрсете білу.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus