• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В073200

  Мамандығы:

  Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  131
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  29
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  28
  - ел ішінде
  28
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры
  Дәреже және мерзім Бір ретті дәреже (бір университет) (289 ECTS – кредит/ 164 қаз. кредит)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
  Қолданылу мерзімі Бұл бағдарлама 2016 жылдан университте деңгей алушы тұлғалар үшін 4 жылға Университетпен бекітілген.
  Деңгейі БА ЖБЕК үшін (жоғары білімнің еуропалық кеңістігінде біліктілікті арттыру): 1ші кезең; ЕБШ (Еуропалық біліктілік шеңбері): 6 деңгей; ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Бұл бакалаврлық бағдарламаның негізгі мақсаты кәсіби және әлеуметті құзыретке ие, қазіргі заман талабына және еңбек нарығына сай стандарттау, сертификаттау және метрология аумағында тәжірибеге қабілетті сапалы кадрлар дайындау.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/пән аумағы
  • Негізгі пәндер: Сапа менеджмент жүйелері; метрология; өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі; квалиметрия; азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау; стандарттау; сертификаттау; тауар және қызмет көрсетудің сапасын сараптау; шикізат және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі; стандарттар мен нормативтік құжаттаманы әзірлеу технологиясы; сынақ орталықтарын және сертификаттау органдарын аккредиттеу; тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандандыру
  • Стандарттау, сертификаттау және метрология (тұтыну тауарлары және қызмет көрсету аумағында)
  • 3.Бағыты
  • Техникалық
  • 4.Ерекшелігі
  • Мамандық студенттері халықаралық тәжірибеден өтіп тұрады.
 • C) Жұмысқа орналасу және одан әрі оқу
  • 1.Жұмысқа орналасу
  • Бұл оқу бағдарламасының түлектері жұмыс атқара алады:
  • ҚР Техникалық реттеу мемлекеттік жүйесіндегі қызмет және органдарда;
  • Өнеркәсіп кәсіпорындарында;
  • Сынақ зертханаларында және сәйкестікті растау органдарында;
  • Менеджмент сапасы орталығында;
  • Оқу орындарында;
  • Тұтынушы құқығын қорғау ұйымдарында;
  • Кедендік қызмет органдарында.
  • 2.Одан әрі оқу
  • 6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша магистратура
 • D) Оқу стилі
  • 1.Оқыту және үйретудің тәсілі
  • Оқыту кезінде студентке орталықтандырылған оқыту және тәжірибеге қамтамасыз ету, жобаландырылған, технологиялық оқу мен инновациялық әдістер қолдануға аса маңызды көңіл бөлінеді.
  • 2.Бағалау әдісі
  • Негізгі оқу бағдарламаларын игеру сапасын бағалау оқушылардың үлгерімі, аралық аттестациясы мен түлектердің мемелекеттік нәтижелік аттестациясын қарастырады. Әр оқу пәнінде ағымдағы бақылау үлгерімінің (коллоквиумдар, тапсырмаларды орындау, рефераттар жазу, эссе, кейс тапсырмаларын шешу, кроссвордтар, презентация құрастыру, Семинар және СӨОЖ тапсырмаларын орындау және т.б.) және шептік бақылауды бағалаудың белгілі формасы қарастырылған.
 • E) Бағдарламалық құзіреттер
  • 1.|Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты «Жоғары кәсіптік білім Бакалавриат» талаптарына бірінші дәрежелі кезеңде академиялық бағдарлама сапасын қамтамасыз ету талабына сәйкес.
  • Бұл өзіне жалпы құзыретті (түйін дағдылары деген атпен таныс) күтіліп отырған түлектердің бірінші дәрежелі кезеңін енгізеді (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз).
  • Төменде көрсетіліп отырылған құзыреттер бұл бағдарламаға жинақты және айрықша сипатталған құзыреттілікті көрсетеді:
  • - алған білімін тәжірибеде қолдану қабілеті;
  • - зерттеу дағдысы;
  • - ақпараттық-түсініктеме қызметін қабылдауды игеру: ақпараттық жүйелендіру, пәндік аймақты сипаттауды құрылымдау (негізгі сөздерді айқындау, есімнама, мәселе, жүйелеу тұжырымдамасы, мәселе шешу әдістері мен технологиясы, жеке дерекқор ашу, рефераттар құрастыру, шолу, әдістемелік құралдар);
  • - жаңа жағдаяттарға бейімделу қабілеттілігі;
  • - жаңа идеяларды тудыру (креативтік);
  • - жетекшілікке, жетістікке ұмтылу;
  • - басқада елдердің салт-дәстүрін және әдет ғұрыпын түсіну;
  • - негізгі басқару функцияларын (шешім қабылдау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау) және оларды жүзеге асыру әдістерін меңгеру және оқып үйрену;
  • - негізгі бизнес барысын ұйымдастыруды меңгеру және оқып үйрену;
  • - өздігімен жұмыс жасау қабілеттілігі, жоба жасай алу және оны басқару, сапасын қадағалау;
  • - кәсіпкерлік рух және жігерлілік.
  • 2.Айрықша құзыреттер
  • - стандарттау, сертификаттау және метрология тарихын және негізін көрсету;
  • - ҚР Техникалық реттеу мемлекеттік жүйесіндегі қызмет, стандарттаудың халықаралық тәжірибиесі, тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау ережесі, менеджмент жүйесін тексеру, лицензиялау негізі жұмыстарын ұйымдастыру ретін білу;
  • -Қазіргі таңдағы менеджмент сапасын, кәсіпкерлік қызметті, ұйымды басқару және экономикасы жайлы түсінік болу;
  • стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша жұмыс жасауға және оны жоспарлауға компьютерлік технологияны меңгеру;
  • тауар сапасын басқаруда статистикалық әдістерді, стандарттау әдістерін, тауар сапасына сараптама жүргізу әдістемесін, сынамаларды іріктеу әдістемелерімен, тауар сапасын талдау, стандарттау бойынша жұмыстардың экономикалық есептеу әдістерінің тиімділігін, метрология және сертификаттауды меңгеру;
  • өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету негізін, тексеріс әдістерін, калибровка және өлшеу құралдарын жөндеу, метрологиялық сараптама жүргізу ерекшелігі, өлшеу әдістерін орындау, тауардың сапасын бақылау және талдауды білу;
  • нормативтік құжаттармен жүмыс жасау, олардың өзектілігін жүзеге асыруды, акт, хаттама құруды, сертификаттардың бланктарын толтыру, техникалық және нормативтік құжаттарды әзірлеуді, техникалық құжаттардың бақылау нормаларын жүзеге асыруды үйрену.
 • F) Берілген бағдарлама бойынша оқудың толық нәтижелер тізімі
  • Студенттік кәсіби тәжірибесі, ұйымдағы жұмысында сондай ақ клиентпен жұмысы мәнмәтінінде, түлектер келесі қабілеттіліктерін көрсетуі тиіс:
  • стандарттар мен нормативтік документтерге өзгеріс енгізу және қарастыру, қайта өңдеу, ұйымдастыру;
  • өзара байланысты құжаттар мен стандарттар, техникалық реттеу, стандарттау бойынша құжаттар және бағалау олардың сәйкестік қолданыстағы заңнамаға, стандарттарға, бағдарламаға, жобаға сараптама;
  • Қазақстан Республикасы аумағындағы халықаралық және шетелдік техникалық реттеулердің қолданылуына, стандарттарға, стандарттау бойынша техникалық жағдай және басқада нормативті құжаттарды, метрология және сертификаттауға талдау;
  • қордағы күші бар нормативтік құжаттарды, сала және қолдану аймағы бойынша қолжеткізілген стандарттау деңгейі мен қызметін бағалау, олады жетілдіру ұсыныстарына талдау;
  • өнім және технологиялық үрдістердің өлшенетін және бақыланатын параметрлерінің номенклатурасын, өлшеу дәлдігі және бақылау анықтылығының оңтайлы нормаларын анықтау, өлшеу, бақылау және сынау құралдарын таңдау;
  • өлшеу жүргізу әдістемелерін және өлшеу құралдарын сынау және бақылауды жүргізу бағдарламаларын қайта өңдеу,нақты өндіріс үшін өлшеу жүйелерін қайта өңдеу;
  • өлшеу құралдарының түрін нығайту және сынау, оны калибрлеу және тексеру, өлшеу құралдарын аттестаттау, өлшеу құралдарын қадағалау және метрологиялық бақылау;
  • конструкторлық, технологиялық және пайдаланылған құжаттарға метрологиялық сараптама және метрологиялық зерттеу;
  • жаға өлшеу техникаларын енгізуді жоспарлауға дайындау, өлшеу, сынау және бақылаудың озық әдістерін енгізу;
  • тауарды (қызмет) сертификаттауға ұсынылатын, үрдіс (жұмыс) және жүйе, құжаттарға талдау, және оларды стандарттар мен нормативтік құжаттардың талабына сәйкес бағалау;
  • шығарылатын өнімнің (қызмет) сапасын түрақты бағалау және өндіріс жағдайын талдау;
  • өндірістегі сапа менеджмент жүйесінің жұмысын және азық-түлік өндіру жағдайын тексеру бағдарламасын және әдісін қайта өңдеу;
  • сертификатталған өнімді (қызметті), үрдісті және жүйені инспекциялық бақылаудан өткізу және ұйымдастыру;
  • түзетуші және алдын ала ескерту шараларының орындалуын бағалау.
 • Химия – 2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиттер: математика; физика.
  • Постреквизиттері: органикалық химия, физикалық және коллоидтық химия, өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі.
  • Пәнді оқыту мақсаты - студенттердің қазіргі химия ғылымының жетістіктерін меңгеруі және кәсіптік қызметте химия заңдарын қолдану тәсілдерін игеруі.
  • Қысқаша сипаттамасы: кіріспе. Негізгі түсініктер мен химияның жалпы заңдары, атом құрылысы модельдері мен периодтық заң, периодтық жүйе және элементтер атомдарының құрылысы, химиялық байланыс және молекулалар құрылысы, байланыстар түрлері мен сипаттамалары, химиялық процестердің жалпы заңдылықтары, химиялық термодинамика және кинетика, ерітінділер, ерітінділер концентрацияларын көрсету тәсілдері, ерітіндідегі иондық реакциялар, тұздар гидролизі, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, электролиз. Фарадей заңы, коррозия және оның негізгі түрлері. Коррозиядан қорғау әдістері. Ингибиторлар. Элементтер химиясы және олардың маңызды қосылыстары. Органикалық полимер материалдар.
  • Оқытудың нәтижесі:
   • А. Пәнді оқу барысында негізгі анықтамалар мен химия заңдарын; органикалык емес қосылыстардың номенклатурасы мен қасиеттерін; атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын; химиялық байланыстың қазіргі теориясын білуі керек.
   • В. Химиялық процестердің жалпы заңдылықтарын, термохимия заңдарын, процесс ықтималдығының термодинамикалық шартын; ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары мен электрохимиялық процестер туралы негізгі түсініктер мен заңдарды іс жүзінде қолдана білуі керек.
   • С. Деректерді жіктеуді, есептің типін анықтауды, оны шешу алгоритмін құрастыруды; электролиттік диссоциация теңдеулерін, алмасу реакцияларының, гидролиздің молекулалық жөне иондық теңдеулерін, тотығу-тотықсыздану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды білуі керек.
   • D. Теориялық білім негіздерін, химиялық эксперимент жүргізуді туралы, әртүрлі есептеулер жүргізу, қазіргі күнде тұрмыста, өндірісте қолданылып жүрген түрлі заттар мен материалдарға сипаттама жасау мүмкіндігіне қабілетті бола білу керек.
   • E. Оқу және арнайы әдебиеттермен жұмыс істеудің; экспериментті жоспарлау мен жүргізудің, оның нәтижелерін түсіндірудің, есептік және теориялық сипатты химиялық есептерді шешудің практикалық дағдыларын иеленуі керек.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Каримова Бахытгуль Нурлановна
 • Метрология - 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: Физика 1, 2, Математика 1, 2, стандарттау, өлшеудің жалпы теориясы, сертификаттау.
  • Постреквизиттері: квалиметрия, деректер базалары және сараптық жүйелер, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі.
  • Пәнді оқыту мақсаты: кәсіби қызметте жүзеге асыруға қажетті теориялық және практикалық білімді, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, жалпы және техникалық мәдениеттілік деңгейін көтеру.
  • Қысқаша сипаттамасы: Метрология – өлшемдер туралы ғылым. Метрологияның ұйымдастырушы, ғылыми және әдістемелік негіздері. Қазіргі метрологиялық талаптары. Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Метрология жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік. Өлшенетін шамалар. Халықаралық физикалық шамалар бірліктерінің жүйесі. Өлшемдер түрлері және әдістері.Өлшеу құралдарының түрлері. Элементар және кешенді өлшеу құралдары.Өлшеу құралдарының метрологиялық көрсеткіштері және сипаттамалары. Өлшеу құралдарының дәлдік кластары.Өлшеу құралдарының метрологиялық сенімділігі және оларды метрологиялық аттестаттау.Жүйелі және кездейсоқ қателіктер. Қателіктердің пайда болу себебтері. Өлшеу сапасының критерийлері. Өлшемдерді жоспарлау. Өлшеу құралын таңдау. Өлшеу экспериментін дайындау және орындау. Өлшемдер бірлігі.Өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу.Тексеру (калибрлеу) әдістері және тексеру сұлбалары.
  • Оқытудың нәтижесі:
   • Метрологияның ұйымдастыру, ғылыми және әдістемелік негіздерін, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, метрология қызметін ұйымдастыру жұмыстарын білу қажет.
   • Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың метрологиялық сипаттамаларын іс жүзінде қолдана білу.
   • Өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
   • Өлшеулер, әдістер және олардың бірлігін қамтамасыз ететін құралдар туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізетін әдістер туралы әр түрлі формада ақпарат беру.
   • Метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Каримова Бахытгуль Нурлановна
 • Квалиметрия - 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: математика, өлшеудің жалпы теориясы, метрология, стандарттау, сертификаттау, өнім сапасын басқару мен бақылаудың статистикалық әдістері.
  • Постреквизиттері: сапа менеджмент жүйесі
  • Пәнді оқыту мақсаты: квалиметрияның теориялық базаның құрылуын, өнім, жұмыс және қызмет сапасының деңгейін сандық анықтау бойынша тәжірибелік машықтану.
  • Қысқаша сипаттамасы: Квалиметрия туралы жалпы мәліметтер. Елдегі және шетелдегі квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы. Өнеркәсіптік өнімдерді жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнімнің сапасын сараптық бағалау. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау. Сапа көрсеткіштерінің салмақтық коэффициентін анықтау. Квалиметриялық шкалалар. Сапа деңгейін бағалау әдістемесін жасаудың негізгі ережелері. Өнім сапасының деңгейін бағалау әдістері. Өнімді қолданудың әр түрлі жағдайларын есепке алу. Әр текті өнім сапасының деңгейін бағалау. Кәсіпорындар және бірлестіктер ұжымдары жұмысының сапасын бағалау.
  • Оқытудың нәтижесі:
   • Квалиметрияның негізгі түсініктері мен анықтамаларын оқып білу, өнім сапасының деңгейін бағалау үшін сапа көрсеткіштері номенклатурасын таңдау әдістемесін үйрену қажет, әртекті өнімдердің сапа индексін анықтауды білу керек.
   • Өнім сапасының жоғарлауын болжау және жоспарлау кезінде өнім сапасының көрсеткіштерінің құрылымын, өнім сапасы туралы мәліметтерді талдау әдістерін және дефект себептерін табу амалдарын, әр түрлі объектілер сапасының модельдерін қолдана білу қажет.
   • Өнім, жұмыс және қызмет сапасының деңгейін бағалау әдістерінің нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
   • Сапа көрсеткіштерін кешендеу, сапаны бағалаудың квалиметриялық шкалаларын әзірлеу, өнім сапасының деңгейін сараптық бағалау, салмақтық коэффициентін анықтау және айқындау қамтамасыз ететін құралдар туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізетін әдістер туралы әр түрлі формада ақпарат беру.
   • Сапаны анықтау, бақылау бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Каримова Бахытгуль Нурлановна
 • Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: «Жоғары математика», «Физика», «Химия», «Өлшеудің жалпы теориясы», «Стандарттау», «Метрология», «Сертификаттау», «Конструкциялык материалдар технологиясы».
  • Постреквизиттері: «Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету», «Сапа менеджмент жүйесі».
  • Пәнді оқытудың мақсаты. Сынау мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің негізгі ережелері туралы, полигондарда, өндірістік кәсіпорындарда және жобалық ғылыми-зерттеу ұйымдарында, тәжірибелік пайдалану жағдайларында өнеркәсіптің әр түрлі салаларының бұйымдарын зерттеп, аныктап және бақылап сынау жүргізуді ұйымдастырып, әдістемелік және бакылап сынауды шешу кезінде білімді әрі қарай пайдалану үшін сынау нәтижелерін өңдеу туралы білімді калыптастыру болып табылады.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Сынау мен бақылаудың міндеттері және түрлері, сынау технологиялық процесс ретінде, сынауды дайындау және жүргізу, сынау бірлігін қамтамасыз етудің жалпы ережелері және оларға қойылатын талаптар, сынау сапасының жүйелері, механикалық әсерлерге сынау, Діріл, соққылардың және акустикалық шулардың әсеріне сынау, Климаттық әсерлерге сынау, коррозияның әсерiне сынаулар, сенімділікке сынау, сынауды автоматтандыру, Сынау нәтижелерін өндеу және талдау, сынауды мен бақылауды техникалық қамтамасыз ету.
  • Оқыту нәтижесі:
   • Механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсері жөнінде сынауларды өткізу әдiстемесi және технологиясын бiлiп қолдану.
   • Дағдыларды алу: сенiмдiлiкке сынаудың нәтижелерiн өңдеу және жоспарлау; механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсерiне сынаулардың жеке бөлiктерiн орындау; сынау нәтижелерi бойынша бұйым сапасы туралы шешiм қабылдау;
   • Сынауды және бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткiзу әдiстерінiң негізгі ережелері, сынауларды технологиялық, математикалық, метрологиялық және ақпараттық қамтамасыз етудiң қазiргi деңгейде дамуы жөнінде аргументтерді құру.
   • Өнiм сапасын қамтамасыз ету жүйесiндегi ерекшелiктерiн зерттеуiн есепке ала отырып мәлiметтерді әр түрлi формаларда ұсыну.
   • Өзiндiк жұмысқа дағдылану, сертификаттау және сынаулардың сапа жүйелерi төңiрегiндегi кәсiби бiлiмдерiн тұрақты жаңарту қажеттiлiгін түсiніп білу.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Малдыбаева Майгуль Нурлановна
 • Стандарттау және сертификаттау - 2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиттер: математика, химия, физика
  • Постреквизиттері: Метрология, Сертификаттау, Квалиметрия, Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі, Сапа менеджменті жүйелері.
  • Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері туралы түсінік беру. «Стандарттау» пәні бойынша бірінші арнайы пән болып табылады және стандарттау, метрология, сертификаттау бойынша бакалавр қызметінің пәндік облысымен таныстыруды мақсат етеді.
  • Қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Өнімді штрихтап кодтау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың сала аралық кешендері. Құрылымы мен тағайындалуы. Стандарттау жұмыстарын ұйымд. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Өнім сапасының және оның элем-ң көрсет-н стандарттау. Стандарттарды ақпараттық қамтамасыздандыру. Әр түрлі салаларда стандарттау. Мемлекеттік стандарттар талаптарын сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі. Сертификаттау саласындағы терминдер мен анықтамалар. Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сертификаттау жүйесі туралы ереже. Міндетті және ерікті сертификаттау. Сертификаттауды жүргізу сұлбалары. Сертификаттауды жүргізу тәртібі. Өнімдер менқызметтерді сертификаттау жүргізу тәртібі. Сертификациялық сынау. Шешім қабылдау және сертификат беру. Сапаны қамтамасыз ету жүйелерін сертификаттау. Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау тәртібі мен процедуралары. Шетелде сапа жүйесін сертификаттау тәжірибесі. Сертификаттауды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету құрылымы. Сертификаттау сапасын қамтамасыз етудің жалпы критерийлері.
  • Оқыту нәтижесі:
  • Стандарттаудың мәні мен мазмұнын, стандарттарды әзірлеу технологиясын, стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылау жүйесін білу керек. Сертификаттаудың салалық ерекшеліктері туралы, шығарылатын және әкелінетін өнімнің сапасын арттырудағы сертификаттаудың ролі, саудадағы техникалық тосқауылдарды жою туралы, сертификаттау бойнша халықаралық және аймақтық ұйымдар туралы түсінігі болу керек.
  • Стандарттаудың құқықтық және заңдылық облысында, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру облысында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде құзіретті болу керек. Сертификаттау сұлбалары мен жүйелерінде, сертификаттауды жүзеге асыру шарттарында, сертификаттау ережелері мен тәртібінде құзыретті болу керек.
  • Стандарттау бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу, қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау, стандарттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жүзеге асыру, стандарттау облысындағы озық отандық және шет елдік тәжірибені зерделеу және жүйелендіру дағдыларын иелену керек. Сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өнім сапасын және процестерді бақылау әдістерін қолдана білу керек.
  • Қазақстан Республикасын мемлекеттік сертификаттау жүйесінің негізгі ережелерінде, сертификаттау сұлбалары мен жүйелерінде, сертификаттауды жүзеге асыру шарттарында, сертификаттау ережелері мен тәртібінде құзыретті болу керек.
  • Сертификаттау саласындағы терминологияны және нормативтік-техникалық құжаттаманы, сертификаттау саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттарды, сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өнім сапасын және процестерді бақылау әдістерін қолдана білу керек.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Каримова Бахытгуль Нурлановна
 • Физика 1 бөлім - 2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиты: математика, информатика, химия
  • Постреквизиты: электротехника негіздері, теориялық механика, теориялық және қолданбалы механика
  • Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы физиканың әлемдік сипатымен таныстыру және оларға дүние танудың ғылыми көз-қарасын калыптастыру, теориялық және қазіргі физиканың негізгі заңдарын пайдалана білу шеберлігін, сондай-ақ кәсіби қызметтің негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдісін игеретін деңгейде білім беру.
  • Қысқаша сипаттамасы: физикаға кіріспе, кинематика, динамика, сақталу заңдары, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, тұтас орталар механикасының элементтері, тербелістер мен толқындар, статистикалық физика және термодинамика, термодинамика негіздері, асымалдау құбылыстары, электростатика, тұрақты электр тогы, магнит өрісі, электромагниттік индукция, электромагниттік тербелістер.
  • Оқыту нәтижесі:
   • А: Классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, заңдарын олардың ішкі ара байланыстарын, 6ip тұтастығын т. б. көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру, сондай-ақ болашақ инженерлер үшін физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игepiп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің әдісі мен әдістемесін үйрену.
   • В: Студенттердің кәсіби меселелерді шешудің негізі болып табылатын физика пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді (теориялық және тәжірибелік оқу мәселесі) шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процессінде, студенттер физика негіздерін және келесі түсініктерді білуі қажет: кинематика, динамика, статика, молекулярлық физика, электродинамика және олардың көмегімен физикалық процесстерді, құбылыстарды талдауды біліп есептер шығару.
   • С: Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
   • D: Студенттердің физикалық құбылыстардың компьютер моделімен жасау, табиғи құбылыстарды өз бетімен танып білу, творчестволық ойлау жүйесін дамытуға жол ашу. Студенттерді қазіргі өлшеу аспаптарымен таныстыру, эксперименталдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ мамандығына байланысты қолданбалы мәселелердің нақты физикалық мағанасын танып білу.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Кутумова Жибек Байсултановна
 • Физика 2 бөлім - 2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиты: математика, информатика, химия, физика 1 бөлім.
  • Постреквизиты: электротехника негіздері, теориялық механика, теориялық және қолданбалы механика.
  • Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы физиканың әлемдік сипатымен таныстыру және оларға дүние танудың ғылыми көз-қарасын калыптастыру, теориялық және қазіргі физиканың негізгі заңдарын пайдалана білу шеберлігін, сондай-ақ кәсіби қызметтің негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдісін игеретін деңгейде білім беру.
  • Қысқаша сипаттамасы: Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Сәулелік (геометриялық) оптиканың негізгі заңдары. Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындардың дифракциясы. Заттағы электромагниттік толқындар. Жылулық сәулелену. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Жарықтың корпускулалы - толқындық екіжақтылығы. Шредингердің уақыттық және стационарлық теңдеуі. Кванттық теориядағы сутегі атомы мен молекула. Кванттық электрониканың элементтері.. Кванттық статистиканың элементтері. Конденсирленген күй. Атом ядросы. Элементар бөлшектер.
  • Оқыту нәтижесі:
   • А: Классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, заңдарын олардың ішкі ара байланыстарын, 6ip тұтастығын т. б. көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру, сондай-ақ болашақ инженерлер үшін физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игepiп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің әдісі мен әдістемесін үйрену.
   • В: Студенттердің кәсіби меселелерді шешудің негізі болып табылатын физика пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді (теориялық және тәжірибелік оқу мәселесі) шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процессінде, студенттер физика негіздерін және келесі түсініктерді білуі қажет: кинематика, динамика, статика, молекулярлық физика, электродинамика және олардың көмегімен физикалық процесстерді, құбылыстарды талдауды біліп есептер шығару.
   • С: Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
   • D: Студенттердің физикалық құбылыстардың компьютер моделімен жасау, табиғи құбылыстарды өз бетімен танып білу, творчестволық ойлау жүйесін дамытуға жол ашу. Студенттерді қазіргі өлшеу аспаптарымен таныстыру, эксперименталдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ мамандығына байланысты қолданбалы мәселелердің нақты физикалық мағанасын танып білу.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Кутумова Жибек Байсултановна
 • Сапа менеджменті жүйелері - 2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиттер: математика, стандарттау, өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Постреквизиттері: дипломдық жұмыс
  • Пәнді оқытудың мақсаты: болашақ мамандарды кәсіпорындарда сапа менеджмент жүйелерін әзірлеу, құру және енгізу үшін, осы пәннің мағнасы мен мәнін толық игере алатындай білім беру; жоғарғы математика, информатика пәндері мен өнім сапасын басқарумен байланыстыру, пән аралық байланыстарды көрсету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сапа менеджмент түрлерінің эволюциясы, жалпыға ортақ сапа менеджментінің тұжырымдамасы және модельдері: TQM принциптері және ISO 9000 бойынша сапа менеджмент жүйесімен, сапа жүйелерін ақпараттық қамтамасыз ету –CAD, ARIS- технологиялары, ұйым менеджментінің кіріктірілген жүйесіндегі сапа жүйесінің әдістері және ролі туралы, сапаны қамтамасыз ету, сапа жүйесінің сыртқы және ішкі аудиті қарастырылады.
  • Оқыту нәтижелері:
   • Сапа менеджменті жүйесі туралы оның негізгі элементтері туралы теориялар мен заңдардың біртұтастығын сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және ендіру тәртібі, жүйенің пішім үйлесімі, кәсіпорындарда қолданылып жүрген жүйені талдау туралы білу. Даму перспективалары және жүйені жақсарту туралы, сапа менеджмент жүйесін басқару туралы түсінігі болу керек.
   • Студенттердің кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын кәсіпорынның әртүрлі салаларының сапа жүйелері эволюциясын, ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджменті жүйелерін құру принциптерін, сапа менеджмент жүйесін (СМЖ) әзірлеу және ендіру технологиясын талдап, ақпараттық қамтамасыз етілуін білу.
   • Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру. Кәсіпорындасапа менеджментінің қолданып жүрген жүйесін бағалау мен талдауды, әзірлеу мен ендіруді; түзетуші және ескертуші әрекеттер жасауды, жаксартуды жасай немесе құрай білу.
   • Кәсіпорында қолданылатын стандарттар мен басқа нормативті құжаттардыжүйелі тексеруге жүзеге асыру; кәсіпорын бөлімшелерін стандарттау бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау, СМЖ әзірлеу және ендіру облысындаозық отандық және шеелдік тәжірибені зерделеу мен жүйелендіру дағдыларын меңгеру. Осы барыста реферат, статья жазуды білу.
   • Студенттерді СМЖ құру бойынша жұмыстарды орындау жүйелілігі және сәйкес құжаттаманы жасау мәселерінде құзіретті болу. Құрылымдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелері алгоритміне салып өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ өндіріс немесе кәсіпорын бойынша сапа менеджменті жүйесінің құрылымын жасау әдістерін білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Закирова Нуриля Абишевна
 • Өлшеудің жалпы теориясы - 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: физика, химия, математика
  • Постреквизиттері: өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  • Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің өлшеудің талап етілетін дәлдігінің бірлігін қамтамасыз ету туралы, әр түрлі физикалық шамаларды өлшеу және олардың нәтижелерін өндеу әдістері туралы теориялық білімдерін жетілдіруінде тұрады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері. Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері. Метрологияның бірінші аксиомасы. Метрологияның екінші аксиомасы. Метрологияның үшінші аксиомасы. Бір реттік өлшеу. Көп реттік өлшеу. Өлшеу сапасы.
  • Оқыту нәтижелері:
   • Әр түрлі физикалық шамаларды, терминдер мен анықтамаларды, ӨЖ бірліктерінің халықаралық жүйесін, өлшеудің жалпы заңдары мен ережелерін, өлшеу әдістері мен құралдарын, өлшеу қателіктерін және оларды бөлу заңдарын, өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін білу керек.
   • Өлшеу бірлігі теориясы мәселелерінде, өлшеу нәтижелерін өңдеу мәселелерін, өлшеуді орындауды, әдістерін және олардың сипаттамаларын іс жүзінде қолдана білу.
   • Өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
   • Өлшеулер, әдістер және олардың бірлігін қамтамасыз ететін құралдар туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізетін әдістер туралы әр түрлі формада ақпарат беру.
   • Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Оқытушының аты-жөні: Ахметова Айман Бейбутовна
 • Пәннің атауы «Инженерлік графика», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Сызу (мектеп курсы)
  • Постреквизиттер: Қолданбалы механика
  • Мақсаты: студенттердін графикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру; тәжірибеде графикалық білімдерін дұрыс қолдана білуге дағдыландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Проекциялау әдістері. Нүктенің проекциясы. Түзулердің проекциялары. Жазықтықтардың проекциялары. Беттердің проекциялары. Беттерді дербес жағыдайдағы жазықты қтар мен қию. Беттердің өзара қиылысулары. Аксонометриялық проекциялар. ҚҚБЖ – дегі негізгі стандарттар. Сызықтар, әріптер, сызбадағы тіліктер мен қималардың белгіленуі. Өлшемдерді қондыру. Көріністер, тіліктер, қималар және шығарма элементтері. Бұйымның түрлері және конструкторлық қүжаттамалар түрлері. Құрастыру сызбасы. Ажырамалы қосылыстар. Эскиздер.
  • Күтілетін нәтижесі: графикалық жұмыстарды орындау барысында кеңістікте ойлау білуі керек; бекітілген конструкторлық құжатамалардың бірыңғай жүйесіндегі ережелерді графикалық жұмыстарға байланысты іс жүзінде қолдана білу; графикалық жұмыстарды орындап, оқу сызба жұмыстарының нәтижелерін өңдеу және жобаны қорғау барысында дәлелдеу құру.
  • Оқытушының аты-жөні: Медеубаев Н.А.
 • Пәннің атауы «Компьютерлік графика», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: Студенттерді болашақта нысаналар арасындағы ақпараттық байланыста және көрнекіліктің жетістігі, мәліметтерді өңдеуде суреттеу үрдісі кезінде сызбалық әдістерді қолдана білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьтерлік сызбаларға кіріспе. Flesh анимация. Видео және дыбыс өңдеу программалары. Графикалық редактор Adobe Photoshop. Corel Draw. Интерфейс элементтерінің үлгісі 3D STUDIO MAX. Бірлік өлшемдерімен жұмыс, 3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX көпбұрыштылар және торлар негізін модельдеу..
  • Күтілетін нәтижесі: АЖ теориялық графикалық орталық. АЖне құрылған графоаналитикалық әдістер алгоритмін білу, шартты графикалық таңбаларды қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Дюсекеев К.А.
 • Пәннің атауы «Органикалық химия», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Математика, Физика, Биология
  • Постреквизиттер: Биохимия, Азық-түлік өнімдерінің тауартануы, Тамақ өнімдер технологиясының негіздері
  • Мақсаты: заттардың құрылысын зерттеудегі органикалық химияның даму тарихын кезеңдерге бөлу жағдайында оқыту, химияның негізгі заңдары мен түсініктері негізінде органикалық химияның теориялық мәселелеріне, яғни молекулалар құрылысына, химиялық байланыстардың түзілуіне сипаттама беру, органикалық заттардың химиялық құрылыс теориясы және стереохимия туралы классикалық теорияның дәуірімен, органикалық заттар құрылысы туралы электрондық және квант-механикалық көзқарастардың қалыптасқан кезіңімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Органикалық химия пәні. Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Көмірсутектер. Алкандар. Қаныққан көмірсутектер гомологтық қатары. Алкендер. Этиленді көмірсутектердің гомологтық қатары. Алкиндер. Ацетиленді көмірсутектердің қатары. Алкадиендер. Арендер. Бензолдың гомологтық қатары. Гидроксиқосылыстар және оның туындылары. Бір атомды спирттер. Гидроксиқосылыстар және оның туындылары. Бір атомды спирттер. Оксоқосылыстар. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары және олардың туындылары. Азотты органикалық қосылыстар. Нитроқосылыстар. Аминдер. Аралас функциялы қосылыстар. Гидроксиқышқылдар. Аминоқышқылдар. Көмірсулар. Моносахаридтер. Дисахаридтер. Жоғары молекулалы полисахаридтер.
  • Күтілетін нәтижесі: студент заттардың құрылысын зерттеудегі органикалық химияның даму тарихының кезеңдерін, химияның негізгі заңдары мен түсініктері негізінде органикалық химияның теориялық мәселелерін, органикалық қосылыстардың құрылым деңгейіне қарай топтарға, кластарға бөлінуін, оларға жалпы сипаттама бере білу қажет. Зертханалық жұмыс арқылы студент теория жүзінде алынған материалды бекіте білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің аталуы«Материалтану», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, химия.
  • Постреквизиттер: конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өндеу, азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары.
  • Мақсаты: металдық материалдардың құрылысының негізін, құймаларды кристалдау заңдылықтарын, күй диаграммаларын оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың атомды-кристаллдық құрылысы. Металдардың физикалық табиғаты. Кристалдық торлар дефектісі. Металдарды зерттеулердің негізгі әдістері. Материалтану ғылым ретінде. Зат және материалдар. Материалдар құрылымдарын қалыптастырудың заңдылықтары. Материалдар құрылысы. Материалдар қасиеттері. Пластикалық деформация. Балқымалардың физикалық табиғаты. Қос балқыма. Материалдағы диффузия.
  • Күтілетін нәтижесі: металдардың атомды-кристалдық құрылысын, құймалардың күй диаграммаларды құру принциптерін білу және оларды практикада қолдану.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің аталуы «Аналитикалық химия», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, Химия
  • Постреквизиттер: Сертификаттау, Азық-түлік өнімдер мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау, Өнімдерді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: заттарды анықтаудың жаңа әдістерін меңгеру және оларды белгілі міндеттерді орындау жолына жұмсау, студенттердің заттарды анықтау әдістерін үйрену; зертханалық сабақтарда студенттер өз ғылыми жаттығуын жүргізу қабілеттерін арттыру қажет; практикалық сабақтарда студенттер ой-өрісін арттыру және алған білімді практикада қолдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Талдаудың негізгі принциптері. Сандық анализдің негізгі принциптері. Гравиметриялық (салмақтық) талдау. Титриметриялық (көлемдік) талдау. Қышқыл-негізді көлемді талдау. Көлемді талдаудың тұнба түсіру тәсілі. Комплексометрия. Тотығу-тотықсыздану әдісі (редоксиметрия). Перманганатометрия және иодометрия. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері. Оптикалық (спектрлі) талдау әдісі. Поляриметриялық талдау. Электрохимиялық талдау әдістерінің классификациясы. Полярография және кондуктометрия. Хроматографиялық талдау әдісі. Аналитикалық химияны тамақ өндірісінде қолдану маңыздылығы.
  • Күтілетін нәтижесі: студент гравиметриялық, титриметриялық және физико-химиялық әдістерді талдаудың теориялық негізін білу керек, өзінің білімін кәсіби жұмысында қолдана білу керек, аналитикалық негізгі тәжірибелерді дұрыс және дәл орындау керек, алған білімін тәжірбиде, яғни азық-түлік өнімдер спасын зерттеуде қолдана білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің аталуы «Физикалық және коллоидтық химия», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Органикалық химия, Физика, Математика
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдер мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау, Өнімдерді сынау, бақылау және қауіпсіздігі, Азық-түлік өнімдерінің реологиясы
  • Мақсаты: Физикалық және коллоидты химияның негізгі міндеттеріне осы ғылымның жетістіктерін пайдалана отырып өнеркәсіпке, транспортқа, ауыл шаруашылығына, тұрмысқа қажетті өнімдерді химиялық жолмен өндіру жатады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Зат құрылысы туралы түсінік. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. фазалық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электрохимия. Химиялық кинетика. Беттік құбылыстар және адсорбция. Коллоидты жүйелерді алу және оларды тазалау. Дисперсті жүйелердің қасиеттері. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы мен ұюы. Коллоидты жүйелердің құрылымдық-механикалық қасиеттері. Дисперсті жүйелердің жеке өкілдері. Коллоидты беттік активті заттар. Жоғары молекулалық қосылыстар және олардың ерітінділері.
  • Күтілетін нәтижесі: Оқу барысында физикалық және коллоидты химияның негізгі заңдары мен түсініктері, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер сияқты теориялық мәселелерді түсініп білуі керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің атауы «Стандарттау», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, экология және тұрақты даму
  • Постреквизиты: Сапа менеджмент жүйесі, Азық-түлік өнімдері мен шикізаттың сапасын бақылау мен бағалау
  • Мақсаты: стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері туралы түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Өнімді штрихтап кодтау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың сала аралық кешендері. Құрылымы мен тағайындалуы. Стандарттау жұмыстарын ұйымд. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Өнім сапасының және оның элементтерінің көрсеткіштерін стандарттау. Стандарттарды ақпараттық қамтамасыздандыру. Әр түрлі салаларда стандарттау. Мемлекеттік стандарттар талаптарын сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі.
  • Күтілетін нәтижесі: Стандарттар мен нормативтік құжаттарды қолдана отырып өнімдер сапасына нормалық бақылауды жүргізуді білу, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің атауы: «СЭҚ тауар номенклатурасы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Математика, Физика, Құқық негізі
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: Студенттердің кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың міндеттері мен мақсаттары және сыртқы сауданың дамумен құрылымын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін әзірлеу туралы білімін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: СЭҚ тауар номенклатурасы пәні кеден ісі мамандығыныңжоғарғы курс студенттерінеарналған. Толық курсын игергеннен кейін тауар номенклатурасының дұрыс жүргізілуі мен тауарларды дәл жіктеу тәсілдерін игеруіне бірден бір көмек ретінде қарастырады.
  • Күтілетін нәтижесі: Ғылыми-техникалық прогресс пен технологияларды жетілдіру өнеркәсіп және ауыл шаруашығының әртүрлі салалары шығаратын тауарлардың ассортиментін кеңейтеді, осыған байланысты ЕврАзЭО СЭҚ ТН кодын анықтау үшін өнімді бірдейлендіру рәсімі күрделенеді. Декларанттың кедендік баж төлемеуге бағытталған тауардың бұрыс кодын иемденуінің жиі кездесетіні жағдайды ушықтырада білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Жандильдин Т.Е.
 • Пәннің атауы «Сапа менеджментінің экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негізі, саясаттану
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: экономиканы және сапа менеджментін оқыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Менеджмент функциялары. Жоспарлау. Басқаруды ұйымдастыру. Мотивация – басқару функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация теориясы. Мотивацияның маңызы. Бақылау: бақылаудың маңызы, түрлері мен функциялары. Бақылау процесі. Менеджменттегі коммуникациялар, олардың дамуы. Басқару шешімі. Шешімдердің түрлері. Басқару шешімдерінің түрлері. Басшылық және билік. Басшылық стилдері. Ұйымды басқару және көшбасшылық. Ресми және бейресми ұйымдар. Көшбасшылық теориясы.
  • Күтілетін нәтижесі: менеджменттің теориялық және методологиялық негізі және басқару шешімдердің тиімділігі туралы студенттердің білімін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Кәсіпорын экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негізі
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: кәсіпорын қызметін, шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процестерін оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәспорын – шаруашылық жүргізу объектісі ретінде, соның ішінде шетел фирмаларының сипаттамасы мен түрлері. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Негізгі және айналым капиталы. Шикізат, материалдық және еңбек ресурстары. Еңбекке ақы төлеу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өндіріс шығындары және өнімдерді өткізу. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі, өнімдердің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Пайда және рентабелділік, кәсіпорын қаржысы.
  • Күтілетін нәтижесі: кәсіпорын экономикасы бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Доскалиева Б.Б.
 • Пәннің атауы «Электортехника негіздері», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, Математика
  • Постреквизиты: Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары
  • Мақсаты: логикалық оқытуды дамыту, электр техникасы негіздеріне үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Электротехникаға кіріспе, тұрақты токты сызықтық электр тізбектері, Кирхгоф заңдары. Бір фазалы синусоидалы тоқтың электр тізбектері. Синусоидалы шамалардың негізгі параметрлері.Үш фазалы электр тізбектері. Қоректендірудің үш фазалы көзінің фазаларын қосу тәсілдері. Магниттік тізбектер.Электромагниттік индукция құбылысы.Трансформаторлар.Үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштары.Тұрақты тоқтың электр машиналары.Жартылай өткізгішті аспаптар.Жартылай өткізгішті құрылғылар.Кернеу тұрақтандырғыштары, кернеу генераторлары
  • Күтілетін нәтижесі: Алдағы өмірде өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жоғарылатып, жеке тұлғалық және электр техникасы саласындағы кәсіптік қызметте өздігінен дамуға дағдылану.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Теориялық механика», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика; Математика, Инженерлік графика.
  • Постреквизиттері: Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: Теориялық механика - механикалық қозғалыс пен материялық денелердің өзара-әсерлесулерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылым. Физиканың бір бөлімі бола тұра теориялық механика өзінің табиғат тану мен техникадағы көлемді және маңызды қолдануларының, техниканың негіздерінің бірі болуының арқасында кеңінен дамып дербес пән ретінде қалыптасты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нүкте кинематикасы Қатты дене кинематикасы Нүктенің күрделі қозғалысы Қатты дененің жазық-паралель қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күш моментерінің элементарлық теорясы. Жинақталған күштер жүйесі. Күштер жүйесінің қарапайым түрге келтіру. Пуансо теоремасы Үйкеліс күші туралы ұғым Денелер Жүйесінің тепе – тендігі Материалық нүкте динамикасы Механикалық жүйенің динамикасына кіріспе. Массалар геометрисы. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Массалар центрінің қозғалуы туралы теорема. Қозғалыс мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Күш жұмысы. Қуат. Кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. Қатты дене динамикасы Даламбер принципі.
  • Күтілетін нәтижесі: эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы: Сертификаттау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математика, Физика, Стандарттау, Өлшеудің жалпы теориясы
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен ережелері, сертфикаттауды қолдану облыстары, сертификаттау сұлбалары мен жүйелері, өнімдерді және қызметтерді сертификаттауды жүргізу ережелері мен тәртібі, сертификаттауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, сапа жүйелерін сертификаттау ережелері мен тәртібі туралы білімді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары. Сертификаттау саласындағы терминдер мен анықтамалар және сәйкестікті растау. Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен ережелері. Қазақстан Республикасындағы сертификаттау жүйесі туралы ереже. Сертификаттауды қолдану облыстары міндетті және ерікті сертификаттау. Сертификаттауды жүргізу сұлбалары (тәсілдері). Сертификаттау жүргізу тәртібі. Өнімдеріді, қызыметтерді, сертификаттауды жүргізу тәртібі. Сертификациялық сынау. Шешім қабылдау және сертификат беру. Шетелде сапа жүйесін сертификаттау практикасы. Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау тәртібі мен процедуралары. Сапаны қамтамасыз ету жүйелері. Сертификаттауды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету құрылымы. Сертификаттау сапасын қамтамасыз етудің жалпы критерийлері
  • Күтілетін нәтижесі: Қазақстандағы сертификаттаудың тарихы және дамуының қазіргі жағдайы, сертификаттаудың салалық ерекшеліктері туралы, шығарылатын және әкелінетін өнімнің сапасын арттырудағы сертификаттаудың ролі, саудадағы техникалық тосқауылдарды жою туралы, сертификаттау бойнша халықаралық және аймақтық ұйымдар туралы түсінігі болу керек. Сертификаттау саласындағы терминологияны және нормативтік-техникалық құжаттаманы, сертификаттау саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттарды, сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өнім сапасын және процестерді бақылау әдістерін қолдана білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы: Лицензиялау негізі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негізі, Стандарттау, Өлшеудің жалпы теориясы
  • Постреквизиттер: Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге, лицензиаттардың тиісті талаптарды сақтауын лицензиарлардың бақылауды жүзеге асыруына, лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұруға және қайта бастауға, лицензиялардан айыруға байланысты іс-шаралар кешені.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Лицензиялау саласындағы негізгі ұғымдар. Лицензиялаудың заңнамалық негізі және негізгі принциптері. Мемлекеттік лицензиялау жүйесі. Лицензиялардың түрлері мен лицензия қарау мерзімдері. Өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті лицензиялау. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау. Тауарлардың экспорты мен импорты саласындағы лицензиялау. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны берудің шарттары мен тәртібі. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, оның телнұсқаларын беру, қолданылуын тоқтату және тоқтата тұру. қызметтер көрсету салаларындағы қызметтерді.
  • Күтілетін нәтижесі: Қазіргі кезеңдік жағдайға лицензиялық талдауды өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің атауы «Өлшеудің жалпы теориясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, математика
  • Постреквизиттер: метрология, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  • Мақсаты: студенттердің өлшеудің талап етілетін дәлдігінің бірлігін қамтамасыз ету туралы, әр түрлі физикалық шамаларды өлшеу және олардың нәтижелерін өндеу әдістері туралы теориялық білімдерін жетілдіруінде тұрады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Өлшеудің жалпы теориясының негізгі түсініктері. Метрологияның бірінші аксиомасы. Метрологияның екінші аксиомасы. Метрологияның үшінші аксиомасы. Бір реттік өлшеу. Көп реттік өлшеу. Өлшеу сапасы.
  • Күтілетін нәтижесі: Әр түрлі физикалық шамаларды, терминдер мен анықтамаларды, ӨЖ бірліктерінің халықаралық жүйесін, өлшеудің жалпы заңдары мен ережелерін, өлшеу әдістері мен құралдарын, өлшеу қателіктерін және оларды бөлу заңдарын, өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін білу керек.
  • Өлшеу бірлігі теориясы мәселелерінде, өлшеу нәтижелерін өңдеу мәселелерін, өлшеуді орындауды, әдістерін және олардың сипаттамаларын іс жүзінде қолдана білу.
  • Өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
  • Оқытушының аты-жөні: Ахметова А.Б.
 • Пәннің атауы «Процестер мен аппараттар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика 1,2, Математика 1,2, Өлшеудің жалпы теориясы
  • Постреквизиттер: Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: маңызды практикалық есептеулер мен тамақ өндірісінің аппараттарын жобалауда жалпы инженерлік пәндерден алған білім қорын қолданып қарастырылатын процестер әртүрлі қырынан зерттеліп, олардың түрлі өндіріс салалары үшін ортақ сипат алатынын түсіндіру. Бұл процестер жаңа процестер мен аппарттарды есептеудің жалпы үлгісін жасауға қажетті ғылыми негізінде қарастырылады.
  • Тамақ өнімдерін жаңа физикалық әдіспен өңдеуге, процестер мен апараттарды оптимизациялау мәселелеріне және олардың тиімділігін арттыруға айрықша көңіл бөлінеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің мазмұны. Пәннің негізгі жағдайлары мен ғылыми негіздері. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравлика негіздері. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Өнімді, ыдысты, инвентарь және жабдықтарды санитарлы өңдеу. Механикалық процестер. Материалдарды қысыммен өңдеу. Жылу процестері. Жылуалмасқыш аппараттарда жылуды регенерациалау. Арнайы жылу процестері. Массаалмасу процестері. Кептіру. Процестің жалпы сипаттамалары. Тамақ өнімдерін электрофизикалық әдіспен өңдеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Студент курста қарастырылған процестер жаңа процестер мен аппарттарды есептеудің жалпы үлгісін жасауға қажетті ғылыми негізінде қарастырылатынын өз практикасында дұрыс қолдана біліп жаңа аппартқа сай процесті ұйымдастыра білу керек. Бұндай қорытындылау маман ретінде студенттің инженерлік-техникалық ой-өрісін едәуір кеңейтіп және ол өзін арнайы курстарды оқуға дайындай алады және өзіндік техникалық ойлау машығын қалыптастырады. Бұл жағдайда процестер мен аппараттарды зерттеудің қазіргі әдістерін меңгеру, физикалық және математикалық модельдеу және стационарлы емес және қайтымсыз технологиялық процестерді кинетикалық әдіспен есептеуді өз практикасында тұжырымдау
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өңдеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, химия
  • Постреквизиты: азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары
  • Мақсаты: физикалық және химиялық қасиеттеріне сүйене отырып, конструкциялық материалдарды алудың, өңдеудің және пайдаланудың жолдарын оқытып үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Курстың пәні "Конструкциялық материалдар технологиясы және термоөңдеу". Өнеркәсіпте қазіргі заманғы тиімді, көп тараған металдар мен қорытпалар алудың алдыңғы қатарлы технологиялық тәсілдері. Конструкциялық материалдар және олардың қасиеттерін жіктеу. Металлургия негіздері. Шойын, болат, түсті металл мен қорытпалар алудың технологиясы. Металдарды қысыммен өндеудің (МҚӨ) негізгі түрлерін топтастыру. Жұқарту өндірісінің өнімдері. Прокаттаудың арнайы тәсілдері. Соғу. Созу мен жаншудың технологиялық процестері. Ыстықтай және суықтай көлемдік штамптаудың технологиясы. Құю өндірісінің орны мен маңызы. Қабыршақты қалыпта, балқығыш үлгілер бойынша, кокильде, қысым астында, ортадан тепкіш құю. Пісіру тәсілдерінің жалпы сипаттамалары мен жіктелуі. Доғалы пісіру. Электрлік түйіспелі пісіру. Газбен пісіруге және кесуге арналған кұрал-жаБПықтар. Дәнекерлеудің технологиясы. Материалдарды кесумен өңдеудің негіздері. Жону, фрезерлеу, бұрғылау, ажарлау станоктарында дайындамаларды өңдеу. Өңдеудің физико-химиялық және электрофизикалық тәсілдері. Пластикалық массалар, пластмассадан бұйым өндірудің технологиясы. Резина-техникалық бұйымдар өндіру технологиясы. Металл ұнтақтардан бұйымдар өндіру. Металдар мен қорытпалардың құрамын, құрылымы мен қасиетін зерделеудің негізгі тәсілдері. Қорытпалар теориясы. Темір-көміртек күй диаграммасы. Болатты, түсті металдар мен қорытпаларды термиялық өндеу технологиясы. Химия-термиялық өңдеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Қазіргі заманғы жаңа конструкциялық материалдар түрлері мен пайдалану бағыттары туралы білімдерін толықтыру бағытында өздігінен жұмыстар жасау.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Қызмет көрсету технологиясы және сервис», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия, стандарттау
  • Постреквизиттер: сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: :«Қызмет көрсету технологиясы және сервис» пәнін оқытуда тұтынушылар немесе келушілерге қызмет көрсету формасы мен әдісін, асханалық жуылатын ыдыс-аяқтар мен олардың сервистік жұмыстарын ұйымдастыру, асханалық ыдыс-аяқтар, аспаптар, асханалық киімдердің түрлерін анықтау және олардың характеристикасы, тұтынушыларға қызмет етуге сауда орындарын дайындау, тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қызмет көрсетудің негізгі элементтерін білу, тамақты тарату ретін оқып үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қызмет көрсету түрлері мен әдістері. Асхана ыдыстары, аспаптарының түрлері мен сипаттамасы. Әртүрлі тағамдарды беру ережесі. Үстөл үстін әрлендіру түрлері. Келушілерге қызмет көрсету кезеңдері. Банкеттерге қызмет көрсету. Әр түрлі маманданған және әр түрлі категориялардағы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижесі: студент қоғамдық тамақтану кәсіпорында қызмет көрсетуді ұйымдастыруды білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
 • Пәннің атауы Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Физика, Стандарттау
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: «Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы» пәні азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, жасалу реті мен тәртібін, оларды өндіру мен өңдеуді, негізгі қойылатын талаптар және тауарлардың қолданылуын, адам тұрмысындағы пайдасы мен зиянын жан-жақты зерттейтін ғылым саласы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Жеміс – көкөніс тауарлардың тауартануы. Бидай-ұн тауарлары. Балық пен балық тауарлары. Ет пен ет өнімдері. Сүт. сүт өнімдері. Тәтті тағамдар. Дәмдік тауарлар (шай, кофе, дәмдеуіштер. Алкогольдық және алкогольсіз сусындар. Металдар. Түсті металдар және олардың қорытпалары. Шыны өнімдері. Керамикалық өнімдері. Қағаз. Картон. Технологиялық жаБПықтар. Химиялық материалдар.
  • Күтілетін нәтижесі: Азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, өндіру ретін және ассортиментінің тауартану сипаттамасын өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы«Азық-түлік тауарлар тауартануы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: Студенттерге азық-түлік тауарларды тасымалдау кезеңдеріндегі және есептеу барысында тұтыну тауарларын өндіру үшін теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру. Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізін келтіру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауартанудың теориялық негіз. Азық-түлік өнімдерінің сапасын анықтаудың әдіс-тәсілдері. Астық- ұн тауарлары. Нан-тоқаш, кепкен нан және қалаш өнімдері. Балғын және қайта өңделген көкеністер. Балғын және қайта өңделген жемістер. Дәмдік тауарлар Татымдықтар, дәмдеуіштер. Қантты өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт қышқылды өнімдер. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлар. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкоголды, шала алкоголды және алкогосыз ішімдіктер мен сусындар.
  • Күтілетін нәтижесі: Өнеркәсіптің барлық салаларында соның ішінде тамақ, өнеркәсібінің салаларында азық-түлік шикізаттары мен өнімдерін шығару кезінде студент теориялық білімін қолданылу кезінде, ғылым мен техниканың даму барысында азық-түлік шикізаттарын ұтымды пайдалануда, алынған өнімнің құрамы мен сапасы жағынан стандартқа сай болуын студент өзінің жұмысының нәтижелерін қолданып ғылыми түрде дәлелдей білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Жар Ж.Ж.
 • Пәннің атауы«Мейрамхана ісі техникасының негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, Химия
  • Постреквизиттер: Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, Азық-түлік өнімдерінің өндірісін басқару және экономикасы
  • Мақсаты: Азық-түлік өнімдерінің ерекшеліктері мен қасиетін өзгеруін ескере отырып, тоңазытып өңдеудің әсері мен өнімнің сақталуынатехнологиялық процестердің оңтайлы жағдайын анықтап, зерттеуді үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. жаБПықтардың жіктелуі. Машиналардың бөлшектері . Электр қондырғылар. Азық-түлік қнімдерінің механикалық өңдеуге арналған жабдықтары. Көкөністерді өңдеуге арналған машиналар. Етті және балықты өңдеуге арналған машиналар мен иеханизмдер. Ұнды өңдеу, қамыр және иіс майларды даярлауға арналған машиналар мен механизмдер. Жуушы жабдықтар. Салмақ өлшеу жабдығы. Көтергіш көлік жабдық. Бақылау-кассалық машиналар. Теплотехниканың негіздері. Азық-түлік өнімдерінің жылумен өңдеуге арналған жабдықтар. Пісіретін жабдықтар. Қуыратын-наубайхана жабдықтар. Пісіретін-қуыратын жабдықтар. Су қайнататын жабдықтар. Тағамды таратуға арналған жабдықтар. Тоңазытқыш техниканың негіздері. тоңазытқыш машиналары. Сауда технологиялық тоңазытқыш жабдықтар.
  • Күтілетін нәтижесі: Пайдалану, және мантаждың ерекшеліктерінің зерттеуінің есепке алуы бар қатынастарының әр түрлі формаларындағы мәліметін және тоңазытқыш жабдық жуушы жылулық, механикасын ұсынуды білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Малдыбаева М.Н.
 • Пәннің атауы «Қонақ үй және мейрамхана бизнесі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қызмет көрсету саласындағы жарнама. Қонақ үй шаруашылығы мен мейрамхана ісіндегі инфроқұрылым.
  • Постреквизиттер: Мейрамхана ісі техникасы негіздері.
  • Мақсаты: Студенттерге қонақ үй кәсібі жайлы жалпы мағлұмат беру. Туристік индустрия дамуындағы қонақ үй және мейрамхана қызметтерінің әлемдік дамуындағы ықпалы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: кіріспе. Қонақжайлық индустрия. Мемлекеттік жүйедегі қонақүйдің жіктелуі. Қонақүй кәсібіндегі халықаралық стандарттар. қонақжайлық саласындағы қызмет көрсету стандарты. Қонақүй кәсібіндегі кадрларды қалыптарстыру. Қонақүй табысын басқару. Ақпараттық жүйе технологиясы. Менеджменттік ақпарат жүйесі.
  • Күтілетін нәтижесі: Мейрамхана және қонақүй кәсібін ұйымдастырутеориясын білу, Мейрамхана кәсіпорындарының дамуы және ондағы түскен табыстарды басқара білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Аешева Н.Т.
 • Пәннің атауы «Патенттану» ,3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: әлеуметтану, саясаттану, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: теориялық базаны құру, өнеркәсіп меншік объектілерін құқықтық қорғау білімдерін меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ҚР патенттік жүйесі. Патенттану – өнер табу, пайдалы моделдер, өнеркәсіп үлгілері және тауар белгілері және адам қызметінің әртүрлі салаларында оларды пайдалану кіретін өнеркәсіп объектілерін құру мен қорғау туралы ғылым, патент – өнеркәсіп меншік объектілерін қорғау формасы ретінде, патенттік құжаттама, патенттік зерттеу, құрылатын объектілердің патенттік таза болуы, өнеркәсіп меншік объектілерін пайдалануға лицензияларды сату, авторлар мен патентиелерінің құқықтарын қорғау. Халықаралық патенттік жіктелу.
  • Күтілетін нәтижесі: студент патенттік құқығының құрылу және даму тарихын, ҚР патенттанудың қазіргі жағдайы туралы, шет елдегі патенттану туралы білу қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Кәсіпкерлік құқық», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: әлеуметтану, саясаттану, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдерінің өндірісін басқару және экономикасы
  • Мақсаты: Кәсіпкерлік құқық туралы оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқықтың пәні мен әдістері, мазмұны мен түсініктері. Кәсіпкерліктің нормативті және құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері, олардың жіктелуі және құқықтық статусы. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Бәсекенің құқықтық кепілдіктері. Кәсіпкерлермен тауар айналымында қолданылатын негізгі келісімдер. Кәсіпкерлік қызметте құқық бұзушылық үшін жауапкершілік.
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіпкерлік құқығы туралы түсініктерін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Боранбаева А.Е.
 • Пәннің атауы: Кәсіпкерлік қызметтің негізі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негізі
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: кәсіпкерлік белсенділік логикасы туралы студенттердің білімін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Іскерлік орта және іскерлік қасиеттер. Кәсіпкерлік қызметтің жағдайлары мен факторлары. Кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру тәсілдері. Кәсіпкерлік шешім және кәсіпкерлік құрылым. Ұйымдастыру-құқықтық формалар және кәсіпкерлік шарт.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттердің кәсіпкерлік идеяларын іске асыру жолдарын үйрету арқылы өзіндік кәсіпкерлік қызметке дайындау.
  • Оқытушының аты-жөні: Смагулова К.С.
 • Пәннің атауы «Кәсіпкерлік», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негізі
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: Студенттердің осы пән бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы заңгер-маман ретінде біліктілік, дағдларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту және заңдарды талқылауға үйрету
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік. Жалпы ережелері. Кәсіпкерлікті оқу пәні ретінде. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуі және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері. Дара кәсіпкерлік. Заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлігі. Мемлекеттік кәсіпкерліктің нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық ұйымдастырушылық нысаны және оның түсінігі. Бәсекелік құқықтың негіздері. Кәсіпкерлердің мүліктік құқығы. Кәсіпкерлік құқықтағы өкілеттіктің түсінігі. Кәсіпкерліктегі міндеттемелік құқықтық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік құқықтық реттеу. Мемлекеттік реттеудің негіздері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қорғау және қолдау. Тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау.
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіпкерлікті оқуда дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде жұмыс жасай отыра теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру керек
  • Оқытушының аты-жөні: Мухамбетова З.С.
 • Пәннің атауы Жылутехникасы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Физика
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары
  • Мақсаты: Болашақ мамандарды теория және тәжірибе бойынша білім беріп, оларды жылу алудың, заттың бір күйден екінші күйге өткенде өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдар мен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу энергияларын үнемдеудің, балама энергия көздерін тауып, оны халық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамикалық процесстер. Ағымның термодинамикасы. Ылғалды ауа және әр түрлі булардың қоспалары. Термодинамикалық циклдер. Жылу және массалау теориясы. Жылу алмасу теориясының негізгі түсініктері. Жылу өткізгіштік. Ағымды жылуалмасу. Сәулелі жылу алмасу. Жылу берілу. Энергиялық отын, жану негіздері. Қазандық құрылғылар. Қоршаған ортаны қорғау. Энергия сақтау негіздері
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын жылутехника пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процесінде, студенттер термодинамика негіздерін, жылу заңдары мен талдау әдістері және олардың көмегімен жылу процесстерді, құбылыстарды талдап есептер шығару.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Қолданбалы механика», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: физика, математика
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: Болашақ мамандардың кең өрісті профильді білімдерін зертеу жұмыстарында қолдана білу, автоматты қондырғылардың схемаларын қазіргі заман талабына сай құра білу, әр түрлі қоңдырғылардың жұмыс істеу принциптерін білуге дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қолданбалы механикаға кіріспе. Машина мен механизмдер теорясының негіздері. Материал кедергісіне кіріспе. Созылу және сығылу. Бұралау. Ығысу. Иілу. Машина бөлшектерін стандарттау. Өзара ауыстырымдылық. Машина жасау материалдары. Фрикциялық берілістер және вариаторлар. Тісті берілістер. Біліктер мен осьтер. Подшипниктер. Муфталар.
  • Күтілетін нәтижесі: бөліктер қозғалысының кинематикасы, динамикасының заңдары жайлы білім болу қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің аталуы«Микробиология», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия, экология және тұрақты даму
  • Постреквизиттер: шикізат пен тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
  • Мақсаты: Тауар айналымның барлық этаптарында өнімнің бұзылуын болатын, биохимиялық процесс кезендегі микроағзалардың физиологиялық және морфологиялық қассиеттерің білуде теориялық және тәжірбиелік игеруді студенттерге беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бактерия және санырауқұлаұтардың морфологиясы мен жүйелеу негізі. микроағзалардың физиологиясының негізі. Микроағзалардың биохимиялық негізі . Анаэробтық ашыту. Аэробты ашу. Сыртқы ортаның микроағзаға әсері. Химиялық және биологиялық факторлардың әсері. Иммунитет және патогендік микроағзалар. Тағамдық инфекциялар. Тағамдық токсикоинфекциялар. Топырақ, ауа және су микрофлорасы. Сүт және сүт қнімдерінің микробиологиясы. Май ет және балық өнімдерінің микробиологиясы. Жеміс және көкөніс микробиологиясы. Қалбыр консервілер және жұмыртқа өнімдерінің микробиологиясы. Тәтті тағамдар микробиологиясы.
  • Күтілетін нәтижесі: Микробиология курсының төжірибелік және теориялық толық меңгеру.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Биохимия», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдері мен шикізаттың сапасын бақылау және бағалау
  • Мақсаты: химиялық заттардың; молекулалардың тірі ағзада өзара әрекеттесуін, тірі ағзаның белгілі бір күйін, макромолекулалардың құрылысы мен қызметінің біріне-бірінің тәуелділігін көрсете білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жасушаның құрылысы. Ағзаның химиялық құрамы. Белоктар. Құрылысы, қасиеті, тірі ағзадағы функциясы. Тамақтанудағы ролі
  • Нуклеин қышқылдары. Ферменттер. Дәрумендер. Көмірсулар. Құрылысы, қасиеті. Тамақтанудағы ролі. Липидтер және олардың алмасуы. Зат алмасу және энергия. Көмірсулардың алмасуы. Белоктар және аминқышқылдарының алмасуы. Биологиялық активті заттар. Тамақтанудың физиологиялық негізі
  • Күтілетін нәтижесі: эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығының дәрежесін анықтауға дағдылау.
  • Оқытушының аты-жөні: Балмагамбетова Л.Т.
 • Пәннің атауы «Санитария және гигиена», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Тіршілік қауіпсіздігінің негізі
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі, Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: адам ағзасына және қоғамдық денсаулыққа әр түрлі жағдайлар мен факторлардың әсері туралы студенттерге теориялық білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Санитарлық-тамақ микробиологиясының міндеттері мен әдістері. Санитарлық микробиологияны зерттеу. Өнімдердің микробиалдық көбеюшілігі дәрежесіне өндіріс технологиялары мен консервілеу тәсілдерінің тигізетін әсері.
  • Патогенді микроорганизмдер. Инфекция және иммунитет. Патогендік микроорганизмдердің көздері. Сыртқа ортада патогенді микрорганизмдердің өмірсүргіштігі. Тамақ өнімдерінің санитарлық бактеорологиясы. Тамақ өнімдерінің санитарлық вирусологиясы. Тамақтан улану. Тамақтан уланудың алдын-алу. Гельминтозды аурулар. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Тамақ өнеркәсібінің құрылғысы мен мазмұнына және қоршаған ортаны қорғауға қойылатын санитарлық талаптар.
  • Күтілетін нәтижесі: бакалавр тағам салаларының кәсіпорындарында санитарлы-гигиеналық ережелер мен нормаларды; қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында қолданыстағы санитарлы-гигиеналық ережелер мен нормаларды және азық-түлік тауарлардың сертификаттау сызбанұсқаларын білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдерінің реологиясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика 1, Физика 2, Химия
  • Постреквизиттер: Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі
  • Мақсаты: Реологияның теориялық негіздері, реологиялық сипаттамаларды анықтау тәсілдері және құралдары, технологиялық процесстерді реттеу, өнімдердің сапасын өндірудің барлық сатысында бақылау және автоматты түрде басқару туралы білімдері өндірісті дамытуына байланысты өнім сапасын көтеруге әсер етеді. Оқыту процесінде реологияның теориялық және жаттығу мәселелері қарастырылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Реологияның негізгі түсініктемелері және анықтамалары, тағамдардың реологиялық теңдеулері. Ньютондық емес материалдардың әр түрлі каналдардағы ағымы. Тағамдық материалдардың физика-механикалық касиеттерін анықтау әдістері және құралдар. Жылжу өлшегіштер, созу-сығу құралдар, адгезиометрлер. Вибровискозиметрлер, технологиялық, үздіксіз істейтін құралдар. Тұтқырлық қасиеттер. Тиксотропия. Материалдардың тұтқырлық қасиеттінің артық қысымға тәуелділігі.
  • Күтілетін нәтижесі: Реологиялық қасиеттерді сипаттайтын беріктілік, компрессионыдық, адгезиялық, фрикциондық, қаттылық, морттық, когезиялық, жабысқақтық қаситеттерді анықтау әдістерін және пайдалану облыстарын қолдана отырып баяндама, рефераттар түрінде ақпарат жасай білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды әзірлеу технологиясы , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Стандарттау, Метрология, Сертификаттау
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: «Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды әзірлеу технологиясы» пәнін оқып білу мынадай мақсаттарды көздейді: стандарттар мен нормативтік құжаттар туралы және оларды жасау принциптері туралы теориялық білім алу; стандарттаудың әдістемелік негіздерін игеру; шығармашылық ойлауды дамыту, жалпы және техникалық мәдениет деңгейін көтеру; стандарттар мен нормативтік құжаттар жасаудың практикалық дағдыларына төселу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттаудың әдістемелік негіздері. ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Нормативтік құжаттарды классификациялау және оларға қойылатын талаптар. Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау. Классификациялау, идентификацилау және каталогизациялау. Өнімді, қызмет көрсетуді және технологиялық процесстерді стандарттау. Конструкторлық, технологиялық және техника-экономикалық классификациялауды құру принциптері. Нормативтік құжаттамаларды жасау принциптері. Мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарды жасау технологиясы. Фирмалық стандарттарды жасау технологиясы. Техникалық регламенттерді әзірлеу технологиясы. Стандарттарды және тексті нормативтік құжаттарды құруға, баяндауға, дайындауға және олардың мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. Тексті өндірістік құжаттарды жасау технологиясы. Стандарттау жөніндегі ұлттық заңнама. Нормативтік-техникалық құжаттамаға нормалық бақылау.
  • Күтілетін нәтижесі: Стандарттар мен нормативтік құжаттарды жасау және бекітуді, нормативтік-техникалық құжаттамаларға нормалық бақылауды өз бетімен жүргізуді білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің атауы «Өндірістік менеджмент», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негізі, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: Экономика және сапаны басқару.
  • Мақсаты: қазіргі күрделі экономикалық жағдайларда азық-түлік шығаратын кәсіпорындарында өндірісті басқару жөнінде оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұйымды басқару жүйесіндегі өндірістік менеджмент. Кәсіпорын өндірісін ұйымдастыру негіздері. Өндірістік жүйе: мақсаттары, элементтері, жұмыс істеу маңызы. Өндірісті жоспарлаудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпорындардың өндірістік инфрақұрылымдары мен оның өндірістік қорларын (запастарын) басқаруды ұйымдастыру. Өнімдердің сапасын және өткізуін басқаруды ұйымдастыру. Өндірістік қызмет процесін жедел басқару. Өндірістік қызметтегі қаржылық менеджмент. Қаржыішілік кәсіпорын.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттердің өндірістік кәсіпорынның басқару процесі туралы түсініктерін қалыптастыру
  • Оқытушының аты-жөні: Ибитанова К.К.
 • Пәннің атауы«Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: «Химия», «Биология», «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы»
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы
  • Мақсаты: Өнімдердің сапасын сақтауға және олардың сақталу мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін жағдайларды талдау негізінде теориялық және тәжірибелік курсын игepiп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Малды қабылдау және бағалау. Еттің қасиеті, құрамы және тағамдық құндылығы. Мал, құс және қояндарды өңдеу. Малды жансыздандыру және ұшаларға бөлу. Тағамдық субөнімдерін өңдеу. Шұжық және тұзды өнімдерінің, жартылай өнім және дайын бұйымдарының өндірісі. Тағамдық жануар майларының өндірісі. Қанды өңдеу. Желатин және желім өндірісі. Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы. Сүт өндірісі. Сүтті жылулық өңдеу. Ауызсу пастерленген сүттің технологиясы. Сүтқышқылды өнімдерінің технологиясы. Қаймақ түрлері мен олардың технологиясы. Сүт консервілерінің технологиясы. Құрғақ сүт өнімдерінің технологиясы. Сүт консервілерінің технологиясы. Консерві және тағамдық концентраттар технологиясы. Жеміс-көкеніс консервілеудің биохимиялық әдістері. Ет консервілері. Сүттен дайындалған консервілер. Жеміс-көкеністерді кептірудің жалпы технологиясы. Жартылай өнімдерді өндірудегі және шикізаттарды мехникалық өңдеудегі технологиялық процесстері. Тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындаудың технологиялық процесстері. Көкеніс мен саңырауқұлақ және жармалар, бұршақ тұқымдастар мен макороннан дайындалатын тағамдар мен гарнирлер. Балықтан және теңіз өнімдерін дайындалатын тағамдар. Ет және ет өнімдерінен дайындалатын тағамдар. Құс, жабайы құс, қоян етінен дайындалатын тағамдар. Жұмыртқадан және сүзбеден дайындалатын тағамдар. Салқын тағамдар және басытқылар. Тәтті тағамдар. Сусындар. Ұннан дайындалған өнімдер. Ұнды кондитер және аспаздық өнімдер. Мектептік және спортсмендердің тамақтануы. Диеталық тамақтану. Тез мұздатылатын өнімдер.
  • Күтілетін нәтижесі: Түсетін шикізаттың сапасын, дәстүрлі жартылай өнімдердің жоғары дәрежедегі дайындығын анықтауда; өнімді дайындау және жіберу технологиялық процестерінің шарттарын сақтай отырып, кең ассортиментте және жоғары сапалы жартылай өнімдерді, тағамдарды, аспаздық және кондитерлік бұйымдарды дайындауды үйренуді; тағамдарды және аспаздық бұйымдарды және сусындарды берілген шикізатпен өнімдерден дайындауды білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
 • Пәннің атауы Технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: процестер мен аппараттар, азық-түлік өнімдерінің технологиялық жабдықтары
  • Постреквизиттер: дипломдық проект
  • Мақсаты: автоматтандырылған жабдықтарды дұрыс қолдану, технологиялық процестерді автоматтандыру тұрғыдан талдау бойынша студенттерге білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Автоматика жүйелері туралы жалпы мағлұмат. Реттегіштер және реттеу объектілері. Сызықтық автоматтық жүйелердің негізгі теориялары. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Автоматтандырудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижесі: автоматтандыру аясында студенттердің білімін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Аяжанов С.С.
 • Пәннің атауы «Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, метрология, стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: студенттердің ғылыми-ұйымдастыру негіздерін, өлшеудің бәрләгә мен талап етілетін дәлдігіне қол жеткізу үшін қажетті техникалық құралдарды, ережелер мен нормаларды анықтау және қолдану бойынша теориялық және практикалық білімді иеленуі болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Метрологиялық қамтамасыз ету міндеттері. Өңдірісті дайындауды метрологиялық камтамасыз ету. Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері. Метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік құжаттары. Метрологиялық қызметтер. Өнімнің өмірлік циклінің сатыларын қамтамасыз ететін кәсіпорындарды метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау. Метрологиялық бақылау. Өлшеу құралдарын мемлекеттік сынау. Техникалық құжаттаманы метрологиялық сараптау. Техникалық құжаттаманы метрологиялық өңдеу. Техникалық құжаттаманы метрологиялық бақылау.
  • Күтілетін нәтижесі: Метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдауды, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде қолдануды, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлауды және орындауды, нәтижелерді өңдеуді жасай білуі керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, метрология, стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: кәсіби қызметте жүзеге асыруға қажетті теориялық және практикалық білімді, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру, студенттерді шикізаттың сапасын, сонымен қатар НТҚ талаптарына, рецептураға және өндірістік технология режиміне сәйкестігімен таныстыру және үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Тексеру әдістері. Құрғақ заттарды және ылғалдылықты анықтау. Ақуызды анықтау. Къельдаль әдісі. Майларды анықтау. Көмірсулар мен спиртті анықтау. Күлді, минералдық қоспаларды және хлоридтерді анықтау. Қышқылдылықты анықтау. С дәруменнің құрамын анықтау. Бірінші, екінші тағамдардың және сусындардың сапасын анықтау. Қамыр бұйымдарының сапасын анықтау. Тағамның химиялық құрамы мен энергетикалық құндылығын анықтау. Азоттық заттарды анықтау. Тағамдық өнімдердегі бөгде заттарды: консерванттарды, улы химикаттарды, ауыр металдарды анықтау. Шикізат, дайын өнім сапасын бағалау, дегустация жүргізу ережесі. Дайындалатын сүтке бақылау. Пастерленген және стерилденген сүт өндірісіне. Кілегей және қаймақ өндірісіне бақылау. Сүзбе және сүзбе өнімдері өндірісіне бақылау. Мәйекті сырлар өндірісіне бақылау. Балмұздақ және сары май өндірісіне бақылау. Қоюландырылған сүт консервілері өндірісіне бақылау. Консервілер сапасын анықтау. Ет және жартылай өнімдер сапасын зерттеу. Шұжық және сүрленген өнімдер сапасы мен өндіріске бақылау. Тағамдық майларды зерттеу. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерін зерттеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Технологиялық процестерге өзгеріс енгізу жағдайларын, өнім өткізу-сату (реализация) жағдайларын шешу мен іске асыру мүмкіндігін білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Ерубаева Д.Ш.
 • Пәннің атауы «Тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математика, Стандарттау, Метрология, Сертификаттау
  • Постреквизиты: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: : стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері туралы түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сәйкестікті растаудың рәсімі. Өнімнің және қызмет көрсету сертификаттауының нормативті-құқықтық негізі. Тауарды сертификаттау бойынша шетелдік тәжірибе. Өнімді сертификаттаудың өткізу тәртібі. Шетел өнімінің сәйкестігін растау. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім үлгілерін сертификаттау кезіндегі теңестіру әдістері. Сертификаттық сынақтары. Сәйкестікті растау органдарын аккредиттеу. Сәйкестікті растау аясында сәйкестік сертификатын, сәйкестік белгілерін, сынақ хаттамаларын мойындау. ҚР қызмет көрсетуді сертификаттауын жүргізу тәртібі. ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін сертификаттау тәртібі. Сәйкестікті растау аясындағы сарапшы-аудиторлар. Өнім сапасының экологиялық сәйкестігін растауы. Сапа менеджментінің жүйесін сертификаттау
  • Күтілетін нәтижесі: тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау жұмыстарын жүргізу үшін білімдерін жетілдіру қажет, бақылауды өз бетімен жүргізуді.
  • Оқытушының аты-жөні: Закирова Н.А.
 • Пәннің атауы: Халықаралық стандарттау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Стандарттау, Метрология, Сертификаттау
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: Халықаралық деңгейде стандарттау бойынша іскерлікті ұйымдастырудың ретін оқып үйрену,өндірістің және өнім сапасын меңгеру, іскерлікті бағдарлау және ақпараттармен қамтамасыз ету және ұлттық стандарттар мен өнімдер сертификациясын үндестіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттау саласындағы халықаралық қарым-қатынас. Стандарттау саласындағы халықаралық ұйымдар. ИСО комитеттерінің іс- шараларын ұйымдастыру. Стандарттау халықаралық электротехникалық комиссияның аясында. Халықаралық стандарттың жасалу реті. Ұлттық дәрежеде халықаралық стандарттарды қолдану реті. Тауарларды штрихкодтау. «Кодекс Алиментариус». ГАТТ/ДСҰ көлеміндегі стандарттау. МАГАТЭ саласындағы стандарттау. Стандарттау бойынша еуропалық комитеттің (СЕН) іс -шаралары.Электротехникада стандарттау бойынша Еуропалық комитеттің қызметі (СЕНЭЛЕК). Халықаралық стандарттың іс-шаралар ұйымы. Халықаралық стандартты жасаудың реті. Стандарттаудың аймақтық ұйымы.
  • Күтілетін нәтижесі: Халықаралық стандарттау бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше жұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныс.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, метрология, стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: студенттердің ғылыми-ұйымдастыру негіздерін, өлшеудің бәрләгә мен талап етілетін дәлдігіне қол жеткізу үшін қажетті техникалық құралдарды, ережелер мен нормаларды анықтау және қолдану бойынша теориялық және практикалық білімді иеленуі болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Метрологиялық қамтамасыз ету міндеттері. Өңдірісті дайындауды метрологиялық камтамасыз ету. Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері. Метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік құжаттары. Метрологиялық қызметтер. Өнімнің өмірлік циклінің сатыларын қамтамасыз ететін кәсіпорындарды метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау. Метрологиялық бақылау. Өлшеу құралдарын мемлекеттік сынау. Техникалық құжаттаманы метрологиялық сараптау. Техникалық құжаттаманы метрологиялық өңдеу. Техникалық құжаттаманы метрологиялық бақылау.
  • Күтілетін нәтижесі: Метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдауды, өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде қолдануды, өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлауды және орындауды, нәтижелерді өңдеуді жасай білуі керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы«Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Инженерлік графика, Жылу техникасы, Теориялық және қолданбалы механика, Процестер мен аппараттар.
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау.
  • Мақсаты: тамақ өнеркәсібінің және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарын пайдалануға байланысты студенттерді өндірістік-техникалык, жобалық және зерттеу қызметтеріне дайындау; технологиялық жабдықтарға байланысты инженерлік есептерді шешу үшін жалпы техникалық, жалпы ғылыми пәндерден тиянақты дайындық нәтижелерін пайдалануды үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылық шикізаттарын компоненттерге іріктеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттары құрамаларынан жинақтау арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын құрамалап өңдеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын жууға арналған жабдықтар. Сусымалы ауыл шаруашылық шикізаттарын тазалау және іріктеу жабдықтары. Дара ауыл шаруашылық шикізаттарын сорттау, тексеру, іріктеу жабдықтары. Өсімдік және жануар өнімдерінің сыртқы қабаттарын тазалау, аршу жабдықтары. Тағамдық ортаны майдалау жабдықтары. Майдаланған тағамдық ортаны сорттау және байыту жабдықтары Сұйық тектес және біртекті емес тағамдық ортаны бөлу жабдықтары Тағамдық ортаны араластыру жабдықтары. Тағамдық ортаны пішіндеу жабдықтары. Тамақ өнімдері мен бұйымдарын мөлшерлеу және дара өнімдерді орамалау жабдықтары. Сусымалы және дара өнімдерді, сұйық және паста тәріздес өнімдерді өлшемдеу машиналары.
  • Күтілетін нәтижесі: Машиналар мен аппараттардың негізгі жұмыс атқару теорияларын және олардың негізгі технологиялық параметрлерін есептеу әдістемелерін оқып үйрену; тамақ өнеркәсібі мен қоғамдық тамақтандыру жабдықтарының негізгі типтерінің принципті схемаларын білу және оларды жіктей алу.
  • Оқытушының аты-жөні: Малдыбаева М.Н.
 • Пәннің атауы «Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Азық-түлік өнімдері технологиясының негіздері, Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары, процестер мен аппараттар
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: студенттердің қоғамдық тамақ кәсіпорындары ұйымы туралы ұғымды толық игеру және дара кәсіпорын ұстауының; техника - экономикалық негіздеу тәртібін терең меңгеру; қоғамдық тамақ кәсіпорындары салаларының принциптерін дамыту; мерекелік шараларды ұйымдастыру ережелерін үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тамақ кәсіпорны салалары мен оны ұйымдастыру ерекшеліктері. Қоғамдық тамақ кәсіпорының түрлері мен жұмыстарын ұйымдастыру. Қосалқы қызметтердің, цехтердің және қызмет көрсету шаруашылықтарын ұйымдастыру. Меню – жоспарды құрастыру. Ет цехінің жұмысын ұйымдастыру. Балық цехінің жұмысын ұйымдастыру. Негізгі өндіріс цехтердің жұмысын ұйымдастыру. Кондитерлі цехтің жұмысын ұйымдастыру. Қосалқы өндірістік орындардың жұмысын ұйымдастыру. Дайын өнімдердің бракеражасын ұйымдастыру. Үлестіргіштің жұмысын ұйымдастыру. Тамақ кәсіпорындарын жобалаудың негізі. Мейрамханада тұтынушыларына қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Зал қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру. Банкеттер мен қабылдаулардың қызметі.
  • Күтілетін нәтижесі: азықты және заттық - техникалық жабдықтау ұйымын; мейрамханада тұтынушыларға қызмет ету ұйымы
  • Оқытушының аты-жөні: Жар Ж.Ж.
 • Пәннің атауы «Өндірістік менеджмент», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негізі, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: қазіргі күрделі экономикалық жағдайларда азық-түлік шығаратын кәсіпорындарында өндірісті басқару жөнінде оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұйымды басқару жүйесіндегі өндірістік менеджмент. Кәсіпорын өндірісін ұйымдастыру негіздері. Өндірістік жүйе: мақсаттары, элементтері, жұмыс істеу маңызы. Өндірісті жоспарлаудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпорындардың өндірістік инфрақұрылымдары мен оның өндірістік қорларын (запастарын) басқаруды ұйымдастыру. Өнімдердің сапасын және өткізуін басқаруды ұйымдастыру. Өндірістік қызмет процесін жедел басқару. Өндірістік қызметтегі қаржылық менеджмент. Қаржыішілік кәсіпорын.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттердің өндірістік кәсіпорынның басқару процесі туралы түсініктерін қалыптастыру
  • Оқытушының аты-жөні: Ибитанова К.К.
 • Пәннің атауы «Шикізат және азық -түлік өнімдерінің қауіпсіздігі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия, стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: шикізат және азық -түлік өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету әрі шикізат және азық - түлік өнімдерінің химиялық, биологиялық ксенобиотиктермен ластану жолдарын оларыды әр түрлі қоспалардан тазарту мәселелерін толық игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шикізат және азық -түлік өнімдерінің қауіпсіздігі: негізгі түсініктері, маңызы және жету жолдары. Азық – түлік өнімдеріндегі потенциалды қауіпті заттар және оның ластану жолдары. Шикізат және азық - түлік өнімдерінің халықаралық стандарттау қауіпсіздігі. Азық – түлік өнімдеріннің табиғи компоненттері және адам организмына олардың тигізетін әсері. Шикізат және азық – түлік өнімдерінің улы элементтермен ластануы. Азық – түлік өнімдерінің пестицидтермен ластануы. Диоксиндер, полихлорлы бифенилдер және полигалогенді көмірсутектер азық – түлік өнімдеріннің контаминаты сияқты. Азық – түлік өнімдеріннің азот қосылыстарымен ластанулары. Азық – түлік өнімдерінің шикізаты мал шаруашылығында қолданылатын дәрілермен ластануы. Шикізат және азық – түлік өнімдерінің микотоксиндермен ластануы. Шикізат және азық – түлік өнімдерінің радиоактивті элементтермен ластануы. Азық – түлік өнімдерінің қоспасын кауіпсіздігін бағалау және оларды қолдануыды бақылау. Азық – түлік өнімдеріне қосатын биологиялық белсенді қоспаларды гигиеналық бақылау. Модификацияланған азық – түлік өнімдерін гигиеналық бақылау. Полимерлі және басқа да материалды заттардың азық – түлік өнімдерін ластандыру көзі.
  • Күтілетін нәтижесі: пролимерлі және басқа материалды заттардың азық – түлік өнімдерін ластандыру көзін, шикі зат және азық - түлік өнімдерінің халықаралық стандарттау қауіпсіздігін білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдерін өндіруін басқару және экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негізі, стандарттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: Азық-түлік өнімдерін өндіруін басқару және экономикасын оқыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сапа экономикасы менеджмент философиясы ретінде. Сапаға жұмсалған шығын: мазмұны, жіктелуі. Сапаға жұмсалған шығынды талдау және басқару. Сапаға жұмсалған шығынды ескеру әдістері. Тағам өнеркәсібінде жобалық сапаны қалыптастыру. Сапа функцияларын құрылымдау. Бенчмаркинг – сапа экономикасының стратегиялық инструмент. Аутсорсинт – сапаға жұмсалған шығынды басқарудың инновационды әдісі. Тағам өнеркәсібіндегі кәсіпорындарында сапа экономикасын басқару. Экономикалық тиімділік.
  • Күтілетін нәтижесі: Азық-түлік өнімдерін өндіруін басқару және экономикасын білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Байбосынов С.Б.
 • Пәннің атауы «Эстетика және стандарт», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: философия, стандарттау, квалиметрия, сертификаттау
  • Постреквизиттер: Экономика және өндірісті басқару
  • Мақсаты: адамзатты қоршаған кез келген затты күнделікті өмірде қолдану барысында, оның пайдалылығы, ыңғайлылығымен қатар көз қуантар әдемі болуы да қажет. Сондықтан әр адамға қажеттілік пен әдемілік қатар қажет. Әр затта негізінде техникалық және эстетикалық бастамасы қатар жүреді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Эстетика негіздері. Стандарт және эстетика. Эстетика категориялары. Тауарлар сапасының эстетикалық көрсеткіштері. Өнер түрлері. Қолданбалы безендіруші өнері. Қазақстанның қолданбалы безендіруші өнері. Әлемдік мәдениеттің көркемдік стильдері. Техникалық эстетика және дизайн. Көркемдік құрастыру. Жобалау сатылары. Тауарлар композициясы. Тауарлардың эстетикалық қасиеттері. Тауарлардың эргономикалық қасиеттері. Тауарлардың эстетикалық қасиеттерін бағалау.
  • Күтілетін нәтижесі: Тауарлардың эстетикалық құндылығын бағалаудағы эстетикалық категориялар, өнердің түрлері, заттарды көркемдік құрастыру жүйесі.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, стандарттау, квалиметрия, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: Өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістерін оқу, статистиканың ең негізгі мақсаты болып табылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнім сапасын және процестерді басқарудың статистикалық әдістері пәнінің міндеті мен мазмұны. Кездейсоқ таңдауды іске асыру. Сапаны статистикалық басқару әдістері. Технологиялық процестерді басқаруды, оның дәлдігін, тұрақтылығын статистикалық талдау жасау. Сапаның техникалық бақылау жасауды ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижесі: шығыны аз қажетті қызметтерді көрсету және қолдануға қабілетті өнім мен өндірістерді қамтамасыз ету статистикалық әдістерді бақылау қажет; студент келесі статистикалық әдістерді танып білу керек: бақылау әдісін, топтау әдісін, абсолютті графикалық шама әдісін, орташа шама әдісін.
  • Оқытушының аты-жөні: Сраилова Г.Н.
 • Пәннің атауы «Сәйкестікті растау және сынақ орталықтарын аккредиттеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: Ұлттық аккредиттеу жүйесінің негізгі және ерекшеліктері, олардың критериялары, аккредиттеу рәсімі, аккредиттеу органдарының құқығы мен міндеттері бойынша, аккредиттеу және сертификаттау әдістемесі бойынша студенттерге кешенді білім іскерлік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Аккредиттеу саласындағы негізгі түсініктер. ҚР Аккредиттеу жүйесі. Аккредитттеу органының құрылымы. Аккредитттеу органының сапасын қамтамасыз ету. Аккредиттеу органының қызметшілерінің жете білушілігі. Аккредиттеу органының құжаттамалары. Аккредиттеу органының құжаттамалары. Аккредиттеу органынын СМЖ ішкі және сыртқы аудиті. Аккредиттеу процедурасы. Аккредиттеу экспертизалау әдістемесі. Сынақ зертханаларын аккредиттеу. Халықаралық аккредиттеудің жүйелері. Сынақ зертханаларын аккредиттеу. Аккредиттеуді өзара тану концепсиясы. Аккредитациялау аймағындағы адамгершілік аспекті
  • Күтілетін нәтижесі: Студенттер пәнді оқу барысында аккредитгеу органының құрылымын, құжаттардың негізгі формаларын, аккредиттеу және сараптау процестерінің әдістерін, аккредиттеудщ құқықытық қамтамасіз етілуік, сараптаушылардың функционалдық құқтарымен, келіссіз және бағалау методикасын қажетті құжатгамаларды толтыру бойынша іскерлік қасиеттерді оқып - менгеру.
  • Оқытушының аты-жөні: Закирова Н.А.
 • Пәннің атауы «Аппараттық және бағдарламалық қамтамассыздандыруды сертификаттау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: информатика
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: Сандарттау және сертификаттау түсініктерімен, аппараттық және бағдарламалық құралдардың сапасын бағалау әдістерімен таныстыру; сертификаттаудың мәні, оның түрлері мен схемалары, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің сертификациялық сынаудың өткізілу ерекшеліктері туралы нақты көзқарасты қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сертификаттау – мақсаттары, міндеттері және жұмыстардың ұйымдастырылуы. Сертификаттау принциптері және тәжірибесі. ҚР-ң мемлекеттік сертификаттау жүйесі (ҚР МСЖ). Халықаралық стандарттар және стандарттау бойынша ұйымдар. Бағдарламалауды стандарттау. Бағдарламалық құжаттаудың бірыңғай жүйесі. Бағдарламалауды стандарттау. Бағдарламалық кешендер және бағдарламалау тілдерін өңдеуді стандарттау. Ашық жүйелердің өзара байланысы – базалық стандарттар. Желілік технология бойынша стандарттар. ТСІ/ІР-ң пайда болуы. ТСІ/ІР сипаттамасы. Желілік технология бойынша стандарттар. ТСІ/ІР архитектурасы. Сертификаттаудың ұйымдастырушық-құқықтық негіздері. Сертификациялық сынаулар, негізгі түсініктер. Сертификациялық сынаулар. АЖ компоненттерін және бағдарламалық кешендерді сынау. Ақпарат қауіпсіздігін нормативтік қамтамасыздандырылуы. Деректер базасын сертификаттау. Деректерді ұсыну және айырбастау форматтарын сертификаттау. Деректерді жіберу. Деректерге рұқсат алу. Деректерді ұсыну және айырбастау форматтарын сертификаттау. Деректерді басқару.
  • Күтілетін нәтижесі: ҚР мемлекеттік сертификаттау органдарының қызмет етуінің ерекшеліктерін білу, халықаралық стандарттарды және стандарттау ұйымдарын білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Аяжанов С.С.

  Практика атауы: оқу

  Курс: 1

  Мақсаты: қазіргі заманғы қолданбалы бағдарламаларды тереңдетіп оқу және өндірістік ортамен кәсіпорындағы өндірістік процестердің ұйымдастырылуымен алғаш танысу; студенттердің мамандық кәсібіне бейімделуі.

  Оқытудың нәтижесі: cтандарттау, метрология және сертификаттау мен өлшеудің бірыңғайлығын қамтамасыз ету салалары бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін оқу практикасында қолдана білу, нормативтік және құқықтық құжаттармен; техникалық шарттар және басқада НҚ, сонымен қатар ақпараттық парақтармен, НҚ өзгерістер бойынша тіркеу мен каталог құру жүйесімен жұмыс жасауды игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу.  Практика атауы: бірінші өндірістік

  Курс: 2

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, мамандық бойынша кәсіби тәжірибе жинау.

  Оқытудың нәтижесі: белгілі бір өнімнің тобын шығарудағы (қызмет көрсетудегі) өндіріс технологиясы, метрологиялық қамтамассызету, сапаны бақылау мен сәйкестігін растау бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін кәсіби    қолдана білу, нормативті – техникалық құжаттармен жұмыс жасау тәжірибесін көрсете білу, сынауды жүргізудің нақты әдістерін игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу; өндірістік сипаттағы мәселелерді өзбетінше қарастыру үшін материалдарды жиыстыру және нәтижелеуді іске асыру,командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу.

  Практика атауы: екінші өндірістік

  Курс: 3

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, мамандық бойынша кәсіби тәжірибе жинау.

  Оқытудың нәтижесі: белгілі бір өнімнің тобын шығарудағы (қызмет көрсетудегі) өндіріс технологиясы, метрологиялық қамтамассызету, сапаны бақылау мен сәйкестігін растау бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін кәсіби практикада қолдана білу, нормативті – техникалық құжаттармен жұмыс жасау практикасын көрсете білу, сынауды жүргізудің нақты әдістерін игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу; өндірістік сипаттағы мәліметтерді өзбетінше қарастыру қабілетіне ие болу.  Практика атауы: диплом алдындағы

  Курс: 4

  Цель: студенттің зерттеу тақырыбы бойынша негізгі компетенцияларды бекіту, кәсіби мамандық бойынша тәжірибелік біліктілігін арттыру.

  Оқытудың нәтижесі: зерттеудің аймағындағы мәселелердің қазіргі замандағы жағдайы бойынша түсінігі мен білімін көрсете білу; білімін кәсіби мамандық бойынша тәжирибеде қолдана білу; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; мәселені өз бетінше зерттей білу қабілетіне ие болу, кәсіби маманы аймағындағы зерттеулері бойынша түсінігін көрсете білу.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus