• Мамандық шифры:

  6В07502

  Мамандығы:

  Стандарттау, сертификаттау және метрология

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • 2023-2024 жылға білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
   
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
   
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
   

Атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В07502 «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Білім беру бағдарламасының түрі

Жарамды БББ

Білім беру саласындағы жіктеу және коды

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В076 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)»

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін тұтынушы тауарлары мен қызметтері саласында стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету

Ұзақтығы және оқыту формасы

4 жыл – орта білім деңгейінде;

3 жыл ТжКБ базасында ұқсас мамандық бойынша;

2 жыл – жоғарғы білім базасында

Күндізгі, ҚБТ пайдаланумен күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәрежесі:

6В07502 «Стандарттау, сертификаттау және метрология» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Маманның лауазымдар тізімі:

стандарттау маманы, сертификаттау маманы, метрология маманы, сапа бойынша менеджер, метролог

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

Даярлау бағытына  лицензияға қосымша № KZ34LAA00021414  2021 жылдың 02 ақпаннан

Білім беру бағдарламасының аккредитациясының болуы

Мамандандырылған аккредиттеуден өткені туралы куәлік IQAA № KZ34LAA00021414 (005)    01.04.2023 – 31.03.2028

Бағдарламаның бірегейлігі

-

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

1.

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын: саяси билік, саяси институттар, қарым-қатынастар, олардың жұмыс істеу процестері мен заңдылықтарын зерттейді.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен қызметінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу заңдылықтары, дамуы мен түсінуінің заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

ОН1, ОН4

2.

Қазақстан тарихы

Қазақстан тарихы қазіргі Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруға, тарихи-мәдени үдерістер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезінің мәселелерін, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды баяндайды,жедел жаңғырту кезеңіндегі дамудың қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

ОН1, ОН4

3.

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы ойлауды, білім мен білім беру культін қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранстықты, мәдениетаралық диалогты және ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған

5

ОН1, ОН4

4.

Дене шынықтыру

Пән дене тәрбиесінің әлеуметтік маңыздылығын және оның жеке тұлғаның дамуындағы және кәсіби іс-әрекетке даярлаудағы рөлін түсінуді; дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білуді; дене тәрбиесіне мотивациялық-құндылық қарым-қатынасты, салауатты өмір салтына орнықтыруды, дене шынықтыру жаттығуларымен және спортпен үнемі шұғылдану әдеттерін жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастырады.;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық әл-ауқатты, психикалық-дене қабілетін, жеке адамның қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіруді, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі айқындауды қамтамасыз ететін практикалық шеберлік пен дағды жүйесін меңгеру.

8

ОН1

5.

Шетел тілі

Пән студенттердің тілдік қабілетін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) икемділіктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағытталған. СОӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац жазу/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

ОН2

6.

Қазақ (Орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

ОН2

7.

Ақпараттық-коммуникативті технологиялар (Information and Communication Technologies)

Студенттердің кәсіби іс-әрекет, ғылыми және практикалық жұмыс, өзіндік білім беру және басқа да мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға мүмкіндік беретін кәсіби және жеке құзыреттіліктерін меңгеру.

5

ОН3, ОН4, ОН5

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Формируемые компетенции (коды)

8. 

Экология және өмір-тіршілік қауіпсіздігі

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау тәсілдерін оқытады.

5

МК 1, МК 3

9

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді

5

МК 1, МК 3

10

"Мәңгілік ел" құндылықтары пәнаралық курсы

Курс шеңберінде Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; тұрақтылықты, тәуелсіздікті, қауіпсіздікті, құқық негіздерін және мемлекетіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын дәріптеуге бағытталған.

5

МК 1, МК 3

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

11

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы - 1

"Кәсіби бағдарлы тіл" пәнаралық курсты оқытудың мақсаты кәсіби-бағдарлы сөйлеудің барлық формаларының икемділігін шет тілінде жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте оларға қажетті коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту болып табылады.

3

МК 1

12

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы - 2

"Кәсіптік-бағдарланған тіл" пәнін оқытудың мақсаты-кәсіптік-бағдарланған сөйлеудің барлық түрлерінің іскерлігін жетілдіру, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте оларға қажетті қазақ/орыс тілінде коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту.

3

МК 1

13

Математика

«Математика» пәнін оқып үйрену қазіргі заманғы математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, нақты мәселелерді шешудің әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл студенттердің болашақ саласында маман ретінде экономикалық үрдістер мен құбылыстарды математикалық модельдердің көмегімен зерттеп және болжамдауды білу үшін қажет. Пәнді оқыту мақсаты студенттерді қолданбалы экономикалық мәселелерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру.

4

МК 2, МК 3

14

Физика

Кіріспе. Келешектегі кәсіби қызметтерінде физиканы оқытудың рөлі. Кинематика. Динамика. Импульстің және энергияның сақталу заңдары. Тербелістер мен толқындар. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электромагниттік тербелістер. Оптика. Кванттық теория

5

МК 3

15

Стандарттау және сертификаттау

Өнім және қызмет көрсетудің сапасы және қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі стандарттаудың рөлі. Ұлттық стандарттау жүйесі. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қызметіндегі стандарттау. Стандарттау бойынша құжаттар. Сертификаттау дамуының жай-күйі және негізгі үрдістері. Сертификаттау саласындағы ҚР заңнамасының құрылымы мен негізгі ережелері.

5

МК 3, МК 4

16

Метрология

Метрология негіздерімен танысу: метрологияға кіріспе. Метрология - өлшеу туралы ғылым. Метрологияның ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері. Қазіргі метрологияның талаптары. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері, ҚР "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңының негізгі ережелері. Метрология жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік. Өлшенетін шамалар. Физикалық шамалар бірліктерінің халықаралық жүйесі. Өлшеу түрлері мен әдістері.

5

МК 3, МК 4

17

Өлшеудің жалпы теориясы

Өлшеу қателіктері, қателіктердің математикалық модельдері. Жүйелік қателіктер: табу, алып тастау және есепке алу тәсілдері. Кездейсоқ қателіктер, ықтималдық сипаттамасы және таралу заңдары. Сенім ықтималдығы және сенім интервалы. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Өлшенетін шамалар мен өлшеу құралдарының математикалық модельдері.

5

МК 3, МК 4

18

Квалиметрия

Қажетті сапаға жету бойынша кейіннен басқара отырып, өнім, жұмыс және қызмет сапасының деңгейін бағалаудың базалық аспектілері. Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім сапасының деңгейін бағалау әдістемесі.

5

МК 3, МК 4

Таңдау компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

19

Құқық негіздері

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы жалпы теориялық білімді қалыптастыру: Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі туралы тұтас түсінік; мемлекеттің Негізгі заңының мәні; елдің конституциялық құрылысының негіздері; Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтары мен міндеттері; мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесі; азаматтық, еңбек, отбасылық, экологиялық, әкімшілік және қылмыстық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері; қылмыстық және азаматтық сот өндірісінің нормалары туралы.

5

МК 1, МК 3

20

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

Оқу пәні қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың эволюциясы туралы білімді қалыптастыруға, оның қоғамдық қатынастардың барлық салаларына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттауға бағытталған., ҚР ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірудегі сыбайлас жемқорлықтың рөлі, оның шетелдік инвестиция көлеміне әсер.

5

МК 1, МК 3

21

Химия

Келешек кәсіби қызметінде химияны оқытудың рөлі. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Су химиясы. РН ортасының сутектік көрсеткіші. Тұздардың гидролизі. Концентрацияны белгілеу тәсілдері. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрохимиялық процестер. Электролиз. Элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының химиясы.

4

МК 3

22

Органикалық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Органикалық химия саласындағы білімді қалыптастыру: Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Арендер. Гидроксид қосылыстары. Оксоқосылыстар. Карбон қышқылдары және олардың туындылары. Нитроқосылыстар, аминдер. Азо-және диазоқосылыстар. Амин қышқылдары. Липидтер. Көмірсулар.

4

МК 3

23

Аналитикалық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Гравиметриялық талдау әдісі, титриметриялық талдау әдісі. Қышқылдық-негізгі титрлеу әдісі. Тұндыру әдісі. Комплексонометрия әдісі. Рефрактометриялық, поляриметриялық, Потенциометриялық, кулонометриялық, хроматографиялық талдау әдістері. Тамақ өнімдерін талдау.

4

МК 3

24

Физикалық және коллоидты химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Заттың құрылысы туралы оқу элементтері. Химиялық тепе-теңдік. Фазалық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электрохимия. Коллоидтық химия. Беттік құбылыстар. Дисперсті жүйелердің жекелеген өкілдері. Коллоидтық баз. ЖМС және олардың ерітінділері.

4

МК 3

25

Электротехника негіздері

Электротекникаға кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Айнымалы токтың сызықты электр тізбектері. Синусоидалды ток тізбегінің өткізгіштігі. Электронды техника элементтері. Электрондық құрылғылар.

5

МК 3

26 

Теориялық механика

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Механикалық қозғалыс. Кинематиканың пәні мен міндеттері. Нүкте кинемватикасы. Қатты дене кинематикасы. Қатты дененің үдемелі қозғалысы және айналуы. Қатты дененің жазық қозғалысы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күштің параллель ауысуы туралы теорема. Денелер жүйесінің тепе-теңдігі. Динамиканың негізгі ұғымдары мен заңдары және олардың практикаға қосымшасы..

5

МК 3

27

Жылутехника

Жылутехника саласындағы білімді қалыптастыру: Термодинамикадағы бастапқы ережелер. Термодинамика заңы. Термодинамикалық процесстер. Ағын термодинамикасы. Нақты газдар. Су буы. Ылғалды ауа. Термодинамикалық циклдер. Жылу алмасу теориясының негіздері. Конвективті жылу алмасу. Жылулық сәулелену. Жылу берілу. Өнеркәсіптік жылутехникасы. Жылу алмасу аппараттарын есептеу негіздері.

5

МК 3

28

Қолданбалы механика

Кіріспе. Кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Қарапайым қозғалыс түрлерінің кинематикалық сипаттамалары. Материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары. Созылу, сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары және беріктікке есептеулер. Бұралу. Серіппелерді есептеу. Иілу кезінде эпюрларды құру. Иілу кезіндегі кернеу. Бұраумен иілу. Айнымалы кернеу кезіндегі беріктілік. Дәнекерленген қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар. Ремендік және тізбекті берілістерді есептеу.

5

МК 3

29

Техникалық реттеудің негіздері

Тамақ өндірісі және тамақ өнімдері. Негізгі тамақ өндірісінің жалпы технологиясы: ет және балық өнімдері; сүт және сүт өнімдері; өсімдік майы мен майлар және т.б. қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы өнімдердің жалпы технологиясы. Құжаттмаларды әзірлеу.

5

МК 3, МК 4

30

Патенттану

Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау бойынша білімді қалыптастыру және дағдыларды игеру. Өнеркәсіпте патенттерді, ноу-хауды қолдану ерекшеліктері. Патенттік зерттеулер. Зияткерлік меншік.

5

МК 3, МК 4

31

Микробиология

Микроорганизмдердің негізгі морфологиялық, физиологиялық және экологиялық сипаттамаларын және олардың жіктелуін, сондай-ақ биосфераның жаһандық циклдерінде микробтық бірлестіктердің әсер ету механизмдерін және қоршаған орта факторларының микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне әсерін зерттейді. Студенттерді табиғатты тиімді пайдаланудағы қазіргі заманғы тазалау жүйелерін және аз қалдықты технологияларды әзірлеуде биосфера компоненттерінің микроорганизмдермен өзара әрекеттесу заңдылықтарымен таныстырады.

5

МК 3

32

Пәнаралық курс «Санитария және гигиена»

Шикізатқа және дайын тамақ өнімдеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы гигиена және санитария. Тағам өнімдерін өндіру және саудадағы санитария және гигиена. Тауарларды сертификаттау схемаларындағы санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтер.

5

МК 3

33

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Тамақ өндірісі және тамақ өнімдері. Негізгі тамақ өндірісінің жалпы технологиясы: ет және балық өнімдері; сүт және сүт өнімдері; өсімдік майы мен майлар және т.б. қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы өнімдердің жалпы технологиясы. Құжаттмаларды әзірлеу.

5

МК 4, МК 5, МК 7

34

Қызмет көрсету технологиясы және сервис

Қызмет көрсету және сервис технологиясы саласында білімді қалыптастыру: мінездеме және қызмет тұжырымдамасы. Мейрамханалық бизнес. Даму ерекшеліктері. Меню және шарап картасы: мейрамхананың маркетингтік қаруы. Мейрамхана жабдығы. Асхана ыдысы, аспаптар, асхана киімі. Сауда үй-жайларын қызмет көрсетуге дайындау. Үстелдерді қою және клиенттерге қызмет көрсету.

5

МК 4, МК 5, МК 7

35

Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

Шикізаттарды, материалдарды және тұтыну тауарларын тауартану саласында теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру: тұтынушылық қасиеттері. Ассортименті. Сапаға қойылатын талаптар.

5

МК 4, МК 5, МК 7

36

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

Азық-түлік өнімдерінің тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық тауарлары. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер. Жаңа піскен және өңделген жемістер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлары. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар.

5

МК 4, МК 5, МК 7

37

Стандарттар мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу технологиясы

Стандарттау бойынша құжаттарды жіктеу және оларға қойылатын талаптар. Ұлттық стандарттау жоспарын әзірлеу. Әртүрлі санаттар мен түрлерді стандарттау бойынша құжаттарды әзірлеу ерекшеліктері. Өнімдерді, қызметтерді және технологиялық процестерді стандарттауға қойылатын талаптар. Конструкторлық, технологиялық құжаттаманы құру принциптері. Нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу және қолдану..

5

МК 4, МК 5, МК 7

38

Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығы шикізатын компоненттерге бөлшектеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізаты компоненттерінен жинау жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер. Ауыл шаруашылығы шикізатын аралас қайта өңдеу жолымен тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық желілер.

5

МК 4, МК 5, МК 7

39

Минор "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" Менеджмент

Курс кәсіпорынды, ұйымды басқарудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді, олар менеджменттің теориялық концепцияларымен танысуды, басқару шешімдерінің стилін анықтауды және қалыптастыруды, өзгерістерді, қақтығыстарды басқаруды және фирманың даму тиімділігін анықтайтын басқа да мәселелерді қамтиды.

5

МК 1, МК 7

40

"Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" Майноры Кәсіпкерлік

Курс кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негізін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау сұрақтарын, оның тиімділігін бағалау, кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік реттеу механизмін және оны қолдауды зерттейді.

5

МК 1, МК 7

41

Минор "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" фирма экономикасы

Пәнді меңгеру барысында студент кәсіпорынның/фирманың мәнін шаруашылық объектісі ретінде зерттейді, ұйымдардың ресурстық базасын және осы ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қарастырады және талдайды, фирманың/кәсіпорынның жұмыс істеу механизміне талдау жасайды және фирманың қызмет ету нәтижелерінің тиімділігіне баға береді.

5

МК 1, МК 7

42

"Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері " Майноры Қаржы

Қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру. Майнор бағдарламасын Зерттеудің мақсаты студенттерде қаржы жүйесінің негіздерін, мазмұны мен құрамын тұтас түсінуді қалыптастыру, сондай-ақ елдің салық жүйесі, қазіргі заманғы банк операциялары мен технологиялары, ұлттық және әлемдік экономиканың қазіргі даму жағдайындағы банк және нақты секторлардың өзара іс-қимылы туралы идеяны қалыптастыру болып табылады.

5

МК 1, МК 7

Бейіндік пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

43

Сапа жүйелері

СМЖ мақсаттары мен міндеттері.Өнім сапасының факторлары.  TQM концепциясы мен модельдері. СМЖ әзірлеу, енгізу, жұмыс істеу кезіндегі іс-қимыл тәртібі. Процесстерді басқару. Ақау себебтерін жою. CALS, ARIS-технологиялар

6

МК 1, МК 5, МК 7

44

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Сынаулар мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің негізгі ережелері туралы білімді қалыптастыру: сынаулар мен бақылаудың міндеттері мен түрлері. Сынау технологиялық процесс ретінде. Сынақтарды дайындау және өткізу. Сынақтарды сертификаттау, сынау сапасының жүйесі. Сынауды автоматтандыру

5

МК 1, МК 2, МК 8

45 

Тауарлар және қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Тауар сапасын сараптау түсінігі және оның жіктелуі. Сараптаудың жалпы ережелері. Сараптау нәтижесін талдаудағы сандық технологиялар. Сарапшының біліктілік сипаттамасы. Тауар сапасын бағалау әдістері. Қызмет сапасын сараптау ерекшеліктері.

5

МК 4, МК 5, МК 7

46

Материалтану

Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысы. Материалдардың сапасын бақылау. Материалдарды дайындау және пайдалану кезінде олардың қасиеттеріне әртүрлі факторлардың әсері.

5

МК 4, МК 5, МК 7

47

Шикізат және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

Шикізат пен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі. Түсінігі, мәні және жету жолдары. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару және қамтамасыз ету.

5

МК 1, МК 5, МК 7

48

Пәнаралық курс "Азық-түлік өнімдерінің өндірісің басқару және экономика"

Тамақ өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындары кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысандары. Өндірісті басқару. Кәсіпорын персоналын басқару. Кәсіпорынның пайдасы мен рентабельділігін басқару. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау.

5

МК 1, МК 5, МК 7

49

Пәнаралық курс «Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру»

ҚТК жіктелуі. ҚТК жабдықтауды ұйымдастыру. Қойма және ыдыс шаруашылығын ұйымдастыру. Өндірісті жедел жоспарлау және технологиялық құжаттама. Өндіріс құрылымы. Қосалқы үй-жайлардың, тарату және дайын өнімнің бракераж жұмыстарын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

5

МК 1, МК 5, МК 7

50

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау стандарттары

Кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйесі, тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі және экологиялық менеджмент саласындағы басқару. Құжатталған ақпарат

5

МК 1, МК 5, МК 7

51

Өнім және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау

Сәйкестікті растау рәсімі. Өнімдер мен қызметтерді сертификаттаудың нормативтік-құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасында өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі. ЕАЭО өнімнің сәйкестігін растау. Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау. Қызметтерді сертификаттау.

5

МК 1, МК 2, МК 8

52 

Сапа менеджменті экономикасы

Сапа менеджменті экономикасы саласындағы білімді жүйелендіру: сапа басқару объектісі ретінде, бәсекеге қабілеттілік және сапа, сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындарды басқару, сапаға арналған шығындарды есепке алу, жаңа өнімнің сапасын басқару, ақаудың және одан болатын шығындардың экономикалық талдауы, өнім сапасының экономикалық тиімділігі.

5

МК 1, МК 2, МК 8

53

Сәйкестікті растау органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу

Негізгі ұғымдар. ҚР-дағы аккредиттеу жүйесі. Аккредиттеу жөніндегі органның құрылымы. Аккредиттеу жөніндегі органның сапасын қамтамасыз ету. СРО және СЗ аккредиттеу рәсімі. Халықаралық аккредиттеу жүйесі және ҚР-ның олардың қызметіне қатысуы.

6

МК 1, МК 2, МК 8

54

Халықаралық және мемлекетаралық стандарттау

Стандарттау саласындағы халықаралық және мемлекетаралық ынтымақтастық, оған ҚР қатысуы. Стандарттау бойынша халықаралық және аймақтық ұйымдар. Халықаралық және мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу тәртібі. Халықаралық және мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау тәртібі

6

МК 1, МК 2, МК 8

55

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

Метрологиялық қамтамасыз етудің міндеттері. Ғылыми-ұйымдастыру негіздері. Өндірісті дайындауды метрологиялық қамтамасыз ету. Метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік құжаттары. Өнімнің өмірлік циклінің сатыларын қамтамасыз ететін өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау. Сандық технологияларды қолдану.

6

МК 1, МК 2, МК 8

56

Шикізат пен азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау

Шикізат пен дайын азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау әдістерінің жіктелуі мен сипаттамасы. Нормативтік негізі.  Бақылау жүргізу алгоритмі. Сапаны бақылаудағы сандық технологиялар. Сапаны бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану. Сапаны арттыру бойынша іс-шаралар.

6

МК 1, МК 2, МК 8

Құзыреттіліктер шифры

Компетенцияның мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

МК 1

Мультимәдениеттік, мультитілдік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және дене дамуына қабілеті

ОН1

Қазақстанның даму тарихын сыни тұрғыдан біледі және ұғына алады, өзгеріп жатқан әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік-саяси білімді қолданады; дене және экологиялық мәдениеттің, төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздікті және қорғауды қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарын қолданады

ОН2

Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникацияларды жүзеге асырады, практикалық қызмет пен қарым-қатынаста қазақстандық патриотизм мен әлеуметтік жауапкершілік танытады, академиялық адалдықтың мәдениетін көрсетеді

МК 2

Өндіріс, бизнес, ғылым, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН3

АКТ-ның түрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

МК 3

Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласында білімін түсіну және практикада қолдана қабілеті

ОН4

Ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыратын әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімі бар, ғылыми зерттеулердің әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану.

ОН5

Кәсіптік қызметте есеп жүргізе алады, физика-химиялық үрдістер, микробиология және санитария негіздері білімін қолдана алады

МК 4

Техникалық реттеу, стандарттау және метрология саласындағы жұмыстардың теория мен практикасын игеру қабілеті

ОН6

Стандарттау, сертификаттау, метрология негіздерін біледі, нормативтік-құқықтық және нормативтік құжаттарды және оларды қолдану тәртібін түсінеді

ОН7

Өнім, процестер, қызметтер сапасының деңгейін квалиметриялық және сараптамалық бағалауын жүзеге асырады

МК 5

Кәсіби қызметінде товароведно-технологиялық білімдерін қолдана білу

ОН8

Өнімді сәйкестендіре алады, тауартану, технология және шикізат, материалдар, тауарлар мен қызметтерді сараптау білімін қолдана алады

ОН9

Өнімдер мен қызметтерді өндіруге, енгізуге және нарыққа жылжытуға қатысты техникалық объектілерге нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және өзектілендіреді

МК 6

Қосымша профильдің бағдарламасын меңгеру қабілеті

ОН10

Таңдалған MINOR бағдарламасына сәйкес саладағы қосымша құзыреттіліктерді меңгерген

МК 7

Кәсіпорынның стратегиясы шеңберінде ұйымдық-басқару қызметін орындау қабілеті

ОН11

Технологиялық/өндірістік процестерді, кәсіпорын өндірісін басқару жүйесін ұйымдастыруды, жұмыс істеуін және жетілдіруді қамтамасыз етеді

МК 8

Стандарттау, сәйкестікті растау және метрология саласында кәсіптік міндеттерді шешу қабілеті, үнемі кәсіби біліктілігін арттыруға ұмтылыс

ОН12

Стандарттау, сәйкестікті растау және метрология бойынша жұмыстарды жүргізу технологиясын, кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Өзін-өзі талдау дағдыларын меңгерген

Тәжірибе атауыОқу

Курс: 1

Мақсаты: Оқу (таныстыру) тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алуды, студенттерді өндірістік ортамен таныстыруды, білім беру бағдарламасына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді игеру болып табылады.

Күтілетін нәтиже: ЖОО қызметінің негізгі бағыттарын, білім беру бағдарламасының ерекшеліктерін білу. Нормативтік техникалық құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын игеру. Еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын игеру.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 2

Мақсаты: Өндірістік тәжірибенің мақсаты кәсіптік құзыреттерді бекіту, білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызметтің практикалық дағдылары мен тәжірибесін игеру болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін білу. Қолданылатын шикізаттың, шығарылатын өнімнің (ұсынылатын қызметтердің) сапа көрсеткіштерін білу. Шикізат пен өнім сапасының көрсеткіштерін бағалау, өндіріс объектілеріне нормативтік техникалық құжаттарды өзектендіру дағдыларын игеру. Ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе жинақтау.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 3

Мақсаты: Өндірістік тәжірибенің мақсаты кәсіптік құзыреттерді бекіту, білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызметтің практикалық дағдылары мен тәжірибесін игеру болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Өндірістің технологиялық процесін, инновациялық технологияларды білу. Өндіріске жататын объектілерге стандарттар мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу және өзектендіру дағдыларын игеру. Топтық жұмыс дағдыларын игеру. Сапа менеджменті, техникалық бақылау, стандарттау бөлімдерінің жұмыс ерекшеліктерін түсіну.

Тәжірибе атауы: Өндірістік

Курс: 4

Мақсаты: Өндірістік тәжірибенің мақсаты кәсіптік құзыреттерді бекіту, мамандық бойынша кәсіптік қызметтің практикалық дағдылары мен тәжірибесін игеру болып табылады

Күтілетін нәтиже: Өз қызметін өз бетінше жоспарлау, кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету, ақпаратты талдау, өндірісті дамыту үшін цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру. Өнімнің сәйкестігін растау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың, өнім өндірудің (қызмет көрсетудің) технологиялық процестерінің жұмыс істеуі мен жетілдірілуінің, кәсіпорынның өндірісті басқару жүйесін (менеджмент жүйесін) ұйымдастырудың, өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің ерекшеліктерін түсіну және дағдыларын игеру.

Тәжірибе атауыДиплом алды

Курс: 4

Мақсаты: Дипломдық жұмыс (жоба) үшін мәліметтер жинау. Кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, сыни ойлау қабілетін, ұжымда жұмыс істеу қабілетін көрсету. Өндірісте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану. Стандарттау, сәйкестікті растау және метрология бойынша жұмыстар жүргізу. Статистикалық деректерді талдау.

Күтілетін нәтиже: Өз қызметін өз бетінше жоспарлау, ғылыми зерттеу жүргізу, кәсіби құзыреттілігін көрсету, ақпаратты талдау, қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау, цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру..

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus