• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В07502

  Мамандығы:

  Стандарттау, сертификаттау және метрология

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • 01.10.2016 жылға білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  110
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  7
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  1

Баған атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламаның атауы

6В07502 «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Білім беру бағдарламаның түрі

Қолданыстағы  білім беру бағдарлама

Даярлау бағыттарының жіктелуі және коды

6В075 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)»

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В076 «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)»

Білім беру бағдарламаның мақсаты

Білім беру бағдарламаның мақсаты: тұтыну тауарлары мен қызмет көрсету аясында  стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша   еңбек нарығының  заман талабына сай инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету

Оқыту ұзақтығы мен түрі

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл ж/о базасында

Күндізгі,  күндізгі ҚОТ қолдану арқылы

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

техника және технологиялар бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

сапа жөніндегі менеджер, сәйкестікті растау жөніндегі органның маманы, сынақ зертханаларының бас маманы, ҚР техникалық реттеу және метрология комитетінің бас маманы

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламаның  аккредиттеуі болуы

Бар

SA-A № 0138/1

21.05.2018 ж. – 19.05.2023 ж.

Білім беру бағдарламаның  бірегейлігі

Білім беру бағдарламаның  бірегейлігі: білім беру бағдарлама тұтыну тауарлары мен қызмет көрсету аясында  тауартану және азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар  сараптамасы туралы білімі бар стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша  бакалавр даярлауға бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

1

Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология

Әлеуметтану қоғам оны құрайтын жүйелерді (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеу және даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты қоғамдық сананы жаңғырту, саяси ұғымдар, теориялар мен тәсілдерді игеру міндеттерді шешу тұрғысында білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын  қалыптастыру болып табылады.

Мәдениеттану социогуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, культурологиялық ақпаратты меңгеруге, түсініктерді, мәдениеттану идеялар мен теорияларды түсіндіруге бағытталған.

Психология негізгі психологиялық үрдістері, жай-күйін, қасиеттерін, осы әлемді көрсету үдерісінде тұлғаның ішкі әлемін зерттейді.

8

ТҚ1,

ТҚ3

 

2

Қазіргі Қазақстан тарихы

Қазіргі Қазақстан тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті, тарихи білімдерін қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени үдерістердің және мемлекеттіліктің қалыптасуына және дамуына бағыттайды. Курс қазақ елінің этногенез мәселелерін,  Ұлы дала жерінде мемлекеттілікті және өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды қарастырады, жедел жаңғырту кезеңінде қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

ТҚ1,

ТҚ3

 

3

Философия

 

Философия студенттердің ашықтық сана, түсіну, меншікті, ұлттық коды мен ұлттық сана-сезімді, рухани жаңғырту, конструктивті-сыни ойлау, білімдер және білім беру мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Курс философиялық мәдениетті меңгеруге, қоғамдық сананы жаңарту мен қазіргі ғаламдық мәселелерді шешу контексінде, студенттерде рефлексия қалыптастыруға, толеранттықты, мәдениетаралық диалогты және мәдени ойлауды нығайту және дамытуға бағытталған.

5

ТҚ1,

ТҚ3

 

4

Дене шынықтыру

"Дене шынықтыру" оқу пәні жоо-да дене шынықтыру және спорт сақтау үшін, денсаулығын нығайту және кәсіби іс-әрекетке даярлау тиісті қаражаттарын мақсатты пайдалануын қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттіліктерін қалыптастырады.

8

ТҚ1

5

Шетел тілі

Шетел тілі студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, іскерліктер және дағдыларын төрт түрлері (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым) дамытады. Сондай-ақ тілдік дайындықтың интерактивті сипаты бар, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағдарланған. СОӨЖ түрінде ұйымдасқан абзацты/қысқаша баяндау, мәтін және жобалау жазу жұмыстарын қамтитын, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығулар орындау кіретін СӨЖ үлкен мән студенттердің өзіндік жұмысына беріледі.

10

ТҚ1

 

6

Қазақ (Орыс)  тілі

Қазақ тілінің курс мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптар дамытуға бағытталған барлық сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөздік жұмыс, игеру тұрмыстық әңгімелер әр түрлі жағдайларда және қазақ тілінің терминологиясын қамтиды.

Орыс тілді мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қолданылатын орыс тілі білімін жандандыруға және жетілдіруге, коммуникативтік құзыреттіліктерін жетілдіруге, шешендік дағдыларын дамытуға бағытталған

 

ТҚ1

7

Ақпараттық-коммуникативті технологиялар (Information and Communication Technologies)

Қоғамның дамуының өзекті секторларындағы АКТ рөлі. АКТ-ның саласындағы стандарттар, компьютерлік жүйелерге енгізу. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, бағдарламалық қамтамасыз ету. Операциялық жүйелер, адам-компьютерлік өзара іс-қимыл, деректер базасының жүйесі, деректерді талдау. Деректерді басқару, желілер және телекоммуникация, әлем, интернет-технологиялар, бұлтты және мобильдік технологиялар, мультимедиалық технологиялар, смарт-технологиялар, электронды технология. Электрондық бизнес. Электрондық оқыту. Электрондық үкімет, Ақпараттық технологиялар, кәсіби. Өнеркәсіптік АКТ дамыту перспективалары, АКТ.

(An ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT, Introduction to computer systems. Architecture of computer systems, Software. Operating systems, Human-computer interaction, Database systems, Data analysis. Data management, Networks and telecommunications, Cyber security, Internet technologies, Cloud and mobile technologies, Multimedia technologies, Smart Technology, E-technologies. Electronic business. E-training. Electronic government, Information technologies in the professional sphere. Industrial ICT, Prospects of development of ICT).

5

ТҚ2,

ТҚ3

Таудау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

8

Экология және өмір-тіршілік қауіпсіздігі

Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара əрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтары, биосфераның даму заңдылықтары, экологиялық жүйелер мен биосфераның тұтастай алғанда жұмыс істеуі, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету және техносферы жағдайында антропогендік және табиғи шығу тегі теріс әсерінен адамды қорғау.

5

ТҚ1, ТҚ3

Дінтану

Негізгі діни бағыттары туралы білімін қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас және толеранттылық мәдениетін қалыптастыру, дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер және діни экстремизм әсеріне қарсы тұруды білу. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас және діни экстремизмді еңсеру мәдениетін қалыптастырады.

5

ТҚ1, ТҚ3

"Мәңгілік ел" құндылықтары

"Мәңгілік Ел" құндылықтары - бұл халықтық салт-дәстүрлер мен отандық мүдделері бастаулары туралы біртұтас түсінік, әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мәні, қоғамдық және ішкі адам өмірі, ашық жүйеде тең құқылы қарым-қатынас пен белгілі бір тұрғылықты жері - Атамекенде адамдардың қоғамдастық бірлікке негізделген

5

ТҚ1, ТҚ3

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

9

Оқу практикасы

Жоғары оқу орны қызметінің, білім беру бағдарламасының ерекшеліктерінің негізгі бағыттарымен таныстыру. Стандарттау, сертификаттау және техникалық реттеу саласындағы нормативтік және технологиялық құжаттарды зерделеу. Ұжымда жұмыс істеуді дағдылану.

1

ТҚ1, ТҚ3

10

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Шетел тілін тәжірибе жүзінде кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте қолданатын, сондай-ақ мақсаттары үшін өздігінен білім алу үшін мүмкіндік беретін студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

3

ТҚ1

11

Математика

Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде қолданатын бірқатар математикалық әдістері мен тәсілдерін меңгеру, мысалы, зерттеу әдістері, сызықты жүйелердің жалпыланған желілік алгебра; бастау дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздері; ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

5

ТҚ2, ТҚ3

12

Physics (Физика)

Introduction. The role of the study of physics in the formation of knowledge of food technology. Kinematics. Dynamics. Laws of conservation of momentum and energy. Vibrations and waves. Statistical physics and fundamentals of thermodynamics. Electromagnetic oscillation. Optics. Quantum theory. (Кіріспе. Тамақ өнімдерінің технологиясы білімдерін қалыптастырудағы физиканың рөлі. Кинематика. Динамика. Импульс және энергия сақталу заңдары. Тербелістер және толқындар. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электромагниттік тербелістер. Оптика. Кванттық теориясы).

5

ТҚ3

13

Standardization and certification (Стандарттау және сертификаттау)

Introduction to the subject area of the bachelor of standardization and certification: the national system of standardization. Standardization in the service of consumer protection. Normative documents on standardization. State and main tendencies of development of certification. Terms and definitions in the field of certification. The structure and main provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of certification. (Стандарттау және сертификаттау бойынша бакалавр  қызметінің пәндік аясымен танысу: Ұлттық стандарттау жүйесі. Стандарттау қызметінде тұтынушылардың құқықтарын қорғау. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар. Сертификаттаудың дамуының негізгі тенденциялары және жағдайы. Сертификаттау саласындағы терминдер және анықтамалар. ҚР сертификаттау саласындағы заңнаманың құрылымы мен негізгі ережелері)

5

ТҚ3, ТҚ4

14

Метрология

Метрология негіздерімен танысу: Метрологияға кіріспе. Метрология - өлшеулер туралы ғылым. Метрологияның ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері. Қазіргі заманғы метрологияның талаптары. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудегі құқықтық негіздері, ҚР "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" заңының негізгі ережелері. Метрология бойынша заңнаманы бұзғаны үшін жауаптылық. Өлшенетін шамалар. Физикалық шамалардың бірліктерінің халықаралық жүйесі. Өлшеу түрлері мен әдістері.

5

ТҚ3, ТҚ4

15

Өлшеудің жалпы теориясы

Өлшеу қателіктері, қателіктердің математикалық модельдері. Жүйелік қателіктер: анықтау тәсілдері, болдырмау және есепке алу. Кездейсоқ қателіктер, ықтималдықтар сипаттамасы және үлестіру заңдары.  Сенімді ықтималдық және сенімді интервал. Өлшеулер нәтижелерін өңдеу. Өлшенетін  шамалардың және өлшеу құралдарының математикалық модельдері.

5

ТҚ3, ТҚ4

16

Квалиметрия

Өнімнің, жұмыстар мен қызмет көрсетудің сапа деңгейін бағалаудың негізгі аспектілері, қажетті сапаға жету бойынша келесі басқарумен. Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. өнімнің сапа деңгейін бағалаудың әдістемесі.

5

ТҚ3, ТҚ4

17

Өндірістік практикасы

Мамандығы бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін зерделеу. Қолданылатын шикізаттың, шығарылатын өнімнің (қызметтердің) көрсеткіштерінің сапасын, оларды бағалау әдістерін, өндіру нысандарына нормативтік-техникалық құжаттаманы өзектендіру, ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

Таңдау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

18

Basics of law (Құқық негіздері)

It is aimed at the acquisition of legal knowledge necessary for the successful professional activity of specialists in the conditions of the rule of law. (Білім алушылардың құқықтық мемлекет жағдайында мамандардың кәсіби қызметіне қажетті құқықтық білім алуына бағытталған)

   5

ТҚ1, ТҚ3

Bases of Anti-Coruption (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздер)

The purpose of teaching the discipline "Fundamentals of combating corruption" is the acquisition of professional competencies necessary for successful professional activity of specialists in modern conditions, as well as the formation of anti-corruption behavior of students and the public atmosphere of rejection of corruption, the formation of active citizenship of Kazakhstan in combating corruption. ("Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері" пәнің оқытудың мақсаты білім алушылардың қазіргі заман жағдайында мамандардың кәсіби қызметіне қажетті кәсіби құзыреттілікті меңгеріп алуы болып табылады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық үлгісін және білім алушылардың қоғамдық, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау атмосферасын, қазақстандықтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді азаматтық позициясының қалыптастыру.)

5

ТҚ1, ТҚ3

19

Химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйесі. Химиялық байланыс және молекулалардың құрылысы. Химиялық кинетика. Химиялық термодинамика

5

ТҚ3

Органикалық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Органикалық химия саласындағы білімді қалыптастыру: Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Арендер. Гидроксид қосылыстары. Оксоқосылыстар. Карбон қышқылдары және олардың туындылары. Нитроқосылыстар, аминдер. Азо-және диазоқосылыстар. Амин қышқылдары. Липидтер. Көмірсулар.

5

ТҚ3

20

Аналитикалық химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Гравиметрлік талдау әдісі, Титриметриялық талдау әдісі. Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісі. Тұндыру әдісі. Комплексонометрии әдісі. Рефрактометриялық, поляриметриялық, потенциометриялық, кулонометриялық, хромотаграфиялық талдау әдістері. Тамақ өнімдерін талдау.

5

ТҚ3

Физикалық және коллоидты химия

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Заттар құрылымы туралы ілімнің элементтері. Химиялық тепе-теңдік. Фазалық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электрохимия. Коллоидтық химия. Беттік құбылыстар. Дисперсті жүйелердің жеке өкілдері. Коллоидты БАЗ. ЖМҚ және олардың ерітінділері.

5

ТҚ3

21

Электротехника негіздері

Электротехникаға кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары және олардың қолданылуы. Сызықты электр тізбектері айнымалы ток. Синусоидалды тоқ тізбегінің өткізгіштігі. Электрондық техника элементтері. Электрондық құрылғылар.

5

ТҚ3

Теориялық механика

Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Механикалық қозғалыс. Кинематиканың мәні мен міндеттері. Нүкте кинематикасы. Қатты дененің кинематикасы. Үдемелі қозғалыс және қатты дененің айналымы. Қатты дененің жазық қозғалысы.  Нүктенің күрделі қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күшті параллель көшіру туралы теорема. Дене жүйесінің тепе-теңдігі. Негізгі ұғымдар мен динамика заңдары және оларды  практикада қолдану.

5

ТҚ3

22

Жылутехника

Жылутехника саласында білімді қалыптастыру: Термодинамикадағы негізгі ұғымдар, бастапқы ережелер. Термодинамика заңы. Термодинамикалық процестер. Нақты газдар. Су буы. Ылғалды ауа. Термодинамикалық циклдері. Жылу алмасу теориясының негіздері. Конвективті жылу алмасу. Жылулық сәуле шығару. Жылу беру. Өнеркәсіптік жылутехникасы. Жылу алмасу аппараттарының есептеу негіздері.

5

ТҚ3

Қолданбалы механика

Кіріспе. Болашақ кәсіби қызметтегі пәннің рөлі. Қарапайым қозғалыс түрлерінің кинематикалық сипаттамалары. Материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары. Созылу, сығылу. Материалдардың механикалық сипаттамалары және беріктікке есептеу. Бұралу. Серіппелерді есептеу. Иілу кезінде эпюр құру. Иілу кезінде кернеу. Ауыспалы кернеу кезіндегі беріктік. Дәнекерленген қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар. Тізбекті берілістерді есептеу.

5

ТҚ3

23

Техникалық реттеудің негіздері

Техникалық реттеудің міндеттері, мақсаттары мен принциптері. Техникалық реттеу объектілері.  Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің негізгі ережелері. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау. Техникалық реттеу ұйымдастыру.

5

ТҚ3, ТҚ4

Патенттану

Өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру. Патенттерді қолдану ерекшеліктері, өнеркәсіптегі ноу-хау. Патенттік зерттеулер. Зияткерлік меншік.

5

ТҚ3, ТҚ4

24

Микробиология

Микробиологияның теориялық және қолданбалы аспектілері: Микроорганизмдер морфологиясы және жүйелілігі. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігінің микробиологиялық көрсеткіштері.

5

ТҚ3

Санитария и гигиена

Шикізат және дайын өнімге қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Кәсіпорындарындағы гигиена және санитария. Азық-түлік өнімдері саудадағы санитария және гигиена. тауарларды сертификаттау схемаларындағы санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтер.

5

ТҚ3

25

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Тамақ өндірістері және тамақ өнімдері. Ет және балық өнімдерінің жалпы технологиясы. Сүт және сүт өнімдерінің жалпы технологиясы. Өсімдік майлары мен майлардың жалпы технологиясы. Ұн, жарма және жармалық концентраттардың және макарон өнімдерінің жалпы технологиясы. Наубайханалық ашытқы, нан және нан бөлішке өнімдерінің жалпы технологиясы. Қант өндірудің жалпы технологиясы. Кондитер өнімдерінің жалпы технологиясы. Қоғамдық тамақтану өнімдерінің жалпы технологиясы.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

Қызмет көрсету технологиясы және сервис

Қызмет көрсету технологиясы және сервис саласындағы білімді қалыптастыру: Қызметтің сипаттамасы және концепциясы. Мейрамханалық бизнес. асхана ыдысына, аспаптарға, киімге қойылатын талаптар. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

26

Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы

Шикізат, материал мен тұтыну тауарлардың аясында теориялық және практикалық дағдыларын меңгеру. Тұтыну қасиеттері. Ассортименті. Сапаға қойылатын талаптар.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы

Азық-түлік өнімдерінің тауартануы аясында білімдерін қалыптастыру. Тауартанудың теориялық негіздері. Тауар топтары ассортиментінің сипаттамасы. Азық-түлік тауарларының сапасына қойылатын талаптар.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

27

Стандарттар мен нормативті құжаттаманы жасау технологиясы

Классификация нормативных документов и требования к ним. Особенности разработки нормативных документов различных категорий и видов. Требования к стандартизации продукции, услуг и технологических процессов. Принципы построения конструкторской, технологической документации

Нормативті құжаттарды жіктеу және оларға қойылатын талаптар. Нормативтік құжаттардың әртүрлі санаттарын және түрлерін әзірлеу ерекшеліктері. Өнім стандарттауына, қызметтер мен технологиялық процестерге қойылатын талаптар. Конструкторлық, технологиялық құжаттаманы құру принциптері,

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылық шикізаттарын компоненттерге іріктеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттары құрамаларынан жинақтау арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын құрамалап өңдеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын жууға арналған жабдықтар.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

28

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерлік жобалар»

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, Тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

ТҚ6

29

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Экономикалық теория, Менеджмент, Фирма экономикасы, Кәсіпкерлік

20

ТҚ6

30

Майнор бағдарламасы «Базалық құқықтық» 1  

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару ҚР

20

ТҚ6

31

Майнор бағдарламасы «Базалық құқықтық» 2

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару ҚР Табиғатты пайдалану құқығы

20

ТҚ6

32

Майнор бағдарламасы «Бизнестің құқықтық негіздері»

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы,

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы.,

Құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу сыртқы экономикалық қызмет,

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы

20

ТҚ6

33

Майнор бағдарламасы «Қаржы»

Қаржы, салық және Салық салу, Банк ісі, Ұйым-банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимыл

20

ТҚ6

34

Майнор бағдарламасы «Бизнес-информатика»

Электрондық бизнес, Компьютерлік дизайн-технология, IT-шешімдер және индустриясы, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

ТҚ6

Профильдік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

35

Сапа жүйелері

СМЖ мақсаттары мен міндеттері. TQM тұжырымдамасы мен моделдері. СМЖ әзірлеу, енгізу, қызметі кездегі іс-қимыл тәртібі. Сапа саласындағы ұйымдастыру саясаты. Құжатталған ақпарат. CALS, ARIS -технологиялар

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

36

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі және бақылау

Сынау мен бақылаудың міндеттері және түрлері. Сынау технологиялық процесс ретінде. Сынауды дайындау және жургізу. Сынау бірлігін камтамасыз етудің жалпы ережелері және оларға қойылатын талаптар. Сынауды сертификаттау және сынау  сапасының жүйелері. Механикалық әсерлерге сынау. Механикалық әсерлерге сынау. Механикалық әсерлерге сынау. Климаттык әсерлерге сынау. Климаттык әсерлерге сынау. Сынауды техникалық қамтамасыз ету. Сенімділікке     сынау.     Сынауды автоматтандыру.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

37

Өндірістік практика

Өндірудің технологиялық процесімен танысу. инновациялық технологияларды меңгеру, өндіру объектілеріне жататын нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру. Өнім (қызмет көрсету) өндіру, технологиялық процестерді ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Топтық жұмыс істеуге дағдылану. Басқару, техникалық бақылау, стандарттау бөлімдерінің жұмыс сапасын зерделеу.

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

38

Өндірістік практика

Өз бетінше өз қызметін жоспарлауға, кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсете білу, ақпаратты талдау, өндірісті дамыту үшін сандық технологиялар қолдану дағдыларын меңгеру. сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруымен, өндірістің технологиялық процесімен материалдық қамтамасыз ету бөлімдерімен танысу. Жұмыс істеуін қамтамасыз ету және өнім өндіру (қызмет көрсету) технологиялық процестерді жетілдіру, кәсіпорынның өндірісті басқару жүйесін ұйымдастыру.

10

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

39

Диплом алдындағы практика

Кәсіби коммуникацияларын, сыни ойлауын қабілетін көрсетуді, ұжымда жұмыс істеуге дағдылануды жүзеге асыру. Өндірісте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар әр түрлі түрлерін пайдалану. стандарттау, сәйкестікті растау және метрология бойынша жұмыстарды жүргізу. Статистикалық деректерді талдау және қорытындыларды, ұсыныстарды тұжырымдау.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

Таңдау бойынша компонент

Пәннәі атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастыратын құзіреттіліктер (кодтар)

40

Тауар және қызмет көрсетудің сапасын сараптауы

Сараптаманың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сараптамасы. Азық-түлік емес тауарлардың сараптамасы. Тауарларды идентификациялау және фальсификациялау.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

Материалтану

Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың атомды-кристаллдық құрылысы. Металдардың физикалық табиғаты. Кристалдық торлар дефектісі. Металдарды зерттеулердің негізгі әдістері.

5

ТҚ4, ТҚ5, ТҚ7

41

Шикізат және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

Шикізат және азық -түлік өнімдерінің қауіпсіздігінің мәні: негізгі түсініктері, маңызы және жету жолдары. Шикізат және азық - түлік өнімдерінің  халықаралық стандарттау қауіпсіздігі. Азық – түлік өнімдеріннің   табиғи компоненттері және адам организмына олардың  тигізетін әсері.

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

Азық-түлік өнімдерін өндіруін басқару және экономикасы

Сапа экономикасы менеджмент философиясы ретінде. Сапаға жұмсалған шығын: мазмұны, жіктелуі. Сапаға жұмсалған шығынды талдау және басқару. Сапаға жұмсалған шығынды ескеру әдістері. Тағам өнеркәсібінде жобалық сапаны қалыптастыру. Сапа функцияларын құрылымдау. Тағам өнеркәсібіндегі кәсіпорындарында сапа экономикасын басқару. Экономикалық тиімділік.

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

42

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру

Тамақ кәсіпорны салалары мен оны ұйымдастыру ерекшеліктері. Қоғамдық тамақ кәсіпорының түрлері мен жұмыстарын ұйымдастыру. Қосалқы қызметтердің, цехтердің және қызмет көрсету шаруашылықтарын ұйымдастыру. Дайын өнімдердің бракеражасын ұйымдастыру. Үлестіргіштің жұмысын ұйымдастыру. Тамақ кәсіпорындарын жобалаудың негізі.

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау стандарттары

Еңбекті қорғауды басқару жүйесін ұйымдастыру. Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі. Тәуекелдерді бағалау процестері. Кәсіби қауіпсіздік пен денсаулық менеджменті жүйесіне қойылатын талаптар. Қауіпті факторлар және ескерту әрекеттері. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі.

5

ТҚ1, ТҚ5, ТҚ7

43

Тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау

Сәйкестікті растаудың рәсімі. Өнімнің және қызмет көрсету сертификаттауының нормативті-құқықтық негізі. Тауарды сертификаттау бойынша шетелдік тәжірибе. Өнімді сертификаттаудың өткізу тәртібі. Шетел өнімінің сәйкестігін растау. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім үлгілерін сертификаттау кезіндегі теңестіру әдістері.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

Сапа менеджментінің экономикасы

Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Менеджмент функциялары. Жоспарлау. Басқаруды ұйымдастыру. Мотивация – басқару функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация теориясы. Мотивацияның маңызы. Бақылау: бақылаудың маңызы, түрлері мен функциялары. Бақылау процесі. Менеджменттегі коммуникациялар, олардың дамуы.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

44

Сәйкестікті растау және сынақ орталықтарын аккредиттеу

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Аккредиттеу саласындағы негізгі түсініктер. ҚР Аккредиттеу жүйесі. Аккредитттеу органының құрылымы. Аккредитттеу органының сапасын қамтамасыз ету. Аккредиттеу органының қызметшілерінің жете білушілігі. Аккредиттеу органының құжаттамалары. Сынақ зертханаларын аккредиттеу. Халықаралық аккредиттеудің жүйелері. Сынақ зертханаларын аккредиттеу.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

Халықаралық және мемлекетаралық стандарттау

Стандарттау саласындағы халықаралық қарым-қатынас. Стандарттау саласындағы халықаралық ұйымдар. ИСО комитеттерінің іс- шараларын ұйымдастыру. Стандарттау халықаралық электротехникалық комиссияның аясында. Халықаралық стандарттың жасалу реті. Ұлттық дәрежеде халықаралық стандарттарды қолдану реті.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

45

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

Метрологиялық қамтамасыз ету міндеттері. Өңдірісті дайындауды метрологиялық камтамасыз ету. Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері. Метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік құжаттары. Метрологиялық қызметтер. Өнімнің өмірлік циклінің сатыларын қамтамасыз ететін кәсіпорындарды метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау. Метрологиялық бақылау.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау

Тексеру әдістері. Құрғақ заттарды және ылғалдылықты анықтау. Ақуызды анықтау. Къельдаль әдісі. Майларды анықтау. Көмірсулар мен спиртті анықтау. Күлді, минералдық қоспаларды және хлоридтерді анықтау. Қышқылдылықты анықтау. С дәруменнің құрамын анықтау. Бірінші, екінші тағамдардың және сусындардың сапасын анықтау. Қамыр бұйымдарының сапасын анықтау. Тағамның химиялық құрамы мен энергетикалық құндылығын анықтау.

5

ТҚ1, ТҚ2, ТҚ8

Құзыреттіліктің шифры

Құзыреттіліктің мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

ТҚ 1

Мультимәдениеттік, мультитілдік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және дене дамуына қабілеті

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, азаматтық ұстанымды, физикалық және экологиялық мәдениетті, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсетеді, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсіну.

ОН2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асырады, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды, академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану.

ТҚ 2

Өндіріс, бизнес, ғылым, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН3

АКТ-ның түрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

ТҚ 3

Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласында білімін түсіну және практикада қолдана қабілеті

ОН4

Ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыратын әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімі бар, ғылыми зерттеулердің әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану.

ОН5

Кәсіптік қызметте есеп жүргізе алады, физика-химиялық үрдістер, микробиология және санитария негіздері білімін қолдана алады

ТҚ 4

Техникалық реттеу, стандарттау және метрология саласындағы жұмыстардың теория мен практикасын игеру қабілеті

ОН6

Стандарттау, сертификаттау, метрология негіздерін біледі, нормативтік-құқықтық және нормативтік құжаттарды және оларды қолдану тәртібін түсінеді

ОН7

Өнім, процестер, қызметтер сапасының деңгейін квалиметриялық және сараптамалық бағалауын жүзеге асырады

ТҚ 5

Кәсіби қызметінде товароведно-технологиялық білімдерін қолдана білу

ОН8

Өнімді сәйкестендіре алады, тауартану, технология және шикізат, материалдар, тауарлар мен қызметтерді сараптау білімін қолдана алады

ОН9

Өнімдер мен қызметтерді өндіруге, енгізуге және нарыққа жылжытуға қатысты техникалық объектілерге нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлейді және өзектілендіреді

ТҚ 6

Қосымша профильдің бағдарламасын меңгеру қабілеті

ОН10

Таңдалған MINOR бағдарламасына сәйкес саладағы қосымша құзыреттіліктерді меңгерген

ТҚ 7

Кәсіпорынның стратегиясы шеңберінде ұйымдық-басқару қызметін орындау қабілеті

ОН11

Технологиялық/өндірістік процестерді, кәсіпорын өндірісін басқару жүйесін ұйымдастыруды, жұмыс істеуін және жетілдіруді қамтамасыз етеді

ТҚ 8

Стандарттау, сәйкестікті растау және метрология саласында кәсіптік міндеттерді шешу қабілеті, үнемі кәсіби біліктілігін арттыруға ұмтылыс

ОН12

Стандарттау, сәйкестікті растау және метрология бойынша жұмыстарды жүргізу технологиясын, кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Өзін-өзі талдау дағдыларын меңгерген

  Практика атауы: оқу

  Курс: 1

  Мақсаты: қазіргі заманғы қолданбалы бағдарламаларды тереңдетіп оқу және өндірістік ортамен кәсіпорындағы өндірістік процестердің ұйымдастырылуымен алғаш танысу; студенттердің мамандық кәсібіне бейімделуі.

  Оқытудың нәтижесі: cтандарттау, метрология және сертификаттау мен өлшеудің бірыңғайлығын қамтамасыз ету салалары бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін оқу практикасында қолдана білу, нормативтік және құқықтық құжаттармен; техникалық шарттар және басқада НҚ, сонымен қатар ақпараттық парақтармен, НҚ өзгерістер бойынша тіркеу мен каталог құру жүйесімен жұмыс жасауды игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу.

   

   

  Практика атауы: бірінші өндірістік

  Курс: 2

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, мамандық бойынша кәсіби тәжірибе жинау.

  Оқытудың нәтижесі: белгілі бір өнімнің тобын шығарудағы (қызмет көрсетудегі) өндіріс технологиясы, метрологиялық қамтамассызету, сапаны бақылау мен сәйкестігін растау бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін кәсіби    қолдана білу, нормативті – техникалық құжаттармен жұмыс жасау тәжірибесін көрсете білу, сынауды жүргізудің нақты әдістерін игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу; өндірістік сипаттағы мәселелерді өзбетінше қарастыру үшін материалдарды жиыстыру және нәтижелеуді іске асыру,командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу.

  Практика атауы: екінші өндірістік

  Курс: 3

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, мамандық бойынша кәсіби тәжірибе жинау.

  Оқытудың нәтижесі: белгілі бір өнімнің тобын шығарудағы (қызмет көрсетудегі) өндіріс технологиясы, метрологиялық қамтамассызету, сапаны бақылау мен сәйкестігін растау бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу; білімін кәсіби практикада қолдана білу, нормативті – техникалық құжаттармен жұмыс жасау практикасын көрсете білу, сынауды жүргізудің нақты әдістерін игеру; алған кәсіби білімін анық және логикалық түрде көрсете білу, өндірістік мәселелерді шешу жолдарын тауып көрсете білу; өндірістік сипаттағы мәліметтерді өзбетінше қарастыру қабілетіне ие болу.

   

   

  Практика атауы: диплом алдындағы

  Курс: 4

  Цель: студенттің зерттеу тақырыбы бойынша негізгі компетенцияларды бекіту, кәсіби мамандық бойынша тәжірибелік біліктілігін арттыру.

  Оқытудың нәтижесі: зерттеудің аймағындағы мәселелердің қазіргі замандағы жағдайы бойынша түсінігі мен білімін көрсете білу; білімін кәсіби мамандық бойынша тәжирибеде қолдана білу; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; мәселені өз бетінше зерттей білу қабілетіне ие болу, кәсіби маманы аймағындағы зерттеулері бойынша түсінігін көрсете білу.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus