АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ

«Қарағанды экономикалық университетінің Хабаршысы» журналы: Экономика, Философия, Педагогика, Юриспруденция бағыттары бойынша мақалалар жариялайды .
Пікірсайыс материалдары үшін журналдың беттері әрқашан ашық, сондықтан оның мазмұны міндетті түрде құрылтайшылардың және редакция алқасының көзқарасын көрсетпейді.

«Қарағанды экономикалық университетінің Хабаршысы» журналы тоқсанына бір рет (жылына төрт рет) шығады. Қайта басылған кезде журналға сілтеме жасау міндетті.
Қарауға қабылданған мақалалар бойынша екі апта ішінде оларды жариялаудың әлеуетті мүмкіндіктері туралы мәселе шешіледі. Түпкілікті шешім Редакция алқасының талқылау нәтижелері бойынша қабылданады. Мақалалардың өтуі туралы бүкіл ақпаратты авторлар +7 (7212) 44-16-24 (6500) телефоны бойынша ала алады.
Автор Интернет желісінде Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті сайтының «ҚЭУ Хабаршысы» бөлімінде, «ҚҚЭУ Хабаршысы» журналында жарияланған, өз мақаласының электронды нұсқасын өтеусіз негізде жаңғыртуға келісім береді. Автор сайтқа шығу мүмкіндігі реттелмегенін түсінуге сүйенеді.
Жариялауға қабылданбаған мақалалар авторларға қайтарылмайды.
Жарияланым үшін қаламақы төлеу қарастырылмаған.

Назар аударыңыз: Автордың ҚҚЭУ Хабаршысына жариялау үшін мақаланы беруі ғылыми жарияланымдар әдебінде айтылған ережелер мен талаптарға келісім беру ретінде автоматты түрде қабылданады.

Жариялауға берілетін мақалалар ғылыми жарияланымдар әдебіне сәйкес келуі тиіс:
• Авторлар келтірілген фактілердің, дәйексөздердің, экономикалық-статистикалық деректердің, өз аттарының, жағрафиялық атаулардың және өзге де мәліметтердің іріктелімі мен дұрыстығы үшін, сондай-ақ ашық баспасөзде жариялауға арналмаған деректерді пайдаланғаны үшін жауап береді.
• Нақты деректерді, бүкіл мәліметтерді, әдебиеттерден алып пайдаланған және өзге де дерек көздерін, сондай-ақ мақалада келтірілетін дәйексөздерді тиісті сілтемелермен растау қажет.
• Авторлар жарияланымдарға қойылатын талаптарды сақтауы тиіс.
• Түпнұсқа жұмыс ретінде плагиатты табыс етуге және бұрын жарық көрген жарияланымға жол берілмейді.

Редакция алқасының мекен жайы: Қарағанды, Академиялық көшесі,9, Қарағанды экономикалық университеті, 363 каб, т. +7 (7212) 44-16-24 (6523). email: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.


 

Мақалалар мәтінінің форматына қойылатын талап:
• мәтіндік редактор Microsoft Word;
• қарып түрі Times New Roman 11 кегль (мақалалардың негізгі мәтіні үшін);
• бір жол аралық интервал;
• бос орын: жоғарғы, төменгі, оң жақтағы, сол жақтағы – 2 см қалдырылады;
• азат жолдан шегініс – 1 см.
Көрсетілген форматтағы мақала көлемі 8 беттен аспауы тиіс.

Жарияланымдардың міндетті элементтері болып саналады:
• мақаланың тақырыбын жеткілікті түрде толық көрсетуі тиіс УДК индексі, одан әрі азат жолдан шегініс қарып түрі Times New Roman 11 кегль;
• орыс, қазақ және ағылшын тілдеріндегі автордың (теңавторлардың) аты (бас әріптермен) және тегі (барлық әріптер бас әріппен) қарып түрі Times New Roman 10 кегль, курсив;
• авторлар туралы мәлімет: регалия, авторлардың жұмыс орны және байланыс ақпараты (орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде), қарып түрі Times New Roman 11 кегль, курсив;
• мақала атауы бас әріптермен, майлы қарып түрімен (орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде), қарып түрі Times New Roman 11 кегль, ары қарай азат жолдан шегініс;
• мақаланың аңдатпасы және түйінді сөздер орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде, қарып түрі Times New Roman 10 кегль.
• Назар аударыңыз: кез келген қысқартуға, оның ішінде аббревиатураға, түпнұсқа тілінде ғана рұқсат етіледі (өзге тілдік форматтарда мағынасы толық ашылып берілуі тиіс).

Мақала мәтінінің ұсынылған құрылымы:
1. Проблемалардың қойылысы.
2. Соңғы зерттеулерді және жарияланымдарды талдау.
3. Жалпы проблемалардың бұрын шешілмеген бөліктерін бөліп көрсету.
4. Зерттеу мақсаты.
5. Зерттеудің негізгі нәтижелері.

Қараңыз. Ресімдеу мысалы

УДК 378(574)

(азат жолдан шегініс)

Андрей ИВАНОВ, доктор философских наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 100009, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Академическая, 9, ivanov@mail.ru, +77212441578

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭПОХУ МОДЕРНА

Данная статья рассматривает основные аспекты развития конфессиональной идентичности в эпоху модерна. Особое внимание уделяется   неоднозначности оценок «секулярной эпохи» и последствий, созданного ею секулярного проекта для религиозной идентичности эпохи постмодерна.  

Ключевые слова: секуляризация, конфессия, идентичность.

(азат жолдан шегініс)

Андрей ИВАНОВфилософия ғылымдарының докторы, профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009,Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс., +77212441578

МОДЕРН ЗАМАНЫНДАҒЫ КОНФЕССИЯЛЫҚ БІРДЕЙЛІК

Аталмыш мақала модерн заманындағы конфессиялық бірдейліктің даму негізгі аспектілерін қарастырады. «Секулярлық заманды» және постмодерн заманының бірдейлігі үшін онымен жасалған жобаның салдарын бағалаудың бір мәнді еместігіне баса назар аударылады.

Түйінді сөздер: секуляризация, конфессия, бірдейлік.

(азат жолдан шегініс)

Andrei IVANOV, Doctor of Philosophy, professorSingular professor
Plural professors,
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, 100009, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Akademicheskaya str. 9,Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс., +77212441578

CONFESSIONAL IDENTITY DURING THE MODERNIST STYLE ERA

This article considers the main aspects of development of confessional identity during a modernist style era. The special attention is paid to ambiguity of estimates «Sekulyarny era» and the consequences, created by it, the sekulyarny project for religious identity of an era of a postmodern.

Keywords: sekulyarization, faith, identity.

(екі рет азат жолдан шегініс)

Текст статьи

( бір рет азат жолдан шегініс)

Список литературы:

(без абзацного отступа)

Сілтемелерді ресімдеуге қойылатын талап:
Әдебиетке сілтеме квадрат жақшамен, содан кейін үтір арқылы, кіші «с» әріптен кейін нүкте және беттің нөмірі көрсетіледі.
Қараңыз. Сілтемені ресімдеу мысалы
«Ары қарай тақырыптық бағыттар бойынша жоспарларды және факультеттер жоспарларын талдау нәтижелері бойынша келесі жоспарланатын кезеңге жоспар жобасы жасалады»[22, б.34].

Иллюстрацияларды, сызбаларды және суреттерді ресімдеуге қойылатын талаптар:
Барлық иллюстрациялардың атауы және қажет болған жағдайда, түсіндірме деректер (сурет астындағы мәтін Times New Roman 10 кегль) болуы тиіс; барлық иллюстрацияларға мақалалар мәтінінде сілтемелер берілуі қажет. «Сурет» сөзі, оның реттік нөмірі, атауы мен түсіндірме деректер тікелей суреттің астында орналасады. Иллюстрацияларды толассыз нөмірлеу арқылы араб цифрларымен нөмірлеу қажет, қарып түрі Times New Roman 10 кегль. Егер сурет біреу ғана болса, ол нөмірленбейді.
Жарияланымдарды орналыстыратын сызулар, кестелер, диаграммалар, сызбалар, иллюстрациялар мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Барлық иллюстрациялар, сызбалар мен суреттер қара түсті, мәтінге тіркелген болуы тиіс.
Қараңыз. Иллюстрацияларды, сызбаларды және суреттерді ресімдеу мысалы

АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ

Ескерту – Автор [5,9,12] деректер бойынша құрастырған
7 сурет – Қазақстандағы денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар динамикасы

Кестелерді ресімдеуге қойылатын талаптар:
Барлық кестелердің атауы (Times New Roman 10 кегль) және мәтінде сілтемелері болуы тиіс. Атауы олардың мазмұнын көрсетуі, дәл, қысқа болуы, кестелердің астында орналасуы тиіс.
Кесте, ол алғаш рет айтылатын азат жолдан кейін тікелей орналастырылуы қажет. Жолының сандары көп кестені келесі бетке ауыстыруға рұқсат етіледі.
Бағаналардың тақырыптары, негізінен, кестелер жолдарымен қатар жазылады; қажет болған кезде бағаналар тақырыптарының перпендикуляр орналасуына рұқсат етіледі. Кестелер ішіндегі деректер: қарып түрі Times New Roman 10 кегль.
Барлық кестелер мәтінге тіркелуі тиіс.
Қараңыз. Кестелерді ресімдеу мысалы
1 кесте – Қазақстанның кен өндіруші және өңдеуші өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің деректері

 Өнеркәсіп салалары

2009 жыл

2010 жыл

қаңтар-шілде 2011 жыл

Кен өндіруші өнеркәсіп және карьерлердегі пайдалы қазбаларды қазып алу (АҚШ мың. дол/адам)

150,1

181,7

141,9

Өңдеуші өнеркәсіп (АҚШ мың.дол/адам)

30,3

43,1

24,4

Ескерту – Автор ҚР статистика жөніндегі Агенттігінің деректері бойынша құрастырған [12]

 

 

Әдебиеттер тізімін ресімдеуге қойылатын талаптар:
Әдебиеттерді ресімдеу кезінде мыналар көрсетіледі:
• Автор (тегі мен аты курсивпен) – (Бендина Н.В)
• Дерек көзінің атауы, жақшасыз бас әріптермен – (Маркетинг (лекциялар конспекті): Емтихандарға дайындалуға арналған құрал. -), нүкте, сызықша қойылады. Сызықшадан кейін қала көрсетіледі, қос нүкте «:» қойылады, баспа, үтірден кейін жылы жазылады – (- М:Приор, 2000.)
• Нүкте мен сызықшадан кейін беттердің саны көрсетіледі және «с» әрпі қойылады, содан кейін нүкте (123б.) қойылады.
Мерзімді басылымдарды ресімдеу кезінде мыналар көрсетіледі:
• Автор (тегі және аты)
• Мақалалардың атаулары, жақшасыз бас әріптермен, екі қисық сызықтар //
• Дерек көзінің атауы (журнал, газеттер) бас әріптермен, содан кейін нүкте және сызық
• Шыққан жылы (нүкте, сызық), № (нүкте,сызық), содан кейін, ақпарат содан тұратын беттер (Б.1-127.)
Әдебиеттер тізімі мақаладағы дәйексөзге қарай келтіріледі, қарып түрі Times New Roman 10 кегль.
Қараңыз. Әдебиеттер тізімін ресімдеу мысалы
1. Татаркин А.И. Тұрақтандыру жолындағы аймақ экономикасы / А.И. Татаркиннің редакциялық жетекшілігімен.. – Екатеринбург: ИЭУрО РАН, 2002. – 444 б.
2. Пузанков Д.В., Рябов В.Ф., Мамонтов А.Н. Университетті дамытуды стратегиялық жоспарлау // Университеттік басқару: тәжірибе және талдау. – 2002. – № 2(21). – Б. 27-36.
3. «Назарбаев Университетінің» мәртебесі туралы, «Назарбаев. Зияткерлік Мектептер» және «Назарбаев Қор» № 395-ІV ҚРЗ 2011 жылдың 19 қаңтарындағы Қазақстан Республикасының Заңы.–оған шығу мүмкіндігінің тәртібі: http://www.kazpravda.kz/_pdf/jan11/260111.

Мақалаларды табыс ету формасына қойылатын талаптар:

Мәтін электронды түрде табыс етіледі (e-mail редакция алқасына: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.).

Мақалаға мыналарды (сканирленген түрде) тіркеу қажет:
ғылыми жетекшінің ұсынысын (студенттер мен магистранттар үшін);

Ғылыми жетекшінің ұсынысы

____________________________________________________________________________________________

(оқыған жылы, кафедрасы)

__________________________________________________________________________________________________

магистранттың   ______________________________________________________________________________________

(магистранттың Т.А.Ә )

ғылыми жетекші жариялауға ұсынған

мақаласы ____________________________________________________________

(мақаланың аты)

Ғылыми жетекшінің қолы _____________________   /                                 /

• пікір жазушының ғылыми дәрежесі мен координаттары көрсетілген, аталған зерттеу саласындағы маманның (сканирленген) пікірі (Қазақстанның, ТМД елдерінің және шетелдердің оқу және ғылыми мекемелерінде жұмыс істейтін оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер үшін)

Мақалаларға пікір жазу нәтижелері

Автордың Т.А.Ә  _________________________________________________________________________________

Мақаланың аты  _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Пікір жазушының Т.А.Ә ______________________________________________________________________________

Пікір жазушының ғылыми дәрежесі, жұмыс орны

______________________________________________________________________________________________

Пікір жазушының телефоны / email

__________________________________________________________________________

Пікір жазушының қорытындысы:

-          жариялауға қабылдансын

-          жариялауға қабылданбасын

Түсініктемелер

Келесі себептерге байланысты мақаланы жариялауға қабылдауды / қабылдамауды сұраймын:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

             Пікір жазушының қолы ________________________           /........................../

«______» _________________200__ж.

Сілтемелерді ресімдеуге қойылатын талап:

Әдебиетке сілтеме квадрат жақшамен, содан кейін үтір арқылы, кіші «с» әріптен кейін нүкте және беттің нөмірі көрсетіледі.

Қараңыз. Сілтемені ресімдеу мысалы

«Ары қарай тақырыптық бағыттар бойынша жоспарларды және факультеттер жоспарларын талдау нәтижелері бойынша келесі жоспарланатын кезеңге жоспар жобасы жасалады»[22, б.34].

Иллюстрацияларды, сызбаларды және суреттерді ресімдеуге қойылатын талаптар:

Барлық иллюстрациялардың атауы және қажет болған жағдайда, түсіндірме деректер (сурет астындағы мәтін Times New Roman 10 кегль) болуы тиіс; барлық иллюстрацияларға мақалалар мәтінінде сілтемелер берілуі қажет. «Сурет» сөзі, оның реттік нөмірі, атауы мен түсіндірме деректер тікелей суреттің астында орналасады. Иллюстрацияларды толассыз нөмірлеу арқылы араб цифрларымен нөмірлеу қажет, қарып түрі Times New Roman 10 кегль. Егер сурет біреу ғана болса, ол нөмірленбейді.

Жарияланымдарды орналыстыратын сызулар, кестелер, диаграммалар, сызбалар, иллюстрациялар мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Барлық иллюстрациялар, сызбалар мен суреттер қара түсті, мәтінге тіркелген болуы тиіс.

Қараңыз. Иллюстрацияларды, сызбаларды және суреттерді ресімдеу мысалы

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus