• Мамандық шифры:

  6B04212

  Мамандығы:

  Құқықтану-Экономика саласындағы құқықтық реттеу

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Құқық

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  2593
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  6
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  10
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  -ел ішінде
  16
  -Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

Жолдарды Жолдардың атауы ң атауы

Ескерту

Білім беру саласының жіктелуі        

6B04212 Құқықтану: экономика саласындағы құқықтық реттеу

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі  

6B042 Құқық

Білім беру бағдарламаларының тобы

В049  Құқық

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазақстан экономикасының түрлі салаларының кәсіпорындары мен ұйымдары үшін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, өз мамандығын еркін меңгерген және аралас қызмет салаларында бағдарланған, әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын жоғары білікті заңгерлер дайындау. Орталық орын экономикалық қатынастарды құқықтық реттеуді зерттеуге беріледі.

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында;

В/о базасында 2 жыл

ҚБТ қолдану арқылы күндізгі, күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

 

Берілетін дәреже:    

Құқық бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

Заңгер. Тергеуші. Адвокат. Медиатор. Нотариус. Судья. Прокурор. Заң кеңесшісі

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 02 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензияға 005-қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

2019 жылғы 1 сәуірдегі № 0150/1 SA

Уникальность  образовательной программы

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі құқық пен экономика тоғысында пәнаралық заңгерлерді даярлау болып табылады. Заңгерлік білім беруді мамандандыру экономикалық біліммен интеграция негізінде жүзеге асырылады.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде білім алушылардың философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау.

8

КК1

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                    

Қазақ (орыс)

тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі/

Дінтану/

Мәңгілік Ел "Құндылықтары»

Курс тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады

Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуцианизм, буддизм, христиан, католицизм, православие, протестантизм, ислам діндерінің мәні, пайда болу тарихы, дамуы, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән: негізгі діни бағыттар туралы білімді; конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен культтердің әсеріне қарсы тұру бойынша құзыреттерді қалыптастырады

/ Курс аясында ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; мемлекеттің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді әрі батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын нығайта түсуге шақырады.

5

КК1

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

9.                    

Оқу практикасы

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады.

1

КК1

10.                    

Пәнаралық курс

"Кәсіби-бейімделген шет тілі"

"Кәсіби бағытталған тіл" курсының мақсаты-студенттердің "Халықаралық қатынастар" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеруі, олардың деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өз білімін жетілдіру мақсатында тілді іс жүзінде пайдалануға мүмкіндік береді.

"Кәсіби бағытталған тіл" пәнін оқытудың мақсаты-Кәсіби бағытталған сөйлеудің барлық формаларының дағдыларын жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте қажетті коммуникативті және мәдениаралық құзыреттіліктерді дамыту.

6

КК1

11.                    

Мемлекет және құқық теориясы

Пәннің мақсаты - студенттерді мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, олардың түрлері, нысандары мен қызметтері туралы, мемлекеттің механизмі мен құқықтық реттеу кезеңдері, адамның құқықтары мен бостандықтары және оларды қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңдардың рөлі туралы қазіргі заманғы білімге баулу, құқықтық актілерді дұрыс түсіндіру және қолдану дағдыларын дамыту; мемлекеттің құқықтық актілеріне құрметпен қарау және олардың бұзылуына төзбеушілікті тәрбиелеу;

5

КК3

КК4

КК7

12.                    

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Конституциялық құқықтың ғылыми-теориялық ережелері, Қазақстан Республикасының конституциялық даму кезеңдері, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет пен қоғамның негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі мен функциялары, Адам мен азаматтың конституциялық – құқықтық мәртебесі, мемлекеттің және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының конституциялық жүйесі.

5

КК1

КК3

КК4

КК7

13.                    

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

Әкімшілік құқық ұғымы мен институттары, атқарушы билікті жүзеге асыру тетігі; атқарушы билікті іске асырудың нысандары мен әдістері туралы, Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік туралы, Мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдері туралы түсініктерді қалыптастыру; мемлекеттік басқарудың жекелеген салалары мен салаларында әкімшілік-құқықтық реттеу туралы білімді кеңейту.

5

КК3

КК4

14.                    

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

(жалпы бөлімі)

Азаматтық құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар, азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, меншік құқығы және басқа да заттық құқықтар, Міндеттемелік құқықтың жалпы ережелері, шарттар туралы жалпы ережелер, бұл фактілер мен мән-жайларды заңды дұрыс саралап, кәсіби қызметте материалдық құқық нормаларын іске асыруға мүмкіндік береді.

5

КК3

КК4

КК5

15.                    

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

(ерекше бөлімі)

Мүлікке меншік құқығын беру жөніндегі міндеттемелер, мүлікті және мүліктік құқықтарды пайдалануға беру жөніндегі қатынастар, жұмыстарды жүргізу және қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелер, шарттан тыс азаматтық-құқықтық қатынастар, бұл фактілер мен жағдайларды заңды дұрыс саралап, кәсіби қызметте материалдық құқық нормаларын іске асыруға мүмкіндік береді.

5

КК3

КК4

КК5

КК7

16.                    

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы

 (жалпы бөлімі)

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері, Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың арнайы мәселелері: қылмыстық жауапкершілік, сондай-ақ қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінің негізгі санаттары: Студент қылмыстық жауапкершілік негіздерінің болуы/болмауы, қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату негіздерінің болуы/болмауы мәселелері бойынша білікті заң қорытындысын беруге қабілетті; қылмыстың нақты құрамын талдау; ҚР ҚК жалпы бөлімінің ережелерін ескере отырып, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау.

5

КК3

КК4

17.                    

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы

(ерекше бөлімі)

Қылмыстық құқық саласындағы ұғымдық-терминологиялық аппарат, қолданыстағы қылмыстық заңнаманың сипаттамасы, оны қолдану практикасы, олардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасының әдістемесі негізінде қылмыстың нақты құрамының объективті және субъективті белгілерінің сипаттамасы, қылмыстарды саралау ережелері және оларды қылмыстық істер бойынша белгіленген нақты мән-жайларды қылмыстық-құқықтық бағалауда қолдану, қылмысқа қарсы күрес саласындағы негізгі құқық қолдану проблемалары, қылмыстарды саралау кезінде ең типтік сот-тергеу қателіктері және оларды жою тәсілдері

5

КК3

КК4

КК5

КК7

18.                

Кафедрааралық курс "Шет елдердің құқық тарихы"

Шет елдерде құқықтың пайда болуы мен дамуы, олардың хронологиялық реттілігі; қоғамның, мемлекеттің және құқықтың негізгі тарихи кезеңдердегі өзара байланысын түсіну; студенттерді заң шығару өнерінің үздік үлгілерімен және көрнекті реформаторлар мен заң шығарушылардың шығармашылығымен таныстыру. Римдік жеке құқықтың Қазіргі азаматтық құқықтың құқықтық институттарын дамытуға әсері, римдік жеке құқықтың негізгі институттары туралы теориялық ережелер (тұлғалар, заттарға құқық, мүлікті сатып алу тәсілдері));

5

КК1

КК4

19.                

Оқу тәжірибесі

Мақсаты - оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алу, іскерлік хат-хабарларды жүргізу, оқыту мамандығына сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс дағдыларын меңгеру.

1

КК1

КК3

КК4

КК6

20.                

Өндірістік тәжірибесі

Практиканың мақсаты-мамандық бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін оқу, командалық жұмыстың практикалық дағдыларын және кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, теориялық білімді бекіту және осы негізде кәсіби біліктерді, Дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру.

5

КК2

КК3

КК4

КК6

Таңдау бойынша компонент

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

21

Құқық саласында ақпараттық технологиялар

Құқықтану саласында қолданылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық-анықтамалық құқықтық жүйелер, құқықтық жүйелердегі моделдеу.

5

КК3

22

Ақпараттық құқық

Ақпараттық-құқықтық нормалар және ақпараттық құқықтық қатынастар. Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері. Зияткерлік меншіктің ақпараттық аспектілері. Ақпараттық саладағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік.

5

КК3

КК4

23

Табиғат пайдалану құқығы

Азаматтардың экологиялық құқықтары, экологиялық басқару, табиғи ресурстарға меншік құқығы және табиғат пайдалану құқығы, экологиялық құқық бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік, қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың экономикалық тетігі, экологиялық қауіпсіздік; жер қатынастарын мемлекеттік реттеу, Қазақстан Республикасындағы жердің құқықтық режимі.

5

КК3

КК4

24

Пәнаралық курс «Қазақстан Республикасының еңбек құқығы мен Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет»

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының жүйесі, оның принциптері, міндеттері мен құрылымы; жекелеген санаттағы қызметкерлермен еңбек шартын жасасу ерекшеліктері; жұмыс уақыты мен тынығу уақытын, жалақы нысандары мен жүйесін белгілеу тәртібі; лауазымды адамдар мен қызметкерлердің еңбек заңнамасын бұзғаны үшін заңдық жауапкершіліктің әртүрлі түрлері. мемлекеттік басқару теориясы мен мемлекеттік қызметті ұйымдастыру саласындағы білімнің тұтас жүйесі, Қазақстан Республикасының құқықтық саясаты тұжырымдамасының негізгі ережелері.

 

КК4

КК6

25

Заңдық конфликтология

Заңдық конфликтологияның құрылымы мен әдіснамасы, бітімгерлік рәсімдерді дамытудың тарихи кезеңдері және олардың қақтығыстарды шешудің жарыс рәсімдерімен арақатынасы. Заңды жанжал түсінігі, заңды жанжалдың функциялары мен типологиясы, оның динамикасы; заңды жанжалдың субъектілері, объектісі, субъективті (уәждемелік) және объективті (мінез-құлық) жағы. Заңды жанжалдарды басқару, оларды реттеу және шешу. Заң қақтығысының алдын алу және болжау.

5

КК1

КК6

26

Кафедрааралық курс "Құқықтық актілерді жобалау"

Пәнді игерудің мақсаты: студенттерді құқықтық актілерді жасау, ресімдеу, түсіндіру және қолдану бойынша тәжірибелік заң қызметіне дайындау; құқықтық актілерді әзірлеу, ресімдеу, түсіндіру және қолдану кезінде кәсіби заң қызметінде қолданылатын заң техникасы мен технологияларының негізгі құралдарын меңгеру. Кафедрааралық курс құқықтық актілерді әзірлеу, білікті түсіндіру және қолдану, сондай-ақ құқықтық актілерге техникалық-заңдық сараптама жүргізу құзыреттерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

5

КК2

КК3

КК4

КК7

27

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы

Мемлекеттің қаржы саясаты, қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу, мемлекеттің, оны құрайтын институттардың қаржылық қызметінің жалпы қағидаттары мен нысандары, фактілер мен мән-жайларға дұрыс заңдық біліктілік беруді үйренуі, қаржылық нормаларды түсіндіру құралдарын білуі тиіс.

5

КК3

КК4

КК5

28

Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарcы іс-қимыл

Пәннің мақсаты – студенттерді заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы жалпы ережелермен, АЖ/ТҚҚ тиімді құрылымының элементтерімен, заңсыз кірістерді заңдастыру саласындағы қылмыстарды тергеумен таныстыру, ақпаратқа сыни баға беру.

5

КК3

КК4

КК5

29

Пәнаралық курс "Банк құқығы мен Қазақстан Республикасындағы банктік операциялар»

Пәннің мақсаты – банк жүйесінің ұйымдық-құқықтық негіздерін, банк операцияларының негізгі түрлерін (экономикалық модуль), банк саласындағы салық салу мен сақтандыруды құқықтық реттеуді оқып үйрену.

5

КК3

КК5

30

Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы

Сақтандырудың экономикалық мәні, маңызы және функциялары сақтандыру қатысушылардың құқықтық мәртебесін сақтандыру құқықтық қатынастардың мазмұны қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін сақтандыру құқықтық қатынастар, құқықтық сипаттамасы сақтандыру объектілерін құқықтық реттеу мүліктік және жеке сақтандыру, шарт жасасу және бұзу тәртібі сақтандыру;

5

КК3

КК5

31

Халықаралық жария құқығы

Халықаралық жария құқық пәні, халықаралық құқық тарихнамасының мәселелері құқық жүйесі ретінде және халықаралық-құқықтық ғылым ретінде, оның ішінде Қазақстан-ортаазиялық аймақ тарихындағы халықаралық-құқықтық мәселелер, студенттердің халықаралық құқықтың негізгі ережелері мен санаттарын меңгеруі, халықаралық-құқықтық ұстанымдардан халықаралық сипаттағы құбылыстарды бағалай білуді қалыптастыру.

 

КК1

КК4

КК5

32

Пәнаралық курс "Халықаралық терроризмге қарсы іс-қимыл"

Қазіргі заманғы халықаралық терроризм феномені эволюциясының мәні мен негізгі тенденциялары, халықаралық терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы өзекті аспектілер мен проблемалар, аймақтық және халықаралық деңгейде терроризмге қарсы ынтымақтастық тәжірибесі. Қазақстан Республикасында халықаралық терроризмге қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері.

5

КК4

КК5

33

Халықаралық жеке құқығы 

ХЖҚ пәні мен әдісі, ХЖҚ субъектілері, коллизиялық нормалар және оларды қолдану, мүлікке меншік құқығының ауысуына байланысты халықаралық жеке қатынастар, халықаралық жеке құқықтағы қатынастардың жекелеген түрлерін реттеу, шарттан тыс міндеттемелер, зияткерлік меншік, Халықаралық еңбек құқығы, Халықаралық азаматтық процесс, сондай-ақ логикалық және дербес тұжырымдар мен ой-пікірлер жасай білу

5

КК3

КК4

КК5

34

Пәнаралық курс "Сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу"

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және реттеу, сыртқы экономикалық қызмет субъектілері, сыртқы экономикалық қызметті кедендік-тарифтік реттеу. Фактілер мен мән-жайларды дұрыс заңдық тұрғыдан саралай білу, құқықтық актілерді дәл қолдана білу.

5

КК2

КК3

КК5

35

Экономикалық қылмыстарды ашу мен тергеудің криминалистикалық аспектілері

Экономикалық қылмыстарды өзге экономикалық құқық бұзушылықтардан ажырату және құқықтық реттеу ерекшеліктері, проблемалары; экономикалық қылмыстарды тергеу кезінде кеден қызметтерінің құқық қорғау және арнайы органдармен өзара іс-қимылы; криминалистикалық техниканың жалпы ережелері.

5

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

36

Криминалистика. Сот сараптамасы.

Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері, қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі. Студенттерді жеке тергеу әрекеттерін, нақты қылмысты тергеу барысында тактикалық-криминалистикалық комбинациялар мен тактикалық операцияларды жүргізудің тактикалық-криминалистикалық тәсілдеріне үйрету.

5

КК4

КК5

КК6

КК7

37

Майнор бағдарламасы «Бизнес-информатика»

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

КК3

38

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Экономикалық теория, Менеджмент, Фирманың экономикасы, Кәсіпкерлік

20

КК3

39

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерлік жобалар»

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, тәуекелдерді басқару

Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

КК3

40

Майнор бағдарламасы «Қаржылар»

Қаржы, Салық және салық салу, Банк ісі, Банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

20

КК3

Профильдік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

41

Қазақстан Республикасының азаматтық процестік құқығы

Азаматтық сот ісін жүргізудің түрлері мен сатылары; азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері; азаматтық істер бойынша сотта дәлелдеудің мақсаттары мен ерекшеліктері; құқықты қорғаудың талап қою нысандарының ерекшеліктері; азаматтық процестегі сот қаулыларын қайта қарау түрлері; азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысандары, сот актілерін қайта қарау жөніндегі іс жүргізу, халықаралық процестің және сот актілерін орындаудың проблемалары.

5

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

42

Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік құқығы

Қылмыстық сот ісін жүргізудің түрлері мен сатылары; қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері; соттық дәлелдеудің мақсаттары мен ерекшеліктері, азаматтардың құқықтарын қорғау нысандары. Тиімді коммуникация дағдыларын алу, құқық пен заңға құрметпен қарауды қалыптастыру, заңнаманы талдай білу, фактілер мен жағдайларды дұрыс заңдық тұрғыдан саралау

5

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

43

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау, кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу. Келіп түскен ақпаратты сын тұрғысынан бағалау, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыра білу және талдай білу

5

КК3

КК4

КК5

Таңдау бойынша компонент

Пәндер атауы

Пәнді қысқаша сипаттау

Кредиттер саны

Қалыптастаын құзыреттер (кодтар)

44

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: құқықтық және экономикалық аспектілері

Сыбайлас жемқорлық көріністерінің заңдылықтары мен механизмі, сыбайлас жемқорлық қылмыстардың түрлері туралы түсініктерді қалыптастыру және олардың қазіргі жағдайда және оған қарсы күрес құралдарында дұрыс және негізделген біліктілігі. Әділ мінез-құлыққа ұмтылу, құқыққа қарсы мінез-құлыққа төзбеушілік жасау

5

КК4

КК5

45

Экономикалық қылмыстарды сотқа дейінгі тергеу бойынша өндіріс

Экономикалық қылмыстарды тергеу кезінде қылмыстық іс жүргізу құжаттарының мазмұны мен жіктелуі: қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс жүргізу құжаттары; тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қойылатын жалпы талаптар; қылмыстық жауапкершілікке тарту кезіндегі іс жүргізу құжаттары; сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату кезінде шығарылатын іс жүргізу құжаттары; қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу аяқталғаннан кейін іс жүргізу құжаттары. студенттерді заңдық маңызы бар құжаттарды құрастыра білуге үйрету

5

КК4

КК5

КК7

46

Пәнаралық курс "Сот актілерін орындау"

 Атқарушылық іс жүргізудің, сот үкімдерін орындаудың өзекті мәселелері, осы актілерді іске асыруға арналған органдар қызметінде атқарушылық іс жүргізу нормаларын және қылмыстық-атқару құқығын іс жүзінде қолдана отырып зерделеу және танысу, клиенттермен өзара іс-қимыл жасай білу, құқықтық актілерді дәл қолдану

5

КК3

КК4

КК5

КК6

47

Қазақстан Республикасында прокурорлық қадағалау

Пәннің мақсаты-прокуратураның ұйымдастырылуы мен қызметін, прокурорлық қадағалау мен құқық қорғау органдарының қызметін үйлестіруді, прокуратура қызметінің түрлерін зерделеу.

5

КК3

КК4

КК5

КК6

48

Интеллектуалдық меншік құқығы

Пәннің мақсаты - заңнамалардың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын талдау, зияткерлік меншік саласындағы азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеу ерекшеліктерін зерттеу, әдеби-көркем меншік нысандары, Патенттік құқық объектілері, зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды жүзеге асыру және қорғау, зияткерлік меншік мәселелері бойынша қатынастарды реттеу бойынша әр түрлі жағдайларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру.

5

КК3

КК4

КК5

49

Қазақстан Республикасында тасымалдауды құқықтық реттеу

Пәннің мақсаты: студенттерді тасымалдау бойынша қатынастармен және олардың қатысушыларымен, жүк тасымалын әртүрлі көлік түрлерімен құқықтық реттеу ерекшеліктерімен, жүктерді тасымалдау бойынша міндеттемелердің тиісті орындалуын қамтамасыз ететін шаралармен таныстыру.

5

КК3

КК4

КК5

КК6

50

Пәнаралық курс

"Қазақстан Республикасының тұрғын үй және отбасы құқығы"

Тұрғын үй қатынастарының мазмұны. Меншік құқығын және тұрғын үйге өзге де заттық құқықтарды құқықтық реттеу ерекшеліктерін, тұрғын үйді жалдау шартын, тұрғын үй қатынастарын мемлекеттік реттеу тетігін, некені құқықтық реттеуді, отбасы мүшелері арасындағы құқықтық қатынастарды, балаларды ата-анасының қамқорлығынсыз қалған отбасына орналастыру нысандарын білу, сондай-ақ өз білімін практикада қолдана білу.

5

КК3

КК4

КК5

51

Азаматтық-құқықтық құжаттарды құрастыру бойынша практикум

Пәннің мақсаты: студенттерді азаматтық-құқықтық қатынастар қатысушыларының құқықтық мәртебесін дұрыс ресімдеуге үйрету, мүлікке және мүліктік құқықтарға меншік құқығын жүзеге асыруды Құжаттамалық қамтамасыз ету дағдыларын алу, жұмыстарды жүргізу және қызмет көрсету бойынша міндеттемелерді ресімдеу, азаматтық құқықтарды қорғауды іс жүргізу.

5

КК3

КК5

КК7

52

Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс әдістері

Студенттерді дауларды альтернативті түрде шешу тәсілі ретінде құқықты соттан тыс қорғау институтымен, кәсіпкерлердің құқықтарын соттан тыс қорғау формаларымен, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғаудың өзге (сотқа дейінгі) формаларымен таныстыру.

5

КК4

КК5

КК6

53

Адвокатура

Пәннің мақсаты: студенттерді адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің құқықтық негіздерімен, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік және өзге де юрисдикциялық өндірістердегі адвокаттың қызметінің ерекшеліктерімен таныстыру.

5

КК4

КК5

КК6

54

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік практиканың мақсаты-инновациялық технологияларды, еңбек пен өндірістің озық әдістерін меңгеру, ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу, командалық жұмыс дағдыларын, басқарудың корпоративтік принциптерін білу.

5

КК2

КК3

КК6

55

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты-кәсіби құзыреттілікті бекіту, әріптестермен пайдалы байланыс орнату, рөлдік кәсіби ұстанымдарды анықтау, жауапкершілік сезімін қалыптастыру, ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу

10

КК3

КК6

56

Дипломалды тәжірибе

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша практикалық материалдарды жинау, өңдеу және қорыту, дипломдық зерттеудің тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер мен практикалық материалдарды талдау және дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша қорытындылар, заңдылықтар, ұсыныстар мен ұсыныстарды тұжырымдау.

5

КК3

КК5

КК7


Құзыреттер шифры

Құзыреттер

Оқытудың нәтилеренің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің мазмұны

КК1

Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуына қабілеттілігі.

РО1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, азаматтық ұстанымды, физикалық және экологиялық мәдениетті, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету.

РО2

Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау.

РО3

Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

РО4

Пәнаралық тәсілді ескере отырып, кәсіби міндеттерді шешеді: Жобаның мақсаттары мен міндеттерін қою, кәсіби қызмет барысында туындайтын практикалық міндеттерге қатысты жобалық қызметті жоспарлау.

РО5

Өз бетінше, шығармашылық жұмыс дағдыларын, өз еңбегін ұйымдастыра білуді, өз қызметін ұйымдастырудың жаңа, тиімді нысандарын іздеу мен жүзеге асыруға, кәсіби қызметте шығармашылық әлеуетті пайдалану дағдыларын меңгерген.

КК2

Өндірісті, бизнесті, ғылым мен әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық.

РО6

Құқық саласында қолданылатын ақпарат алмасудың электрондық тәсілдерін және оларды қамтамасыз ету құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру.

КК3

Мета-құзыреттер

Кәсіби есептерді шешу үшін пәнаралық білімді қолдану қабілеті;

кәсіби салада жобалық қызметті жүзеге асыру; өзін-өзі ұйымдастыру және өздігінен білім алу қабілеті; кәсіби ортаны цифрландыру жағдайында әлеуметтік менеджментке дайындық.

РО7

Құқықтық жүйені түсіну; құқықтың мәнін және оның функцияларын түсіну; Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің құқықтық жүйесін білу; халықаралық-құқықтық жүйе туралы Білім; құқықтық жүйенің мазмұны мен құрылымын анықтауға арналған нормалар; құқықты түсіндірудегі құралдар туралы білім; құқық салаларының мәнін, құқық функцияларының, құқық салаларының институттарын түсіну.

КК4

Жалпыкәсіби базалық құзыреттер: кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу қабілеті.

РО8

Қылмыстық құқық және криминалистика негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін білу; экономикалық қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу қабілеті; сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына кедергі жасау; жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын білу; Негізгі техникалық-криминалистикалық құралдарды дұрыс таңдау және қолдана білу; ақпаратты, идеяларды, криминалистика мәселелерін және оларды әртүрлі хабарламаларда шешу.

РО9

Заң мамандығының рөлін, жалпы игіліктің құқықтары мен тұжырымдамаларын түсіну; құқық пен заңға құрметпен қарау, құқыққа қарсы мінез-құлыққа төзбеушілік, белгіленген рәсімдерді сақтау; әділ мінез-құлыққа және құқық қолдануға ұмтылу; өз іс-әрекетінің құқықтық, моральдық-этикалық және әлеуметтік-экономикалық салдарларын алдын ала бағалау; Академиялық адалдық стандарттарын ұстану; іскерлік сапа мен этика.

КК5

Мамандандырылған кәсіби құзыреттер: өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау, стандартты және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау және олар үшін жауапкершілік көтеру, құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайында бағдарлау қабілеті.

РО10

Кез келген келіп түсетін ақпаратты сыни бағалау, бөлшектерге назар аудару; тәуелсіз және дербес ойлау;ақпараттың үлкен көлемін, заңнамалық және сот практикасын қабылдау және талдау қабілеті; фактілер мен мән-жайларды дұрыс заңдық саралау; құқықтық актілерді дәл қолдану; құқықтық және колизиялық құқықтық режимдерді анықтау.

РО11

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында әр түрлі ат мен міндеттерді шешуді интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру.

Экономикалық үдерістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту.

РО12

Шешендік шеберлік; сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу; кәсіби терминологияны меңгеру; логикалық және заңдық негізделген дәлелдерді құру; іскерлік риторика, келіссөздер процестеріне қатысу, тиімді коммуникация; заңдық маңызы бар құжаттарды әзірлеу және құру.

РО13

Дамыған эмоциялық ой-өрісін көрсету; әріптестермен, клиенттермен, жетекшімен өзара іс-қимыл жасау дағдысының болуы; әдептілік сезімі және эмоцияларды басқару; стрессті басқару; медиатор - қақтығыста үшінші тарап (әлеуметтік, саяси, Заң) бола отырып, жанжалдарды шешу қабілетін көрсету.

Оқу практикасы, курс: 1
Студенттердің оқу практикасынан өту мақсаты студент практика базасының қызмет бағыттарымен, болашақ кәсіби қызметтің түрлерімен, функцияларымен және міндеттерімен танысу, алынған теориялық білім негізінде болашақ мамандық және кәсіби шеберлік туралы студенттің көрнекі түсінігін қалыптастыру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: патриотизм, өзінің мәдени құндылықтарын сақтау; командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау қабілеті; құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру қызметінің нақты саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілер мен теориялық тәсілдердің мазмұнын білу, құқықтық нормаларды іске асыру үшін олардың маңызын түсіну; Мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау органдарының жүйесінде, құрылымында, құзыреттілігінде бағдарлану; құқық қорғау органдарының кәсіби және жеке басының өсуіне ұмтылу.

Өндірістік тәжірибе, курс: 2, 3, 4
Студенттердің өндірістік практикадан өту мақсаты негізгі құзыреттілікті игеру, алынған теориялық білім негізінде практикалық дағдылар мен кәсіби іс-әрекет тәжірибесін игеру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті болу; түрлі сипаттағы құқықтық құжаттарды жасау дағдыларын меңгеру; қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеуге қабілетті болу; қылмыстық, азаматтық, әкімшілік процесте сот сараптамасын жүргізу тәртібін білу; өз көзқарасын қисынды дұрыс білдіру және негіздеу; қаржы, салық, сақтандыру, банк және басқа да құқықтық қатынастар субъектілерінің қызметін реттейтін құқықтық нормалардың мазмұнын білу; қажетті құқықтық ақпарат алудың оңтайлы жолдарын табу және қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып оны өңдеу; құқық бұзушылық фактілерін ашу және анықтау және оларды саралау, кінәлілерді жауапкершілік пен жазалау шараларын айқындау; бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге қажетті шаралар қолдану; заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; құқықтық шешімдер қабылдауға және заңнамаға нақты сәйкес өзге де заңды әрекеттер жасауға қабілетті болуға тиіс.

Диплом алдындағы практика, курс: 4
Студенттердің диплом алдындағы практикадан өту мақсаты - негізгі құзыреттіліктерді бекіту, орындалған бакалавр бітіру жұмысында студенттің жинаған қажетті материалын талдауды қолдану.

Күтілетін нәтижелер: өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті болу; азаматтық-құқықтық, Еңбек, Әкімшілік - құқықтық, қылмыстық-құқықтық және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы заңды мәселелерді талдауға және шешуге қабілетті болу, ұйымдардың (кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдай білу және дайындау.); жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуге қабілетті болу, кәсіби қызметтің түрлі салаларында білікті заңдық қорытындылар мен консультациялар беру.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus