• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В03102

  Мамандықтың атауы:

  Психология және білім берудегі менеджмент

  Факультет:

  Бизнес, құқық және технология факультеті

  Оқыту бағыты:

  6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
  6В031 Әлеуметтік ғылымдар
  В041 Психология

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  101
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  -
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  2
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  -
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  - ел ішінде
  -
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  -

Ақ шет(поля) атауы

Ескерту

Тіркеу нөмірі

 

Білім беру саласының коды және жіктелімі

6В03Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Дайындық бағытының коды және жіктелімі

6В031  Әлеуметтік ғылымдар

Білім беру бағдарламасының тобы

В041 Психология

Білім беру бағдарламасының атауы

6В03102  «Психология және  білім берудегі менеджмент»

ББ  түрі

Инновациялық

ББ  мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты -  психология саласындағы кәсіби құзыреттерге ие мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету, адамдарға, топтарға, қоғамдастықтарға кәсіби көмектің адамгершілік-әтикалық қағидалары негізінде психологиялық практиканы пайдалану және  қазақстандық білім беру жүйесінің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайларында білімдегі басқару

БХСЖ(МСКО) бойынша деңгейі

6

ҰБШ( НРК) бойынша деңгейі

6

 СБШ(ОРК) бойынша деңгейі

6

ББ өзгешелікті ерекшеліктері

Жоқ

Серіктес-ЖОО БББ(СОП)

-

Серіктес-ЖОО ҚДББ(ДДОП)

-

Құзыреттер тізбесі

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптастырылатын құзыреттермен арақатынасының матрицасы

Оқу нәтижелері

Оқу нысаны

күндізгі

Оқу тілі

Қазақ, орыс,

Кредиттер көлемі

240

Берілетін дәреже

6В03102  «Психология және  білім берудегі менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білімдер бакалавры

Кадрлар даярлау бағытына берілген  лицензияға қосымшалардың болуы

02 ақпан 2021 жылғы KZ34LAA00021414  лицензияға 005 қосымшасы  

ББ аккредитациясының болуы

Жоқ

Аккредиттеу органының атауы

 

Аккредиттеудің қолданыс мерзімі

 

Пәндер туралы мәлімет

ББ циклдері бойынша пәндер туралы мәлімет

Бағдарламаның бірегейлігі

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі психологиялық диагностикалау, кеңес беру, түзету және адам қызметінің әртүрлі түрлерінде бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту технологияларын енгізуге дайын мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың жүйелі тәсілдерінен, жеке және әлеуметтік жауапкершілігі, көшбасшылық қасиеттері бар, білім берудегі инновациялық технологияларды және психология мен менеджменттің ғылыми жетістіктерін енгізетін жаңа формация басшыларынан тұрады

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениетттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды, оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

2

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы заманауи Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғам санасын жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранттылықты дамытуға және нығайтуға,  мәдениетаралық диалог және ойлау мәдениетін дамытуға бағытталған.

5

КК1

4

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуы мен кәсіби қызметке дайындаудағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білуді; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасты, салауатты өмір салтына деген көзқарасты, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеуді; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, жеке тұлғаның психофизикалық қабілеттерін, қасиеттері мен қасиеттерін дамытуды және жетілдіруді, дене  шынықтыру мен спортта өзін-өзі көрсетуді қалыптастырады.

8

КК1

5

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны мен жобалық жұмысты, грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындауды қамтитын студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі.

10

КК1

6

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, бағытталған, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруді және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7

InformationAndCommunicationTechnologies

Курс студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеруге бағытталған, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді. Пән Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада цифрлық технологиялар көмегімен ақпаратты жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістерін, беру процестерін сыни бағалау және талдау қабілеттерін қалыптастырады.

5

КК2

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

8

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Пән тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады.

5

КК1

 «Мәңгілік Ел» құндылықтары

Курс шеңберінде Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың жоғары даму деңгейі бар қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін; мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухын тәрбиелеуге бағытталған.

5

КК1

Экономикалық теория

Үй шаруашылығы, фирмалар, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық тенденциялардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді; экономикалық теориялардың негізгі бағыттарындағы тұжырымдардың бағыты, пән экономикалық пәнді зерттеу әдістерін қолдана отырып ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады

5

КК1

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

9

Пәнаралық курс «Кәсіби бағдарланған тіл» Мамандық: «Психология және білім берудегі менеджмент» 1

Курстың мазмұны білім берудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген шет тілін меңгеру деңгейін арттырады және студенттердің магистратураны меңгеруін және шетелдік әріптестермен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу үшін коммуникативтік біліктілік деңгейін арттыруды қамтамасыз етеді.

3

КК1

10

Пәнаралық курс «Кәсіби бағдарланған тіл» Мамандық: «Психология және білім берудегі менеджмент» 1

Пәннің мазмұны лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамытуға бағытталған; автоматтандыру. арнайы мәтіндерді оқу дағдылары; болашақ қызмет саласында ұйымдастырылған қарым - қатынаста кәсіби тақырыптарда диалогтік сөйлеуді дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; студенттердің ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдениетін арттыру

3

КК1

11

Білім беру саласындағы стратегиялық мемлекеттік жоспарлау

Пән студенттердің Қазақстан Республикасындағы стратегиялық мемлекеттік жоспарлау саласындағы білімдерін қалыптастыруға, сыртқы ортаның тұрақты өзгерістері жағдайында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу, мониторингілеу және бағалау негізінде басқарушылық шешімдер қабылдаудың практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған.

5

КК4

12

Білім сапасын бағалаудың ішкі және сыртқы жүйесі

Оқу пәні: мұғалімдердің өсуінің ұлттық жүйесі: педагог қызметкерлерді аттестаттау жүйесіндегі инновациялар: білім сапасын халықаралық зерттеу, білім беру ұйымдарының ішінде бақылау жүргізудің нормативтік-құқықтық негіздері, бақылау функцияларын іске асырудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, білім беру ұйымын басқару жүйесінде сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі, білім беру ұйымын басқару жүйесінде сапаны қамтамасыз етуді сыртқы бағалау, білім беру ұйымын басқару жүйесінде білім беру сапасын үздіксіз жақсарту процестері; білім берудегі басқарушылық міндеттерді іске асыру.

5

КК5

13

Жалпы  психология

Жалпы психология-бұл студенттердің негізгі теориялық тұжырымдамаларды, психологиялық теорияларды, когнитивтік процестердің заңдылықтары мен тетіктерін білуге бағытталған іргелі жалпы кәсіптік курс; психиканың дамуы мен жұмыс істеу заңдылықтарын түсіндіретін негізгі жалпы психологиялық ережелер және психика туралы шындықты бейнелеудің ең жоғары формасы.

5

КК6

14

ОЖЖ анатомиясы және ЖЖҚ физиологиясы

Пән ішкі жасушалық, жасушалық, тіндік және орган деңгейлеріндегі жүйке жүйесінің құрылымымен, сондай-ақ мінез-құлықты жүзеге асыру және оны вегетативті қамтамасыз ету процесінде негізгі құрылымдардың функционалды рөлімен таныстырады; эволюция процесінде жүйке жүйесінің дамуы және адамдағы жүйке жүйесінің онтогенезінің негізгі кезеңдері қарастырылады; жоғары жүйке қызметінің физиологиясының, психофизиологияның және антропологияның негізі ретінде адамның психикалық қызметінің материалдық негізі туралы түсінік қалыптасады.

5

КК6

15

Әлеуметтік психология

Оқу пәні әлеуметтік психологияның негізгі пәндік салалары, әлеуметтік-психологиялық білімнің ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастырады; әлеуметтік психологияның дамуының негізгі кезеңдері, әлеуметтік топтардағы адамдардың ойлау және мінез-құлық механизмдері, жеке тұлғалардың бір-бірімен және қоғаммен өзара әрекеттесуінің әртүрлі формалары туралы білімді игеруге бағытталған; әр түрлі жағдайларды, құбылыстарды, әсерлер мен құбылыстарды әлеуметтік-психологиялық талдау, тұлғааралық және топтық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру дағдыларын дамытады.

5

КК6

16

Психологиядағы ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістері

Пән студенттерді ғылыми зерттеулердің әдіснамалық және теориялық негіздерімен, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесімен, ғылыми еңбекті ұйымдастыруға қойылатын талаптармен таныстырады және зерттеу құзыреттерін қалыптастырады. Курс психологиядағы ғылым мен ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы білімді игеруге бағытталған, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, студенттік ғылыми жұмыстарды жазу және ресімдеу бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

5

КК7

17

Психология бойынша практикум

Практикум болашақ психологтардың психологиялық диагностика, психологиялық кеңес беру, жеке және топтық психокоррекциялық жұмыс құралдарын пайдалану нормалары мен ережелерін меңгеру саласындағы құзыреттерін қалыптастырады; объективті психодиагностикалық тәсіл шеңберінде әзірленген техника мен тәсілдерді, негізгі әдістемелерді пайдалана білу, жеке және топтық жұмыстың интерперсоналды, мінез-құлық, кәсіби дағдылары, психодиагностикалық тексеру және түзету жұмыстары бағдарламасын жасау дағдыларын қалыптастырады.

5

КК7

18

Педагогикалық психология

Оқу пәні оқу іс-әрекетінің, білім беру процесі субъектілерін тәрбиелеу мен дамытудың психологиялық құбылыстары мен заңдылықтарын ашады, онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде оқытуды, тәрбиелеуді ұйымдастырудың тиімділігін, кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін, білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдау саласындағы кәсіби құзыреттілікті психологиялық талдау және болжау дағдыларын қалыптастырады.

5

КК8

19

Оқу практикасы

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде меңгерілген теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу дағдыларын алуды, білім беру бағдарламасына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады. Оқу практикасы университет қызметінің негізгі бағыттарымен; білім беру ұйымдарының ұйымдастыру-құқықтық формасымен, құрылымымен, басқару жүйесімен танысуға; болашақ кәсіби қызметтің негізгі міндеттерін зерделеуге бағытталған.

1

КК1

20

Психологиялық-педагогикалық  практика

Студенттердің психологиялық-педагогикалық практикасы - тұлғаға бағытталған белсенді оқыту түрі, болашақ психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға негіз қалайды. Мақсаты - білім беру ұйымындағы психологиялық қызметтің қызметімен, мектеп психологының жұмысының мазмұнымен, оның құжаттамасымен танысу, білім беру процесін сүйемелдеу бойынша психологиялық қызметтің жоспарлы іс-шараларына қатысу. Тәжірибе студенттерді кәсіби бейімдеуге, еңбек ұжымындағы өзара іс-қимыл мен ынтымақтастыққа қажетті коммуникативтік дағдылар мен жеке қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған.

5

КК7

КК8


 

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

21

Құқық негіздері (Bases of right)

Студенттердің мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі базалық білімдерін қалыптастырудағы пәнді оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі туралы; мемлекеттің негізгі заңының мәні туралы; елдің конституциялық құрылысының негіздері; Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтары мен міндеттері; мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесі; сот, еңбек, отбасылық және әлеуметтік салалардың ерекшеліктері туралы; қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізу нормалары туралы.

5

КК3

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: құқықтық және экономикалық аспектілері)

Оқу пәні қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың дамуы туралы білімді қалыптастыруға, оның жалпыға ортақ қатынастар саласына әсер ететін құбылыс ретіндегі сипаттамаларына, ҚР ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірудегі сыбайлас жемқорлықтың рөліне, оның шетелдік инвестициялар көлеміне ықпалына бағытталған.

КК3

22

Білім беру жүйесін құқықтық реттеу

Пәнді оқу барысында студенттер білімді құқықтық кеңістіктің элементі ретінде меңгереді; білім беру туралы ҚР заңнамасының жүйесін, білім беру туралы ҚР заңнамасының конституциялық негіздерін, білім беру жүйесін құқықтық реттеу тетіктерін, білім беру құқықтық қатынастарын, білім беру саласындағы заңды жауапкершілікті зерделейді; білім беру жүйесін басқарудың құқықтық негіздерін, білім беру мекемесі қызметінің құқықтық мәртебесі мен құқықтық негіздерін және білім беру процесі субъектілерінің құқықтық мәртебесінің мазмұнын;  білім беру сапасын басқарудың құқықтық реттелуін және білім туралы халықаралық заңнаманың құқықтық реттелуін  зерделейді және талдайды;

5

КК3

Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері

Пән дауларды баламалы шешу тәсілі ретінде соттан тыс құқықтарды қорғау нысандары, азаматтық құқықтарды соттан тыс қорғау нысандары, азаматтық құқықтарды қорғаудың өзге де (сотқа дейінгі) нысандары; арнайы органдардың – аралық және төрелік соттардың, нотариаттың қызметін реттеу қағидаттары туралы білімді қалыптастырады; азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға конституциялық құқықтың даму үрдістерін, сондай-ақ білім беру ұйымдарындағы азаматтық-құқықтық даулар мен жағдайларды шешу кезінде білім беру психологы мен менеджерінің құзыретін зерделейді және  талдайды.

КК3

23

Өңірлерде білім беру жүйесін мемлекеттік реттеу

Пән өңірлік деңгейде білім беру жүйесін мемлекеттік реттеу саласындағы білімді қалыптастыруға және басқарушылық шешімдердің білім беру қызметтерін ұсыну сапасына әсерін бағалау біліктерін, білім беру саласындағы басқару жүйесінің тиімділігін талдау әдістерін пайдаланудағы құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

5

КК4

Өңірлік деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік-жеке әріптестік

Курс студенттерде білім беру саласындағы МЖӘ негізгі қағидаттары, нысандары мен әдістері, білім беру саласын инфрақұрылымдық қамтамасыз ету саласындағы мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл тетіктері туралы білімді; МЖӘ саласындағы құқықтық актілер мен бағдарламалық құжаттарды пайдалану дағдыларын, өңірлік деңгейде білім беру саласындағы МЖӘ жобаларының тиімділігін бағалауды қалыптастыруға бағытталған.

   

24

Педагогикалық менеджмент

·         Оқу пәні педагогикалық менеджменттің мақсаттары, міндеттері мен деңгейлері, педагогикалық жүйелерді басқару туралы білімді әлеуметтік басқарудың бір түрі ретінде қалыптастыру; педагог қызметінде мақсат қою, шешім қабылдау және жоспарлау туралы; педагогикалық персоналды тиімді басқару әдістерін қолдану білігін жетілдіру, педагогтің ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін, педагогикалық басқару стилін (басшылық, өзара іс-қимыл) талдау, сабақта педагогтің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметін бақылау және талдауды жүзеге асыру; педагогтің кәсіби жетістігі мен бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу бойынша ұсынымдар тұжырымдау

·        5

КК5

Білім беру ұйымын стратегиялық басқару

Оқу пәні стратегиялардың типологиясы, стратегиялық басқару процесінің мәні туралы білімді меңгеру арқылы білім беру ұйымын стратегиялық басқару саласындағы басқарушылық құзыреттерді қалыптастыруға; "миссия", "пайымдау", "құндылықтар", "мақсат" негізгі ұғымдарын түсінуге; сыртқы және ішкі ортаны стратегиялық талдауды жүзеге асыру біліктерін қалыптастыруға (бенчмаркинг, SWOT-талдау және т.б.) бағытталған; стратегиялық жоспарлаудағы сапалы индикаторлар мен сандық көрсеткіштер туралы, білім беру ұйымдарының рейтингтерге, ранжирлеуге қатысуы; стратегиялық жоспарлау, білім беру ұйымдарындағы өзгерістерді стратегиялық жоспарлау, болжау және жобалау әдістері.

25

Білім берудегі ақпараттық және цифрлық технологиялар

Оқу пәні цифрлық білім беру ресурстарының мүмкіндіктерін ашады, дайын цифрлық білім беру ресурстарының сараптамасын жүзеге асыру, кейіннен білім беру платформасына көшірілетін ақпараттық білім беру орталары мен басқару жүйелерін интеграциялау және пайдалану, білім беру ұйымдарының: сайттар, электрондық пошта сервистеріне қол жеткізуді ұсыну технологиялары, білім беру орталарында пайдаланушыларды қолдау, зерттеу қызметіндегі цифрлық технологиялар және оларды инклюзивті білім беруде қолдану туралы білімді қалыптастырады.

5

КК5

Білім беру жүйелерін басқарудың заманауи технологиялары

Оқу пәні білім беру жүйесін басқарудың қазіргі заманғы технологияларының ерекшеліктері, олардың білім беру сапасын қамтамасыз етудегі маңызы туралы білімді қалыптастырады: мемлекеттік-қоғамдық басқару, басқарудағы коммуникативті технологиялар, инновациялық процестерді басқару, денсаулық сақтауды басқару технологиялары, әдістемелік жұмысты басқару, мектепке дейінгі білім беруде ойын-техникалық менеджментті қолдану технологиясы, жеке менеджментті қолдану технологиясы, басқарудың ақпараттық технологиялары, диалогтық басқару технологиялары.

26

Еңбек психологиясы

Пән студенттерде еңбек психологиясының ғылыми психологиялық бағыт ретіндегі ерекшелігі және оның адам туралы ғылым құрылымындағы орны туралы түсінік қалыптастырады; еңбек психологиясы саласындағы қазіргі психологиялық идеялардың дамуының негізгі ұғымдары мен тенденцияларымен, қазіргі ұйымдастырушылық ортадағы жеке тұлғаның еңбек қызметінің ерекшелігімен таныстырады; оны оңтайландыру бойынша практикалық дағдылар мен қабілеттердің дамуына ықпал етеді; жеке тұлғаның жеке психологиялық сипаттамаларының ерекшеліктерін ашады, еңбек қызметінің субъектісі ретінде және ұйымдағы еңбек процесін оңтайландыру жолдары туралы нақты түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

5

КК6

Ұйымдастырушылық психология

Пәнді игерудің мақсаты - персоналды басқарудың заманауи технологияларын меңгерген, тиімді ұйымдастырушылық дамуды психологиялық қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді шеше алатын кәсіби мамандарды даярлау. Студенттер ұйымдастырушылық психологияның қазіргі жағдайымен, отандық және шетелдік ұйымдастырушылық-психологиялық теориялармен және тұжырымдамалармен танысады; басқарушылық қызметтің психологиялық негіздері туралы жүйелі білімді және оларды ұйымдарда практикалық мәселелерді шешуге қолдануды меңгереді; ұйымдастырушылық-психологиялық жұмыстың практикалық әдістері мен әдістерін меңгереді.

27

Психодиагностика 1

Пәнді оқу барысында студенттер психодиагностиканың теориялық негіздерімен танысады; психодиагностикалық әдістерді жобалау, бейімдеу және қолдану негіздерін, психологиялық диагноз қою теориясы мен практикасы саласындағы жүйеленген білімді меңгереді. Психологиялық қызметтің клиенттерімен өзара іс-қимыл процесінде психодиагностиканың жедел әдістерін кешенді қолдану саласында; адамдардың әртүрлі психикалық құбылыстары мен психологиялық ерекшеліктерін танумен, түсінумен және түсіндірумен байланысты психологиялық жұмыс міндеттерін шешу саласында; психолог қызметіндегі психодиагностикалық міндеттердің жеткілікті кең ауқымын шешу саласында құзыреттер қалыптастырылатын болады.

5

КК7

Эксперименталды психология 1

Практикалық пәннің мақсаты студенттерде психологиялық эксперимент әдіснамасы, оның рәсімі және негізгі сипаттамалары бойынша білім жүйесін қалыптастыру; психологиялық экспериментті ұйымдастыру әдістерін пайдалану бойынша дағдыларды қалыптастыру; психологиялық экспериментті жобалау және жүргізу дағдыларын игеру, эмпирикалық деректерді жинау және ұсыну әдісін таңдау, оларды математикалық-статистикалық өңдеу, зерттеу нәтижелерін бағалау және оларды бастапқы зерттеу тұжырымдамасы шеңберінде түсіндіру, экспериментатор мен сыналушының өзара іс-қимыл жасай білушілігі.

28

Психодиагностика 2

Пәнді оқу барысында студенттер психодиагностиканың теориялық негіздерімен танысады; психодиагностикалық әдістерді жобалау, бейімдеу және қолдану негіздерін, психологиялық диагноз қою теориясы мен практикасы саласындағы жүйеленген білімді меңгереді. Психологиялық қызметтің клиенттерімен өзара іс-қимыл процесінде психодиагностиканың жедел әдістерін кешенді қолдану саласында; адамдардың әртүрлі психикалық құбылыстары мен психологиялық ерекшеліктерін танумен, түсінумен және түсіндірумен байланысты психологиялық жұмыс міндеттерін шешу саласында; психолог қызметіндегі психодиагностикалық міндеттердің жеткілікті кең ауқымын шешу саласында құзыреттер қалыптастырылатын болады.

5

КК7

Эксперименталды психология 2

Практикалық пәннің мақсаты студенттерде психологиялық эксперимент әдіснамасы, оның рәсімі және негізгі сипаттамалары бойынша білім жүйесін қалыптастыру; психологиялық экспериментті ұйымдастыру әдістерін пайдалану бойынша дағдыларды қалыптастыру; психологиялық экспериментті жобалау және жүргізу дағдыларын игеру, эмпирикалық деректерді жинау және ұсыну әдісін таңдау, оларды математикалық-статистикалық өңдеу, зерттеу нәтижелерін бағалау және оларды бастапқы зерттеу тұжырымдамасы шеңберінде түсіндіру, экспериментатор мен сыналушының өзара іс-қимыл жасай білушілігі.

29

Даму психологиясы

Оқу пәні студенттерде даму заңдылықтары, механизмдері мен құбылыстары туралы білім жүйесін, осы білімді психологтың практикалық жұмысында қолдана білуді; шетелдік психологиядағы психикалық даму теорияларын және оларды талдауды; даму психологиясындағы зерттеу принциптері мен әдістерін; жас дамуының кезеңделу критерийлерін, психикалық және биологиялық арақатынасын, әлеуметтенудің, тұлғаның дамуындағы әлеуметтік институттардың рөлін қалыптастыруға бағытталған.

5

КК8

КК8

Жас ерекшелік психологиясы

Пән студенттерді әртүрлі жас кезеңдеріндегі адам дамуының психологиялық сипаттамасымен таныстырады: перинаталды психология, нәресте психологиясы, ерте балалық психология, мектепке дейінгі психология, бастауыш мектеп психологиясы, жасөспірім психологиясы, жасөспірім, жастық және ересек психология, геронтопсихология.

30

Отбасы психологиясы

Пән отбасындағы тұлғаның психологиялық ерекшеліктері, некеге дейінгі мінез-құлық, отбасылық қатынастардың даму кезеңдері, ерлі-зайыптылық үйлесімділігі, қазіргі отбасының проблемалары мен үрдістері, ерлі-зайыптылардың өзара әрекеттесу заңдылықтары, отбасының микроклиматы, ерлі-зайыптылық қақтығыстар, психологиялық-педагогикалық ерекшеліктер және отбасындағы тәрбие шарттары туралы білімді қалыптастыруға бағытталған жалпы кәсіби білім мен дағдыларды қолдану негізінде психологиялық зерттеулер жүргізуге қатысу мүмкіндігі.

5

КК8

Инклюзивтік білім берудегі педагогика және психология

Оқу пәнінің мазмұнына инклюзивті білім берудің жалпы мәселелері, инклюзивті білім беру педагогикасы мен психологиясының ұғымдық аппараты, оның Қазақстан Республикасында қалыптасу тарихы; адамның соматикалық, психикалық, моторикалық, зияткерлік, сөйлеу, сенсорлық, эмоционалды-еріктік дамуындағы норма мен ауытқу, денсаулық пен ауру, бұзылу, ақау ұғымдары; инклюзивті білім беру педагогикасы мен психологиясының негізгі міндеттері мен қағидаттары; ерекше мүмкіндіктері бар балалардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуіндегі психологтың кәсіби қызметі; ауытқып кететін дамудың психологиялық типологиясы, психологиялық сүйемелдеу жүйесі енгізілген.

31

Патопсихология негіздері

Оқу пәні патопсихологияның негізгі ұғымдары, оның пәні, міндеттері, психология, психиатрия және басқа да байланысты білім салалары үшін іргелі және қолданбалы маңызы туралы білімді қалыптастырады; шекаралық нейропсихологиялық, тұлғалық бұзылулар, психикалық аурулар мен мінез-құлық бұзылыстары, психопатологиялық және патопсихологиялық синдромдар кезіндегі психикалық процестердің, психологиялық жағдайлардың, эмоционалды-жеке саланың өзгеруі мен бұзылуы туралы идеялар; кәсіби әдістерді қолдана отырып, танымдық сала мен жеке тұлғаға патопсихологиялық зерттеу жүргізудің практикалық дағдылары.

5

КК7

Әлеуметтік ауытқулар

Халықтың әртүрлі топтарының мінез-құлқының себептері мен әртүрлілігін және әлеуметтік әл-ауқатын түсіну үшін қажетті білімді, сондай-ақ педагогтердің қатысуымен профилактикалық іс-шараларды өткізудің қажеттілігі мен тиімділігі туралы идеяларды қалыптастырады. Курс аясында күйзеліс және депрессия, басқыншылық мінез-құлық, қылмыс, отбасындағы зорлық-зомбылық, суицид, урбанизация патологиясы, алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік, адам трафигі және құлдық, діни экстремизм, сыбайлас жемқорлық сияқты әлеуметтік құбылыстар теріс әлеуметтік құбылыстар ретінде зерделенеді.

32

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерлік жобалар»

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау. Оқытудың мақсаты - ғылыми-қолданбалы жабдықта бизнес-жоспарлауды және сыртқы және ішкі ортаның жетекші және үнемі өзгеріп отыратын жағдайларын ескере отырып, таяу және ұзақ мерзімді перспективада бизнесті перспективалық модельдеуді қалыптастыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің көмегімен бизнес-жоспарлаудың қолданбалы міндеттерін іске асыру бойынша болашақ консультацияларды дайындау. Стратегиялық жоспарлау, болжау, инвестициялық және қаржылық жоспарлау сияқты тиісті пәндердің тәсілдері мен құралдары.

10

КК9

Кәсіптік пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

33

Білім берудегі инновациялық менеджмент

Оқу пәні теориялық білімді игеруге, басқарушылық міндеттерді орындау қабілетін дамытуға, білім беру саласының қазіргі жағдайы үшін тиімді және оның даму перспективаларын ескере отырып, басқарушылық шешімдер қабылдауға бағытталған. Проблематика мынадай: білім беру жүйесін жаңғырту. Білім беру ұйымының тәуелсіздігі, дербестігі, білім беру субъектілерінің дербестігі білім беру процесінің тиімділігін арттырудың қажетті шарты ретінде. Ақпараттық-білім беру ортасы және білім беру ұйымдарын дамытудың әлеуметтік-әкімшілік ресурстары. Білім беру ұйымының заманауи тұжырымдамасы мен даму бағдарламасы. Білім беру ұйымы мамандарының кәсіби өзара іс-қимылын қалыптастыру және басқару стилі. Білім беру жүйесін басқарудың дәстүрлі және инновациялық технологиялары. Білім беру инновацияларын басқару. Білім беру процесінің технологиялық негізінің инновациялық менеджменті. Білім берудегі экономикалық инновациялар. Педагогикалық инновацияларды басқару. Білім берудегі ұйымдастырушылық инновациялар.

5

КК5

34

Психология тарихы

Пәнді оқытудың мақсаты - студенттердің психологияны ғылым ретінде қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдерімен білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Оқу пәнінің мазмұнында психология тарихының пәні, объектісі мен әдістері, психологияның дамуының негізгі кезеңдері қарастырылады; жалпы мәдени және жалпы ғылыми тарихи жағдай, мәнмәтінде психологиялық білімнің даму заңдылықтарына, негізгі ғылыми мектептердің ерекшелігіне және олардың Қазақстанда және әлемде қалыптасуына талдау жүргізіледі.

5

КК6

35

Жалпы және әлеуметтік педагогика

Пән жалпы және әлеуметтік педагогиканың теориясы мен практикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Курс педагогиканың пайда болуы мен дамуы, баланың қоғамдағы дамуы, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтену, әлеуметтік-педагогикалық виктимологияның мәні, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің әдістемесі мен технологиясы, халықтың әртүрлі топтарымен және әлеуметтік институттармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың ерекшеліктері туралы білімді дамытуға бағытталған

5

КК8

36

Өндірістік практика

Өндірістік практиканың міндеттері: мақсат қою, жеке және бірлескен қызмет міндеттерін қалыптастыру, психологиялық жұмыс міндеттерін шешу мүддесінде жұмыс бойынша әріптестермен кооперация жасау біліктері мен дағдыларын меңгеру; психология бойынша теориялық білімді тереңдету және бекіту, оларды практикалық қолдану дағдысын алу; ұйымды, топты, жеке тұлғаны психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру; диагностикалық және әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістерін меңгеру; психологтың кәсіби ұстанымын, дүниетанымын, мінез-құлық стилін қалыптастыру, кәсіби этиканы меңгеру; әлеуметтік саланың әртүрлі ұйымдарындағы психолог қызметінің ерекшелігімен танысу.

5

КК6

КК7

37

Өндірістік практика

Өндірістік практиканың мақсаты - білім беруді басқару органдарында, білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі облыстық департаментте, білім беру ұйымдарында менеджердің (басшы көмекшісінің, басшы орынбасарының, маманның) практикалық кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесін алу болып табылады. Өндірістік практика барысында болашақ маманның өз бетінше еңбек қызметіне кәсіби дайындығын, лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуын, орындалған жұмыстың сапасын тексеру жүзеге асырылады.

5

КК6

КК7

КК8

38

Өндірістік практика

Өндірістік практиканың мақсаты - әлеуметтік саладағы әртүрлі ұйымдардың базасында, кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда психологтың, әлеуметтік психологтың практикалық кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесін алу. Өндірістік практика барысында болашақ маманның өз бетінше еңбек қызметіне кәсіби дайындығын, лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуын, орындалған жұмыстың сапасын тексеру жүзеге асырылады.

5

КК3

КК4

КК5

39

Дмплом алды практика

Диплом алды практиканың мақсаты - нақты ұйымдағы студенттің қызметі жағдайында теориялық және практикалық білімді жалпылау және жүйелеу болып табылады; эксперименттік (эмпирикалық) зерттеу барысында алынған материалды өңдеу, дипломдық жобаның мақсатына, міндеттері мен гипотезасына барабар зерттеу әдістерін таңдау және қолдану негіздемесі, зерттеу нәтижелерін сандық және сапалық өңдеу мен түсіндірудің дұрыстығын анықтау, дипломдық жобаны ресімдеу жүзеге асырылады.

5

КК5

КК6

КК7

КК8

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

40

Тұлға психологиясы

Оқу пәні  «Тұлға психологиясына» қатысты ғылыми категориялар мен ұғымдарды, жеке тұлғаны зерттеудің негізгі отандық және шетелдік ғылыми тәсілдерін қалыптастыруға; жеке психология саласындағы тұжырымдамалық құралдарды өз бетінше қолдана білуге және алған білімдерін нақты жеке мәселелерді талдау үшін қолдануға арналған. Пәннің мазмұнына тұлғаның құрылымы, тұлғаның қалыптасуы, тұлғаның динамикасы, тұлғаның қоғамдағы өзекті мәселелері, тұлғаның ішкі әлемі, тұлғаның рухани болмысы және тұлғаның дамуындағы әлеуметтік контекст кіреді.

5

КК6

Дифференциалды психология

Курсты игерудің мақсаттары - жеке айырмашылықтар, олардың қалыптасу көздері, құрылымы және көріну тәсілдері туралы білімді зерттеу және жүйелеу. Пәннің мазмұнына жүйелі жеке айырмашылықтарды сипаттау мен түсіндірудің теориялық және әдіснамалық негіздері, жеке тұлға мен интеллекттің құрылымы мен генезисін, жеке-теориялық парадигмаларды, адамның жеке психологиялық сипаттамаларының құрылымын, олардың пайда болуындағы қоршаған орта мен генетикалық факторлардың рөлін, жеке-психологиялық сипаттамалардың даму, оқыту, іс-әрекет, тұлғааралық өзара әрекеттесу сипатына әсері кіреді.

41

Әсер ету психологиясы

Пәнді оқу барысында студенттер қарым-қатынас туралы білім алады, психологиялық әсер мен оның көріну саласын, манипуляция процесін түсінудің негізгі тәсілдерін біледі, манипуляциялық технологиялар мен оларды қолдану шарттары, психологиялық қорғаудың түрлері мен механизмдері, практикалық қорғаныс әдістері және манипуляциялық әсерлерге қарсы тұру туралы білім алады.

5

КК6

Эмоциялар психологиясы

Пәннің мазмұнына эмоциялар психологиясының өзекті мәселелері, ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі эмоцияларды қарастырудың әртүрлі түсіндірмелері мен негізгі тәсілдері; эмоциялардың адам психикасының әртүрлі салаларымен байланысы; эмоциялардың физиологиялық, психодинамикалық (мотивациялық), танымдық теориялары; эмоционалды күйлер және эмоциялардың даму жолдарын анықтаудың әртүрлі тәсілдері; эмоционалды жағдайларды диагностикалау және түзету, түзету әдістері туралы білім кіреді: арт-терапия, музыкалық терапия, психодрама және т. б.

42

Психоәлеуметтік технологиялар

Оқу пәні психологиялық кеңес беру, психологиялық түзету, психотерапиялық көмек, әлеуметтік-психологиялық патронаж, психопрофилактикалық жұмыс, психологиялық тренингтер, клиенттерді өзара қолдау топтарына қатысуға тарту, шұғыл (телефон арқылы) психологиялық көмек, психологиялық қолдау сияқты түрлі салаларда психоәлеуметтік практикада заманауи технологияларды қолдану бойынша болашақ психологтардың құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған.

5

КК7

Психологиядағы инновациялық технологиялар

Оқу пәні психологиядағы инновациялық технологиялар білімін, әлемдік тәжірибеде және Қазақстанда психологтардың жұмысына психологиялық инновацияларды енгізу тәжірибесін: суретпен емдеу, IT-әзірлемелерді пайдалану, музыкамен емдеу, би-қимыл терапиясы және т.б., әлеуметтік салада инновациялық технологияларды енгізу бойынша болашақ психологтардың құзыреттілігін қалыптастырады.

43

Майнор бағдарламасы «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Тәуекелдерді басқару. Тәуекелдерді басқару курсы біртіндеп тәуекелдерді алдын-ала басқаруды, қауіпті тәуекелді үздіксіз бағалауды және жобаның немесе бизнес-процестің бүкіл өмірлік циклі бойынша шешім қабылдау қызметі шеңберінде осы процестерді біріктіруді белгілейді.

Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру. Ішкі кәсіпкерлік жобаларды басқару ерекшеліктерін білу;-кәсіпкерлік жобаның бизнес-идеясын, бизнес-моделін және бизнес-жоспарын әзірлей білу; - жаһандық нарық жағдайында бизнес-модельдерді құру технологияларын меңгеру. Мәселелерді шешу тиісті жүйені, сондай — ақ үш негізгі функцияны — проблемаларды шешуді, шешімдерді іске асыруды басқаруды, проблемаларды анықтауды және болжауды, сондай-ақ тұлғаларды ақпараттандыру функциясын, шешім қабылдауды, тығыз өзара әрекеттесуді қажет етеді.

10

КК9

Құзыреттер шифры

 

Құзыреттер мазмұны

Оқу нәтижелерінің шифры

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелерінің мазмұны

КК1.

Мультимәдениет, көптілділік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде адамның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

РО1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, дене және экологиялық мәдениетін, академиялық адалдық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілікті және коллаборацияға дайындығын көрсетеді

РО2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде грамматикалық білімдері мен сөйлеу құралдары мен академиялық түрде ауызша және жазбаша түрде баяндау дағдыларын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асырады, қарым - қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды

КК2.

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін цифрлық технологияларды қолдануға дайындық

РО3

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әр түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді сервистер.

КК3.

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу, басқарушылық және психологиялық қызметте заңға сәйкес шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

РО4

Құқық құндылықтарын және ортақ игілік тұжырымдамасын түсінеді; құқық пен заңға құрметпен қарауды, құқыққа қарсы мінез-құлыққа, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті көрсетеді, әділ мінез-құлық пен құқық қолдануға ұмтылады; өз іс-әрекеттерінің құқықтық, моральдық-этикалық салдарын бағалайды; академиялық адалдық стандарттарына бейілділікті, іскерлік қасиеттерді көрсетеді.

КК4.

Білім беруді мемлекеттік басқару саласындағы білім негізінде білім беру органдары мен ұйымдарын, білім беру ұйымын дамыту стратегиясын тиімді басқару, ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті ресурстарды айқындау, басқарушылық шешімдерді барабар нысанда ресімдеу және ұйымдастырушылық және басқарушылық зерттеулер жүргізу қабілеті

РО5

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты, білім беру жүйесінің жұмыс істеу мақсаттары мен міндеттерін, білім беруді мемлекеттік басқарудың мәнін, білім беру саласындағы мемлекеттік жоспарлауды, өңірлік деңгейде білім беруді басқаруды біледі және жұмыс істейді, интеграцияланған ақпарат береді және Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша талдау мен болжам жасайды

РО6

Басқару ғылымдарының негізгі ережелерін іске асырады, білім беру саласын инфрақұрылымдық қамтамасыз ету саласындағы мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл тетіктерін білетіндігін, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың практикалық дағдыларын, білім беру қызметтерін ұсыну сапасына басқарушылық шешімдердің әсерін бағалай білуді көрсетеді, сыртқы ортадағы тұрақты өзгерістер жағдайында білім беруді басқару жүйесінің тиімділігін талдау әдістерін қолданады

КК5.

Білім беру сапасының жүйесін кешенді бағалауды жүзеге асыруға, білім берудегі менеджменттің заманауи инновациялық технологияларын қолдануға, білім беру ұйымын дамыту және басқару тұжырымдамалары мен бағдарламаларын әзірлеуге, білім беру ұйымының сыртқы және ішкі ортасын талдау, мониторинг, түзету және бағалау әдістерін пайдалануға, цифрлық сауаттылықты жүзеге асыруға дайындық

РО7

Білім беру жүйесінің сапасын бағалаудың халықаралық және отандық тәжірибесін, білім беру ұйымы қызметінің бағдарламаларын, жоспарларын, жобаларын және нәтижелерін бағалаудың әдістерін, технологиялары мен құралдарын қолдана білуін көрсетеді; білім беру қызметтерін ұсыну сапасының ішкі және сыртқы мониторингін және сараптамасын жүзеге асырады; білім беру ұйымдарында білім беру сапасы жүйесін ішкі және сыртқы бағалаудың әдістері мен рәсімдерін, ұғымдарын, қағидалары мен қағидаттарын жаңғыртады.

РО8

Білім беру ұйымының ақпараттық-цифрлық ортасын қолдаудың қазіргі заманғы электрондық құралдарын қолданудың практикалық дағдыларын көрсетеді, білім беру қатынастарына қатысушылардың, әлеуметтік серіктестердің әртүрлі пікірлері жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдайды, қақтығыстардың алдын алады және өз ұстанымын қорғайды; білім беру ұйымы дамуының әлеуметтік-әкімшілік ресурстарын, білім беру сапасы жүйесін бағалау нәтижелерін бағалайды; білім беру сапасы жүйесіндегі проблемаларды, тәуекелдер мен кемшіліктерді анықтайды; білім берудегі басқарушылық міндеттерді іске асыруда шығармашылық және талдамалық қабілеттерін көрсетеді

КК6.

Жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, даму дағдарыстары мен қауіп факторларын, оның гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа да әлеуметтік топтарға қатыстылығын ескере отырып, адамның психикалық жұмыс істеу ерекшелігін анықтауға дайындық; нормада және психикалық ауытқуларда танымдық және мотивациялық-ерікті саланың, өзін-өзі танудың, психомоториканың, мінездің, темпераменттің, функционалдық жағдайлардың, жеке қасиеттердің және акцентуацияның даму деңгейінің өзгеруі мен динамикасын болжау  

РО9

Орталық жүйке жүйесінің құрылымы мен дамуы, оның негізгі бөлімдері, олардың құрылымдық ерекшеліктері, жүйке жүйесінің функционалдық ұйымдастырылуы, рефлекторлық мінез-құлықты ұйымдастырудың нейрондық механизмдері және ми функцияларын жүйелік ұйымдастырудың принциптері туралы білімді көрсетеді; адамның жоғары жүйке қызметінің заңдылықтарын түсіну үшін жүйке жүйесінің анатомиясы туралы білімді қолданады, психиканың анатомофизиологиялық негіздерін түсінеді, жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясы саласындағы заманауи зерттеулердің нәтижелері туралы ақпаратты табу және пайдалану

РО10

Психологиялық құбылыстар, категориялар, психиканың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттеу және сипаттау әдістері туралы білімдерін көрсетеді, эволюция процесінде психиканың пайда болуы мен дамуының психологиялық теорияларын талдайды; психологиялық қасиеттер мен жағдайларды, психикалық процестердің сипаттамаларын, жеке тұлғалардың әр түрлі іс-әрекеттерін талдаудың негізгі әдістерін біледі, өз қызметін оңтайландыру мақсатында кәсіби психолог ретінде өз қызметін талдау дағдыларын меңгерген, психологияның іргелі және қолданбалы салаларының ерекшеліктері мен мақсаттарын, олардың пайда болуы мен дамуын түсінеді.

КК7.

·          

Әлеуметтік және жеке мәртебе мен дамудағы ауытқулардың алдын алуға, мақсаттарға, жағдайға және респонденттер контингентіне сәйкес келетін психодиагностикалық әдістерді таңдауға және қолдануға, белгілі бір саладағы кәсіпқой қызметінің құрылымын сипаттауға, жеке тұлғаға, топқа қызмет көрсетудің стандартты базалық рәсімдерін жүзеге асыруға бағытталған стандартты бағдарламаларды іске асыруға дайындық, дәстүрлі және инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып психологиялық көмек ұйымдастыру

РО11

Психологиялық зерттеу дизайнын әзірлеу, психологияның әртүрлі ғылыми және ғылыми-практикалық салаларында кәсіби білім мен іскерлікті қолдану негізінде психологиялық зерттеулер жүргізу білігін көрсетеді; психологиялық зерттеу нәтижелерін талдау, бағалау және түсіндіру, теория мен эмпирикалық деректердің арақатынасын тексеру және бағалау, есептік құжаттаманы дайындау және ғылыми мақалалар мен баяндамалар түрінде алынған деректерді қорыту тәсілдерін меңгерген.

РО12

Инновациялық психоәлеуметтік технологияларды білуін көрсету, психологиялық кеңес беруді ұйымдастыру, психологиялық түзету, психологиялық көмек және қолдау дағдыларын, объективті психодиагностикалық тәсіл шеңберінде әзірленген техника мен тәсілдерді, негізгі әдістемелерді пайдалану дағдыларын меңгеру, жеке және топтық жұмыстың тұлғааралық, мінез-құлық, кәсіби дағдыларын көрсету, жеке тұлғаны, топты психологиялық қолдау бағдарламасын жасау дағдыларын көрсету.

КК8

Психологиялық талдауды жүзеге асыру және оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың тиімділігін болжау, білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдау қабілеті

РО13

Оқу іс-әрекетінің, білім беру процесі субъектілерін тәрбиелеу мен дамытудың психологиялық феномендері мен заңдылықтарын, кәсіби ойлау, психологиялық мәдениет, этика, тиімді коммуникация, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл тәсілдерін меңгерудің қалыптасқандығын көрсетеді

РО14

Инклюзивті білім беруді іске асырудың қазіргі заманғы жағдайларын, инклюзивті білім беру ортасын нормативтік-құқықтық және ақпараттық қамтамасыз етуді, инклюзивті білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдауды, инклюзивті білім беру нәтижелілігін бағалау критерийлері мен көрсеткіштерін біледі; білім беру процесін психологиялық қолдау бағдарламаларын әзірлеу, халықтың әртүрлі топтарымен және әлеуметтік институттармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс дағдыларын жүзеге асырады

КК9

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

РО15

Экономикалық процестердің табиғатын түсінуді, кәсіпкерлік, көшбасшылық, инновацияларды қабылдау дағдыларын көрсету, оларды тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, кәсіби салада бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту.

Практика түрінің атауы: оқу практикасы

Курс: 1

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде меңгерілген теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу дағдыларын алуды, білім беру бағдарламасына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады. Оқу практикасы университет қызметінің негізгі бағыттарымен; білім беру ұйымдарының ұйымдастыру-құқықтық формасымен, құрылымымен, басқару жүйесімен танысуға; болашақ кәсіби қызметтің негізгі міндеттерін зерделеуге бағытталған.

Практика түрінің атауы: психологиялық-педагогикалық практика

Курс: 2

Студенттердің психологиялық-педагогикалық практикасы - тұлғаға бағытталған белсенді оқыту түрі, болашақ психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға негіз қалайды. Мақсаты - білім беру ұйымындағы психологиялық қызметтің қызметімен, мектеп психологының жұмысының мазмұнымен, оның құжаттамасымен танысу, білім беру процесін сүйемелдеу бойынша психологиялық қызметтің жоспарлы іс-шараларына қатысу. Тәжірибе студенттерді кәсіби бейімдеуге, еңбек ұжымындағы өзара іс-қимыл мен ынтымақтастыққа қажетті коммуникативтік дағдылар мен жеке қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған.

Практика түрінің атауы: Өндірістік практика

Курс: 3

Өндірістік практиканың міндеттері: мақсат қою, жеке және бірлескен қызмет міндеттерін қалыптастыру, психологиялық жұмыс міндеттерін шешу мүддесінде жұмыс бойынша әріптестермен кооперация жасау біліктері мен дағдыларын меңгеру; психология бойынша теориялық білімді тереңдету және бекіту, оларды практикалық қолдану дағдысын алу; ұйымды, топты, жеке тұлғаны психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру; диагностикалық және әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістерін меңгеру; психологтың кәсіби ұстанымын, дүниетанымын, мінез-құлық стилін қалыптастыру, кәсіби этиканы меңгеру; әлеуметтік саланың әртүрлі ұйымдарындағы психолог қызметінің ерекшелігімен танысу.

 

Практика түрінің атауы: Өндірістік практика

Курс: 4

Өндірістік практиканың мақсаты - білім беруді басқару органдарында, білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі облыстық департаментте, білім беру ұйымдарында менеджердің (басшы көмекшісінің, басшы орынбасарының, маманның) практикалық кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесін алу болып табылады. Өндірістік практика барысында болашақ маманның өз бетінше еңбек қызметіне кәсіби дайындығын, лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуын, орындалған жұмыстың сапасын тексеру жүзеге асырылады.

 

Практика түрінің атауы: Өндірістік практика

Курс: 4

Өндірістік практиканың мақсаты - әлеуметтік саладағы әртүрлі ұйымдардың базасында, кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда психологтың, әлеуметтік психологтың практикалық кәсіби білімі мен жұмыс тәжірибесін алу. Өндірістік практика барысында болашақ маманның өз бетінше еңбек қызметіне кәсіби дайындығын, лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуын, орындалған жұмыстың сапасын тексеру жүзеге асырылады.

Практика түрінің атауы: Диплом алдындағы практика

Курс: 4

Диплом алды практиканың мақсаты - нақты ұйымдағы студенттің қызметі жағдайында теориялық және практикалық білімді жалпылау және жүйелеу болып табылады; эксперименттік (эмпирикалық) зерттеу барысында алынған материалды өңдеу, дипломдық жобаның мақсатына, міндеттері мен гипотезасына барабар зерттеу әдістерін таңдау және қолдану негіздемесі, зерттеу нәтижелерін сандық және сапалық өңдеу мен түсіндірудің дұрыстығын анықтау, дипломдық жобаны ресімдеу жүзеге асырылады.

Бағдарламалық өнім атауы

Пәндер

Ссылкасы

Массалық ашық онлайн курс «Культурология»

ӘСБМ

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=93

Массалық ашық онлайн курс «Казахский язык»

Қазақ тілі

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Профессиональный казахский язык»

Кәсіби бағытталған тіл

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Русский язык»

Орыс тілі

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Английский язык»

Ағылшын тілі

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Кәсіби бағытталған тіл»

Кәсіби бағдарланған тіл

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Информационно-коммуникационные технологии (Information and communication tehnologies)»

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication tehnologies)

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Менеджмент»

Педагогикалық менеджмент

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Предпринимательство»

Кәсіпкерлік жобалар

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Предпринимательские проекты: управление и реализация»

Кәсіпкерлік жобалар

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Несудебные способы защиты гражданских прав»

Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттық емес тәсілдері, Білім беру жүйесін құқықтық реттеу

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Основы права»

Құқық негіздері

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Массалық ашық онлайн курс «Инновационный менежмент»

Білім берудегі инновациялық менеджмент, Білім беру ұйымын стратегиялық басқару

https://mooc.keu.kz/course/index.php?categoryid=2

Электронды оқулық «Әлеуметтану»

ӘСМП

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Общая и социальная педагогика»

Жалпы және әлеуметтік педагогика

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Научно-исследовательская работа студентов в вузе как фактор компетентностного специалиста»

Психологиядағы ғылыми зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Организация и планирование научных исследований и инновационной деятельности»

Психологиядағы ғылыми зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Коммуникация в психологии»

Әлеуметтік психология,  Еңбек психологиясы,  Ұйымдастыру психологиясы

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Психология» (каз.)

Жалпы психология

http://www.lib.keu.kz/

Электронды оқулық «Психология» (рус.)

Жалпы психология

http://www.lib.keu.kz/


 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus