• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В04111

  Мамандығы:

  Жобалық-инновациялық менеджмент

  Факультеті:

  Экономика және басқару факультеті

  Дайындық бағыты:

  Бизнес және басқару

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  5
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  0
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  -ел ішінде
  0
  -Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 6В04111 «Жобалық-инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры
  Дәреже және мерзім Бірлік дәреже (бір университет) (220 ECTS – кредит/129 каз.кредит)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Аталмыш бағдарлама университетте 2018 жылдан бастап дәреже алатын тұлғалар үшін Университетпен 4 жылға бекітілген
  Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 1 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 6 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 6 деңгей
 • A) Цель
  • Аталмыш бағдарламаның мақсаты – өзіндік шаруашылық субъектілердің инновациялық қайта құруды басқару облысында зерттеушілерді және жоғары білікті орта және жоғары деңгейдегі менеджерлерді дайындау болып табылады
  • Табысты түлектер білуі қажет: экономикалық қызметтің практикалық мәселелерін кәсіптік шешу және басқаруды ұйымдастыру; экономиканығ нақты секторларында ҒТП даму қарқындарын өздерінің жұмыстарында анықтау және есепке алу; инновациялық бағдарламалар мен жобаларды дайындау; инновацияларға фирмалардың бейімделуі үшін қолайлы инновациялық климатты қалыптастыру; инновациялық жобаларды объективті бағалауды алу үшін ақпаратты жүйелендіру; инновациялық жобаларды дайындау үшін қаржыландыру көлемі мен көздерін таңдау кезінде шешімдер қабылдау; белгісіздік және тәуекел жағдайларында инновациялық шешімдерді негіздеуде тәжірибелік тәсілдерді қолдану; шет елдер тәжірибесін талдау және оны ел жағдайында қолдану; басқару, экономика, маркетинг және менеджмент облыстарында отандық және шетелдік тәжірибені қодану.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән /пән аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Базалық пәндер: Менеджмент; Маркетинг; Бизнесті ұйымдастыру; Қаржы; Кәсіпкерлік
  • Профильдік пәндер: Инновациялық менеджмент, Инвестициялық менеджмент, Бизнесті бағалау, Жобағы талдау, Жобалық қаржыландыру, Инновациялық жобалардың тәуекел-менеджменті
  • 2.Жалпы ақпарат/мамандандыру
  • 6В04111 «Жобалық-инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын іске асыру барысында оқу жоспарларының модульдік қағидасына, есепке алу бірліктері жүйесін (кредиттер) және сәйкес білім беру технологияларын пайдалануға негізделген білім беру үдерісін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыт
  • Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
  • 4.Ерекшеліктері
  • «Жобалық-инновациялық менеджмент» білім беру бағдарламасының түлектері келесі тармақтарға бағытталған
   • әр түрлі деңгейде қызметі басқару;
   • компанияның бизнес-процестерің ұйымдастыруың білу;
   • өндіріс, ғылым, кәсіпкерлік мәселелерді шешуді білу және зерттеу;
   • инновациялық қызметті басқару дағдыларына ие болу, дайындау және енгізу.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Бизнес-құрылымдар, өндірістік өнеркәсіп, әр түрлі меншік ұйымдар мен фирмалар, мемлекеттік басқару органдары, қаржылық ұйымдар, жобалық және ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелері.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура 6М050700 «Менеджмент»
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу үрдісінде инновациялық сабақтар кеңінен пайдаланылады (іскерлік ойындар, кейстер, тәжірибе базасында өтетін сабақтар, пікір-сайыстар, дөңгелек үстелдер, пікірталас, әдебиеттерге шолу, жеке және топтық жобалар), сонымен қатар, дәрістер, семинарларық сабақтарды, мастер-кластар өткізуге практикалық қызметкерлерді шақыру.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; аралық аттестация (тестілеу, ауызша емтихан, жазбаша емтихан, эссе жазу, жоба қорғау); оқулық, өндірістік, диплом алдындағы тәжірибе өткен есептерін қорғау; қорытынды аттестаттау (мемлекеттік емтихан, диплом жұмысын қорғау).
 • E) Бағдарламалық құзыреттіліктер
  • 1.Жалпы құзыреттіліктер
  • "Жоғары білім. Бакалавриат" бағдарламасы академиялық бағдарламалардың бірінші деңгейіндегі циклінің сапасын қамтамасыз ету үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының: талаптарына сай:
  • ОК1 – ғылыми-жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндерінің саласында базалық білімнің болуы жоғары білімді тұлғаның ойлау мәдениетінің жоғары болуына және дүниетанымының қалыптасуына ықпал етеді;
  • ОК2 – қазіргі заманғы техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды қолдана білу;
  • ОК3 – күнделікті қажетті кәсіптік қызметте және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін;жаңа білімді меңгеру дағдысының болуы
  • ОК4 –әлеуметтік-этикалық құндылықтарға негізделген, қоғамдық пікір, салт-дәстүрлер, қоғамдық нормаларды білу, және оларға өзінің кәсіби қызметінде; сүйену,
  • ОК5 – Қазақстанның құқықтық жүйесінің негіздерін және заңнамасын білу іскерлік этика нормаларын сақтауға; мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын білу
  • ОК6 білу – Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу; басқа да әлем халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;
  • ОК7 – әлеуметтік даму үрдістерін білу; әр түрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бейімделе білуі тиіс,;
  • ОК8 – командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу; қажет мәмілеге келу, өз пікірін ұжым пікірімен сәйкестендіру: кәсіби және тұлғалық өсуіне; ұмтылуы
  • ОК9 – экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. ғ. к.; туралы ғылыми көзқарастың болуы, мемлекеттің экономиканы реттеу мақсаттары мен әдістерін және мемлекеттік сектордың экономикадағы рөлін білу және түсіну.
  • 2.Спецификалық (кәсіби) құзыреттіліктер:
  • КҚ 1 - Инвестициялық қызметтің әр түрлі нысандарын реттейтін Заңдарды, инвестицияларды экономиканың нақты секторына. негіздеудің жалпы принциптері мен әдістері білу.
  • КҚ 2 - Өндірістік менеджмент теориясы және тәжірибесінде жаңа білімді шығармашылықпен қолдану және өз бетімен процестерді ұйымдастыру.
  • КҚ 3 –Талдау жасау үшін ғылыми-тәжірибелік және статистикалық ақпаратты жинау және талдауды жүзеге асыра білу.
  • КҚ 4 Теориялық тұрғыдан экономикалық қарым - қатынастарының қазіргі жағдайында елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша білімдерді меңгеруі№
  • КҚ 5 –Ұйымның тиімділігі үшін басқарушылық қызметінің құралы ретінде уақытты пайдалана білуі.
  • КҚ 6 – Шағын, орта және ірі бизнес.субъектілерінің жұмыс істеуін құру кезінде алған білімдерін тәжірибеде қолдануға қабілетті болу.
  • КҚ 7 - Ақпаратты басқару шешімдерін әзірлеуді ескере отырып, өндірістік, әлеуметтік, экономикалық пікірлерді; меңгере білу үшін,ақпаратты жинақтау, талдау, түсіндіру керек, шағын, орта және ірі бизнес субъектілерінің жұмыс істеуін құру кезінде алған білімдерін тәжірибеде қолдануға қабілетті болу, бизнес субъектілерінің кеден, салық және басқа да қатысушылардың бизнес- ортаның; тарату және оңалту рәсімдерін жүргізу кезінде өзара іс-қимыл.
  • КҚ 8 - Ұйымның персоналын басқару саласында теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білу.
  • КҚ 9 - Практикалық қызметте теориялық білімің қолдануды және экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу үшін қолданылатын шешімдерді талдау және бағалауды білу.
  • КҚ 10 - Жүйелеу, талдау және жинау іздестіру арқылы жобаларды басқару, әзірлеуге дәлелдер, шешім қабылдау білу.
  • КҚ 11 - Практикалық қызметте этика, мәдениет, адамгершілік, шешендік өнер және басқару саласындағы теориялық білімін қолдану.
  • КҚ 12 –Басқарушылық қызметтің тиімділігін арттыру жөнінде практикалық зерттеу, проблемалық жағдайларды талдау, ұсыныстар және ұсынымдар әзірлеу, қалыптастыру әдістері, бақылау және басқару шешімдерін пайдалану.
  • КҚ 13 - Тиімді стратегиялық шешімді таңдау үшін кәсіпорынның өндірістік процестерің талдау және жоспарлау білу қажет.
  • КҚ 14 - Микро - және макродеңгейде инновациялық басқару әдістерің және қолдану функцияларың білу; тәуекелдерді басқару әдістерін мен инновациялық жобаларды тиімділігін бағалау жүргізу элементерді меңгеруі керек.
  • КҚ 15 - Нарықтық инфрақұрылым қалыптастыру жағдайында кәсіпорынның банкроттық және санация негізін қалаушы қағидаттарын көрсете білу және түсіну.
  • КҚ 16 - Түзуге дәлелдемесін және дәлелдемелер әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып ақпаратты іздеу, жинау, жүйелеу және талдау арқылы жасау; ақпаратты әр түрлі формада хабарлау процесін, еркін ынтымақтасып топта жұмыс істеу, пікірлесе және өз ұстанымын, шешім қабылдау, бақылау және басқару шешімдерін пайдалану қалыптастыру әдістері меңгеруі керек.
  • КҚ 17 Практикалық жұмыс айналысатын мамандардың әлеуметтік жобаларды іске асыруға қажетті өз ұсыныстарын инфрақұрылымды дамыту жөніндегі корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік дағдыларын игеру.
  • КҚ 18 - Жеке қадір-қасиеті және кемшіліктері критикалық талдау; өзінің болашақ кәсібінде әлеуметтік маңыздылығын сезу, дағдысы болуы: өз бетімен жұмыс іздеу, сұхбат өту, әңгімелесу; мәдени ортада басқарушылық функцияларды орындауға қабілетті тиімді болу.
  • КҚ 19 - Қызметкерлердің психологиялық түрлерімен сәйкес әр түрлі мотивация және сыйақы тәсілдері жүзінде қолдану; артықшылықтары мен кемшіліктері критикалық талдау, ұйымдастырушылық мәдениетті талдауың мен қалыптастыруды білу.
  • КҚ 20 – түрлі типтегі инновациялық кәсіпорындарды дайындау және құруға қатысу.
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Түлектер студенттердің кәсіби тәжірибеде, ұйымда жұмыс жасауда, клиентпен жұмыс ұйымдастыруда бастамашылдық, коммуникативтік, стратегиялық ойлау қабілетін және логикасын, ұйымдастырушылық, аналитикалық дағдыларын, көшбасшылық, әдептілікті қабілетін көрсете алады.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus