• Мамандық шифры:

  6В04111

  Мамандығы:

  Жобалық-инновациялық менеджмент

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Бизнес және басқару

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  5
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  0
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  -ел ішінде
  0
  -Қазақстаннан тыс жерлерде
  0


Өріс атауы

Ескертпе

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04111 Жобалық және инновациялық менеджмент

Білім беру бағдарламасының түрі

Жаңа

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В04 Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В044 «Менеджмент және басқару»

Білім беру бағдарламасының мақсаты

«Жобалау-инновациялық менеджмент» ББ мақсаты инновациялық стратегиялар мен тактиканы әзірлеу және іске асыру арқылы өз ұйымдарын қазіргі деңгейде тиімді дамытуға және басқаруға, ұйымдардың инновациялық қызметін арттырудың өсіп келе жатқан жаһандық талаптары жағдайында бизнес-міндеттерді табысты шешуге, инновациялық бастамаларды іске асыру кезінде жобалық тәсілді қолдануға қабілетті жобалық және инновациялық менеджмент саласындағы қазіргі заманғы жоғары білікті басшыларды дайындау болып табылады, компанияның инновациялық дамуына және Қазақстан экономикасын жаңғыртуға практикалық үлес қоса отырып

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында;

Ж/О базасында 2 жыл

ҚБТ қолдану арқылы күндізгі, күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

бизнес және басқару бакалавры

6В04111 "Жобалау-инновациялық менеджмент" білім беру бағдарламасының түлегі - бас менеджер, менеджер-талдаушы, жобалау менеджері, жаңашыл, кәсіпкер, басқарушы, коммерциялық директор, мемлекеттік басқару құрылымдары бөлімшелерінің және әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың басшысы.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 02 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензияға 005-қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

IS-A №0028   27.07.2020 - 26.07.2025

Бағдарламаның бірегейлігі

"Жобалау-инновациялық менеджмент" білім беру бағдарламасының бірегейлігі бір білім беру бағдарламасында екі негізгі назар аймағын — инновациялар мен жобалар менеджментін біріктіру болып табылады, өйткені жаңа нәрсе жасау әрқашан жобалық тәсілді талап етеді. "Жобалау-инновациялық менеджмент" ББ оқыту барысында студенттер жобалау-инновациялық және креативті командаларды қалыптастыру кезеңдерін, жаңа бизнес-жоба мен стартаптар идеясының қауіпсіздігін пысықтайтын болады.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

1.                   

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

2.                   

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                   

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                   

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК1

5.                   

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                   

Қазақ (орыс)

тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                   

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

8.                   

Экология және тіршілік қауіпсіздігі/

Дінтану/

Мәңгілік Ел «Құндылықтары»

Курс тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады

Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуцианизм, буддизм, христиан, католицизм, православие, протестантизм, ислам діндерінің мәні, пайда болу тарихы, дамуы, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән: негізгі діни бағыттар туралы білімді; конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен культтердің әсеріне қарсы тұру бойынша құзыреттерді қалыптастырады

/ Курс аясында ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; мемлекеттің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді әрі батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын нығайта түсуге шақырады.

5

КК1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

9.                   

Оқу практикасы

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

10.                   

Кәсіби бағытталған тіл пәнаралық курсы

"Кәсіби бағытталған тіл" курсының мақсаты-студенттердің "Халықаралық қатынастар" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеруі, олардың деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өз білімін жетілдіру мақсатында тілді іс жүзінде пайдалануға мүмкіндік береді.

"Кәсіби бағытталған тіл" пәнін оқытудың мақсаты-Кәсіби бағытталған сөйлеудің барлық формаларының дағдыларын жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте қажетті коммуникативті және мәдениаралық құзыреттіліктерді дамыту.

6

КК1

11.                   

Статистика

Пән практикалық қызмет саласы ретінде статистика туралы жүйеленген білім алуға; статистикалық әдістерді қолдану дағдысын дамытуға; статистикалық ақпараттың негізгі көздерімен жұмыс істеуге; үлкен деректерді өңдеудің заманауи бағдарламалық құралдарын қолдана отырып, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдаудың кәсіби міндеттерін шешу кезінде статистикалық құралдарды қолдану үшін қажетті құзыреттерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

5

КК3

12.                   

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді, пән экономикалық пәндерді зерттеу әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады

5

КК4

13.                   

Микроэкономика

"Микроэкономика" белгілі бір экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмысын зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы негізде осы салада жүргізілген мемлекеттік саясатты бағалауға мүмкіндік береді.

5

КК4

14.                   

Макроэкономика

 "Макроэкономика" экономиканы тұтастай, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйін ескере отырып зерттейді.

5

КК4

15.                   

Маркетинг

"Маркетинг" пәні фирмаларда, ұйымдарда маркетингтік қызметті ұйымдастырудың білімдері мен дағдыларын қалыптастыруға, практикалық қызметтің әртүрлі салаларындағы маркетингтің қазіргі заманғы модельдерін түсінуге және оларды экономикалық салада пайдалануға бағытталған. Пәнді оқығаннан кейін студент ұйымның маркетингтік қызметін талдай және бағалай алады

5

КК4

16.                   

Қаржы

"Қаржы" пәні алынған білімді іс жүзінде қолдану, қаржылық қызметті ұйымдастыру, фирманың/компанияның қаржылық қызметінің тиімділігін талдау және бағалау үшін макро және микро деңгейде қаржының жұмыс істеу негіздерін зерттеуге арналған. Міндеттері пәннің зерттеу болып табылады

экономикалық мазмұны және қаржы функциялары;

қаржы саясаты және қаржыны басқару;

қызмет ету негіздерін кәсіпорындардың қаржы

5

КК5

17.                   

Бухгалтерлік есеп және аудит

Бұл пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негізгі принциптері, кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін әдістер мен бухгалтерлік процедуралар оқытылады.

Бұл пән нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің жалпыға бірдей қабылданған халықаралық қағидаттарын, әдістері мен тәсілдерін қарастырады, қаржы саласындағы мамандарға қаржылық есептілікті жасау дағдыларын және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдай, меңгере білуге мүмкіндік береді.

5

КК5

Таңдау бойынша компонент

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

18.                   

Экономикадағы математика

«Экономикадағы математика» пәні студенттерде математикалық модельдеудің, экономикалық есептерді талдау мен шешудің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға, студенттерге маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектеседі

5

КК3

19.                   

Эконометрика (Econometrics)

"Эконометрика" пәні студенттердің экономикалық құбылыстарды талдауда эконометрикалық модельдерді құру және қолдану дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл нақты деректердегі заңдылықтарды зерттеуге мүмкіндік береді. Пәнді оқу регрессиялық және корреляциялық талдау, регрессиялық модельдердің параметрлерін түсіндіру және макро - және микро деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді болжау саласында кеңейтілген және терең білім береді.

5

КК3

20.                   

Деректерді талдау және экономиканы болжау

Пәнді оқу студенттердің уақыттық қатарларды, сапалы болжау әдістерін талдау мен болжаудың статистикалық әдістерін қолдану білімдері мен дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәнді оқу іс жүзінде деректерді бастапқы өңдеуді жүзеге асыруға, уақыт қатарларын тегістеуге; модельдеу әдістерін, динамикалық модельдерді, компоненттік, факторлық, дискриминанттық, кластерлік және дисперсиялық талдау әдістерін қолдануға көмектеседі.

5

КК3

21.                   

Басқарушылық шешім қабылдау әдістері

"Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері" курсын оқытудың мақсаты ұйымдарды басқару жүйелерін пәнаралық зерттеу әдіснамасын меңгеру; студенттердің теориялық білімді меңгеру және әртүрлі жағдайларда басқарушылық шешімдерді дайындау және іске асыру саласында практикалық дағдыларды меңгеру болып табылады.

5

КК3

22.                   

Құқық негіздері

 (Bases of Law)

Курс білім алушылардың экономика саласындағы табысты кәсіби қызмет үшін қажетті кәсіби құзыреттерді игеруіне бағытталған. "Құқық негіздері" оқу пәнінің негізгі мақсаты - экономикалық қызметтегі құқықтық мәселелерді түсінуді дамыту, құқықтық нормаларды сақтау қажеттілігін түсіну, сол арқылы құқықтық мемлекет жағдайында жұмыс істейтін бакалаврды толық, кәсіби даярлауды қамтамасыз ету.

5

КК4

23.                   

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

 (Bases of anticorruption)

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері" пәнін оқытудың мақсаты білім алушылардың қазіргі жағдайда мамандардың табысты кәсіби қызметі үшін қажетті кәсіби құзыреттерді иемденуі, сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық моделін және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ісінде қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру болып табылады

5

КК4

24.                   

Өндіріс және қызмет көрсету саласындағы менеджмент

Пән студенттерді өндірістік кәсіпорындарда жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, бақылау принциптерін, функциялары мен ерекшеліктерін зерттеуге бағыттайды. Пән өндірістік, технологиялық процестерді, өндіріс ерекшеліктерін және т. б. ескере отырып, өндірістік кәсіпорынды басқару дағдысын дамытады.

5

КК4

25.                   

B2B нарығындағы Менеджмент

"B2B нарығындағы Менеджмент" пәні ресурстарды тиімді пайдалану және құндылықтармен еркін бәсекелестік алмасу жағдайында тұтынушылық мәселелерді клиенттің қанағаттануының ең толық деңгейімен шеше алатын нарықтық ұсынысты қалыптастыруға байланысты білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Клиент қажеттіліктердің белгілі бір жиынтығы бар адам ретінде қарастырылады, оның үміттерін зерттеу арқылы мүмкіндігінше қанағаттандыруға болады. Ұйым ішкі және сыртқы нәтижеге қол жеткізу үшін оларды қанағаттандыруға тырысуы керек, басқару функцияларын жүзеге асырудың ерекшеліктерін, белсенді бәсекелестік мінез-құлықтың мәнін түсінуі керек

5

КК4

26.                   

Сақтандыру

Ол қазіргі заманғы қаржы-несие механизміндегі экономикалық мәнін, функциялары мен рөлін қарастыруды қамтитын сақтандыру теориясының негізгі мәселелерін қамтиды. Бұл пән аса маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын, сақтандырудың жіктелуін және сақтандыру ісін ұйымдастыруды зерделейді; сақтандырудың әрбір түрінің аса маңызды шарттарын, залалды және сақтандыруды өтеуді айқындау әдістемесін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін жария етеді.

5

КК5

27.               

ҚР сақтандыру құқығы

Ол қазіргі заманғы қаржы-несие механизміндегі экономикалық мәнін, функциялары мен рөлін қарастыруды қамтитын сақтандыру құқығы теориясының негізгі мәселелерін қамтиды. Бұл пән аса маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын, сақтандыруды жіктеуді, сақтандыруды құқықтық реттеуді және сақтандыру ісін ұйымдастыруды зерделейді; сақтандырудың әрбір түрінің аса маңызды шарттарын, залалды және сақтандыруды өтеуді айқындау әдістемесін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін жария етеді.

5

КК5

28.               

Салықтар және салық салу

 (Tax and taxation)

"Салықтар және салық салу" курсы студенттерде елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға, салық салу саласындағы білімді жүйелеуге, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесін оқытуға, микро - және макро-деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау бойынша дағдыларды алуға бағытталған

5

КК5

29.               

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің салықтары

Пән студенттерде елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға, шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық салу саласындағы білімді жүйелеуге, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесін үйретуге, микро және макро деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау бойынша дағдыларды алуға бағытталған

5

КК5

30.               

Тайм-менеджмент (мемлекеттік тілде)

Пән студенттердің өзін-өзі ұйымдастыру технологияларын тиімді басқару құралы ретінде түсінудің теориялық негізін құрайтын "Тайм-менеджмент" бөлігінде білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. "Тайм-менеджмент" курсы өзін-өзі басқару технологияларын түсіну және практикада қолдану үшін білім жүйесін қалыптастырады.

5

КК5

31.               

Event-менеджмент

Пән, ең алдымен, батыс және отандық компаниялардың спорт индустриясы саласындағы жоспарлау, жылжыту, бағалау, іс-шаралар және олардың "оқиғалық" әлеуетін талдау саласындағы практикалық тәжірибесін зерттеуге бағытталған, жоспарлау, басқару, ынталандыру және бақылау бойынша іс-шаралар менеджерінің қызметі, әртүрлі әлеуметтік-мәдени бағыттағы іс-шараларды ұйымдастыру саласындағы бірқатар қолданбалы мәселелерді шешу зерттелуде.

5

КК5

32.               

Инвестициялық-инновациялық менеджмент

 (Invest-innovation management)

"Инвестициялық-инновациялық менеджмент" пәні теориялық және практикалық тәжірибені зерделеуге және инновация саласындағы инвестицияларды басқарудың функциялары мен әдістері, инвестициялық процестер, микро және макро деңгейлердегі инновациялар туралы ғылыми білімге бағытталған. Сондай-ақ студенттерді инновациялық салада стратегиялық, тактикалық шешімдер қабылдауға үйрету.

5

КК6

33.               

Операционный менеджмент Операциондық менеджмент

Пән болашақ мамандардың бизнес-стратегия және өнімді немесе қызметті жобалау саласындағы қазіргі заманғы кешенді теориялық және қолданбалы білімді іс жүзінде жоғалғанға дейін алуға, содан кейін өнім, өндіріс және ұйымдастырушылық базаны толық жаңартуға қажетті білімге бағытталған.

5

КК6

34.               

Кәсіпорын экономикасы

Курс ресурстарды пайдаланудың тиімді нысандары мен тәсілдерін негіздеу және кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау бойынша экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен есептік-Талдамалық дағдыларды алуды көздейді.

5

КК4

35.               

Экономикалық талдау

"Экономикалық талдау" пәні басқарушылық және қаржылық талдау әдіснамасын, экономикалық ғылымның негізгі қағидаттары мен санаттарын қарастырады. "Экономикалық талдаудың" мазмұнды бөлігі өндірісті басқарудың тиімділігін, кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын, төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдау және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау саласындағы білімді кеңейтеді және тереңдетеді.

5

КК3

36.               

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Курс мемлекеттің экономикадағы мәні мен рөлін түсінуді қалыптастыруға, мемлекеттік реттеу әдістері туралы білімді дамытуға, мемлекеттік басқарудың табиғатын түсіну негізінде микро -, макро деңгейде басқарушылық қызмет дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

5

КК4

37.               

Кәсіпорын қызметін жоспарлау

Курстың мазмұны салыстыру кезінде кәсіпорындардың қызметін жоспарлау тәжірибесін, осы негізде кәсіпорынды басқарудың тиімді бағыттарын, нысандары мен әдістерін іздеуді қамтиды.

5

КК4

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

38.                   

Менеджмент (Management)

Курс студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару принциптерін игеруіне, менеджмент саласында шешім қабылдау процестерін басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін жүйелеуге және бекітуге, басқарудағы заманауи әдістер мен әдістермен танысуға бағытталған, өйткені еңбек нарығы жаңа білімдермен және дағдылармен қаруланған, жаңа міндеттерді шешу үшін заманауи аппаратқа ие білікті мамандарды даярлауды талап етеді

5

КК4

39.                   

Персоналды басқару

Пәнді оқыту персоналды басқару жүйесінің жұмыс істеуін қалыптастыру, кадрлық жұмысты жоспарлау, персоналды басқару технологиясы, оның дамуы, еңбекті бағалау және ұйым персоналының қызмет нәтижелері, жанжалдар теориясы, жанжалдың пайда болу себептері және басқару бойынша теориялық және әдіснамалық білім мен жұмыс дағдыларының негізін беруге бағытталған.

5

КК5

40.                   

Пәнаралық курс бизнесті ұйымдастыру және бағалау

Пәннің мақсаты-Бизнесті ұйымдастыру және оны бағалау дағдыларын дамыту, бизнес негіздерін түсінуді дамыту және бағалауға қымбат, салыстырмалы және тиімді тәсілдер аясында бизнес құнын есептеудің негізгі әдістерін қолдану, компанияның барлық активтерін бағалау, инвестициялық жобаларды бағалау және одан әрі басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын дамыту

5

КК6

41.                   

Кәсіпкерлік

Бұл курс үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, Экономика, тіршілік әрекетінің әлеуметтік және экологиялық шеңбері, Бизнес идея және бизнес жоспарды дамыту .

5

КК3

Таңдау бойынша компонент

Пәндердің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптасатын құзыреттер

(кодтар)

42.                   

Стратегический менеджмент

Стратегиялық менеджмент

Пән Стратегиялық менеджмент туралы білім кешенін қалыптастырады; басқару қызметін жүзеге асырудың, басқару жүйелерін талдаудың және оларды жобалаудың нақты дағдыларын дамытады; стратегиялық менеджменттің негізгі әдістері мен модельдерін зерделейді және Ұйымды дамытудың неғұрлым перспективалы бағыттарын анықтайды. Курстың негізгі сұрақтары теориялық тұжырымдамаларды, принциптерді, ережелерді, әдістер мен басқару құралдарын зерттеу мәселелері болып табылады.

5

КК6

43.                   

Стратегиялық маркетинг

Пән фирманың нарықтағы орнын, сондай-ақ тауарларды немесе қызметтерді өндірушіден тұтынушыларға жылжыту стратегиясын анықтауға бағытталған. Бұл курс жаңа өнімді шығаруды немесе қызметтерді ұсынуды жоспарлау кезінде тұтынушылардың ережелерін, қалаулары мен талаптарын талдауға мүмкіндік береді.

5

КК4

44.                   

Халықаралық менеджмент

Пән бизнестің сыртқы ортасын талдау, халықаралық бизнестегі корпоративті құрылымдардың қызметі, фирмалардың қаржылық және инвестициялық шешімдері, сондай-ақ ТҰК технологиялық саясатының бағыттары мен ұйымдастырушылық дамуы туралы білім кешенін қалыптастыруға бағытталған.

5

КК6

45.                   

Корпоративтік менеджмент

Пән Корпоративтік қатынастар жүйесінің мәні мен санатын зерттеуге бағытталған. Курсты оқытуда корпоративтік басқару мәселелері бойынша заңнамалық және нұсқаулық материалдарды зерделеудің маңызы зор. Бұл ретте кәсіпорындар қызметінің практикасын салыстыра отырып қараған, осы негізде корпоративтік басқарудың неғұрлым тиімді бағыттарын, нысандары мен әдістерін іздеген орынды.

5

КК6

46.                   

Инфографика және жаңа коммуникациялар

Пән бағытталған күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялау. ИНФОГРАФИКА құралдарына суреттер, графиктер, диаграммалар, блок-схемалар, кестелер, карталар, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КК3

47.                   

Тәуекел инновациялық жобаларды басқару

Пән кәсіпорындардағы дағдарыстық жағдайлардың заңдылықтары мен нақты себептері туралы түсініктерді кеңейтуге, инновациялық қызметті басқару және инновациялық менеджменттің мазмұны туралы тұтас көзқарасты қалыптастыруға, инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау туралы, инновациялық жобалардың Тәуекелдерін басқару әдістері туралы білімді нақтылауға, ғылыми идеялар мен жаңа технологияларды коммерцияландыру кезеңдері туралы білімді тереңдетуге бағытталған.

5

КК6

48.                   

Оңтайлы шешім қабылдау әдістері

Пән математикалық модельдеу тәсілдерін егжей-тегжейлі талдау және модельдердің әртүрлі түрлерін салыстырмалы талдау арқылы студенттердің жүйелік ойлауын дамытуға бағытталған. Экономикалық мәселелердің кең спектрін талдау және шешу кезінде қолдануға болатын модельдер мен оңтайландыру әдістерінің математикалық қасиеттерімен таныстыру.

5

КК3

49.                   

Банктік менеджмент және маркетинг

Пән студенттің төлем жүйесінің маңызды нысандары, төлем жүйесінің жұмыс істеуі, қазақстандық төлем қызметтері нарығының даму шарттары мен үрдістері туралы білімді игеруіне; жаһандану жағдайында алынған білімді Әлеуметтік және кәсіби қызметте қолдану қабілетін, осы саладағы проблемалар мен процестерді сыни қабылдау, талдау және бағалау дағдыларын дамытуға бағытталған.

5

КК4

50.                   

Еңбек экономикасы

Пән еңбек нарығына қатысушылар, нарықтың жұмыс істеуінің негізгі проблемалары және әлеуметтік-еңбек қатынастарын мемлекеттік реттеу мәселелері туралы жүйелі түсінік алуға бағытталған; еңбек нарығы теориясында алынған мәндерді практикада қолдана білу; еңбек нарығын мемлекеттік реттеу әдістерінде өз ұстанымын дәлелді және қисынды түрде дәлелдеу; еңбек нарығы субъектілерінің қызметіне қатысты ақпаратты ұсынуда және түсіндіруде практикалық дағдылары болуы; еңбек нарығында болып жатқан процестерді сипаттайтын ақпаратты өз бетінше жинау, талдау және ұсыну дағдыларын игеру.

5

КК4

51.               

Экономикалық қауіпсіздік

 (Economic security)

Пән студенттерге мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мақсатын, міндеттері мен рөлін толық түсінуге, студенттерде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі туралы жан-жақты түсінік қалыптастыруға қажетті білім береді.

5

КК4

52.               

Майнор бағдарламасы

«Бизнестің құқықтық негіздері»

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы

20

КК7

53.               

Бизнес-информатика «майнорлық бағдарламасы»

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

КК7


Құзыреттілік шифры

Құзыреттің мазмұны

Қалыптастырылатын

Оқыту нәтижелері (кодтар)

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Мультимәдениет, көптілділік және экологиялық ойлау қағидаттары негізінде адамның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

РО1

Философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін, негізгі кезеңдерді, Қазақстанның тарихи даму заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдауды ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

РО 2

Кәсіби міндеттерді орындау үшін жақсы дене дайындығын көрсетеді

КК2

Тілдерді (мемлекеттік, орыс, шетел) қызметтің барлық салаларында, лексикалық және терминологиялық минимумда коммуникация құралы ретінде меңгеру

РО 3

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда тұлғааралық, мәдениетаралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеттерін меңгерген

КК3

Басқару жүйелерінің бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын, электрондық құжат айналымы дағдыларын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, экономикалық ақпаратты жинау, талдау және түсіндіру негізінде кәсіби қызметте және кәсіпкерлік саласында талдау жасау қабілеті

РО 4

Сыни ойлауды, коммуникативтілікті, креативтілікті және коллаборацияға дайындықты қалыптастыру негізінде жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді, командада жұмысты жүзеге асырады, команда құру дағдысы бар

РО 5

Кәсіби қызметте қолданбалы есептерге қабылданатын шешімдерді негіздеу және таңдау үшін аналитикалық қабілеттерді, математикалық және статистикалық аргументацияны, теориялық және эксперименттік зерттеуді, қазіргі заманғы бағдарламалық және техникалық құралдарды модельдеуді қолданады

КК4

Басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін құқық нормаларын және командада жұмыс істеу дағдыларын қолдана отырып, басқарушылық міндеттерді шешу үшін микро және макроэкономикалық талдау, кәсіпорын қызметін жоспарлау, реттеу жүргізу қабілеті

РО 6

Экономикалық дауларды шешу дағдыларына ие, экономикалық қызметтің құқықтық мәселелерін түсінуді, өз көзқарасын дәлелдеу үшін риторика мен шешендік өнерді меңгеруді көрсетеді

РО 7

Классикалық экономикалық теориялар мен модельдерді микро -, макро -, мезо - және халықаралық деңгейде қолдану мүмкіндігін түсінеді, сыни талдауды жүзеге асырады және бағалайды

РО 8

Шығарылатын өнімді/ қызметтерді, жұмыс түрлерін өндіру және іске асыру, өнімдер мен технологиялардың жаңа түрлерін игеру, жоспарлар мен жобаларды жасау үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша Есептерді орындайды

РО 9

Маркетингтік зерттеулер жүргізу, нарықта өнімдер мен фирмаларды жылжыту дағдыларын меңгерген, өндірістің дамуын болжай біледі; менеджменттегі үздік тәжірибелерді салыстырмалы талдау және маркетингтік зерттеулер нәтижесінде алынған ақпаратты ұйымдардың практикалық қызметінде пайдалана алады.

КК5

Экономикалық қатынастардың, оның ішінде қаржы,сақтандыру, есепке алу, салық салу, тайм-менеджмент және т. б. салалардағы табиғаттың түсінігін көрсете отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындық.

РО 10

Қаржы, салық және салық салу, есепке алу, баға қалыптастыру және баға белгілеу тетігі саласындағы экономикалық қатынастар мен процестерді ұйымдастырудың тиімділігін түсінуді көрсетеді, қаржылық және есептік мониторингті жүзеге асырады, компанияның қаржылық және есептік қызметін цифрлық технологияларды пайдалана отырып үйлестіруді жүзеге асырады

РО 11

Персоналды стратегиялық басқару негіздерін және мамандардың уақытын тиімді басқара отырып, оларды практикада қолдана білуді, жаһандық ортадағы экономикалық агенттер мен нарықтардың мінез-құлқын экономикалық және стратегиялық талдау әдістерін меңгеруді біледі

КК6

Корпоративтік стратегияны әзірлеу қабілеті, өз бизнесін құру және дамыту үшін жаңашылдық дағдыларын қолдана отырып, халықаралық саладағы операциялық инвестициялар мен инновацияларды басқара білу

РО 12

Корпоративтік стратегияны, халықаралық бизнесті жүргізу стратегиясын әзірлейді, жеке бизнесті құру және дамыту үшін жаңашылдық дағдыларын қолдана отырып, халықаралық бизнесті жүзеге асырудың ұйымдастырушылық және экономикалық-қаржылық аспектілерін біледі

КК7

"Базалық құқықтық" майнор бағдарламасы 1

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

 "Базалық құқықтық" майнор бағдарламасы 2

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіби салада шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

Майнор бағдарламасы

«Бизнестің құқықтық негіздері»

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

Бизнес-информатика «майнорлық бағдарламасы»

Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білім мен практикалық дағдыларды қолдану қабілеті. олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

РО 13

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің, жауапкершілік шараларының, заңдардың талаптарының, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық іс-әрекеттердің мәнінің мәнін түсінеді, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай алады, құқықтық актінің мазмұнына түсінік бере алады және құқықтық актіні кәсіби қызметте дәл қолдана алады

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің, жауапкершілік шараларының, заңдардың талаптарының, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық іс-әрекеттердің мәнінің мәнін түсінеді, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай алады, құқықтық актінің мазмұнына түсінік бере алады және құқықтық актіні кәсіби қызметте дәл қолдана алады

Қазақстан шегінде де, сондай-ақ шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұнына түсініктеме беру және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану білігін бөлшектейді, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлейді, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай алады, жетекшілік қызметті заңға дәл сәйкестікте жүзеге асыра алады

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Сандық Қазақстан жағдайында әртүрлі АТ шешімдерін біріктіреді, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады

Тәжірибелер

 

Тәжірибе түрлері

Курсы

 

Оқу тәжірибесі

1 курс

оқу жоспарының пәндерін оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту, тереңдету және кеңейту, қолданыстағы кәсіпорын шеңберінде тапсырмаларды орындау кезінде алынған білімді қолдану, студенттердің өзіндік қызметі мен ұжымда жұмыс істеу дағдыларын меңгеру және дамыту.

Өндірістік тәжірибе

2, 3 курс, 1, 2 қысқ курс, 4 курс

теориялық білімді бекіту, тереңдету және жүйелеу; студенттің маманның міндеттерін практикалық орындау арқылы кәсіпорынның нақты жұмысы жағдайында инновациялық және жобалық қызметтің практикалық әдістері мен дағдыларының кешенін меңгеру.

Диплом алды тәжірибесі

3 қысқ курс, 4 курс

студенттердің мамандық бейіні бойынша жұмыс орнында практикалық жұмыста маман ретінде қатысуы арқылы кәсіпорынды басқаруда кәсіби дағдыларды игеру және дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар жинау.

 

Attachments:
Download this file (Online курстары.docx)Online курстары.docx13 kB
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus