• Мамандық шифры:

  6В04214

  Мамандығы:

  Сот және құқық қолдану қызметі

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Дұрыс

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  -
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  -
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  -
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  -
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  - ел ішінде
  -
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  -

Жол атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04214  Сот және құқық қорғау қызметі

Білім беру бағдарламасының түрі

Жаңа

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6B042 Құқық

Білім беру бағдарламаларының тобы

B049 Құқық

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Құқық қорғау және сот органдары үшін жоғары білікті заңгерлерді дайындау, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, өз мамандығын еркін меңгерген және аралас қызмет салаларында бағдарланған, әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге дайын, әлеуметтік және кәсіптік мобильділік.

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл –ж/б базасында;

Күндізгі, ҚБТ қолдану арқылы күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілігінің сипаттамасы

Берілетін дәреже :

құқық бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

адвокат, құқық қорғау органдарының қызметкері, прокуратура қызметкері, соттардың лауазымды тұлғалары, медиатор;

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Жоқ

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі  образовательной программы

- Білім беру бағдарламасының бірегейлігі жұмыс берушінің мамандарға деген қажеттілігін бағдарлаудан тұрады, құқық қорғау және сот қызметінде арнайы құзыретке ие. Бағдарламаның мазмұны, оқыту әдістемесі және күтілетін нәтижелер теориялық білімді қалыптастыруға бағытталған, іс-тәжірибе-бағдарлы тәсіл және инновациялық іс-әрекет негізінде құзыреттіліктің мәлімделген моделі шеңберінде кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклі

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.               

8

КҚ1

2.                    

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КҚ1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КҚ1

4.                    

Дене тәрбиесі

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық әлеует пен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КҚ1

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КҚ1

6.                    

Қазақ (орыс)

тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КҚ1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КҚ1

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі/

Дінтану/

«Мәңгілік Ел» құндылықтары

Курс тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады

Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуцианизм, буддизм, христиан, католицизм, православие, протестантизм, ислам діндерінің мәні, пайда болу тарихы, дамуы, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән: негізгі діни бағыттар туралы білімді; конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен культтердің әсеріне қарсы тұру бойынша құзыреттерді қалыптастырады

Курс шеңберінде Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; мемлекеттің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді әрі батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын нығайта түсуге шақырады.

5

КҚ1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9.                   

"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнаралық курсы

Пәнді оқу қазақша ойлауын дамытуға және іскерлік салада сөйлеу мәдениетін арттыруға ықпал етеді. Заңгердің кәсіби қызметінің ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттік және шет тілдеріндегі лексиканы, грамматикалық құрылымдарды, коммуникативтік қызметтің негізгі түрлерін үйренеді. Кәсіби қарым–қатынасты құруға, кәсіби-лексикалық терминдерді меңгеруге ықпал етеді; Кәсіби бағыттағы мәтіндерді құрастыру үшін арнайы терминдерді қолдану.

5

КҚ1

КҚ5

10.                   

Мемлекет және құқық теориясы

-               Курс Мемлекеттік-құқықтық құбылыстар мен үрдістер туралы түсінік қалыптастырады, пайда болу заңдылықтарын көрсетеді, студенттердің қазіргі заманғы құқықтық ғылымның іргелі негіздерін меңгеруі үшін қажет мемлекет пен құқықтың дамуы мен жұмыс істеуі; мемлекет пен құқық, олардың мәні, нысандары туралы білімді кеңейту, салалық оқу пәндерінің ережелерін жемісті зерделеуге және барабар қабылдауға мүмкіндік беретін базалық заң терминологиясын меңгеру.

5

КҚ4

КҚ5

11.                   

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

"ҚР Конституциялық құқығы" курсын оқытудың негізгі міндеттері студенттерде конституциялық-құқықтық нормалар тұрғысынан мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды дұрыс түсінуге бағытталған құзыреттерді қалыптастыру болып табылады, мемлекеттік және конституциялық-құқықтық тәжірибе мәселелерін шебер шешу. Пәннің мазмұны мыналарды қамтиды: конституциялық құрылыс негіздері; жеке адамның конституциялық-құқықтық мәртебесі; сайлау құқығы; мемлекеттік органдардың конституциялық-құқықтық мәртебесі.

5

КҚ4

КҚ5

12.                   

Оқу практикасы

Оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алу, іскерлік хат-хабарларды жүргізу, оқыту мамандығына сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс дағдыларын меңгеру.

1

КҚ2

КҚ4

КҚ7

13.                   

Өндірістік тәжірибе

Мамандық бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін оқып үйрену, командалық жұмыстың практикалық дағдыларын және кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, теориялық білімді бекіту және осы негізде кәсіби шеберлікті, Дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру.

5

КҚ1

КҚ3

КҚ4

КҚ5

КҚ6

КҚ7

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

14.                   

Құқық саласындағы ақпараттық технологиялар

Құқықтану саласында қолданылатын мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық-анықтамалық құқықтық жүйелер, құқықтық жүйелердегі моделдеу.

5

КҚ2

КҚ3

КҚ5

15.                   

Ақпараттық құқық

Пән ақпараттық ресурстарды құрумен, ресімдеумен, сақтаумен және өңдеумен, таратумен, пайдаланумен байланысты қоғамдық қатынастарды зерттеуге бағытталған., ақпараттық салаларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды белгілеуге байланысты және оған қоса, ақпараттық және коммуникациялық желілерде ақпарат және оны беру технологиялары бар жаңа технологиялық жұмыстарды дамытумен және пайдаланумен байланысты. аталған салалардағы заңды жауапкершілік.

5

КҚ2

КҚ3

КҚ5

16.                   

Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы

Пән азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, меншік құқығы және басқа да заттық құқықтар, міндетті құқық туралы білімді қалыптастыруға бағытталған., мүліктік құқықтарды беру жөніндегі қарым-қатынастар, жұмыстарды жүргізу және қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелер, шарттан тыс қатынастар, бұл фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс саралап, кәсіби қызметте материалдық құқық нормаларын іске асыруға мүмкіндік береді.

5

КҚ4

КҚ5

17.                   

ҚР шарттық құқығы

Пән келісім-шарт санатын, Қазіргі азаматтық-құқықтық келісім-шарт ұғымын, келісім-шарт еркіндігінің мәнін зерттеуге бағытталған.: шектеудің шектері мен талаптары, ҚР АК-дағы шарттардың жаңа үлгілері: кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты және табиғи монополиялар субъектілерінің қолдануы, рента шарты, сенімгерлік басқару шарты, энергиямен жабдықтау саласындағы шарттық қатынастар проблемалары, неке шарты, шарттық қатынастардағы жауапкершілік проблемалары.

5

КҚ4

18.                   

Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары

Пәнді игерудің мақсаты болашақ бакалаврларда Қазақстан Республикасының Құқық қорғау жүйесі мен құқық қорғау қызметі туралы кешенді түсінік қалыптастыру болып табылады, осы жүйеге кіретін құқық қорғау органдарында олардың құқықтық жағдайы негіздері мен өзара іс-қимыл жасау шарттары, сондай-ақ  реформалаудың негізгі бағыттары мен одан әрі даму перспективалары.

5

КҚ4

КҚ5

КҚ6

19.                   

ҚР Құқық қорғау қызметі

Бұл курсты оқу мақсаты студенттерде Мемлекеттік қызметтің осы түрінің құқықтық негіздері, оның ерекшеліктері мен даму тенденциялары туралы білім кешенін қалыптастыру, сонымен қатар құқық қорғау қызметіне түсу және өту мәселелерін іске асыруда іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

5

КҚ4

КҚ5

КҚ6

20.                   

Құқық бұзушылықтың алдын алу

Пән білім алушыларда ҚР құқық бұзушылықтың алдын алу теориясы мен жүйесі, оның дамуы туралы кешенді білімді қалыптастыруға бағытталған. Жалпы құқық бұзушылық Аалдн-алудың жалпы және жеке шараларын, атап айтқанда жекелеген санаттарды (тұрмыстық зорлық-зомбылық, кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтары және т. б.) қолдану дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру.

5

КҚ4

КҚ5

21.                   

Құқық қорғау қызметіндегі алдын алу функциялары

Пән құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуымен превенция институты ретінде кәсіби мораль нормаларының әлеуетін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында мемлекеттің құқық қорғау қызметіндегі жанжалдардың алдын алудың адамгершілік қағидаттарына, құқық қорғау саласындағы жанжалдардың алдын алуға бағытталған кәсіби этика заңнамасының нормаларына талдау жүргізіледі.

5

КҚ4

КҚ3

КҚ5

22.                   

Әкімшілік мәжбүрлеу

Пән студенттердің ғылыми-теориялық және құқық қолдану мәселелері мен мемлекеттік мәжбүрлеу жүйесінің негізгі әдістерінің бірі – әкімшілік мәжбүрлеу жағдайларын меңгеруіне бағытталған. Курс барысында құқық қорғау саласында әкімшілік мәжбүрлеу жүйесінің негізгі шараларын қолдану негіздері мен рәсімдері кешенді оқытылады.

5

КҚ4

КҚ5

23.               

Құқық қорғау органдарының қызметінде адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету

Пән синтетикалық сипатқа ие, адам құқықтары туралы кешенді білімді, оларды қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық механизмінің мәселелерін біріктіретін, әдетте мемлекет және құқық теориясы, конституциялық және халықаралық құқық және т. б. дәстүрлі оқу курстарында қарастырылатын. Пән қазіргі уақытта адам құқықтарының жалпы теориясы мен құқық қорғау тәжірибесі арасындағы байланыстырушы буын болып табылады.

5

КК4

КК5

24.               

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы

Пән қылмыстық жазаларды орындау және өтеу саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді, сондай-ақ Қазақстан Қылмыстық-атқару жүйесінің қалыптасу тарихын, қаралып отырған саладағы халықаралық ынтымақтастықты және басқа да мәселелерді зерттеуге бағытталған.

5

КК4

25.               

ҚР Атқарушылық құқығы

Атқарушылық іс жүргізудің, сот үкімдерін орындаудың өзекті мәселелері, осы актілерді іске асыруға арналған органдар қызметінде атқарушылық іс жүргізу нормаларын және қылмыстық-атқару құқығын іс жүзінде қолдана отырып зерделеу және танысу, клиенттермен өзара іс-қимыл жасай білу, құқықтық актілерді дәл қолдану

5

КК4

26.               

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: құқықтық және экономикалық аспект

Сыбайлас жемқорлық көріністерінің заңдылықтары мен механизмі, сыбайлас жемқорлық қылмыстардың түрлері туралы түсініктерді қалыптастыру және олардың қазіргі жағдайда және оған қарсы күрес құралдарында дұрыс және негізделген біліктілігі. Әділ мінез-құлыққа ұмтылу, құқыққа қарсы мінез-құлыққа төзбеушілік жасау

5

КК3

КК4

КК5

27.               

Қазақстан Республикасының Қаржы және Салық құқығы

Мемлекеттің қаржы саясаты, қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу, мемлекеттің, оны құрайтын институттардың қаржылық қызметінің жалпы қағидаттары мен нысандары, фактілер мен мән-жайларға дұрыс заңдық біліктілік беруді үйренуі, қаржылық нормаларды түсіндіру құралдарын білуі тиіс

5

КК3

КК4

КК5

28.               

Пәнаралық курс

«Халықаралық терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл»

Пән қазіргі халықаралық терроризм феномені эволюциясының негізгі тенденцияларын, халықаралық терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы өзекті аспектілер мен мәселелерді, аймақтық және халықаралық деңгейдегі террорға қарсы ынтымақтастық тәжірибесін зерттейді.

5

КК3

КК4

КК5

29.               

Трансұлттық қылмысқа қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық

Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсетуге, қылмыскерлерді беруге бағытталған теориялық және практикалық құзыреттерді қалыптастыру, интерполмен және басқа да халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, мемлекеттердің трансұлттық қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастығын ұйымдастыру. Оқыту бейінін есепке ала отырып, студенттерді құқық қорғау қызметінде трансұлттық сипаттағы қылмысқа қарсы күрес саласында халықаралық шарттар мен мемлекетішілік құқықты іс жүзінде пайдалану тетігімен таныстыру маңызды міндет болып табылады..

5

КК3

КК4

КК7

30.               

Криминалистика және сот сарапшысы

Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері, қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі. Студенттерді жеке тергеу әрекеттерін, нақты қылмысты тергеу процесінде тактикалық-криминалистикалық комбинацияларды және тактикалық операцияларды жүргізудің тактикалық-криминалистикалық тәсілдеріне үйрету.

5

КК4

КК7

31.               

Экономикалық қылмыстарды ашу және тергеудің криминалистикалық аспектілері

Экономикалық қылмыстарды өзге экономикалық құқық бұзушылықтардан ажырату және құқықтық реттеу ерекшеліктері, проблемалары; экономикалық қылмыстарды тергеу кезінде кеден қызметтерінің құқық қорғау және арнайы органдармен өзара іс-қимылы; криминалистикалық техниканың жалпы ережелері.

5

КК4

КК3

КК5

КК7

32.               

Криминология және сот-құқықтық статистика

Пән теориялық білімді және мәнін түсінуді қамтамасыз етеді

қылмыстық, әкімшілік, азаматтық құқық саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің сандық көрсеткіштерін зерттейтін қолданыстағы заңнаманы практикада қолдану мүмкін болмайтын қылмысқа қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы; және олардың детерминанттары; қалыпты және девиантты мінез-құлыққа байланысты басқа да моральдық-құқықтық мәселелер.

5

КК4

КК5

33.               

Сот медицинасы және сот психиатриясы

Сот медицинасы және сот психиатриясы дербес болып табылады

сот-тергеу процесінде ақиқатты анықтауға және заңдылықты сақтауға ықпал ететін білімнің түрлі салалары арасында жетекші орындардың бірі болып табылатын ғылымдармен. Сот медицинасы мен сот психиатриясының қазіргі заманғы негіздерін ғылым ретінде және сот-медициналық және сот-психиатриялық сараптама нәтижелерін практикада шебер қолдану – жоғары білікті заңгерлерді кәсіби даярлаудың қажетті шарттары.

5

КК3

КК4

КК5

34.               

Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі

Құқық қолдану тәжірибесінің қазіргі жағдайын ескере отырып, қылмыстың жекелеген түрлерін анықтау, ашу, тергеу және ескерту процесінде теориялық және практикалық дағдылары бар жоғары білікті мамандарды даярлау. Сондай-ақ, болашақ мамандығы шеңберінде алған білімдерін әртүрлі қылмыс түрлерін сотқа дейінгі тергеудің типтік бағдарламаларын іске асыруда ұйымдастырушылық, тактикалық және әдістемелік міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен пайдалануға қабілетті.

5

КК3

КК4

КК5

КК7

35.               

Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеу

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын қолдану процесінде іс жүргізу құжаттарын құрастыру ерекшеліктерінде мамандар даярлау, сондай-ақ оқитындардың білім деңгейін, дағдылары мен іскерлігін одан әрі арттыру, қылмыстарды тергеу кезінде құқық қорғау органдары жұмысының ұйымдастырушылық тиімділігін арттыру.  Қылмыстық іс жүргізу заңнамасында еркін және шебер бағдарлану, оның нормаларын талдау, түсіндіру және тәжірибеде қолдану және тиісті іс жүргізу құжаттарын дайындау дағдыларын қалыптастыру.

5

КК4

КК5

36.               

Қазақстан Республикасындағы сот және сот төрелігі

Пәнді оқу негізінде Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен сот билігінің негізгі теориялық ережелері жатыр, сот төрелігінің демократиялық қағидаттары, мамандандырылған соттардың міндеті мен құзыреті, ҚР Жоғарғы сотының құрылымы мен өкілеттіктері, Соттардың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету.

5

КК4

КК5

КК6

37.               

Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау

Пәнді зерделеудің мақсаты, прокурорлық қадағалаудың мәнін және мемлекет атынан жүзеге асыратын прокурорлық қызметтің мазмұнын тану, арнайы уәкілетті тұлғалар-прокурорлардың жергілікті заң шығарушы және атқарушы билік органдарының, кәсіпорындардың заңдардың дәлме-дәл орындалуын және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметі болып табылады., қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстармен, азаматтармен заңдардың бұзылуын анықтау және дер кезінде жою және кінәлілерді заңмен белгіленген жауапкершілікке тарту жолымен жүзеге асырылады.

5

КК4

КК5

КК6

38.               

ҚР адвокатурасы

Пән мемлекеттің құқықтық жүйесіндегі адвокатураның орнын, қазіргі адвокатураның алдында тұрған негізгі міндеттерді, қолданыстағы заңнаманың жағдайын, оны қолдану тәжірибесін және даму перспективаларын анықтайтын қолданыстағы заңнаманың жағдайы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

 

КК4

КК5

КК6

39.               

ҚР нотариаты

Пәннің мақсаты: студенттердің азаматтық-құқықтық құжаттарды рәсімдеу және құрастыру білімдеріне ие болу; нотариаттың ұйымдастырылуы мен құрылымын, оның құзыретін, қызмет әдістерін, басқа әділет органдарымен өзара байланысын, Жеке нотариалдық іс-әрекеттердің мазмұнын және оларды жүзеге асыру тәртібін зерттеу.

 

КК4

КК5

40.               

Сот риторикасы және медиация

Пәннің міндеттері кәсіби қызметтегі коммуникация жүйесіндегі риторика мен медиацияның рөлін анықтау болып табылады. Пән шешендік сөйлеудің тән белгілерін және оның жанрлық түрлерін ашуға, өзінің сөйлеу мүмкіндіктерін сын тұрғысынан бағалай білуге тәрбиелеу, медиацияны теориялық талдау үшін дауларды шешудің баламалы тәсілі ретінде, медиация рәсімдеріндегі даулы жағдайларды практикалық шешу үшін қажетті құзыреттер қалыптасады.

 

КК1

КК3

КК4

КК5

КК6

41.               

Заңды конфликтология

Заң жанжалдарын талдауға әдістемелік және қолданбалы тәсілдерді, оларды қазіргі жағдайда шешу әдістерін зерттеу және студенттердің қоғамдағы күрделі және қарама-қайшы өзара іс-қимылдарды реттеудің құқықтық қатынастары туралы тұтас түсінігін қалыптастыру.

 

КК2

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

42.               

"Бизнес-информатика" майнорлық бағдарламасы

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

КК3

КК2

43.               

Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері майнорлық бағдарламасы

Экономикалық теория, Менеджмент, фирманың экономикасы, кәсіпкерлік

20

КК3

44.               

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, тәуекелдерді басқару

Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

КК3

45.               

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

-               Қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

20

КК3

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

46.                     

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

Пән әкімшілік заңнама негіздерін және әкімшілік құқық институттарын зерттеуге бағытталған. Мақсаты: атқарушы билікті жүзеге асыру тетігін; әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін анықтау; әкімшілік-құқықтық нысандар мен әдістерді, мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік институттарын, әкімшілік үдерісті, құқық қорғау саласындағы мемлекеттік басқарудың салалық бастауларын құру және іске асыру принциптерін талдау және үлгілеуді іске асыруда Дағдылар мен іскерлікті дарыту.

5

КК4

47.                     

Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы

Қылмыстық құқық қылмыстық-құқықтық шаралардың көмегімен қылмысқа қарсы күрес саласындағы мемлекеттің саясатын білдіреді. Пән студенттерді қалыптастыруға бағытталған: қылмыстық заң нормаларын дұрыс және дәл талдау, түсіндіру және қолдану, қылмыстық құқық бұзушылықтар мен қылмыстық құқық институттарындағы күрделі ұғымдарды саралау мәселелерінде еркін бағдарлану.

5

КК4

КК5

48.                     

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы

Пән тергеу және жедел-іздестіру аппараттарында, сотта, прокуратурада, адвокатурада және басқа да құқық қорғау органдарында жұмыс істеу үшін білімді қалыптастыруға арналған маңызды салалық заңдық және оқу пәні болып табылады. Осы курсты оқу іс жүргізу қызметін жүзеге асыру кезінде студенттердің терең кәсіби құзыреттілігін, олардың білімін үнемі байытуға және жаңартуға ұмтылысын қалыптастыруды, болашақ мамандарды демократиялық, құқықтық мемлекет заңдарын құрметтеу рухында тәрбиелеуді қамтамасыз етуі тиіс.

5

КК4

КК5

49.                     

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибиенің мақсаты-инновациялық технологияларды, еңбек пен өндірістің озық әдістерін меңгеру, ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу.,

командалық жұмыс дағдыларын, басқарудың корпоративтік принциптерін.

5

КК1

КК2

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

50.                     

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты-кәсіби құзыреттілікті бекіту, әріптестермен пайдалы байланыс орнату, рөлдік кәсіби ұстанымдарды анықтау, жауапкершілік сезімін қалыптастыру.

ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе алу

10

КК1

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

51.                     

Диплом алдындағы практика

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша практикалық материалдарды жинау, өңдеу және қорыту, дипломдық зерттеудің тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер мен практикалық материалдарды талдау және дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша қорытындылар, заңдылықтар, ұсыныстар мен ұсыныстарды тұжырымдау.

5

КК1

КК3

КК4

КК5

КК6

КК7

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

52.                   

Әкімшілік-юрисдикциялық қызмет

Пән студенттерде әкімшілік-юрисдикциялық үрдістің теориясы мен құқыққолдану туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, әкімшілік-юрисдикциялық актілер мен әкімшілік-юрисдикциялық құзыреттілікті қалыптастыру заңдылықтарын талдау дағдыларын, сондай-ақ құқық қорғау қызметіндегі тиісті рәсімдерді қалыптастыруға бағытталған.

5

КК4

КК5

53.                   

Қызметтік этика

Пәнді оқыту барысында қоғам өмірінде болып жатқан объективті процестерді зерттеу негізінде құқық қорғау органдары қызметкерлері қызметінің адамгершілік негіздерін қарастыру, олардың санасына қоғамдық құндылықтардың, мінез-құлықтың себептері мен ұстанымдарының, адамдардың қажеттіліктері мен мүдделерінің әсер ету механизмін көрсету, сондай-ақ ықтимал кәсіби деформацияның негізгі себептерін көрсету болжанады.

5

КК4

КК5

КК6

54.                   

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу

Пән студенттерде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндірісті жүзеге асыруда ғылыми-теориялық және құқыққолдану білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК4

КК5

55.                   

Әкімшілік іс жүргізу құжаттарын жасау

Пән негізінен қолданбалы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Оқу курсы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндірістің заңды табиғаты туралы терең білім береді және негізгі әкімшілік іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша практикалық дағдыларды үйретеді. Пән студенттерді негізгі тәсілдерімен, қандай да бір құжаттардың рөлі мен мазмұнымен таныстыруға, сот органдарымен өзара іс-қимылды болжауға және түсінікті етуге арналған.

5

КК3

КК4

КК5

56.                   

Жедел-іздестіру қызметінің ұйымдастыру-құқықтық негіздері

Оқу пәні қазіргі заманғы жедел-іздестіру қызметінің теориясы мен тәжірибесінің іргелі ережелерінің кешенінен тұрады, ол кәсіби қызметтің қажетті элементі болып табылады.құқық қорғау саласы мамандарын даярлау. Пәнді оқу аясында студенттер мемлекеттік органдардың құқық қорғау қызметінде жедел-іздестіру заңнамасының нормаларын қолдану ғылымы мен тәжірибесінің негізгі бөлігі туралы білім алады.

5

КК4

57.                   

Арнайы-тактикалық дайындық негіздері

Пәннің мақсаты түлектердің қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге дайындығын қалыптастыру, түрлі құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу, заңды күшпен қорғау болып табылады.. Жоғары моральдық қасиеттер қалыптасады, тактикалық ойлау дамиды, арнайы құралдар мен әдістерді қолдана отырып, күрделі жедел жағдайларда функционалдық міндеттерді орындау дағдылары беріледі. Дербестік, бастама, шығармашылық көзқарас және қызмет атқарудың күрделі жағдайларында қызметтік міндеттерді орындау қабілеті қалыптасады.

5

КК4

58.                   

Іс жүргізу және құпиялылық режимі

Оқу пәнін оқыту теориялық-қолданбалы сипатқа ие және оны қолдану тәжірибесін және құқықтық ғылым жетістіктерін ескере отырып, құпиялылық және іс жүргізу тәртібі саласындағы құқықтық актілер мен стандарттармен студенттерді таныстыруды көздейді.. Пәннің мақсаты Қазақстан Республикасында іс жүргізу негіздері мен құпиялық режимі туралы ғылыми-негізделген түсініктерді қалыптастыру, сондай-ақ басқарушылық қызметтің осындай ұйымдастырушылық формаларын жүзеге асырудың тиісті дағдылары мен біліктерін қалыптастыру болып табылады..

5

КК4

КК5

КК6

59.                   

Кәсіби-психологиялық дайындық негіздері

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің жеке тұлға психологиясы және құқықтық қатынастарға қатысушы топтар туралы, құқық қолдану қызметі саласындағы психикалық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастыру; құқық қорғау қызметі, криминалдық психология, алдын ала тергеу психологиясы, сот процесі саласындағы жеке тұлға туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру.

5

КК3

КК4

КК5

60.                   

Құқық қорғау органдарындағы басқару негіздері

Оқу пәні шеңберінде прокуратура, ішкі істер органдары және басқа да құқық қорғау органдары қызметінде басқарудың ұйымдық-құқықтық негіздері оқытылады. Пәнді оқытудың мақсаты ҚР Құқық қорғау органдарында басқару жүйесі мен механизмінің құрылымдық элементтерінің негізгі принциптерін, шарттарын, ерекшеліктері мен байланыстарын оқу болып табылады.

5

КК3

КК4

КК5

КК6

61.               

ІІО қызметіндегі басқару негіздері

Оқу пәні ішкі істерді басқару теориясының мәселелерін зерделеуді және басқару міндеттерін оңтайлы шешудің құралдары мен тәсілдерін қолданудың практикалық дағдыларын меңгеруді, басқару әдістерін дұрыс қолдануға үйретуді көздейді.. Сонымен қатар, бұл курста ішкі істер органдарының қызметі саласындағы басқарудың объективті заңдылықтары мен факторлары қарастырылады, сондай-ақ ғылым мен практикада қалыптасқан басқару қызметінің тәжірибелік ұсыныстары мен ережелері қорытылады.

5

КК3

КК4

КК5

КК6


Шифр компетенции

Құзыреттер

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуына қабілеттілігі.

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, азаматтық ұстанымды, физикалық және экологиялық мәдениетті, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету.

ОН 2

Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау.

КК2

Қызметтік өндірісті, ғылымды және әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық.

ОН 3

АКТ түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді сервистер.

КК3

Мета-құзыреттер

Кәсіби есептерді шешу үшін пәнаралық білімді қолдану қабілеті;

кәсіби салада жобалық қызметті жүзеге асыру; өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі білім алу қабілеті; кәсіби ортаны цифрландыру жағдайында әлеуметтік менеджментке дайындық.

ОН 4

Пәнаралық тәсілді ескере отырып, кәсіби міндеттерді шешеді: нәтижеге бағдарлануды ескере отырып, мақсаттар мен міндеттерді қою, өзгерістерде көшбасшылықты көрсету, кәсіби қызмет барысында туындайтын практикалық міндеттерге қатысты командалық бағдарлау, құқық саласында қолданылатын ақпарат алмасудың электрондық тәсілдерін және оларды қамтамасыз ету құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру.

ОН 5

Өз бетінше, шығармашылық жұмыс дағдыларын, өз еңбегін ұйымдастыра білуді, өз қызметін ұйымдастырудың жаңа, тиімді нысандарын іздеу мен жүзеге асыруға, кәсіби қызметте шығармашылық әлеуетті пайдалану дағдыларын меңгерген.

ОН 6

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында әр түрлі АТ мен міндеттерді шешуді интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру.

Экономикалық үдерістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

КК 4

Жалпы кәсіптік базалық құзыреттер:

кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу қабілеті.

ОН 7

Заң мамандығының рөлін, құқық құндылықтары мен ортақ игілік тұжырымдамасын түсіну; құқық пен заңға құрметпен қарау, құқыққа қарсы мінез-құлыққа төзбеушілік, белгіленген рәсімдерді сақтау; әділ мінез-құлыққа және құқық қолдануға ұмтылу, құқықтық жүйені түсіну, құқық мәнін және оның функцияларын түсіну; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін, ҚР Конституциясының негізгі ережелерін білу; құқық салаларының, құқық функцияларының, құқық салаларының институттарының мәнін түсіну, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық заңнаманың ережелерін талдау және қолдану.

ОН 8

Мемлекеттік билік тетігіндегі құқық қорғау органдарының рөлі мен орнын түсінеді; әкімшілік-құқықтық негіздерді біледі және оларды құқық қорғау органдарының әкімшілік қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда пайдалана алады; әкімшілік рәсімдерді қолдану және әкімшілік мәжбүрлеу шаралары жүйесін іске асыру білімі мен дағдыларын меңгерген; әкімшілік-құқықтық құралдар мен құқық қорғау қызметінің әдістерінің өзекті теориялық және құқық қолдану мәселелерін талдайды және бағалайды.

ОН 9

Қылмыстық құқық және процесс негіздері, Қылмыстық-атқару құқығы, Криминалистика, криминологиялық ғылымның әдіснамалық негіздері; қылмысты болжау мәселелері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелері; қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу қабілеті; сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына кедергі жасау; жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын білу; Негізгі техникалық-криминалистикалық құралдарды дұрыс таңдау және қолдана білу; ақпаратты, идеяларды, криминалистика мәселелерін және оларды әртүрлі хабарламаларда шешу, сот-тергеу, сараптама тәжірибесін, сотқа дейінгі тергеу жүргізу кезінде дәлелдемелерді пайдалану тәжірибесін, сотқа дейінгі тергеу өндірісін, сот-медициналық сараптаманың, сот-психиатриялық сараптаманың іс жүргізу негіздерін талдау.

ОН 10

Қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы жедел-іздестіру қызметінің рөлін түсінеді; жедел-іздестіру қызметі теориясының негізгі теориялық түсініктері мен санаттарын, жедел-іздестіру қызметінің негізгі принциптері мен мазмұнын, заң қызметі психологиясының негізгі тұжырымдамаларын, жедел-қызметтік іс-шараларды өткізу тактикасының ерекшеліктерін, құқық қорғау органдарында құпиялылық режимінің ұйымдастыру-құқықтық негіздерін және басқаруды біледі; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру саласында нормативтік-құқықтық актілерді білікті қолдану, жедел-қызметтік іс-шараларды жүргізу, қызметтік құжаттарды дұрыс жасау және ресімдеу қабілетін көрсету.

ОН 11

Соттардың құзыретіне жатқызылған істерді қарау мен дауларды шешудің негізгі ережелерін түсіндіру; сот тәжірибесі мен сот статистикасын, оның ішінде сот актілерін дайындау және сот шешімдерін шығару кезінде талдау және қолдану; прокурорлық қадағалаудың негізгі институттарының ғылыми білім жүйесін қалыптастыру, мен жүйелерін қолдана білу, жария сөздерді жасау және айту, жеке және бөтен ауызша пікірлердің қадір-қасиеті мен кемшіліктерін бағалау дағдыларын меңгеру; медиацияны жүргізу дағдыларын қолдану, әртүрлі салаларда даулы жағдайларды шешудің құқықтық ерекшеліктеріне талдау жүргізу.

КК 5

Мамандандырылған кәсіби құзыреттер:

өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау, стандартты және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау және олар үшін жауапкершілік көтеру, құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайында бағдарлау қабілеті.

ОН 12

Кез келген келіп түсетін ақпаратты сыни бағалау, бөлшектерге назар аудару; тәуелсіз және дербес ойлау;ақпараттың үлкен көлемін, заңнамалық және сот практикасын қабылдау және талдау қабілеті; фактілер мен мән-жайлардың дұрыс заңдық біліктілігі; құқықтық актілерді түсіндіру және дәл қолдану.

РО ОН 13

Дамыған эмоциялық интеллект, шешендік шеберлікті көрсету; сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу; кәсіби терминологияны меңгеру; қисынды және заңдық негізделген дәлелдерді құру; іскерлік риторика, келіссөздер процестеріне қатысу, тиімді коммуникация; Заңдық мәнді құжаттарды әзірлеу және құрастыру.

КК6

Ұйымдастыру-басқару құзыреті:

ұжым мен командада жұмыс істеуге дайын болу, команда мүшелерінің (бағыныштылардың) жұмысы үшін жауапкершілікті өзіне алу, іскерлік және қызметтік этикетті, қарым-қатынастың мәдениеті мен психологиялық негіздерін, мінез-құлық нормалары мен ережелерін сақтай отырып, тапсырмаларды орындау нәтижесі;

ОН 14

Ведомствоаралық өзара іс - қимылды ұйымдастыруды, жобалар мен процестерді басқару дағдысының болуы, әдептілік сезімі және эмоцияларды басқару, стрессті басқару; медиатор-қақтығыста үшінші тарап (әлеуметтік, саяси, қызметтік, заң) бола отырып, жанжалдарды шешу қабілетін көрсету.); процестерді үйлестіру және адам құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді шешу; ұйымдастыру-басқару жобаларын ұйымдастыру, жоспарлау және тиімді орындау; басқару қызметінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін, автоматтандырылған жұмыс орындарын практикалық пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру.

КК 7

Ғылыми-зерттеу құзыреті:

құқық қорғау қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жоспарлар әзірлеу және ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған нәтижелерді бағалау және оларды ауызша және жазбаша нысанда ұсыну қабілеті.

ОН 15

Құқықтық зерттеу құралдарын, кәсіби салада ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу дағдыларын меңгеру; құқықтық және статистикалық ақпаратты жинау және талдау; іс фактілерін және мән-жайларын тексеру; заңнаманың қисынды қайшылықтары мен олқылықтарын және істің мән-жайларын анықтаумен жағдайды бағалау; логикалық және дербес тұжырымдар мен ой-пікірлер жасай білу.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus