• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы-ҒП

 • Білім беру бағдарламасының шифры:

  7М07201

  Білім беру бағдарламасының шифры Атауы:

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Оқыту бағыты:

  Техникалық ғылымдар және технологиялар

 • Білім беру бағдарламасы бойынша магистранттар контингенті
  2
  Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  1
  Ақылы негізде оқитын магистранттар
  1
Білім беру бағдарламасы 7М07201 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» ҚР ҰӘҚМ 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен  бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген ЖЖОКБҰ-да кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (өзгертулер және толықтырулармен) Ұлттық біліктілік шеңбері, Салалық біліктілік шеңбері "Тамақ өнеркәсібі" және "Қоғамдық тамақ өнімдерін өндіру" кәсіби стандарты негізінде құрастырылған.

7М07201 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» Білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

кәсіпорынның директоры (бастығы, басқарушысы); бас технолог; кәсіпорынның әртүрлі учаскелерінің басшысы; зерттеуші; білім беру ұйымдарындағы ғылыми қызметкер және оқытушы.

Түлекке академиялық дәреже беріледі:

Ғылыми - педагогикалық бағыт бойынша - ББ 7М07201 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" бойынша техникалық ғылымдар магистрі;

Оқу мерзімі:

Ғылыми - педагогикалық бағыт бойынша-2 жыл.

Оқыту түрі – күндізгі.


Бағдарлама дәрежесі: 7М07201 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы"  Білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Дәрежесі мен мерзімі

Бір дәреже (бір университет) - 120 кредит

Оқу орны

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

Аккредиттеу

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік, Қазақстан.

Жарамдылық мерзімі

23.12.2019-20.12.2024

Деңгей

EPVO үшін ҚР (Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 2-ші цикл; ECR (Еуропалық біліктілік шеңбері): 7-деңгей; NRC (Ұлттық біліктілік шеңбері): 7-деңгей


 • Мақсаты
  • 7М07201 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы"  Білім беру бағдарламасының мақсаты – Жалпы және кәсіби-бағдарланған құзыреттілікке, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие, тұрақты кәсіби өсуге және тұлғалық дамуға ұмтылатын азық-түлік өндірісі мен қоғамдық тамақтану өнімдерінің қазіргі заманғы технологиялары саласында терең кәсіби құзіреттілікті меңгерген бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандар даярлау.
 • Ғылым тарих және философия/5 кредит
 • Шет тілі (Кәсіби)/4 кредит
 • Жоғары мектеп педагогикасы/4 кредит
 • Басқару психологиясы/4 кредит
 • Ғылым зерттеуінің ұйымдастыру және жоспарлау / 3 кредит

 • Зерттеу әдістері және деректерді талдау / 3 кредит

 • Жоғарғы білім берудің әдістері мен технологиялары / 4 кредит

 • Сыни тұрғыдан ойлау және шешім қабылдау  / 4 кредит

 • Академиялық хат негіздері / 4 кредит

 • Хаттағы академиялық стиль / 4 кредит

 • Азық-түлік өнімдерінің тиімді қор сактаушы техникасы және технологиясы/ 4 кредит

 • Тамақ өнімдерінің технологиялық үрдістері мен құрылғыларының ғылыми негіздері / 4 кредит

 • Тамақ өнімдерін өндірудің ғылыми негіздері/ 5 кредит

 • Азық-түлік өнімдерін сәйкестендіру мен бұрмалаудың өзекті мәселелері / 5 кредит

 • Азық-түлік сапасын жақсарту мәселелері / 5 кредит

 • Стратегиялық менеджмент (тереңдетілген курс) / 5 кредит

 • Тамақ өнімдерін өндірудің ғылыми негіздері / 5 кредит

 • Азық-түлік өнеркәсібі салаларындағы прогрессивті техника / 5 кредит

 • Тамақ өнеркәсібінің заманауи технологиялары / 5 кредит

 • Тамақ өнеркәсібі салаларындағы прогрессивті технология / 5 кредит

 • Мамандандырылған тамақ өнімдерін өндірудің заманауи технологиялары / 5 кредит

 • Тауарлардың  сапасын бақылау және қаупсіздігінің  қазіргі әдістері / 5 кредит

 • Азық-түлік өнімдерінің сапасын сараптау / 5 кредит

 • Өнімнің бәсекеге қабілеттілік мәселелері / 5 кредит

 • Қауіпсіздік менеджмент жүйесі / 5 кредит

 • Азық-түлік өнімдерінің қазіргі заманғы технологиялары жағдайында барабар тамақтану мәселелері / 5 кредит

 • Тиімді тамақтанудың өзекті мәселелері/ 5 кредит

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus