• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Маркетинг-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М04112

  Мамандығы:

  Маркетинг (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  1
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  1

7М04112 МАРКЕТИНГ

Магистратураның білім беру бағдарламасы білім беру 7М04112 «Маркетинг», магистрант жеке өзі және командада жұмыс істей алатын, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу үшін, азаматтық ұстанымы бар кәсіби диалог мәдениеті, оның ішінде кәсіби мәдениетін жоғары деңгейде, бар кәсіби қабілетін дайындауға мүмкіндік береді. Бұл «Индустриялық-техникалық тауарлар нарығында маркетинг», «Қолданбалы Маркетинг», «Баға нарықтық экономика жағдайында», «Қазіргі заманғы байланысты теориясы», және тағы басқа пәндерді оқу арқылы қол жеткізіледі. Бұл құзыреттілікті дамытуға ықпал етеді, өңдеу және заманауи техникалық құралдарды пайдалану арқылы маркетингтік ақпаратты беру; маркетингтік стратегияны әзірлеу; кешенді маркетингтік зерттеулер жүргізу; маркетингтік саясатты әзірлеу, ұйымдастыру және жүзеге асыру; қазіргі заманғы маркетингтік технологияларды қолдану; кәсіптік білім беру саласында ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыруда халықаралық сапа стандарттары мен халықаралық ISO стандарттарын қолдану; коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың маркетингтік мәселелерін шешу саласында; маркетингтік қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселелері бойынша; тауардың, бағаның, таратудың және коммуникацияның маркетингтік стратегиясына қатысты шешімдер қабылдауда.
Кәсіби қызмет объектілері ретінде профиль дайындау арқылы магистратура 7М04112- «Маркетинг» білім беру бағдарламасының түлектері мемлекеттік және қоғамдық басқару, кәсіпорындардың, осы саладағы түлектері қатысы бар ұйымдардың, мемлекеттік және жеке сектордың, менеджерлер, мамандар және / немесе кеңесші органдар арасындағы таңдай аласыз мемлекеттік және жергілікті басқарудың жоғары және орта деңгейлері; меншіктің түрлі секторлары мен нысандарын кәсіпорындардың, компаниялар мен ұйымдардың жоғары және орта буын басқару; сарапшы, мемлекеттік басқару кеңесші және мемлекеттік басқару, түрлі секторлары мен меншік нысандарын кәсіпорындар, ұйымдар, компаниялар.
Профилді бағытта магистратураға «7М04112 - Маркетинг» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі академиялық дәрежесі беріледі.
Профильді бағытта оқу кезңі – 1 жыл.
Білім беру нысаны – күндізгі бөлім.


Бағдарламаның дәрежесі:
Экономика және бизнес магистрі
7М04112 «Маркетинг» мамандығы бойынша
Дәрежесі және мерзімі Бірдеңгей(бір университет)
(69ECTS–28кредиттер)
Оқуорны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агентігі (ББСҚТҚА)
http://nkaoko.kz/
Қолданылу мерзімі Университетімізде 2016 жылы дәрежені алатын тұлғалар үшін 1 жылдық мерзімдік бағдарлама бекітілген.
Деңгейі Еуропалық жоғарғы білімаумағы үшін біліктілік шеңбері: 2й цикл; Еуропалық біліктілікшең берлері: сыныбы 7; НРК (национальная рамкаква лификаций): деңгейі7
 • A) Мақсат
  • Білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті маркетолог даярлау болып табылады, сарапшылар зерттеу және оқыту үшін, консалтингтік компаниялар, жеке және қоғамдық секторлар үшін тез күрделі және өзгеріп бизнес ортада теориялық білімдерін, сондай-ақ маркетинг және басқа да басқару әдістерін қолдануға болады.
   мамандығы 7М04112 «Маркетинг» білім беру бағдарламалары академиялық дәрежесі беріледі Мамандығы:
   - кәсіптендіру даярлауда - мамандығы 7М04112 Экономика және бизнес магистрі «Маркетинг».
   мамандығы 7М04112 «Маркетинг» түлектері келесі қызметтерде жұмыс істей алады:
   - Кәсіпорындардың, коммерциялық ұйымдар мен компаниялардың маркетингтік қызметтерінің жетекшісі және маманы;
   - тауарлар тобы мен сауда маркалары бойынша менеджер;
   - сату бөлімінің менеджері;
   - Маркетингтік зерттеу бөлімшелеріндегі қызметкер, жарнама агенттіктері;
   - маркетолог-зерттеуші немесе маркетинг талдаушысы;
   - бөлім бастығы;
   - Маркетинг жөніндегі директор.
 • B) Сипаттамалары
  • 1.Дәріс/пән айналасы
  • Негізгіпәндер:
   Шеттілі (кәсіби)
   Менеджмент
   Психология
   Кәсіпорынның инновациялық дамуының бизнес стратегиясы
   Маркетингтібасқару
   Баға: теория және практика
   Маркетингте коммуникацияның заманауи теориясы
   Өндірістік және техникалық мақсат тағытауарлар нарығында маркетинг
   Қолданбалы маркетинг
  • 2.Жалпыақпарат/Мамандандыру
  • Профильді дайындау кезінде: осы бағытта түлектергеқ атысты мемлекеттік және әкімшілік басқару органдарының, ұйымдардың, фирмалардың, корпорациялардың, сыртқы экономикалық қызметтің мөлшері мен меншікны санынақ арамастан;
  • 3.Тағайындалған орын
  • Профильді
  • 4.Ерекшеліктері
  • Бітіру шілердің кәсіптік қызмет салалары: білім беру, ғылым, өнеркәсіп, шағынжәне орта бизнес, маркетингтік қызмет, жарнама, зерттеу және болжау, сауда жәнет.б.
 • C) Жұмыспен қамту және оданәрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту - Кәсіпорындардың, коммерциялық ұйымдар мен компаниялардың маркетингтік қызметтерінің жетекшісі және маманы;
   - тауарлартобы мен саудамаркаларыбойынша менеджер;
   - сатубөлімініңменеджері;
   - Маркетингтікзерттеубөлімшелеріндегіқызметкер, жарнамаагенттіктері;
   - маркет-зерттеушінемесе маркетинг талдаушысы;
   - бөлімбастығы;
   - Маркетинг жөніндегі директор.
  • 2.Қосымшаоқыту
  • PhD докторантура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқуға және оқуғадеген көзқарас
  • Студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру және дамыту мақсатында мектептен тыс сабақтарды өткізумен сабақ өткізудің белсенді және интерактивті формаларын (компьютерлік модельдеу, бизнес және рөлдік ойындар, кейстер, психологиялық және басқа тренингтер) оқыту процесінде кеңінен қолдану.
   Оқыту курстары аймақтық деңгейдегі мемлекеттік органдардың өкілдерімен, қоғамдық ұйымдармен, отандық және шетелдік компаниялармен, сарапшылар мен мамандардың мастер-класстарымен кездесулерді қамтиды.
  • 2.Бағалауәдістері
  • Магистрлік диссертацияны, кешенді сараптаманы, магистрлік диссертацияны жобалауды және қорғауды қоса алғанда, бакалавриаттың тәжірибелік жұмысы, ауызша сұрау, алдын-ала сұрастыру, жазбаша тексеру, тестілеу, коллоквиум, курстық жұмыстарды қорғау, шекаралық бақылау, қорытынды бақылау, емтихандар, өндірістік тәжірибе
 • E) Бағдарла малық жасақтама құзыреті
  • 1.Жалпықұзыреті
  • Бағдарлама циклдің екінші деңгейіндегі академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл екінші циклдің күтілетін түлектерінің жалпы құзыреттіліктерін (негізгі дағдылар ретінде де белгілі) қамтиды (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080).
  • Құзыреттілік тобы

    Құзыреттілік коды

   Виды ЗУНов и компетенций

   Негізгі (жалпы ғылыми, әлеуметтік-жеке, гуманитарлық-әлеуметтік, коммуникативтік, аспаптық) құзыреттілік 

   МК 1

   ғылым мен техниканың өзекті мәселелері туралы ғылыми білімді дамытудың қазiргi тенденциялары туралы хабардар болуы

   МК 2

   Маркетингті басқару саласындағы теориялық білімдердің негіздерін меңгеру; маркетингтік ортаны талдау үшін әдістемелік базаны білу, әсіресе маркетинг макро пайдаланылатын құралдар, микро және корпоративтік деңгейлері, маркетингтік қызметін стратегиялық және операциялық жоспарлау жүзеге асыру үшін оларды өзгерту

   МК 3

   іс-шараларға тиімді басқарушылық шешімдер ақтау үшін маркетингтік ақпаратты талдау және ұйымдастыру, жинау, іздеу арқылы

   МК 4

   кәсіби қоғамдастық өкілдері үшін бұл ақпаратты

   МК 5

   Мен ғылыми зерттеулерді және тәжірибелік жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін, кәсіби деңгейде кем дегенде бір шет тілін білу

   МК 6

   қазiргi тұжырымдамаларды сынап талдау және процестер мен құбылыстарды зерттеу тәсілдері үшін, кәсіби жұмыста танымның ғылыми әдiстерiн қолдана алады

   МК 7

   жаңа бейтаныс және күрделі жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін оларды пайдалануға, әр түрлі пәндер ішінде алған білімдерін біріктіруге қабілетті болуы

   МК 8

   маркетингтік қызметтің мазмұнын өзгертуге, сондай-ақ маркетингтік қызметті бақылауға және аудит жүргізуге өз бетінше қатыса алады

   МК 9

   стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу үшін дағдысы бар, ғылыми-зерттеу, кәсіпорындардың практикалық мәселелерді талдау және шешу, сондай-ақ бизнес-менеджмент тәжірибесін жақсарту нәтижелерін пайдалана отырып,

   МК 10

   кәсіби қарым-қатынас, мәдениетаралық қарым-қатынас, шешендік өнер дағдыларын игеру

   МК 11

   күнделікті кәсіби жұмыс және үздіксіз білім алу үшін қажетті білімді кеңейте және тереңдете білу

   МК 12

   ғылыми-зерттеу әдіснамасы, әлемдік экономиканың қазіргі заманғы мәселелері, кәсіпорынның ұйымдастыру және басқару қызметі, сондай-ақ кәсіби дағдыларын кеңейту саласындағы құзыретті болуы

    Арнайы (кәсіби) құзыреттілік 

   ЭП1

   Кәсіпорынның инновациялық даму бизнес стратегиясын дағдыларын дамыту алу. жоғары технологиялық өнеркәсіптің қалыптасуы мен дамуының қазіргі жағдайда тәжірибеде білімді қолдана білу

   ЭП 2

   ғылымдарының жіктеу кіреді ғылым саласындағы құзыретін, сатып алу; ғылыми-зерттеу әдіснамасы негіздері

   ЭП 3

   нарығында баға стратегияларын қалыптастыру дағдыларын меңгеруге

   ЭП 4

   эксперименттік зерттеулер контексінде, соның ішінде жаңа идеялар мен оларды іске асыру дамыту үшін дайын болуы

   ЭП 5

   олардың нәтижелерін тәуелсіз зерттеу және интерпретациялауды жүзеге асыру өз әдістері, өзін-өзі белгілеу мәселелері әдістері мен оларды шешу жолдарын табу

   ЭП 6

   баға саласындағы қолданбалы есептерді шешу білу

   ЭП 7

   озық ғылыми-техникалық тәжірибелер мен технологияларды дамыту үрдістерін талдай білу

   ЭП 8

   ғылым мен білім саласындағы эксперименттік зерттеулер жүргізуге қабілетті болуы

   ЭП 9

   маркетингтік коммуникация дағдыларын алуға

   ЭП 10

   түрлі нарықтарда жарнама және маркетингтік коммуникациялар басқару дағдыларын алуға

   ЭП 11

   материалдық өндіріс салаларында маркетингтік стратегияларды қалыптастыру бойынша тәжірибелік дағдылану

   ЭП 12

   Кәсіпорын маркетингтік қызметті ұйымдастыру және дамыту үшін тәжірибелік дағдылану

   ЭП 13

   қолданбалы маркетинг ұйымдастыру және дамыту үшін тәжірибелік дағдылану

   ЭП 14

   өзін-өзі жетілдіру және әр түрлі гуманитарлық және ғылыми білім мен мүдделеріне жеке тұлғаның кәсіби өсу мүмкіндігі болу үшін

   ЭП 15

   тиісті кәсіби саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу және жоспарлау үшін дайындалған болуы

   ЭП 16

   Жоспарлау, қабілетті болуы ұйымдастыру, эксперименттік нәтижелерін жүзеге асыру

   ЭП 17

   маркетинг құралдарын пайдалану дағдыларын алуға

  • 2.Ерекше құзыреттілік
  • мыналарды:
   1) идеясы бар:
   - қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімніңрөлі;
   - ғылыми білімді дамыту дыңағымдағыүрдістерітуралы;
   - Табиғи (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардыңнақтыметодологиялықжәнефилософиялықмәселелерітуралы;
   - жоғарыбілім беру мұғалімініңкәсібибіліктілігітуралы;
   - жаһанданупроцестерініңқарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалықсалдарытуралы;
   2) білукерек:
   - ғылыми білімдердіңәдістемесі;
   - ғылыми қызметтіұйымдастырупринциптері мен құрылымы;
   - Оқу процесінде студенттердіңтанымдықбелсенділігініңпсихологиясы;
   - білім берудің тиімділігі мен сапасынарттырудыңпсихологиялықәдістері мен құралдары;
   3) болуыкерек:
   - ғылыми зерттеулер контексіндеидеялардытүпнұсқадамытужәнеқолдануүшіналынғанбілімдердіпайдалану;
   - процестер мен құбылыстардыталдауүшінқолданыстағыұғымдарды, теориялардыжәнетәсілдердісыниталдау;
   - жаңатаныс емес жағдайларда ғызерттеупроблемаларыншешуүшінтүрліпәндершеңберіндеалынғанбілімдіинтеграциялау;
   - толық емес немес ешектеуліақ парат негізінде шешім қабылдау және шешімдерқабылдауүшінбілімдіинтеграциялауарқылы;
   - педагогикалыққызметте педагогика жәнежоғарыбілім беру психологиясытуралыбілімдерінқолдану;
   - оқытудыңинтерактивтіәдістерінқолдану;
   - заманау и ақпараттық технологиялар дықолдану мен ақпараттық-талдамалықжәнеақпараттық-библиографиялықжұмыстардыжүргізу;
   - жаңамәселелер мен жағдайлардышығармашылықжәнешығармашылықтұрғыданойлау;
   - жоғары оқу орындарында арнайы пән дердізерттеугежәнеоқытуғамүмкіндікберетінкәсібидеңгейдешеттілінеркінмеңгеру;
   - диссертация, ғылымимақала, баяндама, аналитикалықжазбажәнет.б. түріндеғылыми-зерттеужәнеаналитикалықжұмыстыңнәтижелерінқорытындылау;
   4) дағдыларыболуыкерек:
   - ғылыми-зерттеуқызметі, стандарттығылымипроблемаларғаарналғаншешімдер;
   - оқы тудың кредиттік технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті жүзегеасыру;
   - кәсіптік пән дердіоқы туәдістемесі;
   - оқу үдерісіне заманау и ақпараттық технологиялар дыпайдалану;
   - кәсібиқарым-қатынасжәнемәдениетаралыққарым-қатынас;
   - өзойларына уызша және жазбашатүрдеораториялық, дұрысжәнелогикалықтүрдеқалыптастыру;
   - күнделік тікәсіби жұмыс және докторантурада үздіксіз білімалуүшінқажеттібілімдікеңейтужәнетереңдету.
   5) құзыреттіболуытиіс:
   - зерттеуәдіснамасысаласында;
   - жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
   - қазір гізаманғы білім беру технологиялары мәселелерінде;
   - кәсіби бағыт тағылыми жобалар мен зерттеулердіжүзегеасыруда;
   білімді үнемі жаңартып, кәсібидағдылар мен қабілеттерінкеңейтужолында.
 • F) Осыбағдарламаның оқу нәтижелерінің толықтізімі
  • Кәсіптік практика жағдайында, ұйымдарда, мекемелерде және компанияларда жұмысістегенде, түлектер келесімүмкіндіктердікөрсетеалады:
   - маркетингтік технологиялардың әлемдік тәжірибесінішкінарықжағдайынабейімдеу; тауарларменқызметтернарығындағыконъюнктураныбағалау; басқару және маркетингтік шешімдер дісалмақ тапқою; салалық, өңірлік және халық аралық нарықтардыңжағдайынжәнеерекшеліктерінталдаужәнебағалау; маркетингтік қызмет тіңбасымдықтарыменміндеттерінайқындау; экономикалықжәнеұйымдастырушылықөзгерістергебейімделу; мобильдіжәнебейімделгенәлеуметтік, моральдық, психологиялық тұрғыданболуға;
   - қазіргізаманғыақпараттықтехнологиялардықолдануарқылымаркетингтікақпараттыалуға, өңдеугежәнекөшіруге; кешендімаркетингтікзерттеулержүргізу; Маркетингтікқызметтіңстратегиясыментактикасындамыту; қазіргізаманғымаркетингтіктехнологиялардықолдану; халықаралықсапастандарттарынжәнехалықаралық ISO стандарттарынқолдану.
 • Шет тілі (кәсіби)
  • Пререквизиттер: шет тілі, қазақ/орыс тілі ЖОО көлемінде.
  • Постреквизиттер:B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін меңгеру, сондай-ақ арнайы мақсаттар үшін LSP- тілді меңгеру.
  • Мақсаты: Болашақта магистратураның кәсіби қызметінде белсенді тілді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамытуға негізделген шет тілдерін интерактивті түрде халықаралық стандарттар шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation.Шақтардың түрлері Indefinite. Parts of speech- General overview. Retial banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches.Шақтардың түрлері Continuous. Business correspondence 1.Formal and informal style 1.Шақтардың түрлері Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Ырықсыз етіс және ырықсыз құрылымдарды аудару.Business Correspondence.Модаль етістіктері: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting.Инфинитив және инфинитив құрылымдары. Инфинитивтік аударма ерекшеліктері.Central banking. Monetary policy. Money and banking.Герундий.Герундийді аудару ерекшеліктері.Types of banks. Banking system. Есімше I,II. Ауысу ерекшеліктері.Financing international trade. Clarifying Incoterms.Ағылшын сөйлемінің құрылымы.Revision of grammar and lexical material. Meeting 1.Meeting 2. Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлем типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets.Exchange rates. Currency trading. Күрделі сөйлемдер. Бағыныңқылы сөйлем түрлері.Balance sheet 1. Согласование времен. Balance Sheet 2. Шартты рай. Asset management. Regulating the financial sector. Шартты сөйлем.Revision of lexical and grammar material. Төлеу сөз. Final test.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру қабілеті;
  • В. Кәсіптік бизнес және күнделікті тақырыптар бойынша әңгімелер;
  • С. Ағылшын тілін сөйлеу арқылы есту (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдыларын игеру;
  • E. Мамандық бойынша мәтіндерді сөздікпен және сөздіксіз оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын тасымалдау.
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Лектордың аты-жөні:к.ф.н профессор Аубакирова Г.Т.
 • Менеджмент
  • Пререквизиттер: Жалпы білім беретін пәндер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттік басқару теориясы», «Маркетинг».
  • Постреквизиттер: «Операциялық басқару», «Адам ресурстарын басқару», «Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы», «Өңірлік экономика және басқару», «Маркетингті басқару», «Маркетингтік зерттеулер».
  • Мақсаты: менеджменттің ең соңғы жетістіктерімен және басқарудың ең жақсы әдістерімен магистранттарды таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Заманауи жағдайда менеджменттің сипаттамасы. Басқарушылық ойлаудың эволюциясы. Сыртқы орта және корпоративтік мәдениет. Әлемдік ауқымда басқару. Шағын кәсіпкерлікті басқару. Мақсаттар мен ұйымдастырушылық дизайнды орнату. Стратегияны қалыптастыру және жүзеге асыру. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. Байланыс. Адаптивті ұйымдарды жобалау. Өзгерістер мен инновацияларды басқару. Адам ресурстарын басқару. Командалардағы жұмыс. Ұйымдастыру мінезінің динамикасы. Қазіргі жағдайда көшбасшылық. Мотивация. Басқаруды бақылау.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А.қазіргі заманғы жағдайда басқаруды дамытудың соңғы үрдістерін білу; «ұйым-сыртқы орта» қатынастары; өзгерістер мен инновациялар жағдайында адаптивті ұйымдарды жобалау; ұйымдасқан мінез-құлықтың динамикасы, қазіргі жағдайда көшбасшылық сипатын өзгерту; уәждеуге заманауи тәсілдер, ұйымдардағы командалардың түрлерін анықтау;
  • В. ұйымның тұрақты сыртқы ортамен қарым-қатынасын талдау, жылдам өзгеретін ортада жоғары тиімді жоспарлауды жүзеге асыру; заманауи командалық-желілік құрылымдармен бөлісу; тиімді көшбасшылардың сипаттамаларын таниды; біріктірілген сапаны басқару тұжырымдамасын әзірлеу.
  • С. дағдыларға ие болу; дағдарыстық жағдайларды тиімді басқару; корпоративтік мәдениеттің және қоршаған ортаны өзара әрекеттестікті қамтамасыз ету; ұйымдық стратегияның үш деңгейін дамыту; қазіргі заманғы ұйымдарда тиімді шешімдер қабылдауды жеңілдететін модельдер мен әдістерді қолдану; мультикультуралық топтарды басқару, мотивацияға заманауи тәсілдерді қолдану, дағдарыстық жағдайларда коммуникацияларды енгізу, бақылау және сапаны кешенді басқару.
  • Лектордың аты-жөні: Гелашвили Н.Н.
 • Пән атауы:Психология
  • Пререквизиттер:философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттері:Педогогика,Оқытудың әдістері мен технологиялары, Педагогикалық тәжірибе.
  • Мақсаты: Магистранттарды жоғары мектеп психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мектеп психологиясының пәні, міндеттері мен құрылымы. Жоғарғы мектептің психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру - бұл оқу үрдісінің психологиялық негізі. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Қазіргі жағдайда білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Үйренудің пәні ретінде оқыту. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғарғы мектепте білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Перспективалық тұлғаның кәсіби саласында психодиагностиканың мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның келешектегі кәсіби қызметінің профилін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлға аралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А) Психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • В) Кəсіби қызметтің əртүрлі салаларында халықтың сипаттамалық ерекшеліктерін зерттеу əдістері мен студенттік топтарға психологиялық ықпал ету;
  • С) Университеттің педагогикалық үдерісіндегі жанжалдарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру үдерісін оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық қызметін ынталандыру және т.б. талдамалық және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру. және осы негізде тұжырымдарды дайындауды тұжырымдайды;
  • D) Диагностика психологиялық әдістерінің нәтижелерін интерпретациялау, студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі білім беру және танымдық белсенділіктің психологиялық факторларын зерттеу (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, шағын зерттеу және т.б.).
  • E) Жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Лектордың аты-жөні:к.п.н. доцент Кенжебаева С.К.
 • Маркетинг- менеджмент
  • Пререквизиттер:Пәндер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, макро және микро деңгейлерде математикалық модельдеу.
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Заманауи маркетинг қағидаттары мен әдістеріне негізделген басқару мәселелерін тиімді шешу үшін қажетті кәсіби білім мен дағдылардың қазіргі заманғы жүйесін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық дамудың қазіргі деңгейі өндірісті әртараптандыру және өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің құбылмалы процесі болып табылады. Сондықтан, нарықтағы терең зерттеу және оның жағдайын өзгерту негізінде кәсіпорынның дамуы туралы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін арнайы ойлау қабілеті бар жоғары білікті маркетинг мамандарын даярлау қажет. Маркетингті басқарумен қарым-қатынас негізгі және міндетті болып табылады және маркетингтік процестерді және процедураларды басқаруға баса көңіл бөлу арқылы маркетингтік мәселелерді шешуге арналған.
  • Күтілетін нәтиже: Пәндерді оқу процесінде магистранттар маркетингті басқару негіздерін, тауарлар, бағалар, сату, коммуникациялар сияқты негізгі ұғымдарды білуі керек және экономиканың нақты жағдайында оларды талдай білуі керек.
  • Лектордың аты-жөні:к.э.н. доцент Даулетова А.М.
 • Маркетинг- менеджмент
  • Пререквизиттер:Пәндер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, макро және микро деңгейлерде математикалық модельдеу.
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Заманауи маркетинг қағидаттары мен әдістеріне негізделген басқару мәселелерін тиімді шешу үшін қажетті кәсіби білім мен дағдылардың қазіргі заманғы жүйесін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық дамудың қазіргі деңгейі өндірісті әртараптандыру және өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің құбылмалы процесі болып табылады. Сондықтан, нарықтағы терең зерттеу және оның жағдайын өзгерту негізінде кәсіпорынның дамуы туралы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін арнайы ойлау қабілеті бар жоғары білікті маркетинг мамандарын даярлау қажет. Маркетингті басқарумен қарым-қатынас негізгі және міндетті болып табылады және маркетингтік процестерді және процедураларды басқаруға баса көңіл бөлу арқылы маркетингтік мәселелерді шешуге арналған.
  • Күтілетін нәтиже: Пәндерді оқу процесінде магистранттар маркетингті басқару негіздерін, тауарлар, бағалар, сату, коммуникациялар сияқты негізгі ұғымдарды білуі керек және экономиканың нақты жағдайында оларды талдай білуі керек.
  • Лектордың аты-жөні:к.э.н. доцент Даулетова А.М.
 • Кәсіпорынның инновациялық дамуының бизнес стратегиясы
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: кәсіпорынның инновациялық дамуының бизнес-стратегиясының теориялық және әдіснамалық негіздерін оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инновацияның негізгі ұғымдары. Инновациялық өнімнің өмірлік циклі. Инновациялық өнімді коммерцияландыру. Қазіргі кәсіпорынның инновациялық саясаты. Ғылыми-техникалық өнімдер нарығы. Кәсіпорынның инновациялық дамуының бизнес стратегиясының мәні мен мазмұны. Кәсіпорынның бизнес стратегиясының тиімділігін бағалау. Инновациялық кәсіпорынның персоналын басқару ерекшеліктері. Инновацияларды мемлекеттік реттеу. Инновациялық жоба мен бағдарлама. Дамыту және басқару. Инновациялық жобаның экономикалық тиімділігі. Инновациялық кәсіпорындардың іскерлік стратегияларын мемлекеттік қолдау.
  • Күтілетін нәтиже:
  • инновациялық кәсіпкерлікті дамыту үшін бизнес-стратегияны әзірлеу дағдыларын меңгеру. Білімді қажет ететін өндірісті қалыптастыру мен дамытудың қазіргі жағдайында тәжірибе жүзінде тәжірибе қолдану мүмкіндігі.
  • Лектордың аты-жөні: к.э.н., доцент Садвакасова Ж.М.
 • Эксперименттік зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, әлеуметтану, жоғары математика, маркетинг
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру саласындағы дағдыларды меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылым әлем туралы және мекеме ретінде идеялар жүйесі ретінде. Ғылымның жіктелуі. Ғылыми зерттеулер әдіснамасының философиялық негіздері. Ғылыми зерттеулер үдерісінің логикасы. Ғылыми зерттеулер деңгейлері мен әдістері. Эмпирикалық ақпаратты жинау әдістері. Эмпирикалық ақпаратты теоретикалық қорыту әдісі. Зерттеуді жоспарлау. Зерттеу кезеңдері.
  • Күтілетін нәтиже:
  • Ғылымның жіктелуін қамтитын ғылым саласындағы құзыреттілікті алу; ғылыми зерттеулер әдіснамасының негізі
  • Лектордың аты-жөні: к.э.н., доцент Улыбышев Д.Н.
 • Баға: теория және практика
  • Пререквизиттер: «Маркетинг-менеджмент»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: баға белгілеудің негізгі механизмдерін, баға белгілеу әдіснамасын, маркетингтік саясаттың басқа элементтерімен баға белгілеу қатынастарын анықтау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Қазақстан нарықтық экономикаға көшу жағдайында нарықтық экономика санаты ретінде ерекше маңызға ие болады. Ол микро және макро деңгейлерде көптеген экономикалық мәселелерді шешудің құралы болып табылады.
  • Баға және басқа маркетингтік құралдармен қарым-қатынасы. Баға шешімдерінің бұзылу жағдайларын талдау. Жеңілдіктер баға саясатының құралы ретінде. Сатып алушылардың баға деңгейіне сезімталдығын зерттеу. Өндірістік мақсаттағы тауарларға баға белгілеу ерекшеліктері. Тұтыну тауарлары бағасын анықтау.
  • Күтілетін нәтиже: магистранттар нарықтағы баға стратегияларын қалыптастыру дағдыларын меңгеруі тиіс.
  • Лектордың аты-жөні: к.э.н., доцент Даулетова А.М.
 • Нарықтық экономикадағы баға белгілеу
  • Пререквизиттер: «Маркетинг-менеджмент»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: нарықтағы кәсіпорын қызметінің бағасының ерекшелігі туралы білімді тереңдету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Баға және нарық сипаттамалары. Essence және бағалар. Бағаларды анықтаудағы негізгі тәсілдердің сипаттамасы. Баға функциялары. Бухгалтерлік есеп және өлшеу функциясы. Сұраныс пен ұсыныстың сәйкес функциясы. Сұраныс пен ұсыныс заңы. Сұранымның сызықтық және қуат-заңға тәуелділігі тауар бағасына. Бағаларды ынталандыру функциясы. Мемлекеттің, аймақтың, фирманың баға саясатында ынталандыру функциясын пайдалану. Бағаны бөлу функциясы. Жаңадан құрылған құнды қайта бөлу механизмдері. Капиталдың асып кету функциясы. Бағалардың функцияларының объективті сипаты. Баға түрін нарықтың түріне тәуелділігі. Еркін бәсекелестік нарығында баға белгілеу. Бейімделгіш бағалық саясаттың мәні. Бағаға сұраныстың икемділігі бағалардың өзгеруіне сатып алушылардың реакциясын бағалау үшін негіз болып табылады. Ақпарат жинау әдістерін жіктеу. Әдістерді таңдауды анықтайтын факторлар. Сатып алу туралы нақты деректерді талдау негізіндегі әдістер. Экономиканың баға жүйесі Бағалардың түрлері. Баға сипаттамасы тауар айналымының кезеңіне байланысты: көтерме бағалары, сатып алу бағасы, бөлшек сауда бағалары. Бағаларды мемлекеттік реттеу әдістері, бағаларды мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістері. Баға тақырыптары.
  • Күтілетін нәтиже: Баға саласында қолданбалы міндеттерді шешу дағдыларын дамыту.
  • Лектордың аты-жөні: к.э.н., доцент Даулетова А.М.
 • Маркетингте коммуникацияның заманауи теориясы
  • Пререквизиттер: «Маркетинг-менеджмент»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: кәсіпорынның коммуникациялық саясатындағы негізгі бағыттарды зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарлар мен қызметтер тұтынушыларына маркетингтің әсерлі құралы ретінде бұқаралық коммуникация қызметінің институционалдық және экономикалық негіздерін коммуникация жүйесінде маркетингтік коммуникациялардың рөлі және рөлі; талдаудың әдіснамасы, жарнамалық, PR және мақсатты аудиториялармен байланыс құралдарын ұйымдастыру тұрғысынан заманауи СМЖ талдаудың қолданбалы техникалық әдістері.
  • Күтілетін нәтиже:
  • маркетингтік коммуникацияларды жүргізу дағдыларын меңгеру.
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Борбасова З.Н.
 • Жарнамалық және маркетингтік коммуникацияларды басқару
  • Пререквизиттер: «Маркетинг», «Тауарлар мен қызметтерді жарнамалау»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: жарнамалық және маркетингтік коммуникацияларды басқарудағы білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар теориясы, IMC модельдерінің эволюциясы, маркетингтік коммуникацияларды интеграциялаудағы факторлар, деңгейлер және кедергілер; жарнамалық және маркетингтік коммуникациялардың басқа да мақсаттары мен міндеттері; маркетингтік коммуникация құралдарының әсер етуінің әлеуметтік-психологиялық факторлары, жарнамалық құралдарды пайдалануды жоспарлау әдістемесі, жарнамалық кампанияны жоспарлау, оның тиімділігін есептеу туралы тұжырымдамалық түсініктерге ие.
  • Күтілетін нәтиже: өнер шебері түрлі нарықтарда жарнамалық және маркетингтік коммуникацияларды басқаруға дағдылануы керек.
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Борбасова З.Н.
 • Өндірістік және техникалық мақсаттағы тауарлар нарығында маркетинг
  • Пререквизиттер: «Маркетинг-менеджмент» «Менеджмент»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: материалдық өндіріс саласындағы компаниялардың, кәсіпорындардың және ұйымдардың қызметіне қатысты маркетингтік құралдарды, әдістер мен әдістерді қолдану ерекшеліктерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылым әлем туралы және мекеме ретінде идеялар жүйесі. Ғылымның жіктелуі. Ғылыми зерттеулер әдіснамасының философиялық негіздері. Ғылыми зерттеулер үдерісінің логикасы. Ғылыми зерттеулер деңгейлері мен әдістері. Эмпирикалық ақпаратты жинау әдістері. Эмпирикалық ақпаратты теоретикалық қорыту әдісі. Зерттеуді жоспарлау. Зерттеу кезеңдері.
  • Күтілетін нәтиже: материалдық өндіріс салаларында маркетингтік стратегияларды қалыптастыруда практикалық дағдыларды меңгеру
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Накипова Г.Е.
 • Инновациялық салада маркетинг
  • Пререквизиттер: экономикалық теория, бәсекелестік
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: инновация саласында менеджмент жүйесі ретінде маркетинг туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіпорындардың инновациялық қызметін белсендірудің маркетингтік тәсілдерін, әдістерін және шешімдерін пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нарықтық экономикадағы бәсекелестіктің рөлі. Бәсекеге қабілеттілік және оны жетілдіру әдістері. Кең ауқымды стандартты өндіріс саласындағы бәсекелестік стратегия. Тар мамандандырудың бәсекелік артықшылықтары. Радикалдық инновациялар саласындағы бәсекелестік бастамасы. Шағын емес мамандандырылған бизнестегі бәсекелестік стратегиялар. Экономика бәсекелес компаниялар қоғамдастық ретінде. Қазақстандағы бәсекелестік қатынастардың ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтиже: кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру және дамыту үшін практикалық дағдыларды игеру.
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Борбасова З.Н.
 • Қолданбалы маркетинг
  • Пререквизиттер: Маркетинг
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: әр түрлі нарық түрлеріне маркетинг қолдану туралы білімін арттыру үшін.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: тұтынушылық нарығында Маркетинг, тұтыну нарығындағы, әсіресе тұтыну нарығы, тұтыну нарығында стратегиялық маркетинг, тұтыну нарығындағы маркетинг, әсіресе бағасы, тұтыну нарығындағы өнім мен сату маркетингтік, маркетингтік коммуникациялар, нарықты зерттеу ерекшеліктері мен принциптері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың маркетингтік маркетинг сату ұйымдар, өндірістік нарықтардың маркетингтік, аймақтық маркетингтік, маркетингтік ірі бизнес құрылымдау, шағын бизнестегі маркетинг.
  • Күтілетін нәтиже: қолданбалы маркетинг ұйымдастыру және дамыту үшін тәжірибелік дағдылану.
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Борбасова З.Н.
 • Компанияның маркетингтік қызметі
  • Пререквизиттер: «Маркетинг»
  • Постреквезиттері: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: Маркетинг тұжырымдамасын әзірлеу және тауарларды, қызметтерді, әлеуметтік құндылықтарды және идеяларды табысты сатуға қажетті магистранттардың кәсіби білімін кеңейту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетинг компанияның сату және маркетингтік қызметін ұйымдастырудың тиімді түрі. Маркетингті басқару, әлеуметтік салада маркетингті қолдану салалары мен шарттары, коммерциялық емес ұйымдарды маркетинг, маркетингтік идеялар. Ұлттық маркетинг жүйесін құруда және дамытуда, шешім қабылдау үшін негіз ретінде маркетингтік жоспарлау, өнім мен бағдарламаларды талдаудағы мемлекеттің рөлі. Өнімнің өмірлік циклін талдау, баға саясаты, баға-сапа коэффициентінің объективті компоненттері. Товародвижение. Тауар айналымы арналары бойынша атқарылатын қызметтер. Фирманың байланыс саясаты. Маркетингтік қызметті жоспарлау. Маркетингті ұйымдастыру және бақылау.
  • Күтілетін нәтиже: Магистрант маркетингтік құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеруі тиіс.
  • Лектордың аты-жөні: д.э.н., профессор Борбасова З.Н.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus