• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Мемлекеттік және жергілікті басқару-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М04103

  Мамандығы:

  Мемлекеттік және жергілікті басқару (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті 
  1
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  1

7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» білім беру бағдарламасының ғылыми-педагогикалық бағыты мемлекеттік және жергілікті басқару және білім беру салаларында ғылыми зерттеулер жүргізуге және оларды кәсіби іс-әрекетте қолдануға қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған.
Білім беру бағдарламасының мазмұны келесідей пәндердің оқытылуын қамтиды: «Мемлекеттік басқарудың теориясы мен практикасы», «Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу», «Басқарушылық іс-әрекеттің институционалды негіздері», «Қоғамдық сектор экономикасы», Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың негіздері», «Өңірлік даму институттары және МЖӘ» және т.б. Бұл келесідей құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік береді: ел және өңірлер шеңберінде әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру, ұйымдық, салалық, салааралық құрылымдарды қалыптастыру, басқарушылық талдауды жүзеге асыруда басқарушылық шешімдерді қабылдау тиімділігіне мониторинг жүргізу, мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық саясаты шеңберінде, әрекет етуші нормативтік және құқықтық база шеңберінде фирма және корпорацияларды басқару негіздері.
7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» білім беру бағдарламасы түлектерінің лауазым тізімдері:
ғылыми және педагогикалық бағыт: мемлекеттік және жергілікті басқарудың әртүрлі құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен әкімшілігінде, Қазақстан Республикасы Парламентінің Аппараты мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің, жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылар, ғылыми-зерттеу институттарындағы ғылыми қызметкерлер және т.б.
Түлекке дәреже тағайындалады:
- 7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі;
Білім алу мерзімі:
ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.
Білім алу формасы – күндізгі.


Бағдарлама дәрежесі:Экономика ғылымдарының магистрі 7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» блім беру бағдарламасы
Деңгей және мерзім Бірлік деңгей (бір университет) (131 ECTS – кредит кем емес/ 59 қаз. кредит кем емес)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 2 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • 7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру мақсаты – мемлекеттік және жергілікті басқару және білім беру салаларында ғылыми зерттеулер жүргізуге және оларды кәсіби іс-әрекетте қолдануға қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау
   Табысты түлектер назарға көрсетулері керек:
   - Жоғарғы білім деңгейінде алған білім мен түсініктерін ғылыми зерттеу аясында негізгі немесе мүмкіндікті дамыту немесе қолдану;
   - Мемлекеттік және жергілікті басқару, басқа да кең ауқымда (немесе пәнаралық) аясында жаңа және бейтаныс жағдайларды шешу және түсіну, алған білімді пайдалану;
   - Этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті негізге ала отырып толық және толық емес ақпарат арұылы білімді пайдалану, қиындықтарды талқылау жне белгілі бір шешімін табу;
   - Мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша алған білімін және ойын нақты әрі айқын түрде айта алуы;
   - Өз бетімен оқуды жалғастыру.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аясы
  • Негізгі пәндер: Мемлекеттік басқару теориясы және тәжірибесі
   Базалық пәндер: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жобалау, Жоғары мектепте оқытудың әдістері және технологиясы, Академиялық жазба, Өңірлік даму институттары және МЖӘ.
   Профилді пәндер: Басқарушылық іс-әрекеттің институционалды негіздері,
   Қоғамдық сектор экономикасы, Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу, Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері, Басқарудағы сандық технологиялар, Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім бағдарламасын жүзеге асыруда кредиттік-модулдік жүйе оқу барысыны ұйымдастыруда, модулдік принцип негізіндегі оқу жоспары, білім беру технологиясында және зачеттық бірліктерде (кредиттер) қолданылатын жүйелер.
  • 3.Бағыт
  • Ғылыми және педагогикалық
  • 4.Ерекшеліктері
  • 7М04103 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы түлектері келесі кәсіби бағыттарда жұмыс істей алады:
   Ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-экономикалық, басқарушылық, экспертті-сараптамалық, эксперименттік-зерттеушілік, ғылыми-педагогикалық, экономика-ұйымдастырушылық, ұйымдастырушылық-техникалық..
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • білім беру саласы, ғылыми-зерттеу саласы
  • 2.Одан әрі оқыту
  • PhD докторантурасы
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу барысында сабақты өткізу барысында активті және интерактивті оқыту жүйесі кең етек жайды (кейстер, мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша ситуациялық жағдайлар, дөңгелек үстелдер, дискуссиялар, кейс-проекттер, ми шабуылы, дебаттар).
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; ағымдағы аттестация (тестілеу); педагогикалық және ғылыми тәжірибе бойынша ҒЗЖМ есебін қорғау; ғылыми тәжірибе (есеп), қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, магистрлік диссертаци жұмысын қорғау)
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   МҚ1 – кәсіби салада өзін жүзеге асыру үшін ғылыми зерттеулер әдіснамасын, психологиялық-педагогикалық іс-әрекетін негіздерін, шет тілі біліміне қатысты тереңдетілген коммуникациялық дағдыларды меңгеру;
   МҚ2 – заманауи білім беру технологияларын пайдалану, академиялық сауаттылық дағдыларын, өңірлік деңгейдегі басқару дағдыларын пайдаланумен ғылыми-зерттеу жұмысын және кәсіптік-педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру
  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • КҚ 1– қоғамдық сектор экономикасы, қала экономикасы, еңбек нарығы саласында ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру үшін мемлекеттік басқарудың заманауи жүйесінің әдіснамасын меңгеру;
   КҚ 2 – мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларды тиімді іске асыру үшін сандық технологияларды пайдалану негізінде макро және мезодеңгейлерде басқарушылық шешімдерді қабылдау;
   КҚ 3 – ақпараттық ағындардың жылдам жаңаруы және артуы, мамандарды ЖОО даярлау, ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізу жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетті құзырлы болу;
   КҚ 4 – кәсіптік дағдылар мен ептіліктерді кеңейту үшін мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы білімдерді интеграциялау
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
   білікті: ғылыми зерттеу методологиясы саласында; жоғарғы оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметі аясында; заманауи білім беру технологиялары аясында; кәсіби қызмет аясында ғылыми жобаларды және зерттеулерді жүзеге асыру; кәсіби біліктілігі мен қызметін әрдайым жетілдіру және жаңартуды қамтамасыз ету.
 • Ғылым тарихы мен философиясы 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, саясаттану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттері: Кәсіби педагогикалық қарым-қатынас жоғарғы мектептің, психология, педагогика негіздері.
  • Мақсаты: олардың тарихи динамикасында қабылданған және тарихи өзгеретін әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімдерді өндіру бойынша арнайы іс-әрекеттерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Тарих пәні және ғылымның философиясы. Философия және философиялық білім саласы ретінде ғылымның әдіснамасы. Жүйелік тәсілдің әдіснамасы. Синергетиканың философиясы мен әдістемесі. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырлардағы және ренессанстегі ғылым. Жаңа еуропалық ғылым ғылымның дамуындағы классикалық кезең. Классикалық емес және классикалық емес ғылым дамуының негізгі тұжырымдамалары мен бағыттары. Ғылыми білімнің құрылымы мен деңгейі. Ғылымның әлемдік көзқарастары. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. Ғылым мамандық ретінде. Ғылымның идеалдары мен нормалары. Ғылымның қызметі. Ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар. Табиғи және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Қазіргі заманғы жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. білу: жаратылыстану, құрылым, ғылымды ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері; ғылымның генезисі мен тарихы оның модельдерін қалыптастыру тұрғысынан, бейнелеу және ойлау стилі; ғылыми және философиялық ойлардың қарым-қатынасы; тарих пен философияның іргелі негізі мен тұжырымдамалық аппараты; білім алу, ғылыми пәндерді қалыптастыру және дамыту үлгілері; ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі принциптері. Тарих пен философияның әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерінің ерекшеліктерін білу; ұғымдармен жұмыс істеуге еркін; құбылыстың әмбебап байланыстарын білу, ғылымның дамуы мен оның динамикасын түсіну; жалпы теориялық сұрақтарды дербес түсіну; ғылым мен философиялық талдау әдістері мен дағдыларын игеру.
  • B. Практикада білімді және түсіну қабілетін пайдалана білу, ақпаратты түсінудің теориялық деңгейін коммуникативтік процестің тиісті деңгейіне айналдыру.
  • C. Кейбір пайымдауларды негіздеуге және сынауға, маңызды емес нәрселерден бөлуге; шындықтың құбылыстары арасындағы қарым-қатынасты анықтайды; айналадағы шындықтағы қарама-қайшылықтарды анықтау және талдау, оны өзгерістер мен дамуда көру; философия әдістерін және заңдарын қолдану арқылы шындықтың үзінділерін философиялық талдауды жүргізу; ғылыми білімдердің әдіснамасын меңгеру; қатал критерийлерге сәйкес дәлелдемелер жүйесін құруға, ақпараттық-іздеу қызметін жүзеге асыруға, аналитикалық және синтетикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, коммуникативтік үдерісті қалыптастыра отырып, әртүрлі хабарламалар түріндегі ақпаратты ұсыныңыз. Өзін-өзі зерттеу дағдыларын жетілдіру және өмір бойы оқыту үшін жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Лектордың атын-жөні: ф.ғ.к., профессор Клишина М. В.
 • Шетел тілі (кәсіби) 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиттері: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін меңгеру, сондай-ақ арнайы мақсаттағы LSP - тілін меңгеру.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби қызметінде белсенді тілді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі тереңдету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Времена группы Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Времена группы Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Времена группы Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Модальдық етістіктер may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Infinitive және infinitive конструкциялары. Infinitive аударма ерекшеліктері. Central banking. Ақша саясаты. Ақша және банк. Герунд Геранды трансферттің ерекшеліктері. Банктердің түрлері. Банк жүйесі. І қауымдастық I, II. Аударма мүмкіндіктері. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Ағылшынша сөйлемнің құрылымы. Грамматикалық және лексикалық материалдарды қайта қарау. Кездесу 1. Жиналыстар 2 Басқару кездесулері. Кездесуді аяқтау. Сөйлемнің түрлері. Шетел валютасы. Валюта нарығы. Валюта бағамы. Валюталық сауда. Күрделі ұсыныстар. Бағынысты мәселелердің түрлері. Баланс 1. Уақытты үйлестіру. Бухгалтерлік баланс 2. Subjunctive. Активтерді басқару. Қаржы секторын реттеу. Шартты сөйлемдер. Лексикалық және грамматикалық материалдарды қайта қарау. Жанама сөйлеу. Қорытынды тест.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологты сөйлеу қабілеті;
  • B. кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша әңгімелесулер жүргізу;
  • Ағылшын тілінде сөйлеуді үйрену (кәсіби терминология);
  • D. іскерлік жазу дағдыларын меңгеру;
  • E. сөздікпен және онсыз арнайы мәтіндерді оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. мазмұнды оқу мазмұнын;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Лектордың атын-жөні: ф.ғ.к., профессор Аубакирова Г.Т., ф.ғ.к. доцент Ертысбаева Г.Н.
 • Педагогика 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Психология, Философия және ғылым тарихы.
  • Постреквизиттері: Жоғары білім берудегі оқыту әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: жоғары мектептің мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін игеру, болашақ педагогтарды жалпы мәселелермен таныстыру, жоғары білім беру педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздері, оқытудың заманауи технологиялары, оқыту мен білім беруді жоспарлау және ұйымдастыру, жоғары оқу орнының оқу үрдісінде оқытушы мен студенттің пәндік-пәндік өзара әрекеттесудің коммуникациялық технологиялары.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Педагогикалық ғылым және адам ғылымдарының жүйесінде орны. Жоғары білімнің заманауи парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғарғы оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігі. Жоғары білім берудегі білім теориясы (дидактика). Жоғары білімнің мазмұны. Жоғары білім берудің кредиттік жүйесі негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру. Дәстүрлі және инновациялық әдістер мен оқыту түрлері. Жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиясы. Кредиттік технология бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Оқу материалдарын құрастыру технологиясы. Жоғары білімнің ғылыми қызметінің теориясы. NIRS. Жоғары мектеп білім берудің әлеуметтік институты және маманның жеке тұлғаны қалыптастыру ретінде. Жоғары білімдегі куратор. Жоғары білім менеджменті.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. Педагогикалық ғылымның өзекті мәселелері, жоғары оқу орнының мұғалімінің педагогикалық қызметінің мәні туралы және жоғары білім беру педагогикасының негіздерін білу туралы педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім мазмұны, жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары туралы түсінік алу.
  • В. Педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғалар мен оқиғаларды оқшаулау және оларды педагогикалық ғылым тілінде сипаттау; педагогикалық теорияның заңдарына негізделген педагогикалық жағдайлардың дамуын түсіндіру және болжау; оқыту мен білім берудің жаңа тұжырымдамаларына негізделген оқу процесін жобалау; оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылық даму ортасын құру; әр түрлі мамандықтар бойынша оқыту және ақпараттық жүйелерді жетілдіру;
  • C. объективті мәселелерді шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; ғылыми, сыни талдау негізінде әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша пікір қалыптастыруға және әлеуметтік процестерді, құбылыстарды және фактілерді түсіндіруге;
  • D. аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсыну; кәсіби және айналадағы қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс істеуге, топтағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға;
  • Е. Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда көріп, өздерінің білімінің өзара байланысын реттеп, оларды ұйымдастырып, өз іс-әрекеттерінің перспективаларын көруге.
  • Лектордың аты-жөні: п.ғ.д., профессор Муликова С.А.
 • Психология 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттер: педагогика, оқыту әдістемесі және технологиясы, педагогикалық практика.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, олардың білім беру саласындағы психологиялық білімді қолдануда олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Қысқаша сипаттама: Кіріспе. Жоғары білім берудің психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғары білім берудің психологиясы жаһандық нысаны ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Қазіргі жағдайда білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Студент білім беру қызметінің пәні ретінде. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби сәйкестікті дамыту. Кәсіптік бағдарланған тұлғаның психодиагностикасының мәселелері. Маманның келешектегі кәсіби қызметінің профилін ескере отырып, студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушының және студенттердің өзара қарым-қатынасы.
  • Күтілетін нәтиже:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • В) әртүрлі кәсіптік қызмет салаларында студенттердің және студенттік топтардың тұлғалық сипаттамаларын және психологиялық әсерін зерттеу әдістерін қолданады;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, тиімділігін психологиялық факторларды және білім беру үдерісін оңтайландыруды, оқушылардың оқуын және танымдық белсенділігін ынталандыруды және т.б. талдаудың синтетикалық және аналитикалық қызметін жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • диагностикалаудың психологиялық әдістерінің нәтижелерін түсіндіру, оқу үрдісінің психологиялық факторларын және студенттің әр түрлі байланыс түрлеріндегі білім беру және танымдық қызметін зерттеу (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.).
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Лектордың аты-жөні: п.ғ.д., профессор Кенжебаева С.К.
 • Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, Үкіметтің теориясы, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Ағылшын тілі.
  • Курстың постреквизиттері: Мемлекеттік сектор экономикасы, нақты секторды мемлекеттік реттеу.
  • «Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы» пәнін оқытудың мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу болып табылады.
  • Курсты оқу нәтижесінде магистранттар білім мен дағдыларды меңгеруі тиіс:
  • құбылыстар мен процестерді ғылыми тұрғыдан зерттеуге мүмкіндік беретін басқарудың негізгі принциптері мен әдістеріне ие;
  • заманауи мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқару жүйесінің жай-күйін талдау әдістері мен құралдарын білу;
  • мемлекеттік басқару жүйесіндегі даму мен шешімдер қабылдау дағдыларын үйрету.
  • мемлекеттік басқару саласындағы кәсіби дағдыларды қалыптастыру.
  • Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасын білу және Қазақстандағы мемлекеттік басқару жүйесін реформалау бағытын білу.
  • Пәндерді оқу барысында магистранттар пәнді меңгеру үшін қажетті дағдыларды меңгеруі тиіс:
   • мемлекеттік басқарудың теориясы мен практикасы бойынша қазіргі заманғы базалық білім жүйесінің магистранттарын қалыптастыру, оның дамуының негізгі бағыттары туралы;
   • мемлекеттік басқару жүйесінің кешенді көзқарасы және оның компоненттерінің мәнін түсіну;
   • мемлекеттік органдардың құрылымын түсіну қабілеті;
   • Үкіметте тәжірибелік дағдыларға ие болу.
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., профессор Жетпісбаева М.К.
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Философия
  • Постреквизиттер: Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу. Зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктерін,әдістерін және кезеңдерін зерттеу. Ғылыми зерттеулердің мазмұны мен мазмұнын толығымен түсіну үшін жəне магистратура бағдарламасының студенттеріне стандарттау процесін жəне ғылыми зерттеулерді құжаттық қамтамасыз ету идеясын қалыптастыру үшін қажетті білімді қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ғылым және ғылыми зерттеулердің функциялары,білім кещенін қалыптастыру туралы мәні,рөлі және олардың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі кезеңдерімен өзара байланысы.
  • Қоғамдық дамуға қажетті институт және әлем жайлы идеялардың үнемі дамып келе жатқан жүйесі ретінде ғылым туралы теориялық ұсынулар ашылатын болады.Бұл курс шеңберінде ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұны,әдіснамасы және логикалық негіздері жайында білім ұсынылатын болады.Сондай-ақ,зерттеулерді жоспарлау және ғылыми ақпаратты жинау сияқты ғылыми-зерттеу жұмысының бастапқы кезеңіне қажетті дайындықтар,ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері оқытылатын болады.Тұтастай алғанда бұл курс ғылыми-зерттеу жұмысының жалпытеориялық және практикалық мәселелерін ұйымдастыруын және басқаруын кешенді зерттеуге бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Зерттеулер мен инновацияларға қойылатын ең соңғы талаптарға сәйкес зерттеулердің негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін интергредитациялау.
  • В. Теориялық білімді практикада қолдануға және кәсіби мақсаттарды шешуде олардың мақсатын және рөлін түсіну.берілген курсты оқу кезінде магистрант негізгі ұғымдарды,ғылыми және инновациялық қызметтің соңғы шарттарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмысының әдістері мен жүзеге асыру кезеңдерін білетін болады.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Улыбышев.Д.Н.
 • Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: зерттеушілік практика,магистрлік дисертация жазу.
  • Мақсаты: Магистранттарға Қазақстанның ұлттық экономикасына қатысты міндеттері мен функцияларын,оның мақсаттарын,ғылым институтын толық түсінуге қажетті білім беру,ғылым саласының негізгі элементтерін,оның дамуының сандық және сапалық сипаттамаларын,мемлекеттің ғылым саласының ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимылын анықтау,сондай ақ дамыған және дамушы елдерде,Қазақстанда ғылыми сектордың жұмыс істеуінің өзекті мәселелері туралы магистранттардың кешенді ұсынуларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан ғылымы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізудің жоғары деңгейлі шығындарымен сипатталатын, отандық жоғары технологияларды әзірлеу, өндіру және коммерцияландырудың іргелі және қолданбалы зерттеулерін жүзеге асыруға ықпал ететін экономикалық сектор ретінде қарастырылады. Қазақстанда қалыптасқан білімнің қарқынды секторын бақылау немесе зерттеу өте маңызды болып табылады, өйткені бұл Қазақстанды жоғары технологиялық өнім өндірушілердің жаһандық жүйесінде қосу және оған лайықты орын алатын мәселені айқындайды. Әлемдік экономиканың жаһандану үдерісіндегі білімге негізделген нарықтардың өсуі қаржы, материалдық және еңбек ресурстарының басқа нарықтардан қайта бөлінуіне байланысты. Сондықтан жоғары технологиялық секторда жұмыс істейтін фирмалар, бір жағынан, осы процестің артықшылығын пайдаланады, ал екінші жағынан, олардың қызметі оны жеделдетеді. Экономиканың ғылымды қажет ететін секторын егжей-тегжейлі зерделеу субъектілер мен сілтемелердің схемалық көрінісі болып табылады.
  • Күтілетін нәтижелер: дерексіз ойлау дағдыларын меңгеру, білімді-қарқынды сектор субъектілерінің мәнін білу, заманауи жағдайларда ғылым түсінігі. Жоғары технологиялық өндірісті қалыптастыру мен дамытудың заманауи жағдайларында білімді практикада қолдану мүмкіндігі.
  • Дәріс берушінің аты-жөні :э.ғ.к., доцент Улыбышев.Д.Н.
 • Жоғарғы мектепте білім берудің әдістері мен технологиялары3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, Психология
  • Постреквизиттері: педагогикалық практика
  • Мақсаты: ЖОО-да оқу процесін жоспарлау,әзірлеу және ұйымдастыруға құзырлықтарды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы жоғары білім берудің басымдықтарын реформалау және жаңғырту. Оқытушының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары мектепте студенттерді оқытуды ұйымдастыру формалары.ЖОО-да оқыту әдістері мен құралдары. Қазіргі заманғы оқу технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: Университет оқытушысының кәсіби қызметінің және ғылыми- педагогикалық дамуының перспективаларын білу,технологиялық оқытудың мәнін түсіну;кәсіби қызметте мамандарды даярлауда тиімді педагогикалық технологияларды,оқу тәртібіне сай мақсаттар мен мазмұндарды,оқыту әдістемелерін пайдалану;жоғары мектепте оқытуда технологиялар және формалардың,құралдар мен әдістемелердің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалаумен аналитико-синтетикалық қызметті жүзеге асыру,өткізілген оқу сабақтарын көрсету және соның негізінде қорытынды тұжырымдау;студенттің түрлі нысандағы хабарламаларын ( анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар, мини-зерттеулер және т. б.) оқу-әдістемелік және оқу-танымдық ісінің материалдары мен нәтижелерін оң педагогикалық тәжірибемен түсіндіруді ұсыну;тұлғалық дамуға және кәсіби өзін-өзі оқытуға қажеттілік.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: п.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, Психология
  • Постреквизиттер: Педагогикалық тәжірибе
  • Пәннің максаты: «Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері» пәннің оқыту процесінде болашақ педагог-тәрбиешілердің кәсіби іс-әрекетін қалыптастырып, кәсіби педагогикалық қарым-қатынастын теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Сөйлеу мәдениетінің өлшемдерін. нормаларын және қарым-қатынастқарым-қатынас құрылымының мәнін ашып көрсету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Коммуникация теориясының пәні, Қарым-қатынас және коммуникация, Коммуникацияны үрдіс және құрылым ретінде түсіну, Коммуникатор тұлғасы, Коммуникация аудиториясы, Коммуникация түрлері, Мамандандырылған коммуникация, Коммуникацияның вербальді құралдары, Кәсіби-педагогикалық қарым - қатынас туралы түсінік, Кәсіби -педагогикалық қарым - қатынас функциялары, стильдері мен түрлері, Кәсіби - педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті, Конфликтінің басты белгілері ретінде, Қарым-қатынастағы, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттегі қарым-қатынас кедергілер, Кәсіби - педагогикалық қарым- қатынастың жүйесі және оны ұйымдастырудың технологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіби педагогикалық қарым- қатынас негіздері саласынан білім беру; кәсіби педагогикалық қарым-қатынас функцияларын, стильдерін, түрлерін ашып көрсету; педагог - тәрбиешілердің сөздік қатынас орнату этикасын сақтау дағдыларын меңгерту; қазіргі кездегі кәсіби педагогикалық қарым - қатынастың теориялық және әдіснамалық мәселелерімен, оның негізгі принциптерін таныстыру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: п. ғ. д., профессор Минжанов Н.А
 • Академиялық жазба 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Шетел тілі, мамандыққа бағытталған шет тілі.
  • Постреквизиттер: Өңірлік даму жүйесіндегі басқарушылық экономика, магистрлік диссертация бойынша жұмыс атқарады
  • Мақсаты: магистранттарға өздерінің идеяларын құрылымдық таныстыру дағдыларын, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі типтегі ғылыми және ғылыми-ақпараттық мәтіндерді құрастыру қабілетін дамыту. Өз ойыңызды қалыптастыру және өз дәлелдеріңізді қалыптастыру қабілетінің дамуы, мұның бәрін өте дәл және анық мәтіндік түрде ұйымдастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Академиялық жазудың тұжырымдамалары мен модельдері. Ғылыми мәтін және академиялық жазу. Жария мен қарым-қатынас. Мәдениет, құрылым және әдебиет: ғылыми және ғылыми емес салалардың шекаралары. Процеске, өнімге және практикаға жазу. Оқу мәтінінің тұтастығы. Жазудың модельдері мен принциптері. Академиялық сауаттылық және әріптерді бағалау критерийлері. Хатты бағалау мүмкіндіктері. Жазу үдерісін ұйымдастыру және идеяларды қалыптастыру технологиясы. Жазу үрдісін ұйымдастыру. Технологияны қалыптастыру және идеяларды ұйымдастыру. Мәтін зияткерлік әрекет ретінде. Академиялық мәтінді жүйе ретінде. Бүкіл мәтінді ұйымдастыру. Бей сызық мәтінді ұйымдастыру тәжірибесі: әдісінен технологияға дейін. Ғылыми және ғылыми мәтіннің логикалық және синтаксистік мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттар:
  • білу - интеграцияланған жүйе ретінде ғылыми (академиялық) мәтіннің сызықты емес құрылысының негізгі принциптері; - Журналистік және көркем шығармалардан ғылыми мәтіннің негізгі айырмашылықтары; - халықаралық стандарттар мен ғылыми мәтінге қойылатын талаптар;
  • болуы мүмкін - мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми қарым-қатынастың заманауи әдістері мен технологияларын пайдалана білу; мәтінді логикалық түрде ұйымдастырады және оның элементтерін ұйымдастырады; - мәтін бойынша жұмысқа академиялық жазудың әртүрлі үлгілерін және технологияларын қолдануға; - оқырманмен өзара қарым-қатынас жасау, басқа біреудің көзқарасын түсіну және құрметтеу; - өз гипотезасын ұсынып, дәлелдеуге, диссертацияны қалыптастыруға және мәтінді гипотезадан қорытынды жасауға дейін; - түрлі көздерден алынған ақпаратты сыни бағалау, таңдау, жинақтау және пайдалану; әртүрлі плагиаттық түрлерден аулақ жүріп, логика мен фактілерге негізделген өздерінің дәлелдемелерін әділ, объективті және негізді түрде қолдануға; - әртүрлі логикалық тәртібі мен дәлелдеу әдістерін қолдануға; - синтаксистік түрде дәйекті және логикалық түрде қосылған мәтінді жазыңыз; - Сіздің ойыңызды нақты және нақты тілде көрсетіңіз;
  • иелену - өз идеяларын қалыптастыру технологиялары; - үлгілерге негізделген мәтінді құрастыру дағдылары; - парафражы және квоталау дағдылары; - когерентті және келісілген мәтінді құрастыру дағдылары; - оның мәтініне және басқа да мәтініне өтінімде академиялық мәтінді бағалау критерийлерін пайдалану дағдысы; - күрделі синтаксисті және логикалық қателерді түзету дағдылары.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: Филология ғылымдарының кандидаты, профессор Г.Т.Әубәкірова
 • Жазбадағы академиялық стиль 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Шетел тілі, мамандыққа бағытталған шет тілі.
  • Постреквизиттер: Өңірлік даму жүйесіндегі басқарушылық экономика, магистрлік диссертация бойынша жұмыс атқарады
  • Мақсаты: хатта академиялық стильдің ерекшеліктерін, типологиясын және түрлерін зерттеу; тиімді коммуникациялық технологияларды, соның ішінде академиялық қоғамдастыққа шолу жасау; оның негізгі түрлендірулерінде ғылыми мәтін құру принциптері мен әдістерін зерттеу; әртүрлі жанрлар мен суб-стильдердің (нақты ғылыми, академиялық, танымал ғылым және т.б.) ғылыми мәтіндерін құрастыру ережелерін оқып-үйрену, магистрлерді жариялау үшін ғылыми мәтінді құру және редакциялау үшін практикалық дағдылармен қамтамасыз ету, профильге сәйкес ғылыми қызметтің нақты саласына академиялық дәстүр ерекшеліктерін меңгеру бакалавриат.
  • Қысқаша сипаттама: Ғылыми байланыстың ерекшеліктері. Академиялық жазу және академиялық қоғамдастық. Плагиат және квоталау мәселесі. Жазбаша ғылыми әдебиеттің мәдениеті (ғылыми стиль және оның субстраттары). Сәйкестік және дәйектілік. Диалог және интертексттик. Гипотеза Рационалды түсіндіру. Аналогия. Псевдо-ойлау. Сипаттама мен әңгімелерді қолданудың ерекшеліктері. Ғылыми мақаланың негізгі компоненттері. Ғылыми мәтінде сөйлеу формалары.
  • Күтілетін нәтижелер: Академиялық жазу курсын меңгеру нәтижесінде магистранттар:
  • Білу:
   • орыс және халықаралық ғылыми-зерттеу топтарында жұмыс істеген кезде ауызша және жазбаша түрде ғылыми қызметтің нәтижелерін ұсыну ерекшеліктері;
   • мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми қарым-қатынас әдістері мен технологиялары;
   • мемлекеттік және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі ғылыми қызметтің нәтижелерін ұсынудың стилистикалық ерекшеліктері;
   • өтінімдер, гранттар, ғылыми жобалар дайындау үшін нормативтік құжаттар;
   • қолжазбалардың мазмұнына қойылатын талаптары мен қағидалары;
  • болуы мүмкін:
   • Орыс тілінде жұмыс істегенде ғылыми қарым-қатынаста қабылданған стандарттарға сүйене отырып
  • халықаралық ғылыми топтар ғылыми және ғылыми-білім беру мәселелерін шешеді;
   • мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми қарым-қатынаста қабылданған негізгі стандарттарды ұстануға;
   • диссертация тақырыбы бойынша ғылыми нәтижелерді ұсыну
  • рецензияланған ғылыми журналдарда жарияланымдар;
   • академиялық және іскер топтарға зерттеу нәтижелерін (диссертацияларын қоса) ұсыну;
  • меңгеру:
  • негізгі дүниетанымдық және методологиялық мәселелерді талдау дағдылары, оның ішінде: ресейлік немесе халықаралық ғылыми топтардағы ғылыми және ғылыми-ағартушылық мәселелерді шешуде жұмыс жасағанда туындайтын пәнаралық сипаттағы;
   • ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерін шешу үшін ресейлік және халықаралық топтардағы жұмыстарды жүзеге асыруда әр түрлі коммуникациялар;
   • мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми мәтіндерді талдау дағдылары;
   • мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми қарым-қатынастың әртүрлі әдістері мен технологиясының тиімділігін сыни бағалау дағдылары.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: Филология ғылымдарының кандидаты, профессор Г.Т.Әубәкірова
 • Өңірлік даму институттары және МЖӘ 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиты: Макроэкономика, Менеджмент, Теория государственного управления, Государство и бизнес.
  • Постреквизиты: Государственное регулирование реального сектора экономики. Исследовательская практика. Работа над магистерской диссертацией.
  • Цель: Мақсаты: магистранттарға әріптестік қатынастардың субъектісі ретіндегі өңірлік даму институттарының мәнін ашып, олардың мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын жүзеге асырудағы ролін түсіндіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әріптестік қатынастардың субъектісі ретіндегі өңірлік даму институттарының мәні. Өңірлік даму институттары. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік түсінігі. Өңірлердегі мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктікті құқықтық реттеу. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің механизмі. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобалары өңірлік инновациялық жүйені жүзеге асыру тетігі ретінде.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл курсты оқу барысында магистранттар әріптестік қатынастардың субъектісі ретіндегі өңірлік даму институттарының мәнін біліп, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын талдау ептілігіне ие болуы тиіс
  • Ф.И.О. лектора: д.э.н., профессор Таубаев А.А.
 • Мемлекеттік кәсіпорын жүйесіндегі басқару негіздері 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы, Мемлекет және бизнес
  • Постреквизиттер: Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу, зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: экономиканың түрлі салаларында басқарылатын мемлекеттік кәсіпорын жүйесінде, экономиканың түрлі салаларын басқаруды үйренеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ұлттық экономикалық жүйесіне кәсіпкерлік қызметті енгізу және ұйымдастыруда қалыптасқан жағдайды ескере отырып оны дамыту ерекшеліктері мен мемлекеттік кәсіпкерлік жүйесін басқару бойынша теориялық білім кешенің қалыптастыру. Бұл курс мемлекеттік кәсіпорын жүйесінде басқарудың жалпы теориялық принциптерін жан-жақты зерттеуге бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл курсты оқу барысында магистрант Қазақстан Республикасында мемлекеттік активтерді басқару ұлттық моделін түрлендіру кезеңдерін мемлекеттік кәсіпорындар сипаты мен мазмұнын білетін болады. Осы курстың зерттеу кезінде алынған білімдер, сондай-ақ зерттеу логикалық реттілігі сәйкес болуы және жан-жақты мемлекеттік кәсіпорын жүйесінде дұрыс басқару мақсаты мен міндеттерін шешу үшін магистрантқа мүмкіндік береді.
  • Ф.И.О. лектора: д.э.н., профессор Таубаев А.А.
 • Басқарушылық іс-әрекеттің институционалды негіздері 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Үкіметтің теориясы мен тәжірибесі, Макроэкономика, Мемлекеттік реттеу.
  • Постреквизиттер: Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу, жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері. Зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың өзара ықпалдасу механизмі, өзара қарым-қатынас механизмі, қоғам нормалары мен экономикалық мінез-құлықтың жеке нормалары, әлеуметтік институттардың әлеуметтік-экономикалық жүйенің элементі ретіндегі рөлі туралы негізгі идеяларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл курс магистранттары неоклассиканың институционалдық негізін, институционалдық теорияны: «ескі» және «жаңа» институционализмнің ұтымдылығын мінез-құлық нормасы ретінде, Коуз теоремасы мен транзакциялық шығындары, уақыт аралығындағы институттардың өзгеруі: эволюция және революцияның дамудың тарихи жағдайының әсері, қатты теория: институттық опцион, келісімшарт түрлері, ұйым мен нарық арасындағы шекара.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл пәнді оқу кезінде магистрант институционалдық экономиканың негізгі санаттарын игеруді және олардың экономикалық кеңістіктегі мазмұнын алады; ескі институционализм теориясы, жаңа институционализм және неоинституционализм эволюциясын зерттеу; институционалдық үдеріс ретінде экономика туралы идеяларды дамыту; институттардың классикалық теориясы негізінде институционалдық экономиканың негізгі ережелерін зерттеу; қоғамның әлеуметтік-экономикалық ұйымының іргелі нысандарының бірі ретінде институт идеясын қалыптастыру; қазіргі экономикалық кеңістіктегі фирманың бәсекеге қабілеттілігінің негізі ретінде транзакциялық шығындар санатын зерттеу; Келісімдер тұжырымдамасы және олардың қазіргі заманғы экономикадағы түрлері, келісім-шарттар бойынша фирма туралы білімді кеңейту.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. д., профессор Притворова Т.П.
 • Постиндустриалды экономикадағы еңбек нарығы: заңдылықтары, институттары, мезодеңгейде реттеу тетіктері 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: постиндустриалды экономикадағы еңбек нарығының даму заңдары туралы бастапқы идеялар жүйесін қалыптастыру, онда қалыптасқан институттар мен нарықтық экономиканың мәнін бұзбайтын мемлекеттік реттеу әдістері.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл курс магистранттар экономика дамуының құрылымына байланысты еңбек нарығының құрылымын және постиндустриалды және индустриалды елдердегі жұмыспен қамтылуын зерттейді; Еңбек нарығының институттары және олардың жұмыс берушілер мен қызметкерлердің қарым-қатынастарын реттеудегі мүмкіндіктері; постиндустриялық экономикадағы стандартты және стандартты емес жұмыспен қамту, оның негізгі нысандары, алғышарттары және қызметкерлердің категориялы құрамы; жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламаларының тиімділігін бағалаудың тәсілдері; еңбек нарығының кемсітушілік сегменттері және оларды реттеудің мүмкін шаралары; индустриалды және постиндустриалды экономикадағы өзін-өзі жұмыспен қамту феномені, оның құрылымы мен формалары; Аутсорсинг және жұмыс күшінің сыртқа шығу
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл пәнді оқыған кезде магистрант постиндустриалдық еңбек нарығының, еңбек нарығын реттейтін халықаралық ұйымдардың даму үлгісін түсінеді; Қазақстандағы еңбек нарығының институттарын ЭЫДҰ елдерімен салыстырғанда бағалау; еңбек нарығындағы ЭЫДҰ статистикалық деректер базасын қолдану және мемлекеттік жұмыспен қамту бағдарламаларын білікті бағалау дағдыларын қалыптастырады; Қазақстандағы еңбек нарығындағы қауіпті жұмыс түрлеріне блиц-сауалнама тәжірибесін меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. д., профессор Притворова Т.П.
 • Қоғамдық сектор экономикасы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, қаржы, салық және салық салу, мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу. Зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық өмірге қатысудың себептерін, нысандары мен әдістерін қарастыру, мемлекеттік сектордың экономикасының негізгі ережелерін толық бейнелеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттік сектор және қоғамдық тауарлар. Қайта тарату және тиімділік. Қоғамдық таңдау: ұжымдық шешім қабылдау. Мемлекет табысы. Салық жүктемесін жылжыту. Артық салық ауыртпалығы. Оңтайлы салық салу. Мемлекеттің шығыстары. Мемлекеттік сектордағы тауарлар мен қызметтерді қалыптастыру және өндіру. Мемлекеттік шығыстардың тиімділігін бағалау. Бюджеттік федерализм.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрант микроэкономикалық теорияның жалпы ережелерін мемлекеттің экономикалық белсенділігіне байланысты мәселелердің қатарын зерттеу үшін пайдалана алады, соның ішінде: нарықтық және мемлекеттік кемшіліктерді талдау, мемлекеттік кірістер мен шығыстарды ресурстарды бөлу, кірістерді бөлу және қайта бөлу әсері; фискалдық саясат шаралары.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. к., профессор Жетписбаева М.К.
 • Қала экономикасы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Қаржы, менеджмент, маркетинг, аумақтық маркетинг, экономиканы мемлекеттік реттеу, коммуналдық шаруашылық, аймақтық экономика және басқару
  • Постреквизиттер: Өңірлік даму, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару жүйесіндегі басқарушылық экономика
  • Мақсаты: қалалық экономика саласында кешенді презентация жасау, жергілікті бюджетті қалыптастыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, коммуналдық меншікті басқару ерекшеліктері, аймақтық бағдарламалардың мониторингі және бағалау ерекшеліктері.
  • Қысқаша сипаттама: Экономикалық ғылымдар жүйесінде қала экономикасы. Қаланың концентрациясы және урбанизация. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі қалалар. Жергілікті бюджет және үкіметаралық қатынастар. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық. Әлеуметтік-мәдени сала. Коммуналдық меншікті басқару. Аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау. Түрлі типтегі қалалардың экономикасының ерекшеліктері. Аймақтық бағдарламалардың мониторингі және бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: магистратура қала экономикасының негізгі ұғымдарын ғылым ретінде білуі керек; қалалық инфрақұрылымның дамуын сипаттайтын деректерді талдай білу; қаланың инфрақұрылымдық жүйелерін дамыту саласындағы нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
 • Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент
  • Постреквизиттер: аталмыш пән бойынша білім магистранттың зерттеу тәжірибесі, магистрлік жұмысқа қажет.
  • Мақсаты: экономиканың мемлекеттік нақты секторының теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нарықтың қалыптасуы жағдайында мемлекеттік реттеудің мақсаты мен міндеттері. Мемлекеттік реттеу объектілері, оның субъектілері. Мемлекеттік араласудың экономикалық категорияларының мәні. Мемлекет экономикасының қызмет ету тиімділігін талдау барысында қолданылатын құралдар мен әдістер. Мемлекеттің экономикалық саясатын қалыптастыру бағыттары. Макроэкономикалық басқару және жоспарлау саласындағы түрлі индустриалды елдердің тәжірибесі. Ұлттық экономиканың инновациялық, инвестициялық секторларының қалыптасу тетіктері. Әлеуметтік-еңбек шартын реттеу формалары. Зерттеу және әкімшілік мәселелерді шешудегі ақпараттық технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Аталмыш пәнді оқу барысында магистрант экономиканы мемлекеттік реттеу саласында талдау, ұйымдастыру және жоспарлау қабілетін дамытады; түрлі көздерден алынатын ақпаратты құрылымдайды; әлемдегі, әлемдік экономикадағы саяси процестер дамуының заманауи қарқындарын түсінеді; халықаралық бәсекелестік мәселелеріне бағдарланады; жүйелік тәсілдеме негізінде кәсіптік салада жобалық іс-әрекетке дағдыланады; түрлі құбылыстарды сипаттау мен болжамдау үшін модельдер құруға үйренеді; сандық және сапалық талдайды.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. к., доцент Байгуренова М.А.
 • Өңірлік инвестициялық-инновациялық саясат 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Аймақтық экономика және басқару, Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі. Магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: бұл курс инвестициялық және инновациялық даму бағдарламаларын дамытуға және оларды экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде басқаруды жүзеге асыруға қабілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары үшін жоғары білікті кадрларды даярлауға бағытталған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау тұжырымдамасы. Бизнес-жоспарлаудың мазмұны және ұйымдастырылуы. Инновациялық жоспарлау әдістері мен технологиялары. Инновациялық жобалар бойынша бизнес-жоспар. Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудағы басқару шешімдері. Инновациялық жобаларды болжау. Инновациялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау. Инновациялық жобаларды жедел-күнтізбелік жоспарлау. Тәуекелдерді басқару және инновациялық жобалардың дәйектілігі. Инновациялық жобалардың мәдениетін бизнес жоспарлау.
  • Күтілетін нәтижелер: «Инвестициялық және инновациялық саясат» пәні мазмұнын меңгеру нәтижесінде магистрант инновациялық шешімдер қабылдау үшін қажетті экономикалық процестердің негіздерін білуі керек; экономиканың жеке және мемлекеттік секторларындағы бәсекелес бағыттар арасындағы шектеулі ресурстарды оңтайлы бөлу туралы шешім қабылдау; басшылардың тапшы ресурстардың бөлінуіне, баға саясатына және өндіріс көлеміне қатысты шешімдердің негізгі түрлерін қабылдау дағдыларын игеру, сондай-ақ энергетика құрылымдары мен бизнес арасындағы тиімді қарым-қатынастарды қалыптастыру әдістерін меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. к., доцент Байгуренова М.А.
 • Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың негіздері 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Муниципалды менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы.
  • Постреквизиттер: аталмыш пән бойынша білім магистранттың зерттеу тәжірибесі, магистрлік жұмысқа қажет
  • Мақсаты: жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін зерттеу, жергілікті деңгейдегі басқарудың міндеттері, функциялары, әдістері мен ұйымдық формалары туралы теориялық білім мен әлемдік тәжірибені жалпылау, магистранттарда жергілікті өзін-өзі басқарудағы басқарушылық іс-әрекет дағдыларын өңдеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттік құрылғы және аймақтық басқару. Федерация субъектілері және федеративті мемлекеттердегі өзге аймақтық құрылымдар. Аймақтандырылған мемлекеттер (автономды мемлекеттер). Жергілікті өзін-өзі басқару: мәртебе негіздері. Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйелері. Жергілікті өзін-өзі басқарудың сайлаулы органдарының өкілеттіктері мен құрылымы. Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының өзара әрекеттесуі. Британдық жергілікті басқару жүйесі. Американдық жүйе. Романдық жүйе. Германдық жүйе. Скандинавиялық жүйе. Жапониядағы жергілікті басқару жүйесі. ҚР жергілікті басқару органдарының жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер: «Жергілікті өзін-өзі басқарудың негіздері және оны ұйымдастыру» курсын меңгеру нәтижесінде магистрант: жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің іс-әрекеті жайлы заманауи ғылыми-тәжірибелік көзқарастарын, қоғам дамуының әлеуметтік-экономикалық жағдайында оның негізгі элементтері мен әдістерін білуі тиіс; жергілікті басқару органдарын ұйымдастыру әдістерін қолдана алуы тиіс; жергілікті өзін-өзі басқару категорияларын, түсінігі мен терминдерін қолданып, олардыталдау, ұйымдастыру, жоспарлау саласындағы қабілеттілікке ие болуы тиіс; ойлау мәдениетіне, оның негізгі заңдарын біліп, пікір-таласқа түсіп, заманауи кезеңдегі мемлекет саясатының ерекшеліктерін айқындау бойынша дербес жұмыс жасау дағдысына ие болуы тиіс.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: PhD Мусатаева А.А.
 • Жергілікті өзін-өзі басқару теориясы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, муниципалды басқару
  • Постреквизиттер: магистранттың ғылыми-зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: Мемлекеттегі билік пен үкімет жүйесінің міндетті элементтерінің бірі ретінде магистранттар арасында жергілікті өзін-өзі басқаруды жүйелі түрде қалыптастыру; муниципалдық басқару мақсаттары үшін жергілікті өзін-өзі басқару теориясын қолдану дағдыларын дамыту және нығайту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасы. Жергілікті өзін-өзі басқару принциптері. Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі теориялары. Мемлекеттердің құқықтық жүйелеріне байланысты жергілікті өзін-өзі басқаруды құқықтық реттеудің принциптері. Шет елдерде жергілікті басқару. Жергілікті биліктің аумақтық құрылымы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың құзыреттілігі. Жергілікті өзін-өзі басқарудың ұйымдық формалары. Өкілетті және дереу демократияны біріктіру. Жергілікті, аймақтық және ұлттық билік органдары арасындағы қарым-қатынас. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау. Жергілікті билік органдарының орталық билік органдарының қызметін бақылаудың нысандары мен тәсілдері. Жергілікті басқару органдарының ресурстары. Муниципалдық меншік. Жергілікті бюджет. Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі құқықтары. Ассоциациялар, коммерциялық және коммерциялық емес аралық ұйымдар. Жергілікті басқарудың кепілдіктері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі.
  • Күтілетін нәтижелер: «Жергілікті өзін-өзі басқару теориясы» пәнінің мазмұнын меңгеру нәтижесінде магистрант жергілікті өзін-өзі басқарудың мазмұнын, оның ерекшеліктерін, жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі теорияларын білуі керек; жергілікті биліктің мәнін өз билігін жүзеге асыратын адамдардың нысаны ретінде түсінуге; жергілікті өзін-өзі басқару проблемалары мен мәселелерін еркін түсіну; осы мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу әдебиеттерінде еркін жүру; негізгі санаттарды игеру; жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру құқығын жүзеге асыру дағдылары.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., профессор Гимранова Г.И.
 • Басқарудағы сандық технологиялар 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика, Менеджмент
  • Постреквизиттер: Бұл пәнді меңгеру магистрлік диссертация бойынша магистранттың ғылыми-зерттеу тәжірибесіне қажет.
  • Мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқарудағы ақпараттық технологиялардың тұжырымдамалық негіздері. Мемлекеттік басқару және ақпараттық технологиялар. Басқару қызметінде ақпараттық технологияларды қолданудың шетелдік тәжірибесі. Ақпараттық технологияларды жетілдіру және олардың мемлекеттік сектордың тиімділігін арттыруға әсері.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрант EIS құрылысының және жұмыс істеуінің негіздерін меңгеруі және оларды экономиканың әртүрлі секторларында қолдануы керек.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. к., профессор Омарова Ш.Е.
 • Экономикадағы сандық технологиялар 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика, Менеджмент
  • Постреквизиттер: Бұл пәнді меңгеру магистрлік диссертация бойынша магистранттың ғылыми-зерттеу тәжірибесіне қажет.
  • Мақсаты: ғимараттардың ақпараттық жүйелерінің теориялық және тәжірибелік негіздерін, оларды әр түрлі қызмет салаларында қолдану
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық ақпараттық жүйелер. EIS ресурстарын шолу. Экономикадағы жаңа ақпараттық технологиялар. Компьютерлік желілер. Іскерлік ақпарат ортасы. EIS-те ақпаратты қорғау. EIS басқару. Маркетингтің ақпараттық жүйесі. Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер. Банктік ақпараттық жүйелер. Салықтық ақпараттық жүйелер. Қаржылық басқарудың EIS. Корпоративтік ақпараттық жүйелер.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрант EIS құрылысының және жұмыс істеуінің негіздерін меңгеруі және оларды экономиканың әртүрлі секторларында қолдануы керек.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э. ғ. к., профессор Омарова Ш.Е.
 • Өңірлік даму жүйесіндегі басқарушылық экономика 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Мемлекеттік сектор экономикасы, Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы, Институционалдық экономика.
  • Постреквизиттер: Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу, Басқару қызметін ұйымдастыру
  • Мақсаты: басқару шешімдерін әзірлеу мен қабылдау кезінде экономикалық тұжырымдамалар мен талдау әдістерін қолдануда магистрдің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компанияның экономикалық мазмұны. Оңтайлы шешім қабылдау. Компания мінез-құлқының балама модельдері. Сұраныс пен ұсыныс. Сұраныс серпімділігі. Өндірістің теориясы мен бағасы. Басқару шешімдеріндегі шығындардың мәні. Баға саясаты және өндіріс көлемі туралы шешім: мінсіз бәсекелестік және монополия. Баға мен өнім туралы шешім: монополиялық бәсекелестік және олигополия. Баға белгілеудің ерекшеліктері. Жоспарланған инвестициялардың тиімділігі мен тәуекел дәрежесін экономикалық талдау. Жаһандану және трансұлттық корпорацияны басқару. Нарықтық экономикаға мемлекеттік араласудың проблемалары.
  • Күтілетін нәтижелер: «Басқару экономикасы» пәнінің мазмұнын меңгеру нәтижесінде магистрант басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті экономикалық процестердің негіздерін білуге ​​тиіс; экономиканың жеке және мемлекеттік секторларындағы бәсекелес бағыттар арасындағы шектеулі ресурстарды оңтайлы бөлу туралы шешім қабылдау; менеджерлердің тапшылықты ресурстардың таралуына, баға саясатына және өндіріс көлеміне қатысты қабылдауы керек шешімдердің негізгі түрлерін қабылдау дағдыларын игеру, сондай-ақ энергетика құрылымдары мен бизнес арасындағы тиімді қарым-қатынас жасау әдістерін меңгеру.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: PhD Жидкоблинова О.В.
 • Өңірлік туризмнің дамуын мемлекеттік басқару 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
  • Постреквизиттер: осы пәнді меңгеру магистрлік диссертацияда магистранттың ғылыми-зерттеу тәжірибесіне қажет.
  • Мақсаты: туризмді дамытуды мемлекеттік реттеудегі магистранттардың дағдылары мен дағдыларын дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың мазмұны. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Туризм - басқару жүйесі ретінде. Туризмді мемлекеттік реттеу жүйесі. Туризмді дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру. Туризмді реттеу саласындағы мемлекеттің функциялары. Басқару шешімдерін қабылдау және енгізу модельдері. Туризмді дамытудың өңірлік бағдарламасының технологиясын әзірлеу. Туризмді дамытудың ресурстық әлеуеті, оның экономикалық бағалауы. Туризм саласындағы салықтық реттеу. Әлеуметтік туризмді ұйымдастыру моделі. Мемлекеттік органдар Қазақстанда туризмді басқару. туризмді дамытуға реттейтін құқықтық қолдау.
  • Күтілетін нәтижелер: пән мазмұнының даму нәтижесінде «туристік секторын мемлекеттік басқару», аспирант туризмді дамыту, функциялары және басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті туризм мемлекеттік реттеу, туризм менеджменті дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын әзірлеу негіздері, туристік сектордың негіздерін, әдістері мемлекеттік реттеу негіздерін білуі тиіс.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: PhD Жидкоблинова О.В.
 • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Өңірлік экономика және басқару, муниципалды басқару, мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
  • Постреквизиттер: магистранттың ғылыми тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық секторының негіздерін кешенді түсінуді қалыптастырады, ТКШ-ны реформалаудың мәні, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық құрылымы мен тұрғын үй қорын пайдалану, күтіп-ұстау және жөндеу негіздерін білу бойынша мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында болашақ мамандарға біліктілігін арттырады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы басқару шешімдері.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реформалау. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың нормативтік базасы. Тұрғын үйді басқару негіздері. Тұрғын үй қызметтерінің құрылымы мен құрылымының мәні. Тұрғын үйді басқару жүйесін реформалауда жергілікті өзін-өзі басқарудың рөлі. Электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін ұйымдастыру және басқару. Жылумен, электрмен, сумен қамтамасыз ету кәсіпорындарын басқару. Тұрғын үй-коммуналдық кешендердегі қаржы ағынын басқару. Қалалық жерлерді жетілдіру бойынша жұмыстың негізгі міндеттері мен түрлері.
  • Күтілетін нәтижелер: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту мен басқаруды сипаттайтын мәліметтерді талдауды жүзеге асырады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құжаттарды біледі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға қажетті ақпаратты өңдеуге және талдауға қабілетті болады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту үшін қажетті ақпаратты өңдеуге және талдауға, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың қазіргі заманғы жүйесін түсінуге, оның негізгі қағидалары мен басқару әдістеріне, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті практикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
 • Қалалық инфрақұрылым және кеңістіктік дамуы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Муниципалды менеджмент, аймақтық экономика және басқару, мемлекеттік сектор экономикасы, қалалық экономика.
  • Постреквизиттер: магистранттың ғылыми тәжірибесі, магистрлік диссертация бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: қалалық инфрақұрылымды дамыту және қалалардың кеңістіктік дамуы, аумақтық және салалық қалалық басқару органдарының құрылымы мен принциптерін білу, қалалық кеңістікті және қалалық шаруашылықты басқару дағдыларын дамыту бойынша білім қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы коммуналдық шаруашылық тұжырымдамасы, қазіргі заманғы мемлекеттегі мақсаттары мен міндеттері. Қаржыландыру және басқарудың негізгі құралдары. Коммуналдық кешен ұйымдарының нысандары. Коммуналдық кешенді басқарудағы заманауи үрдістер. Муниципалдық экономика: ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері, құралдар мен тетіктер, мемлекеттік саясат және т.б. Аймақ жоспарлау және дамыту объектісі ретінде. Елді мекендер жүйесі. Қалалық және әкімшілік шекараларды құрылымдық ұйымдастыру. Аймақтарды дамытудың нормативтік-құқықтық базасы. Қаланың бас жоспары. Жерді пайдалану және дамыту ережелері. Қалалық жерлерді дамыту жобалары. Елді мекендерді дамыту. Қалалық инфрақұрылымдардың түрлері мен санаттары. Қалаларда инфрақұрылымдық жүйелерді қалыптастыру және дамыту. Қаланың инфрақұрылымдық жүйелерін дамыту үшін әлеуметтік-экономикалық ресурстар. Әлеуметтік-экономикалық реформалар аясында қаланың инфрақұрылымдық жүйелерін дамыту. Қаланың тұрғын үй құрылысының инфрақұрылымы. Қаланың коммуналдық инфрақұрылымы. Қаланың әлеуметтік инфрақұрылымы.
  • Күтілетін нәтижелер: қалалық инфрақұрылымдардың негізгі сипаттамаларын, көрсеткіштерін және параметрлерін, сондай-ақ қалалық кеңістікті қалыптастыратын объектілерді білу; пәннің тұжырымдамалық аппаратын қолдануға; қалалық кеңістікті, қалалық кеңістікті дамытуды сипаттайтын ақпараттық базаларды пайдалану; қаладағы инфрақұрылымдық жүйелердің мақсаттарын, басымдықтарын және бағыттарын айқындайды. Қалаларда инфрақұрылымдық жүйелерді дамыту әдістерін пайдалануда тәжірибе мен дағдыларды меңгеру, инфрақұрылымдық жүйелерді және кеңістіктік дамуды құзыретті ету; қалалық ортаны инновациялық дамытудың кеңістіктік даму саласындағы басқару шешімдерін қабылдау кезінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана білу.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus