• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Менеджмент-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М04106

  Мамандығы:

  Менеджмент (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  1
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  0
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  1
7М04106 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистрлік білім беру бағдарламасының мазмұны бойынша «Кәсіби менеджмент», «Психология», «Кәсіпорынның бизнес-инновациялық даму стратегиясы», «Эксперименталды-зерттеу жұмыстарын жүргізу ұйымы», «Стратегиялық менеджмент», «Ұйымның бәсекеқабілеттілігін басқару», «Контроллинг», «Менеджменттегі инновациялық зерттеу әдістері», «Кәсіпорында инновацияларды басқару» және т. б сияқты пәндерді құрайды.
Бұл басқару шешімдерін қабылдау әдістерін пайдалану құзыретін жинақтауға мүмкіндік береді; Қазақстан Республикасының экономикалық реформаларын жүргізу мәселелерінде; мемлекеттің экономикалық даму мәселелері; экономикалық пәндер оқыту әдістемесі мәселелерінде;
7М04106 "Менеджмент" білім беру бағдарламасы бойынша магистратура бітірушулері кәсіптік қызметтің объектілері ретінде таңдау жасай алады:
профильді даярлық кезінде: мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорынның және ұйымның өндірістік-экономикалық және жоспарлы-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық, маркетингтік және қаржы-аналитикалық қызметі; сыртқы экономикалық құрылымдық бөлімшелер қызметі;
Бітірушіге академиялық дәрежесі беріледі:
- бейіндік бағыт бойынша - "7М04106 "Менеджмент" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі
Оқу мерзімі:
бейіндік бағыт бойынша - 1 жыл
Оқу түрі - күндізгі

Бағдарлама дәрежесі: Кәсіби бағыттағы 7М04106 «Менеджмент» мамандығы бойынша Экономикажәне бизнес магистрі
Дәрежесі және мерзімі Дара дәреже (бір университет) (70ECTS–кредит/ 28қаз.кредит)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (ББСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
Қолдану мерзімі Бұл бағдарлама 1 жыл мерзімінде, 2016 жылдан бастап университетте дәреже алатын тұлғаларға Университеттпен бекітілдіБұл бағдарлама 1 жыл мерзімінде, 2016 жылдан бастап университетте дәреже алатын тұлғаларға Университеттпен бекітілді
Деңгейі ҚР ЕПВО үшін (Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі үшін Біліктілік шеңберлері): 2-і цикл; ЕКР (еуропалық біліктілік шеңбері): 7 деңгейі; НРК (мемлекеттік біліктілік шеңбьері):7 деңгей
 • A) Мақсаты
  • 7М04106 «Менеджмент» мамандығының білімдік бағдарламаның мақсаты, қолдана алатын ғана емес, басқарушылық проблемаларды шешуде алған білімдерін сыни талдау жасай алатын, қызметінің әлеуметтік-экономикалық және кәсіптік шарттарының қарқынды өзгеріп отыруна тиімді бейімделуге, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық жұмыс дағдыларын меңгерген жоғарыбілікті кадрларды дайындау болып табылады.
  • Табысты түлектер білуі тиіс:
   - Басқару және бизнес ұйымының мәселесіне қатысты Конституцияның және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің негізгі ережелері мен нормативтік талаптары;
   - Жобаларды басқару және сапа бойынша халықаралық стандарттар;
   - қызметін ұйымдастыру тәжірибе саласында отандық және шетелдік озық ғылыми ғылым жетістіктері;
   - есеп айырысу және ғылыми зерттеу жүргізу әдістерін тәжірибеде қолдану; әлеуметтік, экологиялық және технико – экономикалық көрсеткіштерді басқару қызметінің және бизнес тиімділігін анықтау; оқытушылық қызметтің психологиялық және педагогикалық әдістері;
   -сондай-ақ, орындалатын жұмысқа қатысты, салық салу және бухгалтерлік есептің қазақстандық заңдарының негіздері, халықаралық
   және отандық стандарттар, басқа да әдістемелік және нормативтік материалдар; ғылыми зерттеу әдістері.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән/пән саласы
  • Негізгі пәндер:
   Базалық пәндер: Шетел тілі (кәсіби),Кәсіби менеджмент,Психология, Кәсіпорын дамуының инновациондық бизнес-стратегиясы, Эксперименттік-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
   Бейінді пәндер:
   Стратегиялық менеджмент, Инновациондық жобаларды бизнес жоспарлау, Бәсекеқабілеттілікті басқаруды ұйымдастыру, Менеджменттегі инновациялық зерттеу әдістері, Мемлекеттік басқарудың әкімшілік моделі, Кәсіпорынның инновациялық дамытудың стратегиясы, Кәсіпорында инновацияны басқару
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандану
  • 7М04106 "Менеджмент" мамандығы білім беру бағдарламаларын іске асырғанда, негізделген модульдік принципте оқу жоспарларын пайдалану сынақ бірлік жүйесін және тиісті білім беру технологиялары оқу үдерісінің ұйымдастыру кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыттары
  • Әлеуметтік ғылым, экономика және бизнес
  • 4.Ерекшеліктері
  • 7М04106 "Менеджмент" білім беру бағдарламасының түлектері келесідей бағытталған:
   - ұйымдық – басқарушылық;
   - өндірістік – басқарушылық;
   - экономикалық;
   - аналитикалық;
   - ғылыми – зерттеу;
   - сараптамалық – консультациялық;
   - білім беру (педагогикалық);
   - оқу – әдістемелік.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • Бизнес-құрылым, өнеркәсіп өндірісі,ұйымдастыружәне әртүрлі меншік түріндегі фирмалар, мемлекеттік басқару мүшелері, қаржылық ұйымдар, жобалық және ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік,білім беру мекемесі
  • 2.Одан әрі қарай оқыту
  • 6D050700 «Менеджмент» бейіндік докторантура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу процесінде инновациялық білім беру технологиясы бойынша сабақтар (іскерлік ойындар, кейс-әдіс, тренингтар, кәсіпорындар мен мекемелерде өткізілетін сабақтар, дөңгелек үстелдер талқылаулар, жеке және топтық проекттер құру). Оқу курсында кәсіпорындардың және институттардың өкілдерімен кездесулер қарастырылған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақалау; аралық аттестациялау; защит МҒЗЖ қорғау есебі, өндірістік практикадагн өту есебі; ғылыми тағалымдама (есеп), қорытынды аттестациялау (мемлекеттік емтихан, магистрлік жобаны қорғау)
 • E) Бағдарлама біліктілігі
  • 1.Жалпы біліктілік
  • Бағдарлама Мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарына «Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура» бірінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламманың сапасын қамтамасыз ету үшін сай келеді.
   ЖП1 – білім және ғылым рөлін түсіну, ғылыми білімнің дамуының қазіргі заманғы үрдістері жайлы түсінік, ғылым мен техниканың өзекті мәселелері туралы ;
   ЖП2 – жоғарғы мектептің оқытушысының кәсіби құзіреттілігінен хабардар болу, жаһандану өайшылықтары мен салдары;
   ЖП3 – ғылыми білім әдіснамасын білу, принциптері мен ғылыми қызметті ұйымдастыру құрылымы;
   ЖП4 – оқу процесінде студенттердің танымдық іс-әрекет психологиясын білу, психологиялық әдістер мен білім беру сапасы мен тиімділігін арттыру үшін қолданылады;
   ЖП5 – жаңа белгісіз жағдайда және стандартты емес жағдайларда зерттеу проблемалары мен талдау жұмыстырын шешу үшін алған білімдерін пайдалану және біріктіру;
   ЖП6 – жоғарғы білімдегі өзінің педагогикалдық саласының педагогикалық және психологиялық білімін қолдана білу;
   ЖП7 – ғылыми зерттеулер жүргізуге және арнайы оқытуды іске асыру үшін мүмкіндік беретін,кәсіби деңгейде шетел тілінде еркін меңгерген болуы;
   ЖП8 – ғылыми-зерттеу саласында іске асыру дағдысының бар болуы, ғылыми стандартты тапсырмаларды шешу және нәтижесін дұрыс болжамдау;
   ЖП9 – қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқу және оқу іс- шараларды жүргізу дағадыларын, оқыту әдістерін және кәсіби қарым- қатынас түрлері жайлы;
   ЖП10- кәсібиқарым-қатынасдағдылары, мәдениаралыққарым-қатынас, шешендікөнердің бар болуы;
   ЖП11- күнеделікті кәсіби қызметте үздіксіз білім беру үшін қажетті білімін кеңейту және тереңдету мүмкіндігінің болуы;
   ЖП12 - ғылыми-зерттеу әдіснамасы бойынша білікті болу, ғылыми оқыту саласында, кәсіби салада зерттеу дағдыларын кеңейту;
  • 2.Ерекше біліктілік:
  • ЕБ1- кәсіби салада озық білімі мен түсінігін көрсетеалу;
   ЕБ2 - қорытындылау, талдау және интерпритациялау әлеуметтік-экономикалық, қаржылық, инвестициялық, құқықтық және басқа да ақпаратты дәлелдер тұжырымдау және сараптама тиісті саладағы мәселелерді шешуге қабілетті болуы;
   ЕБ3 – талдау жүргізу әдістемесін меңгеру,қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді кәсіптік салада нәтижелерін іс жүзінде қолдануғадайын болу
   ЕБ4- зерттеу тұрғысында, оның ішінде жаңа идеялар және оладың іске асуына, дамытуға дайын болу;
   ЕБ5 – тәуелсіз зерттеулер жүргізу әдістерін білу және олардың нәтижесін түсіндіру ;
   ЕБ6 - елдің аймақтарының әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуын талдау және бағалай;
   ЕБ7- озық ғылыми-техникалық тәжірбие мен технологиялық үрдістерді талдауға дайын болу;
   ЕБ8 – экономикалық мәліметтерді аспаптық құралдар мен өндеу,есептік талдау және қорытындылаудын егіздеу
   ЕБ9 – теориялық және эконометрикалық модельдер құруға дағдысы болуы;
   ЕБ10- экономикалық, экологиялықсалдарды әдеп-талаптарын және құқықтарын ескере отырып кәсіби шешімдер қабылдай алу;
   ЕБ12- Тиімді шешімдердің нұсқаларын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдайалу;
   ЕБ13 – Тиісті пән мен себеп—салдық байланысын анықтау және талдау;
   ЕБ14- өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуге жеке тұлғаның жан-жақты гуманитарлық ғылыми білімдері мен қызығушылықтарының болуы;
   қабілетті болу, өзін-өзі жетілдіруге кәсіби өсуі жеке тұлғаның жан-жақты гуманитарлық және ғылыми жарылыстану білімі мен мүдделері
   ЕБ15- тиісті кәсіптік салада қолданбаулы зерттеулер жоспарлауға және өткізуге дайын болу;
   ЕБ16 – жоспарлауға,ұйымдастыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарында нәтиже еңгізуге дайын болу;
   ЕБ17 – жаңа және жетілдіру оқу курстарының пәндері бойынша бағдарламаларын әзірлеуге дайын болу;
   ЕБ18 – оқу қызметінде түрлі нысандарын ұйымдастырудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, белсенді оқыту жүйесінде жоғары және қосымша білім беруге дайын болу;
 • F) Оқунәтижелерініңбағдарламабойыншатолықтізбесі
  • Контексінде магистрлік кәсіби практикада, ұйымда сондай-ақ клиентпен жұмыс істеуде, магистранттар келесі қабілеттерін көрсете алады: кәсіби практикалық мәселелерді түсіну, аналитикалық, консультациялық қызметте тәсілдер қолдануға, маңызды және тұрақты білімді игеру, зерттеу нәтижелерін оқу процесінде және практикада еңгізу; сенімді қарым-қатынас жүргізу, бастамашылық, дербестік, төзімділік, қабілеті қоғамда табысты әлеуметтену мен еңбек нарығында белсенді бейімделуі және шешуге, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу.
 • «Шет тілі (кәсіби)» «Ағылшын тілі» 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы тіл.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Пәннің қысқаша сипаты: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Business correspondence. Модульдік етістіктер: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Central banking. Monetary policy. Money and banking. Герундий. Герундия аудармасының негіздері. Types of banks. Banking system. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Revision of grammar and lexical material. Meeting 1. Meeting 2 Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлемнің типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets. Exchange rates. Currency trading. Қиын сөйлемдер. Sheet 1. Balance Sheet 2. Asset management. Regulating the financial sector. Revision of lexical and grammar material. Final test.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;
  • С. Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;
  • Е. Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын беру;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Лектордың Т.А.Ә.: ф.ғ.к., доцент Г.Т. Аубакирова, п.ғ.к., доцент Г.Н Ертысбаева
 • Кәсіби менеджмент 1 кредит/2 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру, Өндірістік менеджмент.
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба жазу.
  • «Кәсіби менеджмент» пәнінің мақсаты: терең ұғыну мен түсінуге қол жеткізуге магистранттардың теориялық ережелерін, әдістемелік негіздерін меңгерту мен практикалық әдістермен қызметін басқарудың қазіргі заманғы ұйымдардың болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару қызметінің жалпы схемасы. Ұйым басқару нысаны ретінде: ішкі орта (талдау организация тұрғысынан жүйелілік). Ұйымдастыру: сыртқы орта (талдау ұйымдастыру тұрғысынан ашықтығы). Жағдайлық пен үдерістік көзқарастарды басқару тәсілдері. Басқару тұжырымдамасы: бағдарланған процесс (инжиниринг және бизнес-процестер реинжинирингі). Функционалды басқару тәсілі. Басқару процесінің субъектілері. Басқару стилі. Менеджер мен бағыныштылардың рөлдік функциялары. Басқарушылық шешімдері. Шешімдер қабылдау және басқару аймақтарының орталықтары. Жоспарлау: рөлі және орны, жалпы тұжырымдамасын басқару. Орындаушы мотивация ретінде басқару функциясы. Басқарушылық қызмет бақылау ретінде. Ұйымдастыру: басқарыу дәрежесі мен басқару сапасы. Коммуникациялық процесс басқару модельдері мен оларды қолдану шарттарының негізінде.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіби менеджмент мәнін білуі қажет; менеджер функциялары туралы түсінік, есепке алу ерекшеліктерін анықтай білу мәселелері, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау; дәлелдерді әзірлеуге және шешім қабылдау арқылы тұжырымдауға; субъектілердің басқару процесін ажырата білу; ситуациялық, процестік және функционалдық көзқарастарды қолдана білу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к, доцент Абдикаримова А. Т.
 • Психология 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиті: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғарғы мектеп психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Оқу - білім беру қызметінің пәні. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Кәсіби бағытталған жеке тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п.ғ.к., доцент С.К. Кенжебаева
 • Стратегиялық менеджмент 1 кредит/2 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиты курса: Ұйымдастырушылық мәдениет және көшбасшылық
  • Әлемдік қазіргі заманғы практикада кәсіпорындар мен ұйымдарды басқарудың тұрақсыз жағдайларда стратегиялық шешімдерді қабылдаудың үлкен тәжірибесі жинақталған . Белгісіздік жағдайында басқару теориясы мен практикасына белгілі бір үлес көптеген ғалымдар мен практиканттар енгізген болатын. Бұл тәжірибе басқару теория және практикасымен байланысты, әр түрлі ғылыми білім салаларында ортасын тапқан, оның ішінде пән "Стратегиялық менеджмент".
  • Курсты оқу нәтижесінде магистранттар меңгеруі тиіс білім, білік:
  • ұйымның даму стратегиясын әзірлей білу;
  • сала бойынша жағдайға ықпал ететін факторларды ескере отырып, бәсекелі стратегияларға талдау жасау;
  • түрлі басқарушылық талдау әдістерінің негізінде, ұйым қызметіне кәсіби және объективті талдау жүргізу, сонымен қатар, менеджмент саласындағы оның сыртқы ортасына
  • бизнестің философиясы және ұйымның корпоративтік мәдениетін қалыптастыра білу.
  • Бұл пәнді игеру барысында магистранттар оқылатын пәнді игеру үшін қажетті меңгеру дағдылары:
   • алынған білімдерді стратегиялық басқаруда түпнұсқалық идеяларды қолданып және дамытып пайдалану үшін;
   • қолданылатын концепциялар, теориялар және компанияның стратегиясын талдау тәсілдерін сыни талдау;
   • жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу міндеттерін шешу үшін, стратегиялық менеджмент пәнін оқыту барысында алынған білімдерді біріктіру;
   • алынған білімді интеграциялау арқылы толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау мен пайымдау;
   • жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен жақындау;
  • Курсты меңгеру барысында шетелдік тәжірибе, Қазақстан Республикасындағы стратегиялық менеджменттің жағдайы және даму перспективасы қолданылады.
  • Нақты бағдарлама үлгі болып табылады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ менеджмент және маркетинг кафедрасымен әзірленді. Жоо Кеңесімен бекітілген, жұмыс бағдарламасын жасау кезінде, нақтылау және толықтыру енгізу .ұсынылады.
  • Лектор Т.А.Ә.: доцент Гелашвили Н.Н.
 • Кәсіпорынның бизнес-инновациялық даму стратегиясы 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылымның тарихы және философиясы, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттер: Корпоративтік басқару, жобалық талдау
  • Мақсаты: Болашақ зерттеушілерге ғылыми ізденістің, талдаудың, болжаудың қуатты құралын ұсынады, қазіргі заманғы экономика-математикалық модельдеу базасында,ол қазіргі кезедегі экономикалық зерттеулердің даму бағыттарының ең маңыздысы болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инновациялық қызметтің негізгі ұғымдары. Инновациялық өнімнің өмірлік циклі. Инновациялық өнімді коммерциализациялау. Қазіргі заманғы кәсіпорынның инновациялық саясаты. Ғылыми-техникалық өнім нарығы. Кәсіпорын бизнес-инновациялық даму стратегиясының мәні мен мазмұны. Кәсіпорынның бизнес-стратегиясынын тиімділігін бағалау. Инновациялық кәсіпорындардың персоналды басқару ерекшеліктері.Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Инновациялық жоба мен бағдарлама. Әзірлеу және басқару. Инновациялық жобаның экономикалық тиімділігі. инновациялық кәсіпорындар бизнес-стратегияларын мемлекеттік қолдау.
  • Күтілетін нәтижелер: ғылыми шешімдерді әзірлеу процесінде экономикалық жүйелердің жекелеген элементтер арасындағы байланысты тұтастандыру керек болады, математикалық аппаратты қолдану, жалпы кибернетикалық заңдылықтар және принциптер.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. к., доцент Садвакасова Ж. М.
 • Эксперименталды-зерттеу жұмыстарын жүргізу ұйымы 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: ғылымның тарихы және философиясы, Микроэкономика, Макроэкономика
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, магистрлік жұмыс жазу
  • Мақсаты: инновациялық қызмет шешуші кезеңі ретінде, эксперименталды-зерттеу жұмысының негізгі ұғымдар мен әдістерін оқыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: инновациялық қызметтің тәжірибелік-конструкторлық кезеңдеріне одан әрі көшу талаптарына сәйкес, эксперимент жасауға және эксперимент өткізуге алдын ала дайындау үшін, ұйымдастыру және зерттеуді жоспарлау мен эксперименттік жұмыстар туралы білім кешенін қалыптастыру. Бұл курс шеңберінде эксперименттік зерттеулердің кезеңдері және логикалық негіздері туралы білім ұсынылады. Сондай-ақ, ғылыми ақпаратты жинау және эксперименттер жоспарлау сияқты, эксперименталды-зерттеу жұмыстарының дайындықтар кезеңіне қажетті негізгі әдістері зерттеледі. Бұл курс эксперименттік-зерттеу жұмыстарды ұйымдастыру және басқарудың жалпытеориялық және практикалық мәселелерін кешенді зерттеуе бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер: берілген курсты оқу кезінде магистрант зерттеу және инновациялық қызметтің соңғы талаптарына сәйкес, эксперименттік-зерттеу жұмысын жүзеге асыру кезеңдерін, негізгі ұғымдары мен әдістерін білетін болады. Берілген курсты оқу кезінде алынған білімдер магистрантқа экспериментті қоюда логикалық дәйектілікті сақтауға, сондай-ақ, дұрыс қойылған мақсатты және зерттеудің міндеттерін кешенді шешуге мүмкіндік береді.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. к., доцент Улыбышев Д.Н
 • Start-up бизнес-жоспарлау 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент, микроэкономика, бизнес-жоспарлау, жобалық менеджмент, жобаларды талдау
  • Прореквизиттер: өндірістік тәжірибе, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: магистранттарда жүйелік, кәсіби білімдер, біліктілік қабілеттері мен инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау дағдыарын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы :«Start-up бизнес-жоспарлау»: ұлттық экономикалық жүйеде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жүргізу шарттарының қалыптасуы есебімен шаруашылық субектілерінің инновациялық жобаларын басқару бойынша теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенінің қалыптастыру. Аталмыш курс инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлаудың жалпытеориялық және тәжірибелік сұрақтарын кешенді зерттеуге бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер: ғылыми және инновациялық қызметтің соңғы талаптарына сәйкес инновациялық жобаны бизнес-жоспарлауды жүзеге асыру әдістері мен кезеңдері, негізгі ұғымдарын меңгеру; теориялық білімдерді тәжірибеде қолдануды білу және кәсіби тапсырмаларды шешуде олардың бекітілуі мен рөлін түсіну; іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы шешімдер қабылдау және аргументтер даярлау; ақпартты түрлі мәлімдемелер формасында ұсыну, топта жұмыс істеу және ынтымақтасу, дискуссия жүргізу және өзінің позициясын қорғау, шешімдер қабылдау; ғылыми-зерттеу іс-шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша дағдыларды игеру және инновациялық жобалаудың қойылған мақсаты мен міндеттерін дұрыс шешу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: PhD Байбосынов С.Б.
 • Кәсіпкерлікте жобаларды басқару 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, жобаларды басқару, бизнес-жоспарлау
  • Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: магистранттарға портфель үшін жобаларды жіктеуге, жобаларды сұрыптауға, портфельді басқару үшін автоматтандырылған шешімдерді таңдауға, басқару процесін орнымен қоюға, жобаға қатысатын және шешәм қабылдайтын тұлғалар шеңберін анықтауға, беліленген мерзімде қажетті нәтижеге қол жеткізу мен жұмысты үйлестіруге мүмкіндік береді
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұйымның стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру үшін компанияның оңтайлы құрылымын жобалау, дағдарыс жағдайында ең маңызды бағыттардың бірі - сыртқы және ішкі өзгерістерге сәйкес құрылымды түзету, кез келген жетекшілік деңгейінде менеджер тәжірибесінде қолданылуы тиіс процестік басқарудың құралдары. Оларды қолдану кілтті бизнес-процестер ұйымдары/бөлімшелерінің және оларды жүзеге асыруға қатысатын қатысушылардың максималды тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
  • Күтілетін нәтижелер: жобалық менеджменттің мақсаты мен кілтті кезеңдерін нақты түсінуді қалыптастырады:
   • мерзімі, қаржы, жобалық команданың қатысушылары бойынша жоба жоспарын дайындау дағдыларын игеру
   • жобада тәуекелдерді басқаруды үйренесіз
   • жобаны басқару бойынша тәжірибелік кеңестер мен ұсыныстар аласыз
   • жоба портфелін басқару облысында автоматтандырылған шешімдер тіралы түсінік қалыптастыру
   • жобалық қызметтің оң және теріс тәжірибесімен танысу және алынған білімдерді тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Косе Ж.К.
 • Ұйымның бәсекеқабілеттілігін басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: ұйымдастыру және оның құрамдас бөліктерінің мәні мен мазмұны туралы білімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жүйесін құру туралы ұсыныс бәсекеге қабілеттілігін іргелі қатыру мен механизмінде ұйымдары.
  • Атауы: Бәсекеге қабілеттілігін ұғымы және оның мазмұны ұйымдары. Бәсекеге қабілеттілігін талдау және бағалау әдістемесі ұйымдары. Бәсекеге қабілеттілігін арттыру проблемалары мен міндеттері белгіленеді. Бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде сапасын басқару. Қазіргі жағдайда бәсекеге қабілеттілігін ерекшеліктері. Инновация және сапа менеджменті жүйесі. Кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистрант бәсекеге қабілеттілігін маңызы мен мазмұнына білуге тиіс ұйымдар; зерттеп білу құралдарын пайдалану негізінде ұйым б секеге жарамдылығы жүйелі және құрылымдық-функционалдық жалғастыру.
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор PhD Жапарова Р.Е.
 • Контроллинг 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: жоғары математика, экономикалық теория, микроэкономика, қаржы есебі, проектіні басқару.
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация жазу.
  • Мақсаты: кәсіпорынның ажырамас бөлігі болып табылатын жаңа басқару жүйесімен магистранттарды оқыту теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін ұйымдастыру контроллингі. Қазіргі заман жағдайында серпінді өзгерістер сыртқы ортаның жұмыс істеуі бизнес, қажет мамандарды даярлауды қамтамасыз ету, меңгерген ғылыми әдістермен жүйелі талдау, мүмкіндік беретін формалау процесін басқару шешімдерін қабылдау, құрылымдау, білімді сараптау жүйелеріндегі мен жүйелерде шешімдерді қабылдауды қолдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: контроллинг тұжырымдамасы, кәсіпорынды басқару жүйесіндегі контроллерлердің орын,контроллингтің құрылымы мен жүйесі, басқарушылық есеп-контроллинг негізі, кәсіпорындарда жүйелерін жоспарлау және есепке алуды жетілдіру, өндірістің көлемі мен шығындарының есептеу жүйесін, бағдарланған басқару, инновациялық және инвестициялық процестер контроллингі, контроллинг жүйесінің аясында қаржылық жағдайындың диагностикасы, оперативтік контроллинг құралы ретінде бюджеттерді әзірлеу, контроллингтегі ақпаратпен қамтамасыз ету, контроллингтегі ақпараттық технологияны басқару, кәсіпорындағы контроллинг жүйесін ұйымдастыру, контроллингтің даму тенденциялары.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • кәсіпорындардың қызметінің есепке алу жүйесін және жоспарлау диагностикасын зерттеу,олар контроллингтің негізгі элементтерін білдіреді;
  • кәсіпорынның ағымдағы әзірлеу техникасын және стратегиялық бюджеттерін меңгеру;
  • оперативтік және стратегиялық контроллинг жүйелерін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы түсініктің болуы;
  • кәсіпорындағы контроллингті ұйымдастыруды оқып-үйрену әдістемесі;
  • контроллингтің даму перспективалары және болжамдарын бағдарлау.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. д, профессор Сиқымбаева Д. Р.
 • Менеджменттегі инновациялық зерттеу әдістері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: корпоративтік басқару саласындағы іргелі білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру ғылыми теория жүзінде студенттері басқару қызметін корпоративтік құрылымдар.
  • Бағамының қысқаша сипаттамасы: Негізі ретінде корпорация қазіргі заманғы экономика. Қазіргі заманғы негізгі ерекшеліктері корпорациялар. Инвестициялық белсенділік және инвестициялық саясат корпорациялар. Корпорациялардың түрлері, олардың тарихы. Қазіргі заманғы корпорациялардың өнеркәсібі дамыған елдерде жалпы сипаттамасы. Корпоративтік басқару негізгі нысаны ретінде акционерлік қоғамы.
  • Корпорация халықаралық экономикалық бағаланады. Қаржылық және өндірістік ресурстарды халықаралық қозғалысы. Тікелей шетелдік күрделі жұмсалым мен трансұлттық корпорациялар (ТҰК). Топтық басқаруды дамытудың ерекшеліктері болады. Ірі субъектілеріне мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының басқару және нарықтық экономика.
  • Күтілетін нәтижелер: Зерттеуге тәртіпті корпоративтік басқару мен корпоративтік қарым-қатынастар саласындағы білімді алуға мүмкіндік береді. Кәсіпорындарды біріктірген сіңіру тетіктеріне ие болу, атап айтқанда тактикамен бірігу және корпоративті басқару жүйесінде. Тәжірибеде қолдануға бағытталған корпоративтік басқару принциптері мен әдістері, талдауға, практикалық шараларды тиімді басқару дәрежесі дәрежесі басқару жүйесін әзірлеуге меншігі.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Косе Ж.К.
 • Кәсіпорында инновацияларды басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент,
  • Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, магистрлік жоба
  • Мақсаты: білім алушылардың болашақ мамандардың қабылдағыштыққа теориялық білімі мен практикалық дағдыларын әзірлеу мен жүзеге асыру саласындағы жаңалықтарға қойылатын, қатты нарықтық қатынастар жағдайында инновациялық өзгерістер және қатаң б секелестік күрес.
  • Бағамының қысқаша сипаттамасы: Негізгі ұғымдар тәртіпті "инновацияларды басқару кәсіпорында". Жаңалықтар мен инновацияларды ұғымы. Инновациялық менеджмент мәнін. Инновацияларды рөлі мен орнын кәсіпкерлік қызметте. Инновациялар мен сыныптамасы инновациялық процестерді. Жаңартпалық үдерістің объектілері мен субъектілері. Инновациялар мен оның өмірлік циклі кезеңі. Инновациялық менеджмент функциялары мен әдістері.
  • Ғылыми көзқарасты инновациялық менеджментке. Инновациялық менеджмент жүйелі көзқарас. Функциялары мен инновациялық менеджмент әдістері және олардың ерекшеліктері бар. Инновациялық менеджмент бойынша шешімдер қабылдау. Инновациялық қызметті ұйымдастыру кәсіпорында.
  • Ұйымның ұғымы инновациялар. Инновациялық қызметті ұйымдастыру нысандары. Инновациялық қызметті басқару ерекшеліктері. Инновациялық әлеуеті ұйымдары. Стратегиялық және жедел инновациялық кезеңдері басталады. Инновациялық стратегияны түрлері фирмалардың. Құруға және енгізуге басқару жаңалықтарды. Маркетинг инновациялар. Инновациялық қызметкерлерді басқару. Б секелестік артықшылықтарын қалыптастыру. Әлеуметтік және басқару тамашалап аспектілеріне жаңалықтарды. Инновациялық қызметті қаржыландыру.
  • Инновацияларды қаржыландыру принциптері. Қаржыландыру көздері мен нысандары инновациялар. Инновациялық қызметті қаржыландыру әдістері шетелде. Мемлекеттік қаржыландыру. Инновацияларды экономикалық тиімділігі. Венчурлық инновациялық жобаларды қаржыландыру. Зияткерлік меншік және оның құқықтық негіздері
  • Зияткерлік меншік ұғымы зияткерлік қызмет. Зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау. Өнеркәсіптік меншік объектілері. Тауарлар мен қызметтерді дараландыру құралдары жатады. Авторлық құқық объектілері және оларды күзету. Инновациялық жоба және оның тиімділігін бағалау.
  • Инновациялық қызметпен жобалық басқару. Инновациялық жобаны әзірлеу қағидаттары мен әдістерін. Жобаның инвестициялық тартымдылығын бағалау. Жобаны тіршілік циклі ұғымы және оның құрылымы. Ұйымдық құрылымын таңдау көрсетеді. Жобаны басқару жүйесінің автоматтандырылған. Жобаға қатысушылардың топтардың сипаттамасы. Жобаны оның командасы мен принциптерін жүзеге асырылады. Жоспар-лау үдерісін кезеңдерін көрсетеді. Бөлу құрылымы жұмыстарды (СРР). Матрица босатады. Ганта кестесі. Тораптық жоспарлау. Инновациялық жобалар мен әдістері тәуекелдер оларды төмендету. Инновациялық жобаның құнын айқындау
  • Күтілетін нәтижелер: Басқармасы "кәсіпорында инновациялар" студенттер зерделеу нәтижесінде тәртіпті білуі тиіс: негізгі ұғымдар инновациялық менеджмент; инновациялар мен құрылымын - сыныптауды инновациялық процесс; жобалық цикл негізгі кезеңдері; құрылатын зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз ету тетіктері өнімге; инновациялық қызметті ұйымдастыру нысандары; ие болу: дағдыларын инновацияларды әзірлеуді ұйымдастыру; дағдыларын жаңа идеяларды іздестіру ұйымдастырылған; сараптама жүргізу технологиясына инновациялық жобаны; тәуекелдерді басқару - әдістермен инновациялық жобалар; білу: инновациялық жобаны жүзеге асыру үшін ұйымдық құрылымын таңдауға; инновациялық процестерді тиімділігін бағалау; негіздеуге инновациялық шешімдері.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Косе Ж.К.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus