• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Менеджмент-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М04105

  Мамандығы:

  Менеджмент (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  12
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  5
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  7
7М04105 "Менеджмент" магистрлік білім беру бағдарламасы бойынша оқыту кең іргелі білімі бар жаңа формациядағы; ынталы, еңбек нарығының және қазіргі технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделе алатын, жеке және командада жұмыс істей алатын мамандарды дайындауға мүмкіндік береді. Бұл мына пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде қол жеткізіледі: «Organization and planning of scientific researches», «Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым», «Жоғары оқу орындарында оқытудың әдістемесі мен технологиясы», «Оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі», «Коммуникация теориясының өзекті мәселелері», «Корпоротивтік басқару», «Стратегиялық талдау», «Контроллинг», «Консалтинг», «Бизнесті кеңейтуді басқару» және т. б. Бұл келесі дағдыларға ие болуға мүмкіндік береді: қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалана отырып, ақпарат алу, өңдеу және беру; дәрістік, семинарлық және практикалық сабақтар өткізу; Және құзыретті болу: коммерциялық және коммерциялық емес кәсіпорындар ұйымдастыру, басқару және экономика салаларында; басқару қызметінің барлық түрлерін іске асыру, жоспарлау және ұйымдастыру; тұлғааралық қарым-қатынастарды анықтау және әр түрлі ынталандыру әдістерін пайдалану; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби дайындық жүргізу мәселелері бойынша; ЖОО-ның оқу процесінің нормативтік-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мәселелері бойынша.
7М04105-"Менеджмент" дайындық бағыты бойынша магистратура түлектері келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындайды алады:
ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде: менеджер; бөлімше басқарушысы; бөлім бастығы; директордың орынбасары, директор, барлық меншік түріндегі ұйымдар мен кәсіпорындардың вице-президенті; жетекші немесе бас маманы, жергілікті және мемлекеттік басқару органдарының біліктілігі жоғары және орта буын басшысы; консультант, ғылыми қызметкері, ғылыми-зерттеу ұйымдарының аға, жетекші немесе бас ғылыми қызметкері, сарапшы, оқу-әдістемелік ұйымдардың кеңесшісі; оқытушы, даярлық бейіні бойынша орта кәсіби немесе жоғары оқу орындарының аға оқытушысы
Бітірушіге академиялық дәрежесі беріледі:
- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – "7М04105 - Менеджмент"мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі;
Оқу мерзімі:
ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.
Оқыту нысаны – күндізгі.
Бағдарлама дәрежесі: Ғылыми – педагогилық бағытының 7М04105 «Менеджмент» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі
Дәрежесі және мерзімі Жеке – дара дәрежесі (бір университет)
(131 ECTS – кредит/ 59 қаз.кредит)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағандыэкономикалық университеті
Тіркеу Сапалы Білімді Қамтамасыз Етуші Қазақстанның Тәуелсіз Агенттігі
(НКАОКО)
http://nkaoko.kz/
Іс - әрекет мерзімі Бұл бағдарлама 2016 жылдан бастап университеттен дәреже алатын тұлғаларға Университетпен 2 жыл мерзімге бекітілді
Деңгейі ҚР ЕПВО үшін (Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі үшін Біліктілік шеңберлері): 2-і цикл; ЕКР (еуропалық біліктілік шеңбері): 7 деңгейі; НРК (мемлекеттік біліктілік шеңбьері):7 деңгей
 • A) Мақсаты
  • 7М04105 «Менеджмент» мамандығының білімдік бағдарламаның мақсаты, қолдана алатын ғана емес, басқарушылық проблемаларды шешуде алған білімдерін сыни талдау жасай алатын,қызметініңәлеуметтік-экономикалық және кәсіптік шарттарының қарқынды өзгеріп отыруна тиімді бейімделуге, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық жұмыс дағдыларын меңгерген жоғары білікті кадрларды дайындау болып табылады.
  • Табысты түлектер білуі тиіс:
   - Басқару және бизнес ұйымының мәселесіне қатысты Конституцияның және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің негізгі ережелері мен нормативтік талаптары;
   - Жобаларды басқару және сапа бойынша халықаралық стандарттар;
   - қызметін ұйымдастыру тәжірибе саласында отандық және шетелдік озық ғылыми ғылым жетістіктері;
   - есеп айырысу және ғылыми зерттеу жүргізу әдістерін тәжірибеде қолдану; әлеуметтік, экологиялық және технико – экономикалық көрсеткіштерді басқару қызметінің және бизнес тиімділігін анықтау; оқытушылық қызметтің психологиялық және педагогикалық әдістері;
   -сондай-ақ, орындалатын жұмысқа қатысты, салық салу және бухгалтерлік есептің қазақстандық заңдарының негіздері, халықаралық және отандық стандарттар, басқа да әдістемелік және нормативтік материалдар; ғылыми зерттеу әдістері.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Тәртіп/пән саласы Негізгі пәндер:
   Ғылымның тарихы мен философиясы, Foreign language (professional), Педагогика, Психология, Стратегиялық менеджмент, Organization and planning of cientific researches, Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым, Жоғары оқу орындарында оқытудың әдістемесі мен технологиясы, Оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі, Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері, Коммуникация теориясының өзекті мәселелері, Экономикалық тәуекелдерді басқару және математикалық бағалау әдістері, Макро- және микро кезеңде математикалық модельдеу.
   Профильдік пәндер:
   Корпоративтік басқару, Стратегиялық талдау, Economics and Managenent in Agriculture, Басқарушылық қызметтің институтционалдық негіздері, Контроллинг, Пайданы басқару, Бизнестің инвестициялық стратегиясын, Консалтинг, Қазақстан экономикасын басқарудағы қазіргі заманауи мәселелері, Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс), Ұйымдастырушылық мәдениет және көшбасшылық, Бизнесті кеңейтуді басқару, Бизнес-коммуникацияларды басқару, Тәуекел-менеджмент ұйымдастыру
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандану
  • 7М04105 "Менеджмент" мамандығы білім беру бағдарламаларын іске асырғанда, негізделген модульдік принципте оқу жоспарларын пайдалану сынақ бірлік жүйесін және тиісті білім беру технологиялары оқу үдерісінің ұйымдастыру кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыты
  • Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
  • 4.Ерекшеліктері
  • 7М04105 "Менеджмент" білім беру бағдарламасының түлектері келесідей бағытталған:
   - ұйымдық – басқарушылық;
   - өндірістік – басқарушылық;
   - экономикалық;
   - аналитикалық;
   - ғылыми – зерттеу;
   - сараптамалық – консультациялық;
   - білім беру (педагогикалық);
   - оқу – әдістемелік.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • Бизнес-құрылым, өнеркәсіпөндірісі, ұйымдастыружәнеәртүрліменшіктүріндегіфирмалар, мемлекеттікбасқарумүшелері, қаржылықұйымдар, жобалықжәнеғылыми-зерттеуинституттары, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемесі.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Докторантура 6D050700 «Менеджмент»
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу процесінде инновациялық білім беру технологиясы бойынша сабақтар (іскерлік ойындар, кейс-әдіс, тренингтар, кәсіпорындар мен мекемелерде өткізілетін сабақтар, дөңгелек үстелдер талқылаулар, жеке және топтық проекттер құру). Оқу курсында кәсіпорындардың және институттардың өкілдерімен кездесулер қарастырылған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақалау; аралық аттестациялау; МҒЗЖ қорғау есебі, өндірістік практикадан өту есебі; ғылыми тағалымдама (есеп), қорытынды аттестациялау (мемлекеттік емтихан, магистрлік жобаны қорғау)
 • E) Бағдарлама біліктілігі
  • 1.Жалпы біліктілік
  • Бағдарлама Мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарына «Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура» бірінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламманың сапасын қамтамасыз ету үшін сай келеді. ЖП1 – білім және ғылым рөлін түсіну, ғылыми білімнің дамуының қазіргі заманғы үрдістері жайлы түсінік, ғылым мен техниканың өзекті мәселелері туралы ;
   ЖП2 – жоғарғы мектептің оқытушысының кәсіби құзіреттілігінен хабардар болу, жаһандану өайшылықтары мен салдары;
   ЖП3 – ғылыми білім әдіснамасын білу, принциптері мен ғылыми қызметті ұйымдастыру құрылымы;
   ЖП4 – оқу процесінде студенттердің танымдық іс-әрекет психологиясын білу, психологиялық әдістер мен білім беру сапасы мен тиімділігін арттыру үшін қолданылады;
   ЖП5 – жаңа белгісіз жағдайда және стандартты емес жағдайларда зерттеу проблемалары мен талдау жұмыстырын шешу үшін алған білімдерін пайдалану және біріктіру;
   ЖП6 – жоғарғы білімдегі өзінің педагогикалдық саласының педагогикалық және психологиялық білімін қолдана білу;
   ЖП7 – ғылыми зерттеулер жүргізуге және арнайы оқытуды іске асыру үшін мүмкіндік беретін,кәсіби деңгейде шетел тілінде еркін меңгерген болуы;
   ЖП8 – ғылыми-зерттеу саласында іске асыру дағдысының бар болуы, ғылыми стандартты тапсырмаларды шешу және нәтижесін дұрыс болжамдау;
   ЖП9 – қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқу және оқу іс- шараларды жүргізу дағадыларын, оқыту әдістерін және кәсіби қарым- қатынас түрлері жайлы;
   ЖП10- кәсіби қарым- қатынас дағдылары, мәдениаралық қарым-қатынас, шешендік өнердің бар болуы;
   ЖП11- күнеделікті кәсіби қызметте үздіксіз білім беру үшін қажетті білімін кеңейту және тереңдету мүмкіндігінің болуы;
   ЖП12 - ғылыми-зерттеу әдіснамасы бойынша білікті болу, ғылыми оқыту саласында, кәсіби салада зерттеу дағдыларын кеңейту;
  • 2.Ерекше біліктілік:
  • ЕБ1- кәсіби салада озық білімі мен түсінігін көрсете алу;
   ЕБ2 - қорытындылау, талдау және интерпритациялау әлеуметтік-экономикалық, қаржылық, инвестициялық, құқықтық және басқа да ақпаратты дәлелдер тұжырымдау және сараптама тиісті саладағы мәселелерді шешуге қабілетті болуы;
   ЕБ3 – талдау жүргізу әдістемесін меңгеру, қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді кәсіптік салада нәтижелерін іс жүзінде қолдануға дайын болу
   ЕБ4- зерттеу тұрғысында, оның ішінде жаңа идеялар және оладың іске асуына, дамытуға дайын болу;
   ЕБ5 –тәуелсіз зерттеулер жүргізу әдістерін білу және олардың нәтижесін түсіндіру ;
   ЕБ6 - елдің аймақтарының әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуын талдау және бағалай;
   ЕБ7- озық ғылыми-техникалық тәжірбие мен технологиялық үрдістерді талдауға дайын болу;
   ЕБ8 – экономикалық мәліметтерді аспаптық құралдар мен өндеу,есептік талдау және қорытындылауды негіздеу
   ЕБ9 – теориялық және эконометрикалық модельдер құруға дағдысы болуы;
   ЕБ10- экономикалық, экологиялық салдарды әдеп-талаптарын және құқықтарын ескере отырып кәсіби шешімдер қабылдай алу;
   ЕБ12- Тиімді шешімдердің нұсқаларын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдай алу;
   ЕБ13 – Тиісті пән мен себеп—салдық байланысын анықтау және талдау;
   ЕБ14- өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуге жеке тұлғаның жан-жақты гуманитарлық ғылыми білімдері мен қызығушылықтарының болуы;
   қабілетті болу, өзін-өзі жетілдіруге кәсіби өсуі жеке тұлғаның жан-жақты гуманитарлық және жарылыстану білімі мен мүдделері
   ЕБ15- тиісті кәсіптік салада қолданбаулы зерттеулер жоспарлауға және өткізуге дайын болу;
   ЕБ16 – жоспарлауға, ұйымдастыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарында нәтиже еңгізуге дайын болу;
   ЕБ17 – жаңа және жетілдіру оқук урстарының пәндері бойынша бағдарламаларын әзірлеуге дайын болу;
   ЕБ18 – оқу қызметінде түрлі нысандарын ұйымдастырудың заманауи әдістерін пайдалана отырып, белсенді оқыту жүйесінде жоғары және қосымша білім беруге дайын болу;
 • F) Оқу нәтижелерінің бағдарлама бойынша толық тізбесі
  • Контексінде магистрлік кәсіби практикада, ұйымда сондай-ақ клиентпен жұмыс істеуде, магистранттар келесі қабілеттерін көрсете алады: кәсіби практикалық мәселелерді түсіну, аналитикалық, консультациялық қызметте тәсілдер қолдануға, маңызды және тұрақты білімді игеру, зерттеу нәтижелерін оқу процесінде және практикада еңгізу; сенімді қарым-қатынас жүргізу, бастамашылық, дербестік, төзімділік, қабілеті қоғамда табысты әлеуметтену мен еңбек нарығында белсенді бейімделуі және шешуге, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу.
 • Ғылым тарихы мен философиясы 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, политология, культурология.
  • Постреквизиті : Қарым-қатынас кәсіби-педагогикалық негіздері
  • Мақсаты: ерекше ғылыми білімді, қарқыны мен тарихи даму үрдісін зерделеу заңдылықтар мен өндіру жөніндегі қызметті алынған өздерінің тарихи социокультурном өзгеретін тұрғысынан қарау.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Ғылым тарихы мен философиясы пәні. Философия және методология сала ретінде философиялық білімнің негізінде. Жүйелік тәсілді әдіснамасы. Философия және әдіснама синергетики. Ғылым пайда болуы мен қалыптасуы. Қайта өркендеу дәуірінде орта ғасыр және дүниежүзіндегі Ғылым жаңа күш. Ғылым - классикалық ғылым новоевропейская даму сатысы. Ғылымды дамытудың негізгі тұжырымдамасы мен бағыттарын және постнеклассического кезеңінің классикалық емес. Ғылыми таным құрылымы мен деңгейлері. Мировоззренческие ғылым негіздері. Философиялық ғылым және ғылыми негіздері көрініс береді. Ғылым кәсіп ретінде. Мұратты мақсаттары мен нормаларды ғылым. Функцияларды ғылым. Ғылыми дәстүрлері мен ғылыми революция. Табиғи және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және Гуманитарлық ғылымдар тарихы мен философиясы. Қазіргі заманғы ғаламдық өркениет философиялық проблемаларды даму.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. қызмет табиғатты, құрылыс, ұйымдастыру және оның жұмыс істеу принциптері зерттеулер; генезис және тарихын ғылыми және философиялық ойлар оның модельдерді, бейнелер мен өзара байланысы тұрғысынан ойлау; мәнерлер ғылым қалыптастыру; Тарих және философия ғылым іргелі негізі мен ұғымдық аппараты; білімді, ғылыми-зерттеу қызметін қалыптастыру мен дамыту өндіру заңдылықтарын ғылыми пәндер; негізгі принциптері. Тарих және философия ғылым социокультурных туралы ұсыныс болуы айрықша ерекшеліктері; түсініктер еркін пайдалану; әмбебап байланыс құбылыстар, оның мәнін түсіну ғылымның даму динамикасын білуге; дербес тексерілу жаңа общетеоретических мәселелері; Ғылым мен рефлексияға машықтары мен философиялық талдаудың тәсілдерімен ие болу.
  • В: Оған сәйкес ақпарат теориялық білімі мен түсіністік пайдалана білу қабілеті деңгейі іс жүзінде ғана ой елегінен коммуникатив деңгейі белгіленеді.
  • C. Сынға алу, сол немесе өзге де елеулі түрде негіздеуге және ұсынуға рұқсат етілген пайымдаулар, жылғы жеңіл-желпі; шындыққа құбылыстар арасындағы өзара байланысты ашып көрсетуге; Оны қоршаған шындықты айқындауға және талдауға, көру осы өзгерту және дамыту; Философия мен заңдар фрагменттерін шындықтың философия әдістерді қолдана отырып талдау жүргізуге; Ғылыми таным әдіснамаға ие болу; Қатаңдық өлшемдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажет дәлелдемелерді жүйесін жүзеге асыруға информациялық-іздестіру талдамалы синтетикалық қызметі.
  • D. Хабарлар аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі нысандағы ақпарат беруге және сапқа тұрғызу коммуникативтік процесс.
  • E. Дербес жұмыс дағдыларын және кәсіптік әбден жетілдіруге қажеттілікті арттыру және дамыту мақсатында личностном өмір бойы білім алу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: ф.ғ.к., профессор Клишина М. В.
 • «Шет тілі (кәсіби)» «Ағылшын тілі» 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы тіл.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Пәннің қысқаша сипаты: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Business correspondence. Модульдік етістіктер: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Central banking. Monetary policy. Money and banking. Герундий. Герундия аудармасының негіздері. Types of banks. Banking system. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Revision of grammar and lexical material. Meeting 1. Meeting 2 Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлемнің типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets. Exchange rates. Currency trading. Қиын сөйлемдер. Sheet 1. Balance Sheet 2. Asset management. Regulating the financial sector. Revision of lexical and grammar material. Final test.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;
  • С. Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;
  • Е. Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын беру;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Лектордың Т.А.Ә.: ф.ғ.к., доцент Г.Т. Аубакирова, п.ғ.к., доцент Г.Н Ертысбаева
 • Педагогика 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: «Психология», «Ғылым тарихы мен философиясы».
  • Постреквизиті: «Жоғары білім берудегі оқыту әдістері мен технологиялары».
  • Мақсаты: болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орындарының педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздерін, оқытудың заманауи технологияларын, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастыруды, сондай-ақ, оқытушы мен студенттің университеттің оқу үрдісіне пәндік-тақырыптық өзара әрекеттесуін коммуникациялық технологияларды меңгеру, жоғары оқу орнының кәсіптік және педагогикалық мәдениетін меңгеру.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Педагогика ғылымы және оның гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны. Жоғары білімнің заманауи парадигмасы. Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғарғы оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігі. Жоғары білім берудегі оқыту (дидактика) теориясы. Жоғары білімнің мазмұны. Жоғары білім берудің кредиттік жүйесі негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру. Дәстүрлі және инновациялық әдістер мен оқытуды ұйымдастыру түрлері. Жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары. Кредиттік технология шарттарында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды жасау технологиясы. Жоғары білімнің ғылыми қызметінің теориясы. НИРС. Жоғары мектеп білім берудің әлеуметтік институты және тұлғаны қалыптастыру маманы. Жоғары білім жүйесіндегі куратор. Жоғары білім менеджменті.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А) педагогикалық ғылымның өзекті мәселелері, жоғары оқу орнының оқытушысының педагогикалық қызметінің мәні және жоғары білім беру педагогикасының негіздерін білу, педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім мазмұны, жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары сияқты ұғымдарды игеру;
  • B. педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды қоршаған ортаның шындықтарынан ажырата білу және оларды педагогикалық ғылым тілінде сипаттау; педагогикалық теорияның заңдарына сүйене отырып, педагогикалық жағдайлардың дамуын түсіндіру және болжау; білім беру мен тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына негізделген оқу процесін жобалау; білім беру мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылық даму ортасын құру; әртүрлі мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік және ақпараттық кешендерді дамыту;
  • C. Маңызды тапсырмаларды шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; ғылыми, сыни талдау негізінде әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша пікір қалыптастыруға және әлеуметтік процестерді, құбылыстарды және фактілерді түсіндіруге;
  • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; кәсіби және айналадағы қоғаммен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс істеуге, топтағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға;
  • Е. Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда табу, өздерінің білімінің қарым-қатынасын ұйымдастыру және оларға тапсырыс беру, өз қызметінің перспективаларын көру.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п.ғ.д., профессор С.А. Муликова
 • Психология 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиті: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғарғы мектеп психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Оқу - білім беру қызметінің пәні. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Кәсіби бағытталған жеке тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п.ғ.к., доцент С.К. Кенжебаева
 • Стратегиялық менеджмент 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиты курса: Ұйымдастырушылық мәдениет және көшбасшылық
  • Әлемдік қазіргі заманғы практикада кәсіпорындар мен ұйымдарды басқарудың тұрақсыз жағдайларда стратегиялық шешімдерді қабылдаудың үлкен тәжірибесі жинақталған . Белгісіздік жағдайында басқару теориясы мен практикасына белгілі бір үлес көптеген ғалымдар мен практиканттар енгізген болатын. Бұл тәжірибе басқару теория және практикасымен байланысты, әр түрлі ғылыми білім салаларында ортасын тапқан, оның ішінде пән "Стратегиялық менеджмент".
  • Курсты оқу нәтижесінде магистранттар меңгеруі тиіс білім, білік:
  • ұйымның даму стратегиясын әзірлей білу;
  • сала бойынша жағдайға ықпал ететін факторларды ескере отырып, бәсекелі стратегияларға талдау жасау;
  • түрлі басқарушылық талдау әдістерінің негізінде, ұйым қызметіне кәсіби және объективті талдау жүргізу, сонымен қатар, менеджмент саласындағы оның сыртқы ортасына
  • бизнестің философиясы және ұйымның корпоративтік мәдениетін қалыптастыра білу.
  • Бұл пәнді игеру барысында магистранттар оқылатын пәнді игеру үшін қажетті меңгеру дағдылары:
   • алынған білімдерді стратегиялық басқаруда түпнұсқалық идеяларды қолданып және дамытып пайдалану үшін;
   • қолданылатын концепциялар, теориялар және компанияның стратегиясын талдау тәсілдерін сыни талдау;
   • жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу міндеттерін шешу үшін, стратегиялық менеджмент пәнін оқыту барысында алынған білімдерді біріктіру;
   • алынған білімді интеграциялау арқылы толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау мен пайымдау;
   • жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен жақындау;
  • Курсты меңгеру барысында шетелдік тәжірибе, Қазақстан Республикасындағы стратегиялық менеджменттің жағдайы және даму перспективасы қолданылады.
  • Нақты бағдарлама үлгі болып табылады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ менеджмент және маркетинг кафедрасымен әзірленді. Жоо Кеңесімен бекітілген, жұмыс бағдарламасын жасау кезінде, нақтылау және толықтыру енгізу .ұсынылады.
  • Лектор Т.А.Ә.: доцент Гелашвили Н.Н.
 • 1.Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 3кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылымның тарихы мен философиясы,Микроэкономика,Макроэкономика
  • Постреквизиттер: Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі,менеджменттегі инновациялық зерттеу әдістері
  • Мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі түсініктерін,әдістерін және кезеңдерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ғылым және ғылыми зерттеулердің функциялары,білім кещенін қалыптастыру туралы мәні,рөлі және олардың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі кезеңдерімен өзара байланысы.
  • Қоғамдық дамуға қажетті институт және әлем жайлы идеялардың үнемі дамып келе жатқан жүйесі ретінде ғылым туралы теориялық ұсынулар ашылатын болады.Бұл курс шеңберінде ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұны,әдіснамасы және логикалық негіздері жайында білім ұсынылатын болады.Сондай-ақ,зерттеулерді жоспарлау және ғылыми ақпаратты жинау сияқты ғылыми-зерттеу жұмысының бастапқы кезеңіне қажетті дайындықтар,ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері оқытылатын болады.Тұтастай алғанда бұл курс ғылыми-зерттеу жұмысының жалпытеориялық және практикалық мәселелерін ұйымдастыруын және басқаруын кешенді зерттеуге бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер: берілген курсты оқу кезінде магистрант негізгі ұғымдарды,ғылыми және инновациялық қызметтің соңғы шарттарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмысының әдістері мен жүзеге асыру кезеңдерін білетін болады.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Улыбышев.Д.Н.
 • 2.Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, Ғылым тарихы мен философиясы,Макроэкономика
  • Постреквизиттер: зерттеушілік практика,магистрлік дисертация жазу.
  • Мақсаты: Магистранттарға Қазақстанның ұлттық экономикасына қатысты міндеттері мен функцияларын,оның мақсаттарын,ғылым институтын толық түсінуге қажетті білім беру,ғылым саласының негізгі элементтерін,оның дамуының сандық және сапалық сипаттамаларын,мемлекеттің ғылым саласының ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимылын анықтау,сондай ақ дамыған және дамушы елдерде,Қазақстанда ғылыми сектордың жұмыс істеуінің өзекті мәселелері туралы магистранттардың кешенді ұсынуларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі заманғы экономиканың инновациялық дамуының теориялық негіздері.Ғылым туралы қазіргі заманғы ұғымдар.Ғылым институты және оның құрауыштары.Интеллектуалды капитал ғылымның негізгі ресурсы ретінде.Ғылым кәсіби қызмет түрі ретінде.Ғылым саласын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі (АҚШ,Евроодақ,Ресей,Жапония).Қазақстанның ғылыми секторын дамыту үрдістері.Ғылым мен мемлекеттің өзара қарым қатынасы.Ғылым мен бизнестің өзара қарым қатынасы.Ғылымның инфрақұрылымы.Ғылыми қызметтің құқықтық реттелуі.Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ғылымның ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс қимылы,қазіргі заманғы экономиканың басты элементі ретінде ғылымды қалыптастыру және дамыту,әлеуметтік дамудың заманауи тұрғысында ғылым саласы жайында білімді болу.
  • В. Ғылыми саланың жұмыс істеу механизмдері,зерттеудің қаржыландыру көздері,ғылыми қызметтің нормативтік-құқықтық сүйемелдеуі,ғылыми қызметтің ұйымдастырушылық сүйемелдеуі туралы алған білімдерін іс жүзінде қолдана алуы.
  • С. Қазіргі заманғы экономикадағы ғылымның рөлі,ғылыми жұмыстарды жазу және жасау,ғылыми әдістерге қатысты қолданылатын өзінің позициясын дәлелді және қисынды қолдану.
  • D. Ғылымның дамуының сандық және сапалық параметрлерін жинақтап және талдап өз ұстанымдары шеңберінде мемлекет пен бизнестің оның дамуындағы рөлін Қазақстанның ғылымының ең өзекті мәселелері бойынша талқылау.
  • Е. Ғылыми еңбектер жазудың(өтінімдер,мақалалар,жобалар),дербес және ұжымдық ғылыми зерттеулер ұйымдастырудың дағдыларына ие болу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Улыбышев.Д.Н.
 • 3.Жоғары оқу орындарында оқытудың әдістемесі мен технологиясы 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, Психология
  • Постреквизиттері: педагогикалық практика
  • Мақсаты: ЖОО-да оқу процесін жоспарлау,әзірлеу және ұйымдастыруға құзырлықтарды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы жоғары білім берудің басымдықтарын реформалау және жаңғырту. Оқытушының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары мектепте студенттерді оқытуды ұйымдастыру формалары.ЖОО-да оқыту әдістері мен құралдары. Қазіргі заманғы оқу технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: Университет оқытушысының кәсіби қызметінің және ғылыми- педагогикалық дамуының перспективаларын білу,технологиялық оқытудың мәнін түсіну;кәсіби қызметте мамандарды даярлауда тиімді педагогикалық технологияларды,оқу тәртібіне сай мақсаттар мен мазмұндарды,оқыту әдістемелерін пайдалану;жоғары мектепте оқытуда технологиялар және формалардың,құралдар мен әдістемелердің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалаумен аналитико-синтетикалық қызметті жүзеге асыру,өткізілген оқу сабақтарын көрсету және соның негізінде қорытынды тұжырымдау;студенттің түрлі нысандағы хабарламаларын ( анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар, мини-зерттеулер және т. б.) оқу-әдістемелік және оқу-танымдық ісінің материалдары мен нәтижелерін оң педагогикалық тәжірибемен түсіндіруді ұсыну;тұлғалық дамуға және кәсіби өзін-өзі оқытуға қажеттілік.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К
 • 4.Оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, Психология
  • Постреквизиттер: педагогикалық практика
  • Мақсаты: жоғары оқу орындағы оқу процесін ұйымдастыруға және студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін басқаруға дайындығына қажетті магистранттардың педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім берудің өзекті мәселелері.Білім берудегі стандарттау. Оқу үрдісін ұйымдастыру. Оқыту үрдісінде дидактикалық принциптерді іске асыру.Оқыту үрдісінде оқу нысандары. Оқу орнында оқыту әдістері. Заманауи оқыту құралдары. Қазіргі заманғы оқыту технологиялары.Оқу үрдісін белсендірудің психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-дағы оқытудың интербелсенді әдістері. СОӨЖ (СӨЖ)-де АМО-ны пайдалану әдістемесі.Оқытудағы бақылау психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-да оқытудың бақылау әдістемесі . Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің білімін бақылау. Оқытушының әдістемелік жұмысының мазмұны және міндеттері.
  • Күтілетін нəтижелер: Оқытылып отырған ғылымның алдында тұрған,басқа жекелеген аспектілерін қосқанда қазіргі заманғы оқулықтардың көмегімен арнайы пәндерді оқытудың негізгі психологиялық-педагогикалық әдістемелерінің біртұтас ұғымын қалыптастыруда магистраннаттар білімі мен түсінігн көрсетеді.Магистранттар өз білімдерін және түсініктерін өз қызметінде кәсіби көзқарас тұрғысынан қолдана алады,білім беру саласындағы мәселелерді шешу кезінде сенімді дәлелдеме құрып көрсете алады және құзыреттіліктаныта алады.Магистранттар университет оқытушысының әдістемелік жұмысын талдау және бағалауға,танымдылық іс-әрекетті белсендірек ету саласындағы пайымдауларын айтуға қажетті деректер жинау және түсіндіру қабілетіне ие. Магистранттар ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және оларды шешуді маманданған аудиторияда ғана емес, маман емес адамдарды қабылдап та хабарлай алады және көрсете алады.Магистранттар берілген проблемаларды ғылыми-педагогикалық көздер бойынша өзбетінше зерттеуге және талдауға,біліктілігін,дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға қабілетті.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п. ғ. д., профессор Минжанов Н.А
 • 5.Кәсіби педагогикалық қарым - қатынас негіздері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, Педагогика, Психология
  • Постреквизиттер: Педагогикалық тәжірибе
  • Пәннің максаты: «Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері» пәннің оқыту процесінде болашақ педагог-тәрбиешілердің кәсіби іс-әрекетін қалыптастырып, кәсіби педагогикалық қарым-қатынастын теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Сөйлеу мәдениетінің өлшемдерін. нормаларын және қарым-қатынастқарым-қатынас құрылымының мәнін ашып көрсету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Коммуникация теориясының пәні, Қарым-қатынас және коммуникация, Коммуникацияны үрдіс және құрылым ретінде түсіну, Коммуникатор тұлғасы, Коммуникация аудиториясы, Коммуникация түрлері, Мамандандырылған коммуникация, Коммуникацияның вербальді құралдары, Кәсіби-педагогикалық қарым - қатынас туралы түсінік, Кәсіби -педагогикалық қарым - қатынас функциялары, стильдері мен түрлері, Кәсіби - педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті, Конфликтінің басты белгілері ретінде, Қарым-қатынастағы, әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттегі қарым-қатынас кедергілер, Кәсіби - педагогикалық қарым- қатынастың жүйесі және оны ұйымдастырудың технологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіби педагогикалық қарым- қатынас негіздері саласынан білім беру; кәсіби педагогикалық қарым-қатынас функцияларын, стильдерін, түрлерін ашып көрсету; педагог - тәрбиешілердің сөздік қатынас орнату этикасын сақтау дағдыларын меңгерту; қазіргі кездегі кәсіби педагогикалық қарым - қатынастың теориялық және әдіснамалық мәселелерімен, оның негізгі принциптерін таныстыру.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п. ғ. д., профессор Минжанов Н.А
 • 6.Коммуникация теориясының өзекті мәселелері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, психология
  • Постреквизиттер: бизнес – коммуникацияларды басқару
  • Мақсаты:
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Коммуникация теориясының әдіснамалық проблемалары. Коммуникация теориясының қайнар көзі мен негізгі даму кезеңдері. Коммуникативтік зерттеу әдісі.Бұқаралық коммуникацияның әлеуметтануы және психологиясы. Саяси коммуникация. Корпоративтік,іскерлік коммуникация.Ақпараттық қоғамдағы коммуникативтік технология. Коммуникация жөніндегі курстарды әзірлеу және оқыту.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттарда педагогтік философиялық-гуманистік көзқарас қалыптастыру;магистранттардың негізгі психологиялық педагогикалық ұғымдарын,заңдылықтарын және оны болашақта қызметте қолдана білуін игеруге ықпал ету; магистранттарда білім алушы тұлғаның психологиялық педагогикалық әлеуетін мүмкіндігінше мақсатты түрде дамыту біліктілігін қалыптастыру; магистранттарды қарым-қатынас психологиясы саласындағы ғылыми-психологиялық әдістерге үйрету.
  • Лектордың Т.А.Ә.: п. ғ. д., профессор Минжанов Н.А
 • 7.Экономикалық тәуекелдерді басқару және математикалық бағалау әдістері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика. Информатика, Микроэкономика, Қаржы.
  • Постреквизиттер: ұйымдастырудағы тәуекел менеджмент,магистрлік дисертация жазу.
  • Мақсаты: экономикалық тәуекелдердің бағалау дәрежесінің математикалық әдістерін пайдалануды үйрену,салалық және өңірлік тәуекелдерді басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық тәуекелдің мәні.Бағалау тәуекелінің математикалық моделі мен әдістері.Айқындылық жағдайындағы бағалау тәуекелінің абсолюттік көрсеткіштері.Айқындылық жағдайында бағалау тәуекелінің салыстырмалы көрсеткіші.Ішінара белгісіздік жағдайында тәуекелдің ықтималдық көрсеткіштері.Тәуекел дәрежесін бағалаудың статистикалық әдісі.Белгісіздік жағдайында тәуекел дәрежесін бағалау.Парето оңтайлылық қағидаты негізінде қаржылық операциялардың табыстылығын жіне тәуекелін талдау.Тәуекелдің сараптамалық бағалау әдістері.Сарапшылардың келісімділік пікірін бағалау.Жобаның тәуекелге бейімділігінің спецификалық көрсеткіштері.Инвестиция тәуекелінің дәрежесін бағалаудың аналитикалық әдісі.Шарптың капитал активтерін нарықтық бағалау моделі.Оқиғалар ағашын құру әдісімен оңтайлы жоспар таңдау.Тәуекел жағдайында инвестициялық жобаларды басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: Тәуекелдерді басқару шеңберінде құзыреттілікке ие болу; сәйкестендірумен байланысты дағдылар, тәуекелдерді талдау және шешім қабылдау, тәуекелді оқиғалардын басталуын барынша оң салдарына арттыруға бағытталған және теріс салдарын барынша азайтуға бағытталған; тәуекелдік жағдайды болжаумен, анықтауға рұқсат етілген шегінен тәуекел, таңдау ең қалаған нұсқа бойынша іс-қимыл қатерді басқару.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • 8.Макро- және микро кезеңде математикалық модельдеу 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, экономикадағы Математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Информатика.
  • Постреквизиттер: бизнестің инвестициялық стратегиясын басқару,пайданы басқару, магистрлік дисертация жазу.
  • Мақсаты: бұл курс экономиканы математикалық модельдің көмегімен макро және микрокезеңдерінде зерттеуге бағытталған,әлеметтік экономикалық дамуды болжу және шешім қабылдау үшін экономикалық деректердің негізгі әдістерін талдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикадағы модельдеу және оны экономикалық теорияны дамытуға және нысандандыруға пайдалану.Барынша пайдалылық,Тұтынушы таңдауын зерттеу модельдері.Слуцкого теңдеуі.Өндірушілердің мінез-құлық моделі.Қорларды басқару модельдері.Тұтынушылар мен өндірушілердің өзара экономикалық іс-қимылы.Вальсара моделі.Льеонтевтің көпсалалы экономика моделі.Сызықтық модель.Жұмысбастылық модельдеу.Инфляция модельдері.Экономикалық өсу модельдері.Мемлекеттік борыш моделі.Нарықтық экономиканың математикалық моделі.Инвестицияларды модельдеу және олардың тиімділігін талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: Модельдердің негізгі түрлерін,оңтайлы таңдау және мәселелерді қою және шешу саласындағы зерттелген модельдерді қолдану арқылы практикалық дағдыларды және негізгі экономикалық факторларды сипаттайтын функция құру әдістерін білу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • 9.Корпоротивтік басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, Әкімшілік мемлекеттік басқару моделі
  • Постреквизиттері: Зерттеушілік практика
  • Мақсаты: магистранттардың корпоративтік басқару жүйесіндегі бастапқы ғылыми білімді және корпоративтік құрылымдардағы басқарушылық қызметтердің аясындағы практикалық дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Корпорацияның негізі ретінде қазіргі заманғы экономика.Қазіргі заманғы корпорацияның негізгі ерекшеліктері. Инвестициялық белсенділік және инвестициялық саясат корпорациялар. Корпорациялардың түрлері , олардың жіктелуі.Қазіргі заманғы корпорациялардың жалпы сипаттамасы өнеркәсібі дамыған елдерде. Акционерлік қоғам корпоративтік басқарудың негізгі формасы ретінде. Корпорация халықаралық экономикалық жүйеде. Қаржылық және өндірістік ресурстардың халықаралық қозғалысы. Тікелей шетелдік капитал салу және трансұлттық корпорациялар (ТҰК). Қазақстандағы корпоративтік басқарудың дамуының ерекшеліктері.Мемлекеттік басқару органдарымен және ірі нарықтық экономика субъектілерінің өзара іс-қимылдары. Корпорацияны басқаруды ұйымдастырудың ерекшелігі. Корпоративтік қарым-қатынастар және корпорация басқару принциптері. Корпоративтік басқару жүйесін бірігу және сіңіру тактикасын пайдалану арқылы іске асырады. Бақылау акциялық пакеттері негізінде корпорацияны басқару. Корпоративтік басқару процесін интеграциялау. Өнеркәсіптік және банктік капиталдың корпорация басты құралы.
  • Күтілетін нәтижелер: Осы пәнді оқып корпоративтік басқару және корпоративтік қарым-қатынастар саласы жайлы білім алуға мүмкіндік береді. Кәсіпорындарды біріктіру механизмдерін меңгеру, атап айтқанда бірігу және сіңіру корпоративтік басқару жүйедегі тактика. Корпорацияларды басқарудағы принциптер мен әдістерді тәжірибеде қолданып, корпорациялардағы басқару жүйесін талдап, практикалық шараларды әзірлеу, корпоративтік меншікті тиімді басқару бағыттары.
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор Phd Джазықбаева Б.Қ.
 • 10.Стратегиялық талдау 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, стратегиялық менеджмент
  • Постреквизиттер: Бизнесті басқаруды кеңейту
  • Мақсаты: нарықтық экономика жағдайында стратегиялық талдау ерекшеліктері туралы білімдерін жүйелі қалыптастыру;әдіснамасын, технологиясын, стратегиялық талдау құралдарын зерттеу; меңгеру стратегиясын әзірлеу, нақты объектілерді басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: стратегиялық талдаудың жалпы тұжырымдамасы. стратегиялық талдау құрал-саймандары.Компанияның макроортасына талдау.Компанияның микроортасына талдау.Компанияның ішкі ортасы талдау.Ахуалдық талдау. Әртараптандырылған компанияның портфельін басқару. Стратегиялық басқарудың қазіргі заманғы үрдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: компанияларды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын,жобаларды басқару қабілеті; Корпоративтік стратегияны әзірлеу қабілеті; экономикалық талдау әдістерін меңгеру экономикалық агенттердің және нарықтардың жаһандық ортағағы мінез-құлқыны;
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор Phd Омарова А.Т.
 • 11.Экономика және АӨК басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, менеджмент
  • Постреквизиттер: ұлттық экономикалық қауіпсіздік
  • Мақсаты:магистранттардың теориялық мәселелерді агроөнеркәсіптік кешенді және оларды шешу көмегімен мемлекеттік реттеу, қарау, ауыл шаруашылығың мәселелерімен айналысатын мемлекеттік органдар қызметі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: стратегиялық басқарудың теориялық негіздері.АӨК салаларының ерекшеліктері. Агроөнеркәсіп кешенінің түсінігі, құрамы және құрылымы. Еңбек ресурстарының ұғымы және оның құрамы,АӨК салаларында оларды пайдалану ерекшеліктері.Азық-түлік қауіпсіздігі. АӨК-тегі кооперация. АӨК өніміне бағалар жүйесі.АӨК-тегі мемелекеттік реттеу. АӨК-тегі стратегиялық басқару. Астық шаруашылығының мәні және оның ерекшеліктері. Ет-сүт саласы және оның ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу экономикасы.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс:
   • стратегиялық басқарудың теориялық негіздері
   • ауыл шаруашылығы экономикасының ерекшеліктері және агроөнеркәсіптік кешен
   • ауыл шаруашылық кооперациясының теориялық және практикалық мәселелері.
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор Phd Омарова А.Т.
 • 12.Басқарушылық қызметтің институтционалдық негіздері 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Макро және микродеңгейде математикалық үлгілеу.
  • Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзарабайланысы мен өзара әсерінің тетігі туралы, экономикалық тәртіпте қоғам нормалары мен жеке нормаларының рөлі туралы, әлеуметтік-экономикалық жүйе элементі ретінде әлеуметтік институттар туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аталмыш курста магистранттар классикалық экономиканың инстуционалдық шеңберлерін оқып-зерттейді, институционалды теория: «ескі» және «жаңа» институционализм, рационалдылық тәртіп нормасы ретінде, Коуз теориясы және трансакциялық шығындар, институттардың уақыт бойынша өзгеруі: эволюция және революция дамудың тарихи шарттылығы эффектісі, фирма теориясы: институционалдық нұсқа, келісімдер типтері, ұйым мен нарық арасындддағғғы шекара.
  • Күтілетін нәтижелер: Аталмыш пәнді оқу барысында магистрант институционалдық экономиканың негізгі категориялары мен олардың экономикалық кеңістіктегі мазмұнын меңгереді; ескі институционализм, жаңа институционализм мен неоинституционализм теориясының эволюциясын зерттеу; экономика жайлы түсінікті институционалдық процесс ретінде дамыту; институттардың классикалық теориясы негізінде институционалды экономиканың негізгі түсініктерін дамыту; институттар туралы түсінікті қоғамның әлеуметтік және экономикалық ұйымдастыруының фундаменталды формасының бірі ретінде қалыптастыру; трансакциялық шығындар категориясын заманауи экономикалық кеңстікте фирманың бәсекеқабілеттілігінің негізі ретінде зерттеу; контрактілер туралы және заманауи экономикада оның түрлері туралы түсінік; контрактілер тұрғысынан фирма туралы білімді кеңейту.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к., профессор Притворова Т.П
 • 13.Контроллинг 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: жоғары математика, экономикалық теория, микроэкономика, қаржы есебі, проектіні басқару.
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация жазу.
  • Мақсаты: кәсіпорынның ажырамас бөлігі болып табылатын жаңа басқару жүйесімен магистранттарды оқыту теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін ұйымдастыру контроллингі. Қазіргі заман жағдайында серпінді өзгерістер сыртқы ортаның жұмыс істеуі бизнес, қажет мамандарды даярлауды қамтамасыз ету, меңгерген ғылыми әдістермен жүйелі талдау, мүмкіндік беретін формалау процесін басқару шешімдерін қабылдау, құрылымдау, білімді сараптау жүйелеріндегі мен жүйелерде шешімдерді қабылдауды қолдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: контроллинг тұжырымдамасы, кәсіпорынды басқару жүйесіндегі контроллерлердің орын,контроллингтің құрылымы мен жүйесі, басқарушылық есеп-контроллинг негізі, кәсіпорындарда жүйелерін жоспарлау және есепке алуды жетілдіру, өндірістің көлемі мен шығындарының есептеу жүйесін, бағдарланған басқару, инновациялық және инвестициялық процестер контроллингі, контроллинг жүйесінің аясында қаржылық жағдайындың диагностикасы, оперативтік контроллинг құралы ретінде бюджеттерді әзірлеу, контроллингтегі ақпаратпен қамтамасыз ету, контроллингтегі ақпараттық технологияны басқару, кәсіпорындағы контроллинг жүйесін ұйымдастыру, контроллингтің даму тенденциялары.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • кәсіпорындардың қызметінің есепке алу жүйесін және жоспарлау диагностикасын зерттеу,олар контроллингтің негізгі элементтерін білдіреді;
  • кәсіпорынның ағымдағы әзірлеу техникасын және стратегиялық бюджеттерін меңгеру;
  • оперативтік және стратегиялық контроллинг жүйелерін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы түсініктің болуы;
  • кәсіпорындағы контроллингті ұйымдастыруды оқып-үйрену әдістемесі;
  • контроллингтің даму перспективалары және болжамдарын бағдарлау.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. д, профессор Сиқымбаева Д. Р.
 • 14.Пайданы басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент, кәсіпорын экономикасы
  • Постреквизиттері: зерттеу тәжірибесі
  • Мақсаты: кәсіпорынның ажырамас бөлігі болып табылатын жаңа басқару жүйесімен магистранттарды оқыту теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін ұйымдастыру контроллингі. Қазіргі заман жағдайында серпінді өзгерістер сыртқы ортаның жұмыс істеуі бизнес, қажет мамандарды даярлауды қамтамасыз ету, меңгерген ғылыми әдістермен жүйелі талдау, мүмкіндік беретін формалау процесін басқару шешімдерін қабылдау, құрылымдау, білімді сараптау жүйелеріндегі мен жүйелерде шешімдерді қабылдауды қолдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: пайда экономикалық категория және басқару объектісі ретінде, пайданың жіктелуі, қалыптастыру тәртібі, пайданы басқару тетігінің құрылымы, пайданы басқару функциялары. Пайданы басқару жолдары мен құралдары, фирма пайдасын талдау, пайданы маржиналды талдау. Капиталды арттыру есебінен пайданың бөлінуін талдау, дивидендтік саясат, компания құнына ықпал ету стратегиялары, салықтық жоспарлау бизнестің бөлігі ретінде, салықтық алаңды жоспарлау
  • Күтілетін нәтижелер:  
  • кәсіпорындардың қызметінің есепке алу жүйесін және жоспарлау диагностикасын зерттеу,олар контроллингтің негізгі элементтерін білдіреді;
  • кәсіпорынның ағымдағы әзірлеу техникасын және стратегиялық бюджеттерін меңгеру;
  • оперативтік және стратегиялық контроллинг жүйелерін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы түсініктің болуы;
  • кәсіпорындағы контроллингті ұйымдастыруды оқып-үйрену әдістемесі;
  • контроллингтің даму перспективалары және болжамдарын бағдарлау.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. д, профессор Сиқымбаева Д. Р.
 • 15.Бизнестің инвестициялық стратегиясын басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Инвестициялық менеджмент, Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару.
  • Постреквизиттері: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: «Бизнестің инвестициялық стратегиясын басқару» пәнінің мәні магистранттардың бизнесті басқару саласында теориясы мен практикасын кәсіби түрде жетік меңгеру, инвестицияларды экономикалық тұрғыда басқару, инвестициялық жобаларды ұйымдастыруды жүзеге асыру, жобаларды басқаруда схемаларды құруды оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша мазмұны: «Бизнестің инвестициялық стратегиясын басқару» пәнінің мазмұны болашақ мамандардың бизнестің инвестициялық қызметті басқару шеңберінде басқарушылық шешімдердің теориялық және практикалық білімдерін жетік меңгеруі, сондай ақ мақсатты түрдеинвестициялық қоржынды құру, инвестициялардың өтімділігін бағалауда құралдарды дұрыс пайдалану.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Инновациялық процестерді айқындайтын нормативті құжаттарды, заңнамаларды білу;
  • Бизнестің инвестициялық қызметін дамытудың тиімді шешімдерін қабылдаудың теориялық негіздерін біліп үйрену;
  • Инвестициялық жобалардың, инвестициялық тәуекелдердің негізгі талдауларының негізгі әдңстерін білу;
  • Тәжірибеде инвестицияларды бағалаудың ақпараттарды жинақтаудың әдістерін көрсете білу;
  • Инвестициялық жобаларды жан-жақты талдау үшін қажетті есептердің шешімін білу, сонымен қатар бизнес –жоспардың негізгі бөлімдерін реттеуді үйрену.
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор Phd Орынбасарова Е.Д.
 • 16.Консалтинг 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент,проекттерді ұйымдастыру және басқару, маркетинг, өндірістік менеджмент
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: консалтинг саласындағы магистранттардың білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру. Зерделеу процесінде студенттер консалтингтің теориялық, әдіснамалық, әдістемелік және қолданбалы аспектілерін міндетті меңгеру, осы пәннің пәнаралық сипатын, коммуникациялық қызмет саласындағы қазіргі мәселелерді және міндеттерді шешу технологиясын түсіну, консалтингтік зерттеулер мен әзірлемелерді ұйымдастыру және өткізу тәсілдерін, сондай-ақ, коммуникациялық жүйелер мен технологиялардың тиімділігін арттыру жолдары мен тәсілдерін өз бетінше табу, және олардың ұйымдардағы стратегиялық және жедел міндеттерді шешу бизнес саласында, сондай-ақ мемлекеттік басқару жүйесінде.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Консалтинг бизнестің нысаны ретінде .Дағдарысқа қарсы басқару жүйесіндегі консалтинг. Реинжирингтеу. Қаржылық консалтинг. Аудитинг. Фирмаішілік консалтинг.консалтингтік жобалар орындау . Ақпаратты жинау және талдау. Есептерді құрастыру. Ұтымды сендіру.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді зерделеу студенттерге кеңесшісі меңгеруі тиіс қабілеттерді дамытуға мүмкіндік беруі тиіс: шешім шығару үшін қандай ақпарат қажеттігін дәл айқындау қабілеті, оны таба білу; барлық қажетті өзгерістер табысқа әкелетіндей өз жұмысын жүргізе білу; өз ойларын ауызша және жазбаша түрде нақты, дәл жеткізе білу қабілеті.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. д, профессор Сиқымбаева Д. Р.
 • 17.Қазақстан экономикасын басқарудағы қазіргі заманауи мәселелері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Economics and Management in Agriculture, Экономикалық тәуекелдерді бағалау және басқарудың математикалық әдістері, Микро-макро экономикалық талдау
  • Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: магистранттарда Қазақстанның ұлттық экономикасы жүйесінің әлемдік экономикалық жүйедегі оның бәсекегеқабілеттілігін арттыру контекстінде қызмет етуі мен реформалаудың өзекті мәселелері туралы түсінікті қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аталмыш курста магистранттар келесілерді зерттейді: Қазақстанның ұлттық экономикасы жүйесі идентификациясының теориялық негіздері; Қазақстанның ұлттық экономикасын реформалау кезеңдері; Қазақстандық экономиканың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі факторлары, жаңғырту және қайта құрылымдау; Қазақстанда әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономика элементтерін қалыптастыру мен дамытуға байланысты мәселелер; Қазақстан экономикасын инновациялық-технологиялық дамытуды қамтамасыз етумен байланысты мәселелер; Қазақстан экономикасының мемлекеттік секторын реформалаумен байланысты мәселелер; нәтижеге бағдарланған бюджеттендіруді енгізу арқылы мемлекеттік қаржылар тиімділігін арттыру мәселелері; Қаазақстанда тиімді жер қойнауын пайдалануды қамтамасыз ету мәселелері және т.б.
  • Күтілетін нәтижелер: ұлттық экономикалық жүйенің идентификациясының негізгі теориялық түсініктерін меңгеру, Қазақстан экономикасын тұрақты дамыту, жаңғырту және қайта құрылымдауды қамтамасыз етудің негізгі факторлары мен мәселелерін анықтау, заманауи кезеңде Қазақстан экономикасының қызмет етуінің негізгі мәселелерін анықтау және оларды шешудің мүмкінді жолдарын меңгеру.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э.ғ.к.., профессор Притворова Т.П.
 • 18.Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс) 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: қаржы теориясы, сақтандыру, қаржылық менеджмент, әлемдік қаржы нарығы
  • Постреквизиттер: магистерлік диссертацияны орындау, өндірістік тәжірибеден өтуі
  • Мақсаты: магистранттардың сақтандыру компанияларында қаржыны басқару қызметінде терең теориялық білімді иемдену және қаржылық менеджменттің негізгі практикалық әдістерін, тәсілдерін меңгеру;
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сақтандыру компанияларында қаржылық менеджменттің экономикалық мазмұны. Қаржылық менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Сақтандыру компаниясының қызметін қаржылық жоспарлау. Сақтандыру компаниясының қаржысы. Сақтандыру компаниясының қызметіне қаржылық талдау. Сақтандыру компаниясының капиталын басқару. Сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету. Сақтандыру компаниясының төлем қабілеттілігін бағалау. Сақтандыру компаниясының инвестицияларын басқару.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • оқылатын пәннің негізгі теориялық ережелерін жоғары деңгейде меңгеру;
  • сақтандыру компанияларында негізгі жұмыс әдістерін және қаржыны басқару қызметінде практикалық жұмыс әсілдерін зерттеу;
  • сақтандыру компанияларында ақпаратты талдау және қаржылық шешімдерді қабылдауда практикалық дағдыларға ие болу;
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. к., доцент Аубакирова А.Т.
 • 19.Ұйымдастырушылық мәдениет және көшбасшылық 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Стратегиялық менеджмент, Ұйымдастырушылық тәртіп, Адами ресурстарды басқару
  • Постреквизиттер: магистерлік диссертацияны орындау
  • Мақсат: ұйымдастырушылық мәдениет және көшбасшылықты сипаттайтын замануи концепцияларды, компанияларда ұйымдастырушылық тәртіпті басқарудағы әдістер мен технологияларды меңгеру
  • Курстың мазмұны: Ұйымдастырушылық тәртіптің түсінігі және моделі. Менеджментте және ұйымдастырушылық тәртіпте назар аударудың себептері. Ұйымдастырушылық тәртіп стратегиялық менеджмент және стратегиялық басқаруда. Ұйымдастырушылық тәртіптің қалыптастыруы және ұйымның дамуы. Ұйымдастырушылық тәртіпте лидердің ролі. Ұйымдастырушылық тәртіпттің диагностикасын оқу және оның әдістері.Ұйымдастырушылық тәртіп тің қалыптастыру және өзгеру әдістері. Компанияда қолданылатын ұйымдастырушылық тәртіптің қалыптастыруы. әдістері. Жұтылу мен қосылу үрдістерінде ұйымдастырушылық тәртіпті басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: ұйымдастырушылық тәртіптің басты ұғымдар мен замануи концепцияларды игеру, ұйымдастырушылық тәртіп және компанияның стратегиясының арасында қарым қатынасты орнатуды білу, компанияның басқару жүйесінде ұйымдастырушылық тәртіптің басқару субъектілерінің орнын анықтау,ұйымдастырушылық тәртіптің әдістері мен құралдармен жұмыстеу білу, компанияда қолданылатын ұйымдастырушылық тәртіптің қалыптастыр әдістерін қолдануды білу.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. к., доцент Косе Ж. К.
 • 20.Бизнесті кеңейтуді басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент, білім беру инновациялық технологиялар
  • Постреквизиттер: контроллинг, практикалық операциялық менеджмент
  • Мақсаты: магистранттарға жүйелі, кәсіби білім, біліктілік және бизнесті кеңейту қызметінде дағдылары қалыптастыру;
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Компанияның міндеттері және мақсаттары. Бизнес, өнімдер мен қызметтер сипаттамасы. Маркетингтік зерттеулер: тұтынушылар, бәсекелестер, нарықты зерттеу жоспары. Бизнес-стратегия, компанияның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін. Операциялар, операциялық қызмет жоспары. Нәтижелерді болжау. Бизнесті басқару тетіктері. Өткізу және маркетинг қызметін басқарудағы тетіктері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • кәсіби қызмет объектілерін және олардың компоненттерін талдау және модельдеу барысында, ақпаратты жинау және түсіндіру; жүйелік тәсілдің мәнін ашу; басқару жүйелерін зерттеудің міндеттерін анықтау;
   • ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және оларды шешу жолдарын ,мамандарға және маман еместерге хабарлау; шығармашылық қабілеттерін, "талғамын" зерттеу қызметіне пайдалану;
   • жоғары дәрежеде дербестік оқуын жалғастыру үшін, сондай-ақ ұйымды басқару жүйесіне (немесе оның кіші жүйелеріне) диагностика жүргізуге мұндай іскерліктер оқыту қажетті.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. к., доцент Косе Ж. К.
 • 21.Бизнес-коммуникацияларды басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Стратегиялық менеджмент, корпоративті басқару
  • Постреквизиттері: Исследовательская практиканаписание магистерской диссертации
  • Мақсаты: іскерлік байланыстарды басқаруда магистрлік жүйені, кәсіптік білімді, дағдыларды және дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Іскерлік коммуникациялардың мәні, жүйелері және құрылымы. Коммуникациялық менеджменттің стратегиялық мақсаттары. Коммуникациялық ортаның құрылымы және ақпараттық ресурстарды басқару. Менеджердің коммуникациялық рөлі. Пабликрилейшнзтің теориясы мен практикасы. Бизнестегі ақпараттық-психологиялық қақтығыс. Бизнестегі бенчмаркингтің технологиясы. Ықпал жасау технологиясы. Бренд-коммуникациялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Осы пәнді оқыту магистранттарды пәндік қызметтің әр түрлі салаларында ақпараттық қарым-қатынасты басқаруға, қазіргі заманғы маңызды әлеуметтік мәселелерді қабылдау мен талдау әдістерін жасауды, ұйымдастыруды, коммуникациялық зерттеулер жасауды, алынған нәтижелер негізінде тиімді басқарушылық шешім қабылдауды үйретеді.
  • Лектордың Т.А.Ә.: Доктор Phd Орынбасарова Е.Д.
 • 22.Тәуекел-менеджмент ұйымдастыру 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент, экономистер үшін математика, экономикалық теория, микроэкономика.
  • Постреквизиттер: Зерттеушілік практика, магистрлік диссертация
  • Мақсаты: магистранттарда жедел және стратегиялық тәуекелдерді басқаруға қажетті практикалық ұсыныстарды жүзеге асыру үшін.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:белгісіздік жағдайындағы шаруашылық және инвестициялық қызметтерінің іерекшеліктері,тәуекел белгісіздік көрінісінің нысаны ретінде. Тәуекелдің статистикалық бағалау әдістері. Тәуекелдердің сараптамалық бағалау әдістері .Фирмалардың техникалық тәуекелдерін талдау.Инвестициялық тәуекелдерді талдау.Стресс-тестинг.Кредиттік тәуекелдерді талдау.Ұйымдар банкроттық тәуекелін талдау .Тәуекел-менеджментінің шетелдік тәжірибесі.
  • Күтілетін нәтижелер: курсты оқу нәтижесінде магистранттар дәлдікпен ұйымның тәуекел арасындағы байланыс пен тәуелділігін анықтайды.
  • Лектордың Т.А.Ә.: э. ғ. д, профессор Сальжанова З. А.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus