• Мамандық шифры:

  6M073200

  Мамандығы:

  Стандарттау және сертификаттау (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 01.10.2017 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  -

6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша магистратура бағдарламасының мазмұны «Тамақ өнеркәсібіндегі сапа экономикасы», «Азық-түлік өнімдерін зерттеудің заманауи әдістері», «Техникалық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау», «Тамақ өнеркәсібінде стандарттау, метрология және сәйкестікті растаудың өзекті мәселелері» және т.б. Бұл келесі дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді: жалпы ғылыми әдіснаманы, логиканы және технологияны ғылыми зерттеулердің әртүрлі түрлерінде оның нәтижелерін жобалау кезінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік дағдыларды жүргізу үшін пайдалану; педагогикалық қызмет; шет тілдерін кәсіби, ғылыми және білім беру қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөлшерде пайдалану. Құзыретті болу үшін: жоспарлау, жүргізу мәселелері бойынша; стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша кәсіби қызметтің барлық аспектілерінде кәсіптік қызметтің барлық түрлерін ұйымдастыру.
6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» білім беру бағдарламасы бойынша магистратура бағдарламасының түлектері кәсіптік қызмет объектілері ретінде таңдай алады:
профильді дайындау кезінде: өнімдерге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындар мен сынақ зертханаларына (орталықтарына) тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік объектілерін, өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары, нормативтік құжаттар , стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз ету, жобалау, өндіру және пайдалану;
Түлекке академиялық дәрежесі беріледі:
- профильді бағыт бойынша – «6М073200 - Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша техника және технология магистрі.
Оқу мерзімі:
- профильді бағытта - 1,5 жыл
Оқу түрі - күндізгі

 


Бағдарлама дәрежесі:
техника және технология магистрі
6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша
Дәреже және мерзім Бір дәреже (бір университет)
(104 ECTS – кредиттері / 48 каз. кредиттері)
Оқу орны Қазтұттынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА)
http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 1,5 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • 6М073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты:
   - профильді бағыт үшін: стандарттау және сертификаттау саласындағы жоғары кәсіби және жоғары кәсіби біліктілігі бар, жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар, тұрақты кәсіби өсімге және жеке дамуына ұмтылатын, дербес ойлау қабілетіне ие және қоғамның прогрессивті әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті білікті кадрларды дайындау.
   6M073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының міндеттері:
   - профильді бағыт үшін: түлектердің кәсіби біліктілігінің негізі ретінде стандарттау және сертификаттау теориясы мен практикасы туралы терең білім беру;
   - кәсіптік қызметте танымдық ғылыми әдістерді қолдану мүмкіндігін дамыту, процестер мен құбылыстарды зерттеуге қолданыстағы ұғымдарды, теорияларды және тәсілдерді сыни талдау;
   - стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге шығармашылық ойлау мен шығармашылық көзқарас құру;
   - өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға магистранттардың қабілеттілігін қалыптастыру, жаңа білімнің өзіндік шығармашылық шеберлігін дамыту қажеттіліктері мен дағдылары.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аясы
  • Шет тілі (кәсіби); Психология; Менеджмент; Тағам өнеркәсібі саласындағы сапа экономикасы; Тамақ өнімдерін зерттеудің заманауи әдістері; Азық-түлік өнімдерінің сапасын басқарудың қазіргі заманғы мәселелері; Қазіргі заманғы биотехнология және тағамдық технология.
  • Профильдік:Жүйелік талдау және техникалық нысандарды диагностикалау; Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау; Зерттеу негіздері; Ұйымдастыру және жоспарлау ғылыми - зерттеу және инновациялық қызмет; Стандарттаудың, метрологияның өзекті мәселелері және азық - түлік өнеркәсібіндегі сәйкестікті растау; Сапа менеджменті жүйелері; Өндiрiс өнiмдерiн өндiру және өндiру жүйелерi; Шикізат пен металлургиялық өнімдердің сапасын бақылау; Техникалық реттеу. Теория және тәжірибе; Тауардың түрлі топтарының тауарлық ғылымының өзекті мәселелері; Өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандық кәсіпорындарда СМЖ енгізу мәселелері; Сапаны басқарудың өзекті мәселелері; Қызмет көрсету сапасын басқаруда стандарттау және сертификаттау; Халықаралық стандарттау практикасындағы өзекті мәселелер; Стандарттау: қазіргі жағдай және проблемалар.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • Стандарттау және сертификаттау
  • 3.Бағыт
  • Техникалық ғылымдар
  • 4.Ерекшеліктері
  • Стандарттау және сертификаттауға қатысты кәсіби қызметі, барлық аспектілері бойынша қазіргі заманғы және кәсіби қызметінің жұмыстарының барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу сұрақтары бойынша компетенцияларын игеру
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Мемлекеттік басқару органдары; өнімге (қызметке), үрдістерге (жұмысқа), кәсіпорын құралдарына және сынақ зертханаларына, өлшеу, сынау және бақылау әдістеріне, нормативтік құжаттарға, стандарттау және сертификаттау жүйелеріне, сапа менеджментіне, жобалауға қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Педагогикалық профильдегі бағдарламаларды қосымша дамыту көзделген, кәсіби қызмет дәрежесі бойынша философия докторы (PhD), профилі бойынша доктор
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Актив және интерактивті әдістер
  • 2.Бағалау әдістері
  • Жеке тапсырмалар, рефераттар қорғау, презентациялар дайындау және қорғау, баяндамалар дайындау, ағымдағы және аралық бақылау, коллоквиумдар, эмтихандар
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің (http: // adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   ОК1 – стандарттау және сертификаттау саласындағы қазіргі үрдістері туралы кәсібилік таным, өзекті мәселелер туралы техниканы дамуының түсінігі болуы керек;
   ОК2 - стандарттау және сертификаттау саласындағы жобалау-конструкторлық, өнертапқыштық, инновациялық қызмет туралы түсінік болуы керек;
   ОК3 - кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары, фирмалар мен компаниялардың негізгі қаржылық - шаруашылық мәселелері туралы жұмыс істеуі туралы түсінік болуы керек;
   ОК4 - экономика құрылымын өзгертудің негізгі қозғаушы күштері, ерекшеліктері мен инвестициялық ынтымақтастықтың қағидаларын білуі керек;
   ОК5 - эксперименттік және практикалық қызметтерін жүргізуге мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде білуі керек;
   ОК6 - процестер мен құбылыстарды зерттеуде қазіргі тұжырымдамасын сыни талдау және зерттеу бағыттарының тәсілдерін білу керек;
   ОК7 - алынған білімдерді әр түрлі пәндер шеңберінде, оларды шешу үшін аналитикалық және басқарушылық міндеттерді жаңа, таныс емес және қиын жағдайларда білімдерін интеграциялауды білу керек;
   ОК8 - кәсіпорынның қызметін талдауды және басқаруда оның нәтижелерін пайдалану, тәжірибеде сапа менеджментіне жаңа көзқарасты қолдануды жүргізе білу;
   ОК9 - кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіруде стандартты кәсіби мәселелерді шешуде, зерттеу, талдау және кәсіпорынның практикалық мәселелерін шешуде және алынған нәтижелерді қолдану үшін дағдысы болу керек;
   ОК10 - кәсіби қарым - қатынас, мәдениетаралық қарым - қатынас, шешендік өнер дағдылары болуы керек;
   ОК11 - күнделікті кәсіби қызметке және білімді жалғастыру үшін қажетті білімді кеңейте, әрі тереңдете білуге қабілетті болу керек;
   ОК12 - стандарттау және сертификаттау саласында, кәсіпорынның қызметін басқару және ұйымдастыруда, сондай-ақ кәсіби іскерлігі мен дағдыларын кеңейтуде, білікті кәсіби қызметте қазіргі заманғы мәселелерде құзыретті болуы керек;
  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • ПК1 - стандарттау және сертификаттау саласында, кәсіби қызмет барысында туындайтын міндеттерін шешуде демонстрациялар білімге қабілетті болу;
   ПК2 - алынған нәтижелерді жинақтау мен өңдеуге, талдау және рәсімдеуде талаптарға сай болуын білу,
   ПК3 - стандарттау және сертификаттау саласындағы талдау және эксперимент жүргізу әдістемесін, қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздемелеуге қабілетті болу, тәжірибеде нәтижелерін қолдануға дайын болуды меңгеру керек;
   ПК4 - сапа менеджменті жүйелерін жалпы принциптерінің құрылун білу керек;
   ПК5 - дербес зерттеулер өткізу әдістерін және олардың нәтижелерін түсіндірудің тәсілдерін өз бетінше мәселелерді қою және табу оларды шешу тәсілдерін меңгеруі керек;
   ПК6 - кәсіби - техникалық тәжірибе мен үрдістерді дамыту технологияларын талдауға озық қабілетті болу керек;
   ПК7 - озық кәсіптік - техникалық сараптамаға және технология тенденцияларының дамуына қабілетті болуы керек;
   ПК8 - стандарттау және сертификаттау облысында теориялық, эксперименттік зерттеулерді орындауға қабілетті болуы керек;
   ПК9 - стандарттау және сертификаттау саласындағы проблемаларды анықтау мақсатында кезінде деректерді өңдеу, есептерге талдау және алынған қорытындыларды негіздеу құралдарын білу керек;
   ПК10 - нақты зерттеу мақсаттарына негізделген жаңа әдістерін әзірлеуді және қолданыстағы өзгерулерді, тиісті зерттеу әдістерін таңдай білу керек;
   ПК11 - экономикалық дамуы ескеріп, нарықтық сұранысқа негізделген кәсіби шешімдер қабылдауға мүмкіндігі болуы керек;
   ПК12 – кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау мүмкіндігі болуы үшін, тиімді шешімдер нұсқаларын әзірлеу және негіздеуді білу керек;
   ПК13 - стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі қағидаттары дамуын және бағытын анықтауды білуге тиіс;
   ПК14 - стандарттау және сертификаттау саласындағы эксперименттік зерттеулер тұрғысында, оның ішінде жаңа идеялар мен оларды іске асыруды дамыту үшін дайын болуы керек;
   ПК15 - стандарттау және сертификаттау облысында қолданбалы зерттеулер жүргізуді жоспарлау және жүргізуге дайын болуы керек;
   ПК16 - эксперименттік зерттеулер нәтижелерін іске асыру, ұйымдастыру, жоспарлауға қабілетті болуы керек.
 • F) Білім беру бағдарламасының түлегінің біліктілік сипаттамалары
  • Бітірушілердің кәсіптік қызмет салалары: білім беру, ғылым, өнеркәсіп, шағын және орта бизнес, мемлекеттік органдар, басқару (басқару) және т.б.
   Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:
   - профильді дайындау кезінде: өнімдерге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындарды жабдықтауға және сынақ зертханаларына (орталықтары), өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары, реттеуші органдар, кәсіпорындар, ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер құжаттаманы, стандарттау жүйелерін, сертификаттауды және сапаны басқаруды қамтиды.
   Түлектердің кәсіби қызметінің түрлері:
   - профильді дайындау кезінде: жобалау және зерттеу, жобалау және технологиялық, ұйымдастырушылық және басқару.
   Білім беру бағдарламасының түлегінің білімі мен дағдысы
   6М073200 - Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының түлегі (сала бойынша) міндетті:
   - профильді дайындау кезінде:
   анықтамаға ие болу: стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми білімді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері туралы; техникалық ғылымдардың нақты методологиялық және философиялық мәселелері бойынша; жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдары туралы; әлемдік бизнес-серіктестіктің технологиялық жағдайының қазіргі жағдайы туралы; кәсіпорынның стратегиялық менеджментін ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориясы туралы; стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару жүйелерінің жұмыс істеуі туралы.
   білу: ғылыми білімдердің әдістемесі; Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің стандарттау және сертификаттау мәселелері жөніндегі қаулылары; стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен бағыттары; стандарттау және сертификаттау бойынша халықаралық, аймақтық, шетелдік жұмыс тәжірибесі, стандарттау және сертификаттау саласындағы жұмыстың нәтижелерін өзара тану туралы құжаттар; нормативтік-техникалық құжаттарға, өнімдер мен процестерге қойылатын негізгі талаптар, техникалық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау әдістемесі; құрылыс сапасын басқару жүйелерінің және интеграцияланған менеджмент жүйелерінің жалпы принциптері; кәсіби деңгейде кемінде бір шет тілін білу, ғылыми-зерттеу және практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
   ие білу: кəсіби қызметте танымдық ғылыми әдістерді қолдану; процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдау; әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау, стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа, бейресми жағдайда ғылыми-зерттеу проблемаларын шешу; басқаруды ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін іс жүзінде қолдануға; күрделі және ерекше жағдайларда шешімдер қабылдау; Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау саласындағы заңнамасының нормаларын тәжірибеде қолдануға; шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды және жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; магистрлік диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б түріндегі зерттеулер мен талдау нәтижелерін қорыту;
   дағдыларға ие болу: стандартты ғылыми проблемаларды және кәсіби міндеттерді шешу; ұйымдар мен кәсіпорындардың стандарттау және аттестаттау жөніндегі қызметін ұйымдастыру мен басқаруда ғылыми талдау және практикалық мәселелерді шешу; стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми-зерттеу проблемалары; алынған нәтижелерді кәсіпорынның басқару әдістерін жетілдіруге пайдалану; стандарттау және сертификаттау саласындағы кәсiби қызмет саласындағы ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас; шешендік және жазбаша түрдегі ойларды дұрыс және логикалық түрде қалыптастыру; күнделікті кәсіби қызметтегі және докторантурада үздіксіз білім алу үшін қажетті білімін кеңейту және тереңдету; стандарттау және сертификаттау саласындағы кәсiби қызмет саласындағы ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;
   құзыретті болу: стандарттау және сертификаттау бойынша зерттеулер әдіснамасы саласында; стандарттау және сертификаттаудың заманауи мәселелері бойынша; кәсіпорынның стандарттау және сертификаттау қызметін ұйымдастыру және басқару; әртүрлі ұйымдармен, соның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен өндірістік қатынастарды жүзеге асыруда; білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында.
 • Пәннің аты: Шетел тілі (кәсіби)
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы тіл.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Пәннің қысқаша сипаты: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Business correspondence. Модульдік етістіктер: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Central banking. Monetary policy. Money and banking. Герундий. Герундия аудармасының негіздері. Types of banks. Banking system. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Revision of grammar and lexical material. Meeting 1. Meeting 2 Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлемнің типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets. Exchange rates. Currency trading. Қиын сөйлемдер. Sheet 1. Balance Sheet 2. Asset management. Regulating the financial sector. Revision of lexical and grammar material. Final test.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;
  • С. Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;
  • Е. Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын беру;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Оқытушының Т.А.Ә: Аубакирова Г.Т.
 • Пәннің аты: Психология
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиті: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғарғы мектеп психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Оқу - білім беру қызметінің пәні. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Кәсіби бағытталған жеке тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Кенжебаева С.К.
 • Пәннің аты: Менеджмент
  • Пререквизиттер: Жалпы білімдік пәндер, «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент негіздері», «Мемлекеттік басқару теориясы», «Маркетинг».
  • Постреквизиті: «Операциялық менеджмент», «Адам ресурстарын басқару», «Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі», «Аймақтық экономика және басқару», «Маркетинг-менеджмент», «Маркетингтік зерттеулер».
  • Мақсаты: басқару ғылымының ең соңғы жетістіктерімен және менеджменттің үздік тәжірибесімен таныстыру. Магистранттар алған теориялық білімдерін болашақ қызметін атқару тәжірибесінде қолдануға негіз құрайды.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Заманауи жағдайда менеджменттің сипаттамасы. Басқарушылық ойлаудың эволюциясы. Сыртқы орта және корпоративтік мәдениет. Әлемдік ауқымда басқару. Шағын кәсіпкерлікті басқаруды басқару. Мақсаттар мен ұйымдастырушылық дизайнды орнату. Стратегияны қалыптастыру және жүзеге асыру. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. Байланыс. Адаптивті ұйымдарды жобалау. Өзгерістер мен инновацияларды басқару. Адам ресурстарын басқару. Командалардағы жұмыс. Ұйымдастыру мінезінің динамикасы. Қазіргі жағдайда көшбасшылық. Мотивация. Басқаруды басқару және сапаны бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • менеджменттің заманауи жағдайда дамуынын ең соңғы тенденцияларын; «ұйым-сыртқы орта» қарым-қатынастарын; өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделме ұйымдарды жобалауды; ұйымдастырушылық қылық динамикасын, заманауи жағдайда көшбасшылық сипатының өзгеруін; ынталандырудың заманауи тәсілдемелерін, ұйымдардағы командалар типтерін сәйкестендіру;
  • В) ұйымның өзгермелі сыртқы ортамен қарым-қатынасын талдау; тез өзгермелі ортада жоғары тиімді жоспарлауды ажырату; заманауи командалық және желілік қүрылымдарды айыру; тиімді көшбасшыларының сипаттамаларын анықтап тану; сапаны кешенді басқару тұжырымдамасын әзірлеу дағдыларды иемденетін болады:
  • С) дағдарыс жағдайларды тиімді басқару; корпоративтік мәдениет пен сыртқы ортаның өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету; ұйымдастырушылық стратегияның үш деңгейін әзірлеу; заманауи жағдайда тиімді шешімдерді қабылдауға көмектесетін моделдер мен әдістерді қолдану; мультимәдениетті командаларды басқару, көшбасшылықтың негізгі тәсілдемелерін бағалау, ынталандырудың заманауи тәсілдемелерін қолдану, дағдарыс жағдайда коммуникацияларды іске асыру, бақылау мен сапаны кешенді басқару.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Гелашвили Н.Н.
 • Пәннің аты: Техникалық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау
  • Пререквизиттер: Сапа менеджменті жүйесі.
  • Постреквизиті: Техникалық реттеу. Теория және практика.
  • Мақсаты: Магистранттар объектілердің сенімділігін арттыру үшін қолданбалы жүйелерді талдау, шешімдер теориясы, модельдеу және техникалық диагностиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін біледі.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Модельдер және модельдеу. Жүйелер, жүйелердің үлгілері. Жасанды және табиғи жүйелер. Жүйенің модельдерін құрудағы өлшеулердің ролі. Диагностикалық жүйелер.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • жүйелік зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мәселелерінің жалпы сипаттамалары, жүйелік талдау әдістемесі, жүйені талдау процедуралары, модуль түрлері және құрылыс модельдерінің негізгі сатылары, таңдау әдісі (шешім қабылдау), жүйелік талдауды жүргізу алгоритмі, техникалық сипаттағы объектілердің ақауларын анықтаудың теориясы, әдістері мен құралдарын білу;
  • В) проблемаларды қалыптастыру, қарапайым және күрделі жүйелер мен технологиялық процесстерді модельдеу, таңдау проблемаларын шешу (шешім қабылдау), техникалық объектілерді диагностикалау қабілетті болуы;
  • С) техникалық дағдыларды меңгеру: күрделі жүйелер мен технологиялық процестерді модельдеу, көп өлшемді тапсырмаларды шешу және іріктеу проблемаларын шешу, техникалық объектілердегі кемшіліктерді анықтау әдістері мен диагностикалық құралдарын қолдану;
  • D) Техникалық объектілердің сенімділігін, өмірін және қызмет ету мерзімін жақсарту үшін тестілеу және функционалды диагностика саласында кәсіби біліктілікке ие болу.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Доспаев М.М.
 • Пәннің аты: Тамақ өнеркәсібінде экономика сапасы
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиті: магистрлік жоба
  • Мақсаты: тамақ өнеркәсібінде инновациялық менеджмент әдістерін зерттеу
  • Пәннің қысқаша сипаты: Сапа экономикасы даму тарихы. Сапа құны. Маңызы, мазмұны, жіктелуі. Сапа құнын басқару және талдау. Сапаға шығындарды жазу әдісі. Тамақ өнеркәсібінде жобаның сапасын қалыптастыру. Өндірісті басқарудың инновациялық әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: өнімнің сапасын, процестерін және қызмет көрсетулерін есепке алу үшін нақты жұмыстарды ұйымдастыруда пайдаланылатын негізгі тәсілдерді білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Легостаева А.А.
 • Пәннің аты: Азық-түлік өнімдерінің сапасын басқарудың заманауи мәселелері
  • Пререквизиттер: Менеджмент
  • Постреквизиті: Қазіргі биотехнология және тағамдық технология
  • Мақсаты: ғылымның, технологияның және өндірістің интеграцияның қазіргі заманғы нысандарын зерттеу
  • Пәннің қысқаша сипаты: Тамақ өнімдерінің сапасының көрсеткіштері. Өнім сапасын жақсарту мәселелеріне заманауи тәсілдер. Өнім сапасын жақсартудың негізгі бағыттары. Стандарттау өнім сапасын жақсарту үшін ұйымдастыру-техникалық құрал ретінде. Ғылымның, технологияның және тамақ өнімдерінің интеграциясының қазіргі заманғы нысандары.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың ғылымның, технологияның және өндірістің интеграциясының қазіргі заманғы нысандары туралы білуі.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Легостаева А.А.
 • Пәннің аты: Тамақ өнімдерін зерттеудің заманауи әдістері
  • Пререквизиттер: химия, физика
  • Постреквизиті: магистрлік жоба
  • Мақсаты: тағамның сапасын зерттеудің заманауи физика-химиялық әдістерін практикалық қолдану үшін белгілі бір білім жинағын алу
  • Пәннің қысқаша сипаты: Сапаны бақылаудың заманауи физика-химиялық әдістері. Тауарлардың сапасын бақылаудың физикалық әдістері. Тамақ сапасын бақылау үшін пайдаланылатын химиялық әдістер. Микроскопиялық, оптикалық және т.б. Тамақ өнімдерінің сапасын бақылау үшін пайдаланылатын химиялық әдістер)
  • Күтілетін нәтижелер: Заманауи физика-химиялық әдістерді қолдану арқылы өнім сапасын зерттеудің күрделі әдістерін білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Балмагамбетова Л.Т.
 • Пәннің аты: Қазіргі заманғы биотехнология және тағамдық технология
  • Пререквизиттер: Биохимия, микробиология, тамақ технологиясы.
  • Постреквизиті: магистрлік жоба
  • Мақсаты: магистранттарға биотехнология саласындағы теориялық білімді беруге және техника, дағды, тағамдық қоспалар өндіру биотехнологияның практикалық қолдану оларды таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Әлемдегі азық-түлік мәселелері. азық-түлік проблемасын шешуге Тағамдық қоспалар құру дамыған елдердің ғылым мен техниканың мүмкіндіктері. Биотехнологияның теориялық негіздері. Микроорганизмдердің таза штаммдарының оқшаулануы. Гендік инженерияға жетуге негізделген микроағзалардың гендік-инженерлік рекомбинациясы. Ферментерлерде тағамдық қоспаларды өндіру технологиясы. Кептіру және орау, тамақ қоспаларын сақтау. молекулалық биология, биотехнология, гендік-инженерлік, химия және тағам технологиясы даму болашағы.
  • Күтілетін нәтижелер: магистр дәрежесі ББК және өндірісте оларды пайдалану таза дақылдар бөлу практикалық әдістемелік тәсілдерді алады, азық-түлік сапасын арттыру, пісіп-жетілуі жедел.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Балмагамбетова Л.Т.
 • Пәннің аты: ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау
  • Пререквизиттер: менеджмент, психология
  • Постреквизиті: магистрлік жоба
  • Мақсаты: студенттер туралы ғылымдар, ғылыми зерттеулердің кезеңдері, оның ішінде ғылыми зерттеулер бағытын таңдау, ғылыми ақпараттарды іздеу, жинақтау және өңдеу, ғылыми жұмыстардың нәтижелерін қалыптастыру және оларды өндіріске енгізу бойынша ұсыныстар жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылыми-зерттеу және техникалық әзірлемелердің мазмұны мен тәртібі: ғылыми тақырып бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; проблеманы шешу әдістері мен құралдарын таңдау; эксперименттерді ұйымдастыру және олардың әдістерін әзірлеу, олардың нәтижелерін талдау; ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, дайындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша жарияланымдарды дайындау.
  • Күтілетін нәтижелер: стандарттау және сертификаттау саласындағы зерттеулер, өнертапқыштық және инновациялық қызмет туралы студенттердің ұсынысын қалыптастыру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Пәннің аты: Зерттеу жұмысының негіздері.
  • Пререквизиттер: менеджмнт, психология
  • Постреквизиті: магистрлік жоба
  • Мақсаты: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру негіздерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Зерттеу жұмысының ғылыми негіздері. Ғылыми зерттеулер бағыты мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдерін таңдау. Ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу әдістері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс ұйымдастыру. Теориялық зерттеулер. Ғылыми-техникалық шығармашылыққа модельдеу. Ғылыми зерттеулерде компьютерлерді пайдалану. Эксперименттік зерттеулер. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс нәтижелерін тіркеу және ақпарат беру.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері туралы қалыптастыру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Тамақ өнеркәсібінде стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалаудың өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: тамақ өнімдерін өндіру саласындағы мемлекеттік техникалық реттеудің негізгі ережелерін зерделеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін арттырудағы техникалық реттеудің рөлі мен міндеттері. Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында техникалық регламенттерді енгізудің өзекті мәселелері. Тамақ өнеркәсібінің қазіргі заманғы салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тұрақты даму мәселелерін шешудің жаңа модельдері. Өнімдер мен жүйелерді сертификаттаудың заманауи мәселелері. Азық-түлік қауіпсіздігі мен сапасының халықаралық стандарттары. Тамақ өнімдерін өндіруде стандарттау, метрологияның рөлі.
  • Күтілетін нәтижелер: азық-түлік сапасын қамтамасыз ету саласындағы проблемаларды шешудің соңғы модельдерін білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә Есенбаева Г.А.
 • қоғамдық тамақтанудағы стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалаудың өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: тамақ өнеркәсібінде мемлекеттік реттеудің мемлекеттік жүйесінің негізгі ережелерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттау, метрология және сертификаттауды дамытудың негізгі бағыттары. Өнеркәсіпті дамытудағы стандарттау жөніндегі мемлекеттік комитетінің рөлі. Тамақ өнімдерін өндіру саласындағы мемлекетаралық стандарттау. Тамақ өнімдерін өндіру саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері. Өнеркәсіптің нормативтік құжаттар қорының жағдайы мен өзектілігі. Сапаны бақылаудың және азық-түлік қауіпсіздігінің қазіргі заманғы әдістері. Саланы метрологиялық қамтамасыз ету мәселелері. Тамақ өнімдерінің сәйкестігін бағалау әдістерін әзірлеу.
  • Күтілетін нәтижелер: стандарттау, метрология және қоғамдық тамақтандыру саласындағы сәйкестікті растау саласында магистрдің өзекті мәселелерін білуі.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Сапа менеджменті жүйесі
  • Пререквизиттер: Стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: сапа менеджменті жүйелерінің негізгі талаптары мен принциптерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: орындалатын жұмыстарға қатысты халықаралық және отандық стандарттар, нормативтік-құқықтық актілер және басқа да нормативтік-анықтамалық материалдар; Қазақстан Республикасының стандарттау, метрология және сертификаттау туралы заңнамасы; ИСО 9000 сериялы және ISO 14000 халықаралық стандарттарына сәйкес құрылыс сапасын басқару жүйелерінің және қоршаған ортаны басқарудың жалпы принциптері; нормативтік-нормативтік-техникалық құжаттамаға, өнімдерге, процестерге және сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын негізгі талаптар, ғылыми зерттеулер мен есептеулер жүргізу әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті саласында халықаралық және отандық стандарттар, нормативтік-құқықтық актілер және басқа да нормативтік-анықтамалық материалдар, магистрлерді магистранттардың магистратураны меңгеруін зерттеу әдістемесін және әдіснамасын меңгеру; Қазақстан Республикасының стандарттау, метрология және сертификаттау туралы заңнамасы; ИСО 9000 сериялы және ISO 14000 халықаралық стандарттарына сәйкес құрылыс сапасын басқару жүйелерінің және қоршаған ортаны басқарудың жалпы принциптері.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Пәнінің атауы: ЖОО-дағы сапа менеджменті жүйесі
  • Пререквизиттер: Стандарттау, сертификаттау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: ЖОО-да сапаны басқару жүйелерінің негізгі талаптары мен принциптерін зерттеу.
  • Қысқа курс сипаттамасы: Білім беру қызметтерінің сапасын басқару әдістемесі. Оқу үрдісін басқарудағы процессуалдық тәсіл. Білім беру қызметтерінің сапасын қалыптастырудағы кешенді инновациялық технологияларды басқару. Білім беру қызметтерінің сапасын басқарудың нормативтік бірлескен менеджменті. Сапа жүйесінің аудиті. Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау. Білім беру қызметтерінің СМЖ-ні қолдаудағы ақпараттық технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: ЖОО-да сапа менеджменті жүйесінің негізгі принциптерін білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Өндіріс өнімдерін өндіру және өндіруге арналған жүйелер.
  • Пререквизиттер: Стандарттау, сертификаттау.
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: өнімді өндіруге және жеткізуге арналған жүйені зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндіріс өндірісінің даму принциптері және өндіріс принциптері. SRPP элементтері: технологиялық және жобалық құжаттамалар, сынақтар, прототиптер және өнімдер топтамасы. Азық-түлікке жатпайтын өнімдерді өндіру және дамыту ерекшеліктері; жеңіл өнеркәсіп өнімдері; азық-түлік және ауыл шаруашылығы өнімдері. Шетелдік фирмалардың құжаттамасы бойынша өндірісті өндіру туралы мәлімдеме.
  • Күтілетін нәтижелер: өнімді өндіруге және жеткізуге арналған жүйенің негізгі қағидаттарын білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
 • Шикізат пен металлургиялық өндірістің өнімдерінің сапасын бақылау
  • Пререквизиттер: Тестілеу, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: шикізат пен металлургиялық өнімдердің сапасын зерттеудің заманауи әдістерін практикалық қолдану үшін белгілі бір білім жинағын алу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шикізат пен металл өнімдерінің сапасын бақылау мен қауіпсіздіктің түрлері мен әдістерінің түсінігі. Сапаны бақылау әдістерінің классификациясы. Шешуші және бұзылмайтын тестілеу. Экспресс - сапаны бақылау әдістері. Сапаны бақылаудың заманауи аспаптық әдістері. Сапаны бақылау әдісін таңдау. Тауарлардың қауіпсіздігін бақылау әдістері. Металлургиялық өнімдердің сапасын бақылаудың заманауи әдістерінің тиімділігі.
  • Күтілетін нәтижелер: шикізат пен металлургиялық өнімдердің сапасын бақылаудың заманауи әдістері туралы магистрдің білімі.
  • Оқытушының Т.А.Ә.. Доспаев М.М.
 • Техникалық реттеу. Теория және практика
  • Пререквизиттер: Стандарттау және НҚ технологиясының технологиясы
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: Техникалық реттеудің заманауи тәжірибесін зерделеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі заманғы нарықты реттеудің жалпы жүйесінде техникалық регламенттің рөлі мен орны, сондай-ақ міндетті және ерікті салалардағы техникалық реттеудің теориялық ережелері мен практикасы. «Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңының негізгі сәттері. Техникалық регламенттерді әзірлеу. Ұлттық стандарттау жүйесі. Өтпелі кезеңде осы саладағы техникалық регламенттердің және қызметтің талаптарын сақтауды растайтын маңызды аспектілер. Тәуекелдерді бағалауға байланысты өзекті мәселелер.
  • Күтілетін нәтижелер: Теориялық ережелер мен техникалық реттеу тәжірибесі туралы магистрдің білімі
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Тауардың түрлі топтарының тауарлық ғылымының өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: тауар топтарының тауар өндірісінің проблемаларын зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сапалы өнімдерді өндіруге арналған заманауи технологиялар. Инновацияларды енгізу, ішкі және сыртқы саудадағы кедергілерді жою, халықаралық практикамен ережелерді үйлестіру кезінде тауарлардың әртүрлі топтарын құрудағы және бәсекелестікке қабілетті белсенді орталарда стандарттаудың рөлі. Тауарлардың әртүрлі топтарын өндірудің экологиялық аспектілері.
  • Күтілетін нәтижелер: Техникалық регламенттің, әртүрлі тауарлар топтарының өндірісінде белсенді бәсекелестік ортаны құрудағы техникалық ролі негіздерін білу
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін басқарудың заманауи әдістері
  • Пререквизиттер: Сапа менеджменті жүйесі
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: өнімнің бәсекеге қабілеттілігін басқарудың заманауи әдістерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жаһандану жағдайындағы өнімдердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі. Өнімдердің сапасын қалыптастыратын заманауи технологиялық және экономикалық факторлар. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері. Шет елдерде және Қазақстан Республикасында өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін басқарудың қазіргі заманғы әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: өнімнің бәсекеге қабілеттілігін басқарудың заманауи әдістерін меңгеру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Қазақстандық кәсіпорындарда сапа менеджменті жүйесін енгізу мәселелері
  • Пререквизиттер: ЖОО-да сапаны басқару жүйесі
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: қазақстандық кәсіпорындардың өнімдерінің сапасын басқаруда мемлекеттің орны мен рөлін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сапаны басқаруды реттейтін стандарттар. Өнім сапасын басқарудың заманауи әдістері. Өнімді қазіргі заманғы жағдайда мемлекеттік басқарудың рөлі. Кәсіпорын қызметіне өндірілетін өнім сапасына жауапкершілікті мемлекеттік реттеудің әсері. Кәсіпорындарда СМЖ енгізу мәселелері. ИСО 9001-2008 негізінде СМЖ сертификаттау.
  • Күтілетін нəтижелер: Кəсіпорындарда СМЖ енгізу кезіндегі мəселелер туралы білу
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Сапаны басқарудың өзекті мәселелері.
  • Пререквизиттер: Сапа менеджменті жүйесі
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: сапаны басқаруды жетілдіру жолдарын үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жоғары білім сапасын басқару тұжырымдамасы. Сапа менеджменті теориясының даму эволюциясы. TQM білім беруде. Жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің стратегиялық жоспарлауы. Сапаны басқару құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: сапа менеджменті негіздерін білу
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Қызмет сапасын басқаруда стандарттау және сертификаттау
  • Пререквизиттер: ЖОО-да сапаны басқару жүйесі
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасында техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің негізгі ережелерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қызмет көрсету саласындағы өзекті мәселелер. Саудадағы техникалық кедергілерді жоюдың жалпы тұжырымдамасы. Қызметтерді техникалық реттеу саласындағы халықаралық стандарттар. Техникалық реттеу саласындағы еуропалық стандарттар. Халықаралық және еуропалық стандарттар. Директивалар. Модульдер. Сәйкестікті бағалау ұғымдары. Сертификаттау жүйелерін өзара тану. VMS саласындағы заңнаманың талаптарын сақтауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасында қызметтердің сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жетілдіру.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың халықаралық және отандық стандарттарды білуі; Тауарлар мен қызметтерді стандарттаудың өзекті мәселелері, стандарттау және сертификаттау саласында терминология мен нормативтік құаттарын игеру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Халықаралық стандарттау практикасындағы өзекті мәселелер
  • Пререквизиттер: Ғылыми-инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: халықаралық стандарттаудың негізгі ережелерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық деңгейде стандарттау іс-шараларын ұйымдастырудың өзекті мәселелері және ұлттық стандарттарды үйлестіру. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдар. Ұлттық деңгейде халықаралық стандарттарды қолдану проблемалары.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың халықаралық және отандық стандарттарды білуі; халықаралық стандарттау практикасындағы өзекті мәселелер.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
 • Стандарттау: қазіргі жағдайы және мәселелері
  • Пререквизиттер: Стандарттау
  • Постреквизиттер: магистрлік жоба
  • Мақсаты: стандарттау саласындағы мәселелер мен жағдайларды зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттаудың қазіргі жағдайы. Стандарттау жөніндегі қызметті ұйымдастыру мәселелері. Стандарттау жөніндегі ішкі және сыртқы ұйымдардың жағдайы. Әр түрлі салаларда стандарттау жұмысын жетілдіру.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистранттардың ағымдағы жағдайы мен стандарттау мәселелері туралы білімі.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus