• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Вестник КЭУ №4 (59) 2020

Вестник КЭУ

№4 (59)

Караганда - 2020

МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА

Зулпаруза АБДУРАХМАНОВА, Динара СЫЗДЫКОВА,

Асхат СЪЕЗБЕКҰЛЫ

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ-МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
Сымбат ӘУЕЗХАН

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫ - ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢ Қанат БАЛЫҚБАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» ШЖҚ РМК-НЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ
Дулат ГАББАСОВ, Елизавета КОСАКИНА СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Мұхтарима ЖЕТПІСБАЕВА, Мартин ПЕЛУХА, Елена СТАВБУНИК МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ПАРАДИГМАЛАРЫ КОНТЕКСТІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРГЕ ЫҚПАЛЫ
Рауана ЖИЕНХАНОВА, Гульнара СРАИЛОВА ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДЕГІ МҮЛІКТІ БАҒАЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІ ПРОБЛЕМАЛАР
Шынғыс КАРИБДЖАНОВ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
Назерке КЕТЕБАЕВА

ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАР ҮШІН БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ
Сабина КОПБАЕВА, Марианна ЛИ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ ШАРТТАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Лия МИКАДЗЕ, Елизавета КОСАКИНА АҚПАРАПАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫ БАСҚАРУЫНДАҒЫ РӨЛІ
Айгерим НУРКЕНОВА

ҚАЗАҚСТАНДА ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МЫСАЛЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУДЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Айжан РЫСБЕКОВА

ҰЙЫМДА ТЕҢДЕСТІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕР ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жанна ШУГАИПОВА

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

 

ПЕДАГОГИКА

 

Салтанат БУРЛЕНОВА, Салтанат ИСИНА

ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕГІ АДАМГЕРШІЛІК-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Мейрамгуль ЕСЕНҒҰЛОВА, Назгүл БОЗГУЛАНОВА, Марина АМАНЖОЛ ПСИХОЛОГ МАМАНДЫҒЫНА ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Аяужан ТАУСОҒАРОВА, Салтанат БАЗАРБЕК МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ ТАБЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ ТІЛДІК ФАКТОРЛАРЫ (ЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ)
Татьяна ТЕН, Владимир ДРОЗД, Рүстем МУСИН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ИНТЕРАКТИВТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНДЕРІ

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 

Альжан ГАЛИЕВ, Тимур КОСЖАНОВ

КРИМИНАЛДЫҚ ПОЛИЦИЯ АППАРАТЫНЫҢ ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСТЕ АРНАЙЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мадина ИСКАЛИЕВА, Ержан АБИЕВ

ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРҒІ КЕЗЕҢІНДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС
Анатолий КУСТОВ, Ахметкали ШАЙМУХАНОВ

ЖЕКЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ-ІЗДЕУ ШАРАЛАРЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ

РЕТТЕУДІ ЖАҚСАРТУ

Ержан МУРСАЛИМОВ, Тимур КОСЖАНОВ

ЖАСӨСПІРІМДЕР ҚЫЛМЫСЫН АНЫҚТАУ МЕН АЛДЫН АЛУДА ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ БӨЛІНІСТЕРІНІҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

Алма НУРПЕИСОВА, Анель СЕМЕЙБАВА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУПСІЗДІК МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ

 

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА

 

Зулпаруза АБДУРАХМАНОВА, Динара СЫЗДЫКОВА,

Асхат СЪЕЗБЕКОВИЧ

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сымбат АУЕЗХАН

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Канат БАЛЫКБАЕВ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» КОМИТЕТА САНТИАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дулат ГАББАСОВ, Елизавета КОСАКИНА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мухтарима ЖЕТПИСБАЕВА, Мартин ПЕЛУХА, Елена СТАВБУНИК СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРАДИГМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рауана ЖИЕНХАНОВА, Гульнара СРАИЛОВА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Чингиз КАРИБДЖАНОВ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА Назерке КЕТЕБАЕВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сабина КОПБАЕВА, Марианна ЛИ

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Лия МИКАДЗЕ, Елизавета КОСАКИНА

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТСКИМИ ФИРМАМИ

Айгерим НУРКЕНОВА

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Айжан РЫСБЕКОВА

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

Жанна ШУГАИПОВА

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ МЕНЕДЖМЕНТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В КАЗАХСТАНЕ

 

ПЕДАГОГИКА

 

Салтанат БУРЛЕНОВА, Салтанат ИСИНА

ТЕХНОЛОГИЯ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Мейрамгуль ЕСЕНҒҰЛОВА, Назгүл БОЗГУЛАНОВА,

Марина АМАНЖОЛ

ПУТИ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА

Аяужан ТАУСОГАРОВА, Салтанат БАЗАРБЕК

ЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
Татьяна ТЕН, Владимир ДРОЗД, Рустем МУСИН ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Альжан ГАЛИЕВ, Тимур КОСЖАНОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АППАРАТАМИ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Мадина ИСКАЛИЕВА, Ержан АБИЕВ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Анатолий КУСТОВ, Ахметкали ШАЙМУХАНОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ержан МУРСАЛИМОВ, Тимур КОСЖАНОВ

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Алма НУРПЕИСОВА, Анель СЕМЕЙБАВА К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 

CONTENTS

ECONOMY

 

Zulparuza ABDURAHMANOVA, Dinara SYZDYKOVA,

Askhat SEZBEKOVICH

ANALYSIS OF THE STATE AND CONDITIONS OF FUNCTIONING OF

THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN THE KARAGANDA REGION

Symbat AUEZKHAN

REAL ESTATE MARKET IN KAZAKHSTAN AT THE MODERN STAGE

Kanat BALYKBAYEV

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF «NATIONAL CENTER OF EXPERTISE» OF THE COMMITTEE FOR SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION OF THE MINISTRY OF HEALTH

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Dulat GABBASOV, Elizabeth KOSAKINA

METHODS FOR ASSESSING SERVICE ACTIVITIES

Mukhtarima ZHETPISBAYEVA, Martin PELUCHA,

Yelena STAVBUNIK

ESSENCE OF THE STATE GOVERNANCE AND THE INFLUENCE OF THE GOVERNMENT ON INNOVATION SYSTEMS IN A

CONTEXT OF CONTEMPORARY PARADIGMS OF THE PUBLIC

MANAGEMENT

Rauana ZHIYENKHANOVA, Gulnara SRAILOVA

CURRENT PROBLEMS IN THE SPHERE OF ASSESSMENT OF

COLLATERAL PROPERTY IN SECOND TIER BANKS

Chingiz KARIBDZHANOV

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE

SYSTEM IN KAZAKHSTAN

Nazerke KETEBAYEVA

IMPROVING ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING FOR

SMALL BUSINESSES

Sabina KOPBAYEVA, Marianna LI

MODERN INFRASTRUCTURE AS ONE OF THE IMPORTANT

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE

MANGYSTAU REGION OF KAZAKHSTAN

Liya MIKADZE, Elizabeth KOSAKINA

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT

OF TOUR COMPANIES

Aigerim NURKENOVA

WAYS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC ASSESSMENT IN

KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE OF NATURAL RESOURCES

Aizhan RYSBEKOVA

PROBLEMS OF APPLICATION OF A BALANCED PERFORMANCE SYSTEM IN AN ORGANIZATION
Zhanna SHU GAIPOVA

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF READINESS FOR CHANGES IN THE MANAGEMENT OF A MINING AND METALLURGICAL COMPANY IN KAZAKHSTAN

 

PEDAGOGICS

 

Saltanat BURLINOVA, Saltanat ISSINA

TECHNOLOGY OF MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION IN HIGHER SCHOOL

Meiramgul ESENGULOV^ Nazgul BOZGULANOVA, Marina AMANZHOL WAYS OF SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PREPARING FOR THE FUTURE PROFESSION OF A PSYCHOLOGIST

Ayauzhan TAUSSOGAROVA, Saltanat BAZARBEK LANGUAGE SUCCESS FACTORS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Tatiana TEN, Vladimir DROZD, Rustem MUSIN SOFTWARE IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEXES


JURISPRUDENCE

 

Alzhan GALIYEV, Timur KOSZHANOV

FEATURES OF THE USE OF SPECIAL TECHNICAL MEANS BY THE CRIMINAL POLICE APPARATUS IN THE FIGHT AGAINST CRIME

Мadina ISKALIEVA, Ershan ABIYEV

THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN

Anatolii KUSTOV, Akhmetkali SCHAIMUKHANOV IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE REGULATION OF SEPARATE OPERATIONAL-SEARCH MEASURES

Yerzhan MURSALIMOV, Timur KOSZHANOV FEATURES OF INTERACTION OF DIVISIONS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE DETECTION AND PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY

Alma NURPEISOVA, Anel SEMEYBAYEVA

ON THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY UNDER THE

CRIMINAL LEGISLATION REPUBLIC KAZAKHSTAN

Attachments:
Download this file (Вестник №4 (59) 2020.pdf)Вестник №4 (59) 2020.pdf7265 kB

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus