• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Жаршысы №3 (66) 2022

Жаршысы

№3 (66)

Караганды - 2022


МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Бақыт Ботпаева, Назар Улаков, Алтынай Аубакирова, Айгүл Қадырова
АРНАЙЫ САЛЫҚ РЕЖИМДЕРІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КӘСІПКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІГІН ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ
Гульмира Есенова, Жанар Дәулетханова, Мұрат Нұрғабылов, Гульмира Рахимова
ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ
Айдын Кернебаев, Айжан Шохабаева
ҚАЗАҚСТАНДА ТЕМІР ЖОЛ САЛАСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫН ДАМЫТУ
Азиза Кошекова, Шынар Оразғалиева
ЖЕЛІЛІК ТРЕНДТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП БОЛЖАМДАУ
Анна Легостаева, Балдырган Джазыкбаева
ӘЛЕУМЕТТІК ТИПТЕГІ ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУ (ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҮЛГІСІ БОЙЫНША)
Карина Невматулина, Батырхан Жүкенов
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН ДАМЫТУДЫҢ
БАСЫМ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ БИДАЙ ӨНІМІН АРТТЫРУ
Ерлан Тюлюпов, Назар Улаков, Алтынай Аубакирова
ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДАН ТҮСКЕН КІРІСТЕРДІ ЖЫЛЫСТАУДАҒЫ
ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ ҚАУІПТЕРДЕН ҚОРҒАУ

ФИЛОСОФИЯ • PHILOSOPHY

Әсел Никамбекова
ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ЭКЗИСТЕНЦИАЛДЫ СҰРАҚТАРЫ
ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Мадина Абдакимова, Наталья Гроссул, Асет Абдакимов
ОҚЫТУШЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІ
МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША
Рүстем Абдрахманов, Болат Сарсембаев, Манетай Бәделхан
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНДАҒЫ БАС ӘРІП ЕМЛЕСІ
Баян Алимова, Азиза Кошекова, Лэззэтжан Мустафина
УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ ЖОҒАРЫ МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫ
ОҢТАЙЛАНДЫРУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
Сандуғаш Ахметова
«ЖОҒАРЫ МАТЕМАТИКА» КУРСЫН ОҚЫТУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР
МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ПАЙДАСЫ
Нурлан Минжанов, Гаухар Минжанова
БОЛАШАҚ ТЕРГЕУШІНІҢ ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ
Гулчехра Сидикова, Азиза Ержуманова
TED-КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Гүлмира Әлменбетова, Владилен Татарян
ҚАЗАҚСТАН ТӘЖІРИБЕСІН ЕСКЕРУМЕН ҚАЗІРГІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІ
Дастан Есенов, Талғат Сейдығалиев
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҒЫ
МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ИНСТИТУТТАР
Жaзирa Искaковa, Ардак Сулейменова
АДВОКАТТЫҢ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДАН ЖАУАП АЛУ ТАКТИКАСЫ
Гүлдaнa Қaржacoвa, Ержан Абиев, Eрлaн Кaceнoв
ҒАЛАМДЫҚ ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕГІ АЛАЯҚТЫҚ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ТАРИХЫ
Ерғали Түзелбаев, Владилен Татарян
ЖАЛА ЖАБУ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНДА
КӨЗДЕЛГЕН ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ
Лаура Шошаева
АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ДАУЛАРДЫ ҚАРАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Бахыт БОТПАЕВА, Назар УЛАКОВ, Алтынай АУБАКИРОВА, Айгуль КАДЫРОВА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Гульмира Есенова, Жанар Дәулетханова, Мурат Нургабылов, Гульмира Рахимова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Айдын Кернебаев, Айжан Шохабаева
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ
Азиза Кошекова, Шынар Оразғалиева
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ТРЕНДА
Анна Легостаева, Балдырган Джазыкбаева
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
Карина Невматулина, Батырхан Жукенов
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПШЕНИЦЫ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА
Ерлан Тюлюпов, Назар Улаков, Алтынай Аубакирова
РИСКИ В ОТМЫВАНИИ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
И ЗАЩИТА ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ

ФИЛОСОФИЯ • PHILOSOPHY

Асель Никамбекова
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШАКАРИМА КУДАЙБЕРДИУЛЫ
ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Мадина Абдакимова, Наталья Гроссул, Асет Абдакимов
К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЯХ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Рустем Абдрахманов, Болат Сарсембаев, Манетай Баделхан
НАПИСАНИЕ ЗАГЛАВНЫХ БУКВ В ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКЕ
Баян Алимова, Азиза Кошекова, Лэззэтжан Мустафина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
Сандугаш Ахметова
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»
Нурлан Минжанов, Гаухар Минжанова
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ
Гулчехра Сидикова, Азиза Ержуманова
ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ TED-КОНФЕРЕНЦИЙ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Гульмира Алменбетова, Владилен Татарян
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КАЗАХСТАНСКОГО ОПЫТА
Дастан Есенов, Талғат Сейдығалиев
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Жaзирa Искaковa, Ардак Сулейменова
АДВОКАТСКАЯ ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТОВ ОТ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
Гульдaнa Кaржacoвa, Ержан Абиев, Eрлaн Кaceнoв
ИСТОРИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ергали Тузельбаев, Владилен Татарян
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Лаура Шошаева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

CONTENTS

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Bakhyt Botpayeva, Nazar Ulakov, Altynai Aubakirova, Aigul Kadyrova
SPECIAL TAX REGIME IS AN EFFECTIVE TOOL TO STIMULATE THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Gulmira Yessenova, Zhanar Dauletkhanova, Murat Nurgabylov, Gulmira Rakhimova
IMPROVING THE FINANCIAL REPORTING OF ORGANIZATIONS
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
Aydin Kernebaev, Aizhan Shohabayeva
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS
OF THE RAILWAY INDUSTRY IN KAZAKHSTAN
Aziza Koshekova, Shynar Orazgaliyeva
FORECASTING USING LINEAR TREND
Anna Legostayeva, Baldyrgan Jazykbayeva
MANAGEMENT OF SOCIAL TYPE ORGANIZATIONS (BY THE EXAMPLE OF THE HEALTH CARE SYSTEM)
Karina Nevmatulina, Batyrkhan Zhukenov
INCREASING THE YIELD OF WHEAT AS A PRIORITY DIRECTION
FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN
Yeran Tyulupov, Nazar Ulakov, Altynai Aubakirova
RISKS IN LAUNDERING PROCEEDS FROM TERRORIST FINANCING
AND PROTECTION FROM GLOBAL THREATS

ФИЛОСОФИЯ • PHILOSOPHY

Asel Nikambekova
EXISTENTIAL QUESTIONS OF SHAKARIM KUDAYBERDIULY

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Madina Abdakimova, Natalya Grossul, Aset Abdakimov
ON THE ISSUE OF PEDAGOGICAL ABILITIES AND PEDAGOGICAL SKILLS OF A TEACHER
Rustem Abdrakhmanov, Bolat Sarsembayev, Manetai Badelkhan
WRITING CAPITAL LETTERS IN LATIN GRAPHICS
Bayan Alimova, Aziza Koshekova, _Toc123846530Lezzetzhan Mustafina
SOME ASPECTS OF OPTIMIZATION ON TEACHING HIGHER MATHEMATICS IN UNIVERSITIES
Sandugash Akhmetova
ADVANTAGES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL METHODS AND TECHNOLOGIES
IN TEACHING THE COURSE OF «HIGHER MATHEMATICS»
Nurlan Minzhanov, Gauhar Minzhanovа
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL READINESS OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE INVESTIGATOR
Gulchekhra Sidikova, Aziza Yerzhumanova
USING TED TALKS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Gulmira Almenbetova, Vladilen Tataryan
MODERN POLICE ACTIVITIES THROUGH THE PRISM OF KAZAKHSTAN EXPERIENCE
Dastan Esenov, Talgat Seidygaliev
NATIONAL STATE INSTITUTIONS FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zhazira Iskakova, Ardak Suleymenova
LAWYER'S TACTICS OF OBTAINING ANSWERS FROM PARTICIPANTS OF THE PROCESS
Guldana Karzhasova, Еrzhan Abiyev, Yerlan Kasenov
THE HISTORY OF CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD ON THE GLOBAL INTERNET
Yergali Tuzelbayev, Vladilen Tataryan
ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR SLANDER ON THE BASIS
OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Laura Shoshaeva
SOME ISSUES OF CONSIDERATION OF DISPUTES IN THE FIELD OF COPYRIGHT
INSTRUCTIONS TO AUTHOR

 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus