• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Жаршысы №2 (65) 2022

Жаршысы

№2 (65)

Караганды - 2022


МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY
Дидар Амантаева, Амир Сембеков
КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ
ЖӘНЕ ОНЫ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Владимир Дятлов, Зауре Сальжанова
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ
Гульнара Сраилова, Бақтыгүл Досмағамбетова
БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ
— ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ ФАКТОРЫ
Татьяна Тарасова, Эвелина Гомонко, Оксана Котельникова
ТЕҢІЗ КӨЛІГІН ПАЙДАЛАНАТЫН ЖҮКТІ ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ҰЙЫМДАРДЫҢ ТИІМДІЛІК НӘТИЖЕЛЕРІНЕ
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАРДЫҢ БАЙЛАНЫСЫН БАҒАЛАУ
Виталий Теплов, Елена Исаенко, Елизавета Тарасова, Эвелина Гомонко
ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫНА ЖЕТУ МҮДЕЛЕЛЕРІНДЕГІ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ
ШАҒЫН НЫСЫНДАРЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫГЫ ҰЙЫМДАРЫН БАСҚАРУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Юрий Баймагамбетов, Борис Акшулаков, Болат Ералин, Кадыржан Альбазаров
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Ғазиз Зұлхарнай
NEET САНАТЫНДАҒЫ ЖАСТАРМЕН ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Гулчехра Сидикова
ЕЛІМІЗДЕГІ АНА ТІЛІМІЗДІҢ ДАМУЫ.

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE
Қайрат Бәкішев
БАСҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ ЖОҚ ЖҮРГІЗУШІНІ КӨЛІК ҚҰРАЛЫН
БАСҚАРУҒА ЖІБЕРУ (ҚК 349-БАБЫ)
Болат Сеійтхожин, Болат Сәрсембаев
ТҰЛҒАНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САНАНЫ
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ
Владилен Татарян, Ахметқали Шаймұханов
ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ»
КОНЦЕПТУАЛДЫ ЖАҢА КОДЕКСІ: ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМДЫ ТАЛДАУ
Әлікжан Фетқұлов, Асель Ахметова
ЕСІРТКІНІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН
ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР
Владилен Татарян
КӨРНЕГІ КЕҢЕС ЖӘНЕ РЕСЕЙ ӘКІМШІЛІГІ ҒАЛЫМ ПРОФЕССОР
ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ БАХРАХТЫҢ ЕСКЕ АЛУЫ
АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY
Дидар Амантаева, Амир Сембеков
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Владимир Дятлов, Зауре Сальжанова
АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Гульнара Сраилова, Бахтыгуль Досмагамбетова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА
Татьяна Тарасова, Эвелина Гомонко, Оксана Котельникова
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ
И ПАССАЖИРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Виталий Теплов, Елена Исаенко, Эвелина Гомонко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Юрий Баймагамбетов, Борис Акшулаков, Болат Ералин, Кадыржан Альбазаров
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ғазиз Зұлхарнай
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ NEET-КАТЕГОРИИ
Гулчехра Сидикова
РАЗВИТИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАШЕЙ СТРАНЕ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE
Кайрат Бакишев
ДОПУСК К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ВОДИТЕЛЯ,
НЕ ИМЕЮЩЕГО ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ (СТ. 349 УК)
Булат Сейтхожин, Болат Сарсембаев
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ
И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Владилен Татарян, Ахметкали Шаймуханов
КОНЦЕПТУАЛЬНО НОВЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О НАРУШЕНИЯХ»: ОБЩИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
Аликжан Феткулов, Асель Ахметова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
Владилен Татарян
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО
АДМИНИСТРАТИВИСТА ПРОФЕССОРА ДЕМЬЯНА НИКОЛАЕВИЧА БАХРАХА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 5

CONTENTS

ЭКОНОМИКА • ECONOMY
Didar Amantaeva, Аmir Sembekov
FINANCIAL STABILITY OF A COMMERCIAL BANK AND METHODS OF ITS ASSESSMENT
Vladimir Dyatlov, Zaure Salzhanova
ANALYSIS OF THE SECTORAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN
Gulnara Srailova, Bakhtygul Dosmagambetova
ECONOMIC INTEGRATION OF EVALUATION ACTIVITIES — THE MAIN FACTOR
OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SECURITY OF KAZAKHSTAN
Tatyana Tarasova, Evelina Gomonko, Oksana Kotelnikova
ANALYSIS OF THE INTERRELATION OF CURRENT COSTS WITH THE RESULTS
OF ORGANIZATIONS PROVIDING SERVICES FOR TRANSPORTATION
OF CARGO AND PASSENGERS USING MARINE TRANSPORT
Vitaly Teplov, Elena Isaenko, Elizaveta Tarasova, Evelina Gomonko
IMPROVING MANAGEMENT OF SMALL-SCALE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
TOWARDS ACHIEVING THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Yuri Baimagambetov, Boris Akshulakov, Bolat Yeralin, Kadyrzhan Albazarov
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF PHYSICAL CULTURE
Gaziz Zulkharnay
PROBLEMS OF ORGANIZING WORK WITH NEET YOUTH CATEGORIES
Gulchekhra Sidikova
THE IMPORTANCE OF A MOTHER TONGUE IN OUR COUNTRY

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE
Kairat Bakishev
ADMISSION TO DRIVING A VEHICLE OF A DRIVER WHO DOES
NOT HAVE THE RIGHT TO DRIVE (ARTICLE 349 OF THE CRIMINAL CODE)
Bulat Seythozhin, Bolat Sarsembayev
FORMATION OF ANTI-CORRUPTION CONSCIOUSNESS
AND ANTI-CORRUPTION CULTURE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Vladilen Tataryan, Akhmetkali Shaimukhanov
CONCEPTUALLY NEW CODE OF THE KYRGYZ REPUBLIC
"ON VIOLATIONS": GENERAL STRUCTURE ANALYSIS
Alikzhan Fetkulov, Assel Akhmetova
SOME ISSUES RELATED TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR DRUG TRAFFICKING OFFENSES
Vladilen Tataryan
IN MEMORY OF THE OUTSTANDING SOVIET AND RUSSIAN ADMINISTRATIVIST
SCIENTIST PROFESSOR DEMYAN NIKOLAEVICH BAHRAKH
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus