• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Жаршысы №3 (70) 2023

Жаршысы

№3 (70)

Караганды - 2023


МАЗМҰНЫ


ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Лэйля Мусипова, Валентина Березюк
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ ҚҰРАЛЫ
РЕТІНДЕ
Ақбота Рымбай
ERP ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
Жаннат Сәлімова
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫН ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ ПРОЦЕСТЕРІ
Михаил Степанов, Анна Легостаева, Галина Филюк
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ЖОБАЛАРЫН БАСҚАРУ
КОНТЕКСТІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІ БАҒАЛАУ
Гүлнұр Сағатқызы Тапенова, Борян Богданова, Аяулым Әмірәлі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМДЕР ЭКОНОМИКАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҒЫЛЫМНЫҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ
Анна Цицина, Татьяна Хоменко
БАЙЕС ТЕОРЕМАСЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ

ФИЛОСОФИЯ • PHYLOSOPHY

Дулат Умбетов
ДАНЫШПАН ЖӘНЕ ТАЛАНТ ТҮСІНІКТЕРГЕ ПОСТМОДЕРНИСТІК ҚАЙТА ОЙЛАУ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Гүлсім Исабаева, Айман Шохинова
КЕШЕНДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ТҮЗІЛУ МЕХАНИЗМІ
Мержан Топашов
ИМАНЖАН ЖЫЛҚАЙДАРҰЛЫ ДАСТАНДАРЫ
Анеля Уалибекова
СТРЕСС ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ КҮРЕС СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ: ТӘСІЛДЕРІ, ӘДІСТЕРІ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Қайрат Бәкішев
АБАЙСЫЗ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ
ЖӘНЕ ДАМУ ТАРИХЫ
Сергей Бачурин, Адель Садвакасова
ЗАҢДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІП: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ
Зара Жукова, Олеся Мирошникова
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҒЫЛЫМДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ФАКТІЛЕРДІҢ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ
Алтын Сералина, Марина Умрихина
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТАНДАРТТАР
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІ
Лаура Шошаева, Арайлым Аманбаева
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ҚҰҚЫҚТЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ
Сергней Кламм
ОНЛАЙН ФОРМАТТА ҚОҒАМДЫҚ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ

СОДЕРЖАНИЕ


ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Лэйля Мусипова, Валентина Березюк
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Акбота Рымбай
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ
Жаннат Салимова
ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЗАХСТАНЕ
Михаил Степанов, Анна Легостаева, Галина Филюк
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Гульнур Сагатовна Тапенова, Боряна Богданова, Аяулым Әмірәлі
ТЕНДЕНЦИИРАЗВИТИЯ НАУКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Анна Цицина, Татьяна Хоменко
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕМЫ БАЙЕСА

ФИЛОСОФИЯ • PHYLOSOPHY

Дулат Умбетов
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ: ГЕНИЙ И ТАЛАНТ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Гулсим Исабаева, Айман Шохинова
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Мержан Топашов
ПОЭМЫ ИМАНЖАНА ЖИЛКАЙДАРУЛЫ
Анеля Уалибекова
РОЛЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Кайрат Бакишев
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕОСТОРОЖНЫХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Сергей Бачурин, Адель Садвакасова
ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Зара Жукова, Олеся Мирошникова
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ПРАВОВОЙ НАУКЕ
Алтын Сералина, Марина Умрихина
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Лаура Шошаева, Арайлым Аманбаева
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
Сергней Кламм
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 5

CONTENTS

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Leilya Mussipova, Valentina Berezyk
FINANCIAL REPORTING AS A TOOL FOR ASSESSING THE ACTIVITIES
OF AN ENTERPRISE IN THE DIGITAL ECONOMY
Akbota Rymbay
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE COMPANY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE ERP SYSTEM
Zhannat Salimova
PROCESSES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SECURITIES MARKET IN KAZAKHSTAN
Michael Stepanov, Anna Legostaeva, Galina Filyuk
ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY IN THE CONTEXT
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECT MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Gulnur Sagatovna Tapenova, Boryana Bogdanova, Ayaulym Amirali
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AT THE STAGE OF FORMATION OF THE
KNOWLEDGE ECONOMY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Anna Tsitsina, Tatiana Khomenko
DEVELOPMENT OF A DECISION-MAKING SYSTEM USING BAYES' THEOREM

ФИЛОСОФИЯ • PHYLOSOPHY

Dulat Umbetov
POSTMODERNIST RETHINKING OF CONCEPTS: GENIUS AND TALENT
ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY
Gulsim Issabaeva, Aiman Shokhinova
MECHANISM OF FORMATION OF COMPLEX COMPOUNDS
Merzhan Topashov
POEM BY IMANJAN ZHILKAIDARULI
Anelya Ualibekova
THE ROLE OF COPING STRATEGY IN STRESS PSYCHOLOGY: APPROACHES, METHODS

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Kairat Bakishev
THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION
ABOUT CARELESS CRIMINAL OFFENCES
Sergey Bachurin, Adel Sadvakasova
LAW AND ORDER: KEY ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
IN MODERN CONDITIONS
Zara Zhukova, Olesya Miroshnikova
THE CONCEPT AND ESSENCE OF LEGAL FACTS IN LEGAL SCIENCE
Altyn Seralina, Marina Umrikhina
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STANDARDS AND MECHANISMS FOR THEIR IMPLEMENTATION
Laura Shoshaeva, Arailym Amanbaeva
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A LEGAL CATEGORY
Сергней Кламм
PECULIARITIES OF ORGANIZING AND HOLDING PUBLIC EVENTS IN ONLINE FORMAT
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 


 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus