Вестник №4 (67) 2022

Вестник

№4 (67)

Караганда - 2022


МАЗМҰНЫ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Жанар Аубекерова, Елена Краснощекова, Қолқанат Қоңыртаева
ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІҢ МЫСАЛЫНДА ҚАЛАЛАРДЫ АВТОМОБИЛЬДЕУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ
Марьям Дабулова, Динара Салауатова
КӘСІПОРЫН САПАСЫ МЕНЕДЖМЕНТІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
Дәурен Исабеков, Динара Салауатова
КӘСІПОРЫНДАҒЫ БИЗНЕС-ЖОСПАРЛАРҒА ЖҮРГІЗІЛГЕН ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
МЕН КЕЗЕҢДЕРІ
Айман Коккозова, Лариса Третьякова
ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУЫН ЗЕРТТЕУ
Азиза Кошекова, Шынар Оразғалиева
СЫЗЫҚТЫҚ ТРЕНДТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП БОЛЖАМДАУ
Әйгерім Найзабекова, Нұриля Кучукова
ИНВЕСТИЦИЯ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ДРАЙВЕРІ РЕТІНДЕ
Данияр Тапин, Гульнара Сраилова, Гульнар Оспанова
ҚАЗАҚСТАНДА ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Мадина Медеуова
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕП
ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ
Нурлан Минжанов, Гаухар Минжанова, Олжас Смагулов
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАР
Гулчехра Сидикова, Гульсум Мукушева, Гульбану Аубакирова
TED МАТЕРИАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Қайрат Бәкішев
АБАЙСЫЗДА БІРЛЕСІП ЗИЯН КЕЛТІРГЕНІ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ РЕТТЕУ ТУРАЛЫ
Нұркен Жүнісбеков, Адель Сәдвақасова
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ЖАСАЛУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ ТУРАЛЫ
Іңкәр Мәжит, Болат Сарсембаев
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОНТРАБАНДАНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
Арман Майкенов, Владилен Татарян
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ІСТЕР ОРЫНДАРЫНДА
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ
Шолпан Тоғайбаева, Әмір Тоғайбаев, Әмина Қализатова
ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Ерғали Түзелбаев, Владилен Татарян
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЧАСКЕЛІК ПОЛИЦИЯ ИНСПЕКТОРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ
ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТІПТІ ҚОРҒАУ АЗАМАТТАРДЫҢ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУДЫҢ БАСТЫ ӨЛШЕМІ РЕТІНДЕ
АВТОРЛАРҒА АҚПАРАТ
4 № 4 (67) • 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Жанар Аубекерова, Елена Краснощекова, Колканат Коныртаева
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
Марьям Дабулова, Динара Салауатова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Даурен Исабеков, Динара Салауатова
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПЛАНОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Айман Коккозова, Лариса Третьякова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Азиза Кошекова, Шынар Оразғалиева
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ТРЕНДА
Айгерим Найзабекова, Нуриля Кучукова
ИНВЕСТИЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА
Данияр Тапин, Гульнара Сраилова, Гульнар Оспанова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Мадина Медеуова
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Нурлан Минжанов, Гаухар Минжанова, Олжас Смагулов
CОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ КАК СОСТАВНОЙ КОМПОНЕНТ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Гулчехра Сидикова, Гульсум Мукушева, Гульбану Аубакирова
ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ TED-КОНФЕРЕНЦИЙ

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Кайрат Бакишев
О РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ СОПРИЧИНЕНИЕ
Нуркен Жунисбеков, Адель Садвакасова
ОБ ОСНОВНЫХ СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Іңкәр Мәжит, Болат Сарсембаев
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Арман Майкенов, Владилен Татарян
ПРИНЦИПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Шолпан Тогайбаева, Амир Тогайбаев, Амина Кализатова
ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ергали Тузельбаев, Владилен Татарян
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА ПОЛИЦИИ РК КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ГРАЖДАН В ЕГО РАБОТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

CONTENTS

ЭКОНОМИКА • ECONOMY

Zhanar Aubekerova, Elena Krasnoshchekova, Kolkanat Kongyrtayeva
SOLVING THE PROBLEM OF AUTOMOBILIZATION OF CITIES ON THE EXAMPLE OF DEVELOPED COUNTRIES
Maryam Dabulova, Dinara Salauatova
CURRENT STATUS OF RESEARCH AND PROBLEMS
OF AUTOMATION OF ENTERPRISE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Dauren Isabekov, Dinara Salauatova
MAIN PRINCIPLES AND STAGES OF THE ANALYSIS BUSINESS PLANS AT THE ENTERPRISE
Aiman Kokkozova, Larisa Tretyakova
STUDY OF EMPLOYMMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Aziza Koshekova, Shynar Orazgaliyeva
FORECASTING USING LINEAR TREND
Aigerim Naizabekovа, Nurilya Kuchukova
INVESTMENT AS A KEY DRIVER FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN
Daniyar Tapin, Gulnara Srailova, Gulnar Ospanova
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC ASSESSMENT OF NATURAL RESOURCES IN KAZAKHSTAN

ПЕДАГОГИКА • PEDAGOGY

Madina Medeuova
PEDAGOGICAL INNOVATIONS AS A CONDITION
FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HIGHER SCHOOL TEACHERS
Nurlan Minzhanov, Gauhar Minzhanovа, Olzhas Smagulov
SOCIO-PEDAGOGICAL SKILLS AS AN INTEGRAL COMPONENT OF A FUTURE TEACHER
Gulchekhra Sidikova, Gulsum Mukusheva, Gulbanu Aubakirova
USING TED TALKS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ҚҰҚЫҚТАНУ • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • JURISPRUDENCE

Kairat Bakishev
ON THE REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR CARELESS JOINT INFLICTION OF HARM
Nurken Zhunisbekov, Adel Sadvakasova
ABOUT THE MAIN WAYS OF CRIMES IN THE SPHERE OF SHARED HOUSING CONSTRUCTION
Inkar Mazhit, Bolat Sarsembayev
THE IMPACT OF ECONOMIC SMUGGLING ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Arman Maykenov, Vladilen Tataryan
PRINCIPLES OF CIVIL SERVICE IN BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Sholpan Togaibayeva, Amir Togaibayev, Amina Kalizatova
THE CONCEPT OF PUBLIC SAFETY
Yergali Tuzelbaev, Vladilen Tataryan
PROTECTION OF PUBLIC ORDER IN THE FIELD OF ACTIVITY OF THE DISTRICT POLICE INSPECTOR
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, AS THE MAIN CRITERION FOR ASSESSING CITIZENS IN HIS WORK
INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Вложения:
Скачать этот файл (Вестник_№4_(67)_2022.pdf)Вестник_№4_(67)_2022.pdf4215 Кб

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus