• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Біздің курстар

COMPLETE және CASTLE жобалары бойынша ресурстық орталық

Курс - оқытудың интерактивті әдістері

Курстың ұзақтығы: 8 сағат – орыс тілінде.

Тіркелу телефондары: (7212)441568; +77017202746.

Курс тренері: Сидорова Наталья Владимировна, заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Курстың мақсаты - пәнді оқытудағы педагогикалық үрдісті талдаудың жүйелі тәсілдерімен, лекциялық, семинарлық (практикалық) сабақтарды дайындау және өткізу заңдылықтарымен, дидактикалық есептерді анықтау және оларды шешу жолдарын, сонымен қатар кредиттік оқыту технологиясы аясында әдістемелерді таңдаумен танысу.

Курстың міндеттері:

- педагогикалық жүйе ретінде пәндерді оқытудың теориялық негіздерін оқыту;

- негізгі дидактикалық категорияларды зерттеу;

- кредиттік технология кезінде ЖОО-да әр түрлі пәндерді оқыту әдістерін, құралдарын және формаларын оқу;

- кредиттік технологияда қолданылатын заманауи педагогикалық технологиялар мен инновациялық әдістемелерді оқу;

- кредиттік технология кезінде білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістерін оқу;

- заманауи оқытушының адамгершілік-психологиялық келбетін тәрбиелеу;

- білім алушылардың дайындық деңгейіне және оқыту мақсаттарына байланысты оқытудың оңтайлы стратегиясын жобалауды үйрету;

- кәсіби педагогикалық қызметтің жоғары деңгейін меңгеруге ұмтылысты дамыту.

Оқу модульдері:

 1. Коммуникативтік сипаттағы интерактивті әдістемелер
 2. Рөлдік сипаттағы интерактивті әдістемелер
 3. Топтық сипаттағы интерактивті әдістемелер

COMPLETE және CASTLE жобалары бойынша ресурстық орталық

Тренинг-Инфографика-коммуникацияның жаңа буыны

Тренинг ұзақтығы: 16 сағат (2 Күн) – орыс тілінде

Тіркелу телефондары: (7212)441568; + 77017202746

Курс тренері: Тарская Марина Николаевна

        Тренинг мақсаты - материалдық, қаржылық, ақпараттық ағындарды жылжыту саласында ақпараттық бейнелерді қолдану дағдыларын қалыптастыру.

        Тренингтің міндеттері:

        1.Даму тарихы және заманауи тұжырымдамалар мен инфодизайн әдістемелері бойынша білімді кеңейту.

        2.Есептік жобалауда сіздің визуалды ойлауыңыздың мүмкіндіктерін дамыту.

        3.Графиктердің, диаграммалар мен схемалардың әртүрлі типтерін зерттеу мәселелері мен қолданбалы есептердің әртүрлі типтерімен салыстыруды үйрену.

        4.Сіз бастапқы сандық көрсеткіштерді дискретті сапалық белгілерге түрлендіру дағдыларын меңгере аласыз, ал бастапқы сапалық белгілерді зерттелетін міндетке сәйкес сандық бейнелеу дағдыларын меңгере аласыз.

        5.Мәтіндік, типографиялық және графикалық әдістер мен параметрлерді пайдалана отырып, эмфаз тәсілдерін (басты бөлуді) қолдана білу және күрделі визуалды бейнелерді ауызша сипаттай білу.

            Оқу модульдері:

    1 Модуль. Инфографика мен деректерді визуалдандыруға кіріспе

    2 Модуль. Құрал-саймандар

    3 Модуль.  Инфографика  дизайны

    4 Модуль. Инфографика. Қолданбалы және практикалық дағдылар

         Оқыту нәтижелері:

         - ойлау мәдениетін меңгеру; ақпаратты қабылдау, талдау, жалпылау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын білу;

         - нарықтық жағдайды талдау, өнімнің тұрақты бәсекелестік артықшылығын қамтамасыз ету үшін ақпаратты түрлендіру тәсілдерін моделдеу;

         - графиктердің, диаграммалардың, визуалды символдар мен логотиптердің әр түрлі түрлерін жобалау мен жасаудың практикалық дағдыларын меңгеру.


COMPLETE және CASTLE жобалары бойынша ресурстық орталық

Курс -Тауартану сараптамасы

Курстың ұзақтығы: 40 сағат (10 күн) – орыс тілінде.

Тіркелу телефондары: (7212)441568; +77017202746.

Курс тренері: Исабаева Гульсим Мақсұтқызы, х. ғ. к., химик және тауар сапасы бойынша менеджер

       Курстың мақсаты - объектінің классификациялық тиістілігін, оның нақты жай-күйін және өзгеру себептерін анықтау мақсатында оның тауарлық сипаттамаларына зерттеу жүргізуде тауартанушылар сарапшыларының арнайы танымдарын арттыру.

       Курстың міндеттері:

       - тауардың бір түрге (топқа, модельге) тиесілігі

       - тауардың нақты сипаттамаларының сәйкестігі/сәйкес келмеуі

       - қаптаманың нормативтік деректерге сәйкестігі/сәйкес келмеуі

       - пайдалану шарттарының бұйым паспортында көрсетілген пайдалану жөніндегі нұсқауларға сәйкестігі/сәйкес келмеуі

       - өнім сапасының нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігі/сәйкес келмеуі

       - объектінің нарықтық бағасын және оның нақты жай-күйінің құнын белгілеу

       - сапасыз өнім дайындауға әкеп соққан кәсіпорындардың шаруашылық қызметін бұзу

        Оқу модульдері:

       1 Модуль. Шаруашылық-тұрмыстық тауарлар

(пластмасса, металл, керамикалық және шыны ыдыс)

       2 Модуль. Киім-аяқ киім тауарлар тобы

(тігін, трикотаж және мамық-үлбір бұйымдары мен аяқ киім)

       3 Модуль. Зергерлік бұйымдар (табиғи тастар, алтын және күміс әшекейлер)


COMPLETE және CASTLE жобалары бойынша ресурстық орталық

Курс - Сандық сауаттылық

Курстың ұзақтығы: 8 аудиториялық сағат

қазақ және орыс тілдерінде

Тіркелу телефондары: (7212)441568; +77017202746.

Курс тренерлері: Цицина Анна Сергеевна - аға оқытушы

Сатымбекова Саида Базарбаевна - аға оқытушы

    Курстың мақсаты - халықты базалық біліммен, іскерлікпен және базалық ақпараттық-коммуникациялық құралдармен жұмыс істеу дағдыларымен қамтамасыз ету.

        Курстың міндеттері:

        - дербес компьютермен, ноутбукпен, смартфонмен және планшетпен жұмыс істеуге, сондай-ақ интерфейспен, бағдарламалармен, файлдармен және папкалармен жұмыс істеу дағдыларына үйрету;

        - перифериялық құрылғылармен жұмыс істеу дағдыларына үйрету;

        - бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдыларына, сондай-ақ іздеу алгоритмі, мәтінді тез теру дағдыларына үйрету, Интернет желісінде жалпыға қолжетімді ақпаратты қарау және көшіру;

        - негізгі офистік бағдарламаларды (мәтіндік редакторлар, электрондық  кестелер, мәліметтер базасы, презентациялар және т. б.) қолдану дағдыларына үйрету;

         - әр түрлі мессенджерлерді, әлеуметтік желілерді, электрондық поштаны және т. б. пайдалану дағдыларына үйрету.;

        - компьютерлермен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу кезінде Интернет желісінде қауіпсіз жұмыс істеу және құпиялылық дағдыларына үйрету, соның ішінде дербес деректерді қорғау.


COMPLETE және CASTLE жобалары бойынша ресурстық орталық

Тренинг-коммуникативтік құзыреттілік

Тренингтің ұзақтығы: 16 сағат (2 Күн) – орыс тілінде.

Тіркелу телефондары: (7212)441568; +77017202746.

Курс тренері: Косе Жанна Комековна, э.ғ. к., бизнес-тренер, Professional manager, Professional Certified Coach ICU, нейрографика маманы.

Коммуникативтік құзыреттілік тренингі тыңдаушылардың коммуникативтік мәдениетін және олардың кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған.

Тренинг мақсаты: өмір мен бизнестегі әріптестермен өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру.

Тренингтің міндеттері:

 1. Қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында байланыс орнату мүмкіндіктерін кеңейту;
 2. Эмпатияға, мимиканы, дене қозғалу тілін түсіну қабілетін дамыту;
 3. Басқа адамдарды, өзін, сондай-ақ адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасты түсіну дағдыларын пысықтау;
 4. Тиімді тыңдау дағдыларын меңгеру;
 5. Сенімді сөйлеу дағдыларын дамыту;
 6. Шығармашылық қабілеттер ауқымын кеңейту;
 7. Өз көзқарасын дәлелдеу, өз мүдделерін қорғау;
 8. Қатысушыларға мәселені бағдарлауға үйрету;
 9. Шешім қабылдау дағдыларын дамыту және кеңейту, ымыраға келу;
 10. Өзін-өзі тану процесін жандандыру.

Курсты меңгеру нәтижесінде тыңдаушы:

- іскерлік қарым-қатынастың түрлері, функциялары және принциптері;

- қарсылықтар табиғатына;

- түрлі коммуникативтік техникаларды қолдану нұсқалары.

Курсты меңгеру нәтижесінде тыңдаушы:

- вербалды және вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктерін түсіну ; ;

- аргументтерді қолдану және контраргумменттерді дұрыс құру;

- қарым-қатынаста әріптестің эмоционалдық жағдайын түзету.

Курсты меңгеру нәтижесінде тыңдаушы дағдыларды меңгереді:

- вербалды және вербалды емес сигналдарды "оқу" ;

- дәлелдер мен сенімдер, қарсылықтарды жеңу;

- шағын сөйлесуді бастау және қолдау;

- қарым-қатынастағы әріптестің эмоционалдық жағдайына әсер ету.

Курстың мазмұны

1 Модуль. Табысты коммуникацияның негіздері.

2 Модуль. Контактіні орнату.

3 Модуль. Коммуникативтік техника

4 Модуль. Ұсыныс жобасы

5 Модуль. Сұрақтарға жауаптар және қарсылықтарды жеңу.

Тыңдаушылар курс бөлімдерінің тізбесіне сәйкес жаттықтырушымен өздерін қызықтыратын сұрақтарды жеке түрде талқылауға мүмкіндігі бар.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus