• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандықтың коды:

  8D04101

  Мамандықтың атауы:

  Экономика

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

 • 01.09.2020 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын докторанттар контингенті
  8
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын докторанттар
  8
  Ақылы түрде білім алатын докторанттар
  0

  8D04101 «Экономика»
  8D04101 «Экономика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мазмұнын келесідей пәндер құрайды: «Экономикалық зерттеулер әдіснамасы», «Экономиканың инновациялық дамуы», «Экономиканы жаңғырту және кеңістіктік даму» және т.б.
  Бұл басқарушылық шешімдерді қабылдау, Қазақстан Республикасында экономикалық реформаларды жүргізу, елдің экономикалық даму бағыттарына қатысты, экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінде, бизнес пен басқарудың экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және коммуникациялық аспектілерінде құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жалпы ғылыми әдістеме, логика және ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысты меңгеру дағдыларына ие болуға, дербес ғылыми-зерттеу және эксперименталды-зерттеу жұмысын жүргізуге, басқарушылық шешім қабылдау әдістерін пайдалануға, елдің экономикалық даму бағыттарын болжамдауға, әлеуметтік жауапты көшбасшыны, бизнесті басқару саласындағы сарапшыны қалыптастыруға, педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға, оқу-тәрбиелік жағдайды талдауға, педагогикалық мәселелерді анықтау мен шешуге мүмкіндік береді.
  Докторантурада білім алу мерзімі – 3 жыл. Білім алу формасы – күндізгі.
  PhD докторантурасының білім беру бағдарламалары экономика саласында жоғары білім деңгейі, біліктілігі, дағдылары мен құзыреттілігі бар ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған білім беру, әдістемелік және зерттеу іс-әрекетінің күшейтілген интеграциясына негізделген.
  Докторантураның іргелі білім беру бағдарламасының негізін авторлық курстар, профессорлық ғылыми семинарлар, шетелдік профессорлар дәрістері, белгілі ғалымдар мен тәжірибе қызметкерлерінің мастер-кластары құрайды.
  Ғылыми және қолданбалы зерттеулер Қазақстанның жетекші ғалымдарының ғылыми мектептері шеңберінде жүргізіледі.
  Ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің нәтижелі жүзеге асырылуына «Жаңа экономика және жүйелік талдау», «Экономикалық және құқықтық зерттеулер» ғылыми-зерттеу институттарының әрекет етуі, сонымен қатар «ҚҚЭУ – өңірлік даму институты» ғылыми консорциумының, мамандандырылған оқу, зерттеу лабораториялары мен кабинеттерінің әрекет етуі ықпал етеді.
  Стратегиялық әріптес ретінде университеттің тұрақты бағдарлары ғылыми және шығармашылық зерттеулерде біздің корпоративті әріптестеріміздің сенімді желісін қалыптастыруға мүмкіндік берді: бұл қаржы-несие жүйесінің мекемелері, мемлекеттік басқару саласының департаменттері мен мекемелері, түрлі мекшік формасындағы кәсіпорындар, колледждер және т.б.
  Бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асырудағы, академиялық мобильділікті арттырудағы ғылыми іс-сапарларды ұйымдастырудағы негізгі әріптес-ЖОО болып келесілер табылады: Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Еуропаның зерттеу институты, Германия, Инновациялық менеджмент Институты, Германия, Сент-Иштван университеті, Венгрия, Краков экономикалық университеті, Польша, Св. Кл. Охридский атындағы Софиялық университет, Болгария, Сантьяго де Компастела университеті, Испания және т.б


  Бағдарлама дәрежесі: 8D04101 «Экономика» мамандығы бойынша бейіні бойынша докторы
  Дәреже және мерзім

  Бірлік дәреже (бір университет)

  (185 ECTS – кредиттері/ 75 каз. кредиттері)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА)
  http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 3 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
  Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 3 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 8 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 8 деңгей
 • A) Мақсаты
  • 8D04101 «Экономика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты болып білікті жоғарғы буын менеджерлері мен заманауи басқару жүйесінің жағдайы мен келешегін зерттеушілерді даярлау табылады
  • Табысты түлектер:
   - аталмыш саладағы зерттеу барысын жүйелік түсіну, аталмыш салада қолданылатын зерттеу ептіліктері мен әдістеріне қатысты шеберлікті көрсетуі тиіс;
   - ғылыми зерттеудің кешенді үдерісін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және түзету енгізуі тиіс;
   - өзіндік зерттеулермен мемлекеттік және жергілікті басқарудың ұлттық және халықаралық деңгейінде басылымға шығарылатын ғылыми сала шекарасын кеңейтуге өз салымын енгізуі тиіс;
   - мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында жаңа және күрделі идеяларды талдап, бағалап, синтездеуі тиіс;
   - өз білімі мен жетістіктерін әріптестері, ғылыми қауымдастық пен қоғамға хабарлауы тиіс;
   - мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесінің біліміне негізделген қоғамның дамуына ықпал етуі тиіс.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән /пән аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Базалық пәндер: Экономикалық зерттеулер әдіснамасы.
  • Профильдік пәндер:
  • Басқарудағы математикалық модельдер; Статистикалық талдау және модельдеу, Экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу; Еңбек нарығының қазіргі заманғы мәселелері және халықты жұмыспен қамту; Экономиканың инновациялық дамуы; Ғылыми сиымдылықты экономиканы қалыптастыру; Экономиканы жаңғырту және кеңістіктік даму; Экологиялық қауіпсіздік және экономикалық өсім.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • «Экономика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын іске асыру барысында оқу жоспарларының модульдік қағидасына, есепке алу бірліктері жүйесін (кредиттер) және сәйкес білім беру технологияларын пайдалануға негізделген білім беру үдерісін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыт
  • Бейіні бойынша докторантура
  • 4.Ерекшеліктері
  • 8D04101 «Экономика» мамандығының түлектері кәсіптік қызметтің келесі түрлерін іске асыруға бағдарланған:
   Түлектердің кәсіптік әрекет ету саласы болып ұлттық экономика, әлеуметтік сала, қызмет көрсету саласымен бизнес саласының және т.б. ғылыми бағыттары табылады.
   «Экономика» мамандығы бойынша бейіні бойынша докторларының кәсіптік әрекет ету объектілері болып ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындардың, бизнес құрылымдар, ұйымдар мен ведомстволардың өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-басқару, маркетингтік, қаржы-аналитикалық қызметтері.
   «Экономика» мамандығы бойынша PhD докторларының кәсіптік әрекет ету түрлері болып өндірістік-басқарушылық, ғылыми-зерттеу, педагогикалық бағыттар табылады
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • жоғарғы оқу орындары; ғылыми іс-әрекет; ғылыми-зерттеу орталықтары; сараптамалық мекемелер
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Докторантурадан кейінгі бағдарламалар
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Білім беру үдерісінде оқытудың инновациялық формалары кеңінен қолданылады (іскерлік ойындар, кейстер, тәжірибе орнында сабақтар өткізу, дебаттар, дөңгелек столдар, пікір-таластар, әдебиетке шолу, жеке және топтық жобалар)
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; шептік аттестация (кейс жазу); ДЭЗЖ есептерін, өндірістік тәжірибені өту жайлы есептерін, қорғау; шетелдік ғылыми тәжірибе (есеп), қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, докторлық диссертацияны қорғау)
 • E) Бағдарламалық құзыреттіліктер
  • 1.Жалпы құзыреттіліктер
  • Бағдарлама үшінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл үшінші цикл бітірушілерінің жалпы (негізгі дағдылар ретінде танымал) құзыреттіліктерін қамтиды.
   Төменде ұсынылған құзыреттіліктер аталмыш бағдарламаның жиынтық және оған тән құзыреттіліктерді білдіреді:
   МК1 - ғылымның дамуындағы парадигмалардың ауысуы мен негізгі даму кезеңдері жайлы, жаратылыстану ғылымдарының (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндік, дүниетанымдық, әдістемелік ерекшелігі жайлы көрініске ие болу;
   МК2 – Ғылыми экономикалық мектептер, олардың теориялық және тәжірибелік әзірлемелері, экономика және басқару саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары жайлы көрініске ие болу;
   МК3 - ғылыми әзірлемелерді тәжірибелік іс-әрекетке енгізу тетігі, ғылыми қауымдастықта өзара әрекеттесу нормалары, зерттеуші-ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы жайлы көрініске ие болу;
   МК4 - жаһандану мен интерұлттандыру жағдайында отандық ғылым дамуының замануи қарқыны, бағыттары мен заңдылықтары, ғылыми таным әдістемесін түсіну, экономика және басқару саласында әлемдік және қазақстандық ғылымның даму бағыттары және заңдылықтарына қатысты әдістемені көрсету;
   МК5 - ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін түсіну және қабылдау;
   МК6 - ғылыми коммуникацияны және халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін жетік білу;
   МК7 - ғылыми зерттеу үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыра білу;
   МК8 - зерттеу саласындағы түрлі теориялық тұжырымдарды талдау, бағалау және салыстыра білу, қорытынды жасап, түрлі көздерден әдебиеттерді өңдей білу;
   МК9 - заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми зерттеуді жүргізе алу, өзіндік жаңа ғылыми идеяларды генерациялау, өз білімі мен идеяларын ғылыми таным шекараларын кеңейте отырып, ғылыми қауымдастыққа хабарлау;
   МК10 - заманауи зерттеу әдістемесін таңдап, тиімді пайдалана білу;
   МК11 - түрлі теориялар мен идеяларды талдау, бағалау және салыстыру дағдысына ие болу, аналитикалық және эксперименталды ғылыми іс-әрекетті жүзеге асыру, ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетке жауапты әрі шығармашылық қатынасты таныту;
   МК12 - шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдар, конференциялар мен семинарлар, ғылыми шаралар, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу және бұқаралық сөз сөйлеу ептілігіне ие болу;
   МК13 - зерттеу нәтижелерін жоспарлау, үйлестіру, болжамдау, экономикалық сипаттағы ғылыми зерттеу үдерістерін жүзеге асыру дағдысына ие болу;
   МК14 - зерттеу саласын жүйелік түсіну және таңдалған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсету, көшбасшылық басқару және ұжымды басқару дағдысына ие болу;
   МК15 – заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдаланумен ғылыми ақпаратты беру және патенттік іздеу, ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге меншікті интеллектуалды қорғау дағдыларына ие болу;
   МК16 - ақпараттық ағындардың жылдам жаңаруы және артуы жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекет саласында білікті болу;
   МК17 - теориялық-эксперименталды ғылыми зерттеу жүргізуде, теориялық-қолданбалы мәселелерді шешуде, сәйкес саладағы мәселелерді кәсіби және жанжақты талдауда білікті болу;
   МК18 - адами ресурстарды басқару және тұлғааралық байланыс, мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау, ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасау, тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде білікті болу.
  • 2.Спецификалық (кәсіби) құзыреттіліктер
  • КҚ1 – экономика саласында зерттеу техникасының сәйкес әдіснамасын таңдау және оны дұрыс пайдалануға даяр болу;
   КҚ2 – экономика саласында зерттеу мақсаттарын алға шығаруда тиімді жобалық менеджментті қолдануға даяр болу;
   КҚ3 – экономика саласында зерттеулерді әзірлеуге даяр болу;
   КҚ4 – экономика саласында зерттеу нәтижелерін конструктивті қорғауға даяр болу;
   КҚ5 – терең экономикалық білімді көрсетуге даяр болу;
   КҚ6 – экономиканың келешегі бар салаларында ғылыми зерттеулер өткізуде терең экономикалық ғылымды интерпретациялауға даяр болу;
   КҚ7 – экономикада және ұқсас салаларда білімді генерациялауға және абстрактілі және креативті ойлауды, экономикалық шешімдерді әзірлеуде оригиналдылықты талап ететін мәселелерді шешуге даяр болу;
   КҚ8 – әлеуметтік-экономикалық маңыздылық жайлы ақпаратқа ие болып, тұрақты әлеуметтік-экологиялық-экономикалық дамуды қамтамасыз ету тетіктерін пайдалану тиімділігі жайлы қорытынды қалыптастыру;
   КҚ9 – жер қойнауының оңтайлылығына қатысты табиғи ресурстарды үнемді және қауіпсіз пайдалану әдіснамасына ие болу;
   КҚ10 – экономика саласында ақпаратты алу және салыстыру жүйелілігін көрсетуге қабілетті болу;
   КҚ11 – экономика мамандығының сәйкес бағдарламалары мен оқу-әдіснамалық материалдарын қолдана отырып, ЖОО-да экономикалық пәндерді оқытуға дайын болу;
   КҚ12 – әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларын сындық тұрғыдан бағалауға және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу мен негіздеуге қабілетті болу;
   КҚ13 – әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар жайлы отандық және шетелдік статистика мәліметтерін талдауға, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру қарқындарын айқындауға қабілетті болу;
   КҚ14 – типтік әдістемелер мен әрекет етуші нормативті-құқықтық база негізінде шаруашылық етуші субъектілердің іс-әрекетін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті болу;
   КҚ15 – жоспардың экономикалық тарауларын орындауға, оларды негіздеп, ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес олардың жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті болу;
   КҚ16 – экономикалық үдерістер мен құбылыстарды сипаттау, стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді қалыптастыру, алынған нәтижелерді талдау қабілеттілігін көрсету
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
   Білікті болу:
   ақпараттық ағындардың жылдам жаңаруы және артуы жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекет саласында;
   теориялық-эксперименталды ғылыми зерттеу жүргізуде, теориялық-қолданбалы мәселелерді шешуде, сәйкес саладағы мәселелерді кәсіби және жанжақты талдауда;
   адами ресурстарды басқару және тұлғааралық байланыс, мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау, ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасау, тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде;
   мамандарды жоғары оқу орындарында даярлауда;
   ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасау, тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде білікті болу.
 • Пән атауы: «Экономикалық зерттеулер әдіснамасы», 3 кредит / 5 ECTS
  • БМЖС сәйкес «Экономикалық зерттеулер әдіснамасы» 8D04101 - «Экономика» мамандығы бойынша докторантура деңгейінде оқытылатын базалық пән болып табылады.
   Курстың мақсаты – докторанттардың ғылыми ойлау әдіснамасын меңгеріп, ғылыми жұмыстарды жазу дағдысын жетілдіріп, білімдерін сындық тұрғыдан талдау негізінде экономикалық іс-әрекеттің түрлі салаларын зерттеу тәжірибесінде шығармашылық қолдану.
   Курстың міндеттері:
   - экономикалық зерттеулер жүргізудің әдістемелік және әдіснамалық тәсілдемелерін зерттеу;
   - алға қойылған мәселені талдау есебінен зерттеу процесінің құрылымы мен кезеңдерін анықтау;
   - зерттеу жүргізудің негізгі әдістерін тереңнен зерттеу және соның негізінде тұжырымдамаларды және сараптамалық құралдарды қолдану негізінде дербес баға беру дағдысына ие болу;
   - зерттеудің аналитикалық базасы болып табылатын ақпараттық қайнар көздермен жұмыс дағдысын үйрету;
   - ғылыми және тәжірибелік материалды тереңнен және сындық тұрғыдан талдауға негізделген ұсыныстарды әзірлеуге қабілеттілікті дамыту;
   - дербес жүргізілген ғылыми зерттеуді әзірлеу және үлгілеу процесінде аралық және түпкілікті нәтижелер шеңберінде авторлық бағдарды жалпылау.
   Аталмыш пәнді зерттеу объектісі болып ғылыми салада теориялық және практикалық іс-әрекетті ұйымдастыру мен қалыптастыру қағидалары, әдістері, ережелерінің жүйесі.
   Аталмыш пәнді оқыту әдістері: талдау және синтез, салыстыру, абстрактілеу, нақтылау, жалпылау, модельдеу.
   Аталмыш курсты оқыту нәтижесі болып келесі құзыреттіліктер табылады:
   - ғылыми талдау әдістерін меңгеру;
   - мәселені айқындау және қалыптастыру қабілеттілігіне ие болу;
   - талдамалық материалды негізді түрде және сауатты қолдану;
   - зерттеу жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін шығармашылық және тиімді пайдалану;
   - тәжірибелік тұрғыдан маңызды ұсыныстар алу мақсатында алынған нәтижелерді сауатты сараптау қабілеттілігі.
   Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Эконометрика, Математикалық модельдеу, Философия, Логика, сонымен қатар педагогикалық және зерттеу тәжірибесі.
   Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д.,профессор Әлімбаев А. А.
 • Басқарудағы математикалық модельдер3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Басқарудағы ақпараттық технологиялар, Экономикадағы ақпараттық жүйелер.
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және басқару міндеттерін қалыптаастыруда тәжірибелік дағдыларда қолданылатын математикалық әдістерді қолдану, математикалық модельдерді қалыптастыру, есептеу нәтижелерін талдаудың теориялық негіздерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық жүйелерді модельдеудің негізгі түсініктері. Баланстық модельдер: көп салалы экономиканың Леонтьев моделі; Сауданың сызықтық моделі; Еңбек ресурстарын жоспарлау. Эконометрикалық модельдеу. Қорларды басқару модельдері. Вильсон моделі. Желілік жоспарлау және басқару модельдері. Жаппай қызмет көрсету жүйелерінің математикалық модельдері. Имитациялық модельдеу. Басқаруды сызықтық оңтайландыру модельдері. Өндірушілер іс-әрекетін модельдеу. Басқарушылық шешім қабылдау үшін ойындық модельдер.
  • Күтілетін нәтижелер: оңтайлы басқарушылық шешімді табу үшін заманауи ақпараттық технологияларды және зерттелген модельдерді тәжірибеде қолданудың дағдысына ие болу және басқарушылық шешімдерді әзірлеу барысында қолданылатын математикалық модельдердің негізгі түрлерін білу.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • Статистикалық талдау және модельдеу 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық ғылым теориясы, Экономикалық зерттеулер әдіснамасы, Заманауи экономикада бәсекеқабілеттілікті бағалау әдіснамасы
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: шешім қабылдау және әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдау үшін экономикалық мәліметтерді жүзеге асыру бойынша шараларды келістіруге болатын экономико-математикалық, эконометркиалық, статистикалық талдау әдістерінің көмегімен экономиканың модельденуін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: курс мәліметтерді талдаудың статистикалық әдістерін, сапаны басқару әдістерін, эконометрикалық және имитациялық модельдеу әдістерін, стохастикалық шекаралық талдау әдістерінің зерттелуін қамтиды.
  • Күтілетін нәтижелер: докторант статистикалық және эконометриялық модельдеудің негізгі түрлерін, өндірістік көрсеткіштерді талдаудың параметриялық әдістерін білуі тиіс; нақты мәліметтерді статистикалық талдау үшін оларды тәжірибеде қолдана алуы тиіс; статистикалық бағдарламалық қамсыздандыру көмегімен бизнес-мәселелер мен зерттеу міндеттерін шешу дағдысына ие болуы тиіс.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • Экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық ғылым теориясы, Экономикалық зерттеулер әдіснамасы, Заманауи экономикада әлеуметтік даму теориясы және әдіснамасы
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: Пән экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу әдісін тереңнен зерттеуге арналған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнім бойынша және сметалық қаржыландырудан түпкілікті нәтижелер бойынша басқаруға және бюджет қаражаттарын бөлудің жаңа жүйесі мен бақылаудың жаңа жүйесіне көшу, мұндай жағдайда нәтиже ретінде тек қаржылық есептілік ғана емес, сонымен қатар бюджет қаражаттарын алушылар мен бөлушілер іс-әрекетінің түпкілікті іс-әрекеті туралы есептілік қарастырылады.
  • Күтілетін нәтижелер: Докторанттардың аталмыш пәнді оқуы оларға экономиканың қоғамдық секторында басқарудың мазмұны мен ерекшеліктерін меңгеруге, бюджеттік шығындар мен қол жеткізілген нәтижелер арасында, бағдарламаны іске асырудың күтілетін нәтижелері мен оған талап етілетін ресурстар арасында өзара байланысты орнатуға мүмкіндік береді, қоғамдық сектордың ресурстарын басқарудың негізгі түсініктерін туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді: ресурстар, процесс, өнім, нәтиже (аралық және түпкілікті), тиімділік (немесе үлестік шығындар, өнімділік), мониторинг көрсеткіші, мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес шығындардың бәсекелес баптары арасында бюджет қаражаттарын тиімді бөлу әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Притворова Т.П.
 • Еңбек нарығының қазіргі заманғы мәселелері және халықты жұмыспен қамту 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: ғылыми зерттеулер ұйымдастыру және жоспарлау, қазақстандық экономиканың қазіргі мәселелері, әлеуметтік экономика
  • Постреквизит: Ғылыми-зерттеу жұмыстары, докторлық диссертация бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: еңбек нарығының мәні, теориялық білімдерін меңгеру, оның ерекшеліктері, жұмыспен қамту процестерін бағалау саласындағы дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек нарығы. Еңбек нарығының сегменттеуі. Кейнстік жұмыспен қамту саясаты және әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы. Неолиберальды жұмыспен қамту саясаты. Постиндустық қоғамда еңбек нарығын мемлекеттік реттеу мәселелері. Халықты жеке және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты азаматтардың қызметі ретінде жұмысқа орналастыру. Еңбек нарығындағы мобильділік. Аймақтық еңбек нарығы: қалыптасу және даму. Еңбек нарығын талдау және бағалау. Еңбек нарығын модельдеу және болжау Жұмыспен қамту саясаты белсенді және пассивті. Жұмыспен қамтудың белсенді бағдарламаларын және еңбек нарығының қажеттіліктерін құрылымдау.
  • Күтілетін нәтижелер: қазіргі еңбек нарығының теориясының негіздерін білу; Еңбек нарығын экономикалық талдаудың маңызды әдістеріне ие; еңбек нарығының динамикасындағы өзгерістерді оның барлық сегменттерінде басқару тәжірибесіне қатысты анықтау және дұрыс түсіну.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Притворова Т.П.
 • Экономиканың инновациялық дамуы 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық ғылым теориясы. Экономикалық зерттеулер әдіснамасы. Заманауи экономикада бәсекеқабілеттілікті бағалау әдіснамасы
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: докторанттарда елдің бәсекеқабілеттілігі мен индустриалды-инновациялық дамуын арттыру факторы ретінде ұлттық және әлемдік экономикадағы ұлттық инновациялық жүйелердің қалыптасу және дамуының теориялық және әдіснамалық базасын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инновациялық экономиканы қалыптастырудың теориялық негіздері. Инновациялық әлеуетті зерттеу және қалыптастырудың әдіснамалық тәсілдемелері. Инновациялық әлеуетті талдау әдістері және пайдаланылуын бағалау. Инновациялық орта және экономикалық қатынастар жүйесіндегі оның орны. Инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту ерекшеліктері. Технологиялар нарығының қалыптасуы және дамуы. Қазақстан өнеркәсібі дамуының инновациялық моделін қалыптастыру. Инновациялық әлеуетті дамытудың ұйымдық-экономикалық тетігі.
  • Күтілетін нәтижелер: ұлттық инновациялық жүйені анықта ужәне реформалаудың негізгі теориялық түсініктерін меңгеру және дамыту; ұлттық экономикалық жүйелердің циклдық дамуында Қазақстанның инновациялық белсенділігінің артуымен байланысты негізгі мәлелерді айқындау.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Сальжанова З.А.
 • Ғылыми сиымдылықты экономиканы қалыптастыру 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: ғылыми зерттеулер ұйымдастыру және жоспарлау, Қазақстан экономикасының қазіргі мәселелері, Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігі
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертация бойынша жұмыс
  • Мақсаты: оны одан әрі дамыту үшін бәсекеге қабілетті ұлттық білімге негізделген экономиканы қалыптастыру және практикалық ұсынымдар әзірлеу үшін теориялық және әдіснамалық тәсілдерді зерттеу және жоғары технологиялық өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін.
  • Курстың қысқаша сипаты: жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың, өндіріс түріне айқындау, өндірістік циклды ұйымдастыру кәсіпорындарының өндірістік құрылымы. негізгі және айналым активтерін қалыптастыру, капитал пайдалану, табыстар мен жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың кәсіпорындарының пайданы алу және тарату. өндіру және сату жоспарлап жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістерді, бизнес кәсіпорындарының стратегиясын әзірлеу. өндірістік шығындардың қалыптасуы, өндіріс құны, технологиялық қажетсінетін салалардың кәсіпорындарының баға саясаты. Еңбек жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың кәсіпорындарындағы экономика, іріктеу және сұрақтар өнімділігін арттыруға ынталандыру, жұмыс, жұмыс ұйымдастыру, еңбекақы төлеу жүйесін оларды priѐm. жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың кәсіпорындарын инвестициялық және инновациялық қызметі. жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызмет. жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін салалардың басқару процестерін ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: негізгі экономикалық көрсеткіштердің деңгейі, құрылымы мен динамикасын бағалау негізінде жоғары технологиялық кәсіпорындарды негізгі мәселелерін диагностикалау мүмкіндігі болуы, және іс жүзінде басқару шешімдерін қабылдау үшін қорытындылар пайдалануға; Иеленетін: дағдылар жүйелі көзқарас және экономика және басқару мәселелері жүйелі талдау, жоғары технологиялық өндірістерді дамыту үшін болашағы мен қазіргі заманғы ғылыми-теориялық негізде олардың ескере отырып қалыптастыру, барабар экономикалық жағдайлар, ұйымдастырушылық және экономикалық механизмдері.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Сальжанова З.А.
 • Экономиканы жаңғырту және кеңістіктік даму 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық зерттеулер әдіснамасы, Басқарудағы математикалық модельдер
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: ҚР ғаламдық бәсекеқабілеттілігін арттыру мақсатында экономиканың кеңістіктік дамуын жаңғырту мәселелерн зерттеу, экономиканың кеңістіктік дамуындағы инновациялық аспект, жеделдетілген экономикалық өсім және экономика құрылымы өзгеруі үшін өңірлер ресурстарының тиімділігін арттыру бағыттары, өңірлердің кеңістіктік дамуындағы табиғат пайдалану экономикасының орны, ел экономикасының кеңістіктік дамуындағы мемлекеттік реттеу тетіктерін білу.
  • Күтілетін нәтижелер: оқытылатын пән бойынша магистратурада алынған білімді тереңдету, зерттелетін мәселе саласында дербес шығармашылық ойлау дағдысын дамыту, тақырыптың түрлі сұрақтарын талқылау қабілеттілігін дамыту, зерттеу мәселесі бойынша мамандар дүниетанымын қалыптастыру.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Сихимбаев М.Р.
 • Экологиялық қауіпсіздік және экономикалық өсім 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық зерттеулер әдіснамасы, Басқарудағы математикалық модельдер
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: отандық және шетелдік ғылымның теориялық ережелері мен тәжірибелік зерттеулері негізінде заманауи экономикадағы экономиканы жаңғырту және өндірісті экологияландыру жүйесіндегі іс-әрекет саласына қатысты білімді меңгеру. Осындай сипаттамаларды зерттеу заманауи жағдайда экономиканы жаңғырту және өндірісті экологияландыруды дамыту мәні мен қарқынын бағалауға мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстанның өндісін экологиялау есебінен экономиканы жаңғыртудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Елдегі экономика мен экологияның заманауи жағдайы. Табиғи ортаның «ассимиляциялық әлеуеті» және оның экономикалық бағалануы. Эстерналиялық әсерлер. Экстерналиялық шығындар және «ассимиляциялық әлеуетке» меншік. Табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру.
  • Күтілетін нәтижелер: экономиканы жаңғыртудың теориялық-әдіснамалық негіздерін негіздеу, зерттелетін салада шығармашылық ойлау дағдыларын дамыту, тақырыптың түрлі мәселелерін талқылау қабілеттілігіне ие болу, зерттеу тақырыптары бойынша PhD менеджерлерінің объективті дүниетанымының қалыптасуын қамтамасыз ету.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Сихимбаев М.Р.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus