Новая экономическая политика – основа устойчивого развития региона. Том 2

Инновациялық даму интеллектуалдық ресурстар, білімді басқару, мемлекеттік реттеу
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция бағдарламасы
19 желтоқсан 2015 ж.
Том 2.

Новая экономическая политика – основа устойчивого развития региона.
Программа международной научно-практической конференции
19 декабря 2015 г.
Том 2.

The new economic policy- the basisof sustainabledevelopment of the region.
The program isan internationalscientific and practical conference
December 19, 2015
Volume 2.

МАЗМҰНЫ | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Бүкіл материалдарды жүктеп | Скачать сбоник целиком | Download the whole materials

 

Секция 5. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Абенов Е.М., Кенжебекова Ж.М. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ

Андреева Г.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РК

Aхметовa З.Б. МЕКТЕП ЖACЫНA ДЕЙІНГІ БAЛAЛAРДA «ШAМA» ҰҒЫМЫН ҚAЛЫПТACТЫРУ ӘДІCТЕМЕCІ

Байгабулова К.К., Алмагамбетов Б.Н. ИННОВАЦИЯ – ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

Бекниязова Д.С. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Бекниязова Г.И. ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Волкова Е.А., Булатова Г.Ш. ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

Доскалиева Б.Б. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Дуйсембаев А.А., Губашева А., Тулепбергенова А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Есиркепова А.М., Алиева Ж.Т., Бейсебаева У.Ж. ҒЫЛЫМНЫҢ АДАМДЫҚ ӘЛЕУЕТІН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ТӘСІЛ

Абенов Е.М., Әбдіқалық Н.М. ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУ ТЕТІГІ – ИННОВАЦИЯ

Жамиева А.Е. ТЕХНОПАРКИ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ

Жандильдин Т.Е. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

К.Қ. Ибитанова, З.С. Мухамбетова НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Кабдрашев А.Р. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Казбеков Т.Б., Мусабекова А.О., Муканова А.С. Заманауи инновациялық қызметтің ерекшеліктері

Қосыбаева У.А., Игилик С. ИСТОРИЧEСКИE AСПEКТЫ ДИФФEРEНЦИРОВAННОГО ОБУЧEНИЯ

Қосыбаева У.А.. Жанабай А. ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІН ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОҚЫТУҒА ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

Қосыбаева У.А.. Саткаримов А.А. МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ТАЛДАУ

Қосыбаева У.А.. Мамытова А.Е. МАТЕМАТИКА ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕСІН ЖЕТІЛДІРУДЕ МАТЕМАТИКАДАН АРНАЙЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Кулов О.А. ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мамутова К.К., Бескен Б.М. Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруда салықтық механизм дердіжетілдірудің маңызДЫЛЫҒы

Мамутова К.К., Токтыбаева М.Ж. ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ - ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НЕГІЗІ

Мингазова Ю.Р. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Қосыбаева У.А., Оразгаливеа М.А. МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫНДАҒЫ ПАЙЫЗДЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ РӨЛІ

Орынбасарова Е.Д., Жашкенова Р.Б., Жашкенова Н.С. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ

Пралиев Б.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рахметалиева С.А. ТЕХНОПАРКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ

Садықов А., Калыкулов К.М. ӘЛЕУМЕТТІК СФЕРАҒА ЖҰМСАЛАТЫН РЕСУРСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

Cальжанова З.А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ

Шегирова Д.К.. Әбек А. математика пәнін оқытуда ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТА функцияларын пайдаланУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Шохабаева А.С., Жамалова Ж.Т., Ахманова Д.М. ОРТА МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЕКЦИЯ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ

Атенова А.М. ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕНГЕ

Бигельдиева З.А., Аскарова Э.Т., Нурсеитова А.Е., Андреев В. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бигельдиева З.А., Райымбек Б., Джайлаубаева А., Хасанов Д. РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Бигельдиева З.А., Жошыбаева Д.А., Кенжебаев Н.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АКЦИЗ САЛЫҒЫНЫҢ БЮДЖЕТТЕГІ

Васильчук Е.В. УСИЛЕНИЕ РОЛИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОРПОРАЦИЙ

Мақыш С.Б., Толысбаев Б.С., Дүйсембаев А.А. ОТАНДЫҚ НАРЫҚТАҒЫ ФРАНЧАЙЗИНГТІК БИЗНЕС ЖОБАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ФРАНЧАЙЗИНГТІҢ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ

Дүйсенбекұлы А.Ж., Бигельдиева З.А., Наушабек Ш. БАНК ӨТІМДІЛІГІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Ерсін А. Е. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ХАЛЫҚ ҮШІН ЖАСАЛАТЫН БАНКТІК ОПЕРАЦИЯЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР

Ерубаева А.С. НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Жаныбаева З.К. Проблемы существующего механизма планирования бюджетных инвестиций в Республике Казахстан

Исмаилова Р.А., Есмагулова Н.Д. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Карибаев Е.С. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Колдасова Л. С., Садыбек Е.К., Оспан Б.Л. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кудайбергенова К.С., Казыбаев Б.О. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Лисова Н.А. РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Маширова Т.Н., Сейсенбаева Ж.М, Ашірбаева С.Е. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ БАЗЫ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Ныйканбаева А.И., Мустапаев Х.В. Масагутов К.Г. ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА МСФО

Мухамеджанова М.Ж. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ПРАКТИКЕ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ

Мухаметжанова З.Б., Қабдраш Д.Б. PR ҰҒЫМЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

Мухаметжанова З.Б., Мамайқызы А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ.

Нурбаева А.Т. реинжиниринг кәсіпорынның тұрақты дамуы мен бәсекеге қабілеттілігі

Орымбекова Р.А., Асанова М.К.СНИЖЕНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Пазилов Ғ.А. Екінші деңгейлі банктердің депозиттік операцияларын жетілдіру жолдары

Комекбаева Л.С., Сандыкбаева А.Ж. СОВРЕМЕННАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

Сейсенбаева Ж.М., Әбдразақ А. ЭКОНОМИКАДАҒЫБАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ЗЕРТТЕУ

Сулейменова И.А., Айдаров Т.А., Имаш Б. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сыздыкова А. Ж. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Ныйканбаева А.И., Айкишева.Г.Б., Такауова А.Е. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Туктамышева Ю.С. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА

Тулеева А.Ж., Айдаров Т.А., Дарибаева А.С. ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ – ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АПК В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ

Тунгушбаева Д.С. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСБ В КАЗАХСТАНЕ

Турсынханов Д.Ж.ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хижняк М. В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Шакирова Г.А. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации и Республике Казахстан

Шораев Б.А., Марат А., Есмурат С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ЛИЗИНГТІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

СЕКЦИЯ 7. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Азимбекова А.К. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА ПО СОСТОЯНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Алимбаев Т.А. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

Алмагамбетова С.Т., Дәуметова С.Т. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ

Аскаров Д.Т. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛМАТЫ): ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аубакирова Ж.Б. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Әшімова Т.П., Сабиров А.И. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ТАБИҒАТЫ

Ашимова А.А. ҚҰҚЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫН САРАЛАУ

Бегманов С.Б., Сабиров А.И. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Булешов М.Ә., Алдабергенова Ж.Б. ЕҢБЕК ЕТУ ЖАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Грязнова М.О. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Даулетова А.А., Сабиров А.И. СЕНІП ТАПСЫРЫЛҒАН БӨТЕН МҮЛІКТІ ИЕМДЕНІП АЛУ НЕМЕСЕ ЫСЫРАП ЕТУ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Есиркепова А.М., Құттыбаева Д.А., Ыбырай А. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ СЦЕНАРИЙЛЕРІН БОЛЖАУ

Жақашев Б.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жақсыбаев Қ.Р., Қазбеков Т.Б. Ержанов А.М. «Жасыл экономика» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жүргізілетін іс-шаралар пәрменділігін арттыру бағыттары

Кадиров Б.К., Жумжумаева Г.Е. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ УРОВНЕ

Жүсіп М. МЕСТО И РОЛЬ ЭНЕРГОАУДИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Идирисов А.Р. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Кабдыбай А.К., Кенжебеков Н.Д. УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Казбеков Т.Б., Рыстамбаева Г.Н. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кинжибекова А.К. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Клишина М.В., Клишина Е.А. РОЛЬ международно-правового регулированиясоциально-трудовой сферы в достижении социального согласия

Клишина М.В., Клишина Е.А. К глобальным маршрутам будущего, детеминированным экономикой, моралью и целями безопасности

Калымбетов У., Кошкарова А.С.КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ МСФО

Құлбай Б. ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАЙТАЛАМА РЕСУРСТАР РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Мергенбаева А.Т., Кожамкулова И.Е.ВЛИЯНИЕ НПЗ НА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нәбиев Е.Н., Жакина Г.Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

Нургалиева А.Ш., Исмаилова Д.Т. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов

Олейник И.Ю. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Д.А. Айтжанова, А.К. Омаров ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Өмірбек Е.Ж. ҚР қолма-қол емес ақша аударымдар жүйелерінің қазіргі жағдайы

Орынбасарова Е.Д., Баймухаметова А.С. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: СРАВНЕНИЕ ОПЫТА КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Орынханов Р. МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ҚОҒАМҒА ҚАУІПТІСІ – ҰРЛЫҚ

Перова Н.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Pupysheva Т.N., Puntus Е.А., Kurilkin А.А.ANTICORRUPTION CONSCIOUSNESS of Kazakhstani people as a social problem

Карихан А., Рахметолла А. ҚАЗАҚСТАНДА ХИМИЯ САЛАСЫНЫҢ ҚҰРЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МҮМКІНДІКТЕРІ

Романько Е.Б., Ахметова А.С., Иманбекова А.М. Народная академия «Зеленых технологий и инноваций»

Романько Е.Б., Мусабекова А.О., Муканова А.С. Необходимость внедрения системы экологического менеджмента в Республике Казахстан

Казбеков Т.Б., Рыстамбаева Г.Н. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО РЕГИОНА

Саринова М., Кажикенова А.Ш., Жакина Г.Е. ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫНЫҢ ХАЛЫҚҚА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ. ҚАЛДЫҚТЫ ПАЙДАҒА АСЫРУ ЖОЛДАРЫ.

Серік Г., Таттымбетова Қ.Т., Жакина Г.Е. АЙМАҚТЫҚ ДАМУДЫҢ ЭКОЛОГИЛЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Тажибаев Т.С. ҚАЙТАЛАМА РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУҒА КЕДЕРГІ ЖАСАЙТЫН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР

Сабиров А.И., Тұрарқызы Т. ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ – АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУШІ НЕГІЗГІ ИНСТИТУТ

Тұрлыбекова А.А., Тажибаев Т.С. ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ МӘСЕЛЕСІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАЙТАЛАМА РЕСУРСТАР РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Туткушева Ж.К.ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Флек А.А. АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАРАГАНДИНСКОГО РЕГИОНА

Ханходжаев Ұ. М. ҚР АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Шапауова Б., Сабиров А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІС ЖҮРГІЗУ ЗАҢДАРЫ ТҮРЛЕРІ

Сабиров А., Шауменов А.ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ

Шевченко В.В. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Шинибеков М.А., Сабиров А.И. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕРІ

Шмидт В.А., Кыраубаева Г.Р., Оспанова Э.М. ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Бүкіл материалдарды жүктеп | Скачать сбоник целиком | Download the whole materials

 

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus