• Мамандық шифры:

  6M050600

  Мамандығы:

  Экономика (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 01.09.2018 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  11
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  11

Содержание образовательной магистерской программы по специальности 6М050600 «Экономика» составляют такие дисциплины, как «Экономическая безопасность фирмы», «Бизнес-стратегия инновационного развития предприятия», «Бизнес-планирование инновационных проектов», «Региональная инновационная система» и др. Это позволяет приобрести компетенции в использовании методов принятия управленческих решений; в вопросах проведения в Республике Казахстан экономических реформ; в вопросах экономического развития страны; в вопросах методики преподавания экономических дисциплин.

Выпускники магистратуры по образовательной программе 6М050600 - «Экономика» в качестве  объектов профессиональной деятельности могут выбирать:

при профильной подготовке: органы государственного и местного управления; производственно-экономические и планово-экономические, социально-управленческие, маркетинговые и финансово-аналитические службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической деятельности;

Выпускнику присваивается академическая степень:

- по профильному направлению - Магистр экономики и бизнеса по специальности «6М050600-Экономика».

Срок обучения:

по профильному направлению -   1 год

Форма обучения - очная


Бағдарлама дәрежесі: Профильді бағытындағы 6M050600 «Экономика»мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі
Дәрежесі және мерзімі Біріңғай дәреже (бір университет)(70 ECTS – кредиттер/ 28 қаз. кредиттер)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (ББСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
Қолдану мерзімі 2018 жылдан бастап университетте дәреже алушы тұлғаларға 1 жыл мерзімімен Университетпен бұл бағдарлама бекітілген.
Деңгейі ЖББЕКүшін БШ (Жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігі үшін біліктілік шеңбері: 2ші цикл; ЕБШ (еуропалық біліктілік шеңбері): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсаты
  • 6М050600 «Экономика» мамандығының оқу бағдарламасының мақсаты болып экономика және кәсіпкерлік саласында жоғары рухани-адамгершілік сапаларына және жобалық жұмыстың дағдыларына ие, кәсіпорын деңгейінде экономикалық шешімдер қабылдау мен экономикалық саясат саласындағы шаралар үшін ағымды бағалау мен болжамдар беруге қабілетті, экономикалық талдау дағдыларына ие, белсенді кәсіпкерлік қызмет жүргізуге дайын инновациялық және бәсекеге қабілетті кадрлар дайындау болып табылады.
  • Табысты түлектер компания қызметін талдау және жоспарлауда жеткілікті білім мен дағдыларды көрсетуі керек, қолда бар талдамалық ақпараттар негізінде басқару шешімдерін қабылдау қабілетін дамытып, жетілдіріп отыру керек.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән/пән саласы
  • Негізгі пәндер: Шетел тілі (кәсіби), Менеджмент, Психология, Экономикалық процестерді математикалық және статистикалық талдау, Компания қызметін бағалауда және болжауда математикалық және статистикалық талдау.
   Негізгі пәндер:
   Фирманың экономикалық қауіпсіздігі, Фирманың құнын оңтайландыру, Қаржылық дағдарыстың диагностикасы, Инновациялық кәсіпкерлік, Компанияның бизнес диагностикасы, Бизнес-жоспарлауды бастау, Кәсіпорынның экономикалық талдау
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандану
  • 6M050600 «Экономика» мамандығы білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде кредиттік жүйені және тиісті білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу жоспарының модульдік принципіне негізделген оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады.
  • 3.Бағыттары
  • Бизнес және басқару
  • 4.Ерекшеліктері
  • 6M050600 «Экономика» білім беру бағдарламасының бітірушілері:
   - кәсіби қызметтегі білімнің ғылыми әдістерін қолдану;
   - процестер мен құбылыстарды зерттеуге қолданыстағы ұғымдарды, теорияларды және тәсілдерді сыни талдау;
   - әртүрлі пәндерден алынған білімнің интеграциясы, оларды жаңа танымалы жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін пайдалану;
   - кәсіпорынның шаруашылық қызметінің микроэкономикалық талдауын жүргізу және кәсіпорын басшылығындағы оның нәтижелерін пайдалану;
   - экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын іс жүзінде қолдану;
   - жаңа проблемаларды және жағдайларды шешудегі шығармашылық ойлау және шығармашылық көзқарас;
   - заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу;
   - Магистрлік диссертациялар, мақалалар, есептер, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименттік зерттеулер мен аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін қорыту.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • - мемлекеттік және жергідлікті басқару органдары;
   - өндірістік - экономикалық және жоспарлы экономикалық; әлеуметтік, басқару және маркетинг, кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық және аналитикалық қызметтері;
   - коммерциялық және іскерлік құрылымдар, сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Профильді докторантура 6D050600 «Экономика»
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу мен меңгеруге деген ыңғайлар
  • Оқу процесінде сабақтарды өткізу үшін инновациялық білім беру технологияларын кеңінен қолданады (рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, кейс-әдіс, тренинг, ұйымдар мен институттардағы кәсіпорындарға шығу сабақтары, дөңгелек үстелдер, пікірталастар, жеке және топтық жобаларды жасау). Оқу курстары шеңберінде түрлі ұйымдар мен мекемелер өкілдерімен кездесулер қарастырылған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; аралық аттестациялау; МҒЗЖ есебін қорғау, өндірістік тәжірибеден өту туралы (есеп); ғылыми тәжірибе (есеп), қорытынды аттестациялау (мемлекеттік емтихан, магистрлік жобаны орындау)
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттілік
  • Бағдарлама «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының» талаптарына сәйкес келеді. «Бірінші цикл деңгейіндегі оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету» магистратура бағдарламасы.
   ОК1 - Кәсіби қызметте шет тілін оқыту тұрғысынан басқару дағдыларын, психологиялық білімді және қарым-қатынас дағдыларын қолдану;
   ОК2 - экономикалық есептеулердің математикалық аппаратын және дағдыларын қолданыңыз
  • 2.Ерекше құзыреттер
  • ПК 1 - Компанияның экономикалық қауіпсіздігіне қол жеткізу және қамтамасыз етуде құзырлы болу, бизнестің негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін меңгеру;
   ПК 2 - Компанияның экономикалық көрсеткіштерін талдауға және бағалауға және индикаторларды жақсарту бойынша ұсыныстар мен стратегияларды әзірлеуге;
   ПК 3 - талдау және эксперимент жүргізу әдістерін меңгеру, нәтижелерді практикаға енгізуге дайындық, экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу дағдысын меңгеру, шешендік дағдыларына ие болу, олардың пікірін білу және зерттеу нәтижелерін талқылау.
 • F) Осы бағдарламаның оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • Магистрлік кәсіби практикасы тұрғысынан ұйымның жұмысында, сондай-ақ клиентпен жұмыс істеу кезінде магистранттар төмендегілерді орындау мүмкіндігін көрсете алады: кәсіби практикалық мәселелерді түсіну, талдамалық, консультациялық қызметтің тәсілдерін қолдану, маңызды және тұрақты білімін меңгеру, зерттеу нәтижелерін оқу үрдісіне және тәжірибеге енгізу; серіктестікті қолдау көрсетуге жауапты болу, қарым-қатынасқа, бастамашылыққа, тәуелсіздікке, толеранттылыққа, қоғамда табысты әлеуметтену қабілетіне және еңбек нарығына белсенді бейімделуге және қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге қабілетті болу.
 • Шетел тілі (кәсіби) 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: шет тілі, қазақ тілі / орыс тілі.
  • Постреквизиттер: шет тілін B2 халықаралық стандарттар деңгейінде, сондай-ақ арнайы мақсаттағы LSP тілінде меңгеру.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби қызметінде белсенді тілді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қаржылық индустрияны ұйымдастыру. Реттеу және дерегуляция. Сөз бөліктері - Жалпы шолу Бөлшек банкинг, коммерциялық және инвестициялық банкинг, банк филиалдарының болашағы Үздіксіз топтар. Іскерлік хат-хабарлар 1 Ресми және бейресми стиль 1. Perfect, Perfect Үздіксіз. Грамматиканы және лексикалық материалды қайта қарау. Лоанс және несие. Пассивті белгі және пассивті құрылымдарды аудару. Іскерлік хат алмасу. Модальдік етістіктер: болуы мүмкін, қажет болуы керек. Бухгалтерия. Есептер түрлері. Infinitive және infinitive конструкциялары. Translation infinitive сипаттамалары. Орталық банк. Монетарлық саясат. Банк және банк. Герунд. Аударма қызметін көрсетеді. Банктердің түрлері, банк жүйесі, I, II бөлім. Аударма ерекшеліктері Халықаралық сауданы қаржыландыру. Инкотермс анықтамасы. Грамматиканы және лексикалық материалды қайта қарау. Мазмұны 1.Басыру 2 Кездесуді бақылау. Жиналысты қосу. Валюта айырбастау бағамдары. Валюта бағамдары. Қолайлы ұсыныстың түрлері. Баланс 1. Келіссөз уақыты. Баланс 2. Міндетті ғибадат. Активтерді басқару, қаржы секторын реттеу. Лексикалық және грамматикалық материалдарды қайта қарау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Ағылшын тілінде диалогты және монологты сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар туралы әңгімелесу;
  • C. Ағылшын тілінде сөйлеуді үйрену (кәсіби терминология);
  • D. іскерлік жазу дағдыларын меңгеру;
  • E. сөздікпен және сөзсіз мамандық мәтіндерін оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. мазмұнын оқу мазмұны;
  • H. Анықтамалық кітаптарды (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар) қолдану.
 • Менеджмент 1 кредит / 2 ECTS
  • Пререквизиттер: Жалпы зерттеулер, «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттік басқару теориясы», «Маркетинг».
  • Постреквизиттер: «Операциялық менеджмент», «Адам ресурстарын басқару», «Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы», «Аймақтық экономика және менеджмент», «Маркетинг менеджменті», «Маркетингтік зерттеулер».
  • Мақсаты: магистранттарды басқару ғылымы мен басқарудың ең жаңа жетістіктерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі жағдайда басқарудың сипаттамасы. Басқарушылық ойлаудың эволюциясы. Сыртқы орта және корпоративтік мәдениет. Жаһандық басқару. Шағын бизнес құруды басқарыңыз. Мақсаттар мен ұйымдастырушылық дизайнды орнату. Стратегияны қалыптастыру және енгізу. Басқару шешімдерін қабылдау. Байланыс Адаптивті ұйымдарды жобалау. Басқаруды және инновацияны өзгерту. Адам ресурстарын басқару. Командалардағы жұмыс. Ұйымдастыру мінезінің динамикасы. Қазіргі жағдайда көшбасшылық. Мотивация. Менеджмент және сапаны бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Заманауи жағдайларда менеджменттің соңғы үрдістерін білу; қатынас «ұйым-сыртқы орта»; өзгерістер мен инновацияларға бейімделген ұйымдар құру; ұйымдық мінез-құлық динамикасы, көшбасшылықтың заманауи жағдайларда өзгеретін табиғаты; уәждеуге заманауи тәсілдер, ұйымдардағы командалардың түрлерін анықтау;
  • Ұйымның өзгеретін сыртқы ортамен қарым-қатынасын талдау, жылдам өзгеретін ортада жоғары тиімді жоспарлауды жүзеге асыру; заманауи командалық-желілік құрылымдарды ажырата білу; тиімді көшбасшылардың сипаттамаларын таниды; интеграцияланған сапа менеджменті тұжырымдамасын әзірлеу.
  • C. дағдыларды игеру; дағдарысты тиімді басқару; корпоративтік мәдениет пен сыртқы орта арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету; ұйымдық стратегияның үш деңгейін дамыту; қазіргі заманғы ұйымдарда тиімді шешім қабылдауды жеңілдету үшін үлгілер мен әдістерді қолдану; мультикультуральды топтарды басқару, мотивацияға заманауи тәсілдерді қолдану, дағдарыс жағдайында коммуникацияларды енгізу, бақылау және сапаны кешенді басқару.
 • Психология 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттер: педагогика, оқыту әдістемесі және технологиясы, педагогикалық практика.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, олардың білім беру саласындағы психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби қабілеттерін кеңейту.
  • Қысқаша сипаттама: Кіріспе. Жоғары білім берудің психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Білім беру - жоғары білім берудің психологиясы жаһандық нысаны ретінде. Оқу үрдісінің психологиялық негізі. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Қазіргі жағдайда білім берудің тиімділігі мен сапасын жоғарлатудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Студент білім беру қызметінің пәні ретінде. Білім беру үрдісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби сәйкестікті дамыту. Кәсіптік бағдарланған тұлғаның психодиагностикасының мәселелері. Маманның келешектегі кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып, студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушының және оқушылардың өзара қарым-қатынасы.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын біліп, университет мұғалімінің кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • В) әртүрлі кәсіптік қызмет салаларында студенттердің және студенттік топтардың тұлғалық сипаттамаларын және психологиялық әсерін зерттеу әдістерін қолданады;
  • педагогикалық үдерістегі жанжалдарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалауда аналитикалық және синтетикалық іс-әрекеттерді, оқу процесінің тиімділігін психологиялық факторлар мен оқушылардың оқуын және танымдық қызметін ынталандыру және т.б. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • диагностикалаудың психологиялық әдістерінің нәтижелерін түсіндіру, оқу үрдісінің психологиялық факторларын және студенттің әр түрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерделеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Толық аты оқытушы: т.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К.
 • Компанияның экономикалық қауіпсіздігі «2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория негіздері, маркетинг, басқару, статистика, микро және макроэкономика, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық жағдай және Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасының жағдайы. Курсты ең жоғары сапалы меңгеру үшін студент «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік», «Шығындарды басқару» сияқты пәндерге білім алуға тиіс.
  • Постреквизиттер: «Компанияның экономикалық қауіпсіздігі» пәнін меңгерген соң, «Өндірістік нарықтардың экономикасы», «Кәсіпорынның инвестициялық қызметін ұйымдастыру» және басқа да пәндер, Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасында компанияның экономикалық қауіпсіздігінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. . Құзыреттілік: пәнді оқу нәтижесінде бакалавриат экономиканың экономикалық қауіпсіздігін қалыптастыру мен дамытудың теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін білуге ​​тиіс; қоғамның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмыс істеуін айқындау; шаруашылық субъектілерінің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған факторлар мен тетіктерді жүйелеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді.
  • Мақсаты: магистрлерге ұлттық экономиканың кәсіпорындары мен ұйымдарының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық және практикалық негіздері мен тетіктерін меңгеру.
  • Күтілетін нәтижелер: Экономикалық қауіпсіздіктің маңызы мен принциптері; Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жұмыс істеу негіздері; Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштері мен индикаторлары; Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері; Экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияларды қорғау; Компанияның инновациялық инвестициялық қауіпсіздік тетіктері; Экономикалық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық және ақпараттық аспектілері; Фирманың дағдарысты басқару жүйесіндегі экономикалық қауіпсіздігі; Компанияның экономикалық қауіпсіздігінің көрсеткіштерін талдау және бағалау;
  • Толық аты оқытушы: экономика ғылымдарының докторы, профессор Залжанова З.А.
 • Экономикалық үрдістерді математикалық-статистикалық талдау 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Экономикадағы Математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Информатика.
  • Постреквизиттер: өндірістік практика, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: экономикалық процестерді талдау үшін статистикалық әдістерді қолданудың теориялық негіздерін және экономикалық есептерді формалдауда практикалық дағдыларды меңгеру, математикалық модельдерді құру, есептеу нәтижелерін мазмұндық талдау және талдау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі экономикадағы математикалық-статистикалық әдістердің рөлі. Экономикалық ақпаратты өңдеу және талдаудың статистикалық әдістері. Экономикада дисперсиялық талдау әдістерін қолдану. Кластерлік талдау және оның экономикалық зерттеулердегі рөлі. Сызықтық дискриминантты талдау әдісі. Тұтынушылардың мінез-құлық моделін талдау. Өндірушілердің мінез-құлық моделін талдау. Тұтынушылар мен өндірушілердің өзара іс-қимыл моделін талдау. Бу сызықтық регрессия теңдеуі арқылы экономикалық процестерді талдау. Сызықты емес регрессиялық талдау. Экономикада көпфакторлы сызықты регрессиялық модельдерді қолдану. Экономикалық талдаудағы икемділік. Экономикалық процестердің динамикасын талдау әдістері. Қисық өсу модельдерінің көмегімен уақыт қатарларын талдау. Маусымдық ауытқуларға ұшыраған экономикалық процестерді талдау әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: деректерді статистикалық өңдеу және математикалық үлгілеу бойынша практикалық дағдыларды алу, сондай-ақ талдаудың статистикалық және математикалық әдістерін және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, экономикалық процестерге дербес қолданбалы зерттеулер жүргізу.
 • Фирмасының қызметін бағалау және болжау кезіндегі математикалық-статистикалық талдау 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Экономикадағы Математика, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Информатика.
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін бағалау және болжау үшін статистикалық әдістерді қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: фирманың қызметін бағалаудың және болжаудың мазмұны, мақсаттары мен әдістері. Экономикалық болжауды ақпараттық қамтамасыз ету. Алдын ала зерттеу әдістері. Бағалау және болжаудың интуитивті әдістері. Сызықтық регрессияның бірфакторлы моделі негізінде фирманың экономикалық көрсеткіштерін бағалау және болжау. Регрессияның сызықты емес теңдеуін қолдана отырып бағалау және болжау. Регрессияның көпфакторлы моделі негізінде бағалау және болжау. Уақытша лагты ескере отырып болжау. Уақытша қатарлардың көмегімен экономикалық процестердің дамуын статистикалық сипаттау. Фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерінің динамикасын болжау әдістері. Трендтік модельдердің көмегімен фирманың экономикалық көрсеткіштерін болжау әдістері. Тренд-маусымдық модельдердің көмегімен болжау. Болжаудың бейімделу әдістері. Тұрақты және стационарлы емес уақытша қатарлардың модельдері. Экономикалық болжамдарды верификациялау.
  • Күтілетін нәтижелер: қазіргі ақпараттық технологиялар мен талдаудың статистикалық және математикалық әдістерін қолдана отырып, фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін бағалау және болжау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру
 • Фирманың шығындарын оңтайландыру 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Микроэкономика, " баға құру»
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты мен міндеттері: Пәннің мақсаты – магистранттарды әртүрлі жоспарлы экономикалық категориядағы шығындарды оңтайландырудың теориялық және практикалық аспектілерімен, өндіріс шығындарын қалыптастыру және шығындардың пайда болу орындары бойынша, сондай-ақ өнімнің әртүрлі түрлері бойынша айналыс процесімен таныстыру және осы негізде шығындарды оңтайландыру бойынша шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты қалыптастыру, жоспарлау, басқару және бақылау кіреді.
  • Пәнді оқытудың міндеттері:
  • фирмадағы әртүрлі жоспарлы экономикалық санат ретінде қоршаған ортаның теориялық заңдылықтарын түсінуді қалыптастыру;
  • өндіріс және айналым шығындарын қалыптастыру және оларды оңтайландыру үрдісінің теориялық және практикалық заңдылықтарын түсінуді қалыптастыру;
  • шығындарды оңтайландыру (жоспарлау, басқару және бақылау) бойынша шешімдер қабылдау кезінде қажетті әдістер мен әдіснамалық негіздер туралы білімді қалыптастыру);
  • фирманың шығындарын оңтайландыру бойынша стратегияны әзірлеу және талдау әдістері туралы білімді қалыптастыру;
  • фирмадағы шығындарды оңтайландыру бойынша тиімді шешімді таңдау білігін қалыптастыру;
  • оқу-зерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру урстың қысқаша сипаттамасы:
  • Фирманың шығындарының жіктелуі. Өнімнің өзіндік құны. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. Айналыс шығындарын есептеудің негізгі принциптері. Фирманың шығындарын оңтайландыру әдістері. Шығындарды оңтайландыру принциптері. Шығындарды оңтайландыру тәсілдері. Шығындар мониторингі оларды оңтайландыру құралы ретінде. Оңтайландыру бойынша шешімдер қабылдау кезінде шығындар мен нәтижелерді талдау. Шығындарды бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер: осылайша, Академиялық хат курсын меңгеру нәтижесінде магистранттар:
  • А. болашақ мамандардың басқару саласында танылуына ықпал ететін" шығындарды стратегиялық басқару " пәнінің методологиясы мен әдістемесін меңгеру.
  • В. теориялық білімді практикада қолдана білу және кәсіби міндеттерді шешуде олардың міндеті мен рөлін түсіну.
  • С. ақпаратты іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасап, шешім қабылдау.
  • D.хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру, топта ынтымақтасу және жұмыс істеу, өз позициясын диспутациялау және қорғау, шешім қабылдау.
  • Е. басқару жүйесіне кіретін іс-шаралар кешенін іске асыру бойынша дағдыларды игеру.
 • Каржы дағдарысының диагностикасы 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, менеджмент, Қаржы, Қаржылық менеджмент, экономикалық талдау
  • Постреквизиттер: өндірістік практика, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: кәсіпорындағы қаржы дағдарысының себептерін зерттеу, атап айтқанда: нарықтың жалпы құлдырауы, дамудың дұрыс таңдалмаған стратегиясы және менеджменттің тиімсіз жұмысы. Әмбебап құралдарды пайдалануды зерделеу: шығындарды төмендету, сатуды ынталандыру, ақша ағындарын оңтайландыру, Дебиторлармен жұмыс істеу және кредиторлық берешекті қайта құрылымдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: капиталды пайдалану тиімділігінің төмендеуі, пайда көлемінің рентабельділігі мен абсолюттік мәндерінің қысқаруы; өндірістің шығындылығының пайда болуы; меншікті қаражат пен резервтік қорлардың болмауы ағымдағы стратегияның және оның функционалдық бағыттарының тиімділігін талдау (қаржыны, сатуды және өндірісті басқару саласындағы стратегия); функционалдық бағыттар бойынша Компания қызметінің негізгі көрсеткіштерінің өзгеру мо-ниторингі; компанияның бәсекелестік артықшылықтарын, оның күшті және әлсіз жақтарын, сондай-ақ мүмкіндіктер мен қауіптерді талдау ( SWOT-талдау,); кәсіпорынның бағалары мен шығындарының бәсекеге қабілеттілігін талдау, бәсекелестер жұмысының жедел мониторингі және мерзімдік маркетингтік зерттеулер.
  • Күтілетін нәтижелер: диагноз қою және дағдарысты жағдайды тану; дағдарысты "ошақты" анықтау, ескірген технологиялық процестерді анықтау, шығындардың басқарылмайтын өсуі, нарықтағы тауардың орынсыздығы; "емдеу" әдістерін әзірлеу; дағдарыстан шығу бойынша ірілендірілген жоспарды қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: э. ғ. к., доцент Садвакасова Ж. М.
 • Бизнес-жоспарлау start-up3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, менеджмент, бизнес-жоспарлау, жобаларды басқару, Жобаларды талдау
  • Постреквизиттер: өндірістік практика, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: магистранттарда жүйелі, кәсіби білімді, инновациялық бизнес-жоспарлаудың біліктілік біліктері мен дағдыларын қалыптастыру..
  • Курстың қысқаша мазмұны: "стартап жобаларды Бизнес-жоспарлау": Ұлттық экономикалық жүйеде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің қалыптасқан шарттарын ескере отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілердің инновациялық жобаларын басқару бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдылар кешенін қалыптастыру. Бұл курс инновациялық қызметті ұйымдастыру мен жоспарлаудың жалпы теориялық және практикалық мәселелерін кешенді зерттеуге бағытталған.
  • Күтілетін нәтижелер: А. ғылыми және инновациялық қызметке қойылатын соңғы талаптарға сәйкес жобаның бизнес-жоспарлауды жүзеге асырудың негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін меңгеру.
  • В. теориялық білімді практикада қолдана білу және кәсіби міндеттерді шешуде олардың міндеті мен рөлін түсіну.
  • С. іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасап, шешім қабылдау.
  • D.хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру, топта ынтымақтасу және жұмыс істеу, өз позициясын диспутациялау және қорғау, шешім қабылдау.
  • Е. ғылыми-зерттеу іс-шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша дағдыларды игеру және стартап жобалаудың дұрыс қойылған мақсаты мен міндеттерін шешу.
  • Оқытушының аты-жөні: доктор PhDБайбосынов С. Б.
 • Инновациялық кәсіпкерлік 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: кәсіпкерлік, Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық теория, Микроэкономика
  • Постреквизиттер: өндірістік практика, магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты: магистранттарда кәсіпкерлік саласында табысты жұмыс істеу үшін қажетті дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру, нарық жағдайында инновациялық қызметті жүзеге асыру.
  • Міндеттер:
  • магистранттардың инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін меңгеруі, атап айтқанда: инновация саласындағы теориялық, әдіснамалық және эмпирикалық білім;
  • магистранттардың ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру үрдістері мен заңдылықтарын, инновациялық нарықтың құрылымы мен жұмыс істеу механизмдерін білу, сондай-ақ микродеңгейде инновацияның стратегиялық рөлі туралы түсінік алу.;
  • магистранттар фирманың деңгейінде инновациялық қызметті басқару, ҒЗТКЖ процестерін жоспарлау және ұйымдастыру, белгісіздік және қауіп жағдайында ғылыми - техникалық инновацияны коммерцияландыру әдістері туралы шешімдерді қабылдау және негіздеу саласында практикалық дағдыларды меңгеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпкерлік қызметтің инновациялық мәні. Инновацияның өмірлік циклі және инновациялық қызметті ресурстық қамтамасыз ету. Инновациялық қызметті өз қаражаты есебінен қаржыландыру. Инновациялық қызметтің тәуекелдері. Инновациялық қызметтің тиімділігін бағалау. Инновациялық жобаның өндірістік сатысының іске асырылуын экономикалық және Күнтізбелік жоспарлау. Инновациялық қызметтің ұйымдастырушылық формалары.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде магистрант инновациялық кәсіпкерліктің дамуының қазіргі тенденциялары мен түрлерін және оның өндірістік күштердің дамуына шешуші әсерін білуі, шаруашылық жүргізуші субъектінің нарықтағы экономикалық жағдайын бағалай білуі, кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтарын алуға және сақтауға мүмкіндік беретін инновациялық мінез-құлықтың стратегиясы мен тактикасын таңдау әдістемесін білуі тиіс
 • Фирма қызметінің Бизнес-диагностикасы 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: "Кәсіпорын экономикасы", "Макроэкономика", "Экономикалық теория"," Статистика", " экономикалық талдау»,
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты мен міндеттері: мақсаты – ғылыми білімді кешенді меңгеруді қамтамасыз ету және шаруашылық қызметті жүргізудің аса маңызды проблемалары мен басымдықтарын анықтаудың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеру және кәсіпорын қызметінің тиімділігі мен қаржылық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік беретін нарықтағы мінез-құлық моделін әзірлеу. Бұл курсты зерделеудің міндетті шарты бизнесті кешенді бағалау ретінде экономикалық талдауды қарастыру болып табылады, өйткені фирманың шаруашылық қызметінің барлық негізгі жақтары зерттеуге ұшырайды және сол арқылы бизнестің барлық маңызды аспектілерін ескеретін нақты басқару шараларын жүзеге асыру бойынша теңдестірілген ұсынымдар әзірленеді.
  • Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның нарықтағы жағдайын және оның экономикалық конъюнктураның шарттарына бейімделуін талдау. Фирманың қаржылық жағдайын талдау. Ішкі өндірістік тиімділікті талдау: ресурстарды пайдалануды талдау, шығын көлемі мен құрылымының динамикасын талдау. Фирманың инвестициялық стратегиясын талдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
   • экономикалық саясат саласындағы іс-шараларды бағалау және микро және макродеңгейде стратегиялық шешімдер қабылдау үшін талдамалық материалдар дайындау дағдысы болады;
   • экономикалық есептеулер жүргізу үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану қабілетті болады,
   • кәсіпорын, аймақ экономикасының даму көрсеткіштерін сыни бағалауды жүзеге асыра алатын болады
   • кәсіпорынның ішінде, сондай-ақ оның нарықтық ортасында өтетін процестердің мәні мен заңдылықтарын түсіну бойынша білімнің біртұтас жүйесін қалыптастырады.
 • Кәсіпорын қызметін кешенді экономикалық талдау 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: "Кәсіпорын экономикасы", "Макроэкономика", "Экономикалық теория", "Статистика", " экономикалық талдау»,
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны жазу
  • Мақсаты мен міндеттері: мақсаты - экономикалық, әлеуметтік аспектілерде фирманың қызметін талдау және бағалауды жүзеге асыру үшін магистранттардың кәсіби білімін қолдану дағдыларын дамыту.
  • Курстың міндеттері:
   • кәсіпорын қызметінің кешенді экономикалық талдауын орындау дағдыларын дамыту
   • өз бетінше талдау жүргізу және сапалы шешімдерді әзірлеу үшін әдіснамалық және теориялық базаны қалыптастыру
  • Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорын қызметін талдауды ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету. Қаржы-шаруашылық қызметті талдау әдісі мен тәсілдері. Шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыру резервтері жүйесі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді талдау әдістемесі. Қаржылық нәтижелерді талдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
   • магистрантта экономикалық талдау әдістерін зерттеу үшін ең қолайлы әдістерді сын тұрғысынан талдау және таңдау білігін қалыптастыру,
   • тұжырымдамалық, институционалдық сапалы талдау жүргізу үшін ақпаратты шоғырландыру дағдысын дамыту,
   • экономикалық саясат саласындағы іс-шараларды бағалау және микро және макродеңгейде стратегиялық шешімдер қабылдау үшін аналитикалық материалдарды дайындау дағдысының болуы;
   • кәсіпорын экономикасының даму көрсеткіштерін сыни бағалауды жүзеге асыра алатын болады
   • кәсіпорынның ішінде, сондай-ақ оның нарықтық ортасында өтетін процестердің мәні мен заңдылықтарын түсіну бойынша білімнің біртұтас жүйесін қалыптастырады.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus