• Мамандық шифры:

  6M050600

  Мамандығы:

  Экономика (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 01.09.2018 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  12
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  6
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  6

Содержание образовательной магистерской программы по специальности 6M050600 «Экономика» составляют такие дисциплины, как «Экономическая безопасность фирмы», «Организация инвестиционной и инновационной деятельности предприятия», «Современные проблемы экономики Казахстана», «Экономика социальной сферы», «Управление затратами» и др. Это позволяет приобрести компетенции в использовании методов принятия управленческих решений; в вопросах проведения в Республике Казахстан экономических реформ; в вопросах экономического развития страны; в вопросах методики преподавания экономических дисциплин.

Выпускники магистратуры по образовательной программе 6М050600 - «Экономика» в качестве  объектов профессиональной деятельности могут выбирать:

при научной и педагогической подготовке: научно-исследовательские институты; высшие учебные заведения; органы государственного и местного управления; производственно-экономические и планово-экономические, социально-управленческие и маркетинговые, финансово-аналитические службы предприятий и организаций; подразделения внешнеэкономической деятельности.

Выпускнику присваивается академическая степень:

- по научному и педагогическому направлению – Магистр экономических наук по специальности «6М050600-Экономика»;

Срок обучения:

по научному и педагогическому направлению – 2 года.

Форма обучения – очная.


Программа деңгейі: 6M050600 «Экономика» мамандығының ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша экономикалық ғылымдар магистрі
Дәреже және мерзімі Бірлік дәреже(бір университет) (131 ECTS – кредит/ 59 қаз.кредиттер)
Оқу мекемесі Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредиттеу Білім Сапасын Қамтамасыздандыратын Тәуелсіз Қазақстандық Агенттік (БСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
Іске асу мерзімі Бұл программа университетте 2018 жылдан бастап дәреже алатын адамдар үшін 2 жылға Университетпен бекітілген.
Деңгей ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің еуропалық кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 2-ші цикл; ЕБШ (еуропалық біліктілік шеңбері): деңгей 7; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): деңгей 7
 • A) Мақсаты
  • Ғылыми зерттеулер мен тәжірибелерді жүргізу үшін тереңдетілген біліктілікке ие ғылыми-педагогикалық кадрларды тұрақты дамушы экономика аясында макро-, микро-деңгейде дайындау.
   Табысты түлектер міндетті:
   - кәсіби қызметтегі танудың ғылыми тәсілдерін қолдану;
   - үдерістер мен құбылыстарды зерттеуге тәсілдемелер және теорияларды, концепцияларды сын көзбен талдау;
   - әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру;
   - оларды жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық тапсырмаларды орындау үшін қолдану;
   - мекеменің шаруашылық қызметіне микроэкономикалық талдау өткізіп, оның нәтижесін мекемені басқаруда қолдану;
   - маркетинг және менеджментті ұйымдастыруда жаңа тәсілдерді практика жүзінде қолдану;
   - экономикалық қарым-қатынастарды реттеу облысында Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын практика жүзінде қолдану;
   - жаңа мәселелер мен орын алған жағдайлардың шешіміне шығармашылық тұрғыда қарау және креативті ойлау;
   - заманауи ақпараттық технологияларды қатыстырып ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографикалық жұмыс жасау;
   - диссертация, статья, есеп, аналитикалық хат және т.б. түріндегі тәжірибелік-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін жалпылау
 • B) Сипаттама
  • 1.Дисциплина/пән облысы
  • Негізгі пәндер:
   Негізгі пәндер: тарих және философия, шетел тілі (кәсіби). Педагогика, Психология, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Қазақстанның ұлттық экономикасында ғылым, Жоғары білім берудегі оқыту әдістері мен технологиялары, Академиялық жазу, Жазудың академиялық стилі, Экономикалық тәуекелдерді бағалау мен басқарудың математикалық әдістері, Математикалық модельдеу макро және микро деңгей
   Негізгі пәндер:
   Компанияның экономикалық қауіпсіздігі, микро макроэкономикалық талдау,
   Қазақстан экономикасының макроэкономикалық даму көрсеткіштерін өлшеу, компанияның даму тиімділігін талдау және бағалау, Экономикалық талдау саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен қолданбалы зерттеулер, Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру, Инвестициялық жобалау, Заманауи бизнес-экономика және даму стратегиясы, Әлеуметтік экономика, Қазақстандық экономикалық даму Салалар бәсекеге қабілеттілігін бағалау, Шығындарды бакару, Шығындарды басқару, Денсаулық сақтау экономикасы, Өнеркәсіп экономикасы
  • 2.Жалпы мағлұмат/Мамандандыру
  • 6M050600 «Экономика» мамандығы білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде кредиттік жүйені және тиісті білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу жоспарының модульдік принципіне негізделген оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады.
  • 3.Бағыт
  • Бизнес және басқару
  • 4.Ерекшеліктері
  • 6M050600 «Экономика» білім беру бағдарламасының бітірушілері:
   - басқару шешімдерін, инвесторларды, кредиторларды, сыртқы және ішкі пайдаланушыларды басқару кезінде статистикалық және өндірістік ақпаратты жинау және талдау, деректерді өңдеу және оларды менеджерлердің пайдалануына дайындау
   Өнiмдердi өндiруге және сатуға қажеттi материалдық, еңбек және қаржылық шығындар бойынша есептердi жүргiзу, өнiмнiң жаңа түрлерiн, алдыңғы қатарлы жабдықтар мен технологияларды әзiрлеу
   - Ұлттық экономиканың, өңірлердің, фирмалардың даму көрсеткіштерін талдау, болжау және модельдеу және кейінгі даму стратегияларын әзірлеу
   ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, экономика және тұрақты даму саласындағы қолданбалы жобаларды әзірлеу және енгізу
 • C) Жұмысқа орналасужәне алдағы оқу
  • 1.Жұмысқа орналасу
  • - ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орны, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары, өндірістік-экономикалықжәне жоспарлы-экономикалық;
   - қоғамдық-басқарушылықжәне маркетингтік; мекеме мен ұйымның қаржылық-аналитикалыққызметтері; коммерциялықжәне бизнес құрылымдар;
   - ішкіэкономикалық қызмет бөлімі.
  • 2.Алдағы оқу
  • 6D050600 «Экономика» Докторантура
 • D) Білім стилі
  • 1.Зерделеу мен оқытуға тәсілдемелер
  • Оқу барысында дәрісті (рольдікойындар, іскерлік ойындар, кейс-тәсіл, тренингтер, ұйым мен мекемедегі жол жүрудегі дәрістер, дөңгелек үстелдер, дискуссиялар, жеке және топтық жобаларды құру) өткізудің инновациялық білім беру технологиялары кеңінен қолданылады. Оқу курстары шеңберінде әртүрлі ұйымдар мен институттар өкілдерімен кездесу қарастырылған.
  • 2.Бағалау тәсілдері
  • Межелік бақылау; аралық аттестация; НИРМ есептерін қорғау, педагогикалық және зерттеу практикаларын өту туралы (есептер); ғылыми шетелдік тағылымдама (есеп), қорытынды аттестация (мемлекеттік экзамен, магистрлік диссертацияны қорғау)
 • E) Программные компетенции
  • Жалпы құзыреттілік
  • ОК1 - Кәсіби салада өзін-өзі жүзеге асыру үшін ғылыми зерттеулер әдіснамасын, психологиялық және білім беру қызметінің негіздерін және шет тілін оқытудағы озық коммуникативтік дағдыларды меңгеру.
   ОК2 - Заманауи білім беру технологияларын, академиялық сауаттылық дағдыларын және математикалық аппаратты қолдану арқылы ғылыми-зерттеу және кәсіби-педагогикалық қызметті жүзеге асыру
  • 2.Ерекше құзыреттер
  • ДК 1 - Экономикалық қауіпсіздіктің көрсеткіштерін талдауды жүзеге асыра білу, компанияның, кәсіпорынның, аймақтың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қамтамасыз ету, микро және макро деңгейлерде кездесетін экономикалық құбылыстарды талдау, болжау және болжау
   ДК 2 - Кәсіпорынның инновациялық және инновациялық қызметінің нәтижелерін түсіндіруге және түсінуге құзыретті болу, фирмалардың, салалардың, өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін экономикалық бағалауды жүзеге асыру, компанияның тиімділігін арттыруда оңтайландыру және шығындарды басқару процесінің рөлі мен маңыздылығын түсіну
   ДК 3 - Қазақстан Республикасының экономикалық басқару мәселелерінде құзырлы болу, әлеуметтік саладағы экономикалық талдау әдістерін және экономиканың тұрақты дамуын анықтайтын салаларды қолдану, заманауи экономикалық агенттердің жұмыс істеу заңдылықтарын түсініп, оларды дамыту стратегиясын жасау
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • Магистрлік кәсіби практика контекстінде, ұйымдастыру жұмысында, сонымен қатар клиентке магистранттар төменде көрсетілгендерге қабілеттілігін көрсете алады:
   - кәсіби практикалық мәселелерді түсіну;
   - аналитикалық, кеңестік қызмет қабылдауын қолдану;
   - мейлінше маңызды және тұрақты білімді меңгеру;
   - зерттеу нәтижелерін оқу үдерісі мен практикаға енгізу;
   -серіктестік, сенімділік қарым-қатынастарды қолдау үшін жауапкершілік алып жүру;
   - заманға сай ғылыми мен практикалық мәселелерді шешу және еңбек нарығында белсенді түрде бейімделу мен қоғамда табысты әлеуметтануға қабілеттілік, толеранттылық, дербестік, жігерлілік дағдыларын дамыту.
 • Педагогика 2 кредита / 3ECTS
  • Пререквизиттер: «Психология», «Ғылым және тарих философиясы»
  • Постреквизиттер: Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  • Мақсаты: жоғары мектептің мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін игеру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен таныстыру, жоғары мектептің педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздері, заманауи талдау технологиялары, оқыту мен білім беруді жоспарлау және ұйымдастыру, оқытушының және студенттің оқу үрдісінде пәндік- орта мектеп. коммуникативті технологиялармен ЖОО-да білім беру процессінде оқытушы мен студент арасындағы субъект-субъекттивті қарым- қатынас
  • Күтілетін нәтижелер:
  • жоғары білімнің және педагогикалық ғылымның өзекті мәселелерін түсіну;
   • педагогикалық қызметтің мәні туралы идеяларды қалыптастыру;
   • өзін-өзі анықтау және өзіңіздің кәсіби қызметіңізді талдау әдісін меңгеру;
   • педагогикалық қызметтің дағдыларын қалыптастыру;
   • студенттерді ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру;
   • зерттеу дағдыларын жетілдіру;
   • кәсіби ойлау дағдыларын жетілдіру.
  • Оқытушының аты-жөні: Муликова С.А.
 • Психология 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: «Психология» курсын оқып білу бакалаврде алған білімге негізделеді: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Постреквизиттер: психологиялық білімдерді қолданудың практикалық саласы болып табылатын және маманның кәсіби даярлығының мүмкіндіктерін кеңейтетін келесі гуманитарлық пәндер кіреді: Педагогика, Оқыту әдістері мен технологиялары, педагогикалық практика.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары мектеп психологиясының негіздеріне оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану жоспарында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Ожидаемые результаты: Курсты игеру үшін магистрант:
  • жоғары мектептегі білім беру процесінің психологиялық-педагогикалық мәнін анықтау.
  • магистранттарға "Психология"курсына қатысты жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік және педагогикалық психологияның негізгі қосымшалары, эмпирикалық зерттеулер, теориялық концепциялары туралы толық түсінік беру.
  • қазіргі кезеңдегі жоғары мектептің негізгі даму тенденцияларын қарастыру.
  • магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойлауын дамыту
  • Оқытушының аты-жөні: Кенжебаева С.К.
 • Тарих және ғылым философиясы 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: философия, саясаттану, мәдениеттану.
  • Постреквизиты: Кәсіптік педагогикалық қарым-қатынастың негіздері, жоғары білім беру педагогикасы, психология.
  • Мақсаты: философиялық және әдіснамалық мәдениетті қалыптастыру, теориялық ойлау мен талдау қабілеті, жоғары мораль мен мәдениет, аналитикалық дағдылар мен зерттеу дағдыларын дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: теориялық және әдіснамалық ойлау қабілеті мен талдауын, ғалымның, оның мәдениетінің жоғары моральдық және этикалық жауапкершілігін қалыптастырады, өйткені барлық философиялық құрылымдардың артында этикалық идея бар. Ғылымның тарихын және философиясын зерттеу тек философиялық мәдениетке кіріспеу ғана емес, сонымен қатар, герменевтикалық әрекетті көрсету қабілетін дамытудың шарты болып табылады.
  • Күтілетін нәтижелер:курсты меңгеру үшін магистратн білуі керек: әлемдік философиялық теориялық ой қалыптастырудың тарихы, философияның негізгі философиялық тұжырымдамаларының ерекшеліктері, философияның рефлексияның ерекше түрі
  • Біріншіден, сын тұрғысынан,
  • екіншіден, әмбебап және нормативтік нысандарда жалпы онтологиялық схемаларды құрумен,
  • үшіншіден, әлемді түсіну, түсіндіру және көру үшін жағдай жасау арқылы.
  • Оқытушының аты-жөні: Клишина М.В.
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі қауіпсіздігі 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теорияның негіздерін меңгеру, маркетинг, менеджмент, статистика, микро және макроэкономика, сонымен қатар әлеуметтік - экономикалық жағдай және Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасының жағдайы негіздерін меңгеру. Курсты неғұрлым сапалы меңгеру үшін магистрант "Кәсіпорын экономикасы", "Кәсіпкерлік", "Шығындарды басқару"пәндерін меңгеруі тиіс.
  • Пәндердің постреквезитттері : фирманың экономикалық қауіпсіздігі" пәнін игергеннен кейін келесі пәндер оқытылуы мүмкін: "Инновациялық жобаларды бизнес жоспарлау", "Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясаты", "Өнеркәсіп салаларының экономикасы", "Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру" және ҚР Ұлттық экономика жүйесінде кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық қауіпсіздігін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттеуге бағытталған басқа да пәндер.
  • Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттардың ұлттық экономиканы ұйымдастыру және кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық және практикалық негіздері мен механизмдерін оқыту болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: "Фирманың экономикалық қауіпсіздігі"курсының пәні, әдісі және міндеттері. Экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен принциптері. Экономикалық қауіпсіздіктің даму және қызмет ету негіздері. Экономикалық қауіпсіздіктің индикаторлары мен көрсеткіштері. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері. Фирманың техникалық-технологиялық қауіпсіздік негіздері. Экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны қорғау. Фирманың инновациялық-инвестициялық қауіпсіздік механизмдері. Экономикалық қауіпсіздіктің ұйымдық-ақпараттық аспектілері. Экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік тетіктері. Фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру. Фирманың экономикалық қауіпсіздігін бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу нәтижесінде магистрант экономиканың нақты секторының экономикалық қауіпсіздігін қалыптастыру мен дамытудың теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін білуі тиіс; жобаларды жоспарлаудың нысандары мен әдістерін таңдауда есептер мен негіздемелерді орындау дағдыларын меңгеру, кәсіпорын мен ұйымның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету факторларын зерттеу және жүйелеу.
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ.д., профессор Сальжанова З.А.
 • «Шет тілі (кәсіби)» «Ағылшын тілі» 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі (кәсіби)
  • Мақсаты: шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете отырып, магистрдің болашақ кәсіби жұмысында белсенді тілді игеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамытуға негізделеді
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі шет тілін оқыту құзыреттілікке негізделген, оған сәйкес алынған білім негізінде, тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін қажетті дағдылар мен қабілеттер қалыптасады. Нәтижесінде магистранттар жалпы мәдениетаралық, әлеуметтік-мәдени және когнитивті сияқты құзыреттерге ие болады; коммуникативті-лингвистикалық, социолингвистикалық, кәсіптік-бағытталған.
  • Магистратурада шет тілін меңгеру ерекшелігі қазіргі заманғы жалпы ғылыми және арнайы әдебиеттерді зерттеу, инновациялық әдістер мен технологияларды қолданып, заманауи құралдарды тарту болып табылады. (Интернет-ресурстар).
  • Күтілетін нәтижелер: «Шет тілі (кәсіби)» оқу курсының соңында бакалавриат білуі керек:
   • зерттелетін шет тіліндегі материалды ғылыми ұсыныстың функционалдық және стилистикалық сипаттамаларын,
   • шет тіліндегі тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясы мен терминологиялық шеберлікті,
   • халықаралық ынтымақтастық деңгейінде іскери хат алмасу негіздері;
  • баспқы әдебиеттерді мамандық бойынша еркін оқып, аудара білу
   • кәсіби пікірталастарға, ғылыми пікірсайыстарға, дебаттарға, дөңгелек үстелдерге қатысу,
   • ғылыми зерттеулердің презентациясын қорғау (семинарларда, конференцияларда, форумдарда);
   • көпшілік алдында сөз сөйлеуді түсіну (лекциялар, есептер, теледидар және интернет бағдарламалары).
  • Оқытушының аты-жөні: : Аубакирова Г.Т.
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау салалары2 кредита / 3ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, Тарих және Ғылым философиясы.
  • Постреквизиттер: зерттеу практикасы,магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: қазіргі қоғамның кіші жүйесі ретінде ғылыми саланың рөлі мен орнын, кәсіби қызмет түрі ретінде ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұнын толық түсіну үшін қажетті білім беру, сондай-ақ магистратура студенттерінде ғылыми зерттеуді нормативтік және құжаттамалық сүйемелдеу процесі туралы түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ғылым әлем туралы түсінік жүйесі ретінде және институт ретінде. Қазіргі қоғамдағы ғылым институты. Қазақстан ғылымының элементтері. Ғылым ресурстары. Қазақстан ғылымының қазіргі жағдайы. Ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұны. Ғылыми зерттеу әдістемесі. Ғылыми зерттеудің логикалық негіздері. Ғылыми зерттеу әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпаратты жинау. Зерттеулер жүргізу. Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу процесі
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Ғылыми және инновациялық қызметке қойылатын соңғы талаптарға сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырудың негізгі ұғымдарын, әдістері мен кезеңдерін меңгеру.
  • Теориялық білімді практикада қолдана білу және кәсіби міндеттерді шешуде олардың міндеті мен рөлін түсіну.
  • Ақпаратты іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасап, шешім қабылдау.
  • Хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру, топта ынтымақтасу және жұмыс істеу, өз позициясын диспутациялау және қорғау, шешім қабылдау.
  • Магистрлік зерттеудің таңдалған бағытын әзірлеу кезінде ғылыми-зерттеу іс-шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша дағдыларды меңгеру.
  • Ф. И. О. преподавателя Улыбышев Д. Н
 • Казақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, микроэкономика, макроэкономика, Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: фирманың экономикалық қауіпсіздігі, экономиканың қазіргі даму тәжірибесі
  • Мақсаты: магистранттарға ғылым институтын, оның мақсаттарын, міндеттері мен функцияларын Қазақстанның Ұлттық экономикасына қатысты толық түсінуге, ғылыми саланың негізгі элементтерін, оның дамуының сапалық және сандық сипаттамаларын анықтауға, елдің ғылыми саласының ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимыл жасауға қажетті білім беру; магистранттарда Қазақстанда, сондай-ақ дамыған және дамушы елдерде ғылыми сектордың қызмет етуінің өзекті мәселелері туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: заманауи экономиканың инновациялық дамуының теориялық негіздері. Ғылым туралы қазіргі түсінік. Ғылым институты және оның құрамдастары. Интеллектуалды капитал ғылымның негізгі ресурсы ретінде. Ғылым кәсіби қызметтің түрі ретінде. Ғылыми саланы ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі (АҚШ, Еуроодақ, Ресей, Жапония). Қазақстанның ғылыми секторының даму тенденциялары. Ғылым мен мемлекеттің өзара байланысы. Ғылым мен бизнестің өзара байланысы. Ғылым инфрақұрылымы. Ғылыми қызметті құқықтық реттеу. Ғылыми зерттеулерді дайындау. Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: қазіргі нарықтық экономиканың негізгі элементі ретінде ғылымды қалыптастыру және дамыту, ғылымның ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара іс-қимылы контексінде ғылыми сала туралы білімді меңгеру; ғылыми саланың жұмыс істеу тетіктері, зерттеулерді қаржыландыру көздері, ғылыми қызметті нормативтік-құқықтық сүйемелдеу, ғылыми зерттеулерді ұйымдастырушылық сүйемелдеу туралы алынған білімді практикада қолдана білу.; Қолданылатын ғылыми әдістерге, ғылыми жұмыстарды құрастыру мен жазуға, қазіргі экономикадағы ғылымның рөліне қатысты өз ұстанымын дәлелді және қисынды дәлелдеу; мемлекет пен бизнестің оның дамуындағы рөлі туралы өз ұстанымы шеңберінде ғылымды дамытудың сандық және сапалық параметрлерін жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру, Қазақстан ғылымы жай-күйінің аса өткір проблемалары бойынша диспутациялау; дербес және ұжымдық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, ғылыми жұмыстарды (өтінімдер, мақалалар, жобалар) жазу дағдыларын меңгеру.
  • Оқытушының аты - жөні: э.ғ. к., доцент Улыбышев Д. Н
 • Жоғары мектепте оқытудың әдістері мен технологиялары 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: менеджмент, Экономикалық теория, педагогика, тарих және Ғылым философиясы
  • Постреквизиттер:микро-макроэкономикалық талдау, Әлеуметтік сала экономикасы
  • Мақсаты: ЖОО-да оқу үдерісін жоспарлауда, әзірлеуде және ұйымдастыруда құзыреттілікті қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстандағы жоғары білімді реформалау және жаңғырту басымдықтары. ЖОО оқытушысының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары мектепте студенттерді оқытуды ұйымдастыру формалары. ЖОО-дағы оқытудың әдістері мен құралдары. Жоғары мектептегі оқытудың заманауи технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: педагогикалық ғылым мен ЖОО оқытушысының кәсіби қызметінің даму перспективаларын білу, оқытудың технологиялануының мәнін түсіну; кәсіби қызметте оқу пәнінің мақсаттары мен мазмұнына барабар оқыту әдістерін қолдану, мамандарды даярлаудың тиімді педагогикалық технологияларын қолдану; ЖОО-да оқытудың әдістері, құралдары, нысандары мен технологияларын шектеудің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалауда аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру, өткізілген оқу сабақтарының рефлексиясы және осы негізде оқу-әдістемелік; оң педагогикалық тәжірибені, оқу-әдістемелік материалдарды және студенттің оқу-танымдық іс-әрекетінің нәтижелерін әр түрлі хабарламаларда (анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар, шағын-зерттеулер және т.б.) түсіндіру; жеке тұлғалық даму және кәсіби өздігінен білім алу қажеттілігі.
  • Оқытушының аты - жөні: п. ғ. к., профессор Кенжебаева С. К.
 • КӘСІБИ- ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС НЕГІЗДЕРІ 3 кредита / 5ECTS
  • Пререквизиттер: педагогика, психология және адам дамуы, философия, педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогикалық психология.
  • Постреквизиттер: педаголикалық практикасы.
  • Пәннің максаты: «Кәсіби педагогикалық қарым - қатынас негіздері» пәннің оқыту процесінде болашақ педагог- тәрбиешілердің кәсіби іс-әрекетін қалыптастырып, кәсіби педагогикалық қарым - қатынастың теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Сөйлеу мәдениетінің өлшемдерін, нормаларын және қарым - қатынас құрылымының мәнін ашып көрсету.
  • Міндеттері :
   • кәсіби педагогикалық қарым- қатынас негіздері саласынан білім беру;
   • кәсіби педагогикалық қарым-қатынас функцияларын, стильдерін, түрлерін ашып көрсету;
   • педагог - тәрбиешілердің сөздік қатынас орнату этикасын сақтау дағдыларын меңгерту;
   • қазіргі кездегі кәсіби педагогикалық қарым - қатынастың теориялық және әдіснамалық мәселелерімен, оның негізгі принциптерін таныстыру.
 • Ғылыми мәтін және Академиялық хат
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби шет тілі.
  • Постреквизиттер: МҒЗЖ, магистрлік диссертация
  • Мақсаты: магистранттарда академиялық дискурстың ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі ғылыми және ғылыми-ақпараттық мәтіндерді жасай білу дағдыларын қалыптастыру. Өз ойларды жасау және барлық нақты және анық мәтіндік формада ұйымдастыру арқылы өз дәлелдерін құру қабілетін дамыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Академиялық хаттың концепциялары мен модельдері. Ғылыми мәтін және Академиялық хат. Жариялылық және коммуникация. Мәдениет, құрылым және әдебиет: ғылыми және ғылыми емес шекаралар. Жазу процесс, өнім және тәжірибе ретінде. Академиялық мәтіннің тұтастығы. Жазудың модельдері мен принциптері. Академиялық сауаттылық және хатты бағалау критерийлері. Хатты бағалаудың орындылығы. Идеяларды жазу және генерациялау процесін ұйымдастыру технологиялары. Жазу процесін ұйымдастыру. Идеяларды құру және ұйымдастыру технологиялары. Мәтін зияткерлік әрекет ретінде. Академиялық мәтін жүйе ретінде. Тұтас мәтінді ұйымдастыру. Мәтінді бейсызық ұйымдастыру практикасы: әдістен технологияға дейін. Академиялық және ғылыми мәтіннің логикалық және синтаксистік мәселелер
  • Күтілетін нәтижелер: осылайша, Академиялық хат курсын меңгеру нәтижесінде магистранттар:
  • білуі керек ‒ тұтас жүйе ретінде ғылыми (академиялық) мәтінді бейсызық құрудың негізгі принциптерін; ‒ ғылыми мәтіннің публицистикалық және көркем мәтіннен принципті айырмашылықтарын; ‒ ғылыми мәтінге қойылатын халықаралық нормалар мен талаптарды.;
  • істей алу керек: ‒ мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми коммуникацияның заманауи әдістері мен технологияларын қолдану; ‒ мәтінді қисынды ретке келтіру және оның элементтерін ұйымдастыру; ‒ мәтінмен жұмыс жасауда академиялық хаттың әртүрлі модельдері мен технологияларын қолдану; ‒ оқырмандармен өзара іс ‒ қимыл жасау, бөтен көзқарасты түсіну және құрметтеу; - өз гипотезасын ұсыну және негіздеу, тезис қалыптастыру және гипотезадан тұжырымдарға мәтін құрастыру; - әр түрлі көздерден ақпаратты сыни бағалау, таңдау, жинақтау және пайдалану; -; - плагиаттың әртүрлі түрлерінен аулақ отырып, логика мен фактілер негізінде өз дәлелдер желісін әділ, объективті және негізді жүргізу; - логикалық тәртіптің әртүрлі түрлерін және дәлелдеу әдістерін қолдану; - синтаксистік келісілген және логикалық байланысқан мәтінді жазу; - өз ойын анық және дәл тілмен білдіру;
  • меңгеру ‒ өз идеяларын генерациялау технологияларын; ‒ модельдер негізінде мәтін құру дағдыларын; ‒ парафраза және дәйексөз салу дағдыларын; ‒ байланыстырғыш және логикалық реттелген мәтінді құру дағдыларын; ‒ өзінің және басқаның мәтініне қолдануда академиялық мәтінді бағалау критерийлерін пайдалану дағдыларын; ‒ күрделі синтаксистік және логикалық қателерді түзету дағдыларын.
  • Оқытушының аты-жөні: Минжанов Н.К.
 • Хаттың академиялық стилі 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби шет тілі.
  • Постреквизиттер: МҒЗЖ, магистрлік диссертация
  • Мақсаты мен міндеттері: хаттың академиялық стилінің ерекшеліктерін, типологиясын және түрлерін зерттеу; коммуникацияның тиімді технологияларын, соның ішінде академиялық қоғамдастықта шолу; оның негізгі модификациялары қатарында ғылыми мәтіннің құрылу принциптері мен тәсілдерін оқу; түрлі жанрлар мен стильдердің ғылыми мәтіндерін құру ережелерін оқу (ғылыми, ғылыми-оқу, ғылыми-көпшілік және т. б.); магистранттарды ғылыми мәтіндерді жариялау және редакциялау үшін тәжірибелік дағдылармен қамтамасыз ету.; магистрантты дайындау бейініне сәйкес ғылыми қызметтің белгілі бір саласында академиялық дәстүрлердің ерекшеліктерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Ғылыми коммуникацияның ерекшеліктері. Академиялық хат және академиялық қауымдастық. Плагиат және дәйексөз мәселесі. Жазбаша ғылыми сөйлеу мәдениеті (ғылыми стиль және оның төсегі). Жүйелілік және логикалық. Диалогтық және интертекстуалды. Гипотеза. Рационалды түсіндіру. Аналогия. Псевдорассуждение. Сипаттама мен баяндауды қолдану ерекшеліктері. Ғылыми мақаланың негізгі компоненттері. Ғылыми мәтіндегі сөйлеу формалары.
  • Күтілетін нәтижелер: осылайша, Академиялық хат курсын меңгеру нәтижесінде магистранттар:
  • Білуге:
  • Ресей және халықаралық зерттеу ұжымдарында жұмыс кезінде ауызша және жазбаша түрде ғылыми қызмет нәтижелерін ұсыну ерекшеліктері;
   • мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми коммуникация әдістері мен технологиялары;
   • мемлекеттік және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда ғылыми қызмет нәтижелерін ұсынудың стилистикалық ерекшеліктері;
  • ҒЗЖ жобаларын, гранттарды, өтінімдерді құрастыру үшін нормативтік құжаттар;
  • басылымға қолжазбаларды ресімдеу ережелері мен мазмұнына қойылатын талаптар
  • рецензияланатын ғылыми басылымдарда;
  • Білу:
  • ресейлік және ресейлік жұмыс кезінде ғылыми қарым-қатынаста қабылданған нормаларды ұстану •
  • ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерін шешу мақсатында халықаралық зерттеу ұжымдарында;
   • мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми қарым-қатынаста қабылданған негізгі нормаларды ұстану;
  • диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша ғылыми нәтижелерді ұсыну
  • рецензияланатын ғылыми басылымдардағы жарияланымдар;
  • ҒЗЖ нәтижелерін (соның ішінде диссертациялық жұмыс) академиялық және бизнес-қоғамдастыққа ұсыну;
  • Меңгеруі:
  • Ресей немесе халықаралық зерттеу ұжымдарында ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерін шешу кезінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау дағдылары;
  • ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерін шешу бойынша Ресей және халықаралық ұжымдарда жұмысты жүзеге асыру кезінде коммуникацияның әртүрлі типтерімен;
  • мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми мәтіндерді талдау дағдысы;
   • мемлекеттік және шет тілдерінде ғылыми коммуникацияның әртүрлі әдістері мен технологияларының тиімділігін сыни бағалау дағдысы.
  • Оқытушының аты-жөні: Минжанов Н.К
 • Экономикалық тәуекелдерді бағалау мен басқарудың математикалық әдістері 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономика-математикалық әдістер, Эконометрика, Экономикадағы Математика, Микроэкономика, Статистика, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (Organizationandplanningofscientificresearches)
  • Постреквизиттер: қазіргі бизнес экономикасы және Даму стратегиясы, шығындарды басқару
  • Мақсаты: экономикалық тәуекелдер дәрежесін бағалаудың математикалық әдістерін пайдалануды, салалық және өңірлік тәуекелдерді басқаруды үйрену.
  • Курстың қысқаша мазмұны: экономикалық тәуекелдің мәні. Математикалық модельдер және тәуекелді бағалау әдістері. Анықталған жағдайда тәуекелді бағалаудың абсолюттік көрсеткіштері. Анықталған жағдайда тәуекелді бағалаудың салыстырмалы көрсеткіштері. Ішінара белгісіздік жағдайындағы тәуекелдің ықтималдық көрсеткіштері. Тәуекел дәрежесін бағалаудың статистикалық әдісі. Белгісіздік жағдайында тәуекел дәрежесін бағалау. Парето оңтайлылығы принципі негізінде қаржылық операциялардың кірістілігі мен тәуекелін талдау. Тәуекелді бағалаудың сараптамалық әдістері. Сарапшылардың пікірлерінің келісімділігін бағалау. Жобаның тәуекелге бейімділігінің арнайы көрсеткіштері. Инвестициялардың тәуекел дәрежесін бағалаудың Талдамалық әдісі. Шарпаның күрделі активтерін бағалаудың нарықтық моделі. Оқиғалар ағаштарын құру әдісімен оңтайлы жоспарды таңдау. Тәуекел жағдайында инвестициялық жобаларды басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: тәуекелдерді басқару саласында құзыреттіліктерді иелену; тәуекелді сәйкестендірумен, талдаумен және тәуекел оқиғаларының пайда болуының оң салдарын барынша және теріс салдарын барынша азайтуды қамтитын шешімдер қабылдаумен; тәуекел ахуалын болжаумен, тәуекелдің рұқсат етілген шектерін айқындаумен, тәуекелді басқару бойынша іс-қимылдардың неғұрлым қолайлы нұсқасын таңдаумен байланысты дағдыларды игеру.
  • Оқытушының аты - жөні: Козлова Н. К.
 • Макро-және микро деңгейде математикалық модельдеу 3 кредит / ECTS
  • Пререквизиттер: Экономика-математикалық әдістер, Эконометрика, Экономикадағы Математика, Микроэкономика, макроэкономика, Статистика, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (Organizationandplanningofscientificresearches)
  • Постреквизиттер: ұйымның бәсекеге қабілеттілігін Басқару, аймақтық нарықтарды талдау, басқарушылық талдау
  • Мақсаты: бұл курс экономиканы макро - және микродеңгейде математикалық модельдердің, әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау және шешім қабылдау үшін экономикалық Деректерді талдаудың негізгі әдістерінің көмегімен зерттеуге бағытталған.
  • Курстың қысқаша мазмұны: экономикадағы модельдеу және оны экономикалық теорияның дамуы мен формализациясында қолдану. Барынша пайдалылық. Тұтынушылық таңдау моделін зерттеу. Слуцкий Теңдеуі. Өндірушілердің мінез-құлық модельдері. Қорларды басқару модельдері. Тұтынушылар мен өндірушілердің экономикалық өзара іс-қимылы. Вальрас Моделі. Көп салалы экономика Леонтьевтің моделі. Сауданың сызықтық моделі. Жұмыспен қамтуды модельдеу. Инфляция модельдері. Экономикалық өсу моделі. Мемлекеттік борыш моделі. Нарықтық экономиканың математикалық модельдері. Инвестицияларды моделдеу және олардың тиімділігін талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: модельдердің негізгі түрлерін, негізгі экономикалық факторлардың тәуелділігін сипаттайтын функцияларды құру тәсілдерін білу және талдау және оңтайлы таңдау міндеттерін қою және шешу саласында зерттелген модельдерді қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру.
  • Оқытушының аты - жөні: э. ғ. к., доцент Емелина Н. К.
 • Микро-макроэкономикалық талдау 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, кәсіпкерлік, өндірісті ұйымдастыру, фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  • Постреквизиттер: Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру, қазіргі бизнес экономикасы және Даму стратегиясы, шығындарды басқару
  • Мақсаты: экономикалық ойлауды дамыту және болашақ ғылыми, педагогикалық немесе шаруашылық қызметке қажетті экономикалық білімді хабарлау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қазіргі микро-макроэкономика және оның әдіснамасы. Сұраныс пен ұсыныстың икемділік теориясы. Тұтынушылық таңдау теориясы. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Бәсекелестік жағдайында ұсыныс. Монополия. Монополистік бәсекелестік. Олигополия. Өндіріс факторларының нарығы. Макроэкономикалық өлшеуіштер. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция. Ұлттық табыс: өндіріс, бөлу және тұтыну. Жиынтық сұраныс пен ұсыныс. "AD-AS"моделі. Тауар және ақша нарықтарындағы Макроэкономикалық тепе-теңдік. "IS-LM" моделі. Ашық экономика. Экономикалық өсу
  • Күтілетін нәтижелер: нарықтық қатынастарды дамыту, ел экономикасын көтерудегі ұйымдар мен фирмалардың рөлін арттыру экономиканы зерттеумен айналысатын мамандарды даярлау сапасын едәуір жақсарту қажеттігін туындады. Магистрант істей алуы тиіс: экономика саласындағы білім кешенін қалыптастыру; нақты жағдайларды жүзеге асыру үшін таңдау және дайындау үшін нақты дағдыларды қалыптастыру; жобаларды сәтті және ең аз мүмкін шығындармен жүзеге асыра білу (әсіресе жаңа өнімдерді әзірлеу саласында, бұл компанияның өзінің бәсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді) және оларды тиімді басқару.
  • Оқытушының аты - жөні: э. ғ. к., доцент Гимранова Г. И.
 • ҚР экономикасының макроэкономикалық даму көрсеткіштерін өлшеу 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: "Кәсіпорын экономикасы", "Макроэкономика", "Экономикалық теория", "Статистика", " экономикалық талдау»,
  • Постреквизиттер: Қазақстан экономикасындағы басқарудың қазіргі мәселелері, аймақтық инновациялық жүйе, нормалар, магистрлік диссертация
  • Мақсаты мен міндеттері: Пәннің мақсаты – магистранттарда макроэкономикалық динамиканы өлшеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану дағдыларын дамыту, олардың артықшылықтарымен, кемшіліктерімен және қолдану салаларымен танысу, нақты статистикалық мәліметтерді пайдалана отырып, экономикалық динамиканы талдау кезінде алынған білімдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру.
  • Пәнді оқытудың міндеттері:
  • макроэкономикалық динамиканы өлшеудің әртүрлі әдістерін түсінуді қалыптастыру;
  • нақты статистикалық деректерді пайдалана отырып, экономикалық динамиканы талдау білігін қалыптастыру;
  • оқу-зерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Экономикалық динамиканың көрсеткіштері. Экономикалық индекстер. ҰШЖ индикаторлары. ҚР экономикалық өсуін өлшеу. ҚР инфляциясын өлшеу. ҚР еңбек нарығын өлшеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:
  • экономикалық динамиканы өлшеудің заманауи әдістерінің теориялық негіздерін білу;
  • нақты статистикалық деректермен жұмыс кезінде экономикалық динамиканы өлшеу әдістерін қолдана білу;
   • Қазақстан экономикасының макроэкономикалық көрсеткіштерін түсіну және экономикалық динамиканы талдау дағдысының болуы.
 • Фирмасының даму тиімділігін талдау және бағалау 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: "Кәсіпорын экономикасы", "Макроэкономика", "Экономикалық теория"," Статистика", " экономикалық талдау»,
  • Постреквизиттер: Қазақстан экономикасындағы басқарудың қазіргі мәселелері, Modern business' economy and strategies of development, аймақтық инновациялық жүйе, магистрлік диссертация
  • Мақсаты мен міндеттері: мақсаты - экономикалық, әлеуметтік аспектілерде фирманың қызметін талдау және бағалауды жүзеге асыру үшін пәндік және кәсіби білімді қолдану дағдысы мен практикалық іскерлігін дамыту.
  • Курстың міндеттері:
   • экономикалық міндеттерді шешуде жүйелік тәсіл принциптерін қолдану қабілетін дамыту,
  • өз бетінше зерттеу жүргізу және ғылыми-біліктілік жұмыстарын (магистрлік диссертацияны) әзірлеу үшін ғылыми-теориялық базаны қалыптастыру)
  • Курстың қысқаша мазмұны:
  • деректерді алдын ала талдаудың міндеттері мен әдістері. Аналитикалық міндеттердің құрылымы. Қазіргі стратегиялық талдаудың технологиялары мен тұжырымдамалары. Тактикалық басқарудың аналитикалық есептері. Ұйым қызметін жалпыланған кешенді бағалау. Фирманың әлеуметтік-экономикалық қызметін бағалау. Фирманың әлеуметтік қызметінің шығындар құрылымына, ресурстар мен қызмет нәтижелеріне әсері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант:
   • магистрантта экономикалық талдау әдістерін зерттеу үшін ең қолайлы әдістерді сын тұрғысынан талдау және таңдау білігін қалыптастыру,
   • тұжырымдамалық, институционалдық сапалы талдау жүргізу үшін ақпаратты шоғырландыру дағдысын дамыту,
   • фирма қызметінің даму көрсеткіштеріне сыни бағалау жүргізу қабілетін дамыту
   • кәсіпорынның ішінде, сондай-ақ оның сыртқы ортасында өтетін процестердің мәні мен заңдылықтарын түсіну бойынша білімнің біртұтас жүйесін қалыптастыру;
  • кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне тартылатын ресурстарды тиімді пайдалану және жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу бөлігінде экономикалық талдау жүргізу бойынша кәсіби дағдыларды үйрету және дамыту;
   • кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің түрлі аспектілерінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер жүйесін әзірлеу және пайдаланудың практикалық дағдыларын бекіту.
 • Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: фирманың экономикалық қауіпсіздігі, бағалаудың математикалық әдістері және экономикалық тәуекелдерді басқару
  • Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: магистранттарға Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметінің мақсаттарын, міндеттерін және функцияларын толық түсіну үшін қажетті білім беру, магистранттарда кәсіпорынның инновациялық және инвестициялық үдерістегі рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ұлттық, аймақтық және салалық, технологиялық, зияткерлік және ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен мазмұны; жүйелік және құрылымдық-функционалдық әдіснаманың құралдарын қолдану негізінде экономикалық қауіпсіздікті зерттеу; фирманың өндірістік-қаржылық қызметінің экономикалық қауіпсіздігін бағалау; фирма қызметінің сыртқы экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; банкроттық жағдайындағы фирманың қауіпсіздігі; банк жүйесінің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; фирманың ақпараттық объектілерін қорғауды қамтамасыз ету; коммерциялық құпияны қорғауды ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: "Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін ұйымдастыру" пәнін оқу кезінде магистрант инвестициялық және инновациялық қызметтің рөлі мен маңызы, оның құрамдас бөліктері, мемлекет пен жеке бизнес субъектілерінің өзара іс-қимылы, мемлекеттің инвестициялық және инновациялық процесс субъектісі ретіндегі іс-әрекеті бөлігінде білімін меңгеруі тиіс.
  • Оқытушының аты - жөні: э. ғ. д., профессор Алимбаев А. А
 • Инвестициялық жобалау 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: микро – макроэкономикалық талдау, фирманың экономикалық қауіпсіздігі, экономикалық талдау және фирманың даму тиімділігін бағалау, бағалаудың математикалық әдістері және экономикалық тәуекелдерді басқару және т. б.
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: магистранттарды өз қызметін инновацияларға жүйелі, кешенді, стратегиялық, тиімді бағдарлауға және басқарылатын объектілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге үйрету.,
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру - Қазақстанның қазіргі экономикасы үшін ең өзекті мәселелердің бірі.
  • Қатаң бәсекелестік жағдайында кешенді мәселелерді шешуге бәсекеге қабілетті экономика құралдарын - экономикалық заңдардың, ұйымдастыру заңдарының, ғылыми тәсілдердің, қағидаттардың, басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен модельдерінің мәні мен әрекет ету механизмін білу және қолдану көмектеседі.
  • Бәсекеге қабілеттілік көптеген факторларды: саяси, экономикалық, технологиялық, мәдени, психологиялық, басқарушылық және т. б. синтездейді.
  • Пәнді оқу кезінде қолданылатын әдістер: талдау әдістері (жүйелік, салыстырмалы, факторлық, SWOT-талдау, халықаралық, корреляциялық-регрессиялық, кластерлік, теңгерімдік және т.б.); болжау әдістері (параметрлік, сараптамалық, математикалық-статистикалық және т. б.); ғылыми тәсілдер (жүйелік, кешенді, маркетингтік, ұдайы өндіру, құрылымдық, кластерлік, функционалдық және т. б.); бәсекеге қабілетті экономика құралдары (экономикалық заңдар (заңдылықтар), ұйымның заңдары (заңдылықтары), ғылыми тәсілдер, принциптер және т. б.).
  • Пән бойынша қарастырылған ғылыми тәсілдер, әдістер мен жағдайлар жиынтығында қазақстандық экономиканың жалпы серпілісін қамтамасыз ететін бәсекеге қабілеттілікті басқару теориясын білдіреді.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында магистрант жаһандану жағдайында бәсекеге қабілеттілікті басқару принциптерін; ұйымның бәсекеге қабілеттілігін басқару сапасын бағалау әдістемесін; бәсекеге қабілеттілікті нормалау әдістерін; ресурс үнемдеу әдістерін және баға белгілеу негіздерін меңгереді.
 • Қазақстан кәсіпорындардың және салалардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау 3 кредита / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Бәсеке», «Кәсіпорын экономикасы».
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертацияның жазылуы
  • Мақсаттары мен міндеттері: Пәннің мақсаты – магистранттарды бәсекелік артықшылықтардың және кәсіпорын мен салалардың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігіне ықпал ететін факторлар жүйесін анықтау. Нарықтық қатынастардың мәнін көрсететін түйінді түсініктердің бірі – бәсекеге қабілетті болу. Әсіресе, экономиканың негізгі буыны болып табылатын кәсіпорынның және салалардың бәсекеге қабілеттілігін зерттеу мен талдау, соның негізінде тәжірибелік құндылығы жоғары тұжырымдар мен ұсыныстар жасауға бейімделу дағдысын қалыптастыру.
  • Пәнді оқыту мақсаттары:
   • бәсеке және бәсекеге қабілетіліктің тұжырымдамаларының теориялық және теиодологиялық негіздерін тереңдете зерттеу;
   • бәсеке мен бәсекеқабілеттіліктің эволюциялық теорияларын зерттеу;
   • нарықтық экономика жағдайында салалардың және кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігінің ішкі және сыртқы факторларын анықтау;
   • кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін басқарудың тиімділігін бағалау;
   • бәсекеге қабілетті экономикалық субъектілерді бағалау жне талдаудағы әдістемелік бағыттар мен практикалық аспектілерді зерделеу .
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Бәсеке деңгейлері. Саланың бәсекеге қабілеттілігі. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі. Бәсекеге қабілеттілікті басқару жүйесі: түсінігі және ерекшеліктері Нарықтағы бәсекелік күрестің өзектілігі. Шаруашылық субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігінің факторлары.
  • Күтілетін нәтижелер: курсты аяқтағаннан кейін магистранттар:
  • экономикалық субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін басқару принциптерін меңгеру;
  • бәсекелік ортаның дамуының негізгі заңдылықтарын білу;
  • саланың және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін факторлар;
  • бәсекені жоғарлату үшін ұсынылатын шаралар;
  • бәсекелік орта жағдайында экономикалық субъектілердің қалыптасу ерекшеліктерін түсіну
  • ақпараттарды іздеу, жинақтау, талду және жүйелеу негізінде шешімдер қабылдай білу.
 • Шығындарын басқару 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер «Экономикалық теория», «Бизнес экономикасы», «Микроэкономика», «Менеджмент».
  • Пәннің постреквизиттері: Ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертация бойынша жұмыс
  • Пәннің мақсаты. «Шығындарды басқару» курсының негізгі мақсаты - магистранттарды әртүрлі экономикалық санаттар бойынша шығындардың теориялық және практикалық аспектілері, жоспарлау, менеджмент және басқару менеджерлері шешімдерін қабылдау кезінде өндірістік және операциялық шығындарды, өндіріс шығындарын және өндіріс шығындарын қалыптастыру процесінде қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету.
  • Тапсырмалар:
  • Нарықтық жағдайлардағы шығындарды басқарудың заңдары мен міндеттер тұжырымдамасын қалыптастыру;
  • шығындарды үнемдеу және кәсіпорындарды жоспарлау принциптері туралы білімді қалыптастыру;
  • операциялық шығындардың құнын есептеудің негізгі принциптерін зерделеу;
  • өндіріс шығындарын қалыптастыру механизмі туралы білім қалыптастыру;
  • Инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде шығындарды талдауды үйреніңіз.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Нарықтық жағдайда нарықтық менеджменттің рөлі мен маңызы. Шығындар мен мазмұнды жіктеу. Шығындарды жоспарлау (бюджеттеу). Тауардың құнын есептеу. Өнімнің құны. Қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау кезінде шығындарды талдау. Инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде шығындар мен пайданы талдау. Айналымның құнын есептеудің негізгі принциптері. Құны бақылау. Трансферттік бағалар.
  • Оқу нəтижелері (құзыреттілік):
  • Аталмыш пәннің негізгі санаттарын, болашақ менеджерлердің ой-пікірлеріне әсер ететін «Шығындарды басқару» пәнін оқып үйрену әдістемесі мен әдістемесін білу;
  • Теориялық білімді іс жүзінде қолдану және кәсіби мәселелерді шешуде олардың рөлін түсіну;
  • C. іздеу, жинау, талдау және жүйелеу негізінде процесстік дәлелдер мен шешімдер қабылдау;
  • D. ақпаратты түрлі тәсілдермен қамтамасыз етіңіз, топпен байланысыңыз, жұмыс жасаңыз, дебаттарға қатысыңыз және шешіміңізді ақтаңыз, дұрыс шешім қабылдайсыз;
  • Е басқару жүйесін енгізу үшін шаралар кешенін құру дағдыларын қалыптастыру.
 • Әлеуметтік сала экономикасы 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: салалар экономикасы, экономиканы мемлекеттік реттеу, Микро-макроэкономикалық талдау
  • Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: магистранттарға қазіргі нарықтық экономиканың әлеуметтік саласында әрекет ететін экономикалық қатынастар жүйесін толық түсіну үшін қажетті білім беру, магистранттарда Әлеуметтік сала мен әлеуметтік қызметтерді дамытудағы экономиканың әртүрлі субъектілерінің рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік сала түсінігі, оның қазіргі мемлекеттегі мақсаттары мен міндеттері. Әлеуметтік саладағы ұйымдардың нысандары. Білім беруді басқару құрылымы, басқару деңгейлері және функцияларды бөлу. Білім беру мекемелері. Ғылым және ғылыми қызмет. Ғылымды басқару органдары, функциялары, функцияларды бөлу. Ғылымды басқаруды ұйымдастыру формалары, ғылыми мекемелер. Денсаулық сақтаудағы экономикалық қатынастардың ерекшеліктері. Денсаулық сақтауды қаржыландыру моделі. Мәдениет саласы: ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері, құралдар мен механизмдер, мемлекет саясаты. Қазіргі экономикадағы мәдениет саласын қаржыландыру. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру. Зейнетақы бағдарламалары және зейнетақы қорлары. Арнаулы әлеуметтік қызметтер. Әлеуметтік көмек.
  • Күтілетін нәтижелер: ұлттық экономикалық жүйенің және Аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелердің экономика саласындағы білімді меңгеру, әлеуметтік саланы дамыту стратегиясын және оны іске асыру практикасын қалыптастыру; алынған білімді әлеуметтік саланы қалыптастыру және қызмет ету теориясында тәжірибеде қолдана білу; халықты әлеуметтік сала қызметтерімен барынша қамтамасыз етуге қол жеткізу және олардың қол жетімділігін қамтамасыз ету құралдары бойынша өз ұстанымын дәлелді және қисынды дәлелдеу.; әлеуметтік саланы дамытудың сандық және сапалық параметрлерін және оның дамуындағы мемлекеттің рөлі бойынша өз ұстанымы шеңберінде олардың мәндерін жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, қазіргі заманғы нарықтық экономиканың аса өткір әлеуметтік проблемалары бойынша диспутациялау; Әлеуметтік сала туралы ақпаратты өз бетінше жинау, талдау және ұсыну дағдыларын меңгеру.
  • Оқытушының аты - жөні: э.ғ. к., доцент Улыбышев Д. Н.
 • Денсаулық экономикасы 3 кредит / ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертацияны жазу
  • Мақсаты: бұл курс Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты бағалау құралдарын меңгеру арқылы денсаулық сақтау саласын дамытудың қазіргі маңызды экономикалық аспектілерін қарастырады.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Денсаулық экономикасы: негізгі мәселелер мен ұғымдар денсаулыққа жеке сұраныс. Медициналық қызметтерге сұранысты қалыптастыру. Медициналық қызметтерді ұсыну. Медициналық сақтандыру нарығының ерекшеліктері
  • Күтілетін нәтиже: осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар Денсаулық сақтау саласының экономикалық дамуының аса маңызды мәселелерін талдай алады, денсаулық және денсаулық сақтау мәселелерін зерттеу кезінде аналитикалық тәсілді қолдана алады; жалпы ұлт және жеке тұлғаның денсаулығына әсер ететін факторларды бағалау дағдысының болуы.
 • Казақстан экономикасындағы басқарудың қазіргі мәселелері (авторлық курс) 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: АӨК-дегі Экономика және басқару, Экономикалық тәуекелдерді бағалау және басқарудың математикалық әдістері, Микро-макро экономикалық талдау
  • Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: магистранттарда Қазақстанның ұлттық экономикалық жүйесін реформалаудың және оның әлемдік экономикалық жүйедегі бәсекеге қабілеттілігін арттыру контекстіндегі өзекті мәселелері туралы түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:осы курста магистранттар Қазақстанның ұлттық экономикалық жүйесін сәйкестендірудің теориялық негіздерін; Қазақстанның ұлттық экономикасын реформалау кезеңдерін; тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі факторларын, Қазақстан экономикасын жаңғырту және қайта құрылымдаудың негізгі факторларын; Қазақстанда әлеуметтік-бағдарланған нарықтық экономика элементтерін қалыптастырумен және дамытумен байланысты мәселелерді; Қазақстан экономикасының инновациялық-технологиялық дамуын қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді зерттейді.; Қазақстан экономикасының мемлекеттік секторын реформалауға байланысты проблемалар; нәтижеге бағдарланған бюджеттеуді енгізу арқылы мемлекеттік қаржының тиімділігін арттыру проблемалары; Қазақстанда ұтымды жер қойнауын пайдалануды қамтамасыз ету проблемалары және т. б.
  • Күтілетін нәтижелер: ұлттық экономикалық жүйені сәйкестендірудің негізгі теориялық ұғымдарын меңгеру, Қазақстан экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі факторлары мен проблемаларын анықтау, оны жаңғырту мен қайта құрылымдау, Қазақстан экономикасының қазіргі кезеңдегі жұмыс істеуінің негізгі проблемаларын анықтау және оларды тиімді шешудің ықтимал жолдарын меңгеру.
  • Оқытушының аты - жөні: э. ғ. д., профессор Притворова Т. П.
 • Халықаралық экономиканың қазіргі мәселелері 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: макро және микродеңгейдегі математикалық моделдеу, экономиканың қазіргі даму практикасы
  • Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік диссертациямен жұмыс
  • Мақсаты: магистранттарда мемлекеттің индустриалды-инновациялық стратегиясы мәселелерінің жүйелі, кәсіби білімін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша мазмұны: әлемдік экономикалық процестердің теориялық-әдіснамалық негіздері. Халықаралық сауда теорияларының қазіргі маңызы. Халықаралық экономикалық байланыстардың модельдері. Сыртқы экономикалық қызмет: саясат және рәсімдер. Халықаралық саудадағы тарифтік емес шектеулердің мақсаттары мен мүмкіндіктері. Халықаралық несиелеу: теория және әдіснама. Халықтың көші-қонының экономикалық салдары. Әлемдік экономикалық кеңістіктегі технологияларды берудің қазіргі түрлері. Әлемдік экономикалық кеңістіктегі интеграциялық процестерді талдау. Қазіргі әлемдік валюта-қаржы жүйесі. Валюта бағамы тұрақтылығының мәселелері. Халықаралық саудадағы валюта нарығы. Төлем балансын реттеу проблемасына әдістемелік тәсілдер.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіпкерлікті дамыту, ел экономикасын көтерудегі бизнестің рөлін арттыру кәсіпкерлік саласындағы менеджменттің шетелдік тәжірибесін зерттеумен айналысатын мамандарды даярлау сапасын едәуір жақсарту қажеттілігін тудырды
  • Оқытушының аты - жөні: э. ғ. д., профессор Притворова Т. П.
 • Өндірістік экономика, 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикалық теория.
  • Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация жазу
  • Пәннің мақсаты мен міндеттері:
   • индустриалды экономика проблемаларын, оның ішінде ойын теориясының негізінде түсіну үшін талдамалық дағдыларды қамтамасыз ету
   • компанияның ішкі ұйымдастыруындағы негізгі мәселелерді зерттеу
   • фирмалардың стратегиялық өзара іс-қимылының теориялық және эмпирикалық әртүрлі аспектілерін бағалық және баға жетпес аспектілер бойынша талдау
   • өнеркәсіптік құрылымның детерминанттары туралы теориялық және эмпирикалық деректерді сипаттаңыз
   • Бизнес стратегиясында, бәсекелестік саясатта және реттеуде мәселелерді талдау үшін фирманың экономикалық мінез-құлық үлгісін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз.
  • Қысқаша сипаттама: Индустриялық экономиканың мазмұны. Фирманың теориясы. Негізгі микроэкономикалық көрсеткіштер. Ойын теориясы және бәсекелестік. Нарық құрылымы және нарықтық күштер. Өнімнің дифференциациясы.
  • Оқу нəтижелері (құзыреттілік):
  • фирманың өлшемі мен құрылымының детерминанттарын сипаттау және түсіндіру және мүлікті бөлудің салдары
  • нарықтық билік және оның әл-ауқатының зардаптары бар компаниялар бағасының мінез-құлқын сипаттау және түсіндіру
  • компания мінез-құлқының және стратегиялық өзара іс-қимылдың аналитикалық модельдерін қолдану
  • әртүрлі іскерлік тәжірибелерді бағалау, соның ішінде тежеу, өнімнің саралануы, бағаны кемсіту
  • нарық құрылымының негізгі детерминанттарын және бәсекелестік саясатының және реттеудің негізгі мәселелерін түсінеді және түсіндіреді.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus