• Мамандық шифры:

  6M073200

  Мамандығы::

  Стандарттау және сертификаттау (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 01.10.2017 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  8
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  8
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  -
6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша магистрлік білім беру бағдарламасы келесідей пәндерді оқытуды көздейді: «Еуразиялық интеграция жағдайындағы техникалық реттеудің өзекті мәселелері», «Стандарттау мен сертификаттауды дамытудың заманауи аспектілері (салалары бойынша)», «Құрылыста стандарттау мен сертификаттаудың актуальді мәселелері», «Сапа менеджмент жүйесі (озық курс)» және т.б. Бұл келесідей дағдыларды игеруге мүмкіндік береді: жалпы ғылыми әдіснамаларды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының логикасын және технологиясын және оның нәтижелерін ғылыми өнімнің әртүрлі формаларында реттеуді қолдануға; педагогикалық қызметке; шет тілдерін кәсіби, ғылыми және білім беру қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөлшерде пайдалану. Компетентті болу: ұйымдастыруда, жоспарлауда, барлық кәәсіби қызметтер түрлерін жүргізуде;кәсіби қызметтердің стандарттау мен метрологияға, сертификаттауға қатысты барлық аспектілерінде.
6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» білім беру бағдарламасының түлектері білім беру бағдарламасының түлектері келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
ғылыми және педагогикалық дайындықпен: мемлекетті басқару үкіметі, жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес тікелей өнімдер (қызметтер), процестер (жұмыстар), компаниялардың жабдықтары мен сынақ зертханалары (орталықтары), әдістері және өлшеу, тестілеу және мониторинг құралдарына байланысты нормативтік құжаттама, стандарттау жүйелері, сертификаттау және сапаны басқару, ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз етуге қатысты меншік ұйымдарында, өндіру және өлшеу жабдықтарын пайдалануда.
Түлекке академиялық дәреже беріледі:
- ғылыми және педагогикалық бағытта–– 6М073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі
Оқу мерзімі:
• ғылыми және педагогикалық бағытта – 2 жыл.
Оқыту формасы – күндізгі.

Бағдарлама дәрежесі:
техника ғылымдарының магистрі
6М073200 - «Стандарттау және сертификаттау» (салалар бойынша)
мамандығы бойынша
Дәреже және мерзім Бір дәреже (бір университет)
(130 ECTS – кредиттері/ 59 каз. кредиттері)
Оқу орны Қазтұттынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА)
http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 2 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • 6М073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты:
   - ғылыми және педагогикалық бағыт үшін: жалпы және пәндік-құзыреттілікке ие, жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар, тұрақты кәсіби өсуге және жеке дамуына ұмтылатын, ғылыми және педагогикалық қызметті сәтті жүзеге асыруға қабілетті стандарттау және сертификаттау саласында бәсекеге қабілетті ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау, тәуелсіз ойлау және қоғамның прогрессивті әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ету;
   6M073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының міндеттері:
   - ғылыми және педагогикалық бағыт үшін: ғылыми білімдер әдіснамасы, стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы туралы терең білім беру;
   - ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдаулы бағыты бойынша магистранттардың теориялық және практикалық дайындығын тереңдету, магистранттардың әлемдегі ғылыми көріністі тұтас қабылдауын қамтамасыз ететін маңызды және тұрақты білімін игеру;
   - қазіргі заманғы ғылыми-практикалық мәселелерді шешуге және жоғары оқу орындарында, кәсіпорындар мен ұйымдарда ғылыми-зерттеу, басқару және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті кәсіби, білікті мамандарды даярлау;
   - стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге шығармашылық ойлау мен шығармашылық көзқарас құру;
   - өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға магистранттардың қабілеттілігін қалыптастыру, жаңа білімнің өзіндік шығармашылық шеберлігін дамыту қажеттіліктері мен дағдылары.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аясы
  • Базалық: Ғылым тарихы және философиясы; Foreignlanguage (professional); шет тілі (кәсіби); Педагогика; Психология; Organization and planning of scientificresearches – ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау; Жоғары мектептегі оқыту әдістері мен технологиялары; Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері; Тауарлардың сапасын бақылау және қаупсіздігінің қазіргі әдістері.
  • Профильдік: Стандарттау және сертификаттау жүйелері; Еуразиялық интеграция жағдайында техникалық реттеудің өзекті мәселелері; Жалған және сәйкестендірудің өзекті мәселелері; Техникалық реттеудің заманауи практикасы; Менеджменттің заманауи мәселелері мен технологиялары; Заманауи ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері; Сапа менеджменті жүйелері; Тауарлар мен қызмет көрсетуді стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері; Құрылысты стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері; Өнімнің бәсекеге қабілеттілік мәселелері; Сапа менеджментінің өзекті мәселелері.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • Стандарттау және сертификаттау
  • 3.Бағыт
  • Техникалық ғылымдар
  • 4.Ерекшеліктері
  • Стандарттау және сертификаттауға қатысты ғылыми және педагогикалық қызметтердің барлық аспектілері бойынша ғылыми және педагогикалық жұмыстардың барлық түрлерін ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу сұрақтары бойынша компетенцияларын игеру
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Жоғары және орта кәсіби оқу орындары; мемлекеттік басқару органдары; Жоғары оқу орындары; Ғылыми-зерттеу институттары; өнімге (қызметке), үрдістерге (жұмысқа), кәсіпорын құралдарына және сынақ зертханаларына, өлшеу, сынау және бақылау әдістеріне, нормативтік құжаттарға, стандарттау және сертификаттау жүйелеріне, сапа менеджментіне, жобалауға қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер;
  • 2.Одан әрі оқыту
  • PhD докторантурасы
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Актив және интерактивті әдістер
  • 2.Бағалау әдістері
  • Жеке тапсырмалар, рефераттар қорғау, презентациялар дайындау және қорғау, баяндамалар дайындау, ағымдағы және аралық бақылау, коллоквиумдар, экзамендер
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.

   Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   ОК1- ғылым мен білімнің орынын, ғылыми түсініктің дамуының заманауи тенденцияларын, ғылым мен техниканың өзекті мәселелері туралы түсінігі болуы керек;
   ОК2- жоғары мектеп оқытушысының кәсіби компетенттілігі, жаһандану қарама-қайшылықтары мен салдары туралы түсінігі болуы керек;
   ОК3- ғылыми түсініктердің әдістемесін, ғылыми жұмыстарды ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын білуі керек;
   ОК4- студенттерді оқыту барысында танымдық әрекетінің психологиясын білу; оқытудың сапасын және эффективтілігін жоғарылатудың психологиялық әдістері мен құралдарын білуі керек;
   ОК5- зерттеу міндеттерін шешуге және жаңа белгісіз жағдайда және типтік емес ситуацияларды талдау жұмыстарын жүргізуге қажетті білімін жинақтай және қолдана білуі керек;
   ОК6- педагогикалық қызметте жоғары мектеп психологиясы мен педагогикасы туралы білімін қолдна білуі керек;
   ОК7- кәсіби деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орынында сабақ беруге мүмкіндік беретін шетел тілін жетік меңгеруге тиіс;
   ОК8- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысы, ғылыми стандарттық міндеттерді шешу және оның қорытындыларын дұрыс тұжырымдай білу дағдылары білу керек;

   ОК9- заманауи ақпараттық технологияларды, кәсіби коммуникациялар құралдары мен оқыту әдістерін қолдана отырып, білім беру және педагогикалық қызмет жүргізу дағдысы болуы керек;
   ОК10- кәсіби қарым-қатынас, мәдени коммуникациялар,шешендік өнер дағдылары болуы керек;
   ОК11- күнделікті кәсіби қызметін атқаруға қажетті білімінін кеңейту және көтеру және білімін жалғастыру қабілеті болуы керек;
   ОК12- ғылыми зерттеулер әдістемесі, ғылыми-педагогикалық қызмет әдістемесі, кәсіби облыста ғылыми зерттеулер жүргізу, кәсіби біліктілік пен дағдылар компетенциялары болуы керек.

  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • ПК1- ҚР Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесіндегі, стандарттаудың халықаралық практикасындағы, өнім мен қызмет түрлерінің сәйкестігін растау ережелері, сапа менеджментін сертификаттау және аудит, лицензиялау негіздері жұмыстарын ұйымдастыруда заманауи білімі мен түсініктерін көрсету қабілеті ;
   ПК2- жалған және бірдейлеу, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, заңнамалар және басқа ақпараттар, стандарттау және сертификаттау обласындағы аргументтер мен мәселелерді тұжырымдай және шеше білуде өзекті мәселелерді жинақтай, талдай және аудара білуі керек;
   ПК3- тауарлар сапасын талдау және сынау облысында зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістерін, өнім сапасын талдау, экономикалық эффективтілік есептеулер, стандарттау және сертификаттау жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін білу, кәсіби облысындағы қабылданатын шешімдерді негіздеуге қабілетті, қабылданған шешімдерді практикада қолдануға дайын болуы керек;
   ПК4- стандарттау және сертификаттау облысында жаңа идеяларды әзірлеуге, оның ішінде ғылыми - зерттеу контекстінде, дайындауға әзір болу;
   ПК5- өз бетімен зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістерін және оның нәтижелерін түсіндіру, стандарттау және сертификаттау облысындағы мәселелерді өз бетімен қою және оны шешу әдістерін игеруі керек;
   ПК6 – стандарттау және сертификаттау облысындағы заманауи көрсеткіштерді елімізде және шетелде талдау және бағалауды білуі керек;
   ПК7- озық ғылыми-техникалық тәжірибелер және тауарлардың сапасын сынау және талдау, өнім сапасын талдау, экономикалық эффективтілік есептеулер, стандарттау және сертификаттау жұмыстарын ұйымдастыруды талдауға қабілетті болуы керек;
   ПК8- стандарттау және сертификаттау ғылымы мен білімі облысында теориялық, эксперименттік зерттеулерді орындауға қабілетті болуы керек;
   ПК9- стандарттау және сертификаттаудың дамуын динамикасын, талдау және алынған нәтижелерді негіздеуге қажетті инструменттік құралдарыд қолдана білуі керек;
   ПК10- стандарттау және сертификаттау облысында теориялық және техникалық модельдерді құру дағысы болуы керек;
   ПК11- стандарттау және сертификаттаудың даму принциптері және бағыттарын есепке ала отырып кәсіби шешімдер қабылдауға қабілетті болуға, этика және құқық талаптарын білуге тиіс;
   ПК12- эффективтік шешімдер нұсқаларын дайындай және негіздей білуі, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдауға қабілетті болуы керек;
   ПК13- стандарттау және сертификаттау облысында себеп-салдар байланыстарын анықтай және талдай білуге тиіс;
   ПК14- әр жақты гуманитарлық және жаратылыс тану білімдері мен қызығушылықтары қалыптасқан жеке тұлғаны кәсіби тұрғыда дамытуға және өздігінен жетілуге қабілетті болуға тиіс;
   ПК15- стандарттау және сертификаттау облысында қолданбалы зерттеулер жүргізуді жоспарлау және жүргізуге дайын болуы керек;
   ПК16- стандарттау және сертификаттау облысында жүргізілген ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және нәтижесін енгізуге қабілетті болуға тиіс;
   ПК17- профильдік пәндердің жаңа оқу курстарынының бағдарламасын дайындау және жетілдіруге дайын болуы керек ;
   ПК18- жоғары және қосымша білім беру жүйесіндегі актив түрінде оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, оқу жұмыстарын жүргізудің әртүрлі ұйымдастыру түрлерін қолдана білуге тиіс.
 • F) Білім беру бағдарламасының түлегінің біліктілік сипаттамалары
  • Бітірушілердің кәсіптік қызмет салалары: білім беру, ғылым, өнеркәсіп, шағын және орта бизнес, мемлекеттік органдар, басқару (басқару) және т.б.
   Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:
   - ғылыми және педагогикалық дайындықпен: мемлекеттік органдармен, ЖОО-лармен және ғылыми мекемелермен, өнімдерге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындарды жабдықтауға және сынақ зертханаларына (орталықтарына), әдістеріне және құралдарына тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер өлшеу, тестілеу және бақылау, нормативтік құжаттама, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару.
   Түлектердің кәсіби қызметінің түрлері:
   - ғылыми-педагогикалық дайындықпен: ғылыми-зерттеу, педагогикалық, жобалау және зерттеу, конструкторлық және технологиялық, ұйымдастырушылық және басқару;
   Білім беру бағдарламасының түлегінің білімі мен дағдысы
   6М073200 - Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының түлегі (сала бойынша) міндетті:
   - ғылыми-педагогикалық дайындықпен:
   анықтамаға ие болу: қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі; стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми білімдерді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері, оларды техникалық жүйелер мен құрылыстарды салу үшін пайдалану перспективалары туралы; Техникалық ғылымдардың нақты методологиялық және философиялық мәселелері бойынша; стандарттау және сертификаттау саласындағы жүйелерді моделдеу туралы; жоғары білім беру мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі туралы; жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдары туралы;
   білу: ғылыми білімдердің әдістемесі; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы; білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары; Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің стандарттау және сертификаттау мәселелері жөніндегі қаулылары; стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен бағыттары; стандарттау және сертификаттау бойынша халықаралық, аймақтық, шетелдік жұмыс тәжірибесі, стандарттау және сертификаттау саласындағы жұмыстың нәтижелерін өзара тану туралы құжаттар; нормативтік-техникалық құжаттамаға, өнімдер мен процестерге, құрылыс сапасын басқарудың жалпы принциптеріне және интеграцияланған басқару жүйелеріне қойылатын негізгі талаптар;
   ие білу: алынған білімді түпнұсқа әзірлеу және ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану үшін пайдалану; процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдау; әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау, стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа, бейресми жағдайда ғылыми-зерттеу проблемаларын шешу; толық емес немесе шектелген ақпаратқа негізделген білімді интеграциялау, шешімдер қабылдау және шешім қабылдау; кəсіби қызметтің барысында пайда болатын мəселелерді тұжырымдап, шешуге, қажетті зерттеу әдістерін таңдауға, нақты зерттеу міндеттеріне негізделген жаңа əдістерді өзгертуге жəне əзірлеуге; диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін қорытындылайды; педагогикалық қызметте жоғары мектептің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін қолдану; интерактивті оқыту әдістерін қолдануға; заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды және жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; ғылыми зерттеулер мен арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;
   дағдыларға ие болу: ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер, стандартты ғылыми проблемаларды шешу; кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті жүзеге асыру; кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі; оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас; шешендік және жазбаша түрдегі ойларды дұрыс және логикалық түрде қалыптастыру; күнделікті кәсіби қызметтегі және докторантурада үздіксіз білім алу үшін қажетті білімін кеңейту және тереңдету;
   құзыретті болу: ғылыми-зерттеу әдіснамасы саласында; жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында; қазіргі заманғы білім беру технологиялары мәселелерінде; кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда; білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында.
 • Пәннің аты: Ғылым тарихы мен философиясы
  • Пререквизиттер: философия, политология, культурология.
  • Постреквизиті : Қарым-қатынас кәсіби-педагогикалық негіздері
  • Мақсаты: ерекше ғылыми білімді, қарқыны мен тарихи даму үрдісін зерделеу заңдылықтар мен өндіру жөніндегі қызметті алынған өздерінің тарихи социокультурном өзгеретін тұрғысынан қарау.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Ғылым тарихы мен философиясы пәні. Философия және методология сала ретінде философиялық білімнің негізінде. Жүйелік тәсілді әдіснамасы. Философия және әдіснама синергетики. Ғылым пайда болуы мен қалыптасуы. Қайта өркендеу дәуірінде орта ғасыр және дүниежүзіндегі Ғылым жаңа күш. Ғылым - классикалық ғылым новоевропейская даму сатысы. Ғылымды дамытудың негізгі тұжырымдамасы мен бағыттарын және постнеклассического кезеңінің классикалық емес. Ғылыми таным құрылымы мен деңгейлері. Мировоззренческие ғылым негіздері. Философиялық ғылым және ғылыми негіздері көрініс береді. Ғылым кәсіп ретінде. Мұратты мақсаттары мен нормаларды ғылым. Функцияларды ғылым. Ғылыми дәстүрлері мен ғылыми революция. Табиғи және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және Гуманитарлық ғылымдар тарихы мен философиясы. Қазіргі заманғы ғаламдық өркениет философиялық проблемаларды даму.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. қызмет табиғатты, құрылыс, ұйымдастыру және оның жұмыс істеу принциптері зерттеулер; генезис және тарихын ғылыми және философиялық ойлар оның модельдерді, бейнелер мен өзара байланысы тұрғысынан ойлау; мәнерлер ғылым қалыптастыру; Тарих және философия ғылым іргелі негізі мен ұғымдық аппараты; білімді, ғылыми-зерттеу қызметін қалыптастыру мен дамыту өндіру заңдылықтарын ғылыми пәндер; негізгі принциптері. Тарих және философия ғылым социокультурных туралы ұсыныс болуы айрықша ерекшеліктері; түсініктер еркін пайдалану; әмбебап байланыс құбылыстар, оның мәнін түсіну ғылымның даму динамикасын білуге; дербес тексерілу жаңа общетеоретических мәселелері; Ғылым мен рефлексияға машықтары мен философиялық талдаудың тәсілдерімен ие болу.
  • В: Оған сәйкес ақпарат теориялық білімі мен түсіністік пайдалана білу қабілеті деңгейі іс жүзінде ғана ой елегінен коммуникатив деңгейі белгіленеді.
  • C. Сынға алу, сол немесе өзге де елеулі түрде негіздеуге және ұсынуға рұқсат етілген пайымдаулар, жылғы жеңіл-желпі; шындыққа құбылыстар арасындағы өзара байланысты ашып көрсетуге; Оны қоршаған шындықты айқындауға және талдауға, көру осы өзгерту және дамыту; Философия мен заңдар фрагменттерін шындықтың философия әдістерді қолдана отырып талдау жүргізуге; Ғылыми таным әдіснамаға ие болу; Қатаңдық өлшемдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажет дәлелдемелерді жүйесін жүзеге асыруға информациялық-іздестіру талдамалы синтетикалық қызметі.
  • D. Хабарлар аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі нысандағы ақпарат беруге және сапқа тұрғызу коммуникативтік процесс.
  • E. Дербес жұмыс дағдыларын және кәсіптік әбден жетілдіруге қажеттілікті арттыру және дамыту мақсатында личностном өмір бойы білім алу.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Клишина М.В.
 • Пәннің аты: Шетел тілі (кәсіби)
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы тіл.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Пәннің қысқаша сипаты: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Business correspondence. Модульдік етістіктер: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Central banking. Monetary policy. Money and banking. Герундий. Герундия аудармасының негіздері. Types of banks. Banking system. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Revision of grammar and lexical material. Meeting 1. Meeting 2 Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлемнің типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets. Exchange rates. Currency trading. Қиын сөйлемдер. Sheet 1. Balance Sheet 2. Asset management. Regulating the financial sector. Revision of lexical and grammar material. Final test.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;
  • С. Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;
  • Е. Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын беру;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Оқытушының Т.А.Ә: Аубакирова Г.Т.
 • Пәннің аты: Педагогика
  • Пререквизиттер: «Психология», «Ғылым тарихы мен философиясы».
  • Постреквизиті: «Жоғары білім берудегі оқыту әдістері мен технологиялары».
  • Мақсаты: болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орындарының педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздерін, оқытудың заманауи технологияларын, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастыруды, сондай-ақ, оқытушы мен студенттің университеттің оқу үрдісіне пәндік-тақырыптық өзара әрекеттесуін коммуникациялық технологияларды меңгеру, жоғары оқу орнының кәсіптік және педагогикалық мәдениетін меңгеру.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Педагогика ғылымы және оның гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны. Жоғары білімнің заманауи парадигмасы. Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғарғы оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігі. Жоғары білім берудегі оқыту (дидактика) теориясы. Жоғары білімнің мазмұны. Жоғары білім берудің кредиттік жүйесі негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру. Дәстүрлі және инновациялық әдістер мен оқытуды ұйымдастыру түрлері. Жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары. Кредиттік технология шарттарында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды жасау технологиясы. Жоғары білімнің ғылыми қызметінің теориясы. НИРС. Жоғары мектеп білім берудің әлеуметтік институты және тұлғаны қалыптастыру маманы. Жоғары білім жүйесіндегі куратор. Жоғары білім менеджменті.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А) педагогикалық ғылымның өзекті мәселелері, жоғары оқу орнының оқытушысының педагогикалық қызметінің мәні және жоғары білім беру педагогикасының негіздерін білу, педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім мазмұны, жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары сияқты ұғымдарды игеру;
  • B. педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды қоршаған ортаның шындықтарынан ажырата білу және оларды педагогикалық ғылым тілінде сипаттау; педагогикалық теорияның заңдарына сүйене отырып, педагогикалық жағдайлардың дамуын түсіндіру және болжау; білім беру мен тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына негізделген оқу процесін жобалау; білім беру мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылық даму ортасын құру; әртүрлі мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік және ақпараттық кешендерді дамыту;
  • C. Маңызды тапсырмаларды шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; ғылыми, сыни талдау негізінде әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша пікір қалыптастыруға және әлеуметтік процестерді, құбылыстарды және фактілерді түсіндіруге;
  • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; кәсіби және айналадағы қоғаммен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс істеуге, топтағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға;
  • Е. Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда табу, өздерінің білімінің қарым-қатынасын ұйымдастыру және оларға тапсырыс беру, өз қызметінің перспективаларын көру.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Муликова С.А.
 • Пәннің аты: Психология
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиті: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғарғы мектеп психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Оқу - білім беру қызметінің пәні. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Кәсіби бағытталған жеке тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Кенжебаева С.К.
 • Пәннің аты: Стандарттау және сертификаттау (салалары бойынша) дамуының заманауи аспектлері
  • Пререквизиттер: Стандарттау, Сертификаттау
  • Постреквизиті: «Сапа менеджменті жүйелері» (озық курс), «Тауарлар мен қызметтерді стандарттау мен сертификаттаудың өзекті мәселелері», «Құрылыста стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері».
  • Мақсаты: магистранттарға Қазақстандағы және шетелдегі стандарттау және сертификаттау жағдайы, стандарттау және сертификаттау саласындағы жаңа ашулар, техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін оларды пайдалану перспективалары туралы білім беру.
  • Пәннің қысқаша сипаты:
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А) стаңдарттау және сертификатгау дамуының заманауи үрдістерін; стандартгау және сертификатгау мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамалығын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен жарлықтарын; стандартгау және сертификаттау бойынша жұмыстардың халықаралық, аудандық және шетел тәжірибесін, стандарттау және сертификаттау саласының жұмыс нәтижелерін өзара мақұлдау туралы құжаттарды; нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттамаларға, өнімдер мен процестерге қойылатын негізгі талаптарды; сәйкестікті растауға сынаулар жүргізу ережелерін, сапа жүйелері мен өндірістің сәйкестігін растау ережелерін; зияткерлік меншікті қорғау тәртібін, әдістері мен құралдарын; еңбекті, өндіріс пен ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың экономикалық-ұйымдастырушылық және қуқықтық негіздерін білуі тиіс
  • В) стандарттау және сертификаттау бойынша жүмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды қолдануға; стандарттарды әзірлеу, өзгертулер енгізу мен стандарттарды жою ережелерін тәжірибеде қолдануға; стандарттау және сертификаттау бойынша ақпараттык базаны пайдалануға; стандарттауда және сертификаттауда жүйелерді математикалық және физикалық модельдеуді пайдалануға; сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды қолдануға ептілігі болуы тиіс;
  • С) әрекеттегі стандарттарды қайта қарауға; стандарттау және сертификаттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелік тексеруге; стандарттау және сертификаттау саласында озық отандық және шетел тәжірибесін зерделеуге және жүйелеуге; есептеу техникасының заманауи құралдарымен және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етумен жүмыс істеуге дағдылары болуы тиіс;
  • Оқытушының Т.А.Ә: Есенбаева Г.А.
 • Пәнніңаты: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  • Пререквизиттер: Философия, тарих және философия ғылымы, шет тілі (кәсіби)
  • Постреквизиті: ғылыми-зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация жазу
  • Мақсаты: Ғылыми саланың рөлі мен орнын заманауи қоғамның кіші жүйесі ретінде, ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұнын толыққанды түсіну үшін қажетті білімді қамтамасыз ету, сондай-ақ магистратура бағдарламасының студенттеріне ғылыми зерттеулерді стандартты және құжаттық қамтамасыз ету процесінің идеясын жасау.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Ғылым әлем туралы және мекеме ретінде идеялар жүйесі ретінде. Қазіргі қоғамдағы ғылым институты. Қазақстан ғылымының элементтері. Ғылыми ресурстар. Қазақстандағы қазіргі ғылымның жағдайы. Ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұны. Ғылыми зерттеу әдіснамасы. Ғылыми зерттеулердің логикалық негіздері. Ғылыми зерттеулердің әдістері. Зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпараттар жинағы. Зерттеу жүргізу. Ғылыми зерттеулерді сүйемелдеу процесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ғылыми-инновациялық қызметтің соңғы талаптарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырудың негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін меңгеру;
  • В. Теориялық білімді тәжірибде қолдана білу және кәсіби мақсаттарды шешуде олардың мақсатын және ролін түсіну;
  • C. Ақпаратты іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы аргументтер жасау және шешім қабылдау;
  • D. Әртүрлі хабарламалар түрінде ақпарат беру, топта жұмыс істеу, өз позицияларын талқылау және қорғау, шешім қабылдау.
  • Е. Магистрлік зерттеу бағыттарын дамытуда ғылыми-зерттеу жұмыстарының кешенін жүзеге асыруда дағдыларды меңгеру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Улыбышев Д.Н.
 • Пәнніңаты: Ғылыми тәжірибені жоспарлау
  • Пререквизиттер: Педагогика, психология
  • Постреквизиті : магистрлік диссертиция
  • Мақсаты: Магистранттарды ғылым жөнінде, ғылыми-зерттеу жұмыстары, оған кіретін ғылыми бағытты таңдау, ізденіс, ғылыми жұмыстарды жинақтау, ғылыми жұмыстың нәтижелерін рәсімдеу және оларды өндіруді қалыптастыру
  • Пәннің қысқаша сипаты: Ғылыми тәжірибенің теория-әдістемелік мәселелері, практикада жүзеге асқан нәтижелері. Ғылыми тәжірибені жоспарлаудың басты мақсаттары, әдістері, ғылыми тәжірибені тиімді жоспарлау және зерттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіби, ғылыми-зерттеу және педагогикалық бағытта пайда болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау, тиімді тәсілдерді табу. Практикалық жұмыс барысында шыққан нәтижелерді қорытындылау.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Емелин П.В.
 • Пәннің аты: Жоғарғы білімді мектептерде оқуға қатысты әдістер мен технологиялар
  • Пререквизиттер: Педагогика, психология
  • Постреквизиті: Педагогиалық практикалар
  • Мақсаты: Жоғарғы оқу орнында оқу процесін ұйымдастыру, әзірлеу және жоспарлау құзыреттілігін қалыптастыру
  • Пәннің қысқаша сипаты: Қазақстандағы жоғары білім берубасымдықтарын реформалау және жаңғырту. Жоғарғы оқу орнының оқытушысының методикалық жұмыстарының мазмұны мен нысандары. Жоғарғы оқу орнындағы студенттердің ұйымдастыру нысандары. Жоо-ғы оқытуәдістері мен құралдары. Қазіргі заманғы оқу технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: ЖОО-ның оқытушысының педагогикалық ғылымын және кәсіби қызметінің даму преспективаларын білу, технологиялық оқытудың мәнің түсіну; кәсіби қызметінде қолдану әдістері, барабар мақсаттары мен мазмұнына, оқу тәртібін, тиімді педагогикалық технологиялар мамандарын дайындауды жүзеге асыру; жоо-да аналитика-синтетикалық қызметін бағалау мүмкіндіктер мен шектеулер әдістерін, құралдарын, формаларын және технологияларын оқыту, педагогикалық тәжірибенің оң интерпритациясын ұсыну, студенттің түрлі нысандағы хабарламаларды (анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар мини-зерттеулер және т. б.) оқу-әдістемелік материалдар және оқу-танымдық нәтижелері, тұлғалық дамуы және кәсіби өзін дамыту қажеттілігі.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Кенжебаева С.К.
 • Пәннің аты: Сабақ жүргізуді ұйымдастыру және оның әдістері
  • Пререквизиттер: «Педагогика», «Психология»
  • Постреквизиті: Педагогиалық практикалар
  • Мақсаты: магистранттардың педагогикалық құзыреттілігін, ұйымдастыру үшін қажетті жоғары мектептегі оқу процесін және дайын басқару оқу-танымдық іс-әрекетін қалыптастыру
  • Пәннің қысқаша сипаты: Білім берудің өзекті мәселелері. Білім беру стандарты. Оқу үрдісін ұйымдастыру. Оқыту үрдісінде дидактикалық принциптерін іске асыру. Оқу процессіндегі оқу нысандары. Оқу орнындағы оқыту әдістері. Заманауи оқыту құралдары. Қазіргі заманғы оқыту технологиялары. Оқу үрдісінде психологиялық-педагогикалық негіздері белсендету. Интербелсенді әдістерді жоо-да оқыту. СОӨЖ (СӨЖ) АМО әдістемесін пайдалану. Оқыту барысында психологиялық-педагогикалық негіздері бақылау. Кредиттік оқыту жүйесідегі студенттердің білімін бақылау. ЖОО-дағы оқытушылардың әдістемелік жұмысның міндеттері және мазмұны.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистранттар қазіргі заманғы оқулықтардың көмегімен арнайы пәндерді оқыту әдіснамасының психологиялық-педагогикалық негіздерін қалыптастыруда, соның ішінде зерттелетін ғылымның алдыңғы қатарындағы білімнің белгілі бір аспектілерін қалыптастыруда білім мен түсінікті көрсетеді; Магистранттар өздерінің білімдерін және түсініктерін өз қызметіне кәсіби көзқарас тұрғысынан қолдануға, құзыреттілігін көрсетуге және білім беру саласындағы проблемаларды шешуге сенімді дәлелдер құруды көрсете алады; Магистранттар когнитивтік қызметті белсендіру, педагогикалық талдау және университеттің оқытушысының әдістемелік жұмысын бағалау саласында шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты жинау және түсіндіру мүмкіндігіне ие; Магистранттар аудиторияда тек қана кәсіпқойларға ғана емес, сондай-ақ мамандарға да ақпараттарды, идеяларды, проблемаларды және олардың шешімдерін көзбен көрсете алады; Магистранттар зерттелген мәселелер бойынша ғылыми және педагогикалық көздерді білуге, қалыптастыруға және қалыптастыруға қабілетті, дағдыларды меңгереді.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Минжанов Н.А
 • Пәннің аты: Кәсіптік және педагогикалық қарым-қатынас негіздері
  • Пререквизиттер: «Педагогика», «Психология»
  • Постреквизиті: Педагогиалық практикалар
  • Мақсаты: кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынастардың негіздерін зерделеудегі студенттердің кәсіби қасиеттері, пәннің теориялық негіздерін тереңдету. Пәннің дамуында жеке тұлғаны, қарым-қатынастарды, жанжалды жағдайларды терең қарау.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Халықтық педагогика тарихы. Байланыс және халық даналығы. Отандық педагогикада қарым-қатынас проблемасы бар. Шетелде байланыс дамуының мәселелері. Педагогикалық қатынастар туралы инновациялық педагогтардың пікірі. Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынастардың мақсаты. Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынас қызметі, кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынастардың мазмұны. Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынас құрылымы. Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынас құралдары. Педагогикалық менеджменттің ерекшеліктері. Психологиялық климаттық қатынастар. Байланыстағы психологиялық кедергілер. Қақтығыстардағы қатынастар.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистранттар кәсіптік және педагогикалық қарым-қатынастың негіздерін меңгере алады, кәсіптік педагогикалық тәсілдің тұжырымдамасын түсінеді: кәсіби, педагогикалық, коммуникациялық, әлеуметтену, оқу үдерісін жеделдету және педагогикалық қызметте кәсіби және педагогикалық қарым-қатынас арқылы түрлі жағдайларды шеше білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Минжанов Н.А
 • Байланыс теориясының өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: педагогика, психология
  • Постреквизиттер: Педагогикалық тәжірибе
  • Мақсаты: заманауи әлемде өтіп жатқан ақпараттық қоғамға ақпараттық қоғамды жаһандық трансформациялау негіздерін оқыту үдерісінде магистранттардың кәсіптік маңызды қасиеттерін қалыптастыру, қоғамның өмірінің барлық салаларына коммуникацияның енуі, коммуникативтік құрылымдар мен процестердің сапалы жаңа түрінің пайда болуы және дамуы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы. Байланыс теориясының әдіснамалық мәселелері. Байланыс теориясының дамуының шығу тегі және негізгі кезеңдері. Зерттеудің коммуникативтік әдістері. Бұқаралық коммуникацияның әлеуметтану және психологиясы. Саяси коммуникация. Корпоративтік, іскериқарым-қатынас. Ақпараттық қоғамдағы коммуникациялық технологиялар. Байланыс курстарын әзірлеу және оқыту.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттар арасында мұғалімнің философиялық және гуманистік көзқарасын қалыптастыру; студенттер арасында негізгі психологиялық-педагогикалық ұғымдарды игеруге, заңдарға және болашақ педагогикалық қызметте оларды қолдану қабілетін арттыруға; магистранттарды тағылымдамадан өтушi тұлғаның психологиялық-педагогикалық әлеуетiн мақсатты түрде қабiлетiн дамыту; Магистранттарға психология саласында психологиялық және ғылыми-зерттеу әдістерін үйрету.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Минжанов Н.А.
 • Тауарлардың қауіпсіздігін және сапасын бақылаудың заманауи әдістері
  • Пререквизиттер: Химия, физика
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: тамақ сапасын зерделеу үшін кешенді білім беру, заманауи физика-химиялық әдістерді қолдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Азық-түлік өнімдерінің қазіргі заманғы мәселелері және халық тұтынатын тауарлардың сапасы, тамақтану құндылығын көтермелеудің қазіргі заманғы мәселелерінің тұтынушылық қасиеттерін жақсарту, гендердің физикалық, химиялық және реологиялық қасиеттерін талдаудың заманауи әдістерін қолдану.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың техникалық құжат үшін қажетті негізгі талаптарды білу, тамақ өнімдерін дайындау кезінде талдау, сонымен қатар спектральды, хроматографиялық, люминесцентті және реологиялық әдістерді білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Карагаева М.Б.
 • Тауардың сапасын бағалаудың қазіргі теориясы мен практикасы
  • Пререквизиттер: химия, физика
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: тамақ өнімдерінің сапасын сипаттайтын көрсеткіштерді зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнімнің сапасы туралы түсінік және мағынасы. Тамақтың физико-химиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер. Өнімдердің сапасын анықтаудың теориялық әдістері. Өнімдердің сапасын анықтаудың эксперименттік әдістері. Өнім сапасын басқарудың заманауи әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың тағам сапасын бағалаудың заманауи әдістерін білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Еуразиялық интеграция контекстіндегі техникалық реттеудің өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Тарих және философия ғылымы
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Еуразиялық экономикалық қоғамдастық жағдайында техникалық реттеу саласындағы өзекті мәселелерді зерделеу Кеден одағы. Интеграция жағдайында тестілік базаны әзірлеу. Ұлттық стандарттардың талаптарын үйлестіру. Сәйкестікті растаудың жаңа схемалары.
  • Күтілетін нәтижелер: Еуразиялық интеграция контекстінде техникалық реттеу саласындағы өзекті мәселелерді білу
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Техникалық реттеудің қазіргі заманғы практикасы.
  • Пререквизиттер: Сапаны басқару жүйесі
  • Постреквизиттер: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасында өнімдердің, қызметтердің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің негізгі ережелерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Техникалық реттеудің негізгі принциптері, техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау тәртібі, техникалық реттеу саласындағы заңнаманың сақталуын мемлекеттік бақылау. Техникалық реттеу, бір жағынан, отандық тауар өндірушілерге жоғары сапалы өнім шығару үшін «қолайлы» жағдай жасауға бағытталған. Екінші жағынан - Дүниежүзілік сауда ұйымының (ДСҰ) Саудадағы техникалық кедергілер туралы келісімнің негізгі талаптарын орындау үшін үлес қосу.
  • Күтілетін нәтижелер: Халықаралық және отандық стандарттар туралы білімдерін жетілдіру, техникалық реттеудің негізгі принциптері, мемлекеттік техникалық реттеудің ұйымдық құрылымы сияқты ұғымдарды түсіну, орындалатын жұмыстарға қатысты нормативтік құжаттарды және басшылық материалдарды зерттеу әдістемесін меңгеру; Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасы.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Сәйкестендіру және жалғандықтың өзекті мәселелері.
  • Пререквизиттер: Тарих және философия ғылымы
  • Постреквизиттер: Стандарттау және сертификаттау жүйелері
  • Мақсаты: Азық-түлік өнімдерінің жалғандығы мен сәйкестендіру мәселелерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарларды қазіргі заманғы сәйкестендіру және жалғандау, тауарларды бұрмалау жолдары, қолданыстағы өзгерістерді өзгерту және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеу. Осы мәселелерді шешуде практикалық және теориялық әзірлемелердің ғылыми негізі ретінде сәйкестендіру және жалғану әдісі өте маңызды.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіби, зерттеу және педагогикалық іс-әрекеттер барысында туындайтын проблемаларды тұжырымдау және шешу, анықтау және жалған анықтаудың қажетті әдістерін және құралдарын таңдауға, қолданыстағы түрлерін өзгертуге және нақты зерттеу міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге; практикалық жұмыс барысында алынған нәтижелерді өңдеу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
 • Заманауи мәселелер және басқару технологиялары.
  • Пререквизиттер: тарих және философия ғылымы
  • Постреквизиттер: өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің мәселелері
  • Мақсаты: Тамақ өнімдерінің сапасын жоғарылатудағы қазіргі заманғы проблемаларды зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару саласындағы жаңа көзқарастар мен жаңа технологиялар, жаңа басқару парадигмасын қалыптастыру. Басқарушылық шешімдерді тану, талдау, бағалау, инновациялық экономика қалыптастыру жағдайында ұйымның жұмыс істеу тиімділігін арттыру әдістері. Қазіргі заманғы басқарудың негізгі әдістері. Қазіргі заманғы ұйымды басқару мәселелерін диагностикалау және шешу технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың проблемаларын зерттеу және технологияларды басқару саласындағы білімін қалыптастыру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
 • Заманауи ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Педагогика, психология
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: ғылым туралы идеяларды қалыптастыру, ғылыми зерттеулердің кезеңдерін, оның ішінде ғылыми зерттеулер бағытын таңдау, ғылыми ақпараттарды іздеу, жинақтау және өңдеу, ғылыми жұмыстың нәтижелерін қалыптастыру және оларды өндіріске енгізу бойынша ұсыныстар жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Зерттеудің теориялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық мәселелері. Ғылым мен ғылыми зерттеулердің мазмұны мен түрлі аспектілері: ғылымның өзіндік ерекшелігі, жалпы алғанда жеке және ұжымдық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және ҚР-дағы ғылыми-зерттеу қызметі (оның ішінде мемлекеттік басқару механизмдері). Әдістеме, әдістері мен қазіргі заманғы ғылымның әдіснамалық тәсілдер. Тәжірибені жоспарлау. Математикалық модельді алу және тексеру. Ғылыми зерттеулерді ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету. Тәжірибелік нәтижелерді өңдеу. Зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау. Нәтижелерді талқылау және бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: стандарттау және сертификаттау саласындағы зерттеулер, өнертапқыштық және инновациялық қызмет туралы магистрлік идеяларды қалыптастыру; эксперименттің қолда бар мүмкіндіктері мен мақсаттарына негізделген тәжірибе жоспарын таңдау мүмкіндігі
  • Оқытушының Т.А.Ә. Доспаев М.М.
 • Ғылыми-зерттеу қызметінің негіздері
  • Пререквизиттер: магистрлік диссертация
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: ғылыми-зерттеу қызметінің негіздерін оқу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылым - бұл әлем туралы үнемі дамып келе жатқан идеялық жүйе және қажетті әлеуметтік даму институты ретінде. Ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұны, әдістемесі және логикалық негіздері. Ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері, ғылыми-зерттеу жұмыстарының дайындық кезеңіне қажетті дайындықтар, ғылыми ақпарат жинау және зерттеу жұмыстарын жоспарлау. Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және басқарудың жалпы теориялық және тәжірибелік мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: стандарттау және сертификаттау саласындағы зерттеулердің, өнертабыстық және инновациялық қызметтің заманауи әдістері туралы магистрдің білімі.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Емелин П.В.
 • Сапа менеджменті жүйесі (жетілдірілген курс)
  • Пререквизиттер: Еуразиялық интеграция талаптарына сай техникалық реттеудің өзекті мәселелері
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: сапа менеджменті жүйесінің негізгі талаптары мен принциптерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық және отандық стандарттар, ережелер және басқа да нормативтік-құқықтық актілер, сондай-ақ орындалған жұмыстың қатысты нұсқаулар; Қазақстан Республикасының стандарттау, метрология және сертификаттау туралы заңнамасы; халықаралық стандарттар ИСО 9000 және ИСО 14000 стандартына сәйкес сапа менеджменті және экологиялық менеджмент жүйелерін жалпы принциптері; нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттама, өнімдерді, процестерді және сапа менеджменті жүйесінің негізгі талаптары, ғылыми-зерттеу және есептеу әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: жұмысына қатысты мәселелерді шешуде заңдар, қаулылар, ережелер мен өзге де нормативтік құжаттарды пайдалану, басқару және сапа жүйелерін түрлі бағыттарында жүргізілген жұмыстар.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Жоғарғы оқу орындарындағы сапа менеджмент жүйесі
  • Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау жүйесі
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: жоғары оқу орындарында сапа менеджменті жүйесін құрудың негізгі талаптары мен принциптерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім беру қызметтерінің сапасын басқару әдістемесі. Оқу үдерісін басқарудың процестік әдіс. Білім беру қызметтерінің сапасын қалыптастырудағы кешенді инновациялық технологияларды басқару. Білім беру қызметтерінің сапасын басқаруды нормативтік қамтамасыз ету. Сапа жүйесінің аудиті. Сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растау. Білім беру қызметтерінің сапа менеджменті жүйесін қолдаудағы ақпараттық технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: жоғары білім беру сапасын басқарудың негізгі принциптерін білу.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Тауарлар мен қызметтерді стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Еуразиялық интеграция талаптарына сай техникалық реттеудің өзекті мәселелері
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасында өнімдердің, қызметтердің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техникалық реттеудің негізгі ережелерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Саяси және экономикалық салада түбегейлі өзгерістермен байланысты стандарттаудың әрі қарай бағытын айқындау мәселесі: нарықтық қатынастарды дамыту, кәсіпорынның тәуелсіздік дәрежесін нығайту, экономикалық қызметтің әдістерін еркін таңдау, экономиканы әлемдік экономикалық жүйеге біріктіру. Нормативтік құжаттармен жұмыс. Өндірістегі метрологиялық қолдау.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттардың стандарттау, метрология және сертификаттауды дамыту перспективаларын білу және тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі олардың рөлін түсіну.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Тамақ өнеркәсібінде стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау жүйесі
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Қоғамдық тамақтанудағы техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің негізгі ережелерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау саласындағы негізгі мәселелер. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің мақсаттары мен міндеттері; стандарттау принциптері мен әдістері, мемлекеттік стандарттау жүйесінің рөлі; бағалау және сәйкестікті бағалау жөніндегі қызметтің сипаттамалары, сәйкестікті растау жолдары. Азық-түлік шикізатын сертификаттау және декларациялау және қоғамдық тамақтандыру қызметтерін стандарттау ережелері. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес стандарттау және сертификаттауды дамытудың жаңа аспектілері. Стандарттау, метрология және қоғамдық тамақтанудағы сәйкестікті бағалаудың өзекті мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік тамақтанудағы стандарттау мен метрологияны дамытудың жаңа аспектілерін меңгеру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Құрылыста стандарттау және сертификаттаудың өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау жүйесі
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: құрылыс саласындағы техникалық реттеу мемлекеттік жүйесінің негізгі ережелерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Құрылыс нормаларының негізгі принциптері; құрылыс саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау тәртібі; мемлекеттік қадағалау және құрылыс саласындағы заңнамасының сақталуын бақылау ережелері.
  • Күтілетін нәтижелер: құрылыс саласында стандарттау, метрология және сертификаттау мәселелерін білу; құрылыс ұйымдарында стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Какенов К.С.
 • Сапа менеджментінің өзекті мәселелері
  • Пререквизиттер: Сапа менеджменті жүйесі
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: сапа менеджментінің жетілдіру жолдарын зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жоғары білім беру саласындағы сапа менеджментінің ұғымы. Сапа менеджменті теориясының даму эволюциясы. TQM білім беруде. Жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің стратегиялық жоспарлауы. сапа менеджментінің құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрдің сапа менеджменті негіздерін білуі
  • Оқытушының Т.А.Ә. Какенов К.С.
 • Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің мәселелері
  • Пререквизиттер: Тауарлардың сапасын бақылау және қауіпсіздігінің қазіргі әдістері
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Қазақстандық кәсіпорындардың өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін мәселелерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мәселелері. Нарықтық жағдайда табысты өмір сүру және дамыту үшін кәсіпорын өзінің өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс. Бәсекеге қабілеттілік сапа, баға, сатудан кейінгі қызмет көрсету және басқа көрсеткіштермен анықталады. Бәсекеге қабілеттіліктің ең маңызды көрсеткіші - бұл сапа.
  • Күтілетін нәтижелер: нормативтік құжаттарды сын көзбен талдаудың дағдыларын игеру, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу және жүйелендіру
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
 • Сапаны басқарудың заманауи жүйесі
  • Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау жүйесі
  • Постреквизиттері: магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Сапаны басқарудың негізгі бағыттарын және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сапаны басқару әдістемесі мен терминологиясы; ИСО-ның сапа кепілдігі бойынша халықаралық стандарттардың ұсыныстары; кәсіпорындардағы сапа жүйелерін дамыту; өнім сапасы үшін жауапкершілік; өнімдер мен сапа жүйелерін сертификаттау. Жобалардың сапасын жоспарлау, белгілі бір жобаға қолданылатын стандарттар мен ережелердің ережелерін таңдау, жобаның нәтижелері мен процестерінің сапасы тұрғысынан осы стандарттардың талаптарын қажетті іс-шараларды және жұмыстарды қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Өнімдердің, жұмыстардың, қызметтердің заманауи сапа менеджменті саласындағы білімдерін меңгеру.
  • Оқытушының Т.А.Ә. Есенбаева Г.А.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus