• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5B090800

  Мамандығы:

  Бағалау

  Факультеті:

  Есеп - қаржы факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  29
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  4
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  2
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарламаның дәрежесі: 5В090800 «Бағалау» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавры
  Дәрежесі мен мерзімі Дара дәрежесі (бір университет)(274 ECTS - кредит/159 каз. кредит)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредиттеу Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттігі (ББСҚЕЖҚТА)http://nkaoko.kz/
  Қолданылу мерзімі Бұл бағдарлама 2016 жылдан бастап университетте тұлғаларға дәреже алушылар үшін университетпен 4 жыл мерзімге бекітілді
  Деңгей ЕЖББК үшін БШ(Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 1-ші цикл; ЕБШ (Еуропалық біліктілік шеңбері) 6 деңгей; ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Білім беру бағдарламасының мақсаты - қазіргі заманғы экономика мен еңбек нарығының талаптарына жауап беретін, кәсіби және әлеуметтік құзіреттіліктерге ие, бағалау қызметі саласында 5B090800 - «Бағалау» мамандығы бойынша бакалаврларды сапалы даярлау болып табылады.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән / пән аясы
  • Бағалау қызметін құқықтық реттеу
  • Экономикалық талдау
  • Қазақстан Республикасының ұлттық бағалау стандарттары
  • Халықаралық бағалау стандарттары
  • Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару
  • Бизнесті бағалау
  • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  • Бағалау және адам ресурстарын басқару
  • Кепілдіктегі жылжымайтын мүлікті бағалау
  • Табиғи ресурстарды бағалау
  • Қоршаған орта жағдайын бағалау
  • Риэлтерлік және девелоперлік қызметінің негіздері
  • Консалтинг бағалау қызметі
  • Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
  • Жылжымайтын мүлікті бағалау
  • Машинаны, жабдықты және көліктік құралдарды бағалау
  • Интеллектуалды жекеменшікті және материалды емес активтерді бағалау
  • 2.Жалпы ақпарат/мамандандыру
  • «қызмет көрсету саласындағы бакалавры»
  • 3.Бағыт
  • қызмет көрсету
  • 4.Ерекшеліктері
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі
  • департаменттер, екінші деңгейдегі банктердің кепілдігін қамтамасыз ететін бөлімдер, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді бағалау бойынша орталықтар, консалтингтік және аудиторлық фирмалар, инвестициялық компаниялар, түрлі меншік формасындағы
  • ұйымдар мен кәсіпорындар
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім беру стильі
  • 1.оқыту және зерттеу әдістері
  • Білім беру бағдарламаларын іске асыру мамандық бойынша пәндер және оқу-әдістемелік кешендер негізінде жүзеге асырылады 5В090800 - «Бағалау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы:
   • жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін теориялық оқыту;
   • оқытудың қосымша түрлері - кәсіптік практиканың әр түрлері, дене шынықтыру, әскери дайындық, т.б.;
   • аралық және қорытынды аттестаттау.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Білім беру бағдарламаларының мазмұнын бейнелейтін модульдік принципке негізделген оқу үдерісін ұйымдастыруда кредиттік-модульдік жүйесінде әріптік-рейтингтік бағалау қолданылады
 • E) Бағдарламалық құзыреті
  • 1.- дүниетанымдық проблемалар, ғылыми позицияларды талдай білу және түсіну, мәдени байлықты өз бетімен меңгеруге, логикалық дұрыс және дәлелді ойлау мен дұрыс құру, ауызша және жазбаша сөйлей білу
   • адамгершілік және физикалық өзін-өзі жетілдіру, жоғары мотивация, өзінің кәсіби және азаматтық белсенділігін арттыру, өзін-өзі тану, жетістіктері мен кемшіліктерін сыни бағалау, қабілетті болуы
   • қазақ және орыс тілдерінде кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті болу, қажетті кәсіби міндеттерді орындау үшін шет тілін деңгейде білу
   • қойылған міндеттерді шешу әдістерін таңдау бойынша өз ұстанымын, өз пікірін білдіру және негіздей білу
  • 2.
  • өзінің кәсіби қызметінде қоғамдық нормалар және оларға сүйену, салт-дәстүр, қоғамдық пікірге негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу,
  • Қазақстанның құқықтық жүйе негіздері және заңнамаларын білу, іскерлік этика нормаларын, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын сақтау,
  • әр түрлі әлеуметтік жағдайларда бейімделе білу, қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу
  • кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылу, өз пікірін ұжым пікірімен сәйкестендіру, мәмілеге келе білу, жаңа шешімдер ұсыну, өз көзқарасын
  • дұрыс қорғау, командада жұмыс істеуге қабілетті болу
  • әр түрлі әлеуметтік және кәсіби қызметте әлеуметтік және экономикалық, гуманитарлық ғылымдардың әдістерін тәжірибеде қолдану және әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді талдай білу
  • экономикадағы мемлекеттік сектордың ролін, экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну, экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы ғылыми көзқараста болу
  • әлемдік экономикада қазіргі заманғы ақпараттық ағындарды бағдарлай білу
  • және серпінді дамып келе жатқан өзгермелі құбылыстарға және процестерге
  • бейімделу, кәсіби қызметпен байланысты түрлі жағдайларда икемді де ұтқыр болу, тәуекел және белгісіздік жағдайда экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларына болу
  • математика, физика, инженерлік графиканың негізгі бөлімдерін білуге; кәсіби пәндерді оқу үшін қажетті базалық білімі болуы керек
  • білімді демонстрациялау және кәсіби саланы түсіндіруге қабілетті болуы
  • бағалау саласындағы идеяларды, проблемаларды, шешімдерді және ақпаратты жеткізе білуі
  • сыни ойды жинақталған тәжірибемен өзгертуге, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметтің профилін, әлеуметтік маңызын сезіну, өзінің болашақ мамандығына кәсіби қызметін орындауға жоғары мотивация қою қабілеттінің болуы
  • ымыраға келу барысындағы әр түрлі талаптар (құны, сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімі) ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлауда оңтайлы шешім қабылдауда бағалау саласын білу
  • мақсат қою мен оның жетістіктерін таңдау жолдарын қорыту, талдау, ақпаратты қабылдауға қабілетті болу, бағалау қызметі саласындағы проблемаларды шешу, мүмкін дәлелдемелерді тұжырымдау
  • кәсіпорынның негізгі қорларын құрастыру, жіктелуін білу және оларды пайдалану тиімділігін талдай білу,
  • инвестициялық жобаларды әзірлеуге дайын болу
  • негізгі қорларды жаңғырту және құрудағы іс-шараларды мен ұсыныстар, есеп айырысу жүйенің жұмыстарын орындай білу керек және техникалық құжаттаманы және әдістемелік материалдарды әзірлеу
  • техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістемесін меңгеру, бағалау саласындағы қабылданатын және іске асырылатын шешімдер негіздемесі,
  • іс жүзінде қолдану нәтижелері қабілетті
  • табиғи ресурстарды, энергияны және материалдарды үнемді және қауіпсіз пайдалану дағдыларын игеру
  • бағалау қызметіне қатысты тиімділік критерийлері, ұйымдық құрылым, басқару әдістерін және реттеу білімдерін меңгеру
  • бағалаудың стандарттарын игеру қабілеттінің болуы
  • бағалау саласындағы жылжымайтын мүлік нарығын білуге және ипотекалық кредит білімдерін меңгеру
  • бағалау қызметінде көрсетілетін қызметтерді игеруге қабілетті болуы
  • еңбек физиологиясы негіздері мен өмір- тіршілігінің қауіпсіздігі туралы білімдерін, төтенше және апттық жағдайларда сауатты әрекет ету біліктерін игеру
  • озық ғылыми-техникалық тәжірибе мен технологияларды, үрдістерді дамытуды талдауға қабілетті болуы
  • теориялық, эксперименттік зерттеулер орындауға қабілетті болу
  • жан-жақты гуманитарлық және ғылыми жаратылыстану білімдерімен мен мүдделерімен жеке тұлғаның кәсіби өсуіне және өзін-өзі жетілдіруіне қабілетті болу
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Түлектер студенттік кәсіби практика барысында, ұйымдастыру жұмыстарында, сондай-ақ клиенттермен жұмысында келесі қабілеттерін көрсете алады:
   • зерттеу саласындағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, білімдерін және түсініктерін көрсете алуы;
   • кәсіби деңгейде білімдері мен түсінігін қолдана алуы;
   • зерттеу саласында дәлелдемелерін құрастыра алуы және мәселелерді шешуі
   • әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, ой-пікірлерін қалыптастыру үшін ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыруы;
   • ақпараттарды, ой-пікірлерді, туындаған мәселелерді және шешімдерді мамандарға, сондай-ақ басқа саладағы мамандарға хабарлай алуы.
 • Математика 3 кредит /5ECTS
  • Пререквизиттер: Алгебра және анализ бастамалары, Геометрия, Мектеп бағдарламасы көлеміндегі информатика.
  • Постреквезиттері: Экономикалық анализ, Статистика, Қаржылық менеджмент.
  • Пәнді оқыту мақсаты: оның негізгі ұғымдары мен заңдарын, әдістерін игеру және оларды нақты есептерді шешуге қолдана білу болып табылады.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Математика табиғат тануда, инженерлік - техникалық және гуманитарлық зерттеулерде кеңінен қолданылуда. Математика білімнің әр саласында сандық есептеулер ғана емес, зерттеулерде нақты әдістемелік құрал болып отыр. Қазіргі замандағы дамыған математикасыз адам баласының логикасының дамуы, есептеу құралдарының нақты жұмыс істеуі мүмкін болмаған болар еді. Математика тек қана математикалық есептерді шығаруда қолданбалы емес, ол көптеген ғылымдардың әмбебап тілі және жалпы мәдениеттілік элементі болып табылады. Сондықтан болашақ маманға білім беру жүйесінде математиканы үйрету фундаментальдық маман дайындаудың маңызды құрамы болып табылады.
  • Оқу нәтижелері: Қоршаған әлеуметтік әлемнің болашақ мамандықтарына, ғылыми тануға мүмкіндік беретін оқытылатын Математика пәннің методология мен методикасын және негізгі категорияларын білу, теориялық білімді және практикада Математика пәнінде есептерді шығаруда қолдана білу, әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсінушіліктерді ескере отырып, талдау, іздеу, жинау, жүйелеу арқылы математиканы ақпаратты аргументтеу және дәлелдеу, Математика пәннің ақпараттарын әр түрде мәліметтеу, топпен жұмыс істеу, пікір-сайысқа қатысу, шешім қабылдау, Математика пәнінің өздік жұмыс дағдыларының бар болуы, әрі қарай өзін-өзі толық жетілдіру, мамандырылған білімді қажетті түрде тұрақты жаңарту.
  • Оқытушының тегі, аты - жөні - ф.- м.ғ.к., доцент Бітімхан С.
 • Бухгалтерлік есеп және аудит 3 кредит /5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика теориясы, Макроэкономика, Микроэкономика.
  • Постреквизиттері: Менеджмент, кәсіпкерлік, кәсіпорын қызметін жоспарлау.
  • Пәнді оқыту мақсаты: Бухгалтерлік есеп және аудит кәсіпорындарды басқару жүйесінде бухгалтерлік есептің ролін оқып білу болып табылады. Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін оқытудың негізіне 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы және басқа да нормативтік актілерге негізделген. Бұл профильдегі бакалаврлар ұйымдардағы қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін жүргізе білу керек, қаржылық есеп берудің талдауын, шынайы өмірде тәжірибеде теориялық білімдерін қолдана отыра, талдай, талқылай, бағалай отырып ақпаратты ұсына білу.  
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәннің теориялық базасы ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы және басқа да нормативтік актілерге негізделген. Студенттерге бухгалтерлік есептің мәліметтерін басқарушылық қызметте пайдалануды үйрету. Ол үшін дәстүрлі түрде оқыту әдістерімен қатар, әр қилы есептерді, іскерлік ойындарды, жобалар әдістерін және білім тексеру тестілерін пайдалану қажет. Бухгалтерлік есеп пәнін оқып меңгеруде студенттер өз білімдерін қаржылық есептілікті құруда, оны талдай білуде, ақпаратты өңдеуде жаңа әдістер мен тәсілдерді көрсету және есептегі кей мәселелердің шешу жолдарын табуда, келесі дәрежедегі пәндер бойынша қабілеттерін дамытуда өз білімдерін көрсете білуі керек.
  • Оқу нәтижелері: Бухгалтерлік есеп туралы білімі мен түсінігін көрсете білу, пәнді оқыту барысында алған білімін кәсіби деңгейде қолдана білу, бухгалтерлік есеп төңірегіндегі туындаған мәселелердің шешімін табуға ұмтылу, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру, алынған білімдер кәсіби қызметте және магистратурада жалғастыруға қажетті білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: магистр, аға оқытушы Мусипова Л.К.
 • Статистика 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, философия, салалық экономикалық пәндер.
  • Постреквизиттер: Есеп және аудит, қаржылық талдау,қаржы, экономика экономиканы мемлекеттік реттеу.
  • Пәнді оқытудың мақсаты: Экономикалық білімнің ажырамас бөлігі болып әртүрлі статистикалық заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік беретін статистикилық сауаттылық, статистикалық зерттеу әдістерін қолдана білу табылады. Сондықтан да экономикалық білімді жақсарту дегеніміз білімнің әртүрлі салаларындағы мамандардың статистикалық сауаттылығын міндетті түрде жоғарлатуды көздейді. Осыған орай, «Статистика» курсын оқып үйрену жоғары мәнге ие. Статистика студенттерді жиынтық (масса) мәліметтердің қалай жинақтала тынын таныстырады, өйткені бағалардың, өмір сүру деңгейінің және т.б.
  • Курс студенттердің мәліметтерді жинау әдістерімен танысуына, сандық материалдарды, алынған ақпараттар талдауларын өңдеуге және алған білімдерін практикада қолдана білуіне арналған.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Статистика пәнінің әдістемесі өзінің ерекшеліктері мен қойылып отырған мақсатымен анықталады. Осыған байланысты арнайы білім және біліктіліктің қалыптасуына бағытталған корреляциялық-регресстік талдау, салыстырмалы талдау әдістемесі, кейстік әдісі, ахуалдық есептер сияқты оқтыту әдістемелерін қолданған жөн.
  • Оқыту нәтижелері: «Статистика» пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу, кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу, талдаудың жеке нәтижелерін жалпылау және тиісті қорытынды жасау тиімді басқарушылық шешім қабылдау үшін, қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу, ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру, ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: э.ғ.к., доцент Сраилова Г.Н.
 • Бағалаудың теориялық негіздері 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Әлеуметтану, Кәсіпкерлік құқық, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Қаржы, Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы.
  • Постреквизиттері: Қаржылық талдау, Қоршаған ортаның жағдайын бағалау, Бизнесті бағалау,Жылжымайтын мүлікті бағалау, жылжымайтың мүлікті тіркеу, Бағалаудың ұлттық стандарттары.
  • Пәнді оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасында нарықтық экономика жеке меншік нысандарының көп түрлілігіне және меншік иелерінің қайта пайда болуына әкелді. Меншік иесінің еркі бойынша өзіне тиесілі үйге, пәтерге және басқа жылжымайтын мүлікке иелік етуіне, өзінің жаңа тұрғылықты үй немесе кеңсесіне бөлме табуына, бизнеске өз қаражаттарын салуға мүмкіндігі туды.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бағалаудың теориялық негіздері пәнінің әдістемесі оның ерекшелігі мен оқып білу мақсатымен анықталады. Бұл салададағды арнайы білімнің қалыптасуына бағытталған: дәріс және тәжірибелік сабақ, іскерлік ойындарды өткізу, оқыту бағалау бағдарламаларды қолдану.
  • Оқыту нәтижелері: Бағалаудың теориялық негіздері пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу, кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу, талдаудың жеке нәтижелерін жалпылау және тиісті қорытынды жасау тиімді басқарушылық шешім қабылдау үшін, қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу, ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру, ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: э.ғ.м., аға оқытушы Надирова С.Р.
 • Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару 4 кредит/7ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Статистика, Бағалаудың теориялық негіздері, Менеджмент және маркетинг, Макроэкономика.
  • Постреквизиттер: Жылжымайтын мүлікті бағалау, Бизнесті бағалау
  • Пәнді оқытудың мақсаты: Оқу курсы өз алдына экономика жылжымайтын мүлік қазіргі заманғы аспектілері және жалпытеориялық негіздерін беру туралы міндеттер қояды қызмет ету заңдылықтары туралы және жылжымайтын мүлік нарығы түсініктерін дамыту, жылжымайтын мүлік объектілері мен жер учаскелерін негізгі тәсілдер мен бағалау әдістері арқылы бағалау қызметінің механизмдерін ашу элементтері, оның ерекшеліктерін көрсету.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жылжымайтын мүлік өндірістік қызметтің маңызды ресурсы болып табылады, сонымен қатар онсыз жүзеге асыру мүмкін емес соның ішінде кеңістіктің ролін атқарады. Оқыту курс Экономика жылжымайтын мүлік экономикалық қызметтің маңызды саласы ретінде жылжымайтын мүлік нарығының жұмыс істеуін, теориясын және практикасын зерттеуге мүмкіндік береді, оның ерекшелегін көрсетеді.
  • Курстың мазмұны бағалау қызметін негізгі мәселелерін және жылжымайтын мүлік нарығын дамытудың қазіргі заманғы аспектілері, теориялық-әдіснамалық мәселелерін қамтиды
  • Оқыту нәтижелері: жылжымайтын мүлік нарығы және қызмет ету заңдылықтары туралы тұжырымдай білу, оның ерекшеліктерін көрсету, бағалау қызметі механизмдерін ашу элементтері, жылжымайтын мүлік нарығын дамыту жүйесін білу, оның инфрақұрылымын, меншікті бағалау әдістері және тәсілдері білу, негізгі түсініктері, ақпаратты талдау негізінде алынған бағалау принциптері және талдауды жүзеге асыруға статистикалық жиынтығы қолдана білу, экономикада болып жатқан құбылыстар мен процестер арасындағы өзара байланысты белгілеу, бағалау қызметін құқықтық реттеу тәсілдері туралы түсінік алу. Білім алушылар бағалау қызметі саласындағы мүдделі тараптарға ақпарат алуы тиіс, құзыретті сатыларында өз пікірін негіздей білу, кәсіби өздігінен білім алу және тұлғалық дамуы қажеттілігін іске асыру.
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: э.ғ.к., доцент Мажитова С.К.
 • Бизнесті бағалау, 2 кредит /3ECTS
  • Пререквизиттер: Жыжымайтын мүлікті басқару және экономикасы, Жылжымайтын мүлікті бағалау, Экономикалық теория, Менеджмент, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизитері: Дипломдық жұмыс жазу
  • Пәнді оқытудың мақсаты: бизнестің құндылық бағалауы жайлы негізгі тәсілдерді толық студенттерге меңгеруге көмек көрсету және экономиканың теориялық және тәжірибелік аумақтарындағы нақты мақсат арқылы қойылған талаптарды меңгеру жатқызылады.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бизнесті бағалау - нарықтық экономикада әр түрлі жағдайды ескере отырып құрылатын қызмет болып табылады. Кәсіпорынды сату - сатып алу, банкрот, жаңа акцияларды акционерлік қоғам қандай баға белгілеуі, акциясын сататын акционердің бағасын белгілеу және т.б. мәселелерімен айналасуы қажет.
  • Қазіргі нарықтық экономика ғылым мен тәжірибелердің тереңдеп дамуына талап қояды. Бизнес (кәсіпорын) құндылығының бағалануы - нарықтық құндылық капиталының анықтамасы болып табылады, айта кетсек, жекешелендіру процесі, нарықтық қордың пайда болуы, сақтандыру жүйесінің дамуы, жылжымайтын мүлікті кепілге қойып несие алу және т.б. операциялар жаңа қызметтердің құрылуына себеп болып отыр. Бұл курстың негізгі әдісін баяндау кезінде оның ерекшелігімен және зерттеудің мақсатымен анықталады. Бизнесті бағалау пәнінің теориялық базасы -
  • экономика мен кәсіпкерлік мәселесі саласындағы отандық, шетел ғалымдарының еңбектері және пәнде оқытылатын нормативтік-құқықтықтық актілер болып табылады. Сабақ беру барысында топтық жоба жасау әдісі, іскерлік ойындар, ситуациялық мәселелер, практикалық материалдар және статистикалық деректерді мақсат бойынша қолданған жөн.
  • Оқыту нәтижелері: Бағалау қызметінің негізгі түсініктерін білу және ұғыну, белгілі бір объектті арнайы тәсілдермен бағалау үшін бизнес бағалаудың мақсаттарын оқып білу, меншік бағалаудың тәсілдері мен амалдарын білу, негізгі түсініктерді қолдана алу, нақты экономикалық есептерді шығарудағы бағалаудың қағидалары, бағалау және сараптау негізінде берілген ақпарат бойынша бағалау туралы талдау және статистикалық жиынтықтың талдауын жасауды білу, экономикада болып жатқан құбылыстар пен процесстер арасындағы қатынасты құра білу, қызығушылығы бар жақтарға бағалау қызметтері туралы ақпаратты көрсету, талдауды жетік түсіндіре білу, тұлға және профессионал ретінде өсу қажеттілігін жүзеге асыру.
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: э.ғ.к., доцент Мажитова С.К.
 • Ұлттық бағалау стандарттары, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Бағалаудың теориялық негіздері, Зияткерлік меншікті бағалау, Жер және жер кадастр бағалау.
  • Постреквизиттер: Жылжымайтын мүлікті инвентаризациялау, Жылжымайтын мүлікті тіркеу, Жылжымайтын мүліктің кадастрлық қызметі.
  • Пәнді оқытудың мақсаты: Ұлттық және Европейлік стандарттар мақсаты туралы түсініктеме беру. Мамандандырылған қызметте белгілі облыста жүргізілетін стандарттарды орнату.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ұлттық стандартты бағалау тәжірибедегі бағалау мамандық үшін оқытудың мақсаты мен міндеттерінің маныздылығы және ерекшеліктерімен анықталады. Күндізгі оқу бөлімінің студенттерін оқытылатын пәннің теориялық аспектілерімен таныстырумен шектелмей, сонымен қатар әрбір шаруашылық ситуацияларындағы басқару шешімдерін негіздеу үшін ақпаратты тандауға кәсіби қарауға да үйрету керек. Ол үшін оқытудың дәстүрлі әдістерімен бірге ситуациялық есептерді, іскерлік ойындарды, жобалар әдістерін, әртүрлі түрдегі тест сұрақтарын пайдалану қажет.
  • Оқыту нәтижелері: Бағалаудың ұлттық стандарттау саласының мәнін түсіндіріп ұсыныстар жасау, әрбір жаңа стандарт салаларын пайдалану бойынша білімдерді қолдану, ҚР-да сонымен қатар ТМД мемлекеттеріндегі бағалаушылар қоғамдастығы мен ұйымдарында, стандарт бойынша мәліметтерді пайдалану қабілетін игеру, кейбір сәйкес келмеушіліктерді клиенттерге жеткізіп, жағдайды анық түсіндіріп, сенімді бағаны алу үшін, белгіленген әдістер мен тәртіптерін дұрыс пайдалану, қаржылық және несиелендіру есептері үшін МКСО - дағы жаңалықтарды жеке зерделеу
  • Оқытушының тегі, аты - жөні: аға оқытушы Бокенчина К.Б.

  Практика түрлерінің атауы: оқу

  Курс: І

  Мақсаты: Оқу практикасының мақсаты ҚҚЭУ қызметінің бағыттарымен, оқытылатын мамандық бойынша білім беру бағдарламаларымен, болашақ кәсіби қызметтің функция-лары мен міндеттерімен танысу болып табылады.

  Күтілетін нәтижелер: «Бағалау» мамандығының бағыттарымен және бағалаумен айналысатын ұйымдармен танысу.  Практика түрлерінің атауы : өндірістік


  Курс: ІІ,ІІІ,ІҮ


  Мақсаты: Өндірістік практиканың мақсаты теориялық білімдерді бекіту және бағалау қызметімен айналысатын ұйымдарда практикалық дағдылар алу болып табылады


  Күтілетін нәтижелер: Өндірістік практика студенттерге практикалық материалға талдау жасауға және дипломдық жұмыс жазуда оны қолдануға мүмкіндік береді

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus