• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В050600

  Мамандығы:

  Экономика

  Факультеті:

  Экономика және басқару факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  605
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  35
  - ел ішінде
  35
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры
  Дәреже және мерзім Бір деңгей (бір ЖОО)(220 ECTS - кредиттер / 129 млрд)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстан агенттігі (ББСҚЕЖТҚА) http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама университетпен 2016 жылдан бастап университетте 4 жыл мерзімге бекітілген
  Дәреже EЖББ (Еуропалық жоғары білім беру аймағы үшін біліктілік шеңберлері) үшін КР: 1-цикл; EQF (Еуропалық біліктілік шеңбері): 6-деңгей; NQF (ұлттық біліктілік шеңбері): 6-деңгей
 • A) Мақсаты
  • Бұл бакалавриаттың мақсаты - экономика мен басқару саласында жоғары білікті мамандарды даярлау, кешенді және қарқынды дамып келе жатқан үрдістерді кешенді әлеуметтік-экономикалық талдау дағдыларына ие, еңбек нарығындағы мамандарға сұраныс, облыстың әлеуеті мен бәсекеге қабілеттілігін дамыту мақсатында экономикалық білімді тарату және пайдалануда қатысу.
  • Магистратураның табысты бітірушілері: осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерінің тұрғысынан зерттеу саласының жүйелі түсінігін көрсету; кешенді зерттеу процесін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және реттеу.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән /пән аясы
  • Негізгі пәндер:Экономикалық теория; Макроэкономика; Микроэкономика және т.б.
  • Негізгі пәндер:Кәсіпорын экономикасы; Кәсіпкерлік; Реттеу және сыйақы ұйымдастыру; Бизнес-жоспарлау; Жобаны басқару, мемлекеттік сатып алу және т.б.
  • 2.Жалпы ақпарат/мамандандыру
  • 5В050600 «Экономика» мамандығы білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде білім беру процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі оқу бағдарламаларының модульдік принципіне, кредиттік бірліктер мен тиісті білім беру технологияларын пайдалануға негізделген.
  • 3.Бағыт
  • Бизнес және басқару
  • 4.Ерекшеліктері
  • 5В050600 «Экономика» білім беру бағдарламасының түлектері:
   ғылыми-зерттеу жұмысы;
   - есептік-шаруашылық қызмет;
   - аналитикалық қызмет;
   - ұйымдастыру және басқару қызметі;
   - өндірістік және технологиялық қызмет;
   - жобалық қызмет;
   - коммерциялық қызмет.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Меншік нысандарының кәсіпорындары мен ұйымдары, мемлекеттік органдар, нарықтық инфрақұрылымда экономиканың мемлекеттік реттеу органдары, бюджеттік ұйымдар
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура 6М050600 «Экономика»
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу үдерісі сабақтарды өткізу үшін инновациялық білім беру технологияларын кеңінен қолданады (рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, кейс-әдіс, тренинг, ұйымдар мен институттардағы дала сабақтары, дөңгелек үстелдер, пікірталастар, жеке және топтық жобаларды жасау). Оқыту курстары практиктермен, аймақтағы ірі жетекші компаниялардың басшыларымен (топ-менеджерлерімен), түрлі ұйымдар мен мекемелердің өкілдерінен тұрады.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Шекаралық бақылау; аралық аттестация (тестілеу, ауызша емтихан, жазбаша емтихан, эссе жазу, жобаны қорғау); оқу, өндірістік, диплом алдындағы практиканы өту туралы есептерді қорғау; қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, диссертация қорғау)
 • E) Бағдарламалық құзыреттіліктер
  • 1.Жалпы құзыреттіліктер:
  • Жалпы құзыреттілік
   Бағдарлама «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты» талаптарына сай келеді. «Циклдің бірінші деңгейіндегі академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету».
   ОК1 - жалпыға ортақ дүниетаным мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер бойынша базалық білімге ие болу
   ОК2 - заманауи технологияларды меңгеру дағдыларын игеру, кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана білу
   ОК3 - магистратурада күнделікті кәсіби қызмет және үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие
   OK4 - қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әлеуметтік нормаларға негізделген әлеуметтік және этикалық құндылықтарды білу және оларға кәсіби қызметінде назар аудару
   OK5 - құқықтық жүйенің негіздері мен Қазақстанның заңнамасы
   ОК6 - Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу: әлемнің басқа ұлттарының дәстүрлері мен мәдениеттеріне төзімді болу
   ОК7 - қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу; әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар түрде шарлай білу
   OK8 - командада жұмыс істей алу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; ымыраға келу, өз пікірін команданың пікірімен байланыстыра білу: кәсіби және жеке өсуге ұмтылу
   OK9 - менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. туралы ғылыми түсінікке ие болу; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі
   ОК10 - Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, халықаралық экономика салаларында терең білімді меңгеру, барлық экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен логикасын одан әрі түсіну үшін
  • 2.Арнайы құзыреттер
  • ПК1 - Кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңдарды білу, кәсіпкерлік қызметті заңнамалық реттеудің жалпы принциптері мен әдістерін білу, экономикалық қызметті жүзеге асыру үшін заң саласында білімді пайдалана білу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру дағдысын меңгеру.
   ПК2 - Экономикалық теорияны, микроэкономиканы және макроэкономиканы білу негізінде талдау жасау үшін ғылыми және практикалық, статистикалық және аналитикалық ақпаратты жинау және түсіндіру.
   ПК3 - бар ақпаратты талдау негізінде дұрыс басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті ақпаратты бағдарламалау және өңдеудің бастапқы дағдыларына ие болыңыз
   ПК4 - эконометрикалық талдау және модельдеу дағдыларын меңгеру
   ПК5 - Өндірісті басқару теориясы мен тәжірибесі туралы жаңа білімдерді өз бетінше меңгерген және шығармашылық түрде пайдаланады, өндірістік процестерді талдау және жоспарлау; өндірісті ұйымдастырудың тиімді әдісін таңдауға мүмкіндік береді
   ПК6- Басқару саласындағы теориялық білімді, практикалық мәселелерді шешуде маркетингті қолдану, басқару мәселелерін шешу үшін маркетингтік зерттеулер жүргізу дағдыларын игеру.
   ПК7 - микро және макро деңгейлерде ақша-несие және қаржы саясатының теориялық білімдерін меңгеру
   ПК8 - Қаржы саласында басқару шешімдерін қалыптастыру және басқару әдістерін қолдануға; практикалық зерттеулер жүргізу, проблемалық жағдайларды талдау, кәсіпорында қаржылық операциялардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар әзірлеу
   ПК9 - Кәсіпорындарда қолданылатын есепке алу саясатының әр түрлі түрлерінің рөлі мен маңыздылығын түсіну үшін бухгалтерлік ақпаратты түсіндіру және талдауды білу
   ПК10 - Баға мен баға стратегияларын әзірлеу принциптерін, әдістерін түсіну, компанияның қызметінде алынған білімдерді кейінгі қолдану дағдыларын меңгеру.
   ПК11 - Өндірістік, әлеуметтік, экономикалық пайымдауларды ескере отырып, басқару шешімдерін әзірлеу үшін ақпаратты талдау және түсіндіру. Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілерін құру және жұмыс істеуде практикалық іс-әрекеттегі теориялық білімдерді қолдана білу; кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделі тараптармен өзара іс-қимылында
   ПК12 - Білімді көрсету, экономиканы талдау және болжау принциптерін түсіну, қол жетімді экономикалық деректер негізінде болжамдар жасау.
   ПК13 - Экономикалық қатынастардың заманауи шарттарында елдің экономикалық қауіпсіздігі туралы теориялық білімдерін меңгеру
   ПК14 - Еңбек нарығындағы қазіргі тенденцияларды талдай білу, алынған гипотезаны дәлелдеу, басқару шешімдерін қабылдау және т.б. нәтижелерін пайдалана білу.
   ПК15 - Теориялық білімді практикалық қызметте қолдану, экономикалық процестерді реттеу үшін мемлекет қолданатын шешімдерді талдау және бағалау.
   ПК16 - Бәсекелестікті дамыту бойынша өз ұсыныстарыңызды білу дағдыларын білу, бәсекелестік ортада компанияның табысты өмір сүруі үшін құзыретті қалыптастыру.
   ПК17 - Кәсіпорын экономикасы негіздерін білу және түсіну
   ПК18 - Коммерциялық кәсіпорынның қызметін талдау және бағалау саласындағы теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану
   ПК19 - Уақытты ұйымның тиімділігі үшін басқарушылық қызмет құралы ретінде пайдалану
   ПК20 - Кәсіпорында және ұйымдарда этикалық кеңсе қарым-қатынастарын қалыптастыру мүмкіндігін көрсету
   ПК21 - ҚЕХС қағидаттарын пайдалана отырып, компанияның қаржылық есептілігін талдау кезінде дәлелдер әзірлеу және шешімдер қабылдау
   ПК22 - іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы жобалардың тиімділігі мен пайдалылығын талдау саласында дәлелдер әзірлеу және шешімдер қабылдау
   ПК23 - бизнес-жоспарлау, стартаптар, сондай-ақ кəсіпорындар қызметі саласындағы теориялық білімдерді қолдану
   ПК24 - жеке күшті және әлсіз жақтарын сыни бағалауға; өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңыздылығын біледі, жұмыс іздеумен, сұхбаттасудан, әңгімелесуден тәуелсіз дағдыға ие болады; мультикультурлы ортада басқару функцияларын тиімді орындауға қабілетті
   ПК25 - Қызметкерлерді олардың психологиялық түрлеріне сәйкес ынталандырудың әртүрлі түрлерін және оларды марапаттау тәсілдерін тәжірибеге енгізу; ұйымның қолданыстағы мінез-құлықтағы күшті және әлсіз жақтарын сыни түрде бағалауға; ұйымдастыру мәдениетін талдау және қалыптастыру
   ПК26 - Еңбекті бағалау әдістерін қолдану, дағдыларды ұйымдастыру және төлеу қағидалары мен ережелері, түгендеуді басқару, кәсіпорын шығыны
   ПК27 - Мемлекеттік сатып алу саласындағы білім мен дағдыларды тәжірибеге енгізу
   ПК 28 - Теориялық білімді шаруашылық субъектілерін құру мен жұмыс істеуінде тәжірибелік қызметте қолдану
 • F) Осы бағдарламаның оқу нәтижелерінің толық тізіміі
  • Студенттің кәсіби практикасы, ұйымда жұмыс істеу барысында, сондай-ақ клиентпен бірге бітірушілер төмендегілерді орындау мүмкіндігін көрсете алады:
   - ақпараттың экономикалық талдауының негізгі және арнайы әдістерін қолдануға, ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге, сауалнамаларды, кәсіби қызмет туралы есептерді дайындауға;
   - кәсіпорынның негізгі көрсеткіштерін талдау үшін ақпараттық технологияларды қолданады;
   - экономикалық процестердің, макро және микро деңгейдегі құбылыстардың өзара байланысын талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешу жолдары мен тәсілдерін және күтілетін нәтижелерді бағалау;
   - экономиканың әртүрлі секторларындағы шаруашылық субъектілерінің (сауда, өндіріс және т.б.) мінез-құлқымен, кәсіби қызметтегі объектілерді дамыту үрдістерінің әр түрлі тараптарынан сыни бағаланады
   - кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің өндірістік және шаруашылық қызметіне экономикалық талдау әдістерін қолдануға және кәсіпорынның нарық жағдайына баға беруге;
   қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді ескере отырып, стандартты әдістер негізінде инвестициялық жобаларды әзірлеу;
   - шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиімділігін бағалау әдістерін, олардың қаржылық жағдайын, бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтайды;
   - еңбекті бағалау әдістемесін, еңбекті ұйымдастыру және еңбекақы төлеу қағидалары мен ережелерін, тауарлық-материалдық қорларды басқаруды, кәсіпорын шығындарын қолданады;
   -кәсіпорынды дамытудың жалпы және функционалдық стратегияларын әзірлеу әдістерін қолданумен жоспарлау әдіснамасына ие болу
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер:  жоғары  мектепте  алған  біліміне  негізделген информатика, математика және физика негіздері.
  • Постреквизиті: курста оқуға қажетті пән бойынша білім: «EMS-дегі жаңа технологиялар», «Экономикалық ақпараттық жүйелер»
  • Мақсаты: кәсіби және жеке құзыреттілік студенттерді кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ғылыми-практикалық жұмысқа, өзін-өзі тануға және басқа мақсаттарға пайдалануға мүмкіндік береді..
  • Курстың қысқаша мазмұны: Тәжірибелік мақсатқа қосымша, курс студенттердің көкжиегін кеңейтуге, олардың жалпы мәдениетін және білімін жетілдіруге көмектесетін академиялық және білім беру мақсаттарымен қамтамасыз етеді.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қолданбалы бағдарламаларды қолдану туралы идея беру;
  • компьютерлік жүйелердің, операциялық жүйелердің және желілердің архитектурасы туралы түсінік беру;
  • желіні  дамытудың  негізгі  тұжырымдамаларын  және  Веб- қосымшаларды ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстыру;
  • ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен электрондық оқыту принциптерін түсіндіру;
  • өзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйрену;
  • қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мен даму үрдістерін зерттеу.Оқытушының А.Ж.Ә.: Satymbekova S. B.
 • Философия кредит саны 3 / 5ECTS
  • Пререквизиттер: мәдениеттану, дінтану, саясаттану, әлеуметтану.
  • Постреквизиті: тарих және ғылым философиясы, адамның дамуы, гендерология, феноменология.
  • Мақсаты:  негізгі  философиялық  бағыттар,  әдіснамалар,  сондай-ақ Диалог мәдениетінің дағдылары туралы білім қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • философияның  пәнін,  функцияларын,  негізгі  бөлімдерін  және бағыттарын білу
  • место и роль философии в жизни общества и человека
  • қоғам мен адам өміріндегі философияның орны мен рөлі
  • философияның іргелі мәселелерінің шеңбері, олардың қалыптасуы мен қалыптасу процесінің ерекшеліктері •основные философские теории и методы, применяемые в изучении человека, природы и общества
  • қазіргі заманғы отандық және әлемдік философияның өзекті мәселелері
  • философиялық  көзқарасты  қалыптастырудың  әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады;
  • құбылыстың әмбебап байланыстарын біліп, ғылым дамуының мәнін, оның динамикасын түсіну керек
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Клишина М. В.
 • Қазақстанның қазіргі тарихы 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы »,« Адам құқығы қоғамы».
  • Постреквизиті:  «Философия»,  «Құқық  негіздері»,  «Саясаттану»,
  • «Әлеуметтану», «ҚР – ның тарихы және құқығы»
  • Оқытылатын пәннің мақсаты. Қазіргі кезеңде Қазақстан ғаламдық әлеуметтік кеңістіктегі және тарихи кезеңдегі өз орнын анықтайды. Тарихи сана Қазақстан қоғамында қалыптасады, ол уақыт пен ұрпақтың ортақ тарихи тағдыр туралы хабардар болуына байланысты. Ұлттық сәйкестіктің болуы және Қазақстандық қоғамның бірігуі мен бірлігі басымдықтары бойынша қалыптасады. Қазақстанның өткен кезеңі - қоғамдық сананың түрлі деңгейлерінде гуманитарлық кеңістіктің негізгі бөлігі. Заманауи интеллектуалды тұлғаны қалыптастыру ұлттық тарих пен тарихи сабақтастыққа негізделген.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Тәуелсіз Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құрылысы саласындағы білімін көрсету; елдің басты тарихи оқиғалары туралы түсінік бар; Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі ерекшеліктері мен бағыттарын білу.
  • Теориялық білімді кәсіптік қызметте пайдалана білу; салыстырмалы талдау жұмыстарын жүргізу дағдыларына ие болу, өз көзқарастарын қалыптастыру және негіздеу, тарихи талдау негізінде нақты оқиғаларды және құбылыстарды түсіну.
  • Объективті мәселелерді шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдану; тарихи сын-ескертпелерді және ғылыми-критикалық талдауға негізделген ағымдағы әлеуметтік-саяси процестер мен құбылыстарды түсіндіріп, талдай білуді жүйелеуге.
  • Аудитория ерекшеліктерін ескере отырып, есептердің әртүрлі нысандарында, есептерде ақпаратты ұсыну, Қазақстан Республикасында болып жатқан әлеуметтік-саяси және экономикалық процестер мен құбылыстар туралы есептер, баяндамалар, ғылыми эсселер жасау, талқылау жүргізе білу.
  • Өзіндік жұмыс дағдысын жетілдіру, атқарылатын жұмыстың сапасын жақсартуға, өз білімінің өзара байланысын ұйымдастыруға және оларды ұйымдастыруға, өз ісінің перспективаларын көруге.
  • Оқытушанаң А.Ж.Ә.: Мустафин С.Ш.
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: - шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті:  - B2  халықаралық  стандарттар  деңгейінде  шет  тілін меңгеру, сондай-ақ арнайы мақсаттағы LSP - тілін меңгеру.
  • Мақсаты: білім берудің алдыңғы деңгейінде қол жеткізілген шет тілін білудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және жетілдіру және шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде кәсіби қызметті шешу үшін коммуникативтік құзыреттілікті қажетті және жеткілікті дәрежеде меңгерген студенттер, сондай-ақ өзін-өзі тәрбиелеу үшін.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: шет тілдерінде мәдениетаралық коммуникация түлектері қабілетін дамыту және кәсіби шет тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыру дағдыларын дамыту қызметінің олардың таңдаған саласында табысты бакалавр жұмысын мүмкіндік береді, көкжиегін кеңейту, нарықта олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін болады кәсіби білімі мен дағдыларын жетілдіру
  • Күтілетін нәтижелер:
  • лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамыту;
  • арнайы мәтіндерді оқу дағдыларын автоматтандыру;
  • келешектегі қызметтегі қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық сөз сөйлеуді дамыту;
  • Болашақ қызмет саласы бойынша қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптар бойынша монологтың сөйлеу дағдысын жетілдіру;
  • тыңдау дағдыларын жетілдіру;
  • іскерлік сөйлеу және жазу дағдыларын игеру;
  • ақпараттық мәдениетті дамыту;
  • студенттердің жалпы мәдениетін кеңейту.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Абдрахманова С.Т.
 • Менеджмент кредит саны 3 / 5ECTS
  • Пререквизиттер:  «Экономикалық  теория»,  «Микроэкономика»,
  • «Макроэкономика», «Халықаралық экономика»
  • Постреквизиті:«Экономиканв мемлекеттік қадағалау», «Экономикалық ұйымдар»
  • Мақсаты: студенттердің негізгі біліктіліктерінің ұйымдарды басқару және ұйымдастыру қабілеттіліктері, зерттеу, қазіргі заман талабына сай біліктіліктерді бекіту және де, жүйелендіру, теориялық және тәжірбиелік әдістер арқылы ұйымдармен басқару, межентмент саласында шешім қабылдаудағы процесстер, заман талабына сай әдістерді тану және бәсекега қабілеттілікті аттыру, экономикалық нарыққа сай және квалификациялық талаптарға сай мамандарды даярлау, жаңа білімдер мен қабілеттіліктерін дайындау, жаңадан енгізілген тапсырмаларды шеше білу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А.  менеджменттегі  негізгі  теориялық  негіздерімен  ұйымдартыру қабілеттілігі;
  • Б.  басқару  кезіндегі  негізгі  әдістермен  қабілетті  болуы  (шешім қабылдай білу, ұйымдастыру, бақылау және ынталандыру);
  • С. ұйымдардағы жаңа технологиялармен жекелей және топпен жұмыс жасай алу қабілеттілігінің болуы;
  • Д.  менеджменттік  ұйымдастыру  қабілеттілегінің  әдістері  мен зерттеушілік қабілеттілігінің болуы;
  • Е. өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Оқытушының А.Ж.Ә. : Блялов Б.Е.
 • Шет тілі кредит саны 6 /10ECTS
  • Пререквизиттер: «Ағылшын тілі»
  • Постреквизитi: «Ағылшын тілі»
  • Мақсаты: берілеген курска арналған материал зерттелетін және байланыс құралдарына арналған видео және аудиоматериалдардың, берілген мәтіннің пайдалануын жоспарлануы. Студенттердің сөздік қорының белсенді пайдалануын, сонымен қатар потенциалдық сөздік қорының толықтыру
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. ағылшын тілінде диологты және монологты сөйлесу,
  • күнделікті және кәсіби, іскерлік әңгімелерді жүргізе алу
  • ағылышын тілін есту арқылы қабылдай білу,
  • іскерлік қағаздармен байланыс құра білу,
  • сөздікпен және де сөздіксіз мәтінді оқу және аудару,
  • оқылған мәтінді түсіне білу,
  • оқылған мәтінді жеткізе білу,
  • әдеби ақпараттық сөздікті пайдалану (ақпараттық сөздіктер және басқа сөздік құралдарының түрлері, энциклопедиялар).
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Махаева А.М.
 • Кооперативтік қозғалыстың теориясы мен тарихы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік және жергілікті басқару
  • Мақсаты: жоғары дәрежелі өзіндігі бар оқуды жалғастыру үшін қажет болатын іскерлікті, дағдыларды дамытып, қалыптастыруға қабілетті жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі жетілдіруде қажеттілікті дамыту және өзіндік жұмыстың дағдыларын жетілдіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативтік қозғалысының пайда болуы. Кооперацияның әлеуметтік-экономикалық табиғаты мен мәні. Кооперативтік идеялогия. Капитализм жағдайындағы кооперативтік қозғалыс. Әкімшілік - әміршілдік экономикалық жағдайдағы кооперативтік қозғалыс. Нарықтық қатынастарға өту кезеңіндегі кооперациялық қозғалыс. ҚР – ғы кооперативтік қозғалыс. Қазіргі заманғы халық-аралық кооперативтік қозғалыс
  • Күтілетін нәтижелер: кооперативтік қозғалыс тарихын оқу саласында білім мен түсінігін көрсету; практикада білімдері мен түсіну қабілеттілігін пайдалану; әлеуметтік, ғылыми немесе әдептік мәселелер бойынша пікірлерін білдіру үшін, қажетті деректерді жинау және түсіндіру; әртүрлі аудиторияларда ақпараттық, идеяны, мәселелерді көрсетіп айту
 • Экономикалық ілімдер тарихы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Макроэкономика, Микроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Мақсаты: экономикалық ғылымдардың негізгі аспектісі болып есептелінеді, оны оқып үйренуге байланысты экономикалық заңдар мен категорияларының экономиканы дамытуда рөлін ашып, көрсетуге болады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық ілімдер тарихы пәнінің мәні және әдісі. Ежелгі экономикалық ілімдер. Экономикалық ілімдердің пайда болуы. Классикалық саяси экономияның дамуы. Постмануфактурлық кезеңдегі классиктердің теориясындағы классикалық әдет-ғұрыптың дамуы. «Ескі» тарихи мектеп. Макрсизмнің экономикалық ілімі. Дәстүрлі емес экономикалық теория. Маржинализм және неоклассикалық экономикалық теорияның қалыптасуы. Әлеуметтік ойлардың пайда болуы. Кейнсианство және оның пайда болуы. Институционализм. Ресей және совет оқымыстылардың экономикалық концепциялары. Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы мен дамуы. Экономикалық доктриннің қазіргі замаңғы дамуы. XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басындағы жаңа экономикалық проблемалар
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық ілімдер тарихын оқу барысында экономиканің ой-өрісінің бакалавриаттарға таныстыру; практикада түсіну қабілеттерін, олардың мағыналарын пайдалану; коммуникациялық іскерлікті әр түрлі аудиторияларда ақпаратты, ой-өрісті, мәселелерді көрсете білу
 • Кәсіпкерлік құқық, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Политология, Құқық негіздері, Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік және жергілікті басқару
  • Мақсаты: кәсіпкерлік іс әрекет субъектілерінің арасындағы тауар-ақшалық (мүліктік) қатынастарды оқыту және оларды құқықтық реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқық -құқықтың кешенді саласы ретінде. Кәсіпкерлік қызмет (түсінігі, түрлері, нысаны). Кәсіпкерлік қызметтің субьектілері. Кәсіпкерлердің құқықтық мәртебесі. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік қызметтегі заңдық жауапкершілік. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау және шаруашылық дауларды шешу. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар. Биржалық қызметті құқықтық реттеу. Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
  • Күтілетін нәтижелер: студент, ҚР кезеңдердегі кәсіпкерлік-құқықтық дамуын, мемлекеттік кәсіпкерлік қызмет туралы заңнамаларды, Бюджет кодексін, бағдарламаларды, Елбасының жолдауын, кәсіпкерлік, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарын және кәсіпкерлік жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, мемлекеттік кәсіпкерлік органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет; игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану; кәсіпкерлік қызмет туралы және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру
 • Еңбек құқығы, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Политология, Құқық негіздері, Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік және жергілікті басқару
  • Мақсаты: еңбекті реттеу аясындағы негізін қалаушы теориялық ережелерді студенттердің меңгеруі, заңнамамен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайларға бейімделе білуге және алған білімдерін қолданудың дағдыларын қалыптастыруды меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдістері мен жүйесі. Қазақстан Республикасы еңбек құқығының қағидалары мен қайнар көздері. Еңбек құқығындағы құқықтық қатынастар. Еңбек құқығының субъектілері. Жұмыспен қамтуды құқықтық реттеу және азаматтарды еңбекке орналастыру. Халықаралық еңбек құқығы мен оны жақын және алыс шет елдерде еңбекті құқықтық реттеу. Еңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт. Еңбек шарты. Қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты. Еңбекақы. Кепілдік және өтемақылық төлемдер. Еңбекті қорғау. Еңбек шарты тараптарының материалдық және тәртіптік жауаптылығы. Еңбек даулары
  • Күтілетін нәтижелер: еңбек құқығының құқықтық негіздерін білу; тиісті жағдайларда еңбек құқығының нормаларын қолдану; еңбек қатынастары саласында қажетті ақпараттарды жинау мен талдау қабілеті; ақпараттарды презентациялар, талдау есебі түрінде беру.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: Еңбек құқығы, Кәсіпкерлік құқық, Кәсіпкерлік
  • Мақсаты: студенттерге қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен өмір сүруі, оның экономиканың дамуына кедергі қаншалықты кедергі келтіретіні және сыбайлас жемқорлықпен күресу негіздерін қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сыбайлас жемқорлық ұғымы және оның криминологиялық сипаттамасы. Сыбайлас жемқорлықтың этикалық және типологиялық ерекшеліктері мен оның таралу аумағы. Сыбайлас жемқорлық адам құқығын бұзушы фактор ретінде. Сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер ретінде. Сыбайлас жемқорлықты жоюдағы сот жүйесінің ролі. Сыбайлас жемқорлық және кедейлік. Сыбайлас жемқорлықтың тікелей шетелдік инвестицияларға ықпалы. Азаматтық қоғамның сыбайлас жемқорлықпен күрестегі ролі. Жергілікті билік органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мәселелері. Саяси партиялар қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мәселелері. Қазақстан Республикасындағы корпоративті басқару принциптерінің дамуы. БАҚ (СМИ) – ның сыбайлас жемқорлықпен күрестегі ролі
  • Күтілетін нәтижелер: оқу барысында студенттер құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс; оқушылар заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс; әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс; әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық және экономикалық аспектілері, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: Еңбек құқығы, Кәсіпкерлік құқық, Кәсіпкерлік
  • Мақсаты: студенттерге қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен өмір сүруі, оның экономиканың дамуына кедергі қаншалықты кедергі келтіретіні және сыбайлас жемқорлықпен күресу негіздерін қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мазмұны. Сыбайлас жемқорлықтың қылмыс түрлері. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлықпен күрестегі құқықтық негізі. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салуды саралау мәселелері. Жалған кәсіпкерлік және іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнетілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасауды саралау мәселелері. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басшылық етуді саралау мәселелері. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруды (жылыстату) саралау мәселелері. Экономикалық контрабанданы саралау мәселелері. Рейдерлік және заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыруды саралау мәселелері. Лауазымдық өкілкеттіктерді теріс пайдалануды саралау мәселелері. Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалануды саралау мәселелері. Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу және заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасауды саралау мәселелері. Пара алу, пара беру және парақорлыққа делдал болудың саралау мәселелері. Қызметтік жалғандық жасау және қызметтегі әрекетсіздікті саралау мәселелері. Билікті теріс пайдалануды саралау мәселелері. Билікті асыра пайдалануды және биліктегі әрекетсіздікті саралау мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: оқу барысында студенттер құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс; оқушылар заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс; әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс; әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс.
 • Эконометрика, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика, Статистика, Әлеуметтік статистика, Экономикалық талдау негіздері
  • Постреквизиттер: Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Экономикалық болжамдау, Кәсіпорын экономикасы
  • Мақсаты: эконометрика курсы экономикалық жоғарғы оқу орындарындағы басқа пәндер арасында оқу жоспарларында маңызды орын алады. Нақты статистикалық мәліметтер негізінде студенттерді нақты экономикалық математикалық модельдерін салуын және талдауын уйрету, модельдеу нәтижелерін өндеу және көрнекі түрде көрсету: кесте, графиктер, диаграмма түрінде.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Эконометрика негіздері. Бас жиынтық және тандама. Таңдамалық сипаттамалары. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Жүптық сызықтық регрессия және корреляция. Жиынтық сызықтық регрессия моделі. Мультиколлинеарлық. Жалған айнымалылар. Сызықтық емес эконометрикалық модельдер. Экономикалық талдаудағы икемділік. Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылық бағасы. Гетероскедастикалық. Гетероскедастикалықты анықтау тесттері. Гетероскедастикалықты түзету тәсілдері. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы. Автокорреляцияны жою. Бір уақытты теңдеулер жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық модельдерді құру; таңдап алынған модельді нақты берілгендерге аса адекватты ететін модельдің параметрлердің бағасын табу; модельдің табылған параметрлерінің және модельдің сапалығын тексеру; зерттелінді экономикалық көрсеткіштердің іс-әрекетін тексеру үшін, талдау және болжау үшін және де экономикалық саясатты жүргізу үшін құрылған модельдерді қолдану; қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезенде объект дамуын болжамдау.
 • Экономико-математикалық әдістер және модельдер, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика, Статистика, Әлеуметтік статистика, Экономикалық талдау негіздері
  • Постреквизиттер: Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Экономикалық болжамдау, Кәсіпорын экономикасы
  • Мақсаты: студентке экономикалық есептердің математикалық модельдерін құру негіздерін, олардың тиімді шешімдерін таба білуін, алынған нәтижені өндеуін беру. Экономика - математикалық әдістер және модельдер пәнінде салааралық баланс моделі, қорды басқару жүйесі, желілік жоспарлау және басқару, имитациялық модельдеу,ойындар теория элементтері қарастырылған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық жүйелердің математикалық модельдеуінің негізгі ұғымдары. Көпсалалық экономиканың Леонтьев моделі. Сауданың сызықты моделі. Қорды басқарудың статистикалық моделі. Қорды басқарудың стохастикалық моделі. Ойындар теориясының жалпы ұғымдары. Матрицалық ойындарды шешу әдістері. Желілік жоспарлау және басқару модельдері. Желілік графиктер тиімділігі. Жаппай қызмет көрсету теория элементтері. Бас тартумен жаппай қызмет көрсету жүйесі. Күтуімен жаппай қызмет көрсету жүйесі. Имитациялық модельді құру. Қорды басқаруда имитациялық модельдің қолданылуы. ЖҚКЖ имитациялық модельденуі.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық есептердің математикалық модельдерін құру әдістемесін үйрену және оның тиімді шешімін табу, зерттеуді өткізуге қажет ететін материалдық ресурстарды үнемдеу; теориялық білімдерін практикада, яғни әр істен ұтымды табыс табу жолдарында математикалық әдістемелерді қолдануын, экономика математикалық модельдерін өндейді, олардың мәнін және мағынасын біледі; экономикалық жүйелердің әртүрлі деңгейлерінде кездесетін жоспарлау, басқару, шектелген ресурстарды бөлу, өндірістік процесстерді талдау, күрделі объектілерді жобалау есептердің ұтымды және тиімді шешімдерін табу, әлеуметтік, этикалық, ғылыми пікірлерді ескере отырып, қабылданған шешімнің дұрыс және тиімді екендігінің дәлелдеу әдістерін біледі; ақпаратты жинақтау жұмысы жүргізіледі және ол әр түрлі нұсқада ұсынылады, топта жұмыс атқарады; экономикалық ғылымның заманауи дамуы математикалық әдістер мен модельдер арқылы әр түрлі экономикалық есептерді шығара біледі және болашақта ұйымның экономикалық саясатына ұсыныс жасай алады.
 • Статистика, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика
  • Постреквизиттер: Эконометрика, Экономико-математикалық әдістер, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Әлемдік экономиканы және әлемдік тауарлы нарықтарды болжамдау
  • Мақсаты: статистика курсы статистикалық әдістің мәні және оны әлуметтік – экономикалық құбылыстарды және процестерді оқып үйретуде қолдану ерекшеліктері туралы түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Статистика пәні, даму процестері және оның зерттеу әдітері. Статистика агенттігнің ұйымдастырылуы және оның зерттеу міндеттері және статистикалық бақылау. Статистикалық мәліметтерді жинақтау , топтау және кесте құру. Абсолютті және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс. Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері. Ішінара бақылау. Өсіңкілік(динамика) қатарлары. Индекстер. Қоғамдық құбылыстарың өзара байланыстылығын статистикалық зерттеу.статистикалық мәліметтерді талдау зерттеудің соңғы сатысы. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері. Әлеуметтік-экономикалық потенциал статистикасы. Шығын және аралық тұтыну статистикасы. Өндіріс нәтижесінің статистикасы. Ұлттық есеп жүйесі. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы.
  • Күтілетін нәтижелер: статистика пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу; кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу; қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу; ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру.
 • Әлеуметтік статистика, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика, Социология
  • Постреквизиттер: Эконометрика, Экономико-математикалық әдістер, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Әлемдік экономиканы және әлемдік тауарлы нарықтарды болжамдау
  • Мақсаты: әлеуметтік саладағы болып жатқан процесстер туралы мәліметтерді жинақтауды және оларға ір түрлі әдістерді қолданып статистикалық талдау жасауды үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кезеңде әлеуметтік статистиканың пәні, әдісі және міндеттері. Ұлттық есеп жүйесінде үй шаруашылық әрекетін зерттеудің негізгі бағыттары. Тұрғындар статистикасы. Еңбек нарығы және еңбек ресурстары статистикасы. Тұрғындар табысын статистикалық зерттеу жасау. Тұрғындар шығыны мен тұтынымын зерттеудің негізгі бағыттары. Тұрғындардың білімі статистикасы. Тұрғындардың денсаулығы мен денсаулықты сақтау статистикасы. Тұрғындардың тұрғын үй нарығы және жағдайы статистикасы. Тұрғындардың өмір деңгейі мен адамдық дамуы
  • Күтілетін нәтижелер: статистикалық әдістертердің маңызын біліп әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды зерттеу барысында қолдану ерекшеліктерін білу; мәліметтерді жинақтау және топтастыру әдістерді, сандық мәлеметтерді қалпына келтіруді білу; статистикалық жиынтыққа талдау жасау, әлеуметтік салада болып жаткан құбылыстар арасындағы байланысты анықтау; статистикалық әдістерменбілімдерді тәжірибе де қодануын дәделдеу; кәсіптік даму қажеттілікті іске асыру.
 • Менеджмент, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Социология, Құқық негіздері
  • Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару ғылымының пәні мен әдіс. Менеджмент эволюциясы.Басқарудағы жүйелік тәсіл. Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі басқару шешімдері. Басқарудың экономикалық әдістері. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік. Көшбасшылық: басқару стилі мен менеджер имиджі. Қайшылықты, күйзелісті және өзгерістерді басқару. Ұйым персоналын басқару. Басқарудың корпоративтік мәдениеті
  • Күтілетін нәтижелер: менеджменттің әдістемесі және мәні мен оның фирманы басқару жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; фирмада менеджментті қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану; менеджментті кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу; менеджментті зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану; қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы менеджменттің даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
 • Менеджмент теориясы мен тәжірибесі, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Социология, Құқық негіздері
  • Постреквизиттер: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыруда нақты дағдыларды дайындау, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару ғылымының пәні мен әдістері. Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері. Сенеджмент қызмет түрі және басқару жүйесі ретінде. Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйым миссиясы. Ұйымның ішкі ортасы. Сыртқы орта және оның ұйым қызмет етуіне әсері. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және басқарылуы нормасы. Өзара қарым-қатынас және өкілеттілікті ұйымдастыру. Басқару әдістерінің мазмұны мен жіктелуі. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық-бөлушілік әдістері. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру. Менеджмент қызметтерінің жіктелуі. Жетекшілік: билік, іқпал ету және серіктестік. Қақтығыстарды, стрестерді және өзгерістерді басқару. Көшбасшылық: жетекшілік стильдері мен менеджер имиджі.
  • Күтілетін нәтижелер: теориялық білімді тәжірибеде қолдана білушілік және олардың кәсіби сұрақтарды шешудегі рөлін анықтау; іздеу, жинақтау, талдау және жүйелеу арқылы аргументтерді дайындау және шешімдер қабылдау; ақпараттарды мәлімдемелер түрінде түрлі формада ұсына білу, топтажұмыс істеу және ынтымақтастық орнату, дискуссия жүргізу және өз позициясын қорғай білу, шешімдер қабылдау.
 • Маркетинг, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономикалық теория, Микроэкономика
  • Постреквизиттер: Интернет маркетинг, Бәсеке, Басқару шешімдерін өңдеу, Фирманы басқару
  • Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздерін және ұғымдық құралдарын зерттеу, фирма және компания қызметтерінде маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік орта. Тауар нарықтарындағы тұтынушылардың тәртібі. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі тауар саясаты. Маркетингтегі ьаға саясаты. Маркетингтегі өткізу саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Халықаралық маркетинг. Қызметтер мен бейкоммерциялық іс-әрекеттер маркетингі.
  • Күтілетін нәтижелер: маркетинг тұжырымдамаларының теориялық негіздерін меңгеру, тауар, баға, өткізу мен өнімді жылжыту жөнінде маркетингтік шешеімдерді қабылдауға ықпал ететін факторларды анықтау; маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін меңгеріп, оларды тәжірибе жүзінде нарықтағы жағдайды талдау үшін, нарықта тауар мен қызметтерді алға жылжыту барысында қолдана білу; маркетингтік шешімдерді маркетингтік ақпараттарды іздеу, талдау арқылы негіздей білу, нарықтық ортадағы коммуникациялқ байланыстарды мен байланыстырушы үдерістерді анықтау мен маркетингтік зерттеулер жүргізу; функционалды және маркетингтік стратегиялар мен тактикаларды өңдей білу мен оларды іске асыра білу; бизнес қауымдастықтары мен әр түрлі мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерінен алған ақпарларды маркетингтік шараларды өткізуде қолдана білу.
 • Маркетингтік зерттеулер, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономикалық теория, Микроэкономика
  • Постреквизиттер: Интернет маркетинг, Бәсеке, Баға және баға белгілеу, Фирманы басқару
  • Мақсаты: маркетингтік зерттеулерді жүргізудің теориялық негіздерін оқу, сондай-ақ тәжірибелік ілімдерді жүзеге асыруды игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтік зерттеулердің мәні, мазмұны және ұйымдастыру. Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат. Маркетингтік зерттеулер процесі, іріктеу зерттеу. Сұрау жүргізу. Бақылау мен эксперименттерді жүргізуді ұйымдастыру. Маркетингтегі фокус-груптар. Маркетингтік аналитикалық жүйесі мен нәтижелерді ұсыну. Нарық конъюнктурасының талдауы. Делдалдар мен жабдықтаушыларды оқу. Бәсеке жағдайын оқу. Фирманың ішкі ортасын зерттеу. Тұтынушыларды зерттеу. Тауарды оқу. Баға саясатын зерттеу ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: телефондық, ауызша, жазбаша сұраулар; фокус-топтар негізінде сұрау жүргізуді ұйымдастыру; зерттеудің әртүрлі проблемалары бойынша анкеталарды білікті құрастыру; фокус-топтарды жүргізу үшін сценарилер; ақпараттардың әртүрлі түрлеріне жинақ, өңдеу және талдау жүргізу; бағыттар бойынша нақты мини-маркетингтік зерттеулер жүргізу, олар бойынша есепті ұсыну.
 • Баға және баға белгілеу, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Маркетинг, Маркетингтік зерттеулер, Экономикалық талдау негіздері
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Экономикалық қауіпсіздік
  • Мақсаты: студенттерді экономиканы дамытудағы баға және баға механизмінің теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Баға нарық категориясы. Бағаны кәсіпорыннның экономикалық мәселелерін шешу құрал ретінде қарастыру. Тауар нарығының іргесін құраушы ұғымдар (мұқтаждық, қажеттілік, тілек, тауар, айырбас, келісім). Баға белгілеудің нарық құрылымына тәуелділігі. Баға белгілеу әдістемесі. Баға қызметтері. Бағалар жүйесі және оның белгілері. Баға түрлері және жіктелуі. Бағаларды экономикалық және әкімшілік әдістер арқылы реттеу. Баға саясатының мазмұны және фирманың баға белгілеу стратегиялары. Шығындарды басқару және нарық сегментін таңдау. Баға белгілеудің шығындық әдісінің мәні: артықшылықтары мен кемішіліктері. Пассивті және белсенді баға белгілеу. Тауар құндылығы мен оның бағасының ара-қатынасы. Баға белгілеу тактикасы. Көліктік өнімнің өзіндік құны. Көліктік тариф. Коммуналдық мекеме қызметтерінің тарифі. Реттелетін және еркін бағалар. Инфляцияның мәні, кезеңдері мен түрлері. Инфляция деңгейлерінің көрсеткіштері. Өндіріс шығындары және оның өнім көлемі мен баға деңгейіне ықпалы. Кәсіпорын табыстары және оның бағаға ықпалы. Бағаларды мемлекеттік реттеу механизмі. Тікелей және жанама салықтар. Әлемдік нарық және әлемдік бағалар. Халықаралық саудадағы мемлекеттердің бәсекеқабілеттілігі. Бағалық және бағалық емес бәсеке. Әлемдік нарықтың қалыптасуы. Еңбектің халықаралық бөлінуі және халықаралық кооперация. Әлемдік нарықтағы сұраным мен ұсыным балансы. Халықаралық саудадағы бағалар: биржалық котировка, анықтамалық, жарияланатын және есептік бағалар.
  • Күтілетін нәтижелер: баға механизмі туралы түсініктеме алу; теориялық білімдерін практика жүзінде фирманың баға саясаты мен стратегиясын қалыптасытыруда қолдана білу; нарықтың әр түрлі типтерінде баға белгілеудің дәйектері мен дәлелдеулерін келтіру; баға мен баға құрушы факторлардың кәсіпкерлік қызмет нәтижесіне ықпалынан хабардар болу; бағаларды әр түрлі әдістермен белгілеуг дағдысын арттыру.
 • Ақша, несие, банктер, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттер: Компанияның қаржылық есептілігі, Экономиканы талдау, Халықаралық экономика
  • Мақсаты: экономикалық теория, макро және микро деңгейіндегі экономикамен, қаржымен, бухгалтерлік есеп және аудитпен, менеджментпен және тағы басқа оқу пәндерімен біріккенде, банктік қызметтің ұйымдастырылған негіздері мен теориясы, ақша- несиелік қатынастар мәні туралы білімді қалыптастырады және экономикада оларды қолдану механизмі мен маңыздылығын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақшаның мәні мен қызметтері. Ақша айналымы және ақша айналысы. Ақша жүйесі және ақша реформасы. Инфляция әлеуметтік-экономикалық үрдіс ретінде. Ссудалық капитал, пайыз және несие. Несие және банк жүйесі. Несие мекемелерінің түрлері. Екінші деңгейдегі банктерінің қызмет етуің негізі. Банктің активті және пассивті операциялары. Банктің тәжрибесінің тәуекелділігі. Мемлекеттің орталық банкісі, оның пайда болуы және дамуы. ҚР Ұлттық банкінің қызметі және операциялары. Жалған капитал және оның түрлері. Қор биржасы және биржадағы делдалдық қызмет. Валюта жүйесінің және валюталық қатынастардың түсінігі. Халықаралық валюта және несие институттары
  • Күтілетін нәтижелер: ақша, несие, банктер теориясы бойынша қажетті теориялық білімнің белгілі минимумын білуі керек; банктік салада жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдыға ие болуы керек; банктік жаңашылдарды және т.б. есепке алып, болашақта банктік қызметтің кәсіпқойы ретінде жұмыстың негізгі бағытын алу; Қазақстан Республикасының ақша- несиелік және банктік жүйенің қызмет еуінің нормативтік- құқықтық базаны білуі керек.
 • Экономикалық талдау, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика
  • Постреквизиттер: Эконометрика, Экономико-математикалық әдістер, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Әлемдік экономика және әлемдік тауар нарықтарын болжамдау
  • Мақсаты: аталмыш курсты иегеру, аналитикалық ойларды жинақтай отырып, сту­дент­терге нақты іс жағдайын кәсіби тұрғыдан бағалауға және оның негізінде әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіп­орын­дар­дың стратегиясы мен тактикасы бойынша дұрыс шешім қабыл­дау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Факторлық талдау. Қаржы коэффициенттері әдістері. Басқарушылық талдаудың әдістері. Компанияның маретингтік әрекетін талдау. Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемін талдау. Өндірістік ресурстарын пайдалануын талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Қаржылық талдау негіздері. Компанияның қаржы жағдайын жалпы баға беру. Баланс өтімділігі талдау. Қаржы тұрақтылығын талдау. Ақша ағысын талдау. Ұйымның пайдалылығын талдау
  • Күтілетін нәтижелер: пәннің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу; кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу; қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу; ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру; ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
  • Силлабус Экономикалық талдау
 • Экономикалық қауіпсіздік, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика
  • Постреквизиттер: Кәсіпорынның СЭҚ басқару, Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы
  • Мақсаты: студенттерге мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мақсатын, міндетін және рөлін толық түсіну үшін қажетті білім беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін студенттерде кешендік көзқарасты қалыптастыру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық қауiпсiздiктiң экономикалық мәнi. Экономикалық қауiпсiздiктiң деңгейiн бағалаудың әдіснамалық ыңғайы. Көлеңкелі экономика. Жемқорлық. Әлеуметтік қауіпсіздік. Азық-түліктік қауіпсіздік. Энергетикалық тәуелділікті жеңу. Экономикалық қауіпсіздік деңгейін валюта-қаржылық реттеу. Экономиканың транспорттық сызбасын кенейту
  • Күтілетін нәтижелер: оқу барысында студенттерде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің әдіснамалық маңызын, экономикалық қауіпсіздіктің принциптері мен әдістерін меңгеруге бағытталған болашақ мамандардың кәсіби ойларын қалыптастыру.
 • Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Статистика, Әлеуметтік статистика, Информатика
  • Постреквизиттер: Экономикалық талдау, Экономикалық болжау, Кәсіпорын экономикасы
  • Мақсаты: студенттерге әлеуметті – экономикалық дамуын болжамдау және әр түрлі табиғат мәліметтерін талдау дағдыларын беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық болжам маңыздылығы. Экономикадағы болжамды ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Әлеуметтік-экономикалық процестерді болжамдаудың сапалы әдістері. Көп факторлы регрессионды модель негізінде болжамдау. Уақытша қатарлар. Экономикалық үрдістер динамикасының көрсеткіштері. Уақытша қатарларды тегістеу. Тренд негізінде болжамдау. Маусымды процесстер негізінде болжамдау. Үлестірілген лагы бар динамикалық модельдер. Дисперсионды талдау. Компонентті талдау. Факторлы талдау. Көпөлшемді межелеу. Кластерлі талдау. Дискриминантты талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: әлеуметтік-экономикалық дамуда ғылыми дәлеледенген макро және микроэкономикалық болжауды құрудың әдістемесі мен технология негіздерін білу; кез келген экономикалық жағдайларда тиімді шешім қабылдай алу және болып жатқан құбылыстардың мәнін білу; объектінің болжауы мен болжамдық фон жағдайы туралы экономикалық мәліметтерді жинақтау және ол ақпаратты болжамдау немесе көпөлшемді статистика әдістерімен өндеу; болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну; қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
 • Әлемдік экономиканы және әлемдік тауар нарықтарын болжамдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Экономикадағы математика, Микроэкономика, Статистика, Әлеуметтік статистика, Информатика
  • Постреквизиттер: Экономикалық талдау, Экономикалық болжау, Кәсіпорын экономикасы, Әлеуметтік экономика, Салалар экономикасы, Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы
  • Мақсаты: Студенттерде заманауи методологиялық әдістер негізін, конюънктураны талдаудың практикалық әдіснамасын, әлемдік экономика және әлемдік тауар нарықтарының талдауын және болжамдай алу дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әлемдік нарықты болжамдау маңыздылығы. Жеке және ұжымды бағалар әдісі. Әлемдік нарықты қалыптастыру факторлары. Экстраполяция әдісі. Әлемдік тауар нарығының конъюнктурасын болжамдау. Үлестірілген лагы бар динамикалық модельдер. Ұзақмерзімді болжамдау. Циклдық ауытқудар есебімен динамиканы болжамдау. Ортамерзімді болжамдау. Болжамдаудың адаптивті әдісі. Әлемдік маталл нарығының конъюнктурасын болжамдау. Регрессионды теңдеулер негізінде әлемдік көрсеткіштерді болжамдау. Отын-энергетикалық рестурстар нарығын болжамдау. Әлемдік нарықтың ауылшаруашылық өнімдерін болжамдау. Әлемдік тауар нарық болжамдауының сапасы мен сенімділік критерийлері
  • Күтілетін нәтижелер: әлемдік экономика және әлемдік тауар нарықтарының ғылыми дәлелденген болжамдарын құру әдістеме, технология негіздерін білу; ауылшаруашылық нарыққа, жалпы әлемдік тауар нарығының дамуына әсер ететін негізгі факторлардың жан жақты талдауын жасай алу; объектінің болжауы мен болжамдық фон жағдайы туралы экономикалық мәліметтерді жинақтау және ол ақпаратты болжамдау немесе көпөлшемді статистика әдістерімен өндеу; болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну; Қазақстанның импорт және экспортында негізі болатын әдемдік тауар нарығының ағымды және болашақ даму жолын анықтай алу және баға беру.
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Саясаттану, Әлеуметтану
  • Постреквизиттер: Аймақтық экономика және басқару, Әлеуметтік экономика, Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы, Стратегиялық жоспарлау, Экономикалық болжау
  • Мақсаты: экономикалық білім алып жатқан әр студент экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мен оның әдістемесін, теориялық негіздерін, механизмдерін, тәсілдері мен мәнін терең біліп, олардың нақты тарихи және әлеуметтік – экономикалық жағдайларына қандай да болмасын елді дамытуда қолданылуын игеруге тиіс.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі. Экономиканы мемлекеттік реттеу-дің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі. Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары. Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар. Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлау. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлі. Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру механизмдері. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүйесі. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері. Мемлекеттің ақша-несие саясатын жүзеге асырудың негізгі механизмдері. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс-әрекеттерін реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: мемлекеттің экономиканы реттеуінің негізгі теориясын, әдіснамасы мен ұйымдастыруын анықтау; нақты табиғи-тарихтық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда нақты қолданылатын әдістер мен оларды жүзеге асыру механизмін білуі; мемлекеттің қандай да бір экономикалық қызметінің серпіні экономиканың басқа объектілері мен процестеріне қалай әсерін тигізетінін және мұндай жағдайларда қандай шешім қабылдау керектігін білу; мемлекеттік реттеудің тиімділігін анықтай білу және берілген мәліметтерге талдау жүргізу; өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі жаңартып отыру.
  • Силлабус Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Аймақтық экономика және басқару, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекеттік және жергілікті басқару.
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Сауда экономикасы, Экономикалық қауіпсіздік
  • Мақсаты: ұлттық экономиканың тұтастай жүйесіндегі аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы, және экономиканы реформалау, оның әрі қарай тұрақтануы қандай да бір аймақтық факторлар және шарттарды зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Аймақ ғылыми білімнің саласы ретінде. Аймақтық экономиканың қалыптасуының теориялық негіздері. Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау. Аймақтар экономикасының дамуы реттеудің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні. Аймақтық саясат:мәні және негізгі бағыттары. Аймақтық бюджет –салық жүйесі. Аймақтық экономикасының дамуын жоспарлау және болжау. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін бағалау. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі
  • Күтілетін нәтижелер: аймақтық экономика, аймақтардың типологиясы, аймақтық даму ерекшеліктері жайында түсінуі керек; студенттер аталмыш пән бойынша білімін өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы керек; аймақтық экономика және басқару, ҚР аймақтары экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы, аймақтық экономика дамуының жоспарлануы мен болжану мәселелерін зерттй отыра, оларды аймақтық бағдарламалар сияқты маңызды құжаттарды құрауда қолдану деңгейін айқындау дағдыларын меңгеруі қажет; студент меңгерген білімін мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының иесі болғанда, яғни жергілікті әкімдіктер мен мәслихаттар қызметінде қолдана алуы тиіс
 • 1-С кәсіпорын, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау
  • Постреквизиттер: Экономиканы талдау, Жобаларды басқару, Жобаларды талдау
  • Мақсаты: 1С-Кәсіпорын бағдарламалық кешенінде жұмыс жасаудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын алу, алынған білімдерді есеп және аудит аясында пайдалану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Программалық құрал «1С:Кәсіпорын». Мәліметтер базасын жұмысқа даярлау. «1С:Кәсіпорынның» негізгі жұмыс істеу режимдері.Негізгі құралдардың АЖ есептемесі.Көтерме және бөлшек кәсіпорындардағы тауарлар есебінің АЖ.Ақша құралдарының есебі.Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысу.Кадрларды есепке алу және жалақыны есептеу. Материалдарды есепке алу.Өндіріске кеткен шығындарды есепке алу бойынша операциялар және дайын өнімді шығару.Материалды емес активтерді және НИОКР кеткен шығындарды есепке алу.ҚҚС есепке алу.Бухгалтерлік құжаттардың есептемелік формаларын қалыптастыру. Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне талдау жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер: 1С-Кәсіпорын бағдарламалық кешенінде жұмыс жасау дағдыларына ие болу, алынған білімді есеп және аудит аясында пайдалану.
 • Аналитикалық ақпараттық жүйелер, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика, Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау
  • Постреквизиттер: Экономиканы талдау, Жобаларды басқару, Жобаларды талдау
  • Мақсаты: түрлі саладағы кәсіпорын басшыларының шешім қабылдауды қолдау үшін қолданылатын технологиялар мен модельдермен, компьютерлік жүйелермен жұмыс істеу білімдері мен дағдыларын игеруге бағытталған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аналитикалық ақпараттық жүйелерге кіріспе. Ақпараттық кеңістік - талдау ортасы ретінде. Экономикалық көрсеткіштердің маңызы мен жүйесі. Кәсіпорынның бизнес-процесстерін талдау және болжау. Қаржылық талдауды автоматтандыру. Деректер қоры. Деректерді оперативті талдау. Ақпараттық қор мен деректерді талдау технологиялары - ақпараттық-аналитикалық жүйелердің негізі. Деректерді сақтауды ұйымдастыру тұжырымдамасы. Деректерді интеллектуалды талдау. Аналитикалық қосымшалар. Объектіге-бағытталған CASE-жүйелер. Rational Rose – модельдеу ортасы. Microsoft Office Visio 2007. Аналитикалық АЖ-дің көмегімен басқару және жобалау
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық көрсеткіштерді автоматты талдаудың даму тенденциясын көрсететін теориялық және тәжірибелік деректерді білу; OLAP-жүйелерді құру бойынша білімдерді қолдану; ақпараттық қор құру; кәсіпорынның бизнес-процесстерін талдау және болжау әдістерін жетьік білу; АЖ құралдарының көмегімен бизнес-процесстерді басқару дағдыларын меңгеру.
 • Өндірісті ұйымдастыру, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  • Мақсаты: әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара байланыс және өзара әсер ету тетіктері экономикалық жүйенің элементі ретіндегі қоғам нормасы және жеке нормалардың ролі туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: өндірісті ұйымдастырудың жүйелі концепциясы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын ұйымдастыру. Өндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру.Өндірісті ұйымдастырудың типтері мен әдістері. Ағындық өндірісті ұйымдастыру негіздері. Өндірістік бағдарламаны кәсіпорынның өндірістік куатымен негіздеу. Жаңа өнімді шығаруға өндірісті даярлауды ұйымдастыру. Өндірістің оперативті-өндірістік жоспарлауын ұйымдастыру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорында өнімді өткізуді ұйымдастыру
  • Күтілетін нәтижелер: өндірісті ұйымдастыру әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; өндірісті ұйымдастыруның қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану; өндірісті ұйымдастыру кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу; өндірісті ұйымдастыруның зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану.
  • Силлабус Өндірісті ұйымдастыруӨндірісті ұйымдастыру
 • Өндірістік менеджмент, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  • Мақсаты: студенттерді өндіріс жүйесін басөар саласындағы теориялыө және тәжірібелик біліммен қаруландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жаңа өнімді жобалау. Өндіріс процесінің типтері. Өндіріс циклі. Өндіріс қуаттылығы. Кәсіпорынның өндіріс құрылымы. Материальдық-техниқалық жабдықтау мен қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Өнім сапасының стратегиясы. Өндіріс запастарын басқару. Өндірісті жоспарлау. Өнім өтімін ұйымдастыру. Бұйым компоненттеріне қажеттілікті жоспарлау. Өндіріс бағдарламасын қалыптастыру. Оперативтік-күнтізбелік жоспарларды жасау. Өндіріс жүрісін бақылау және реттеу. Өндірісті басқару ұйымдастыру
  • Күтілетін нәтижелер: өндіріс процестерін ұйымдастырудың негізгі заңдарын оқып білу негізгі және көмекші өндірісті басқару әдістері мен ұстанымдары карастыру; өндірістің техниқалық дайындауын ұйымдастыруымен танысу; өнімді өндіру жоспарын жасауға қажет практикалық тәсілдеріне үйрену; өндірісті оперативті басқару және календарлық жоспар мөлшерімен басқа көрсеткіштері туралы білу.
 • Шаруашылық субъектілерге салық салу 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы
  • Постреквизиттер: Бюджеттендіру, Қаржылық менеджмент, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: салық салу теориясы мен тәжірибесін оқып үрену, студенттердің бойында шаруашылық субъектілері мен халықтың салықтарын есептеу негіздері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдер кешенін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың және салық салу жүйелерінің жұмыс істеу теорялық негіздерін оқып үйрену атап айтқанда салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін, ҚР-дағы салықтар мен салықтар жүйесінің қалыптасу даму тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамаларын ашып көрсету. Қазақстан Республикасындағы резидент еместерге салық салу. Салықтық бақылаудың қажеттілігі және экономикалық мазмұны. Салықтық тексеру нәтижелеріне және салық органдарының лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану.
  • Күтілетін нәтижелер: студент: салықтардың жұмыс істеуі мен дамуын; Қазақстан Республикасы салық жүйелерінің қалыптасуы мен дамуын; салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының жұмыс істеуі, оларды есептеу мен төлеудің тетігін; салықтар төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілікті, салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар қолдануды білуі тиіс
 • Салық және салық салу, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржы
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық қауіпсіздік
  • Мақсаты: Салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт – бағдарын ашып қарастырып оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу кезеңдері мен бүгінгі жағдайына сипаттама. Салық саясаты және оның мемлекетіміздің экономикалық саясатындағы алатын орны. Салық механизмі. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Қосылған құнға салынатын салық (ҚҚС). Акциздер. Корпоративтік табыс салығы. Жеке табыс салығы. Шетелдік заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Экспортқа рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Ойын бизнестеріне салық салу. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимдері (АСР). Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі. Ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимі. Алымдар, төлемдер және баждар
  • Күтілетін нәтижелер: студент салықтардың экономикалық мәні, міндеттері мен қызметтері, Қазақстан Республикасының салық жүйесінің құрылуы мен дамуы, салық саясатының құрылуы, оның мақсаттары мен міндеттері, жүзеге асыру құралдары, жекелеген салық топтары мен алымдардың қызмет етуі, оларды есептеу және төлеу механизмі, арнаулы салық режимін қолдану тәжірибесі, салықтық әкімшілдікті қолдану тәжірибесі, салықтық бақылаудың экономикалық мазмұны туралы түсінік болуы керек; салық және салық салу туралы мәліметті, олардың түрлерін, іске асырылу принциптерін және заңнамлық аспектілері жағынан есептеп төлеуін, студент өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы қажет; салықтардың әрбір түріне жекелей тоқталып олардың объектілерін, субъектілерін, төлеушілерін есептеу жолдарын қарастырып меңгеруі қажет.
 • Экономикалық талдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Статистика, Әлеуметтік статистика
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Өндірісті ұйымдастыру, Экономиканы талдау, Экономикалық қауіпсіздік
  • Мақсаты: аталмыш курсты иегеру, аналитикалық ойларды жинақтай отырып, сту­дент­терге нақты іс жағдайын кәсіби тұрғыдан бағалауға және оның негізінде әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіп­орын­дар­дың стратегиясы мен тактикасы бойынша дұрыс шешім қабыл­дау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Факторлық талдау. Қаржы коэффициенттері әдістері. Басқарушылық талдаудың әдістері. Компанияның маретингтік әрекетін талдау. Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемін талдау. Өндірістік ресурстарын пайдалануын талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Қаржылық талдау негіздері. Компанияның қаржы жағдайын жалпы баға беру. Баланс өтімділігі талдау. Қаржы тұрақтылығын талдау. Ақша ағысын талдау. Ұйымның пайдалылығын талдау
  • Күтілетін нәтижелер: пәннің әдісін және әдістемесін, негізгі экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін көрсете білу; кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу; қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу; ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, өтімділігіне баға беру; ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау жасауды үйрену
 • Экологиялық-экономикалық талдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Қоршаған орта жайлы ілім
  • Постреквизиттер: Экологиялық аудит
  • Мақсаты: шаруашылық бірліктердің экологиялық-экономикалық қауіпсіздігін және тұрақтылығын жоғарлату жағынынан, табиғатпайдалануды бағалау саласында білімдерді тереңдету және кеңейту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экологиялық–экономикалық талдаудың пәні, мазмұны және объектісі. Кәсіпорындағы экологиялық талдаудің қалыптасу ерекшелігі және оның түрлері. Экологиялық-экономикалық талдаудің көрсеткіштер жүйесі және ұлттық есеп жүргізушілік. Экологиялық есептің моделі және оның мәні. Пайдалы қазбаларды және табиғи активтерді бағалау, есепке алу және талдау. Табиғат пайдалануда шығындарды үйымдастыру және есепке алу. Сақтандыру экологиялық қорларды есепке алу және талдау. Жер- экологиялық-экономикалық есептің және талдаудың объекті ретінде. Ортаны қорғау бойынша күрделі шығындарды талдау. Ортаны қорғау бойынша негізгі қорларды тиімділігін талдау. Ағымдағы ортаны қорғау шығындардың тиімділігін талдау. Ортаны қорғау шығындарды басқару және талдауда директ-костинг жүйесі. Ресурстар үнемдеу технологияларды тиімді бағалаудағы аналитикалық рәсімі. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдаланудың тиімділігін және нәтижелерін талдау. Экологиялық-экономикалық тәуекелдерді талдау және болжау
  • Күтілетін нәтижелер: экологиялық-экономикалық тәуекелдерді болжамдауың және тиімді табиғат пайдалануының талдау әдістемесін менгеру; тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау ішін ағымдағы ортаны қорғау бойынша шығындардың тиімділігін, ресурс қорғау технологияларды талдауды білу; экологиялық-экономикалық тәуекелдер туралы ақпараттарды жинақтау және экономикалық мәселелерді шешу үшін дәлелдер шағару; қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану тиімділігінің нәтижелеріне талдау жасау; экологиялық-экономикалық жүйедегі көрсеткіштерге талдау жасаған кезде өз бетімен жұмыс істеу дағдылары болу керек.
 • Тиімді шешімдер қабылдау әдістері, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Экономикалық теория, Информатика, Макроэкономика, Микроэкономика, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Жобаларды басқару, Кәсіпорын қызметін басқару, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: әртүрлі модельдерді салыстыру талдаумен және математикалық модельдерге жақындау толық таңдау жолымен студенттердің ойлануын дамыту. Талдау және кең экономикалық есептерін шешуде пайдаланылатын тиімділеу әдістерімен және модельдердің математикалық қасиеттерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикадағы тиімділеу және математикалық модельдер. Сызықтық бағдарламалау есебі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін графикалық әдісі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін симплекстік әдісі. Жасанды базис әдісі. Сызықтық бағдарламалаудағы қосалқылық. Сызықтық тиімділеу модельдері. Сызықтық бағдарламаудың тасымалдау есебі. Бүтінсанды бағдарламалау. Анықталмағандық шартындағы тиімділеу. Динамикалық жүйелерді тиімділеу. Сызықтық емес бағдарламаудын есебі. Тұтынушы таңдауның тиімділеу есебі. Өндірісті тиімділеу есептері. Көпбелгілі тиімділеу есептері
  • Күтілетін нәтижелер: шешімдерінің талдау математикалық әдістері мен негізгі ұстанымдарды білу; экономико-математикалық модельдерін пайдаланып тәжирібелік шешімдер қабылдау есептерінде рационалдық әрекет нұсқаларды таңдау білу; жаңа ақпараттық технологияны енгізуімен және маңызды бір бағыттағы шешім қабылдау теориясын даму келешегі түралы түсінігіне ие болу; болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну; қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
 • Саланың жүйелік талдауы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Экономикадағы математика
  • Постреквизиттер: Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау, Әлемдік экономиканы және әлемдік тауарлы нарықтарды болжау
  • Мақсаты: студенттерді жүйелік талдау әдістері мен ұстанымдарына үйрету. Саланың жүйелік талдау әдістеме негізін беру, күрделі жүйелердің баға әдістері мен критерийлерін зерттеу. Білім негізіне, ғылыми және жүйелік тұрғыда ойлау үлесін нығайту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелік талдау пәні мен есебі. Негізгі жүйелік ұғымдар. Жүйелік зерттеулер. Жүйе бағалауының сапалы әдістері. Экспертті бағалар. Рангтық корреляция. Жүйелік талдаудың иерархий әдісі. Анықталғандық шартында күрделі жүйелердің бағасы. Қорды басқару есебі. Тәуекел шартында күрделі жүйелер бағасы. Қарсы әсер шартында күрделі жүйелер бағасы.Ойынды модельдер. Анықталмағандық шартында күрделі жүйелер бағасы. Үлкен жүйелерді талдау әдісі. Дисперсиондық талдау. Жүйелік талдаудың экономикада қолдану ерекшеліктері
  • Күтілетін нәтижелер: саланың жүйелік талдау жоспарлауының, әдістемесінің және әдістерінің теориялық негізін білу; күрделі және үлкен жүйелердің санды да сапалы бағалау әдістерін қолдану; әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұрғыдан, қабылданған шешімнің дәлелдеу әдістерін білу; саланың жүйелік талдауына қажет ақпараттарды жинақтай алу және оның даму бағдарын дұрыс таңдай алу; жүйелік теория әдістері мен критерийлер негізінде, саланың талдауын және оның дамуын, өз бетінше жүзеге асыру.
  • Силлабус Салаларды талдау
 • Сақтандыру, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы.
  • Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент, Қаржылық нарықтар және делдалдар, Корпоративті қаржылар.
  • Мақсаты: сақтандырудың экономикалық мәнін анықтау, нарықтық экономика жағдайында сақтандырудың ролі мен қызметтері, сақтандыру нарығының дамуының негізгі бағыттарын анықтау. Курсты зерттеуде үлкен маңызды мүлікті, жеке, жауапкершілікті сақтандыру түрлері бойынша зандық және инструктивті материялды менгеру алады. Осының негізінде мемлекеттік және жеке сақтандыру компаниялары қызметін атқарады. Бұнда сақтандыру тәжірибесін салыстырмалы түрде зерттеу, әлемдік тәжірибені қарастыру қажет
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандырудың теориясының негізгі сұрақтарын, қазіргі қаржы - несиелік тетіктегі қызметтері мен ролдерін қамтиды. Бұл пән маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын зерттеп, сақтанждыру жіктемелерін, және сақтандыру қызметінің ұйымдастыруды қарастырылады; сақтандырудың жаңа тұрлерінің маңызды шарттарын қарастырады,сақтандыру залалымен сақтандыру төлемақысын әдістерін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін қарастырады
  • Күтілетін нәтижелер: студенттерге сақтандырулың негізгі қағидаларын менгеруге көмектесу, студент терге алған білімдері негізінде творчествалық ойлауды үйрету, сақтандыру сұрақтарын дұрыс түсініп және қазіргі жағдайларға сәйкес, оларды шешу жолдарын таба білуді және болашақ мамандарға дұрыс қабылдау сезімін енгізуді қарастыру қажет.
 • Сақтандыру құқығы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Кәсіпкерлік құқық, Еңбек құқығы
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: қаржылық құқық өкілетті мемлекеттік орган мен сақтандыру ұйымдары арасындағы қатынастарды реттеуге бағытталған: сақтандыру жүйесін қалыптастыру және ұйымдастыру, оның түрлерін белгілеу, міндетті сақтандырудың түрлерін және жүзеге асырылуының тәртібін белгілеу, сақтандыру қызметін лицензиялау, сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының қызметін қадағалау, тексеру, бұл ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сақтандыру және сақтандыру қызметінің түсінігі. Сақтандыру құқығының ұғымы мен пәні. Сақтандыру құқығының нормалары мен сақтандыру құқықтық қатынастары. Сақтандырудың түрлері, нысаны және салалары. Сақтандырудың күрделі нысандары. Сақтандыру құқығының субьектілері мен қатысушылары. Сақтандыру қызметі саласында қызмет көрсететін тұлғалар. Сақтандыру шартының ұғымы және мазмұны. Сақтандыру шартының орындалуы кезіндегі есептер. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары және тоқтатылуы. Міндетті сақтандырудың құқықтық реттелуі. Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету жағдайлары. Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу және қадағалау. Сақтандыру қызметін лицензиялау. Сақтандыру туралы заңды бұзғаны үшін жауаптылық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында студент, Қазақстан Республикасының кезеңдердегі сақтандыру-құқықтық дамуын, сақтандыру қызметі туралы заңнаманы, мемлекеттік сақтандыру, міндетті, ерікті сақтандыру қатынастарын және сақтандыру жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, сақтандыру органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет; пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. ҚР сақтандыру құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың сақтандыру -құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік сақтандыру, заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары қызметінде және азаматтардың сақтандыру заңдылық тәртібін орнатқызуға жәрдемдеседі; сақтандыру қызметі туралы және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру.
 • Еңбек нарығы экономикасы, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: студенттерді еңбек күшінің сұранысы мен ұсынысына әсер ететін факторлармен, адамдық факторға инвестициялармен, еңбекақыны анықтаумен, еңбек нарығының сипаттамаларымен, еңбек нарығындағы әлеуметтік серіктестік жағдайлары және мәселелерімен таныстыру болып табылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек нарығының теориялық негіздері. Еңбек нарығы: құрылымы мен үлгілері. Еңбек күшіне сұраным. Еңбек нарығында ұсыныстың қалыптасуы. Жұмыссыздық. Халықтың жұмыспен қамтылуы. Еңбек нарығын қалыптастыруда және реттеуде мемлекеттің  ролі. Еңбек нарығының заңнамалық негіздері. Еңбек нарығындағы әлеуметтік серіктестік
  • Күтілетін нәтижелер: студент білуі тиіс: еңбек қатынастарының нарықтық реттелуінің бастамалары мен тетіктерін; мемлекеттің еңбек нарығындағы саясатының мақсаттарын, міндеттерін және құралдарын; еңбекке сұраныс пен еңбек күшінің ұсынымы факторларын, көрсеткіштерін, олардың Қазақстандағы динамикасын; еңбек нарығындағы әлеуметтік серіктестік үрдістерінің қалыптасуын; жұмыссыздық және жұмысбастылық міселелрін және оларды бағалау және реттеу мәселелерін.
 • Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Экономикалық теория, Социология.
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: бүгінгі және болашақ ұрпақ үшін қоршаған ортаны сақтаудың маңыздылығын түсінуші, саланың жоғары білікті маманын дайындау үшін студенттерді теориялық білімдермен және практикалық дағдылармен қаруландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Табиғатты пайдалану экономикасына кіріспе. Табиғатты қорғау және табиғат ресур-старын тиімді пай-далану экономикасы. Табиғи ортаның сапасын және табиғат ресурстарын эконо-микалық бағалау теориясы. Қалпына келмейтін табиғат ресуртарын қорғау, тиімді пай-далану және эконо-микалық бағалау. Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдаланудың экономикалық мәселелері. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану. Қазақстанның биоло-гиялық ресурстары, оларды қорғау және тиімді пайдалану мәселелері. Әуе кеңістігін қор-ғаудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Табиғат ресурстарын кешенді пайдалану және бағалау. Табиғатты пайдаланудағы өндірістік-шарушылық әрекеттерді экологиялау. Табиғатты пайдалану төлемдері. Табиғатты қорғауға, тиімді пайдалануға экономикалық ынталандыру. Табиғатты пайдалануды басқару. Тұрақты экономикалық даму. Табиғатты қорғаудың бүкіл әлемдік және халықаралық мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: экология, экономика және табиғатты пайдаланудың негізгі ұғымдары мен категорияларын игеру; адам мен қоршаған ортаға әсер ету факторларын, сонымен бірге адамның тіршілік ету ортасы арасындағы қауіпсіз өзара әрекеттесуінің тәсілдерін зерттеу; экологиялық проблемаларды зерттеудегі кешендік тәсілдеме; төтенше жағдайдағы шаруашылық объектілерінің тұрақты қызмет етуін шешу.
 • Бәсеке, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Менеджмент
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: қазіргі уақытта экономикалық ғылымның басты міндеттерінің бірі ретінде бәсекелестік күрестің шиеленісуі жағдайында мамандарды жұмысқа даярлау саналады. Бәсекеқабілеттіліктің теориялық заңдылықтарын, шетелдік және отандық тәжірибені, сонымен қатар стратегияны жан-жақты білуі олар үшін бәсекелестікпен байланысты мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нарықтық экономикадағы бәсекенің ролі. Бәсекеқабілеттілік және оған жетудегі жолдары. Бәсекеқабілеттілік анықтамасының әдіснамалық түсініктері. Ірі кәсіпорындардағы бәсекеқабілеттілік ерекшеліктері. Кішігірім мамандандырудың бәсекелік артықшылықтары. Радикалды жаңартпашылық аясындағы бәсекелік стратегия. Шағын бизнес жоғары бәсекеқабілеттілік бастау ретінде. Қазақстан экономикасының бәсекеқабілеттілік жоғарлауының негізгі бағыттары
  • Күтілетін нәтижелер: бәсекелестік туралы білімдер кешенін құруы керек; бәсекелестік жағдайларды жүзеге асыруды таңдау мен даярлаудағы нақты дағдыларға ие болу; жобаларды сәтті әрі минималды мүмкін боларлық шығындармен іске асыру (әсіресе жаңа өнімдерді дайындау облысында, бұл компания үшін өз бәсекелестігін едәуір көтеруге мүмкіндік береді); жобаларды тиімді басқара білу; өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі жаңартып отыру.
  • Силлабусы Бәсеке
 • Антикризистік менеджмент, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, менеджмент теориясы және тәжірибесі
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: экономикадағы, кризистің теориялық және әдістемелік негізіні меңгеру, кризистік құбылыстардың заңдылықтарын және мәнін ашып көрсету, кәсіпорындардың қызмет ету тәжірибесін салыстыру арқылы қарастырып, осының негізінде кәсіпорындарды антикризистік басқарудың жаңа тиімді формалары мен әдістерін іздеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорындардың кризистік жағдайларының мәні мен заңдылықтарын анықтау. Кризистер, апаттар және басқарулар. Ұйымдық кризистің түсінігі және белгілері. Кәсіпорындардың кризистік жағдайларының заңдылықтары. Кәсіпорындар жағдайларын антикризистік басқару. Антикризистік реттеу және оның мәні. Антикризистік менеджмент. Кәсіпорындар жағдайын диагностикалау технологиясы. Антикризистік жоспарлау. Кризистер жағдайындағы коммуникациялар. Қайта қалпына келтіру, бұрылу және шығудың антикризистік стратегиялары. Кризиске қатысты ұйымдық реакцияны бағалау. Банкроттық іс-шарасын заңды түрде қамтамасыз ету
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер оқу үрдісінде антикризистік менеджмент туралы білімдер кешенін құрып, қазіргі заманғы экономика жағдайында жүзеге асыруды таңдау мен даярлаудағы нақты дағдыларға ие болады, сонымен қатар жобаларды сәтті әрі минималды мүмкін боларлық шығындармен іске асырып, оларды тиімді басқаруды үйренеді
 • Қонақжайлылық кәсіпорынның экономикасы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері.
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: студенттердің қонақжайлылық кәсіпорындар жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысты өндірістің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен материалдық-техникалық байланыстар туралы және өндірістік ұйымның шаруашылық қызметінің тиімді нұсқасын таңдауда және қонақжайлылық кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімді әдістері мен формаларын негіздеу бойынша экономикалық есептерді орындау үшін қажетті есепті-талдамалық дағдылары мен кәсіби білім алуды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қонақжайлылық кәсіпорынның экономикасы» курсының пәні. Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық формалары және кәсіпкерлік. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік және нарықтық байланыстары. Кәсіпорынның негізгі қорлары және олардың өндірістегі рөлі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы. Кәсіпорын персоналы және еңбек өнімділігі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардағы жұмысшылардың еңбекақысы. Өндіріс және өнімді өткізу шығындары. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік қызметі. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың экономикалық стратегиясы. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың қаржысы.
  • Күтілетін нәтижелер: студент білуі және меңгеруі тиіс: мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындардың өндірістік шаруашылық қызметінің негізін; қонақ үй және мейрамхана қызметінің өндірісін ұйымдастыру тәжірибесінде пайдаланылатын негізгі шаруашылық әдістері мен тәсілдерін; мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпорындар жұмысының технико-экономикалық көрсеткіштерімен байланысты өндірістің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен материалдық-техникалық байланыстарының негізгі сипаттамасын; қонақ үй және мейрамхана қызметінің өндірісі барысында шешім қабылдау тәсілдері мен әдістерін.
 • Сауда кәсіпорнының экономикасы, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика.
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: студенттерді сауда кәсіпорнының негізгі түсініктерімен, кәсіпорын қызмет етуінің экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістерімен, ресурстарды үдік пайдалану факторлары және жолдарымен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұтыну нарығындағы сауда кәсіпорындары. Сауда кәсіпорындарының сауда айналымы. Сауда кәсіпорындары іс-әрекетін саудалық қамтамасыз ету. Еңбек және сауда кәсіпорындарының еңбек ресурстары. Сауда кәсіпорындарында еңбекақы төлеу және еңбекті ұйымдастыру. Сауда кәсіпорындарының материалды-техникалық базасы. Сауда кәсіпорындарының материалды емес активтері. Сауда кәсіпорындарының қаражаттары. Сауда кәсіпорындарының кірістері. Сауда кәсіпорындарының шығыстары. Кәсіпорындағыбаға белгілеу. Сауда кәсіпорындарының пайдасы. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары. Қаржылық жағдайды бағалау. Сауда кәсіпорындарына салық салу. Кәсіпорын іс-әрекетіндегі шаруашылық тәуекелдер.
  • Күтілетін нәтижелер: студент экономикалық есептеу және талдауды жүзеге асыру, кәсіпорын іс-әрекетін бағалауға қатысты негізгі тәсілдемелерді игеру, нарықтық конъюнктураны талдау; кәсіпорынның экономикалық жағдайын анықтау тәсілдері және формулаларымен танысуы тиіс.
 • Еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Статистика, Құқық негіздері, Менеджмент, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: жұмыс орындарын ұйымдастыру, еңбек нормаларын есептеу және еңбекақы төлеу жүйесін жобалау бойынша білімдерді, біліктіліктерді және машықтарды құрау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу. Еңбек өнімділігі және тиімділігі. Еңбек бөлінісі және ұжымдастыру. Жұмыс орны және оны рационалды ұйымдастыру міндеттері. Еңбекті нормалаудың мәні және қағидалары. Жұмыс уақыты шығындары жіктелуі. Еңбек бойынша нормалар мен нормативтік материалдар жүйесі. Еңбекті нормалау әдістері. Өндіріске қызмет көрсету бойынша жұмыстарды нормалау. Қызметкерлер еңбегін нормалау. Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру: мәні және элементтері. Еңбекақы төлеу формасы мен жүйесі оны ұйымдастыру элементі ретінде. Еңбекақы төлеудің тарифтік және тарифтік емес жүйесі. Кәсіпорындағы сыйақы беруді ұйымдастыру. Еңбек көрсеткіштерін бағалау
  • Күтілетін нәтижелер: негізгі терминдерді зерттеу, еңбек заңнамасының негізі, персонал еңбегін ұйымдастыру түсінігі, принциптері мен әдістері және еңбекті нормалау облысында білімділік пен түсінушілікті көрсету, еңбек шарты мен еңбек қауіпсіздігі туралы түсінікке ие болу; еңбек процестерін зерттеу, еңбек процестерін және еңбек нормаларын оңтайландыру үшін қажетті мәліметтерді жинақтауды, талдауды және өңдеуді қамтамасыз ету; жұмыс уақытын пайдалану тиімділігін, сонымен қатар әр түрлі көрсеткіштерді есептеудің әдістері тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін персоналдың еңбегін ұйымдастыруға тәсілдерді қолдана білу.
  • Силлабус Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру және нормалау
 • Жобалық-сметалық іс, 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Статистика, Баға және баға белгілеу, Экономикалық талдау, Кәсіпорын экономикасы, мәліметтерді талдау және болжамдау
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: студенттердің жобалау-сметалық құжаттама саласындағы білімі мен дағдыларына ие болуы, сметалық нормативтердің әрекет етуші жүйесін, сметалық құжаттаманың құрамымен формаларын қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Құрылыс жобалау және сметалық нормалардың ұйымдастырылуы. Жобалау барысындағы технико-экономикалық көрсеткіштер. Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық нормалау негіздері. Құрылыстағы сметалық нормалаудың жалпы түсініктері. Құрылыс саласындағы сметалық нормативтер жүйесі. Құрылыстағы баға белгілеу. Сметалық бағалар мен нормативтер жүйесі. Құрылыс өнімінің сметалық құнының құрылымы мен элементтері. Сметалық құжаттаманың құрамы мен формалары. Құрылысқа сметалық құжаттаманы құру тәртібі мен ережелері. Жұмыс көлемін есептеу
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіпорын мен ұйымдардың баға белгілеу негіздері мен саясатын білу; құрылыстағы сметалық нормалау әдістерін білу; жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу құрамымен тәртібін білу.
 • Халықаралық экономика, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: студент ұлттық экономикадағы процестер мен олардың әлемдегі болып жатқан процестерге тәуелділігін түсіну және халықаралық экономикалық теория білімі сыртқы экономикалық саясаттың тиімді қалыптасуына әкеледі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық экономика түсінігі, қалыптасуы және құрылымы, Халықаралық сауданың классикалық теориясы, Өндіріс факторларының ара-қатынасы теориясы, Халықаралық саудадағы жалпы тепе- теңдік, Халықаралық сауданың табысты бөлуге ықпалы, Халықаралық сауданың альтернативтік теориясы, Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары, Халықаралық капитал қозғалысы және халықаралық несиелеу, Халықаралық технологиялық айырбас.
  • Күтілетін нәтижелер: Оқылып отырған пән бойынша әдістеме мен әдіснаманы игеру, халықаралық экономика теориясы пәнін игере отырып жұмыс жасау. Ұлттық экономиканы талдау құралы мен олардың басқа мемлекеттермен қарым қатынасын білу. Пәнді оқыту барысында халықаралық экономика заңдылығын талдай білу. Пәнді оқыту кезінде дәрісханалық база ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау. Студенттер өзіндік жұмыстарды игере отырып өз білімдерін әр кез жетілдіріп дамытып отыруы қажет.
 • Халықаралық корпорациялар, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Бизнес жоспарлау
  • Мақсаты: Студенттерде халықаралық бизнестің ғаламдануының қазіргі жағдайында трансұлтты корпорациялардың қалыптасуының экономикалық аспектілерін және халықаралық өндірістің трансациялдануның үрдістерінің пайда болу және даму феномені туралы жүйелік түсініктерді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық бизнестің интернациалдануы және ғаламдануы, халықаралық бизнес және өндірістің трансұлттануы, халықаралық корпорациялар: эволюциясы, құрылымы және типологиясы, әлемдік экономикадағы трансұлтты команиялардың ролі, халықаралық корпорацияларды басқару сапасы және философиясы, халықаралық корпорация өндірістерінің шығындары, халықаралық бизнесте бағаны қалыптастыру стратегиясы, халықаралық корпорацияда пайданы басқару, халықаралық корпорацияның қызметін бюджеттеу, халықаралық корпорацияның қаржылық – валюталық ортасы, халықаралық корпорацияның қызметінің сыртқы экономикалық қызметі
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық бизнес ғаламдану және интернациалданудың теориялық негіздерін зерттей білу, әлемдік экономикада халықаралық корпорациялардың генезисін, эволюциясын, құрылымын және ролін қарастыра білу, халықаралық корпорацияларды басқару сапасын және философиясын ашып көрсете білу, қазіргі жағдайларда халықаралық корпорациялардың қалыптасуының экономикалық аспектілерін қарастыра білу.
 • Бизнес-жоспарлау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қызметін жоспарлау, Стратегиялық жоспарлау, Менеджмент, Фирманы басқару
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнесті жоспарлау, оның мәні және процесінің ерекшеліктері. Бизнес-жоспарлардың әр түрлерінің жіктелуі және ерекшеліктері. Бизнес-жоспарды дайындау әдістемесі: бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері, құрылымы. Бизнес-жоспарды ақпараттық қамтамасыз ету: бизнес-жобаның сипаттамасы. Бизнес-жобаның нарықтық бағытталуы. Бизнес-жоспарды жүзеге асырудың бәсекелік ортасы. Бизнес жоспарлауды маркетингтік қамту. Бизнес-жоспар құрылымындағы инвестицияларды талдау. Бизнес жоспарлаудағы тәуекелділік және оны бағалау жолдары
  • Күтілетін нәтижелер: бизнес-жоспарлаудың мәнімен, кәсіпорын мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлі, шаруашылық жүргізу обьектісі ретінде танысу; кәсіпорынның жоспарлауға қажетті ресурстық базасы мен әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру; экономиканың өндірістік сферасы мен қызмет көрсету сферасы ерекшеліктерін ескере отырып бизнес-жоспарды жасаудың әдістерін қарастыру; бизнес-жоспарлау әдістерінің көмегімен өндірістік ресурстарды рационалды жіктеу жолымен кәсіпорындағы өндірістік процестерді жетілдіру жолдарын зерттеу; кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерттеу.
  • Силлабус Бизнес-жоспарлау
 • Экономикалық болжау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Социология, Макроэкономика, Экономико-математикалық әдістер, Қаржы, Статистика, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттердің интеллектуалдық - әлеуметтік, ұйымдастырушылық, техникалық процесстерді біріктіретін жоспарлық үлгіні құруға бағытталған білімдерге тереңірек қол жеткізу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Болжау және жоспарлаудың ғылыми негіздері. Әлеуметтік-экономикалық болжаудың теориялық негіздері. Болжамдар мен жоспарлардың жіктелуі. Болжау және жоспарлау әдіснамасының негіздері. Болжаудың қағидалары және кезеңдері. Болжау және жоспарлауды ұйымдастыру. Әлеуметтік-экономикалық дамудың базалық жағдайын болжау. Материалдық өндірістің дамуын жоспарлау. Әлеуметтік дамуды болжау. Бағдарламалық-мақсаттық жоспарлау. Мемлекеттік қажетке арналған өнімдеріді жоспарлау. Мемлекеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлау. Мемлекеттік сектордағы өндірісті жоспарлау. Экономикалық жоспарлауды басқару және бақылау. Аймақтық экономикалық дамуды болжау және реттеу. Сыртқыэкономикалық байланыстарды реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық болжау әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; экономикалық болжамдау және жоспарлауды қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану; экономикалық болжау кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу; экономикалық болжауды зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану; қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы экономикалық болжаудың даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
 • Экономиканы талдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Экономикалық талдау негіздері, Экономико-математикалық әдістер, Салалар экономикасы
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: ұлттық экономиканы халық шаруашылығының салалары мен бөліктерінің күрделі жиынтығы ретінде экономикалық талдауды қамтамасыз етуге бағытталған. Ондағы орталық орынды макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, экономикалық іс-әрекеттің нәтижелерінің тиімділігін бағалау мен халықтың өмір сүру деңгейінің индикаторларын бағалау болып табылады. Ұлттық экономиканың маңызды сипаттары ретінде тауарлар мен қызметтерді өндіру мен тұтынудың көлемдері, экономиканың және оның құрамдас бөліктерінің, жеке салалар мен бөліктердің даму қарқындары қарастырылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Талдау әдістері мен экономиканың статистикалық көрсеткіштерінің жүйесі. Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау. Ұлттық байлықты талдау. Елдің сыртқы экономикалық жағдайын талдау. Өнеркәсіп өндірісін талдау. Ауыл шаруашылық өндірісін талдау. Қызметтер саласын талдау. Қаржылық және бюджеттік жүйені талдау. Инвестициялық қызметті талдау. Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-экономикалық индикаторлары. Еңбек нарығын талдау. Экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер келесілерді үйренуі қажет: даму тенденцияларын анықтау үшін экономиканың өткен кездегі және ағымдағы кезеңдегі жағдайын анықтап талдау; экономикалық нәтижелерге әртүрлі факторлардың тигізетін әсерін анықтау; экономикалық талдау әдістерін қолдану және оларды интерпретациялау; алынған нәтижелерді кешенді бағалау; өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі жаңартып отыру.
  • Силлабус Экономиканы талдау
 • Экономикалық қауіпсіздік, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Халықаралық экономика, Стратегиялық жоспарлау, Экономикалық болжамдау
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттерге мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мақсатын, міндетін және рөлін толық түсіну үшін қажетті білім беру, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін студенттерде кешендік көзқарасты қалыптастыру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық қауiпсiздiктiң экономикалық мәнi. Экономикалық қауiпсiздiктiң деңгейiн бағалаудың әдіснамалық ыңғайы. Көлеңкелі экономика. Жемқорлық. Әлеуметтік қауіпсіздік. Азық-түліктік қауіпсіздік. Энергетикалық тәуелділікті жеңу. Экономикалық қауіпсіздік деңгейін валюта-қаржылық реттеу. Экономиканың транспорттық сызбасын кенейту
  • Күтілетін нәтижелер: оқу барысында студенттерде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің әдіснамалық маңызын, экономикалық қауіпсіздіктің принциптері мен әдістерін меңгеруге бағытталған болашақ мамандардың кәсіби ойларын қалыптастыру.
 • Жобаларды басқару, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Фирманы басқару, Әлеуметтік экономика, Салалар экономикасы
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: қазіргі экономика жағдайында ұйымдардағы жобаларды басқару формалары мен әдістерін зерттеу және тәжірибелік игеруді дамыту үшін студенттерде жобаларды басқару туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жоба түсінігі мен құрамы. Жобаларды басқару түсінігі мен оны ұйымдастыру. Жобаны жоспарлау. Жобалық қаржыландыру. Жоба құндылығын басқару. Жобалық талдау негіздері. Жобаны талдау құралдары. Жобаларды бағалау критерийлері. Инвестициялық жобаларды қаржылық талдау. Жобалық тәуекелдерді талдау. Жобаның қаржылық тиімділігі мен инфляция
  • Күтілетін нәтижелер: жобалау процесінің негізгі кезеңдерін оқып білу; фирма жобалауының циклін қарастыру; фирма жобасының баламалы нұсқаларын бағалау және құрудың әдістемелік негіздерін бағалау; жобаның қаржылық тиімділігін және жобалық тәуекелдерді талдай білуді үйрену; фирманың ақпараттық технологиялық ортасы мен коммуникациялық арналарын жобалауды үйрену; жобаны жүзеге асыру проблемаларын табу және оларды шешу жолдарын анықтау.
 • Жобаларды талдау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Фирманы басқару, Әлеуметтік экономика, Стратегиялық жоспарлау
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: қазіргі экономика жағдайында ұйымдардағы Жобаларды талдау формалары мен әдістерін зерттеу және тәжірибелік игеруді дамыту үшін студенттерде Жобаларды талдау туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқыту әдістемесі. Инвестициялық жобалаудың негізгі қағидалары. Инвестициялық жоба мәні мен оның түрлері. Инвестициялық жоба зерттемесі мен оны талдау. Жобаның коммерциялық жүзеге асырылуын талдау. Техникалық талдау. Қаржылық талдау. Экономикалық талдау. Институционалдық талдау. Жобалық тәуекелдерді талдау. Инвестициялық жобаларды бағалау әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: жобалау процесінің негізгі кезеңдерін оқып білу; фирма жобалауының циклін қарастыру; фирма жобасының баламалы нұсқаларын бағалау және құрудың әдістемелік негіздерін бағалау; жобаның қаржылық тиімділігін және жобалық тәуекелдерді талдай білуді үйрену; фирманың ақпараттық технологиялық ортасы мен коммуникациялық арналарын жобалауды үйрену; жобаны жүзеге асыру проблемаларын табу және оларды шешу жолдарын анықтау.
  • Силлабус Жобаларды талдау
 • Стратегиялық жоспарлау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Менеджмент
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студент интелектуалдық-әлеуметтік, ұйымдастырушылық, техникалық процестерді біріктіретін жоспарлық үлгіні құруға бағытталған білімдерге тереңірек қол жеткізуі тиіс.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұлттық экономиканы басқарудың қазіргі заманғы жүйесінің мазмұны және функциялары. Стратегиялық жоспарлау жоспралық қызметтің ерекше формасы ретінде, мазмұны және функциялары. Стратегиялық жоспарлаудың концептуалдық үлгісі. Стратегиялық жоспарлаудың процедурасы. Стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік тәсілдері, логикасы. Стратегиялық жоспарлаудың және басқарудың шетелдік тәжірибесі. Стратегиялық жоспарлаудың және басқарудың қалыптастыру принциптік схемасы. Стратегиялық жоспар көрсеткіштер құрылымын және жүйесін әзірлеуді принциптік тәсілдері. Қазіргі заманғы макроэкономикалық жоспарлаудың мазмұны және функциясы. Ұлттық болжау: мемлекеттік стратегиялық жоспарды негіздеу процесіндегі мазмұны және функциясы. Аймақтық дамуды стратегиялық жоспарлау. Аймақты кешендік әлеуметтік-экономикалық дамуының тұжырымдамасы. Аймақтық дамуды реттеудің макроэкономикалық және микроэкономикалық аспектілері. Кәсіпорынның дамуын стратегиялық жоспарлау: мазмұны және негізгі ұғымдар. Мақсатты қою: кәсіпорын дамуының базалық және функционалдық стратегиясы. Стратегиялық менеджментті жүзеге асыру, стратегиялық басқару принциптері. Корпорациялардағы бәсекеқабілеттілік стратегиясы
  • Күтілетін нәтижелер: студенттердің ұлттық экономиканы макро-, мезо- және микро деңгейде экономикалық болжамдардың мазмұны, функциясы, міндеттері, формалары және әдістерін игеруге бағытталған.
 • Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Маркетинг, Менеджмент, Статистика
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: кәсіпорын қызметін жоспарлау бағытында аса маңызды сұрақтар мен ғылым және тәжірибе саласында факторлардың өзара байланысын меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативті базасы. Желілі жоспарлау. Бизнес ортаны болжау. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорындағы ағымдық және оперативті жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. Кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Іскерлік жоспарлау
  • Күтілетін нәтижелер: жоспарлаы мәселелердің құрамын, кәсіпорынның даму мүмкіндіктері мен күтілетін қауіп-қатерлер жүйесін анықтау; кәсіпорынның алдағы кезеңдерде жоспарлайтын мақсат, міндеттері мен стратегияларын негіздеу, ұйымның келешегін жоспарлау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын жоспарлау, болашақта кәсіпорынның қалаған жағдайына жету үшін қажетті құралдарды таңдау немесе құру; азық-түлік өнімдері өндірісінің және қоғамдық тамақтандыру сервисінің дамуы жаңа жұмыс орындарын құру.
 • Антикризистік менеджмент, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Менеджмент, Тұтынушылар мінез-құлқы
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: экономикадағы, кризистің теориялық және әдістемелік негізіні меңгеру, кризистік құбылыстардың заңдылықтарын және мәнін ашып көрсету, кәсіпорындардың қызмет ету тәжірибесін салыстыру арқылы қарастырып, осының негізінде кәсіпорындарды антикризистік басқарудың жаңа тиімді формалары мен әдістерін іздеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорындардың кризистік жағдайларының мәні мен заңдылықтарын анықтау. Кризистер, апаттар және басқарулар. Ұйымдық кризистің түсінігі және белгілері. Кәсіпорындардың кризистік жағдайларының заңдылықтары. Кәсіпорындар жағдайларын антикризистік басқару. Антикризистік реттеу және оның мәні. Антикризистік менеджмент. Кәсіпорындар жағдайын диагностикалау технологиясы. Антикризистік жоспарлау. Кризистер жағдайындағы коммуникациялар. Қайта қалпына келтіру, бұрылу және шығудың антикризистік стратегиялары. Кризиске қатысты ұйымдық реакцияны бағалау. Банкроттық іс-шарасын заңды түрде қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер оқу үрдісінде антикризистік менеджмент туралы білімдер кешенін құрып, қазіргі заманғы экономика жағдайында жүзеге асыруды таңдау мен даярлаудағы нақты дағдыларға ие болады, сонымен қатар жобаларды сәтті әрі минималды мүмкін боларлық шығындармен іске асырып, оларды тиімді басқаруды үйренеді
 • Қаржылық менеджмент, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы, Қаржылық нарықтар және делдалдар, Бюджеттеу, Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есептілігі
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттермен қаржылық менеджментті ғылым, тәжірибе, және мекемеде қаржыны басқару туралы білімді беру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері. Қаржы менеджментің тұжырымдамалары және базалық категориялары. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді басқару. Активтерді бағалау және модельдері. Капиталдың құны. Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру. Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау. Компанияның құны және құндылыққа бағдарланған менеджмент. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару. Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару. Қаржылық тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер модельдері; Ымыралы модельдер. Дивидендтік саясатты басқару. Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару. Ақша қаражаттарын басқару. Босалқы қорларды басқару. Дебиторлық берешектерді басқару
  • Күтілетін нәтижелер: қазіргі теориясының даму кезеңдері, экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы менеджментінің орнын, және фирманың ұйымдық құрылымындағы қаржы службаларын білуі қажет; теориясы мен практикасында қолданылатын негізгі көрсеткіштерді, қаржы активтерін бағалау модельдерін қолдана білуі керек; ғылыми басылымдарда, статистикалық жинақтарда ұсынылған мәліметтерді зерттеу негізінде қорытындылар жасап және дәлелді пікірлер шығару, өз ойларын жеткізу; экономикалық зерттеулермен, бағалау модельдерін салыстыра құнның мағынасын, оларды пайдаланудың базалық кезеңдерімен танысып, стандарттау, құнды келістіру туралы мәліметтер ұсыну.
 • Өндірісті ұйымдастыру, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Өндірістер технологисының негіздері.
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара байланыс және өзара әсер ету тетіктері экономикалық жүйенің элементі ретіндегі қоғам нормасы және жеке нормалардың ролі туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірісті ұйымдастырудың жүйелі концепциясы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын ұйымдастыру. Өндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру.Өндірісті ұйымдастырудың типтері мен әдістері. Ағындық өндірісті ұйымдастыру негіздері. Өндірістік бағдарламаны кәсіпорынның өндірістік куатымен негіздеу. Жаңа өнімді шығаруға өндірісті даярлауды ұйымдастыру. Өндірістің оперативті-өндірістік жоспарлауын ұйымдастыру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорында өнімді өткізуді ұйымдастыру
  • Күтілетін нәтижелер: өндірісті ұйымдастыру әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; өндірісті ұйымдастыруның қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану; өндірісті ұйымдастыру кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу; өндірісті ұйымдастыруның зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану.
 • Өндірістік менеджмент, 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы, Инновациялық менеджмент, Жобаларды басқару, Инновациялық менеджмент, Антикризистік менеджмент
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттерді өндіріс жүйесін басөар саласындағы теориялыө және тәжірібелик біліммен қаруландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жаңа өнімді жобалау. Өндіріс процесінің типтері. Өндіріс циклі. Өндіріс қуаттылығы. Кәсіпорынның өндіріс құрылымы. Материальдық-техниқалық жабдықтау мен қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Өнім сапасының стратегиясы. Өндіріс запастарын басқару. Өндірісті жоспарлау. Өнім өтімін ұйымдастыру. Бұйым компоненттеріне қажеттілікті жоспарлау. Өндіріс бағдарламасын қалыптастыру. Оперативтік-күнтізбелік жоспарларды жасау. Өндіріс жүрісін бақылау және реттеу. Өндірісті басқару ұйымдастыру
  • Күтілетін нәтижелер: өндіріс процестерін ұйымдастырудың негізгі заңдарын оқып білу негізгі және көмекші өндірісті басқару әдістері мен ұстанымдары карастыру; өндірістің техниқалық дайындауын ұйымдастыруымен танысу; өнімді өндіру жоспарын жасауға қажет практикалық тәсілдеріне үйрену; өндірісті оперативті басқару және календарлық жоспар мөлшерімен басқа көрсеткіштері туралы білу.
 • Бухгалтерлік есеп 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, статистикалық теория, макроэкономика, микроэкономика.
  • Пәннің постреквизиті: Менеджмент, кәсіпкерлік, деректерді талдау және кәсіпорынның қызметін жоспарлау, экономиканы болжау.
  • Мақсаты : кәсіпорын басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп пен аудиттің рөлін зерттеу. Бұл міндетті орындау үшін курс Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234, «Халықаралық және ұлттық қаржылық есеп беру стандарттары» және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне негізделген.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Білу және түсіну: Кәсіпорындарда бухгалтерлік есептің ұйымдық ерекшеліктері туралы нақты түсінік беріңіз.
  • B. Тәжірибеде білу және түсіну қабілеттілігін пайдалану: Бұл профильді бакалаврлар коммуникацияны, теория мен практиканы біріктіруді көрсетуі керек, ұйымдарда қаржылық, экономикалық және басқарушылық қызметті жүргізуге, қаржылық есептілікті бағалауға, талдау жасауға, нақты өмірде теориялық білімді тәжірибеде қолдануға,.  
  • C. Шешім қабылдау, ойларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру мүмкіндігі. Іскерлік операциялар туралы ақпаратты жинау және жинақтау, кәсіпорынның қызметін көрсететін бастапқы және жиынтық құжаттарды толтыру, тек нормативтік құжаттардың деректерін ғана емес, сондай-ақ мәселені өз көзімен көру.
  • D. Коммуникативтік дағдылар: Кәсіпорында есеп-қисапты ұйымдастыруға қатысты ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және олардың шешімдерін тек мамандар ғана емес, сонымен қатар мамандар емес аудиторияда көрсету.
  • E. Оқыту саласындағы дағдылар: Заңнамалық және нормативтік құжаттаманы кәсіпорынның бухгалтерлік есеп және аудит ұйымдастыру үшін тиісті түрде пайдалану үшін білу.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Подвисоцкий В.В.
 • Мемлекеттік сатып алу 3 кредит/ 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік
  • Постреквизиті : Диссертация жазу
  • Мақсаты: Қазақстандағы электронды үкімет сатып алу туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру және электрондық сауда алаңдарында жұмыс істеу дағдылары.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Аралас түрдегі қазіргі заманғы экономикада мемлекеттік сатып алу жүйесі басқарудың ажырамас элементі болып табылады және әлеуметтік қажеттіліктерге ғана емес, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік реттеу функцияларын да орындауға бағытталған. Қазақстанның ұлттық экономикалық жүйесiн дамытудың қазiргi кезеңi барлық экономикалық тетiктердiң, сондай-ақ жекелеген өңiрлердiң, кәсiпорындардың, өнеркәсiптердiң, күрделi, серпiндi өзгеретiн нарықтық жағдайлардағы кешендердiң стратегиясы мен тактикасына қойылатын жаңа талаптарды қалыптастыратын тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн басқарудың жаңа әдiстерiн iздеумен байланысты. экономикалық мінез-құлық.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • мемлекеттік сатып алудың қазіргі заманғы жүйесінің теориясы мен әдіснамасын дамытудың негізгі бағыттарын білу; мемлекеттік сатып алудың негізгі қағидаттары мен ерекшеліктері; Қазақстан Республикасының мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу саласындағы заңнамасының негізгі ережелері; сатып алу рәсімдерін әртүрлі тәсілдермен жүргізу тәртібі;
  • мемлекеттік сатып алулар саласында басқару мәселелерін тиімді шешуге, мемлекеттік сатып алулар саласында ғылыми-зерттеу және басқарудың әртүрлі мәселелерін шешуге талдамалық құралдарды тиімді пайдалануға; мемлекеттік сатып алу саласындағы әр түрлі ғылыми және әкімшілік тапсырмаларды шешу үшін заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану;
  • мемлекеттің қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуда, оның ішінде электрондық дерекқорлармен, ресми веб-сайттармен жұмыс істеуде ақпараттық технологияға ие болу дағдылары болуы керек.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Мухамбетова З.С..
 • Мәдениеттану 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Адам құқығы қоғамы»,
  • Постреквизиті: «Философия», «Әлеуметтану», «Саясаттану».
  • Мақсаты: гуманитарлық мәдениетті кәсіптік білім беру саласында дамыту; мәдениеттану негіздерін меңгеруді жеңілдету, мәдениет теориясы мен тарихының ең маңызды мәселелері; әлемдік мәдениеттердің дамуы туралы идеяларды қалыптастыру; көп мәдениетті қоғамдағы кәсіби қызметке дайындық; тарихи және мәдени сәйкестікті құрайтын белгілі бір мәдени құндылықтар, мағыналар мен мағыналардағы доминантты анықтау дағдыларын қалыптастыру
  • Күтілетін нәтижелер:
  • мәдениеттанудың негізгі тұжырымдамалық аппаратын меңгеру; қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының заңдары мен факторларын білу; мәдениетті әлеуметтік-тарихи құбылыс ретінде түсінуге; мәдениеттің негізгі құндылықтарын сатып алу, сақтау және тарату жолдары, мәдениеттегі инновацияларды құру және енгізу туралы заңдар туралы;
  • мәдениетаралық және мәдениетаралық қарым-қатынас тәжірибесінде теориялық білімдерді қолдану; қоғамдастықты әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару процесінде мәдениеттің рөлін түсіну; кәсіби қызметтің әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және адамгершілік салдарын алдын-ала болжау;
  • объективті мәселелерді шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; ғылыми, сыни талдау негізінде әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша пікір білдіруге және әлеуметтік-мәдени процестерді, құбылыстарды және фактілерді түсіну;
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсыну; кәсіби және айналадағы қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс істеуге, топтағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға; диалогтық қарым-қатынасты қалыптастырып, орынды ымыраға келу;
  • Өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру, шығармашылық қызметке деген қызығушылық пен қызығушылықты дамыту, өзін-өзі үздіксіз оқыту қажеттілігі; моральдық, эстетикалық және әлеуметтік қағидаттарды қалыптастыру, сондай-ақ дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру үшін және жеке жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті, сондай-ақ қоғамдық мүдделерге
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Сейфуллина Г.Р.
 • Логистика 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория »,« Маркетинг ». «Микроэкономика», «Экономикадағы математика».».
  • Постреквизиті: «Кәсіпорын экономикасы», «Өндірісті ұйымдастыру», «Кәсіпкерлік»,
  • Мақсаты: логистиканың ғылыми және теориялық негіздерін зерттеу, сондай-ақ заманауи логистикалық жүйелерді талдаудағы практикалық дағдыларды меңгеру
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Логистиканың негізгі түсініктерін білу және түсіну: материалдық ағындар, логистикалық операциялар, логистикалық жүйелер, логистикалық қызмет көрсету, қойма, жүктерді өңдеу, түгендеу.
  • В. Тәжірибелік жағдайларды талдауда логистиканың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын және тұжырымдамасын қолдана білу және логистиканың функционалдық бағыттарын жақсарту үшін тиімді шешімдерді әзірлеу.
  • C. өнім берушілерді таңдауда практикалық дағдыларды меңгеру, өнімді тарату жүйелері, логистикалық делдалдар, өндірістік қуаттардың қорын есептеу және сақтау орны мен контейнерлерге деген қажеттілікті есептеу әдістемесі
  • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі хабарламалар түрлерінде логистиканы дамыту саласындағы ақпаратты ұсыну
  • Е) өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгереді, кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттігін түсінеді
  • Оқытушының А.Ж.Ә.:
 • Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 2 кредит / 3 ECTS
  • Пререквизиттер: «Биология», «Химия», «Экология»
  • Постреквизиті: «Еңбекті қорғау», «Әлеуметтану», «Психология»
  • Мақсаты: болашақ мамандарды қауіпсіз және жайлы өмір жағдайларын жасау үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдылармен қамтамасыз ету, авариялардың, апаттардың, табиғи апаттардың ықтимал салдарынан кәсіпкерлік субъектілерінің тұрғындары мен өндірістік персоналын қорғау үшін төтенше жағдайлардағы ақпараттандырылған шешімдерді қабылдау және оның салдарын жою, яғни, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А.Пәнді оқып-үйрену барысында тіршілікті қамтамасыз етудің негіздерін білу керек, өз денсаулығын сақтау және басқа адамдардың денсаулығын сақтау дағдылары мен қабілеттерін дамыту керек; дененің құрылымы мен функциялары туралы білімді беру; қоғамдық санада үйлесімді дамыған және салауатты ұрпақты тәрбиелеу мен тәрбиелеу үшін жоғары жауапкершілікті қалыптастыру.
  • В. Қауіпсіздік, денсаулық принциптері, төтенше жағдайлар, жарақаттарға алғашқы көмек, сынықтар, апаттық жағдайлар, табиғи және техногендік апаттардың сипаттамасы, түрлі аурулардың клиникалық көрінісі және емдеу принциптері, сондай-ақ олардың алдын-алу сияқты ұғымдарды біліңіз.
  • С. өміріндегі және күнделікті өмірде, сондай-ақ жұмысында олардың ауруларының, мүшелерінің және жүйелерінің клиникалық белгілерін, олардың өзара әрекеттесуінің функционалдық ерекшеліктерін анықтайды, әр түрлі денсаулық сақтау бағдарламаларын және денсаулық сақтау әдістерін қолданады.
  • D. әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, ақпаратты іздестіру, жинау, талдау, жүйелендіру және түсіндіру арқылы дәлелдер мен дәлелдемелер жасау.
  • Е. әртүрлі байланыс түрлеріндегі қазіргі ақпарат, топта жұмыс істеу және жұмыс істеу, өз ұстанымын талқылау және қорғау, шешімдер қабылдау.
  • F. өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттігін түсіну.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Исабаев А.С.
 • Құқық негіздері 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі тарихы
  • Постреквизиті: «Бизнес құқығы», «Мемлекеттік қызмет және басқару», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негіздері»
  • Мақсаты: заманауи жағдайларда мамандардың кәсіби қызметінің жетістіктері үшін қажетті кәсіби құзыреттілік студенттерді сатып алу. «Құқық негіздері» пәнінің негізгі мақсаты студенттерге заң туралы бастапқы білім беру, оған оң көзқарас қалыптастыру, құқықтық нормаларды сақтау қажеттілігін түсіну, сол арқылы құқықтық мемлекетте жұмыс істейтін бакалавр үшін толық, кәсіби дайындықты қамтамасыз ету болып табылады.
  • Курстын қысқаша мазмұны: мемлекет пен құқық туралы негізгі сұрақтар. Қазақстан Республикасында құқықтық нормалар серпінді түрде жаңартылып, қазіргі реформаларды қарастырады және қамтамасыз етеді. Заманауи жағдайлар жоғары және орта арнайы білімі бар маманға, оның ішінде құқық негіздері саласында жоғары талаптарды талап етеді. Қазіргі уақытта заң тақырыбын құқықтық сауаттылық пен құқықтық түсіну өте маңызды, өйткені құқықтық мемлекеттің негізі болып табылатын адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау қоғамның құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейінсіз мүмкін емес. Негізгі нормалар мен қағидаттарды білу қазіргі заманғы заңның негізгі салаларында жүруге, Қазақстан Республикасының заңнамасының негіздерін түсінуге және заңдар мен нормативтік актілерді олардың кәсіби қызметінде табысты қолдануға мүмкіндік береді.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • қоғамдық зерттеулер мен юриспруденцияның негізгі ұғымдары мен категорияларын білу;
   • мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды дұрыс түсіну қабілеті;
   • жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының басымдығына негізделген өмірлік бағдарлар;
   • Қазақстан Республикасының салалық заңнамасымен жұмыс істеудің практикалық дағдылары;
   • күнделікті өмірде және практикалық жұмыста заң нормаларын қолдану дағдылары;
   • кейіннен күнделікті өмірде және кәсіби қызметте заңгерлік құзыретті әрекеттерге қабілеттілік.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Момышевой Ф.С.
 • Мансапты жоспарлау 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: ««Менеджмент», «Адам ресурстарын басқару», «Әлеуметтану», «Педагогика негіздері, психология және өзін-өзі тану».
  • Постреквизиті: «Іскерлік коммуникацияны басқару», «Ұйымдастыру мінез-құлық және көшбасшылық»
  • Мақсаты: студенттерді жұмысқа орналастыру процесіне максималды дайындығы, атап айтқанда сұхбаттың кез-келген түрін өтуі; Студенттердің кәсіптік қызмет туралы заңдарды білуін кеңейту және тереңдету, табысты жұмысқа және бизнес-мансапты дамытуға ықпал ететін әрекеттер туралы идеяларды қалыптастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. жоспарлау және мансаптық құрылыс процестерінің теориялық негіздерін білу және түсіну;
  • Б. басқару практикасымен дамыған іскерлік мансапты құруға арналған алгоритмдерді тәжірибеде меңгеру; басқарудың тиімділігін арттырудың негізгі принциптері мен құралдарын пайдалану дағдылары;
  • C. күшті және әлсіз жақтарын сыни түрде бағалауға; өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңыздылығын білетін, кәсіби қызметті жүзеге асыруға жоғары уәждеме бар; басқарушылық қызметтегі адамдардың топтары мен жекелеген қызметкерлерімен жұмыс істеу туралы білімін пайдалана алады;
  • D. персоналды басқарудың заманауи технологияларына ие; тұлғааралық, топтық және ұйымдық коммуникацияларды талдауға және құрастыруға қабілетті; жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі жолдары бар;
  • Е. жұмыс іздестіру, сұхбаттасу, сұхбат алу дағдыларын меңгеру; мультикультурлы ортада басқарушылық функцияларды тиімді орындауға қабілетті; басқару шешімдері мен әрекеттерінің әлеуметтік жауапкершілік ұстанымының салдарын ескереді.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Косе Ж.К.
 • Саясаттану 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, мәдениеттану, дінтану
  • Постреквизиті: Қақтығыстарды зерттеу, әлеуметтік саясат
  • Мақсаты: Саяси ғылымның пәні мен әдістерін, саяси өмірдің эволюциясын, саяси өмірдің заңдылықтарын зерттеуге, саяси оқиғалар мен құбылыстарды, саяси ойлау мен мінез-құлық нормаларын бағалауға ғылыми көзқарасты дамытуға студенттердің негізгі ғылыми білімдерін қалыптастыру; өздерінің кәсіби мәселелерін шығармашылық түрде шешу, демократиялық саяси мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті біліммен қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А қоғамның саяси саласының табиғаты, табиғаты, ықтимал шекаралары, келешегі және саясаттың негізгі түрлері туралы түсінікке ие болыңыз; қоғамның даму проблемаларын түсінудің теориялық негізін құрайтын саяси ғылымдардың терминологиясын, негізгі, негізгі тұжырымдамаларын меңгеру;
  • Әлеуметтік өмірдің саяси саласының жұмыс істеуі туралы теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану; қоғамның саяси өмірінің әр түрлі аспектілерін талдай білу; әр түрлі саяси идеологиялардың жеке адамға әсер ету мәселелерін түсіну; саясатқа тұтастық көзқарасты қолдану; диалогтық қарым-қатынастарды құрып, ақылға қонымды ымыраға келу.
  • C. объективті мәселелерді шешуде ақпаратты іздеу және аналитикалық синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; әлеуметтік-саяси проблемалар бойынша пікір қалыптастыруға және әлеуметтік-саяси процестерді, құбылыстарды және фактілерді ғылыми сыни талдау негізінде түсіндіруге;
  • D. аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсыну; кәсіби және айналадағы қоғаммен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс жасауға, топта әртүрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға, диалогтық қарым-қатынастар орнатуға және ақылға қонымды ымыраға келуге;
  • Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда көріп, өздерінің білімінің өзара байланысын реттеп, оларды ұйымдастырып, өз іс-әрекеттерінің перспективаларын көру
  • Ф.И.О. преподавателя: Сейфуллина Г.Р.
 • Дінтану 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, мәдениеттану, саясаттану
  • Постреквизиті: Философия, Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
  • Мақсаты: формирование знаний об основных религиозных направлениях, формирование культуры межконфессионального общения, толерантности и умение противостоять влиянию нетрадиционных тоталитарных религиозных объединений и религиозного экстремизма. Курс религиоведения призван сформировать культуру межконфессионального общения и преодолеть влияние религиозного экстремизма.
  • Күтілетін нәтиже:
  • А. Діннің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерімен танысу; ұғымдармен жұмыс істеуге еркін; құбылыстардың жалпыға ортақ байланыстарын біледі, дін дамуының мәнін, оның динамикасын түсінеді; Діннің жалпы теориялық мәселелерін түсіну; Діннің философиялық талдау дағдыларын және техникасын меңгеру.
  • B. Практикада білімді және түсіну қабілетін пайдалана білу, ақпаратты түсінудің теориялық деңгейін коммуникативтік процестің тиісті деңгейіне айналдыру.
  • C. Кейбір пайымдауларды негіздеуге және сынауға, маңызды емес нәрселерден бөлуге; шындықтың құбылыстары арасындағы қарым-қатынасты анықтайды; айналадағы шындықтағы қайшылықтарды анықтауға және талдауға, оны өзгеру мен дамытуға, діни өмірдің үзінділерін талдауға.
  • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, коммуникативтік үдерісті қалыптастыра отырып, әртүрлі хабарламалар түріндегі ақпаратты ұсыныңыз.
  • Е. Тәуелсіз жұмыстың дағдыларын жетілдіру және өмір бойы оқыту үшін жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Сейфуллина Г.Р.
 • Әлеуметтану 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Әлемдік тарих»
  • Постреквизиті: «Конфликтология»
  • Мақсаты: әлеуметтік-гуманитарлық білімдердің жалпы жүйесінде әлеуметтанулық білімнің рөлі туралы идеяларды қалыптастыру, әлеуметтік процестердің заңдарын студенттердің білімін кеңейту және тереңдету
  • Күтілетін нәтиже:
  • Әлеуметтану саласындағы теориялық және қолданбалы қағидаларды және социологиялық ғылымның негізгі заңдылықтарын, негізгі социологиялық тұжырымдамаларын, классикалық және қазіргі заманғы социологиялық теорияларын, қазіргі заманғы зерттеулердің негізгі бағыттары мен нәтижелерін білу.
  • Қоғамдағы процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білу, социологиялық білімді іс жүзінде қолдану; кәсіби қызметте әлеуметтік талдау әдістерін қолдану; қоғамдағы әлеуметтік және экономикалық құбылыстың мақсаты мен рөлін түсіну.
  • Объективті мәселелерді шешуде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдану; ғылыми сыни талдау негізінде әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға және шешімдер қабылдауға, әлеуметтік процестерді, құбылыстарды және фактілерді түсіндіруге қабілетті болуы керек.
  • Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі хабарламалар түрінде ақпаратты ұсыну; сұхбат, іскерлік әңгіме, дау, пікірталастар, пікірталастар, пікірталастар, пікірталастар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер, іскерлік кездесулер, команда бизнес-ойындары, келіссөздер жүргізу;
  • Заманауи қоғамның проблемаларын талдау, жобалау, болжау, тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас, әлеуметтанулық зерттеу жүргізу әдістеріне кешенді көзқарас дағдысын меңгеру.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.:Кенжебаева С.К.
 • ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп; Экономикалық теория, Микроэкономика,Макроэкономика,Экономикадағы математика.
  • Постреквизиті: Қаржы менеджменті, қаржылық талдау, аудит
  • Мақсаты: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, есепке алу және өңдеу дағдыларын қалыптастырудан тұрады
  • Ожидаемые результаты:
  • А. Білу және түсіну: Студенттер «ҚЕХС-на сәйкес қаржылық есептілік» курсын ойдағыдай аяқтағаннан кейін қаржылық есептің іргелі принциптері саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды игеруі керек; ҚЕХС сәйкес қаржылық есептіліктің барлық түрлерін дайындау, шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау және т.б.
  • B. Тәжірибеде білу және түсіну қабілетін қолдану: Бұл профильдің бакалавры коммуникацияны, теория мен практиканы біріктіруді, басқарушылық шешімдерді талдап, қабылдауға, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастыруға және ұсынуға тиіс.
  • C. Шешімдерді қабылдау, идеяларды бағалау және тұжырымдарды қалыптастыру мүмкіндігі. Тек қана халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарының деректерін ғана емес, мәселенің өз көзқарасын пайдаланып, кәсіпорынның қызметін көрсететін бастапқы және жиынтық құжаттарды тиісті түрде толтыру, кәсіпорынның экономикалық операциялары туралы ақпаратты жинау және жинақтау.
  • D. Коммуникативтік дағдылар: Кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда ХҚЕС қолдану туралы ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және олардың шешімдерін тек мамандар ғана емес, мамандар да көре алмайды.
  • Е оқу саласындағы дағдылар: ҚЕХС мазмұнын оқып-үйренудегі өзіндік жұмыс дағдыларын жетілдіру және оларға әдістемелік ұсынымдар
  • Ф.И.О. преподавателя: Аубакирова А.Т.
 • Қаржы 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Қаржы» пәнін оқып үйрену үшін студенттер экономикалық теория, микро - және макроэкономика саласында білімге мұқтаж.
  • Пәннің постреквизиті: «Мемлекеттік бюджет», «Салық және салық салу», «Корпоративтік қаржы», «Қаржы менеджменті» және басқа да пәндер университеттердің оқу бағдарламаларына енгізілген.
  • Оқытылатын пәннің мақсаты – қаржылық санаттарды, тұжырымдамаларды, мерзімдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтік-экономикалық процестердегі орны мен маңызын игерудегі студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз етеді.
  • Курстың қысқаша мазмұны: қаржы сипатын зерттеу, олардың жұмыс істеу ерекшеліктері, әлеуметтік өндірісті тиімді дамытудағы қаржылық тетіктің мүмкіндіктері, қаржы құрылымын ұйымдастыру формаларының өзара әрекеттесуін түсіну және қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларында оларды қолдану әдістері. Курс логикалық тұрғыдан табиғат, қаржы функциялары, олардың басқа экономикалық санаттармен өзара әрекеттесуі, экономикалық өмірде көрініс ерекшеліктері туралы дәйекті түрде зерттеледі, қаржы қатынастарын ұйымдастырудың формалары мен әдістерінің көмегімен іс-қимыл механизмін, нарықтық экономиканы реттеудегі қаржыны пайдалану мүмкіндігін көрсетеді.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қоғамдағы қаржының объективті мүмкіндіктерін түсіну, қаржы ресурстарының көздерін іздестіру, қазіргі кезеңде қаржы қатынастарының сипатын білу, қаржылық басқарудағы мемлекеттің рөлін айқындау, оның қаржылық саясаты, салық механизмі, сақтандыру;
  • Қаржылық зерттеулер әдіснамасын пайдалана білу (әдебиеттерді іздеу және талдау, теориялық және қолданбалы зерттеулер дағдылары, сыни бағалау және зерттеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі);
  • Кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру, қаржылық жоспарлау және болжау саласындағы заманауи басқару әдістерін білу;
  • Қолданыстағы қаржылық және экономикалық тәуекелдерді талдау және бағалау, микро, макро деңгейде негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер динамикасын болжау және негіздеу;
  • оңтайлы экономикалық шешімдер қабылдау негізінде проблемаларды шешу үшін алынған білімді қолдана білу..
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Татиева Г.А.
 • Компанияның қаржылық есептілігі 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Қаржы», «Корпоративтік қаржы», «Салық және салық салу», «Ақша, несие, банктер».
  • Постреквизиті: Бюджеттеу, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  • Оқытылатын пәннің мақсаты. «Компанияның қаржылық есептілігі» курсы - компаниялар бойынша қаржылық есептіліктің әртүрлі нысандарын дайындау, талдау және болжау бойынша базалық білім мен дағдыларды қамтамасыз ететін арнайы курс.
  • Курстың қысқаша мазмұны: қаржылық есептіліктің экономикалық мазмұнын, қаржылық есептіліктің әртүрлі формаларының құрамы мен құрылымын, олардың қаржылық есептілігінің негізгі нысандарын сақтау және қалыптастыру тәртібін, қаржылық есептілікті зерделеу арқылы кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау, банкроттықты бағалаудың мазмұны мен ерекшелігін айқындайтын бірқатар мәселелерді қамтиды.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • А. қаржылық есептіліктің нысандарын, компанияның қаржылық есебін дайындау, қолдау және талдау ерекшеліктерін, кәсіпорынның банкроттық ықтималдығын бағалауды білу;
   • B. алынған білім негізінде, кәсіпкерлік субъектілерінің тәжірибесінде индикаторлар мен қаржылық есептілік деректерін пайдалана алады;
   • C. компанияның жалпы қаржылық жағдайын анықтау және оның болашақ қызметін болжау үшін қаржылық және статистикалық деректерді жинау және өңдеу дағдыларын меңгеру;
   • D. осы қаржы есептілігін ұсыну (есеп беру) дағдыларын дамыту және оларды талдау нәтижелерін кәсіпорынның қызметіне тартылған және тартылмаған тұлғаларға негіздеу;
  • E. жаңа қаржы ақпаратын, оның ішінде шетелдіктерді өздігінен зерттеу дағдылары мен қабілеттерін дамыту.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Аленичева Е.Е.
 • Экология және тұрақты даму 2 кредит / 3ECTS
  • Пререквизиті - химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарламасында).
  • Постреквизиті - мамандықтың оқу жоспарына сәйкес пәндер.
  • Мақсаты: экологиялық дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру, қоғам мен табиғатты орнықты дамытудың негіздері туралы терең жүйелік білімдер мен идеяларды алу, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері туралы теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру.
  • Оқытылатын курстың қысқаша мазмұны: тірі ағзалардың қоршаған ортаға өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдардың мазмұнын, тұтастай алғанда экологиялық жүйенің жұмыс істеуін және биосфераны анықтайды. Курсты оқып-үйрену барысында студенттер биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығын сақтау үшін жағдай қалыптастырады, сондай-ақ табиғатты және қоғамды орнықты дамытудың нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындайтын экологиялық процестерді талдау дағдыларын дамытады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. табиғат пен қоғам арасындағы өзара әрекеттесудің негізгі заңдарын білу; экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы; өндірістің зиянды және қауіпті факторларының және қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; тұжырымдамасы, стратегиясы, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың негіздері; қауіпсіз өндірістік процестердің принциптері
  • В. қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалауға; өндірістің қоршаған ортаға антропогендік әсерін бағалау; табиғи ресурстарды пайдаланумен байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму тенденцияларын сыни түрде түсініп, олардың экологиялық салдарларын сипаттайды.
  • С. экожүйелердің компоненттерін және тұтастай алғанда биосфераны зерттеу дағдыларына ие болу; экологиялық-экономикалық жүйелердің орнықты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; экологиялық мәселелерді шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық талқылау жүргізу; қоршаған ортаны қорғаудың стандартты әдістемелерін иелену; ғылыми және арнайы әдебиеттерді іздеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді.
  • Оқытушының А.Ж.Ә.: Байкенова Г.Г.

  Тәжірибенің атауы: Оқыту
  Курс: 2 курс
  Мақсаты: оқу әдебиеттерімен, нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу дағдысын игеру; теориялық және практикалық материалдарды талдауға және жинақтауға қабілеттілігін дамыту, қорытындыларды қорытындылау және басқару шешімдерін қабылдау үшін талдау нәтижелерін пайдалану.
  Күтілетін нәтижелер:
  1. Оқу бағыттарын таңдаудың дұрыстығы туралы студенттерді мақұлдау.
  Экономикалық жұмысты ұйымдастыру туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру.
  3. Студенттердің шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмысын ұйымдастырумен танысуы.
  4. Жеке тапсырмаларды орындаудың бастапқы тәжірибесін алу және экономика бойынша дайындық бағытында бакалаврлардың кәсіптік қызметіне сәйкес келетін «тапсырмалар үшін» нәтижелерін көрсету.

  Тәжірибенің атауы: Өндіріс
  Курс: 3 курс, 2 қысқа курс, 4 курс
  Мақсаты: әртүрлі салалардағы кәсіпорындардың экономикалық және статистикалық есептерін зерделеу негізінде арнайы пәндер бойынша білімін шоғырландыру, кеңейту, тереңдету және жүйелеу, кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдау және жоспарлау бойынша өзіндік жұмыс дағдысын меңгеру, стратегиялық жоспарлау мәселелерін шешудің және кәсіпорын тиімділігін арттырудың шығармашылық бастамасын дамыту.
  Күтілетін нәтижелер:
  Ұлттық экономиканың дамуының басым бағыттары туралы және ұлттық экономиканың әртүрлі салаларының техникалық, экономикалық және әлеуметтік даму перспективалары туралы идеяны;
  Білу керек: - нарықтық экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері мен үлгілері; - еңбектің мәні мен әлеуметтік-экономикалық рөлі; еңбек сипаты мен мазмұны; жұмыс және демалыстың шарттары мен режимдері; еңбек процестерін және еңбекке бағалау әдістерін зерттеу әдістері; - еңбекке ынталандыру әдістері; - экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және енгізу принциптері;
  Мүмкін болу: - нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтау, оларды шешу жолдарын және күтілетін нәтижелерді бағалауды ұсынады; - бастапқы еңбек ұжымының мөлшерін негіздеу және анықтау, санитарлық-гигиеналық, психофизиологиялық және эстетикалық еңбек жағдайларын бағалау, жұмыс режимдерінің кестесін жасау, фото-шаблондарды бақылау, еңбек нормаларын белгілеу; - жалақы мөлшерін және материалдық ынталандырудың әртүрлі түрлерін айқындау; - адамның еңбек қызметін жақсарту жөніндегі шаралардың экономикалық және әлеуметтік тиімділігін анықтау.

  Тәжірибенің атауы: Диплом алдындағы
  Курс: 3 қысқа курс, 4 курс
  Мақсаты: Кәсіби біліктілікті шоғырландыру, студенттің аяқталған тезистері бойынша жинаған қажетті материалдарын талдау.
  Күтілетін нәтижелер:
  - Қазақстанның және әлемдік экономиканың құрылымы мен даму тенденцияларын жүйелі түрде түсінуге;
  - қазіргі заманғы әлемдегі экономикалық процестердің әртүрлілігін, олардың қоғамдағы басқа процестермен қарым-қатынасын түсіну;
  - экономикалық тақырыптар бойынша әдебиеттермен және концептуальды аппаратты пайдалану тәжірибесімен өзіндік жұмыс дағдысын меңгеру;
  - қызметтің барлық түрлерінің және меншік нысандарының кəсіпорындарында (ұйымдарында) кəсіби қызметіне дайындалу; стандартты емес жағдайларда аналитикалық тәсілдерді қажет ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс істеу;
  - бәсекеге қабілетті болу, тиісті мамандықтар бойынша білімдерін меңгеру.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus